Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA REHABILITACJĄ

studia podyplomowe

Opis kierunku:

Celem realizacji studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki zarządzania procesem rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz doskonalenie merytorycznych i praktycznych kompetencji dotyczących koordynowania/prowadzenia osoby z niepełnosprawnością przez wszystkie etapy rehabilitacji. Studia podyplomowe mają za zadanie przygotować specjalistów do zarządzania rehabilitacją osób z niepełnosprawnością.

Program kształcenia obejmuje 243 godziny dydaktyki i składa się z następujących modułów kształcenia:

* Moduł Prawno-Organizacyjny,
* Moduł Medyczny,
* Moduł Psychologiczny,
* Moduł Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Rynku Pracy,
* Moduł Zarządzania Procesem Rehabilitacji,
* Moduł Seminarium Dyplomowe.

Czas trwania studiów: 1 rok (2 semestry)

Absolwent Studiów Podyplomowych Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją będzie posiadał kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalające na zarządzanie procesem rehabilitacji klienta/pacjenta. Osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia potwierdzone będzie Świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

Kompetencje specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją obejmują: rehabilitację medyczną, zawodową, społeczną, rozwój umiejętności samodzielnego funkcjonowania u klienta, zwiększanie osobistej motywacji do aktywnego uczestniczenia w rynku pracy, prawo pracy, zabezpieczenie społeczne, umiejętności pozwalające na skuteczne motywowanie środowiska rodzinnego i zawodowego w zakresie pomocy osobie rehabilitowanej.

 


 

Rekrutacja 2024/2025:

Wymagania: ukończone studia wyższe magisterskie licencjackie/magisterskie.

Zasady naboru: rekrutacja jest dwuetapowa

Etap I (formalny)

Weryfikacja podań i dokumentów przez komisję – obowiązuje rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.

Pierwszy etap stanowił będzie 30% punktów możliwych do zdobycia w całym procesie rekrutacji.

Etap II (merytoryczny)

Wszyscy kandydaci, którzy pomyślnie przejdą przez weryfikację w I Etapie zostaną poproszeni o wypełnienie Kwestionariusza Rekrutacyjnego mającego na celu ocenę takich elementów, jak: doświadczenie zawodowe i życiowe kandydata, preferencje zawodowe oraz motywacja kandydata i możliwość wykorzystania zdobytych kwalifikacji, oczekiwania kandydata i ich zgodność z programem studiów.

Drugi etap rekrutacji stanowił będzie 70% punktów możliwych do zdobycia w całym procesie rekrutacji.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej:

Termin składania dokumentów:

Miejsce składania dokumentów:
Instytut Psychologii
ul. Dawida 1
50-527 Wrocław

pok. 33 d (I piętro)

Termin rozpoczęcia studiów: 

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia, następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
 • curriculum vitae (CV);
 • portfolio: dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje kandydatów (zaświadczenia, certyfikaty), dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i pozazawodowe kandydatów (np. zaświadczenia o wolontariacie, stażach, praktykach, dokumenty potwierdzające doświadczenie związane z pracą z osobami z niepełnosprawnością, osobami starszymi, chorymi (np. dokumenty formalne potwierdzające doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z tego typu pracą, czy też zaświadczenia lub/i oświadczenia o sprawowaniu opieki nad osobami z niepełnosprawnościami);

Od cudzoziemców wymagamy dodatkowo:

 • przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1.

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest jeden z niżej wymienionych dokumentów:

   1. zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
   2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
   3. zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1 są kandydaci posiadający:

   1. zezwolenie na pobyt stały;
   2. Kartę Polaka;
   3. świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty;
   4. dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.
 • kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim
 • apostille lub legalizacja dyplomu zagranicznego wydanego poza granicami Polski
 • tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski

Uwaga!
Twój dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeśli został wydany w państwie członkowskim UE, EFTA, OECD lub jest objęty umowami międzynarodowymi o równoważności wykształcenia i spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • uprawnia do podejmowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia w kraju, w którym został uzyskany,
 • potwierdza ukończenie programu studiów prowadzonego wspólnie przez zagraniczne uczelnie i uprawnia do podjęcia kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia w przynajmniej jednym państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego było prowadzone kształcenie.

W przypadku dyplomów z pozostałych państw przyjęcie na studia podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji, na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).

Uzyskane za granicą dyplomy nie uprawniają do kontynuacji kształcenia w Polsce, jeśli:

 • instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 • program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
KierunekOpłata semestralna [PLN]
Studia Podyplomowe Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją3550

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Psychologii
ul. Dawida 1
50-527 Wrocław

pok. 33 d (I piętro)

Kierownik studiów: dr Kamila Madeja-Bień
Sekretarz studiów: mgr Joanna Pasiewicz

Instytut Psychologii
ul. Jana Władysława Dawida 1
50-527 Wrocław
tel. +48 71 367 20 01 wew. 117
fax +48 71 367 18 14

kamila.madeja-bien@uwr.edu.pl
joanna.pasiewicz@uwr.edu.pl

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Psychologii
ul. Dawida 1
50-527 Wrocław

pok. 33 d (I piętro)