Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

JOGA KLASYCZNA

studia podyplomowe

Opis kierunku:

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na unikatowe Studia Podyplomowe Jogi Klasycznej, skierowane do osób pragnących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie współczesnej jogi klasycznej: jogi posturalnej, technik medytacyjnych oraz oddechowych, a także zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą ajurwedy, filozofii i etyki jogi oraz podstaw sanskrytu w ramach terminologii jogicznej.

Studia Podyplomowe Jogi Klasycznej stanowią wyjątkową ofertę kształcenia akademickiego, nieograniczoną do wybranej tradycji jogicznej, opartą na aktywnym czytaniu (razem ze Słuchaczami) klasycznych tekstów jogi (Upaniszady, Bhagawadgita, Jogasutry oraz Hathajogapradipika) oraz traktatów ajurwedy pod okiem kadry indologicznej. Praktyka jogi posturalnej, technik oddechowych oraz medytacyjnych odbywa się pod opieką wykwalifikowanej kadry uniwersyteckiej (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu) oraz dyplomowanych instruktorów jogi. Ponadto, Słuchacze poznają współczesne oblicza jogi zarówno w świecie zachodnim, jak i dalekowschodnim – poza tradycją indyjską Słuchacze zapoznawani są z tradycją jogiczną i medytacyjną wybranych krajów Azji (Tybet, Chiny, Japonia i Korea). W ten sposób studia dają szeroki pogląd na specyfikę współczesnej jogi, zarówno w zakresie jogi posturalnej, etyki, tradycji piśmienniczej oraz szeroko pojętej kultury jogicznej. Studia kończą się egzaminem na podstawie pracy dyplomowej napisanej przez Słuchaczy pod okiem opiekunów seminariów dyplomowych.

Co oferujemy:

 • zajęcia pod okiem wykwalifikowanej kadry, posiadającej znaczny dorobek publikacyjny i praktyczny w dziedzinie jogi klasycznej
 • praktykę w zakresie: jogi posturalnej, medytacji, technik relaksacyjnych oraz technik oddechowych stosowanych w jodze indyjskiej
 • zajęcia teoretyczne: joga w świecie współczesnym, joga na Dalekim Wschodzie, ajurweda, aktywna lektura Jogasutr i Hathajogapradipiki, sanskryt jogiczny, etyka i filozofia jogi
 • zajęcia doskonalące prowadzenie samodzielnej sesji jogi

Podczas każdego zjazdu weekendowego (zarówno w sobotę, jak i niedzielę) zajęcia praktyczne połączone z teoretycznymi.

Czas trwania studiów: 3 semestry w trybie weekendowym – 326 godzin

Profil Absolwenta:

Studia Podyplomowe Jogi Klasycznej mają charakter kwalifikacyjno-uzupełniający, gdyż adresatami studiów są przede wszystkim nauczyciele, trenerzy, psycholodzy, pedagodzy, filozofowie, specjaliści rekreacji, terapeuci, fizjoterapeuci oraz osoby zainteresowane praktykami jogi z minimum rocznym stażem. Absolwent studiów po egzaminie dyplomowym na podstawie pracy dyplomowej, jako samodzielnie opracowanego projektu sesji, lekcji, kursu czy warsztatu jogi klasycznej, uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wraz z pełnym suplementem przedmiotów objętych programem studiów, wykazujących osiągnięcie kwalifikacji i uprawnień podyplomowych zgodnych z kierunkiem.

Absolwent Studiów Podyplomowych Jogi Klasycznej posiada wiedzę i kwalifikacje nauczycielskie odpowiednie do nauczania jogi klasycznej oraz nabywa zdolności identyfikacji i analizy zagadnień kulturowych, filozoficznych i psychologicznych dotyczących jogi klasycznej w zakresie historycznym i współczesnym. Ponadto, dysponuje podstawową wiedzą pedagogiczno-metodyczną, biologiczną i psychologiczną stanowiącą teoretyczne podstawy dla prowadzenia aktywności, zarówno w obszarze edukacyjno-kształceniowym, jak i rozwoju oraz autokreacji człowieka. Absolwent zna od strony praktycznej podstawowe techniki jogi klasycznej oraz umie wyjaśnić ich działanie na organizm człowieka.

Absolwent nabywa umiejętności niezbędnych w pracy instruktora jogi klasycznej. Posiada umiejętności opracowania scenariuszy sesji jogi klasycznej i ewaluowania wiedzy, umiejętności i kompetencji uczestników grup jogi klasycznej. Jest w stanie samodzielnie doskonalić swoje umiejętności zawodowe i rozumienie wartości etycznych oraz filozoficznych jogi.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych placówkach, szczególnie w edukacji i szkolnictwie, ośrodkach i centrach rekreacyjnych, ochronie zdrowia i promocji zdrowia realizujących działania:

 • doradcze, negocjacyjne i oświatowe w odniesieniu do filozofii i jakości życia,
 • edukacyjne i kulturalne dotyczące prowadzenia sesji, lekcji czy kursów jogi klasycznej,
 • organizacyjne w powiązaniu z kreowaniem nowych form aktywności, regeneracji i wypoczynku.

Uzyskane uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje profesjonalnego rozumienia teoretycznych założeń systemu filozoficznego jogi klasycznej, posługiwania się terminologią z zakresu jogi klasycznej oraz umiejętnościami jej adaptacji do praktyk jogi. Osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia potwierdzone zostaje Świadectwem Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Więcej informacji o studiach dostępnych jest pod adresem: http://jogaklasyczna.uni.wroc.pl

Rekrutacja 2022/2023:

Zasady naboru:

 • W pierwszym kroku:

Kandydaci dokonują rejestracji na stronie www.irka.uni.wroc.pl

 • W drugim kroku:

Kandydaci składają w Sekretariacie Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych (ul. Komuny Paryskiej 21, 50-451 Wrocław), następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (formularz rejestracyjny ON-LINE zamieszczony na stronie www.irka.uni.wroc.pl),
 • kserokopie dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmująca dokumenty,
 • jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem,
 • zaświadczenie lekarskie (lekarz pierwszego kontaktu) o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń jogi.
  • W trzecim kroku:

  Kandydaci zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną, odbywającą się między 07-09 marca 2022 r. (informacja o terminie rozmowy zostanie wysłana mailowo). Zainteresowane osoby w czasie rozmowy kwalifikacyjnej powinny spełniać warunek niezbędny: minimum roczne doświadczenie w zakresie praktyki jogi wg dowolnej tradycji poświadczone: 1) sprawnością w wykonywaniu wstępnych pozycji jogicznych (wstępnych asan) – udzielony przez kandydata opis słowny wybranych przez komisję kwalifikacyjną asan, w przypadku wątpliwości kandydat może zostać poproszony o wykonanie asany, oraz 2) streszczeniem przebiegu sesji/zajęć jogi, w których dotychczas kandydat brał/bierze udział.

  Rozmowa kwalifikacyjna uznana jest za zaliczoną, gdy kandydat wykaże się sprawnością w obu tych punktach. Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzje o przyjęciu na studia podyplomowe bądź o nieprzyjęciu, wskazując powody nieprzyjęcia. Podczas pierwszego zjazdu wykładowego Uczelnia zawiera ze słuchaczem studiów podyplomowych umowę w formie pisemnej dotyczącą świadczenia usług edukacyjnych.

   


   

  HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

  Termin rejestracji internetowej: 17.01–28.02.2022 r.
  Termin składania dokumentów: 17.01–04.03.2022 r.
  Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 07.03-09.03.2022 r.
  Termin rozpoczęcia studiów: 19.03-20.03.2022 r. 

  Dokumenty będą przyjmowane:
  Sekretariat Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
  ul. Komuny Paryskiej 21, 50-451 Wrocław
  godz. 9.00 – 15.00

  Kandydaci na studia podyplomowe składają w Sekretariacie Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych (ul. Komuny Paryskiej 21, 50-451 Wrocław), następujące dokumenty:

  – podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
  – kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
  – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do praktyki jogi;
  – od cudzoziemców wymagamy dodatkowo kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim.
  KierunekOpłata semestralna [PLN]
  Studia Podyplomowe Jogi Klasycznej2000

  Sekretariat Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
  ul. Komuny Paryskiej 21, 50-451 Wrocław
  godz. 9.00 – 15.00

  Kierownik studiów: dr Nina Budziszewska
  Sekretariat Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
  ul. Komuny Paryskiej 21, 50-451 Wrocław
  tel. +48 71 343 49 48, +48 71 341 89 05
  e-mail: nina.budziszewska@uwr.edu.pl

  Sekretariat Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
  ul. Komuny Paryskiej 21, 50-451 Wrocław
  godz. 9.00 – 15.00