Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

SAMORZĄD TERYTORIALNY I GOSPODARKA LOKALNA

studia podyplomowe

Opis kierunku:

Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy dotyczącej prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych aspektów wykonywania zadań publicznych przez zdecentralizowaną administrację samorządu terytorialnego. Słuchacze zostaną zapoznani z zasadami administracyjnego prawa ustrojowego i procesowego, cywilnoprawnych podstaw funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz finansów publicznych i gospodarki komunalnej. Po ukończeniu Studiów Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej absolwent nabędzie umiejętności istotne dla prawidłowego wykonywania zawodów związanych z wykonywaniem zadań samorządu terytorialnego. Przede wszystkim będzie świadomy interdyscyplinarnych i wielowymiarowych związków między zjawiskami prawnymi, a organizacyjnymi oraz społecznymi. Ponadto absolwent będzie posiadał umiejętność rozwiązywania problemów wymagających zastosowania szczegółowej wiedzy prawniczej i organizacyjnej pozostającej w związku ze zdecentralizowaną administracją publiczną.
Wykaz przedmiotów:
Strona internetowa: www.podyplomowe.prawo.uni.wroc.pl

Forma prowadzenia studiów: Dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym (soboty i niedziele: 2-3 zjazdy w miesiącu).

 

Adresat studiów: Adresowane są do samorządowych funkcjonariuszy publicznych (radnych i pracowników samorządowych), przedstawicieli innych zawodów związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego i do prawników.
 

Rekrutacja 2023/2024:

Wymagania: ukończone studia wyższe.

Zasady naboru: przyjęcie na studia następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie kompletu dokumentów – obowiązuje rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.

Zastrzegamy sobie prawo do nieuruchomienia  studiów w razie braku odpowiedniej liczby Kandydatów.

 


 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: 1.06 – 14.10.2022 r.

Termin składania dokumentów:

11 –  29.07.2022 r. (BOS)
pon., wt., śr. godz. 12:00 – 15:00, czw., pt. godz. 9:00 – 12:00

01 – 31.08.2022 r.  (BOS)
pon. – pt. godz. 11:00  –  13:00

01 –  30.09.2022 r.  (BOS)
pon., wt., godz. 12:00 – 15:00, śr. godz. 12:00 – 17:00, czw., pt. godz. 9:00 – 12:00, sob. godz. 9:00 – 13:00

01 –  21.10.2022 r. – Dziekanat pok. 4, 5,6
pon. – śr. godz. 12:00 – 15:00, czw., pt. godz. 9:00 – 12:00, sob. godz. 9:00 – 13:00

Miejsce składania dokumentów (adres):

Biuro Obsługi Studenta
Dziekanat Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii
pok. 22
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

Dziekanat Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii
pok. 4,5,6
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym (sobota i niedziela)

Termin rozpoczęcia studiów: październik 2022 r.

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia, następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

Od cudzoziemców wymagamy dodatkowo:

 • przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1.

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest jeden z niżej wymienionych dokumentów:

   1. zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
   2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
   3. zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1 są kandydaci posiadający:

   1. zezwolenie na pobyt stały;
   2. Kartę Polaka;
   3. świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty;
   4. dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.
 • kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim
 • apostille lub legalizacja dyplomu zagranicznego wydanego poza granicami Polski
 • tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski

Uwaga!
Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
 3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
KierunekOpłata semestralna [PLN]
Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej1900 (Specjalna zniżka dla Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego - 10%)

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Studenta
Dziekanat Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii
pok. 22
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

Dziekanat Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii
pok. 4,5,6
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

 

Kierownik studiów: dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr

Dziekanat
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
tel.: + 48 71 375 23 71
podyplomowe.wpae@uwr.edu.pl

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Studenta
Dziekanat Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii
pok. 22
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

Dziekanat Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii
pok. 4,5,6
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław