Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

AUDYT WEWNĘTRZNY – TRZECI POZIOM ZARZĄDZANIA ŁADEM KORPORACYJNYM

studia podyplomowe

Opis kierunku:

Celem Studiów Podyplomowych Studia Podyplomowe Audyt Wewnętrzny – trzeci poziom zarządzania ładem korporacyjnym jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na twórcze realizowanie audytu wewnętrznego, szczególnie audytu zapewniającego dotyczącego zarządzania ryzykiem  operacyjnym, informatycznego oraz w obszarze RODO a także wybranych ryzyk bankowych. Studia umożliwią teoretyczną i praktyczną realizację wyzwań z zakresu audytu wewnętrznego przed którymi stoją jednostki sektora prywatnego i publicznego. Studia Podyplomowe  Audyt Wewnętrzny – trzeci poziom zarządzania ładem korporacyjnym obejmują kształcenie w zakresie nauk prawnych i pozaprawnych dotyczących audytu. W dziadzienie nauk prawnych koncentrują się zwłaszcza na podstawach prawa bankowego, rachunkowego oraz zamówień publicznych oraz dyscyplinach prawnych określających skutki oszustwa, nadużyć i przestępstw gospodarczych. W zakresie nauk pozaprawnych Studia obejmują kształcenie  w zakresie  stosowania międzynarodowych standardów audytu, metodologii w pracy audytu, komunikacji,  próbkowania, szacowania ryzyka w audycie oraz zarządzania komórką audytu. Zadaniem studiów jest osiągnięcie takich efektów kształcenia, aby absolwenci na rynku pracy cechowali się następującymi umiejętnościami:

 • znali ważniejsze postanowienia prawa bankowego,  RODO, ustawy o  rachunkowości, rozporządzeń  oraz innych aktów prawnych rozporządzeń  w stopniu wystarczającym do realizacji audytu zapewniającego w tych obszarach,
 • znali podstawową terminologię audytu,
 • znali podstawową terminologię dotyczącą zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności,
 • mieli wiedzę na temat kontroli zarządczej, szacowania ryzyka oraz zarządzania  audycie,
 • mieli wiedzę pozwalającą na identyfikację oszustwa, nadużycia, bądź przestępstwa gospodarczego,
 • mieli wiedzę na temat międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego oraz Kodeksu etyki audytora wewnętrznego,
 • mieli wiedzę na temat metodologii pracy audytora oraz roli komunikacji w audycie,
 • potrafili przeprowadzić zadanie audytowe.
 • Wykaz przedmiotów: Strona internetowa: www.podyplomowe.prawo.uni.wroc.pl

  Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: kwalifikacje cząstkowe na poziomie 7. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,

   


   

  Rekrutacja: 2020/2021:

  Zasady naboru: przyjęcie na studia następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie kompletu dokumentów –  obowiązuje rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.

  Zastrzegamy sobie prawo do nieuruchomienia  studiów w razie braku odpowiedniej liczby Kandydatów.

   


   

  HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

  Termin rejestracji internetowej: 15.05–13.10.2019 r.

  Termin składania dokumentów: 15.05–14.10.2019 r.

  Miejsce składania dokumentów:
  Sekcja Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia
  ul. Uniwersytecka 22/26
  50-145 Wrocław

  Termin rozpoczęcia studiów: październik 2019 r., studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym (sobota i niedziela)

  Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia, następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
  • kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
  • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).
  • od cudzoziemców wymagamy dodatkowo kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim

  Opłaty za studia podyplomowe

  wydział kierunek semestralna opłata w PLN
  Wydział Chemii Studia Podyplomowe Analityka i Diagnostyka Chemiczna 2500
  Wydział Filologiczny Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – I/PO – dla bibliotekarzy 1850
  Wydział Filologiczny Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Logopedyczne – specjalność: logopedia ogólna i kliniczna (pierwszy poziom) 2200
  Wydział Filologiczny Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Logopedyczne – specjalność: neurologopedia kliniczna (drugi poziom) 2200
  Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego i Drugiego 2280
  Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Angielskiego Języka Specjalistycznego 1950
  Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Dziennikarstwa i Public Relations – specjalność: Public Relations 2450
  Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Dziennikarstwa i Public Relations – specjalność: Dziennikarstwo 2450
  Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Język Czeski w Administracji, Turystyce i Biznesie 1950
  Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Jogi Klasycznej 1850
  Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego 3750
  Wydział Filologiczny Literatura dla dzieci i młodzieży: kultura – edukacja – nowe media 1300
  Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Przekładu 1950
  Wydział Matematyki i Informatyki Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Nauczanie Matematyki – specjalność: nauczanie matematyki w szkole podstawowej 1267
  Wydział Matematyki i Informatyki Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Nauczanie Matematyki – specjalność: nauczanie matematyki we wszystkich typach szkół 1500
  Wydział Nauk Biologicznych Studia Podyplomowe Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym „Ekoznawca” 2100
  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Studia Podyplomowe Biblioterapia 2700
  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Studia Podyplomowe Dźwięk i Audiosfera 1800
  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Studia Podyplomowe „Psychologia Zarządzania” 2300
  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Studia Podyplomowe „Psychologiczne Wspomaganie Dzieci i Młodzieży z Trudnościami” 1900
  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Studia Podyplomowe z Psychogerontologii 1900
  Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Studia Podyplomowe Geografii dla Nauczycieli 2000
  Wydział Nauk Społecznych Studia Podyplomowe Komunikowania i Kreowania Wizerunku Publicznego 1950
  Wydział Nauk Społecznych Studia Podyplomowe Pozyskiwanie i Wykorzystywanie Informacji w Sferze Publicznej 1950
  Wydział Nauk Społecznych Studia Podyplomowe Zarządzania Bezpieczeństwem Państwa 1900
  Wydział Nauk Społecznych Studia Podyplomowe Zawodu Mediatora 1950
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Administracji Publicznej 1950
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Audyt Wewnętrzny – trzeci poziom zarządzania ładem korporacyjnym 1900
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 1900
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej -Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne 1899,5
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Dyrektor Finansowy – Zarządzanie Finansami 1550
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Egzekucji Administracyjnej 1800
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Kryminalistyki 2000
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Legislacji 1650
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych 2500
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia 1850
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Podatkowe 1975
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego 1950
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami 1900
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Inwestycyjnego 2000
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego dla Sędziów i Prokuratorów Finansowane z projektu.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego 1350
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów 1950
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki 2350
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska 2000
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1850
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych 1999,5
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawo w Biznesie 1850
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej 1500
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Chemicznym 1850
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Biznesie 2000
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1850
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami (Project Management) 2000
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej 1800
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Centrum Edukacji Nauczycielskiej Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe „Przygotowanie do zawodu nauczyciela” wg kalkulacji (w zależności od liczby kandydatów)

  Kierownik studiów: prof. dr hab. Karol Kiczka
  Zastępca Kierownik studiów: mgr Marian Kielar

  Sekcja Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
  ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
  tel.: + 48 71 375 23 71
  podyplomowe.wpae@uwr.edu.pl