Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

WSPÓŁCZESNE TRENDY W DYDAKTYCE JĘZYKA OBCEGO

studia podyplomowe

Opis kierunku:

Współczesne trendy w dydaktyce języków obcych to studia doskonalące dla nauczycieli i lektorów języka niemieckiego, absolwent nie uzyskuje dodatkowych kwalifikacji do nauczania przedmiotu.  Studia mają także charakter rozwijający oraz integrujący środowisko nauczycieli germanistów, którzy chcą doskonalić swój warsztat pracy dydaktycznej oraz wychowawczej i organizacyjnej.
Instytut Filologii Germańskiej tworzą naukowcy i dydaktycy, który w swojej pracy naukowej i dydaktycznej poszukują, badają, wdrażają pomysły i działania wspomagające kształcenie językowe, dlatego chcemy wykorzystać ten potencjał i zintegrować nauczycieli germanistów wokół doskonalących studiów podyplomowych i dać im inspiracje oraz przekazać wiedzę do ulepszania warsztatu pracy.

Odpowiadając na potrzeby rozwoju językowego nauczycieli proponujemy 32 godziny praktycznych zajęć językowych, prowadzonych przez native speakera/ lektora; zajęcia będą się odbywały podczas każdego zjazdu, w wymiarze 2h (90 min) a formy i metody pracy stosowane przez lektorów będą inspiracją dla nauczycieli,
w ich własnej pracy z uczniami.
Biorąc pod uwagę dynamiczną sytuację w polskiej edukacji i rosnące potrzeby dostosowania komunikacji do uczniów i rodziców, radzenia sobie ze stresem i agresją słowną proponujemy dwa rodzaje zajęć z pogranicza psychologii i komunikacji; zajęcia te poprowadzi dr Małgorzata Czarnecka, starszy wykładowca, dydaktyk, germanistka oraz psycholog.
Integrowanie nauczycieli wokół problemów młodzieży i edukacji nie może odbywać się tylko w salach zajęciowych, bez wsparcia instytucji zewnętrznych, dlatego do współpracy zaangażujemy Fundację Krzyżowa, która przeprowadzi zajęcia z zakresu organizacji wymian młodzieżowych; zajęcia odbędą się podczas wyjazdowego, dwudniowego zjazdu w Krzyżowej (słuchacze poniosą dodatkowe koszty noclegu i wyżywienia); przy okazji słuchacze poznają historię miejsca, możliwości organizacji pobytów dla uczniów i doskonalenia zawodowego.
Zajęcia są atrakcyjne wtedy, gdy prowadzą je inspirujący pedagodzy, znani ze swoich osiągnięć, dlatego do współpracy zaprosiliśmy Martę Florkiewicz – Borkowską, germanistkę, Nauczyciela Roku 2017; poprowadzi ona zajęcia z zakresu pracy metoda projektu i podzieli się swoimi doświadczeniami.
Szanując czas i pieniądze naszych potencjalnych słuchaczy proponujemy 6 zjazdów online; pozwoli to im nie tylko zaoszczędzić czas, ale i doświadczyć procesu zdalnego nauczania z perspektywy ucznia, co z pewnością będzie bardzo cenne.

Rekrutacja 2023/2024:

Postępowanie kwalifikacyjne:

· zasady naboru – kolejność składania dokumentów.

· Obowiązuje rejestracja w systemie IRK.

· Kandydat rekrutujący się na studia musi spełniać któryś z poniższych warunków:

1. Jest czynnym nauczycielem języka niemieckiego i przedkłada informację o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela języka niemieckiego.

2. Jest absolwentem studiów co najmniej I stopnia na kierunku filologia germańska (lub germanistyka) i przedkłada dyplom ukończenia studiów.

3. Jest lektorem języka niemieckiego i przedkłada zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego co najmniej na poziomie C1.

 • Dokumenty należy składać u dr Magdaleny Maziarz, pok. 324 (w godzinach konsultacji) oraz pokoje: 305 i 312 (10.00 – 13.00) lub wysłać pocztą na adres: Instytut Filologii Germańskiej, Pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław, z dopiskiem: studia podyplomowe dla nauczycieli języka niemieckiego

 


 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: 1.06–15.10.2023 r.

Termin składania dokumentów: 1.06–15.10.2023 r.

Miejsce składania dokumentów:
Instytut Filologii Germańskiej
pl. Nankiera 15
50-140 Wrocław

lub listownie z dopiskiem: studia podyplomowe dla nauczycieli języka niemieckiego

Termin rozpoczęcia studiów:  październik 2023 r.

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia, następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

Od cudzoziemców wymagamy dodatkowo:

 • przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1.

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest jeden z niżej wymienionych dokumentów:

   1. zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
   2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
   3. zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1 są kandydaci posiadający:

   1. zezwolenie na pobyt stały;
   2. Kartę Polaka;
   3. świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty;
   4. dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.
 • kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim
 • apostille lub legalizacja dyplomu zagranicznego wydanego poza granicami Polski
 • tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski

Uwaga!
Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
 3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
KierunekOpłata semestralna [PLN]
Studia Podyplomowe Współczesne Trendy w Dydaktyce Języka Obcego2000

Instytut Filologii Germańskiej
pl. Nankiera 15
50-140 Wrocław

 

Kierownik studiów: dr Magdalena Maziarz
Instytut Filologii Germańskiej
pl. Nankiera 15, p. 305, 312
50-140 Wrocław
tel.
magdalena.maziarz@uwr.edu.pl

Instytut Filologii Germańskiej
pl. Nankiera 15
50-140 Wrocław