Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

ANALITYKA I DIAGNOSTYKA CHEMICZNA

studia podyplomowe

Opis kierunku:

Studia skierowane są do osób aktywnych zawodowo oraz rozpoczynających karierę zawodową m.in.:

 • pracowników laboratoriów analitycznych, naukowo-badawczych, działów R&D w firmach sektora chemicznego,
 • specjalistów z zakresu kontroli jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa chemicznego, oceny bezpieczeństwa produktów,
 • doradców i konsultantów w sieciach dystrybucji produktów chemii kosmetycznej, budowlanej itp.,
 • pracowników placówek jednostek naukowych, przemysłowych, usługowych, administracji powiązanych z analityką i diagnostyką chemiczną,
 • absolwentów wyższych uczelni wydziałów chemicznych, farmaceutycznych oraz studiów o kierunkach pokrewnych.

Kalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz po spełnieniu dodatkowych warunków certyfikat biegłości w wybranej metodzie analitycznej oraz certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania  wg. normy PN-EN-ISO/IEC 17025.

Absolwenci studiów uzyskują wiedzę z zakresu nowoczesnych metod fizykochemicznych stosowanych w analityce i diagnostyce chemicznej oraz zagadnień związanych z zarzadzaniem i akredytacją laboratorium.

Forma prowadzenia studiów: dwusemestralne Studia Podyplomowe w trybie niestacjonarnym, zjazdy w soboty i niedziele. Forma prowadzenia zajęć: wykłady i seminaria w trybie stacjonarnym lub zdalnym), laboratoria w trybie stacjonarnym. Wyodrębnione zajęcia zdalne (on-line) w aplikacji MS Teams oraz na portalu dydaktycznym e-EDU.

Rekrutacja 2023/2024:

Wymagania, wykształcenie kandydata: studia przeznaczone są dla kadry zarządzającej i/lub pracowników pionu technicznego, kontroli jakości laboratoriów chemicznych, posiadających wykształcenie wyższe z zakresu chemii i nauk przyrodniczych, biochemii, biotechnologii, technologii chemicznej, biologii, inżynierii materiałowej, ochrony środowiska oraz dla absolwentów studiów I i II stopnia wymienionych kierunków.

Zasada naboru: wolny zapis – istotna jest kolejność zgłoszeń (obowiązuje rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów).

 

 


 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: 10.06–20.09.2023 r.

Termin składania podań: 1.09–22.09.2023 r.

poniedziałek – piątek,
g. 08:00 – 11:00 oraz 12:00 – 15:00

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Chemii UWr, pok. 9 lub 8a,
budynek wysoki, poziom 1,
50-383 Wrocław,
ul. F. Joliot-Curie 14, nr skrzynki 145

Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2023 r.

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia, następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

Od cudzoziemców wymagamy dodatkowo:

 • przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1.

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest jeden z niżej wymienionych dokumentów:

   1. zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
   2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
   3. zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1 są kandydaci posiadający:

   1. zezwolenie na pobyt stały;
   2. Kartę Polaka;
   3. świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty;
   4. dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.
 • kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim
 • apostille lub legalizacja dyplomu zagranicznego wydanego poza granicami Polski
 • tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski

Uwaga!
Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
 3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
KierunekOpłata semestralna [PLN]
Studia Podyplomowe Analityka i Diagnostyka Chemiczna4000

Dziekanat Wydziału Chemii UWr, pok. 9 lub 8a,
budynek wysoki, poziom 1,
50-383 Wrocław,
ul. F. Joliot-Curie 14, nr skrzynki 145

Kierownik studiów: prof. dr hab. Jolanta Ejfler
Zastępca Kierownika studiów: dr hab. Łukasz John, prof. UWr

Kontakt:
jolanta.ejfler@chem.uni.wroc.pl 
lukasz.john@uwr.edu.pl
ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław
tel. +48 71 375 76 47, 48 71 375 73 10

Dziekanat Wydziału Chemii UWr, pok. 9 lub 8a,
budynek wysoki, poziom 1,
50-383 Wrocław,
ul. F. Joliot-Curie 14, nr skrzynki 145