Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

ASTRONOMIA

III stopnia stacjonarne

Opis kierunku:

Czteroletnie studia doktoranckie obejmujące dyscyplinę naukową astronomia w zakresie takich specjalności jak heliofizyka i astrofizyka. To nie tyle studia, ile raczej wstęp do samodzielnej pracy naukowej. Zajęć regularnych jest niewiele, bo doktoranci sami prowadzą zajęcia dla studentów, a większość czasu spędzają na realizacji własnego naukowego projektu badawczego, którego ukoronowaniem jest praca doktorska i stopień naukowy doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii.

Zobacz film o Izerskim Parku Ciemnego Nieba. Astro Izery to jeden z projektów realizowanych przez wrocławskich astronomów.

Izerski Park Ciemnego Nieba | Izera Dark-Sky Park from Uniwersytet Wrocławski on Vimeo.

Studia doktoranckie trwają cztery lata, a w szczególnych przypadkach mogą zostać przedłużone. Warunki przedłużenia studiów znajdują się w Regulaminie studiów doktoranckich UWr. W trakcie trwania studiów doktoranci zaliczają prowadzone dla nich kursy, a także seminaria i lektoraty.

Studia doktoranckie astronomii przygotowują absolwentów do:

 • prowadzenia badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych w zakresie astronomii lub nauk pokrewnych, samodzielnie lub w zespołach badawczych
 • przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora (ko-promotora, promotora pomocniczego) i uzyskania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych, w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z późn.zm.
 • wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego

Absolwenci mogą uzyskać zatrudnienie na stanowiskach dydaktyczno-naukowych lub jako specjaliści, w Polsce lub za granicą, m.in. w:

 • uczelniach
 • instytutach naukowych
 • działach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw

Absolwenci są przygotowani do samodzielnego uzupełniania swoich kompetencji zawodowych. Podstawowym językiem, w którym prowadzonym są studia doktoranckie astronomii, jest język polski, przy czym część zajęć może odbywać się w języku angielskim, a plan studiów konstruowany jest w taki sposób, by umożliwić realizację programu studiów zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Program studiów doktoranckich obowiązujących od roku 2014 oraz szczegółowe warunki zaliczania przedmiotów znajduje się tutaj.

Oprócz tego doktoranci prowadzą działalność naukową, przygotowują pracę doktorską oraz wyjeżdżają na konferencje naukowe i obserwacje. Do obowiązków doktorantów należy też prowadzenie lub współprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze do 90 godzin w ciągu roku akademickiego. Część studiów doktoranckich może być odbyta za granicą. Po ukończeniu Studiów Doktoranckich Astronomii i zatwierdzeniu przez Radę Wydziału obrony pracy doktorskiej absolwent otrzymuje stopień doktora w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia. Absolwenci mogą być zatrudnieni w Instytucie, bądź w innym ośrodku astronomicznym w kraju lub za granicą.
W czasie studiów doktoranci mają możliwość ubiegania się o stypendium doktoranckie. Dodatkowo doktoranci mogą starać się o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz pomoc materialną w postaci stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji

Rekrutacja 2019/2020:

Forma studiów: stacjonarna

Limit miejsc: 10 miejsc (w tym: 5 ze stypendium doktoranckim)

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie dla obywateli Polski:

 • podanie o przyjęcie na studia wraz z Oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy, wydrukowane z systemu IRK2 i podpisane przez kandydata;
 • jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm);
 • kserokopia dowodu osobistego wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię;
 • kserokopia dyplomu uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia lub dokument potwierdzający uzyskanie „Diamentowego Grantu”, o którym mowa w art. 187a ust.1 i art.196 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.);
 • opinia o przydatności do pracy naukowej wraz ze zgodą przyszłego opiekuna naukowego na podjęcie się tej funkcji;
 • egzemplarz pracy magisterskiej do wglądu dla członków komisji rekrutacyjnej podczas egzaminu.
 • Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się obcokrajowców o przyjęcie na studia doktoranckie:

 • curriculum vitae kandydata;
 • kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK2 podpisany przez kandydata;
 • jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm);
 • kserokopia strony paszportu ze zdjęciem wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię;
 • dyplom ukończenia przez kandydata studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia przez kandydata  studiów za granicą (oryginał wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego) uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich uprawniającym do podjęcia studiów doktoranckich w Polsce;
 • opinia o przydatności kandydata do pracy naukowej wraz ze zgodą przyszłego opiekuna naukowego na podjęcie się tej funkcji;
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim (wykaz wyznaczonych jednostek znajduje się w odrębnych przepisach) lub certyfikat znajomości przez kandydata języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • w przypadku braku wyżej wymienionego zaświadczenia lub certyfikatu wymagane jest potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną, że stopień znajomości języka polskiego przez kandydata pozwala na podjęcie przez niego studiów w języku polskim;
 • dokument potwierdzający dobrą znajomość języka angielskiego przez kandydata;
 • egzemplarz pracy magisterskiej kandydata do wglądu dla członków komisji rekrutacyjnej podczas egzaminu;
 • kopia wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zaświadczenie lekarskie wystawione w języku polskim lub wystawione w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów przez kandydata;
 • polisa ubezpieczeniowa kandydata na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub pisemne zobowiązanie przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ po rozpoczęciu kształcenia.
 • Zasady rekrutacji:

  Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”;
 • uzyskała zgodę pracownika Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na opiekę naukową w czasie studiów doktoranckich. Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy Instytutu Astronomicznego posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej oraz aktualny dorobek naukowy z okresu ostatnich 5 lat;
 • złożyła wszystkie wymagane dokumenty;
 • zdała egzamin kwalifikacyjny na studia doktoranckie z zakresu astrofizyki lub fizyki Słońca.
 • Przyjęcie na studia następuje w drodze konkursu według listy rankingowej sporządzonej na podstawie liczby punktów uzyskanych przez kandydatów podczas egzaminu wstępnego. W trakcie egzaminu kandydat dostaje do omówienia 3 zagadnienia z zakresu tematycznego umieszczonego poniżej (z astrofizyki lub fizyki Słońca). Za każde z omawianych zagadnień, kandydat jest oceniany w skali od 0 do 10 punktów.

  Listę rankingową sporządza się według sumy punktów uzyskanych na egzaminie, przy czym wyniki egzaminu określa się wg następującej skali:

  25-30 punktów  – wynik bardzo dobry;

  20-24 punktów  – wynik dobry;

  15-19 punktów  – wynik dostateczny.

  Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 15 punktów.

  Decyzję w sprawie przyjęcia kandydatów (w tym cudzoziemców) ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie na zasadach obowiązujących obywateli polskich podejmuje komisja rekrutacyjna. W przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich decyzję taką podejmuje rektor.

  Zakres tematyczny egzaminu wstępnego:

  Astrofizyka:

  • Ruchy własne gwiazd. Astrometria.
  • Instrumenty astronomiczne: konstrukcje teleskopów optycznych, wady optyczne teleskopów.
  • Fotometria gwiazd, systemy fotometryczne, ekstynkcja atmosferyczna i międzygwiazdowa.
  • Klasyfikacja widmowa gwiazd, spektroskopia i spektrografy.
  • Atmosfery gwiazd, budowanie modeli atmosfer.
  • Wyznaczanie parametrów globalnych gwiazd (masy, promienie, temperatury efektywne i in.).
  • Metody wyznaczania odległości do obiektów astronomicznych.
  • Wykres Hertzsprunga-Russella jako podstawowy sposób porównywania własności fizycznych gwiazd.
  • Równania budowy wewnętrznej gwiazd, ewolucja gwiazd.
  • Mechanizmy transportu energii w gwiazdach.
  • Reakcje jądrowe we wnętrzach gwiazd: produkcji energii i ewolucja składu chemicznego materii.
  • Ewolucja gwiazd, najważniejsze fazy i skale czasowe.
  • Wykresy H-R dla gromad i innych systemów gwiazdowych.
  • Rotacja gwiazd.
  • Ostatnie etapy ewolucji gwiazd, gwiazdy zwarte, wybuchy supernowych.
  • Pulsacje gwiazdowe, mechanizmy, własności, zastosowania.
  • Układy podwójne gwiazd, znaczenie i ewolucja.
  • Układy planetarne, własności, metody detekcji.
  • Układ Słoneczny, budowa, własności, zjawiska w nim zachodzące.
  • Akrecja: obiekty, mechanizmy.
  • Supermasywne czarne dziury.
  • Budowa i własności Galaktyki Drogi Mlecznej i innych galaktyk.
  • Wielkoskalowa struktura Wszechświata.
  • Soczewkowanie i mikrosoczewkowanie grawitacyjne, własności i zastosowania.
  • Najważniejsze obserwacje kosmologiczne, wyznaczanie parametrów kosmologicznych.
  • Ciemna materia i ciemna energia.
  • Modele kosmologiczne, inflacja, testowanie modeli.
  • Pierwotna nukleosynteza.

  Fizyka Słońca:

  • Czynniki decydujące o poziomie aktywności magnetycznej gwiazd.
  • Przejawy aktywności magnetycznej Słońca i gwiazd.
  • Rodzaje gwiazd wykazujących aktywność typu magnetycznego.
  • Widmo Słońca. 
  • Podstawy magnetohydrodynamiki.
  • Teoria generacji pól magnetycznych na Słońcu (teoria dynamo).
  • Przełączanie linii pola magnetycznego w warstwie prądowej.
  • Metody pomiaru oraz modelowania pól magnetycznych na Słońcu
  • Budowa Słońca.
  • Rotacja Słońca.
  • Fotosfera Słońca.
  • Plamy słoneczne: własności, zmienność, cykliczności występowania.
  • Chromosfera Słońca.
  • Obszary aktywne na Słońcu
  • Korona słoneczna.
  • Emisja radiowa Słońca i wybuchy radiowe.
  • Wiatr słoneczny.
  • Przyspieszanie cząstek na Słońcu i ich propagacja.
  • Protuberancje słoneczne.
  • Rozbłyski słoneczne i gwiazdowe.
  • Koronalne wyrzuty materii (CMEs).
  • Diagnostyka plazmy koronalnej.
  • Detekcja i obrazowanie słonecznego promieniowania rentgenowskiego.
  • Instrumenty do obserwacji Słońca w różnych przedziałach długości fal.
  • Oddziaływanie Słońca na Ziemię.

   


   

  Rekrutacja 2018/2019:

  Forma studiów: stacjonarna

  Limit miejsc: 10 miejsc (w tym: 5 ze stypendium doktoranckim)

  Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie dla obywateli Polski:

 • podanie o przyjęcie na studia wraz z Oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy, wydrukowane z systemu IRK2 i podpisane przez kandydata;
 • jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm);
 • kserokopia dowodu osobistego wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię;
 • kserokopia dyplomu uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia lub dokument potwierdzający uzyskanie „Diamentowego Grantu”, o którym mowa w art. 187a ust.1 i art.196 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.);
 • opinia o przydatności do pracy naukowej wraz ze zgodą przyszłego opiekuna naukowego na podjęcie się tej funkcji;
 • egzemplarz pracy magisterskiej do wglądu dla członków komisji rekrutacyjnej podczas egzaminu.
 • Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się obcokrajowców o przyjęcie na studia doktoranckie:

 • curriculum vitae kandydata;
 • kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK2 podpisany przez kandydata;
 • jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm);
 • kserokopia strony paszportu ze zdjęciem wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię;
 • dyplom ukończenia przez kandydata studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia przez kandydata  studiów za granicą (oryginał wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego) uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich uprawniającym do podjęcia studiów doktoranckich w Polsce;
 • opinia o przydatności kandydata do pracy naukowej wraz ze zgodą przyszłego opiekuna naukowego na podjęcie się tej funkcji;
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim (wykaz wyznaczonych jednostek znajduje się w odrębnych przepisach) lub certyfikat znajomości przez kandydata języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • w przypadku braku wyżej wymienionego zaświadczenia lub certyfikatu wymagane jest potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną, że stopień znajomości języka polskiego przez kandydata pozwala na podjęcie przez niego studiów w języku polskim;
 • dokument potwierdzający dobrą znajomość języka angielskiego przez kandydata;
 • egzemplarz pracy magisterskiej kandydata do wglądu dla członków komisji rekrutacyjnej podczas egzaminu;
 • kopia wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zaświadczenie lekarskie wystawione w języku polskim lub wystawione w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów przez kandydata;
 • polisa ubezpieczeniowa kandydata na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub pisemne zobowiązanie przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ po rozpoczęciu kształcenia.
 • Zasady rekrutacji:

  Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”;
 • uzyskała zgodę pracownika Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na opiekę naukową w czasie studiów doktoranckich. Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy Instytutu Astronomicznego posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej oraz aktualny dorobek naukowy z okresu ostatnich 5 lat;
 • złożyła wszystkie wymagane dokumenty;
 • zdała egzamin kwalifikacyjny na studia doktoranckie z zakresu astrofizyki lub fizyki Słońca.
 • Przyjęcie na studia następuje w drodze konkursu według listy rankingowej sporządzonej na podstawie liczby punktów uzyskanych przez kandydatów podczas egzaminu wstępnego. W trakcie egzaminu kandydat dostaje do omówienia 3 zagadnienia z zakresu tematycznego umieszczonego poniżej (z astrofizyki lub fizyki Słońca). Za każde z omawianych zagadnień, kandydat jest oceniany w skali od 0 do 10 punktów.

  Listę rankingową sporządza się według sumy punktów uzyskanych na egzaminie, przy czym wyniki egzaminu określa się wg następującej skali:

  25-30 punktów  – wynik bardzo dobry;

  20-24 punktów  – wynik dobry;

  15-19 punktów  – wynik dostateczny.

  Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 15 punktów.

  Decyzję w sprawie przyjęcia kandydatów (w tym cudzoziemców) ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie na zasadach obowiązujących obywateli polskich podejmuje komisja rekrutacyjna. W przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich decyzję taką podejmuje rektor.

  Zakres tematyczny egzaminu wstępnego:

  Astrofizyka:

  • Ruchy własne gwiazd. Astrometria.
  • Instrumenty astronomiczne: konstrukcje teleskopów optycznych, wady optyczne teleskopów.
  • Fotometria gwiazd, systemy fotometryczne, ekstynkcja atmosferyczna i międzygwiazdowa.
  • Klasyfikacja widmowa gwiazd, spektroskopia i spektrografy.
  • Atmosfery gwiazd, budowanie modeli atmosfer.
  • Wyznaczanie parametrów globalnych gwiazd (masy, promienie, temperatury efektywne i in.).
  • Metody wyznaczania odległości do obiektów astronomicznych.
  • Wykres Hertzsprunga-Russella jako podstawowy sposób porównywania własności fizycznych gwiazd.
  • Równania budowy wewnętrznej gwiazd, ewolucja gwiazd.
  • Mechanizmy transportu energii w gwiazdach.
  • Reakcje jądrowe we wnętrzach gwiazd: produkcji energii i ewolucja składu chemicznego materii.
  • Ewolucja gwiazd, najważniejsze fazy i skale czasowe.
  • Wykresy H-R dla gromad i innych systemów gwiazdowych.
  • Rotacja gwiazd.
  • Ostatnie etapy ewolucji gwiazd, gwiazdy zwarte, wybuchy supernowych.
  • Pulsacje gwiazdowe, mechanizmy, własności, zastosowania.
  • Układy podwójne gwiazd, znaczenie i ewolucja.
  • Układy planetarne, własności, metody detekcji.
  • Układ Słoneczny, budowa, własności, zjawiska w nim zachodzące.
  • Akrecja: obiekty, mechanizmy.
  • Supermasywne czarne dziury.
  • Budowa i własności Galaktyki Drogi Mlecznej i innych galaktyk.
  • Wielkoskalowa struktura Wszechświata.
  • Soczewkowanie i mikrosoczewkowanie grawitacyjne, własności i zastosowania.
  • Najważniejsze obserwacje kosmologiczne, wyznaczanie parametrów kosmologicznych.
  • Ciemna materia i ciemna energia.
  • Modele kosmologiczne, inflacja, testowanie modeli.
  • Pierwotna nukleosynteza.

  Fizyka Słońca:

  • Czynniki decydujące o poziomie aktywności magnetycznej gwiazd.
  • Przejawy aktywności magnetycznej Słońca i gwiazd.
  • Rodzaje gwiazd wykazujących aktywność typu magnetycznego.
  • Widmo Słońca. 
  • Podstawy magnetohydrodynamiki.
  • Teoria generacji pól magnetycznych na Słońcu (teoria dynamo).
  • Przełączanie linii pola magnetycznego w warstwie prądowej.
  • Metody pomiaru oraz modelowania pól magnetycznych na Słońcu
  • Budowa Słońca.
  • Rotacja Słońca.
  • Fotosfera Słońca.
  • Plamy słoneczne: własności, zmienność, cykliczności występowania.
  • Chromosfera Słońca.
  • Obszary aktywne na Słońcu
  • Korona słoneczna.
  • Emisja radiowa Słońca i wybuchy radiowe.
  • Wiatr słoneczny.
  • Przyspieszanie cząstek na Słońcu i ich propagacja.
  • Protuberancje słoneczne.
  • Rozbłyski słoneczne i gwiazdowe.
  • Koronalne wyrzuty materii (CMEs).
  • Diagnostyka plazmy koronalnej.
  • Detekcja i obrazowanie słonecznego promieniowania rentgenowskiego.
  • Instrumenty do obserwacji Słońca w różnych przedziałach długości fal.
  • Oddziaływanie Słońca na Ziemię.

   


   

  HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

  Termin elektronicznej rejestracji

  • od 03 kwietnia 2018 r. do 14 września 2018 r. (do godz.15:00)

  Termin i miejsce składania dokumentów

  • do 14 września 2018 r. (do godz. 15:30)
  • Biblioteka Instytutów Fizyki
        pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław
  • lub Sekretariat Instytutu Astronomicznego, ul. Kopernika 11, 51-622 Wrocław

  Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego

  • 17 września 2018 r., godz. 10:00
  • Instytut Astronomiczny, ul. Kopernika 11, 51-622 Wrocław

  Limit miejsc na studiach III stopnia (doktoranckich) w rekrutacji na rok 2018/2019

  kierunek limit miejsc w tym liczba ze stypendium doktoranckim
  studia doktoranckie biologii molekularnej 20 20
  studia doktoranckie chemii 25 20
  studia doktoranckie Wydziału Filologicznego 45 30
  studia doktoranckie astronomii 10 5
  studia doktoranckie fizyki 20 10
  studia doktoranckie matematyki 12 12
  studia doktoranckie informatyki 8 8
  studia doktoranckie biologii 20 15
  studia doktoranckie nauk o kulturze 20 10
  studia doktoranckie nauk historycznych 12 6
  studia doktoranckie psychologii 10 5
  studia doktoranckie geografii 13 8
  studia doktoranckie geologii 6 6
  studia doktoranckie geologii (niestacjonarne) 2 0
  studia doktoranckie nauk o polityce 30 17
  studia doktoranckie nauk o polityce (niestacjonarne) 30 (min.8) 0
  studia doktoranckie nauk o filozofii i socjologii 15 8
  studia doktoranckie nauk o filozofii i socjologii (niestacjonarne) 15 0
  PhD Programme in Political Sciences 15 0
  PhD Programme in Sociology 15 0
  studia doktoranckie nauk prawnych 30 15
  studia doktoranckie nauk prawnych (niestacjonarne) 50 0

  Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

  dr hab. Robert Falewicz
  tel. 71 337 80 66
  e-mail: Falewicz@astro.uni.wroc.pl