Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

GEOGRAFIA

III stopnia stacjonarne

Opis kierunku:

Studia Doktoranckie Geografii na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska prowadzone w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego pozwalają na uzyskanie stopnia naukowego doktora w obszarze nauk przyrodniczych w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografii. Kształcenie na studiach stwarza m.in. warunki  do prowadzenia samodzielnych badań naukowych; współpracy naukowej w ramach zespołów badawczych, w tym także międzynarodowych; przygotowania rozprawy doktorskiej oraz  uczestniczenia w życiu środowiska naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego, a także za granicą.

Rekrutacja 2019/2020:

STUDIA DOKTORANCKIE GEOGRAFII

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Forma studiów: stacjonarna

Limit miejsc: 13 (w tym: 8 ze stypendium doktoranckim)

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie:

 • podanie o przyjęcie na studia wraz z Oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy, wydrukowane z systemu IRK2 i podpisane przez kandydata;
 • Curriculum Vitae (życiorys);
 • jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm);
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (w przypadku cudzoziemców) wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię;
 • kserokopia dyplomu potwierdzająca uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub  dokument poświadczający, że kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”;
 • zaświadczenie o średniej ze studiów pierwszego i drugiego stopnia  ustalonej zgodnie Regulaminem uczelni  i wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia lub z jednolitych studiów magisterskich. W przypadku beneficjentów programu  „Diamentowy Grant” – zaświadczenie ze studiów pierwszego stopnia lub trzech pierwszych lat jednolitych studiów magisterskich;
 • opinia o  przydatności kandydata do  pracy naukowej sporządzona przez osobę mającą stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o Ziemi;
 • oświadczenie kierownika zakładu, w którym będzie realizowana rozprawa doktorska;
 • oświadczenie opiekuna wybranego tematu oraz zgoda na  opiekę naukową nad kandydatem;
 • kopie pierwszych stron dotychczasowych publikacji.
 • Uwaga: Niezłożenie któregokolwiek z dokumentów wskazanych powyżej w pkt. 1-10 uzasadnia  niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

                Niezłożenie jednego z dokumentów wskazanych w pkt.11 powoduje, ze kandydat nie uzyskuje punktów z tytułu oceny odpowiednich osiągnięć.

                Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie zobowiązany jest złożyć ww dokumenty, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski.

               Zakres tematyczny egzaminu:

 • Współczesne problemy nauk geograficznych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej
 • Geografia Polski ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska
 • Metody badań w geografii
 • Pytania związane z wybranym tematem rozprawy doktorskiej.
 •      Zasady rekrutacji:

  O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych z tytułem magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym lub beneficjenci „Diamentowego Grantu”.

  Kandydaci deklarują zamiar realizacji jednego z tematów spośród ogłoszonych  na stronie internetowej przez Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego jako przewidzianych do rozpoczęcia realizacji w roku akad. 2018/2019. W przypadku większej liczby kandydatów do realizacji jednego tematu, w trakcie procedury rekrutacyjnej będzie przeprowadzona selekcja i nastąpi wyłonienie jednego kandydata, który uzyskał największą liczbę punktów.

  Kandydaci będą zakwalifikowani na studia na podstawie listy rankingowej, z uwzględnieniem podziału na miejsca ze stypendium doktoranckim i bez stypendium doktoranckiego.

  Warunkiem umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest pozytywna ocena z egzaminu kwalifikacyjnego oraz uzyskanie przynajmniej 1,5 punktu z testu sprawdzającego znajomość języka angielskiego.

  Pozycja kandydata na liście rankingowej odzwierciedla liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym wg następujących zasad:

 • Wynik egzaminu kwalifikacyjnego z geografii (z zakresu tematycznego umieszczonego powyżej)
 • Ocena: od 0 do 10 punktów. Za ocenę pozytywną uznaje się uzyskanie przynajmniej 4 punktów.

 • Wynik testu pisemnego z języka angielskiego, obejmującego samodzielną wypowiedź pisemną w języku angielskim na temat związany z tematem pracy doktorskiej oraz pytania testowe sprawdzające ogólną znajomość języka angielskiego.
 • Ocena: od 0 do 3 punktów.

 • Średnia ocena z przebiegu dotychczasowych studiów (studiów jednolitych magisterskich lub studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia, wg proporcjonalnej wagi oceny 50:50) lub z dotychczasowego okresu studiów dla beneficjentów programu „Diamentowy Grant”:
 • 4,0 i poniżej             0 pkt.

  4,01   –  4,30           1 pkt

  4,31   –  4,60           2 pkt.

  4,61   –  5,0             3 pkt.

 • Punkty za działalność naukową:
 • – artykuł naukowy samodzielny lub współautorstwo pracy zbiorowej jako pierwszy autor – 2 pkt.;

     – artykuł naukowy, współautorstwo – 1 pkt;                

     – abstrakt lub aktywny, potwierdzony udział w konferencji naukowej – 0,5 pkt.;

  –  udział w realizacji projektów badawczych kierowanych przez pracownika   naukowego – 0,5 pkt.

   Suma punktów za działalność naukową – maksymalnie 4 pkt.

 • Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym – 20 pkt. W przypadku większej liczby kandydatów niż stypendiów decyduje ranking.
 • Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania kandydatów na studia doktoranckie (Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo obniżenia progu punktowego) – 8 punktów.
 • Minimalna liczba punktów, konieczna do uzyskania stypendium doktoranckiego: 9, co jest równoznaczne z uzyskaniem oceny bardzo dobrej.  

  Uwaga: W przypadkach, gdy do realizacji jednego tematu aplikuje więcej niż jeden kandydat, zakwalifikowana zostanie tylko ta osoba, która w postępowaniu rekrutacyjnym uzyska największą liczbę punktów. Osoby z dalszych miejsc nie będą uwzględniane na zbiorczej liście rankingowej, nawet jeśli uzyskają ponad 8 punktów.

  Zasady rekrutacji cudzoziemców:

 • Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej 'cudzoziemcami" mogą być przyjmowane na studia doktoranckie prowadzone w języku polskim, jeżeli:
 • 1. ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub
 • 2. uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej na studia, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
 • Rekrutacja cudzoziemców odbywa się według tej samej procedury, której podlegają obywatele polscy.
 • Kandydatów obowiązuje złożenie wyżej wymienionych dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o przyjęcie na Studia Doktoranckie Geografii oraz dodatkowo:

 • 1. zaświadczenia potwierdzającego ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim (wykaz wyznaczonych jednostek znajduje się w odrębnych przepisach) lub certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub zaświadczenia ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego potwierdzającego znajomość języka polskiego kandydata w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów doktoranckich w języku polskim;
 • 2.kopii wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • 3. zaświadczenia lekarskiego wystawionego w języku polskim lub wystawionego w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na obranym kierunku;
 • 4.polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub pisemnego zobowiązania przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
 •  


   

  Rekrutacja 2018/2019:

  STUDIA DOKTORANCKIE GEOGRAFII

  Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

  Forma studiów: stacjonarna

  Limit miejsc: 13 (w tym: 8 ze stypendium doktoranckim)

  Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie:

 • podanie o przyjęcie na studia wraz z Oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy, wydrukowane z systemu IRK2 i podpisane przez kandydata;
 • Curriculum Vitae (życiorys);
 • jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm);
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (w przypadku cudzoziemców) wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię;
 • kserokopia dyplomu potwierdzająca uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub  dokument poświadczający, że kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”;
 • zaświadczenie o średniej ze studiów pierwszego i drugiego stopnia  ustalonej zgodnie Regulaminem uczelni  i wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia lub z jednolitych studiów magisterskich. W przypadku beneficjentów programu  „Diamentowy Grant” – zaświadczenie ze studiów pierwszego stopnia lub trzech pierwszych lat jednolitych studiów magisterskich;
 • opinia o  przydatności kandydata do  pracy naukowej sporządzona przez osobę mającą stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o Ziemi;
 • oświadczenie kierownika zakładu, w którym będzie realizowana rozprawa doktorska;
 • oświadczenie opiekuna wybranego tematu oraz zgoda na  opiekę naukową nad kandydatem;
 • kopie pierwszych stron dotychczasowych publikacji.
 • Uwaga: Niezłożenie któregokolwiek z dokumentów wskazanych powyżej w pkt. 1-10 uzasadnia  niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

                Niezłożenie jednego z dokumentów wskazanych w pkt.11 powoduje, ze kandydat nie uzyskuje punktów z tytułu oceny odpowiednich osiągnięć.

                Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie zobowiązany jest złożyć ww dokumenty, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski.

               Zakres tematyczny egzaminu:

 • Współczesne problemy nauk geograficznych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej
 • Geografia Polski ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska
 • Metody badań w geografii
 • Pytania związane z wybranym tematem rozprawy doktorskiej.
 •      Zasady rekrutacji:

  O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych z tytułem magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym lub beneficjenci „Diamentowego Grantu”.

  Kandydaci deklarują zamiar realizacji jednego z tematów spośród ogłoszonych  na stronie internetowej przez Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego jako przewidzianych do rozpoczęcia realizacji w roku akad. 2018/2019. W przypadku większej liczby kandydatów do realizacji jednego tematu, w trakcie procedury rekrutacyjnej będzie przeprowadzona selekcja i nastąpi wyłonienie jednego kandydata, który uzyskał największą liczbę punktów.

  Kandydaci będą zakwalifikowani na studia na podstawie listy rankingowej, z uwzględnieniem podziału na miejsca ze stypendium doktoranckim i bez stypendium doktoranckiego.

  Warunkiem umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest pozytywna ocena z egzaminu kwalifikacyjnego oraz uzyskanie przynajmniej 1,5 punktu z testu sprawdzającego znajomość języka angielskiego.

  Pozycja kandydata na liście rankingowej odzwierciedla liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym wg następujących zasad:

 • Wynik egzaminu kwalifikacyjnego z geografii (z zakresu tematycznego umieszczonego powyżej)
 • Ocena: od 0 do 10 punktów. Za ocenę pozytywną uznaje się uzyskanie przynajmniej 4 punktów.

 • Wynik testu pisemnego z języka angielskiego, obejmującego samodzielną wypowiedź pisemną w języku angielskim na temat związany z tematem pracy doktorskiej oraz pytania testowe sprawdzające ogólną znajomość języka angielskiego.
 • Ocena: od 0 do 3 punktów.

 • Średnia ocena z przebiegu dotychczasowych studiów (studiów jednolitych magisterskich lub studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia, wg proporcjonalnej wagi oceny 50:50) lub z dotychczasowego okresu studiów dla beneficjentów programu „Diamentowy Grant”:
 • 4,0 i poniżej             0 pkt.

  4,01   –  4,30           1 pkt

  4,31   –  4,60           2 pkt.

  4,61   –  5,0             3 pkt.

 • Punkty za działalność naukową:
 • – artykuł naukowy samodzielny lub współautorstwo pracy zbiorowej jako pierwszy autor – 2 pkt.;

     – artykuł naukowy, współautorstwo – 1 pkt;                

     – abstrakt lub aktywny, potwierdzony udział w konferencji naukowej – 0,5 pkt.;

  –  udział w realizacji projektów badawczych kierowanych przez pracownika   naukowego – 0,5 pkt.

   Suma punktów za działalność naukową – maksymalnie 4 pkt.

 • Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym – 20 pkt. W przypadku większej liczby kandydatów niż stypendiów decyduje ranking.
 • Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania kandydatów na studia doktoranckie (Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo obniżenia progu punktowego) – 8 punktów.
 • Minimalna liczba punktów, konieczna do uzyskania stypendium doktoranckiego: 9, co jest równoznaczne z uzyskaniem oceny bardzo dobrej.  

  Uwaga: W przypadkach, gdy do realizacji jednego tematu aplikuje więcej niż jeden kandydat, zakwalifikowana zostanie tylko ta osoba, która w postępowaniu rekrutacyjnym uzyska największą liczbę punktów. Osoby z dalszych miejsc nie będą uwzględniane na zbiorczej liście rankingowej, nawet jeśli uzyskają ponad 8 punktów.

  Zasady rekrutacji cudzoziemców:

 • Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej 'cudzoziemcami" mogą być przyjmowane na studia doktoranckie prowadzone w języku polskim, jeżeli:
 • 1. ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub
 • 2. uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej na studia, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
 • Rekrutacja cudzoziemców odbywa się według tej samej procedury, której podlegają obywatele polscy.
 • Kandydatów obowiązuje złożenie wyżej wymienionych dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o przyjęcie na Studia Doktoranckie Geografii oraz dodatkowo:

 • 1. zaświadczenia potwierdzającego ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim (wykaz wyznaczonych jednostek znajduje się w odrębnych przepisach) lub certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub zaświadczenia ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego potwierdzającego znajomość języka polskiego kandydata w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów doktoranckich w języku polskim;
 • 2.kopii wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • 3. zaświadczenia lekarskiego wystawionego w języku polskim lub wystawionego w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na obranym kierunku;
 • 4.polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub pisemnego zobowiązania przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
 •  


   

  HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

  Termin elektronicznej rejestracji

  • od 03 kwietnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

  Termin i miejsce składania dokumentów

  • do 05 września 2018 r.
  • Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
        ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław

  Termin i miejsce testu z języka angielskiego

  • 11 września 2018 r., godz. 8:30
  • Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, sala 226
   pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

  Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego

  • 11 września 2018 r., godz. 10:00
  • Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, sala  226
   pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
  • Wzory formularzy S.D. Geografii Pobierz doc

  Limit miejsc na studiach III stopnia (doktoranckich) w rekrutacji na rok 2018/2019

  kierunek limit miejsc w tym liczba ze stypendium doktoranckim
  studia doktoranckie biologii molekularnej 20 20
  studia doktoranckie chemii 25 20
  studia doktoranckie Wydziału Filologicznego 45 30
  studia doktoranckie astronomii 10 5
  studia doktoranckie fizyki 20 10
  studia doktoranckie matematyki 12 12
  studia doktoranckie informatyki 8 8
  studia doktoranckie biologii 20 15
  studia doktoranckie nauk o kulturze 20 10
  studia doktoranckie nauk historycznych 12 6
  studia doktoranckie psychologii 10 5
  studia doktoranckie geografii 13 8
  studia doktoranckie geologii 6 6
  studia doktoranckie geologii (niestacjonarne) 2 0
  studia doktoranckie nauk o polityce 30 17
  studia doktoranckie nauk o polityce (niestacjonarne) 30 (min.8) 0
  studia doktoranckie nauk o filozofii i socjologii 15 8
  studia doktoranckie nauk o filozofii i socjologii (niestacjonarne) 15 0
  PhD Programme in Political Sciences 15 0
  PhD Programme in Sociology 15 0
  studia doktoranckie nauk prawnych 30 15
  studia doktoranckie nauk prawnych (niestacjonarne) 50 0

  Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

  mgr Nina Wabnik
  tel. +48 71 375 22 43
  e-mail: nina.wabnik@uwr.edu.pl