Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA specjalność JOURNALISM AND SOCIAL COMMUNICATION

II stopnia zaoczne (w j.angielskim)

Opis kierunku:

The curriculum we offer is designed to help students develop competences necessary in both these professions. It comprises classes (mainly workshops) that will allow graduates to achieve competencies and skills in the area of broadly defined professional public communication, which will enable them to start a career as:

 • journalists in all kinds and all ranges of media (print media, radio, television, the Internet; local and sublocal media, countrywide and global media; general as well as trade and expert media);
 • specialists in the area of broadly defined image communication: Public Relations, branding, advertising communication, Corporate Identity, etc.;
 • editors/editorial assistants (gatekeepers) in the above mentioned types of media;
 • journalists specializing in a given category of topic-specific journalism (investigative, sports, economic, etc.);
 • radio and TV presenters and producers (work with a camera and microphone);
 • spokespeople and counselors/coaches in the field of communication;
 • coaches and counselors in the field of intercultural communication (in organizations, public institutions, NGOs, etc);
 • counselors in the field of creating public people’s image;
 • employees of advertising and PR agencies.

Our graduates will also be prepared to operate in the market independently by organizing a media institution or founding an advertising or PR agency.

 

Rekrutacja 2023/2024:

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 • a) posiadanie dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów,
 • b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 • Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

  – dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

  – dla których język angielski jest językiem ojczystym,

  – którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

  – którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w

  suplemencie do dyplomu,

 • c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).
 • Podstawą przyjęcia na studia będzie miejsce na liście rankingowej utworzonej według oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia.

  Oceny zostaną przeliczone według następującego sposobu:

  Skala ocen 1-6

  Celujący 100 pkt.

  Bardzo dobry 100 pkt.

  Dobry 80 pkt.

  Dostateczny 40 pkt.

  Dopuszczający 20 pkt.

  Skala ocen 2-5

  Bardzo dobry 100 pkt.

  Dobry 70 pkt.

  Dostateczny 40 pkt.

  Skala punktowa lub wyrażona literowo – stosowaną skalę przeliczamy liniowo na skalę 100 – punktową według zasady:

  Punkty oceny końcowej Punkty przeliczone
  0 pkt. lub najniższy poziom skali literowej 0 pkt.
  Maksymalna możliwa liczba punktów przy ocenie końcowej studiów pierwszego lub drugiego stopnia/najwyższy poziom wyrażony w skali literowej 100 pkt.

   


   

  Rekrutacja 2022/2023:

  Warunkiem przyjęcia na studia jest:

  a) posiadanie dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów,

  b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie

  B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest:

  – zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku angielskim

  wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie

  B2,

  – zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki

  Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

  Uniwersytetu Wrocławskiego,

  – certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,5, BEC Vantage)  lub inne równoważne

  międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub Studium

  Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr, wymienione w linku:

  https://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en_20210517.pdf

  Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

  – dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych

  studiach,

  – dla których język angielski jest językiem ojczystym,

  – którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

  – którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w

  suplemencie do dyplomu,

  c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

  Podstawą przyjęcia na studia będzie miejsce na liście rankingowej utworzonej według oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia.

  Oceny zostaną przeliczone według następującego sposobu:

  Skala ocen 1-6

  Celujący 100 pkt.

  Bardzo dobry 100 pkt.

  Dobry 80 pkt.

  Dostateczny 40 pkt.

  Dopuszczający 20 pkt.

  Skala ocen 2-5

  Bardzo dobry 100 pkt.

  Dobry 70 pkt.

  Dostateczny 40 pkt.

  Skala punktowa lub wyrażona literowo – stosowaną skalę przeliczamy liniowo na skalę 100 – punktową według zasady:

   

  Punkty oceny końcowej Punkty przeliczone
  0 pkt. lub najniższy poziom skali literowej 0 pkt.
  Maksymalna możliwa liczba punktów przy ocenie końcowej studiów pierwszego lub drugiego stopnia/najwyższy poziom wyrażony w skali literowej 100 pkt.

   


   

  (English version below)

   

  L.p.

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

  terminy

  I nabór

  1 Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK 1 czerwca 2022
  2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 7 lipca 2022
  3 Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs dyplomów, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/ 11, 12, 13 lipca 2022
  4 Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) 14 lipca 2022
  5

  Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

  (nie decyduje data stempla pocztowego)

  15, 18, 19, 20 lipca 2022
  6 Ogłoszenie listy przyjętych na studia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) 21 lipca 2022

  II nabór (w ramach limitu wolnych miejsc)

  1 Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK 27 lipca 2022
  2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 20 września 2022
  3 Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs dyplomów, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/ 21 września 2022
  4 Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) 22 września 2022
  5

  Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

  (nie decyduje data stempla pocztowego)

  23, 26 września 2022
  6 Ogłoszenie listy przyjętych na studia do 27 września 2022

   


   

  No.

  Recruitment stages

  Dates

  1st Round

  1 Registration starts in the Online Application System – IRK 1 June 2022
  2 Deadline for registration and payment 7 July 2022
  3 Recruitment process – competition of certificates, exams, interviews. 11, 12, 13 July 2022
  4 List of candidates qualified for studies available after logging on the private account in the IRK system 14 July 2022
  5 Documents submission to the Faculty Recruitment Committee 15, 18, 19, 20 July 2022
  6 Decision on acceptance/rejection available after logging on the private account in the IRK system 21 July 2022

  2nd Round (within the limit of vacancies)

  1 Registration starts in the Online Application System – IRK 27 July 2022
  2 Last registration and payment day 20 September 2022
  3 Recruitment process – competition of certificates, exams, interviews. 21 September 2022
  4 List of candidates qualified for studies available after logging on the private account in the IRK system 22 September 2022
  5 Documents submission to the Faculty Recruitment Committee 23, 26 September 2022
  6 Announcing the list of those accepted to 27 September 2022

  Dokumenty (English version below):

  I. Kandydaci na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) zobowiązani są do dostarczenia, w terminach określonych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”, następujących dokumentów:

  1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
  2. kserokopii dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną lub zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich;
  3. zaświadczenia o średniej ocen ze studiów (jeżeli jest wymagane);
  4. zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest:- zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie B2,- zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego,- certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,5, BEC Vantage)  lub inne równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., wymienione w linku.

  Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:
  – dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,
  – którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,
  – którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu.

  Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych.

  Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentu, o których mowa w pkt. 2. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 2.

  Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

  II. Kandydaci legitymujący się wydanym za granicą dyplomem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, znajdujący się na liście do przyjęcia, zobowiązani są do dostarczenia w terminach określonych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”, następujących dokumentów: 

  1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
  2. kserokopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
  3. tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 2, wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego;
  4. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest:

  – zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie B2,
  – zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego,
  – certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,5, BEC Vantage)  lub inne równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., wymienione w linku.

   

  Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:
  – dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,
  – dla których język angielski jest językiem ojczystym,
  – którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu.

  III. Cudzoziemcy oprócz dokumentów, o których mowa w pkt II, składają dodatkowo:

  1. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim;

  2. kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia i odbywania studiów na zasadach o których mowa w art. 324 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną;

  Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych.

  Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 oraz III. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 oraz III.

  Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

  Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w systemie IRK powinno spełniać następujące wymogi:

  1. zdjęcie elektroniczne powinno być aktualne, kolorowe, o rozdzielczości 500 x 625 pikseli w formacie JPG,
  2. zdjęcie powinno spełniać wymogi do dowodu osobistego tj.: bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
   Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
   Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
   Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

   

  Documents:

  I. Candidates for 2nd cycle studies (both full-time and part-time) are required to submit the following documents by the due date specified in the Recruitment Time Schedule:

  1. application for admission to the studies printed from the IRK system and signed by the candidate;
  2. photocopy of identity card or another identity document − the original should be produced for verification by the Recruitment Board ;
  3. certificate of the grade point average of previous studies (if required);
  4. a certificate proving the knowledge of the English language at least at B2 level according to the Council of Europe’s guidelines. This certificate may take the following forms:
   • certificate on the completion of a preparatory course for taking up studies in English at B2 level issued by the English Language Centre of the University of Wrocław
   • certificate on the knowledge of the English language at B2 level issued by the English Language Centre or the Foreign Language Centre of the University of Wrocław
   • language certificate (such as FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,0, BEC Vantage) or other equivalent international certificate recognised by the Ministry of Science and Higher Education or the UWr Foreign Language Centre, listed at.

  The following candidates are exempted from the obligation to present a certificate proving the knowledge of the English language:

    • candidates for whom English was the language of instruction in a secondary school or a higher school they graduated from
    • candidates who passed their secondary school final exam in English at advanced level with at least 80% score
    • candidates who during their studies passed an English exam at B2 level, as confirmed in the diploma supplement

  All the documents should be submitted (delivered) in the place, in the hours and by the due date specified in the Recruitment Time Schedule. Candidates who do not fulfil this obligation shall not be admitted to the studies. 

  At the request of the person concerned, the Recruitment Board shall confirm that all the required documents have been submitted and announce a list of admitted candidates on the basis of the submitted documents and the recruitment procedure, if any.

  Candidates are not required to submit the documents in person. In case of submission by post or courier service, notarised photocopies of the documents mentioned in items 2 are required. The documents may also be delivered by third persons on the basis of the power of attorney (template of the power of attorney) granted by the candidates or in the form of notarised photocopies of the documents mentioned in items 2 .

  The documents must reach the university by the due date specified in the Recruitment Time Schedule − the decisive factor is the date of actual delivery, not the date of the post stamp or the date of sending the documents. Failure to fulfil the obligation to submit the documents according to the above rules shall result in rejection of the candidate.

  Any documents submitted by candidates who waive their right to take up the studies shall be returned to them at their written request (template of waiver) in person or to their authorised representative or sent by post with confirmation of receipt.

  II. Candidates who hold diplomas issued abroad or other documents entitling them to apply for admission to the studies and who are entered on the admission list are required to submit the following documents by the due date specified in the Recruitment Time Schedule:

  1. application for admission to the studies printed from the IRK system and signed by the candidate;
  2. photocopy of legalised or apostilled diploma or another document entitling them to apply for admission to the studies − the original should be produced for verification by the Recruitment Board;
  3. translation of the documents mentioned in item 2 by a Polish certified translator;
  4. a certificate proving the knowledge of the English language at least at B2 level according to the Council of Europe’s guidelines. This certificate may take the following forms:
   • certificate on the completion of a preparatory course for taking up studies in English at B2 level issued by the English Language Centre of the University of Wrocław
   • certificate on the knowledge of the English language at B2 level issued by the English Language Centre or the Foreign Language Centre of the University of Wrocław
   • language certificate (such as FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,0, BEC Vantage) or other equivalent international certificate recognised by the Ministry of Science and Higher Education or the UWr Foreign Language Centre, listed at.

  The following candidates are exempted from the obligation to present a certificate proving the knowledge of the English language:

   • candidates for whom English was the language of instruction in a secondary school or a higher school they graduated from,
   • candidates whose native language is English,
   • candidates who during their studies passed an English exam at B2 level, as confirmed in the diploma suplement.

  III. Foreign candidates should submit the following documents in addition to those listed in section II: 

  1. photocopy of medical insurance policy for the duration of education in Poland or European Health Insurance Card or photocopy of an agreement with the National Health Fund certified by the University of Wrocław;

  2. photocopy of a document confirming that the candidate is able to take up and complete studies according to foreigners mentioned in Art. 324(2) of the Higher Education and Science Act − the original should be produced for verification by the Faculty Recruitment Board;

  All the documents should be submitted (delivered) in the place, in the hours and by the due date specified in the Recruitment Time Schedule. Candidates who do not fulfil this obligation shall not be admitted to the studies. 

  At the request of the person concerned, the Recruitment Board shall confirm that all the required documents have been submitted and announce a list of admitted candidates on the basis of the submitted documents and the recruitment procedure, if any.

  Candidates are not required to submit the documents in person. In case of submission by post or courier service, notarised photocopies of the documents mentioned in section II items 2  and section III are required. The documents may also be delivered by third persons on the basis of a power of attorney (template of the power of attorney) granted by the candidates or in the form of notarised photocopies of the documents mentioned in section II items 2  and section III.

  The documents must reach the university by the due date specified in the Recruitment Time Schedule − the decisive factor is the date of actual delivery, not the date of the post stamp or the date of sending the documents. Failure to fulfil the obligation to submit the documents according to the above rules shall result in rejection of the candidate.

  Documents submitted by candidates who waive their right to take up the studies shall be returned to them at their written request (template of waiver) in person or to their authorised representative or sent by post with confirmation of receipt.

  *Photographs for the Electronic Student Card to be uploaded in the IRK system during the registration procedure should fulfil the following requirements: 

  1. The electronic photographs should be up to date, in colour, with the resolution of 500 x 625 pixels and in JPG format.
  2. The photographs should fulfil the same requirements as photographs for identity cards, i.e. no headgear, no dark glasses, the person’s head should be facing the camera and the light should be evenly distributed on the whole face. Persons with a congenital or acquired eye condition may enclose photographs in dark glasses, and persons wearing headgear due to their religious beliefs may enclose photographs with headgear. Persons who enclose photographs in dark glasses must hold a document confirming their congenital or acquired eye condition issued according to the regulations on certification of disabilities and degrees of disabilities. Persons who enclose photographs with headgear should hold a document confirming their religious affiliation.

  Limit miejsc na zaocznych studiach II stopnia (magisterskich) w rekrutacji na rok 2022/2023

  kierunek / Study programme ŁĄCZNY limit 2022          / total number Polacy z dyplomem polskim / Poles with Polish diploma
  Polacy z dyplomem zagranicznym / Poles with foreign diploma CUDZOZIEMCY / FOREIGN STUDENTS limit minimalny

  / minimum number

  ADMINISTRACJA 120 105 5 10 50
  ANGLISTYKA 60 50 5 5 15
  BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE 40 20 5 15 12
  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 50 35 7 8 15
  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, specjalność JURNALISM AND SOCIAL COMMUNICATION (w j. angielskim) 40 20 5 15 11
  EKONOMIA 120 105 5 10 35
  FILOLOGIA POLSKA 50 35 10 5 18
  FILOLOGIA GERMAŃSKA 70 60 5 5 10
  FILOZOFIA 25 15 5 5 8
  HISTORIA 30 24 3 3 15
  KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA 140 123 7 10 20
  KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, specjalność COMMUNICATION MANAGEMENT (w j. angielskim) 40 20 5 15 11
  KONSULTING PRAWNY I GOSPODARCZY 100 90 5 5 60
  KRYMINOLOGIA PRAWNICZA 250 225 10 15 50
  PEDAGOGIKA dla absolwentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich 75 73 1 1 20
  PEDAGOGIKA dla absolwentów kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich 50 48 1 1 20
  PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE 30 26 2 2 30
  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 40 20 5 15 10
  ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA 30 28 1 1 15
  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI 30 28 1 1 15

  kierunekroczna opłata dla Polaków i obywateli Unii Europejskiejroczna opłata dla pozostałych
  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA specjalność JOURNALISM AND SOCIAL COMMUNICATION; drugiego stopnia zaoczne (w j.angielskim)1650 EUR2900 EUR (w pierwszym roku / first year); 2750 EUR (w kolejnych latach studiów / subsequent years)
  AdresDokumenty przyjmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna* - w przypadku wysyłki pocztą decyduje data wpływu dokumentów na uczelnię a nie data stempla pocztowego
  Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
  ul. Joliot-Curie 15
  50-383 Wrocław
  sala / pokój: 8
  tel.: +48 71 375 7927
  I nabór:
  15, 18, 19, 20 lipca 2022 r; godz. 10:00 - 14:00
  II nabór:
  23, 26 września 2022 r; godz. 10:00 - 14:00
  Termin oraz miejsce egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych dla obywateli polskich z polskim dokumentem uprawniającym do podjecia studiów (matura/ dyplom)Termin oraz miejsce egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych dla obywateli polskich z zagranicznym dokumentem uprawniającym do podjecia studiów (matura/ dyplom)Termin oraz miejsce egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych dla cudzoziemców Forma postępowania rekrutacyjnego
  postępowanie rekrutacyjne (przyjęcie na studia na podstawie dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów, konkurs dyplomów)postępowanie rekrutacyjne (przyjęcie na studia na podstawie dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów, konkurs dyplomów, pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego)rekrutację prowadzi Biuro Współpracy Międzynarodowej
  _

  Zasady rekrutacji 2023/2024

  Warunkiem przyjęcia na studia jest:

  1. a) posiadanie dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów,
  2. b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

  Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

  – dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

  – dla których język angielski jest językiem ojczystym,

  – którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

  – którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu.

  – pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

  Podstawą przyjęcia na studia będzie miejsce na liście rankingowej utworzonej według oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia.

  Oceny zostaną przeliczone według następującego sposobu:

  Skala ocen 1-6

  Celujący – 100 pkt.

  Bardzo dobry – 100 pkt.

  Dobry – 80 pkt.

  Dostateczny – 40 pkt.

  Dopuszczający – 20 pkt.

  Skala ocen 2-5

  Bardzo dobry – 100 pkt.

  Dobry – 70 pkt.

  Dostateczny – 40 pkt.

  Skala punktowa lub wyrażona literowo. Stosowaną skalę przeliczamy liniowo na skalę 100 – punktową według zasady:

   

  Punkty oceny końcowej Punkty przeliczone
  0 pkt. lub najniższy poziom skali literowej 0 pkt.
  Maksymalna możliwa liczba punktów przy ocenie końcowej studiów pierwszego lub drugiego stopnia/najwyższy poziom wyrażony w skali literowej 100 pkt.

  Zasady rekrutacji 2022/2023

  Warunkiem przyjęcia na studia jest:

  1. posiadanie dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów,
  2. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest:

  – zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie B2,

  – zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego,

  – certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,5, BEC Vantage)  lub inne równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., wymienione w linku.

  Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

  – dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

  – dla których język angielski jest językiem ojczystym,

  – którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

  – którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu.

  3. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu    uzyskanego za granicą).

  Podstawą przyjęcia na studia będzie miejsce na liście rankingowej utworzonej według oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia.

  Oceny zostaną przeliczone według następującego sposobu:

  Skala ocen 1-6

  Celujący 100 pkt.

  Bardzo dobry 100 pkt.

  Dobry 80 pkt.

  Dostateczny 40 pkt.

  Dopuszczający 20 pkt.

  Skala ocen 2-5

  Bardzo dobry 100 pkt.

  Dobry 70 pkt.

  Dostateczny 40 pkt.

  Skala punktowa lub wyrażona literowo. Stosowaną skalę przeliczamy liniowo na skalę 100 – punktową według zasady:

   

  Punkty oceny końcowej Punkty przeliczone
  0 pkt. lub najniższy poziom skali literowej 0 pkt.
  Maksymalna możliwa liczba punktów przy ocenie końcowej studiów pierwszego lub drugiego stopnia/najwyższy poziom wyrażony w skali literowej 100 pkt.

  The following conditions for admission must be fulfilled:

  1. holding a higher education diploma entitling its holder to take up studies
  2. presenting a certificate proving the knowledge of the English language at least at B2 level according to the Council of Europe’s guidelines. This certificate may take the following forms:
  • certificate on the completion of a preparatory course for taking up studies in English at B2 level issued by the English Language Centre of the University of Wrocław
  • certificate on the knowledge of the English language at B2 level issued by the English Language Centre or the Foreign Language Centre of the University of Wrocław
  • language certificate (such as FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,0, BEC Vantage) or other equivalent international certificate recognised by the Ministry of Science and Higher Education or the UWr Foreign Language Centre, listed at.

  The following candidates are exempted from the obligation to present a certificate proving the knowledge of the English language:

  • candidates for whom English was the language of instruction in a secondary school or a higher school they graduated from
  • candidates whose native language is English
  • candidates who passed their secondary school final exam in English at advanced level with at least 80% score
  • candidates who during their studies passed an English exam at B2 level, as confirmed in the diploma supplement
  1. positive formal assessment of the application issued by the faculty coordinator (only applies to a diploma issued abroad)

  The decision on acceptance will be based on the position on the ranking list, which is calculated considering grades on the diploma according to the following formula:

  For 1-6 grade scale:

  • A (excellent) – 100 points
  • B (very good) – 100 points
  • C (good) – 80 points
  • D (satisfactory) – 40 points
  • E (poor) – 20 points

  For 2-5 grade scale:

  • B (very good) – 100 points
  • C (good) – 70 points
  • D (satisfactory) – 40 points

  Wydział Filologiczny / Faculty of Letters
  pl. Biskupa Nankiera 15, 50-140 Wrocław
  Phone: +48 71 375 22 25, +48 71 375 25 13,
  +48 71 375 28 05, +48 71 375 22 35
  fax +48 71 343 30 29

  For international candidates:
  Katarzyna KRAWCZYK
  Marta NOWAK
  international@uwr.edu.pl

  +48 71 3752877;  +48 71 3752864
  Fax: +48 71 3752800

  Sekretarze Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej / Secretary of the Faculty 
  Phone: +48 71 375 79 27, +48 71 375 79 00
  rekrutacja.idiks@uwr.edu.pl

  Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)
  informacja zostanie podana w czerwcu 2022


  Acceptance of documents by the Faculty Recruitment Committee (the date of delivery decides):

  Rekrutacja na ten kierunek studiów odbywa się według zasad opisanych w zakładce: „CUDZOZIEMCY”.
  Recruitment for this field of study is carried out according to the rules described in the tab: „FOREIGNERS”.