Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

ANALITYKA I DIAGNOSTYKA CHEMICZNA

studia podyplomowe

Opis kierunku:

Studia skierowane są do osób aktywnych zawodowo oraz rozpoczynających karierę zawodową m.in.:

 • pracowników laboratoriów analitycznych, naukowo-badawczych, działów R&D w firmach sektora chemicznego,
 • specjalistów z zakresu kontroli jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa chemicznego, oceny bezpieczeństwa produktów,
 • doradców i konsultantów w sieciach dystrybucji produktów chemii kosmetycznej, budowlanej itp.,
 • pracowników placówek jednostek naukowych, przemysłowych, usługowych, administracji powiązanych z analityką i diagnostyką chemiczną,
 • absolwentów wyższych uczelni wydziałów chemicznych, farmaceutycznych oraz studiów o kierunkach pokrewnych.

Kalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz po spełnieniu dodatkowych warunków certyfikat biegłości w wybranej metodzie analitycznej oraz certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania  wg. normy PN-EN-ISO/IEC 17025.

Absolwenci studiów uzyskują wiedzę z zakresu nowoczesnych metod fizykochemicznych stosowanych w analityce i diagnostyce chemicznej oraz zagadnień związanych z zarzadzaniem i akredytacją laboratorium.

Forma prowadzenia studiów: dwusemestralne Studia Podyplomowe w trybie niestacjonarnym, zjazdy w soboty i niedziele. Forma prowadzenia zajęć: wykłady i seminaria w trybie stacjonarnym lub zdalnym), laboratoria w trybie stacjonarnym. Wyodrębnione zajęcia zdalne (on-line) w aplikacji MS Teams oraz na portalu dydaktycznym e-EDU.

 


 

Rekrutacja 2024/2025:

Wymagania, wykształcenie kandydata: studia przeznaczone są dla kadry zarządzającej i/lub pracowników pionu technicznego, kontroli jakości laboratoriów chemicznych, posiadających wykształcenie wyższe z zakresu chemii i nauk przyrodniczych, biochemii, biotechnologii, technologii chemicznej, biologii, inżynierii materiałowej, ochrony środowiska oraz dla absolwentów studiów I i II stopnia wymienionych kierunków.

Zasada naboru: wolny zapis – istotna jest kolejność zgłoszeń (obowiązuje rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów).

 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej:

Termin składania podań:

 

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Chemii UWr, pok. 9 lub 8a,
budynek wysoki, poziom 1,
50-383 Wrocław,
ul. F. Joliot-Curie 14, nr skrzynki 145

Termin rozpoczęcia zajęć:

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną za zgodność z oryginałem  – notarialnie bądź przez upoważnionego pracownika jednostki przyjmującej dokumenty;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów za granicą poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z zaświadczeniem o uznaniu dyplomu za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, wydanym po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego – w przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów za granicą nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność albo na podstawie art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jeżeli jest wymagane;
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli);
 • inne dokumenty, związane ze specyfiką danych studiów podyplomowych, określone przez kierownika studiów w zasadach rekrutacji.

W przypadku wątpliwości, kierownik studiów może zażądać od cudzoziemców i obywateli polskich posiadających dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą legalizacji dyplomu lub apostille. Kierownik studiów może także zażądać przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dyplomu i zaświadczenia o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub aktu nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

Uwaga!
Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
 3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
KierunekOpłata semestralna [PLN]
Studia Podyplomowe Analityka i Diagnostyka Chemiczna4000

Dziekanat Wydziału Chemii UWr, pok. 9 lub 8a,
budynek wysoki, poziom 1,
50-383 Wrocław,
ul. F. Joliot-Curie 14, nr skrzynki 145

Kierownik studiów: prof. dr hab. Jolanta Ejfler
Zastępca Kierownika studiów: dr hab. Łukasz John, prof. UWr

Kontakt:
jolanta.ejfler@chem.uni.wroc.pl 
lukasz.john@uwr.edu.pl
ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław
tel. +48 71 375 76 47, 48 71 375 73 10

Dziekanat Wydziału Chemii UWr, pok. 9 lub 8a,
budynek wysoki, poziom 1,
50-383 Wrocław,
ul. F. Joliot-Curie 14, nr skrzynki 145