Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NEUROLOGOPEDIA KLINICZNA

kwalifikacyjne studia podyplomowe logopedyczne

Opis kierunku:

Absolwenci otrzymują uniwersyteckie świadectwo ukończenia Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Logopedycznych drugiego stopnia specjalność neurologopedia kliniczna i tytuł neurologopedy.
Studia przygotowują do prowadzenia terapii poważnych zaburzeń mowy i sfery emocjonalnej( autyzm, upośledzenie umysłowe, jąkanie i dysartria).

Wykaz wybranych przedmiotów:
– Neuropsychologia i psychiatria,
– Psychoterapia, neurologia dziecięca,
– Neurolingwistyka, afazja i dysartria,
– Muzykoterapia i arteterapia,
– Jąkanie,
– Autyzm,
– Kinezjoterapia psychoruchowa,
– Integracja sensoryczna,
– Upośledzenie umysłowe,
– Wczesna interwencja,
– Logorytmika,
– Seminarium dyplomowe

Łącznie: 351 godzin (w tym 85 godz. praktyki)

Czas trwania studiów: 3 semestry – łącznie 370 godzin (w tym 85 godzin praktyki)

Absolwenci otrzymują uniwersyteckie świadectwo ukończenia Kwalifikacyjnych  Studiów Podyplomowych Logopedycznych drugiego stopnia specjalność neurologopedia kliniczna i tytuł neurologopedy.

 

Wymagania: ukończone studia wyższe, ukończone studia logopedyczne

 


 

Rekrutacja 2020/2021:

Zasady naboru: wymagane kwalifikacje do pracy w zawodzie logopedy, ukończone studia wyższe.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: 15.05–15.10.2020 r.,

Termin składania dokumentów: 15.05–15.10.2020 r.,
pon. 15.30–18.30, wt. 9.30–12.00, pt. 9.30–12.00

Miejsce składania dokumentów:
pl. Biskupa Nankiera 15 B
50-140 Wrocław
pok. 216

Termin rozpoczęcia studiów: październik 2020 r.

 

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia, następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

Od cudzoziemców wymagamy dodatkowo:

 • przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1.

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest jeden z niżej wymienionych dokumentów:

   1. zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
   2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
   3. zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1 są kandydaci posiadający:

   1. zezwolenie na pobyt stały;
   2. Kartę Polaka;
   3. świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty;
   4. dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.
 • kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim
 • apostille lub legalizacja dyplomu zagranicznego wydanego poza granicami Polski
 • tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski

Uwaga!
Twój dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeśli został wydany w państwie członkowskim UE, EFTA, OECD lub jest objęty umowami międzynarodowymi o równoważności wykształcenia i spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • uprawnia do podejmowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia w kraju, w którym został uzyskany,
 • potwierdza ukończenie programu studiów prowadzonego wspólnie przez zagraniczne uczelnie i uprawnia do podjęcia kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia w przynajmniej jednym państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego było prowadzone kształcenie.

W przypadku dyplomów z pozostałych państw przyjęcie na studia podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji, na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).

Uzyskane za granicą dyplomy nie uprawniają do kontynuacji kształcenia w Polsce, jeśli:

 • instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 • program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
KierunekOpłaty semestralna [PLN]
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Logopedyczne - specjalność: neurologopedia kliniczna 2200

Kierownik studiów: dr hab. Anna Majewska-Tworek

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Logopedyczne
Instytut Filologii Polskiej UWr
pl. Biskupa Nankiera 15B
50-140 Wrocław
tel. +48 71 37 52 564, 786 851 092
logopedia@uwr.edu.pl

sekretariat czynny:
poniedziałek 15:30-18:30
wtorek 9:00-12:00
piątek 9:00-12:00
w dni zjazdu 9:30-13:00

pl. Biskupa Nankiera 15 B
50-140 Wrocław
pok. 216