Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

JOGA KLASYCZNA

studia podyplomowe

Opis kierunku:

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na unikatowe Studia Podyplomowe Jogi Klasycznej, skierowane do osób pragnących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie współczesnej jogi klasycznej: jogi posturalnej, technik medytacyjnych oraz oddechowych, a także zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą ajurwedy, filozofii i etyki jogi oraz podstaw sanskrytu w ramach terminologii jogicznej.

Studia Podyplomowe Jogi Klasycznej stanowią wyjątkową ofertę kształcenia akademickiego, nieograniczoną do wybranej tradycji jogicznej, opartą na aktywnym czytaniu (razem ze Słuchaczami) klasycznych tekstów jogi (Upaniszady, Bhagawadgita, Jogasutry oraz Hathajogapradipika) oraz traktatów ajurwedy pod okiem kadry indologicznej. Praktyka jogi posturalnej, technik oddechowych oraz medytacyjnych odbywa się pod opieką wykwalifikowanej kadry uniwersyteckiej (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu) oraz dyplomowanych instruktorów jogi. Ponadto, Słuchacze poznają współczesne oblicza jogi zarówno w świecie zachodnim, jak i dalekowschodnim – poza tradycją indyjską Słuchacze zapoznawani są z tradycją jogiczną i medytacyjną wybranych krajów Azji (Tybet, Chiny, Japonia i Korea). W ten sposób studia dają szeroki pogląd na specyfikę współczesnej jogi, zarówno w zakresie jogi posturalnej, etyki, tradycji piśmienniczej oraz szeroko pojętej kultury jogicznej. Studia kończą się egzaminem na podstawie pracy dyplomowej napisanej przez Słuchaczy pod okiem opiekunów seminariów dyplomowych.

Co oferujemy:

 • zajęcia pod okiem wykwalifikowanej kadry, posiadającej znaczny dorobek publikacyjny i praktyczny w dziedzinie jogi klasycznej
 • praktykę w zakresie: jogi posturalnej, medytacji, technik relaksacyjnych oraz technik oddechowych stosowanych w jodze indyjskiej
 • zajęcia teoretyczne: joga w świecie współczesnym, joga na Dalekim Wschodzie, ajurweda, aktywna lektura Jogasutr i Hathajogapradipiki, sanskryt jogiczny, etyka i filozofia jogi
 • zajęcia doskonalące prowadzenie samodzielnej sesji jogi

Podczas każdego zjazdu weekendowego (zarówno w sobotę, jak i niedzielę) zajęcia praktyczne połączone z teoretycznymi.

Czas trwania studiów: 3 semestry w trybie weekendowym – 326 godzin

Profil Absolwenta:

Studia Podyplomowe Jogi Klasycznej mają charakter kwalifikacyjno-uzupełniający, gdyż adresatami studiów są przede wszystkim nauczyciele, trenerzy, psycholodzy, pedagodzy, filozofowie, specjaliści rekreacji, terapeuci, fizjoterapeuci oraz osoby zainteresowane praktykami jogi z minimum rocznym stażem. Absolwent studiów po egzaminie dyplomowym na podstawie pracy dyplomowej, jako samodzielnie opracowanego projektu sesji, lekcji, kursu czy warsztatu jogi klasycznej, uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wraz z pełnym suplementem przedmiotów objętych programem studiów, wykazujących osiągnięcie kwalifikacji i uprawnień podyplomowych zgodnych z kierunkiem.

Absolwent Studiów Podyplomowych Jogi Klasycznej posiada wiedzę i kwalifikacje nauczycielskie odpowiednie do nauczania jogi klasycznej oraz nabywa zdolności identyfikacji i analizy zagadnień kulturowych, filozoficznych i psychologicznych dotyczących jogi klasycznej w zakresie historycznym i współczesnym. Ponadto, dysponuje podstawową wiedzą pedagogiczno-metodyczną, biologiczną i psychologiczną stanowiącą teoretyczne podstawy dla prowadzenia aktywności, zarówno w obszarze edukacyjno-kształceniowym, jak i rozwoju oraz autokreacji człowieka. Absolwent zna od strony praktycznej podstawowe techniki jogi klasycznej oraz umie wyjaśnić ich działanie na organizm człowieka.

Absolwent nabywa umiejętności niezbędnych w pracy instruktora jogi klasycznej. Posiada umiejętności opracowania scenariuszy sesji jogi klasycznej i ewaluowania wiedzy, umiejętności i kompetencji uczestników grup jogi klasycznej. Jest w stanie samodzielnie doskonalić swoje umiejętności zawodowe i rozumienie wartości etycznych oraz filozoficznych jogi.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych placówkach, szczególnie w edukacji i szkolnictwie, ośrodkach i centrach rekreacyjnych, ochronie zdrowia i promocji zdrowia realizujących działania:

 • doradcze, negocjacyjne i oświatowe w odniesieniu do filozofii i jakości życia,
 • edukacyjne i kulturalne dotyczące prowadzenia sesji, lekcji czy kursów jogi klasycznej,
 • organizacyjne w powiązaniu z kreowaniem nowych form aktywności, regeneracji i wypoczynku.

Uzyskane uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje profesjonalnego rozumienia teoretycznych założeń systemu filozoficznego jogi klasycznej, posługiwania się terminologią z zakresu jogi klasycznej oraz umiejętnościami jej adaptacji do praktyk jogi. Osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia potwierdzone zostaje Świadectwem Ukończenia Studiów Podyplomowych.

 


 

Rekrutacja: 2020/2021:

Zasady naboru:

 • W pierwszym kroku:

Kandydaci dokonują rejestracji na stronie www.irka.uni.wroc.pl

 • W drugim kroku:

Kandydaci składają w Sekretariacie Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych (ul. Komuny Paryskiej 21, 50-451 Wrocław), następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (formularz rejestracyjny ON-LINE zamieszczony na stronie www.irka.uni.wroc.pl),
 • kserokopie dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmująca dokumenty,
 • jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem,
 • zaświadczenie lekarskie (lekarz pierwszego kontaktu) o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń jogi.
  • W trzecim kroku:

  Kandydaci zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną, odbywającą się w ostatnich dniach lutego 2020 r. (informacja o terminie rozmowy zostanie wysłana mailowo). (informacja o terminie rozmowy zostanie wysłana mailowo). Zainteresowane osoby w czasie rozmowy kwalifikacyjnej powinny spełniać warunek niezbędny: minimum roczne doświadczenie w zakresie praktyki jogi wg dowolnej tradycji poświadczone: 1) sprawnością w wykonywaniu wstępnych pozycji jogicznych (wstępnych asan) – udzielony przez kandydata opis słowny wybranych przez komisję kwalifikacyjną asan, w przypadku wątpliwości kandydat może zostać poproszony o wykonanie asany, oraz 2) streszczeniem przebiegu sesji/zajęć jogi, w których dotychczas kandydat brał/bierze udział.

  Rozmowa kwalifikacyjna uznana jest za zaliczoną, gdy kandydat wykaże się sprawnością w obu tych punktach. Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzje o przyjęciu na studia podyplomowe bądź o nieprzyjęciu, wskazując powody nieprzyjęcia. Podczas pierwszego zjazdu wykładowego Uczelnia zawiera ze słuchaczem studiów podyplomowych umowę w formie pisemnej dotyczącą świadczenia usług edukacyjnych.

   


   

  HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

  Termin rejestracji internetowej: 16.08 – 24.09.2021 r.
  Termin składania dokumentów: 16.08 – 27.09.2021 r.
  Termin rozpoczęcia studiów: październik 2021 r.

  Dokumenty będą przyjmowane:
  Sekretariat Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
  ul. Komuny Paryskiej 21, 50-451 Wrocław
  godz. 9.00 – 15.00

  Kandydaci na studia podyplomowe składają w Sekretariacie Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych (ul. Komuny Paryskiej 21, 50-451 Wrocław), następujące dokumenty:

  – podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
  – kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
  – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do praktyki jogi;
  – od cudzoziemców wymagamy dodatkowo kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim.

  Opłaty za studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021

  wydział kierunek semestralna opłata w PLN
  Wydział Chemii Studia Podyplomowe Analityka i Diagnostyka Chemiczna 2500
  Wydział Filologiczny Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Logopedyczne – specjalność: logopedia ogólna i kliniczna (pierwszy poziom) 2200
  Wydział Filologiczny Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Logopedyczne – specjalność: neurologopedia kliniczna (drugi poziom) 2200
  Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego i Drugiego 2280
  Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Angielskiego Języka Specjalistycznego 1950
  Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Dziennikarstwa i Public Relations – specjalność: Public Relations 2500
  Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Dziennikarstwa i Public Relations – specjalność: Dziennikarstwo 2500
  Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Język Czeski w Administracji, Turystyce i Biznesie 1950
  Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Jogi Klasycznej 1850
  Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego 3750
  Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Literatura dla dzieci i młodzieży: kultura – edukacja – nowe media 1300
  Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Przekładu 1950
  Wydział Matematyki i Informatyki Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Nauczanie Matematyki 1600
  Wydział Nauk Biologicznych Studia Podyplomowe Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym „Ekoznawca” 2600
  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Studia Podyplomowe Dźwięk i Audiosfera 1850
  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Studia Podyplomowe „Psychologia Zarządzania” 2400
  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Studia Podyplomowe „Psychologiczne Wspomaganie Dzieci i Młodzieży z Trudnościami” 1900
  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Studia Podyplomowe Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją koszt zostanie podany w późniejszym terminie
  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Studia Podyplomowe z Psychogerontologii 1950
  Wydział Nauk Społecznych Studia Podyplomowe Komunikowania i Kreowania Wizerunku Publicznego 1950
  Wydział Nauk Społecznych Studia Podyplomowe Pozyskiwanie i Wykorzystywanie Informacji w Sferze Publicznej 1950
  Wydział Nauk Społecznych Studia Podyplomowe Zawodu Mediatora 1950
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Administracji Publicznej 1950
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Audyt Wewnętrzny – trzeci poziom zarządzania ładem korporacyjnym 2000
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 1950
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej -Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne 1950
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Egzekucji Administracyjnej 1800
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Informatyzacja Administracji Publicznej 1900
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Kryminalistyki 2000
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych 2500
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia 1900
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Podatkowe 1975
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego 1950
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami 1940
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Inwestycyjnego 2000
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego 1350
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki 2400
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska 2000
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1850
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych 2050
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawo w Biznesie 1850
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Chemicznym 1900
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1900
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej 1800
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.

  Kierownik studiów: dr Nina Budziszewska
  Sekretariat Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
  ul. Komuny Paryskiej 21, 50-451 Wrocław
  tel. +48 71 343 49 48, +48 71 341 89 05
  e-mail: nina.budziszewska@uwr.edu.pl