Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

ADMINISTRACJA

I stopnia stacjonarne

Opis kierunku:

Administracja to studia dla tych, którzy w przyszłości chcą pracować w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych.

Do wiodących przedmiotów należą m.in. prawo administracyjne, administracja publiczna i polityka administracyjna, publiczne prawo gospodarcze, postępowanie i sądownictwo administracyjne, prawo finansów publicznych, prawo pracy, organizacja i zarządzanie, ochrona środowiska, prawo Unii Europejskiej, system bankowy i kredytowy. Indywidualne zainteresowania rozwiniesz na jednej z czterech specjalności. Więcej znajdziesz w programie studiów.

Specjalności:

 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • administracja europejska
 • samorząd terytorialny
 • administracja sektora publicznego

Bezpieczeństwo wewnętrzne – jeżeli jesteś zainteresowany problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego, to znalazłeś idealne studia. Nauczysz się zarządzania bezpieczeństwem w dużych strukturach, dowiesz się, jak działać w sytuacjach kryzysowych oraz jak minimalizować zagrożenia.

Administracja europejska – to specjalność dla tych, którzy interesują się prawem wspólnotowym i chcą wiedzieć, jak funkcjonują urzędy w krajach unijnych. W trakcie nauki poznasz także prawo gospodarcze UE i międzynarodowe prawo inwestycyjne. Nauczysz się również zarządzania projektami unijnymi.

Samorząd terytorialny – oprócz przedmiotów kierunkowych, dzięki którym poznasz dziedziny administracji oraz wybranych aspektów prawa i ekonomii, zgłębisz także problematykę samorządu terytorialnego w szerokiej perspektywie. To specjalność dla tych, którzy chcą pracować w urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Administracja sektora publicznego – tutaj poznasz zasady działania administracji państwowej, a oprócz wybranych elementów z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych i społecznych – także prawo podatkowe, podstawy rachunkowości oraz zarządzanie projektami unijnymi. Będziesz mógł pracować jako specjalista w strukturach administracji rządowej i samorządowej.

Co po studiach

Studia przygotują Cię do wykonywania pracy w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych.

Koła naukowe

Na wydziale WPAiE działa 31 kół naukowych. Jako student UWr możesz rozwijać swoje pasje we wszystkich kołach naukowych i organizacjach studenckich, które Cię interesują, niezależenie od kierunku studiów. Na naszej uczelni działa ponad 170 kół naukowych. Zobacz listę.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii.

Rekrutacja 2019/2020:

NOWA MATURA (zdawana w latach 2002, 2005–2019)

·       W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

·       Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

·       Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

·       Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

Przedmiot (jeden do wyboru)

historia, matematyka

 0,5

 1

Przedmiot (jeden do wyboru)

wiedza o społeczeństwie, język polski (pisemny), geografia

 0,25

 0,5

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

 0,2

 0,4

STARA MATURA  (zdawana do 2004 roku włącznie)

Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2019 r. na stronie internetowej Wydziału.

Olimpiady i konkursy zwalniające z postępowania rekrutacyjnego

Laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, których wykaz zamieszczono poniżej, przyjmowani są na określone kierunki studiów na podstawie oryginału dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego oraz złożonych dokumentów.

Uprawnienia przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury.

 Wykaz centralnych olimpiad przedmiotowych oraz konkursów ogólnopolskich zwalniających z postępowania rekrutacyjnego.

Matura międzynarodowa

Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”. Dla potrzeb rankingu kandydaci, otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej ilości punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej przez 45. Punkty rekrutacyjne = (N x liczba punktów na dyplomie IB)/45.

Matura dwujęzyczna

Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego otrzymuje w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.

Matura zagraniczna

Wymagana jest znajomość języka polskiego. Przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na podstawie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki ,,Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN (dostępne również w wersji e-book).

 


 

Rekrutacja 2018/2019:

NOWA MATURA (zdawana w latach 2002, 2005–2018)

·       W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

·       Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

·       Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

·       Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

Przedmiot (jeden do wyboru)

historia, matematyka

 0,5

 1

Przedmiot (jeden do wyboru)

wiedza o społeczeństwie, język polski (pisemny), geografia

 0,25

 0,5

Język obcy nowożytny (pisemny)

dowolny

 0,2

 0,4

STARA MATURA  (zdawana do 2004 roku włącznie)

Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2018 r. na stronie internetowej Wydziału.

Olimpiady i konkursy zwalniające z postępowania rekrutacyjnego

Laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, których wykaz zamieszczono poniżej, przyjmowani są na określone kierunki studiów na podstawie oryginału dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego oraz złożonych dokumentów.

Uprawnienia przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury.

 Wykaz centralnych olimpiad przedmiotowych oraz konkursów ogólnopolskich zwalniających z postępowania rekrutacyjnego.

Matura międzynarodowa

Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”. Dla potrzeb rankingu kandydaci, otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej ilości punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej przez 45. Punkty rekrutacyjne = (N x liczba punktów na dyplomie IB)/45.

Matura dwujęzyczna

Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego otrzymuje w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.

Matura zagraniczna

Wymagana jest znajomość języka polskiego. Przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na podstawie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i książki ,,Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie” red. Marzena Kordela, Wydawnictwo Naukowe PWN (dostępne również w wersji e-book).

 


 

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 – stacjonarne studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) oraz jednolite magisterskie

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO terminy
1. Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK 3 kwietnia 2018
2. Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 8 lipca 2018
3. Postępowanie rekrutacyjne (konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne) 10, 11 lipca 2018
I tura
4. Ogłoszenie I listy osób do przyjęcia na studia 12 lipca 2018
5. Ogłoszenie I listy rezerwowej (tylko w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) 12 lipca 2018
6. Przyjmowanie dokumentów przez WKR (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię) 13, 16, 17, 18 lipca 2018
7. Ogłoszenie I listy przyjętych na studia 19 lipca 2018
II tura
1. Ogłoszenie II listy do przyjęcia 19 lipca 2018
2. Ogłoszenie II listy rezerwowej (tylko w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) 19 lipca 2018
3. Przyjmowanie dokumentów przez WKR (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię) 20, 23 lipca 2018
4. Ogłoszenie II listy przyjętych na studia 24 lipca 2018
III tura
1. Ogłoszenie III listy osób do przyjęcia do wyczerpania limitu miejsc 24 lipca 2018
2. Przyjmowanie dokumentów przez WKR (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię) 25, 26 lipca 2018
3. Ogłoszenie III listy przyjętych na studia do 27 lipca 2018

*Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów z tzw. starą maturą oraz kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości wydanym poza granicami Polski:
11 lipca 2018 r., godz. 10.00, pok. 305 A, III piętro
ul. Uniwersytecka 22/26.bud. A, 50-146 Wrocław
**Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię) – dotyczy kandydatów z NOWĄ MATURĄ i STARĄ MATURĄ oraz kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości wydanym poza granicami Polski
I tura: 13, 16, 17, 18 lipca 2018 r.
II tura: 20, 23 lipca 2018 r.
III tura: 25, 26 lipca 2018 r.
w godzinach od 10.00 do 16.00
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
budynek B-sala 07-parter
ul. Kuźnicza 46/47, 50-138 Wrocław
 

I. Kandydaci na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) znajdujący się na liście do przyjęcia (złóż dokumenty) są zobowiązani do dostarczenia, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, następujących dokumentów:

 1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
 2. kserokopii świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
 3. kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
 4. kserokopii zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana (dotyczy tylko laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich uprawnionych do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego);
 5. w przypadku kandydatów z maturą międzynarodową 2018 oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych – zaświadczenie ze szkoły, przetłumaczonego na język polski, o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku;

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna/Dziekan na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz złożonych dokumentów ogłasza listy przyjętych.

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w harmonogramie. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 3 i 4. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów o których mowa w pkt. 2,3 i 4.

Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

II. Kandydaci legitymujący się wydanym za granicą świadectwem ukończenia szkoły średniej lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, znajdujący się na liście do przyjęcia, zobowiązani są do dostarczenia w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, następujących dokumentów: 

 1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
 2. kserokopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana*;
 3. tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 2, wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego;
 4. kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;

*Kandydaci na studia legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły średniej wydanym w:

 1. innych państwach niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa  członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) tj.: z Australii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chile, Chin, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Meksyku, Holandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch;
 2. państwach, z którymi Polska nie ma zawartych umów międzynarodowych o wzajemnym uznawaniu świadectw i dyplomów (lista zawartych przez Polskę umów międzynarodowych znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

zobowiązani są, poza dokumentami wymienionymi w pkt II, dodatkowo złożyć decyzję administracyjną, wydaną przez właściwego Kuratora Oświaty, o uznaniu świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku braku takiego dokumentu, kandydat składa pisemne zobowiązanie do dostarczenia go w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.

III. Cudzoziemcy oprócz dokumentów, o których mowa w pkt II składają dodatkowo:

 1. zaświadczenie o znajomości języka polskiego, tj:
 1. potwierdzenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
 2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 3. potwierdzenie ze Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego kandydata pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,
 1. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw NW na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub kserokopię umowy z NFZ poświadczonej przez Uniwersytet Wrocławski;
 2. kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich – dotyczy cudzoziemców o których mowa w art. 43 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna/Dziekan na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz złożonych dokumentów ogłasza listy przyjętych.

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w harmonogramie. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 i 4 oraz III 2 i 3. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 i 4 oraz III 2 i 3.

Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

**Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w systemie IRK powinno spełniać następujące wymogi:

 1. zdjęcie elektroniczne powinno być aktualne, kolorowe, o rozdzielczości 400 x 500 pikseli w formacie JPG,
 2. Zdjęcie powinno spełniać wymogi do dowodu osobistego tj.: bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

Limit miejsc na stacjonarnych studiach I stopnia (licencjackich i inżynierskich) oraz jednolitych magisterskich w rekrutacji na rok 2018/2019

kierunek łączny limit 2018 NOWA MATURA zdawana w 2002 r. oraz latach 2005-2018 STARA MATURA zdawana do 2004 r. MATURA ZAGRANICZNA potwierdzanie efektów uczenia się limit minimalny
ADMINISTRACJA 210 195 7 8 50
ARCHEOLOGIA 77 72 2 2 1 18
ASTRONOMIA 50 45 1 3 1
BB.A. BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION 100 10
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 140 131 2 5 2
BIOLOGIA 70 63 2 3 2 12
BIOLOGIA CZŁOWIEKA 45 40 2 2 1 12
BIOTECHNOLOGIA 130 103 5 20 2
BIOTECHNOLOGY (w j. angielskim) 30 15
CHEMIA 160 150 4 5 1 15
CHEMIA MEDYCZNA 130 123 3 3 1 10
CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA 48 41 3 3 1 10
CHEMISTRY (w j. angielskim) 24 10 4 10 8
DYPLOMACJA EUROPEJSKA 130 125 2 2 1
DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE 75 68 3 3 1 20
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 90 80 3 5 2
EKONOMIA 180 164 8 8 50
ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA 80 73 3 3 1
EUROPEAN CULTURES (w j. angielskim) bez limitu 6
EUROPEISTYKA 112 100 4 5 3
FILOLOGIA POLSKA 230 203 10 15 2
FILOLOGIA, specjalność DALEKOWSCHODNIA 45 26 5 12 2 20
FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA 100 83 5 10 2
FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA CZESKA 50 40 4 4 2 15
FILOLOGIA, specjalność Classics and European Identity (w j. angielskim) 18 13 5 12
FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA FRANCUSKA 80 70 3 5 2 40
FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA 180 150 5 23 2
FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA HISZPAŃSKA 62 54 3 3 2 40
FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA INDYJSKA I KULTURA INDII 35 20 5 8 2 18
FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA KLASYCZNA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA 60 40 6 12 2 18
FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA KLASYCZNA 25 14 5 5 1 10
FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA 120 105 6 7 2 15
FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA 50 40 4 4 2 15
FILOLOGIA, specjalność ITALIANISTYKA 25 19 2 2 2 20
FILOLOGIA, specjalność JUDAISTYKA 35 25 3 5 2 18
FILOLOGIA, specjalność NIDERLANDYSTYKA 80 72 3 3 2 40
FILOLOGIA, specjalność UKRAIŃSKA 50 40 4 4 2 15
FILOLOGIA, specjalność UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 50 40 4 4 2 12
FILOZOFIA 85 77 5 3
FIZYKA 150 143 1 5 1
GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA 70 64 1 3 2 12
GEOGRAFIA 90 82 4 2 2
GEOLOGIA 85 73 5 5 2
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 60 52 4 2 2
HISTORIA 140 130 6 3 1 20
HISTORIA SZTUKI 67 59 5 2 1
INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE (ISIM) 25 23 1 1 7
INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE 30 w tym: 2 na prawo, 2 na psychologię 25 2 3
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO 50 42 4 2 2
INFORMATYKA 180 170 5 5
INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE 50 45 1 3 1
INŻYNIERIA GEOLOGICZNA 85 73 5 5 2 30
KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA 90 80 3 5 2
KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO 75 65 3 5 2 18
KULTUROZNAWSTWO 95 81 3 10 1 20
MATEMATYKA 220 200 10 10
MIKROBIOLOGIA 80 74 1 3 2 12
MILITARIOZNAWSTWO 50 43 3 3 1 20
MUZYKOLOGIA 30 25 5 20
OCHRONA ŚRODOWISKA 80 70 5 5
PEDAGOGIKA 180 177 1 1 1
PEDAGOGIKA SPECJALNA 28 25 1 1 1
POLITOLOGIA 120 111 5 2 2
POLITOLOGIA (w j. angielskim) 30 5
PRACA SOCJALNA 175 162 3 5 5
PRAWO 240 223 7 10 50
PSYCHOLOGIA 110 105 1 3 1
PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE 80 70 4 4 2
SOCJOLOGIA 192 179 3 5 5
SOCJOLOGIA EKONOMICZNA 110 98 2 5 5
SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH 182 165 7 5 5
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 120 111 2 5 2
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE SPECJ. GLOBAL STUDIES (w j. angielskim) 30
TURYSTYKA 60 52 4 2 2 30
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM 40 35 2 2 1 12
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI 90 81 5 2 2

*w sumie dla pustych pól

Opłaty za studia stacjonarne w języku polskim dla cudzoziemców spoza UE

kierunki na: roczna opłata w EURO
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 2500
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 2500
Wydział Nauk Biologicznych 2500
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 2500
Wydział Biotechnologii 2500
Wydział Matematyki i Informatyki 1500
Wydział Chemii 1500
Wydział Fizyki i Astronomii 1200
Wydział Filologiczny 2200
Wydział Nauk Społecznych* 2000*
filozofia 1000
europeistyka 1050
Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska 2500
Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych 2500

* z wyłączeniem kierunków: filozofia i europeistyka

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
tel. +48 71 375 23 34, 23 01, 28 99, 23 12, 28 25, 23 47, 29 25, 27 22

Sekretarze Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
joanna.helios@uwr.edu.pl
monika.moscibrodzka@uwr.edu.pl
malgorzata.wachowska@uwr.edu.pl
daria.kostecka-jurczyk@uwr.edu.pl
adam.kwiecinski@uwr.edu.p
mariusz.dybal@uwr.edu.pl
marek.podkowski@uwr.edu.pl