Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

ANGLISTYKA

specjalność EMPIRICAL AND THEORETICAL LINGUISTICS, II stopnia stacjonarne (w j. angielskim)

Opis kierunku:

Linguistic proficiency is a key factor for smart as well as inclusive growth of the economy within Europe as specified in the Europe 2020 strategy and the Education and Training strategic framework 2020. With this in mind, we have designed an innovative and high-quality MA programme in linguistics. The programme is unrivalled in its combination of theoretical and empirical linguistics, which will provide students with cutting-edge skills and competences and enhance their career options in the world of education and training as well as in the world of work. Specifically, the proposed programme provides a thorough exposure to theoretical as well as empirical linguistics. Students will gain in-depth knowledge of linguistic theories for all levels of language, and will learn how to apply them to analyse new sets of linguistic data. They will also be instructed on how to perform empirical studies to test linguistic hypotheses, both in terms of experiments and corpus studies. Great emphasis will be put on the way in which the two research fields can mutually benefit from each other. Students will not only know linguistic theories for their own sake, they will learn how to derive from them empirical research questions that can be validated experimentally. At the same time, empirical approaches to linguistics will always be grounded in theoretical work to suggest potential topics for experiments and for the discussion and interpretation of empirically derived results.

The resulting study programme can be summarised as follows. The programme consists of courses for a total of 90 ECTS credit points plus a Master’s thesis of 30 ECTS credit points. Courses are distributed over the first three (3) semesters, while most of the work on the Masters thesis is completed in the fourth (4th) semester. This results in a 2-year programme of 120 ECTS credit points.

The programme is highly modular: it consists of core and specialized modules. Core modules aim at establishing a firm and uniform foundation for all students attending the programme, independently of their previous background. These modules are compulsory and cover a set of core topics in Linguistics. Specialised modules, on the other hand, may be subject to change. This flexibility is crucial, since the programme needs to respond successfully and effectively to the fast pace of evolution that characterises the study of language, and also wants to maintain its ability to react and adapt quickly to changes on the job market for our graduates.

The resulting programme is both student-centred and output-oriented, for it can be adapted to the needs of each student while scientific excellence is always ensured, and it allows for a clear evaluation of the results achieved by the student at each step of their education. Modularity, and the strict regularity imposed in the programme, furthermore ensures that student workload is balanced. ECTS credit points have been carefully assigned to the different courses within each module, taking into account the number of theoretical and practical (study) hours each one requires. A study plan consists of 60 ECTS credit points per year, with a first year dedicated to 50% to the study of foundations of Linguistics, and a research specialisation in the second year of studies.

Studying in multi-national and most importantly multilingual groups chosen from different universities in Europe and outside Europe, with English as the instruction language, accompanied by  language classes in another European language, contributes in the best possible way to preparing students for the increasing globalisation of science, industry, and commerce.

Rekrutacja 2021/2022:

DYPLOM POLSKI I DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

Do kwalifikacji mogą przystąpić osoby:

1. legitymujące się dyplomem licencjata lub magistra kierunków:
 • lingwistyka, językoznawstwo teoretyczne, językoznawstwo komputerowe, psycholingwistyka,
 • filologia angielska lub inna filologia, ale ze specjalnością/pracą dyplomową/egzaminem dyplomowym z językoznawstwa,
 • psychologia,
 • matematyka, informatyka;

2. posiadające na dyplomie ocenę nie niższą niż A/B+ (bardzo dobra lub dobra z plusem);

3. posiadające dobrą znajomość języka angielskiego (poziom C1+).

Ponadto, kandydaci na studia zobligowani są do napisania listu motywacyjnego w języku angielskim (do 2 stron A4, Times New Roman 12 pt, pojedynczy odstęp), zawierającego:

 • uzasadnienie wyboru programu studiów,
 • obszar zainteresowań językoznawczych,
 • uzasadnienie wyboru Uniwersytetu Wrocławskiego oraz życiorysu w języku angielskim.

 


 

(English version below)

 

L.p.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

terminy

I nabór

1 Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK 1 czerwca 2021
2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)
3 Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs dyplomów, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/
4 Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
5

Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

(nie decyduje data stempla pocztowego)

6 Ogłoszenie listy przyjętych na studia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

II nabór

1 Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK
2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)
3 Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs dyplomów, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/
4 Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
5

Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

(nie decyduje data stempla pocztowego)

6 Ogłoszenie listy przyjętych na studia

 


 

No.

Recruitment stages

Dates

1st Round

1 Registration starts in the Online Application System – IRK 1 June 2021
2 Deadline for registration and payment
3 Recruitment process – competition of certificates, exams, interviews.
4 List of candidates qualified for studies available after logging on the private account in the IRK system
5 Documents submission to the Faculty Recruitment Committee
6 Decision on acceptance/rejection available after logging on the private account in the IRK system

2nd Round

1 Registration starts in the Online Application System – IRK
2 Last registration and payment day
3 Recruitment process – competition of certificates, exams, interviews.
4 List of candidates qualified for studies available after logging on the private account in the IRK system
5 Documents submission to the Faculty Recruitment Committee
6 Announcing the list of those accepted

Dokumenty (English version below):

I. Kandydaci na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) zobowiązani są do dostarczenia, w terminach określonych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”, następujących dokumentów:

 1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
 2. kserokopii dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną lub zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich;
 3. zaświadczenia o średniej ocen ze studiów (jeżeli jest wymagane);

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych.

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentu, o których mowa w pkt. 2. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 2.

Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

II. Kandydaci legitymujący się wydanym za granicą dyplomem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, znajdujący się na liście do przyjęcia, zobowiązani są do dostarczenia w terminach określonych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”, następujących dokumentów: 

 1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
 2. kserokopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
 3. tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 2, wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego;

III. Cudzoziemcy oprócz dokumentów, o których mowa w pkt II, składają dodatkowo:

1. zaświadczenie o znajomości języka polskiego, tj: (dotyczy kandydatów podejmujących studia w j. polskim)

a) potwierdzenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

b) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

c) potwierdzenie ze Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego kandydata pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,

2. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim;

3. kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia i odbywania studiów na zasadach o których mowa w art. 324 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną;

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych.

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 oraz III 3. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 oraz III 3.

Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w systemie IRK powinno spełniać następujące wymogi:

 1. zdjęcie elektroniczne powinno być aktualne, kolorowe, o rozdzielczości 500 x 625 pikseli w formacie JPG,
 2. Zdjęcie powinno spełniać wymogi do dowodu osobistego tj.: bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

 

Documents:

I. Candidates for 2nd cycle studies (both full-time and part-time) are required to submit the following documents by the due date specified in the Recruitment Time Schedule:

 1. application for admission to the studies printed from the IRK system and signed by the candidate;
 2. photocopy of identity card or another identity document − the original should be produced for verification by the Recruitment Board ;
 3. certificate of the grade point average of previous studies (if required).

All the documents should be submitted (delivered) in the place, in the hours and by the due date specified in the Recruitment Time Schedule. Candidates who do not fulfil this obligation shall not be admitted to the studies. 

At the request of the person concerned, the Recruitment Board shall confirm that all the required documents have been submitted and announce a list of admitted candidates on the basis of the submitted documents and the recruitment procedure, if any.

Candidates are not required to submit the documents in person. In case of submission by post or courier service, notarised photocopies of the documents mentioned in items 2 are required. The documents may also be delivered by third persons on the basis of the power of attorney (template of the power of attorney) granted by the candidates or in the form of notarised photocopies of the documents mentioned in items 2 .

The documents must reach the university by the due date specified in the Recruitment Time Schedule − the decisive factor is the date of actual delivery, not the date of the post stamp or the date of sending the documents. Failure to fulfil the obligation to submit the documents according to the above rules shall result in rejection of the candidate.

Any documents submitted by candidates who waive their right to take up the studies shall be returned to them at their written request (template of waiver) in person or to their authorised representative or sent by post with confirmation of receipt.

II. Candidates who hold diplomas issued abroad or other documents entitling them to apply for admission to the studies and who are entered on the admission list are required to submit the following documents by the due date specified in the Recruitment Time Schedule:

 1. application for admission to the studies printed from the IRK system and signed by the candidate;
 2. photocopy of legalised or apostilled diploma or another document entitling them to apply for admission to the studies − the original should be produced for verification by the Recruitment Board;
 3. translation of the documents mentioned in item 2 by a Polish certified translator;

III. Foreign candidates should submit the following documents in addition to those listed in section II: 

1. certificate of knowledge of Polish, i.e.:

 • confirmation of completing a one year’s course preparing for studying in Polish provided by an institution recognised by the Minister of Higher Education, or
 • certificate of knowledge of Polish issued by the State Board of Certification of Knowledge of Polish as a Foreign Language, or
 • confirmation of the School of Polish Language and Culture for Foreigners of the University of Wrocław stating that the candidate’s preparation and level of Polish enable him or her to take up studies in Polish;

2. photocopy of medical insurance policy for the duration of education in Poland or European Health Insurance Card or photocopy of an agreement with the National Health Fund certified by the University of Wrocław;

3. photocopy of a document confirming that the candidate is able to take up and complete studies according to foreigners mentioned in Art. 324(2) of the Higher Education and Science Act − the original should be produced for verification by the Faculty Recruitment Board;

All the documents should be submitted (delivered) in the place, in the hours and by the due date specified in the Recruitment Time Schedule. Candidates who do not fulfil this obligation shall not be admitted to the studies. 

At the request of the person concerned, the Recruitment Board shall confirm that all the required documents have been submitted and announce a list of admitted candidates on the basis of the submitted documents and the recruitment procedure, if any.

Candidates are not required to submit the documents in person. In case of submission by post or courier service, notarised photocopies of the documents mentioned in section II items 2  and section III items  3 are required. The documents may also be delivered by third persons on the basis of a power of attorney (template of the power of attorney) granted by the candidates or in the form of notarised photocopies of the documents mentioned in section II items 2  and section III items 3.

The documents must reach the university by the due date specified in the Recruitment Time Schedule − the decisive factor is the date of actual delivery, not the date of the post stamp or the date of sending the documents. Failure to fulfil the obligation to submit the documents according to the above rules shall result in rejection of the candidate.

Documents submitted by candidates who waive their right to take up the studies shall be returned to them at their written request (template of waiver) in person or to their authorised representative or sent by post with confirmation of receipt.

*Photographs for the Electronic Student Card to be uploaded in the IRK system during the registration procedure should fulfil the following requirements: 

 1. The electronic photographs should be up to date, in colour, with the resolution of 500 x 625 pixels and in JPG format.
 2. The photographs should fulfil the same requirements as photographs for identity cards, i.e. no headgear, no dark glasses, the person’s head should be facing the camera and the light should be evenly distributed on the whole face. Persons with a congenital or acquired eye condition may enclose photographs in dark glasses, and persons wearing headgear due to their religious beliefs may enclose photographs with headgear. Persons who enclose photographs in dark glasses must hold a document confirming their congenital or acquired eye condition issued according to the regulations on certification of disabilities and degrees of disabilities. Persons who enclose photographs with headgear should hold a document confirming their religious affiliation.
kierunekroczna opłata dla Polaków i obywateli Unii Europejskiejroczna opłata dla pozostałych
Anglistyka, specjalność Empirical and Theoretical Linguistic drugiego stopnia stacjonarne2200 EUR3650 EUR (w pierwszym roku / first year), 3500 EUR (w kolejnych latach studiów / subsequent years)

Opłata dla obywatela Polski i Unii Europejskiej dotyczy także:

1/ obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji  Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2/ cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

3/ cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);

4/ cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5/ posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

6/ cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

Wysokość opłaty w PLN ustala się według średniego kursu złotego w stosunku do euro, ogłaszanego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, w roku dokonywania płatności.

 

Tuition fees for Polish and European Union citizens also apply to:

1/ foreigners – citizens of EU member states, Switzerland, Norway or Island (EFTA countries) – members of the European Economic Area and their families living in Poland;

2/ foreigners with resident permit or long-term residents of European Union;

3/ foreigners with temporary residence permit for family reunification;

4/ foreigners with refugee status granted in Poland or with temporary or subsidiary protection in Poland

5/ people with ‘Karta Polaka’ or with a proof of Polish origin;

6/ foreigner living in Poland and being a spouse, antecedent or descendant of a Polish citizen

The fee in PLN is determined according to the average PLN/EUR exchange rate, as published in the Regulation of the President of the Council of Ministers on the average PLN/EUR exchange rate for the year in which the payment is made.

(information about the exchange rate can also be found on the University’s BIP website: https://bip.uni.wroc.pl/516/288/sredni-kurs.html)

Zasady rekrutacji 2021/2022

 1. Diploma from undergraduate or graduate studies in the following areas:
  • Linguistics, theoretical linguistics, computational linguistics, psycholinguistics
  • English studies or other philology (but with specialisation/thesis/diploma exam in linguistics)
  • Psychology
  • Mathematics/physics
 2. The final grade cannot be lower than A/B+
 3. English at C1+ level
 4. Covering letter in English (up to 2 pages A4, Times New Roman 12pt, single space)
  • Reason for choosing this programme
  • Areas of interest within linguistics
  • Reason for choosing the University of Wrocław
  • Biography/resume

 

 1. Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich z któregoś z poniższych kierunków:
 • lingwistyka/językoznawstwo teoretyczne/językoznawstwo komputerowe/psycholingwistyka,
 • filologia angielska lub inna (ale ze specjalizacją/pracą dyplomową/egzaminem dyplomowym z językoznawstwa),
 • psychologia,
 • matematyka/informatyka.

2. Końcowa ocena na pierwszym dyplomie nie może być niższa niż A / B+ (bardzo dobra lub dobra z plusem).

3. Znajomość języka angielskiego (poziom C1+).

4. List motywacyjny napisany po angielsku (do 2 stron A4, Times New Roman 12pt, pojedynczy odstęp), zawierający:

 • uzasadnienie wyboru programu,
 • obszary zainteresowań językoznawczych,
 • uzasadnienie wyboru Uniwersytetu Wrocławskiego.

5. Życiorys napisany po angielsku.

 

 

Wydział Filologiczny / Faculty of Letters
pl. Biskupa Nankiera 15, 50-140 Wrocław
tel. +48 71 375 22 25, +48 71 375 25 13, +48 71 375 28 05, +48 71 375 22 35
fax +48 71 343 30 29

Dziekanat Studiów Stacjonarnych / Dean’s Office
poniedziałek, środa, piątek: 10.00–14.00
czwartek: 11.00–15.00

For international candidates:
Katarzyna KRAWCZYK
Marta NOWAK
Email: international@uwr.edu.pl

Phone: +48 71 3752877;  +48 71 3752864
Fax: +48 71 3752800

Sekretarze Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej / Secretary of the Faculty Admissions Committee

Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)