Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

INFORMATYKA

III stopnia stacjonarne

Opis kierunku:

Studia Doktoranckie Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki prowadzone w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego pozwalają na uzyskanie stopnia naukowego doktora w obszarze nauk ścisłych, w dziedzinie nauk matematycznych, w dyscyplinie informatyki. Kształcenie na studiach stwarza m.in. warunki  do prowadzenia samodzielnych badań naukowych; współpracy naukowej w ramach zespołów badawczych, w tym także międzynarodowych; przygotowania rozprawy doktorskiej oraz  uczestniczenia w życiu środowiska naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego, a także za granicą.

Rekrutacja 2019/2020:

STUDIA DOKTORANCKIE INFORMATYKI

Wydział Matematyki i Informatyki

Forma studiów: stacjonarna

Limit miejsc: 8 (w tym 8 miejsc ze stypendium doktoranckim)

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie:

 • podanie o zamiarze ubiegania się o stypendium doktoranckie;
 • podanie o przyjęcie na studia wraz z Oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy, wydrukowane z systemu IRK2 i podpisane przez kandydata;
 • jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm);
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (w przypadku cudzoziemców) wraz  z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię;
 • kserokopia dyplomu uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia lub dokument potwierdzający uzyskanie „Diamentowego Grantu”, o którym mowa w art. 187a ust.1 i art.196 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn.zm.). W przypadku cudzoziemców kserokopia dokumentu ukończenia studiów za granicą uznanego za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich – wraz z oryginałem do wglądu;
 • opinia o przydatności do pracy naukowej oraz pisemna zgoda pracownika naukowego Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego na pełnienie funkcji opiekuna naukowego;
 • spis ocen ze wszystkich przedmiotów kierunkowych poświadczony przez dziekanat swojej uczelni;
 • krótki (pół strony) opis swoich zainteresowań naukowych;
 • można dołączyć swoje publikacje.
 • Uwaga: Osoby kończące studia magisterskie w roku akademickim 2017/2018 muszą dostarczyć dyplom ukończenia studiów najpóźniej do dnia 30 września 2018 r.

  Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów za granicą składają dodatkowo tłumaczenie dyplomu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  Forma i zakres egzaminu kwalifikacyjnego:

 • egzamin ma formę rozmowy kwalifikacyjnej;
 • pytania dotyczą zainteresowań naukowych kandydata i przedmiotów zaliczonych przez kandydata w czasie studiów.
 • Zasady rekrutacji:

  Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu, w ramach którego przeprowadzony jest ustny egzamin kwalifikacyjny.

  Komisja rekrutacyjna przyjmuje na studia doktoranckie kandydatów (nie więcej niż ośmiu), którzy uplasowali się najwyżej na liście rankingowej sporządzonej na podstawie wyników egzaminu.

  W uzasadnionych merytorycznie przypadkach kandydaci, w szczególności kandydaci zagraniczni, mogą być przyjęci na studia doktoranckie na podstawie odrębnej rekrutacji, w oparciu m.in. o nadesłane materiały, uzyskane reko­men­dacje oraz opinię pracownika naukowego Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, który zgodzi się peł­nić funkcję opiekuna naukowego kandydata.  Ponadto cudzoziemcy muszą dostarczyć curriculum vitae; kopię wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; zaświadczenie lekarskie wystawione w języku polskim lub w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich; polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub pisemne zobowiązanie przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Oddziale Zdrowia po rozpoczęciu kształcenia.

  Kandydaci zagraniczni podejmujący kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich muszą wykazać się znajomością języka polskiego.

  Znajomość języka polskiego weryfikowana jest na podstawie:

  1) ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub

  2) certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub

  3) uzyskania (na podstawie rozmowy w języku polskim z komisją rekrutacyjną) potwierdzenia uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów informatycznych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego;

  4) dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

   


   

  Rekrutacja 2018/2019:

  STUDIA DOKTORANCKIE INFORMATYKI

  Wydział Matematyki i Informatyki

  Forma studiów: stacjonarna

  Limit miejsc: 8 (w tym 8 miejsc ze stypendium doktoranckim)

  Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie:

 • podanie o zamiarze ubiegania się o stypendium doktoranckie;
 • podanie o przyjęcie na studia wraz z Oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy, wydrukowane z systemu IRK2 i podpisane przez kandydata;
 • jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm);
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (w przypadku cudzoziemców) wraz  z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię;
 • kserokopia dyplomu uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia lub dokument potwierdzający uzyskanie „Diamentowego Grantu”, o którym mowa w art. 187a ust.1 i art.196 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn.zm.). W przypadku cudzoziemców kserokopia dokumentu ukończenia studiów za granicą uznanego za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich – wraz z oryginałem do wglądu;
 • opinia o przydatności do pracy naukowej oraz pisemna zgoda pracownika naukowego Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego na pełnienie funkcji opiekuna naukowego;
 • spis ocen ze wszystkich przedmiotów kierunkowych poświadczony przez dziekanat swojej uczelni;
 • krótki (pół strony) opis swoich zainteresowań naukowych;
 • można dołączyć swoje publikacje.
 • Uwaga: Osoby kończące studia magisterskie w roku akademickim 2017/2018 muszą dostarczyć dyplom ukończenia studiów najpóźniej do dnia 30 września 2018 r.

  Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów za granicą składają dodatkowo tłumaczenie dyplomu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  Forma i zakres egzaminu kwalifikacyjnego:

 • egzamin ma formę rozmowy kwalifikacyjnej;
 • pytania dotyczą zainteresowań naukowych kandydata i przedmiotów zaliczonych przez kandydata w czasie studiów.
 • Zasady rekrutacji:

  Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu, w ramach którego przeprowadzony jest ustny egzamin kwalifikacyjny.

  Komisja rekrutacyjna przyjmuje na studia doktoranckie kandydatów (nie więcej niż ośmiu), którzy uplasowali się najwyżej na liście rankingowej sporządzonej na podstawie wyników egzaminu.

  W uzasadnionych merytorycznie przypadkach kandydaci, w szczególności kandydaci zagraniczni, mogą być przyjęci na studia doktoranckie na podstawie odrębnej rekrutacji, w oparciu m.in. o nadesłane materiały, uzyskane reko­men­dacje oraz opinię pracownika naukowego Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, który zgodzi się peł­nić funkcję opiekuna naukowego kandydata.  Ponadto cudzoziemcy muszą dostarczyć curriculum vitae; kopię wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; zaświadczenie lekarskie wystawione w języku polskim lub w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich; polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub pisemne zobowiązanie przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Oddziale Zdrowia po rozpoczęciu kształcenia.

  Kandydaci zagraniczni podejmujący kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich muszą wykazać się znajomością języka polskiego.

  Znajomość języka polskiego weryfikowana jest na podstawie:

  1) ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub

  2) certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub

  3) uzyskania (na podstawie rozmowy w języku polskim z komisją rekrutacyjną) potwierdzenia uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów informatycznych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego;

  4) dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

   


   

  HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

  Termin elektronicznej rejestracji

  • od 03 kwietnia 2018 r.  do 19 czerwca 2018 r.  do godz. 10:00
  • w przypadku niewypełnienia limitu miejsc
   od 01 sierpnia 2018 r. do 18 września 2018 r. do godz. 10:00

  Termin i miejsce składania dokumentów

  • do   19 czerwca 2018 r. (do godz. 10:00)
  • w przypadku niewypełnienia limitu miejsc
   do dnia  18 września 2018 r. do godz.10:00
  • Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki (pok. 28)
   ul. F. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław

  Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego

  • 19 czerwca 2018 r., godz. 10:15;
  • w przypadku niewyczerpania limitu miejsc 
   18 września 2018 r.
  • Instytut Informatyki, sala 310,
   ul. F. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław
  • Wzory formularzy WMiINF informatyka 2018 2019 Pobierz doc

  Limit miejsc na studiach III stopnia (doktoranckich) w rekrutacji na rok 2018/2019

  kierunek limit miejsc w tym liczba ze stypendium doktoranckim
  studia doktoranckie biologii molekularnej 20 20
  studia doktoranckie chemii 25 20
  studia doktoranckie Wydziału Filologicznego 45 30
  studia doktoranckie astronomii 10 5
  studia doktoranckie fizyki 20 10
  studia doktoranckie matematyki 12 12
  studia doktoranckie informatyki 8 8
  studia doktoranckie biologii 20 15
  studia doktoranckie nauk o kulturze 20 10
  studia doktoranckie nauk historycznych 12 6
  studia doktoranckie psychologii 10 5
  studia doktoranckie geografii 13 8
  studia doktoranckie geologii 6 6
  studia doktoranckie geologii (niestacjonarne) 2 0
  studia doktoranckie nauk o polityce 30 17
  studia doktoranckie nauk o polityce (niestacjonarne) 30 (min.8) 0
  studia doktoranckie nauk o filozofii i socjologii 15 8
  studia doktoranckie nauk o filozofii i socjologii (niestacjonarne) 15 0
  PhD Programme in Political Sciences 15 0
  PhD Programme in Sociology 15 0
  studia doktoranckie nauk prawnych 30 15
  studia doktoranckie nauk prawnych (niestacjonarne) 50 0

  Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

  mgr Krzysztof Nowicki
  tel. 664 242 095
  e-mail: krz.nowicki@gmail.com