Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

VADEMECUM KANDYDATA

REKRUTACJA 2018/2019

Rekrutacja na Uniwersytet Wrocławski na rok akademicki 2018/2019 ruszyła 3 kwietnia 2018 r. Na studia stacjonarne I stopnia rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów www.irka.uni.wroc.pl potrwa do 8 lipca, a na studia stacjonarne II stopnia – do 16 września. Na studia niestacjonarne I i II stopnia można zapisywać się do września, a na niektórych wydziałach – nawet do października [szczegółowy harmonogram przy danym kierunku].

W tym czasie Uniwersytet będzie prowadził rekrutację na ponad 70 różnych kierunków studiów, w tym:

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

W ramach tych kierunków oferujemy ok. 230 specjalności i specjalizacji do wyboru w trakcie studiów oraz studia międzyobszarowe i indywidualne opierające się na zasadzie tutoringu. Kształcenie – w zależności od kierunku – odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Wsród nowych kierunków znalazły się:

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

PONADTO W OFERCIE:

Drogi Kandydacie!

Byś łatwiej mógł odnaleźć interesujący Cię kierunek studiów, naszą ofertę studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich podzieliliśmy na kilka kategorii:

Jeśli chcesz wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, musisz zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów poprzez stronę www.rekrutacja.uni.wroc.pl lub bezpośrednio na stronie www.irka.uni.wroc.pl. Rejestracja rozpocznie się 3 kwietnia 2018 r. i potrwa do pierwszych dni lipca. Pamiętaj, że o przyjęciu na studia nie decyduje kolejność zapisów, ale lepiej zapisać się wcześniej, To zajmie Ci tylko kilka lub kilkanaście minut.

W postępowaniu rekrutacyjnym na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie, w przypadku kandydatów z tzw. nową maturą (zdawaną w latach 2002, 2005–2018), brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z określonych przedmiotów.

Jeśli nie zdawałeś któregoś z nich, w większości przypadków otrzymasz za niego 0 punktów, ale możesz przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, to pod uwagę będzie brany ten wynik, który okaże się korzystniejszy.

Rekrutację na niektóre kierunki uzupełnia dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna.

Jeśli masz tzw. starą maturę (zdawaną do 2004 roku włącznie), musisz przystąpić do egzaminu wstępnego.

Jak przeliczyć wyniki nowej matury na punkty?
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, należy pomnożyć przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli (patrz: zasady rekrutacji pod interesującym Cię kierunkiem w katalogu kierunków). W ten sposób uzyskasz liczbę punktów, które otrzymasz w postępowaniu rekrutacyjnym.

Przykład:
75% x współczynnik dla poziomu rozszerzonego wynoszący 1 = 75 pkt
90% x współczynnik dla poziomu podstawowego wynoszący 0,5 = 45 pkt

Lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy uzyskanych punktów, a przyjęcie na studia odbywa się w ramach ustalonego limitu miejsc.

Pamiętaj, że Uniwersytet Wrocławski nie określa minimalnych progów punktowych. Spośród osób, które zadeklarowały chęć podjęcia studiów na danym kierunku czy specjalności, przyjmowane są – aż do wyczerpania limitu miejsc – te, które otrzymały w postępowaniu rekrutacyjnym najwięcej punktów.

W dniu ogłoszenia wyników I tury naboru na studia stacjonarne I stopnia (12 lipca) otrzymasz na swoje indywidualne konto w systemie IRK informację o wynikach postępowania rekrutacyjnego.

 • Jeśli będziesz mieć status „kandydat do przyjęcia (złóż dokumenty)”, oznacza to, że dostałeś się na wybrany kierunek, ale w wyznaczonym terminie (do 18 lipca) musisz złożyć na uczelni komplet wymaganych dokumentów. Ich niezłożenie będzie jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca.
 • Jeśli w I turze otrzymałeś status „kandydat rezerwowy”, oznacza to, że masz szansę dostać się w II lub III turze naboru pod warunkiem, że osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia, nie złożą dokumentów i w ten sposób zwolnią miejsca dla osób z listy rezerwowej. Uwaga! Kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej nie muszą potwierdzać swojej chęci udziału w kolejnych turach naboru, gdyż dzieje się to automatycznie.

LIMITY MIEJSC na rok akademicki 2018/2019 znane będą pod koniec kwietnia i będzie można się z nimi zapoznać w katalogu kierunków, wybierając przy danym kierunku opcję „inne”. W przypadku nieosiągnięcia minimalnego limitu, kierunek może nie zostać uruchomiony.

Na te kierunki, gdzie po rekrutacji letniej zostaną wolne miejsca, prowadzona będzie rekrutacja dodatkowa. Zwykle rozpoczyna się ona pod koniec lipca i trwa nawet do połowy września (dokładne terminy będa znane później). Jeśli posiadasz już konto w IRK, to poprzez to konto możesz zarejestrować się na nowo wybrane kierunki. Jeżeli przystępujesz do rekrutacji po raz pierwszy, to musisz utworzyć nowe konto.

Na niektóre kierunki prowadzona będzie dodatkowa rekrutacja (śródroczna) zimowa (styczeń–luty 2019).

Na większość kierunków studiów niestacjonarnych przyjęcie następuje na podstawie złożonych dokumentów.

Rekrutacja kandydatów maturą zagraniczną, międzynarodową i dwujęzyczną oraz cudzoziemców przebiega według odrębnych zasad.

OLIMPIJCZYCY

Opłaty rekrutacyjnej nie wnoszą laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów ogólnopolskich uprawniających do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na danym kierunku studiów/specjalności.

Uwaga! Uprawnienia przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury! Aby przystąpić do postępowania rekrutacyjnego, należy zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. W polu „dokument uprawniający do podjęcia studiów” należy wybrać opcje „matura” i „tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej”.

Wykaz olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich uprawniających do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2018/2019 reguluje uchwała nr 60/2014 z 28 maja 2014 r. (wraz z późniejszymi zmianami).

Informacje o rodzajach olimpiad i konkursów uprawniających do podjęcia studiów na wybranym kierunku, można znaleźć m.in. na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl przy informacjach na temat danego kierunku.

CUDZOZIEMCY

Rekrutacja cudzoziemców, którzy mają prawo do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (np. posiadających Kartę Polaka, kartę stałego pobytu) i legitymujących się świadectwem dojrzałości lub dyplomem studiów wyższych uzyskanym poza granicami Polski przebiega według innych zasad niż te, obowiązujące kandydatów z tzw. nową maturą wydaną w Polsce. Kandydaci ze świadectwem lub dyplomem zagranicznym są przyjmowani w zależności od kierunku, na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej lub złożonych dokumentów. Przy rekrutacji na studia w języku polskim wymagana jest udokumentowana znajomość języka polskiego na poziomie B2, a przy rekrutacji na studia w języku angielskim – znajomość języka angielskiego, również przynajmniej na poziomie B2.

Zob. także INFORMATOR w języku ukraińskim dla kandydatów na studia

MATURA MIĘDZYNARODOWA

Kandydaci, którzy posiadają dyplom IB, są przyjmowani na studia na takich samych zasadach, jak kandydaci legitymujący się tzw. nową maturą. Dla potrzeb rankingu osoby z maturą IB otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej liczbie punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej przez 45.

MATURA DWUJĘZYCZNA

Kandydatom, którzy zdawali maturę dwujęzyczną z języka obcego nowożytnego, wynik egzaminu maturalnego przelicza się według następującej zasady: poziom podstawowy = 100% punktów; poziom rozszerzony = 4/3 wyniku na świadectwie dojrzałości (zaokrąglenie do pełnego procenta), a następnie pomnożenie przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji dla kandydatów z tzw. nową maturą.

TZW. STARA MATURA

Kandydatów z tzw. starą maturą, zdawaną do 2004 r. włącznie, przy rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia i jednolite magisterskie obowiązuje egzamin wstępny. Jego szczegółowy zakres jest podany na stronie internetowej wydziału prowadzącego dany kierunek.

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI LUB DYPLOM UZYSKANE ZA GRANICĄ

Rekrutacja na studia obywateli polskich legitymujących się świadectwem dojrzałości lub dyplomem studiów wyższych uzyskanym poza granicami Polski przebiega według innych zasad niż te, obowiązujące kandydatów z tzw. nową maturą wydaną w Polsce. Kandydaci ze świadectwem lub dyplomem zagranicznym są w zależności od kierunku przyjmowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej lub złożonych dokumentów. Szczegółowe procedury rejestracji wraz z harmonogramem rekrutacji oraz informacjami dotyczącymi opłat, limitów przyjęć, wymaganych dokumentów itp.

KROK PO KROKU

Uwaga! Rekrutacja krok po kroku dotyczy kandydatów na studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) oraz jednolite magisterskie. Rekrutacja na studia II stopnia przebiega analogicznie.

Krok 1. Załóż indywidualne konto w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów), wejście również poprzez serwis rekrutacyjny (należy wybrać kierunek i kliknąć pomarańczowy przycisk „rekrutuj”)

Krok 2. Uzupełnij dane osobowe

Krok 3. Wprowadź informacje dotyczące swojego wykształcenia (np. matura, licencjat). Uwaga!

– jeśli masz świadectwo dojrzałości wydane w latach 2006–2018, to zaznaczasz wszystkie przedmioty zdawane na maturze oraz ich poziomy, bez podawania wyników egzaminów, ponieważ będą one pozyskane z Krajowego Rejestru Matur (o ile wcześniej nie zostało złożone zastrzeżenie; jeśli tak, to wyniki egzaminów maturalnych musisz wprowadzić samodzielnie);

– jeśli masz świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. starej matury (do 2004 włącznie), świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. nowej matury w roku 2002 lub 2005 lub dyplom matury międzynarodowej (IB) uzyskany w roku 2015 lub wcześniej, to musisz samodzielnie wprowadzić wyniki egzaminu maturalnego i inne oceny brane pod uwagę w procesie rekrutacji na wybranych kierunkach studiów;

– jeśli masz świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane za granicą lub legitymujesz się innym dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów wydanym za granicą, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, w systemie IRK wybierasz pole „matura zagraniczna” i wprowadzasz dane dotyczące tego dokumentu;

– jeśli masz świadectwo dojrzałości wydane w 2018 r. i jesteś jednocześnie laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego lub laureatem konkursu ogólnopolskiego zwalniającego z postępowania rekrutacyjnego, wybierasz jako dokument uprawniający do podjęcia studiów jednocześnie „nową maturę” i „tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej”;

– jeśli legitymujesz się dyplomem ukończenia studiów wydanym w Polsce lub za granicą, wprowadź dane dotyczące tego dokumentu.

Krok 4. Wybierz kierunki studiów

Krok 5. Wnieś opłatę rekrutacyjną

Krok 6. Prześlij zdjęcie

Krok 7. Sprawdź wyniki rekrutacji * (opis statusów: patrz poniżej)

Kroki 8–11. Dotyczą wyłącznie osób zakwalifikowanych do przyjęcia

Krok 8. Wydrukuj podanie o przyjęcie na studia

Krok 9. Skompletuj wszystkie potrzebne dokumenty i dostarcz je na uczelnię

Krok 10. Sprawdź swój status w IRK ** (opis statusów: patrz poniżej)

Krok 11. Wnieś opłatę za legitymację studencką

Pamiętaj, że jeśli nie zastrzegłeś swoich wyników egzaminów maturalnych, to nie musisz ich wprowadzać do systemu IRK, bo sami je pobierzemy z Krajowego Rejestru Matur!

STATUSY KANDYDATA W SYSTEMIE IRK (INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW)

 • Kandydat do przyjęcia (ZŁÓŻ DOKUMETY) to osoba, która została zakwalifikowana do przyjęcia na studia i jest zobowiązana złożyć komplet wymaganych dokumentów w miejscu i terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Uwaga! Niezłożenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca!
 • Kandydat rezerwowy to osoba, która w II lub III turze naboru będzie mogła być przyjęta na studia, pod warunkiem istnienia wolnych miejsc i otrzymania statusu „kandydat do przyjęcia”. Jeżeli limit miejsc zostanie wcześniej wyczerpany, na koncie pojawi się status „kandydat nieprzyjęty”.
 • Kandydat niezakwalifikowany to osoba, która nie wniosła opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie lub nie spełniła warunków rekrutacji na wybrany kierunek studiów.
 • Kandydat przyjęty to osoba, która przeszła pozytywnie postępowanie rekrutacyjne i po umieszczeniu jej nazwiska na liście osób do przyjęcia, złożyła wszystkie wymagane dokumenty. Po złożeniu ślubowania, taka osoba stanie się studentem Uniwersytetu Wrocławskiego!
 • Kandydat nieprzyjęty to osoba, która nie złożyła wymaganych dokumentów w określonym terminie, nie zdała egzaminu (o ile taki był przeprowadzony) lub uzyskała taką liczbę punktów, która nie pozwoliła na zakwalifikowanie się do przyjęcia w ramach ustalonego limitu miejsc.
 • Kierunek nie został uruchomiony – jest to sytuacja, w której kierunek nie został uruchomiony z powodu braku wystarczającej liczby kandydatów. W tej sytuacji kandydat może ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej.
 • Rezygnacja ze studiów – jest to sytuacja, w której osoba zakwalifikowana do przyjęcia lub przyjęta na studia, zrezygnowała ze studiów na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego we właściwym dziekanacie (w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedniego statusu w IRK).

WYMAGANE DOKUMENTY

Cały proces rekrutacji przebiega na Uniwersytecie Wrocławskim drogą elektroniczną. Dopiero wtedy, gdy ogłoszone zostaną pierwsze wyniki, kandydaci, którzy w systemie IRK mają status „kandydat do przyjęcia”, muszą w ciągu kilku dni, w ściśle wyznaczonym miejscu i terminie, złożyć komplet dokumentów.

Uwaga! Niezłożenie dokumentów będzie jednoznaczną z rezygnacją z przyznanego miejsca i spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia!

Od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie w języku polskim (stacjonarne i niestacjonarne), wymagane są następujące dokumenty:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu (zgodność z oryginałem zostanie potwierdzona na miejscu);
 • podanie o przyjęcie na studia (znajduje się ono na indywidualnym koncie w systemie IRK; należy je wydrukować i podpisać);
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu wraz z oryginałem do wglądu (zgodność z oryginałem zostanie potwierdzona na miejscu);
 • jedna fotografia (patrz poniżej) – dotyczy wyłącznie osób przyjętych na kierunek ISM (indywidualne studia międzyobszarowe).

Ponadto:

 • od laureatów i finalistów olimpiad i konkursów zwalniających z postępowania rekrutacyjnego wymagana jest kopia (wraz z oryginałem do wglądu) dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu;
 • od kandydatów z maturą międzynarodową oraz absolwentów szkół średnich zagranicznych wymagane jest zaświadczenie ze szkoły (przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego) o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku;
 • od kandydatów legitymujących się wydanym za granicą świadectwem ukończenia szkoły średniej lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w języku polskim wymagane są dodatkowe dokumenty m.in. apostille, zaświadczenie o znajomości języka polskiego, kopia dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce.

Wszystkie dokumenty powinny być złożone lub dostarczone w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w harmonogramie rekrutacji dostępnym na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl.

Uwaga! Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście!

W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dowodu osobistego i świadectwa dojrzałości oraz ewentualnie innych wymaganych dokumentów (np. zaświadczenia dot. olimpiady) natomiast w przypadku składania dokumentów za pośrednictwem osób trzecich wystarczy podpisane pełnomocnictwo, którego wzór można pobrać ze strony www.rekrutacja.uni.wroc.pl.

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów, złożone dokumenty wydawane są kandydatowi na jego pisemny wniosek bądź upoważnionej przez niego osobie do rąk własnych lub wysyłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w systemie IRK, powinno być tożsame ze zdjęciem dołączonym do dokumentów składanych na uczelnię.

Fotografia musi spełniać następujące wymogi:

 • zdjęcie elektroniczne powinno być kolorowe o rozdzielczości 400 x 500 pikseli w formacie JPG,
 • zdjęcie osoby bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
 • tło zdjęcia powinno być gładkie i niejaskrawe, a kontur głowy powinien być wyraźnie widoczny, twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia,
 • niedopuszczalne jest, by w tle widać było cień fotografowanej osoby bądź inne rozpraszające uwagę szczegóły.

OPŁATY ZA STUDIA

Na Uniwersytecie Wrocławskim prowadzone w języku polskim studia stacjonarne dla osób z UE (w tym Polaków i posiadaczy Karty Polaka) są bezpłatne. Opłaty są pobierane za studia niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne), studia podyplomowe oraz studia w języku angielskim. Za studia – również te stacjonarne –  dla osób spoza UE płatne są wszystkie rodzaje studiów.

Podane w tabeli ceny roczne będą obowiązywać w roku akademickim 2018/2019.

Opłata za jeden semestr stanowi połowę opłaty rocznej wskazanej w tabeli.

 

stacjonarne studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

W JĘZYKU POLSKIM

niestacjonarne studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

W JĘZYKU POLSKIM

stacjonarne studia I i II stopnia

W JĘZYKU ANGIELSKIM

niestacjonarne studia II stopnia

W JĘZYKU ANGIELSKIM

osoby studiujące na zasadach obowiązujących obywateli polskich, m.in. Polacy, osoby z Kartą Polaka i kartą stałego pobytu

bezpłatne

w zależności od kierunku

 

I stopień i jednolite

2700–7400 zł za rok

 

II stopień

3000–6000 zł za rok

 

 

1000–2000 €

za rok

w zależności

od kierunku

1250 € za rok

osoby studiujące na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, m.in. obywatele krajów spoza Unii Europejskiej

1000–2500 € za rok

w zależności od wydziału, na którym prowadzony jest kierunek

 

Kierunki realizowane przez:

 Wydział Biotechnologii – 2500 €

 Wydział Chemii – 1500 €

 Wydział Filologiczny – 2200 €

 Wydział Fizyki i Astronomii – 1200 €

 Wydział Matematyki i Informatyki – 1500 €

 Wydział Nauk Biologicznych – 2500 €

 Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych – 2500 €

 Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska – 2500 €

 Wydział Nauk Społecznych – 2000 € (wyjątek: filozofia – 1000 €, europeistyka 1050 €)

 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – 2500 €

Kierunki międzywydziałowe realizowane przez:

 Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska – 2500 €

 Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych – 2500 €

900–2000 € za rok

w zależności od wydziału, na którym prowadzony jest kierunek

 

Kierunki realizowane przez:

 Wydział Filologiczny – 2000 € (studia I stopnia i jednolite magisterskie, 1800 € II stopnia)

 Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych – 2000 €

 Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska – 2000 €

 Wydział Nauk Społecznych – 1800 € (wyjątek: filozofia – 900 €, europeistyka 950 €)

 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – 2000 €

3000 € za rok

2000 € za rok

OPŁATA REKRUTACYJNA

OPŁATA REKRUTACYJNA wynosi:

 • 85,00 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na jeden kierunek studiów lub specjalność. Uwaga! Opłata ta powinna być dokonana w systemie gwarantującym jak najszybszy jej wpływ na indywidualne konto kandydata wygenerowane przez system IRK. Jej wniesienie w wysokości zależnej od liczby wybranych kierunków studiów/specjalności jest warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego.
 • 200,00 euro dla kandydatów, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, niezależnie od liczby wybranych kierunków studiów; opłata ta składa się z opłaty rejestracyjnej 50 euro (wnoszonej na etapie rejestracji) i  opłaty administracyjnej 150 euro wnoszonej w terminie późniejszym po otrzymaniu decyzji rektora o przyjęciu na studia. Opłata w EURO za studia w języku polskim winna być dokonana na konto walutowe Uniwersytetu Wrocławskiego: PL78 1090 2398 0000 0001 2305 1020. Opłata rejestracyjna i rekrutacyjna w EURO za studia w języku angielskim powinna być dokonana na konto walutowe Uniwersytetu Wrocławskiego: PL57 1090 2398 0000 0001 0899 3964.

Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej będzie widoczne na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata w systemie IRK. Operacja księgowania opłaty rekrutacyjnej może potrwać kilka dni. Opłaty rekrutacyjnej nie wnoszą laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz konkursów uprawniających do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na danym kierunku/specjalności oraz cudzoziemcy mający przyznane Stypendium Rządu Polskiego na rok akademicki 2018/2019.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PROCEDURY

 • Co to jest II i III tura naboru? W II i III turze naboru mają szansę dostać się na studia osoby, które w I turze znalazły się na liście rezerwowej. Nie trzeba w niej potwierdzać chęci udziału ani wnosić ponownie opłaty rekrutacyjnej, gdyż kandydaci, którzy w I turze naboru znaleźli się na liście rezerwowej, będą automatycznie brani pod uwagę w kolejnych turach, o ile do nich dojdzie.
 • Czy mogę brać udział w II i III turze naboru, jeśli nie brałem udziału w I turze? Niestety nie. II i III tura rekrutacji dotyczy tylko tych osób, które od początku brały udział w rekrutacji i zarejestrowały się w systemie IRK przed I turą. Ci, którzy tego nie zrobili, muszą czekać na rekrutację dodatkową.
 • Czy zawsze na wszystkich kierunkach jest II i III tura naboru? Zwykle tak, bo nawet na bardzo obleganych kierunkach zdarza się, że część osób zakwalifikowanych do przyjęcia, rezygnuje z przyznanego miejsca, zwalniając je w ten sposób dla osób z listy rezerwowej.
 • Jeśli w I turze dostanę się na jakieś studia i złożę tam dokumenty, a na swój wymarzony kierunek dostanę się dopiero w II czy III turze, to czy mogę zrezygnować z tego pierwszego? Tak. W tej sytuacji należy w terminie 14 dni złożyć w odpowiednim dziekanacie pisemną rezygnację, dzięki czemu zwolni się miejsce dla kogoś z listy rezerwowej.
 • Czym różni się rekrutacja dodatkowa od II i III tury naboru? Osobom, które nie zostały przyjęte na studia w rekrutacji letniej (w żadnym z trzech naborów) lub musiały przystąpić do matury w sierpniu, rekrutacja dodatkowa daje możliwość zapisania się na te kierunki, na których zostały wolne miejsca.
 • Czy w rekrutacji dodatkowej trzeba od nowa zakładać konto w IRK? Jeśli konto w IRK zostało założone w tym roku przy rekrutacji letniej, to nie trzeba. Muszą je założyć tylko ci, którzy wcześniej nie przystępowali do rekrutacji.

PROGI PUNKTOWE I LIMITY

 • Jakie są progi punktowe na poszczególnych kierunkach? Uniwersytet Wrocławski nie określa minimalnych progów punktowych. Na liście kandydatów do przyjęcia na studia znajdą się osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymały największą liczbę punktów. Osoby te są przyjmowane aż do wyczerpania limitu miejsc określonego na dany kierunek.
 • Jaką liczbę punktów miała ostatnia osoba na liście, która dostała się np. na psychologię podczas poprzedniej rekrutacji? Taka informacja nie ma żadnego znaczenia dla tegorocznych kandydatów. W każdym roku liczba punktów, która umożliwia zakwalifikowanie się na studia, zmienia się. Zależy ona m.in. od stopnia trudności matury. Nie należy zatem sugerować się danymi z ubiegłorocznych rekrutacji, bo mogą one być mylące. Z tego względu UWr nie podaje takich informacji.
 • Dlaczego po I turze naboru w systemie IRK mam status „kandydat do przyjęcia”, jeśli moja pozycja na liście rankingowej to 351 a limit miejsc wynosił 270? Jeśli masz status „kandydat do przyjęcia”, to nie przejmuj się swoją pozycją na liście rankingowej i limitem miejsc. Skompletuj dokumenty i złóż je w odpowiednim czasie i miejscu na uczelni. Każdy, kto ma status „kandydat do przyjęcia”, ma zagwarantowane miejsce na uczelni, o ile złoży dokumenty.

DOKUMENTY

 • Czy dokumenty muszę składać osobiście? Nie, dokumentów nie trzeba składać osobiście, jednak w przypadku dostarczania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii świadectwa dojrzałości (lub dyplomu, jeśli kandydujesz na studia II stopnia), dowodu osobistego lub paszportu. Pamiętaj, że przesyłka musi dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem osób trzecich wystarczy podpisane pełnomocnictwo, którego wzór będzie można pobrać ze strony www.rekrutacja.uni.wroc.pl.
 • Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie? W przypadku kandydatów na studia I stopnia stacjonarne i jednolite magisterskie notariusz musi potwierdzić zgodność z oryginałem kserokopii dowodu osobistego (lub paszportu) oraz kserokopii świadectwa dojrzałości. Dodatkowo jeśli jesteś laureatem lub finalistą olimpiady wymagane jest także potwierdzenie kserokopii zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego. Jeśli natomiast kandydujesz na studia II stopnia, to oprócz kserokopii dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), notariusz musi potwierdzić kserokopię dyplomu ukończenia studiów.
 • Czy koleżanka, przez którą chcę podać dokumenty, musi mieć do tego upoważnienie? Tak, każda osoba trzecia, która w Twoim imieniu będzie składać dokumenty, musi mieć podpisane przez Ciebie pełnomocnictwo, którego wzór będzie można pobrać ze strony www.rekrutacja.uni.wroc.pl.
 • Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty? Nie. Kandydaci, którzy po I turze rekrutacji znaleźli się na liście rezerwowej, powinni czekać na wyniki II tury naboru. Jeśli wtedy znajdą się na liście kandydatów do przyjęcia, wówczas będą zobligowani do złożenia dokumentów.
 • Gdzie należy dostarczyć dokumenty? Dokumenty przyjmowane są przez komisje rekrutacyjne na poszczególnych wydziałach. Adresy znajdują się na stronie rekrutacyjnej przy danym kierunku.

OPŁATA REKRUTACYJNA

 • Zrealizowałem opłatę rekrutacyjną, ale w IRK wciąż nie jest ona odnotowana. Dlaczego? Opłata rekrutacyjna księgowana jest minimum 5 dni roboczych, czasem dłużej. Pod uwagę brana jest data wykonania przelewu, a nie data jego zaksięgowania, dlatego jeśli przelew został zrobiony przed upływem terminu, wszystko jest w porządku. Należy poczekać na zaksięgowanie opłaty w systemie IRK.
 • W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej? Można to zrobić na kilka sposobów. Po wygenerowaniu z systemu IRK gotowego blankietu, opłatę można uiścić np. na poczcie. Można także zrobić przelew, sprawdzając wcześniej w systemie IRK dane do przelewu.
 • Co wpisać w tytule przelewu? Nie ma to znaczenia. Numer konta, na które należy wnieść opłatę rekrutacyjną, jest indywidualnym subkontem i zawiera PESEL kandydata, dlatego wystarczy wpisać „opłata rekrutacyjna 2018”.
 • Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama? Nie jest istotne, z jakiego konta zostanie zrealizowany przelew. Ważne, żeby pieniądze wpłynęły na indywidualne subkonto kandydata w określonym terminie.

Nie ma tu odpowiedzi na nurtujące Cię pytania? Skontaktuj się z naszym INFOCENTRUM REKRUTACYJNYM poprzez fb/uniwroc lub snapchat/uniwroc. 

NAJWAŻNIEJSZE KONTAKTY

Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia w języku polskim oraz rekrutacja cudzoziemców na studia w języku polskim  DZIAŁ NAUCZANIA pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny, pok. 238) 50-137 Wrocław poniedziałek–piątek 10.00–15.00  tel. +48 71 343 01 43, +48 71 375 22 37, +48 71 375 22 55 rekrutacja@uwr.edu.pl

Informacje o ofercie studiów w języku angielskim oraz rekrutacja cudzoziemców na studia w języku angielskim  BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ (INTERNATIONAL OFFICE) pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny, pok. 36) 50-137 Wrocław poniedziałek–piątek 10.00–15.00 (środa nieczynne) tel. +48 71 375 28 77 international@uwr.edu.pl

Informacje dotyczące zasad studiowania DZIEKANATY I INSTYTUTY POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW

PODSTAWA PRAWNA

 • Zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 reguluje uchwała nr 73/2017 Senatu UWr (wraz z późniejszymi zmianami).
 • Procedury rejestracji w systemach Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i Internetowej Rejestracji Cudzoziemców na studia w j. angielskim (IRC) oraz zasady organizacji procesu rekrutacji, regulować będzie zarzadzenie rektora UWr, które zostanie wydane w marcu 2018 r.
 • Wykaz olimpiad i konkursów, których laureaci i finaliści są przyjmowani na studia bez postępowania kwalifikacyjnego, określa uchwała nr 60/2014 Senatu UWr (wraz z późniejszymi zmianami).
 • Opłaty za studia w roku akademickim 2018/2019 regulować będzie zarządzenie rektora UWr, które wydane zostanie w terminie późniejszym.
 • Limity miejsc na rok akademicki 2018/2019 regulować będzie uchwała Senatu UWr, które wydana zostanie w terminie późniejszym.

WYDZIAŁY

Uniwersytet jest uczelnią 10-wydziałową. Oprócz tego istnieje kilka międzywydziałowych jednostek naukowo-dydaktycznych, jak Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych czy np. Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska.

 • Wydział Biotechnologii – najmniejszy na UWr, ale w ocenie Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego – jeden z najlepszych w Polsce. Prowadzi się tu badania m.in. nad bakteriobójczymi fagami i tworzy nowe, przeciwbakteryjne opatrunki z lnu EMO-betaGlu niemodyfikowanego genetycznie, a studenci uczą się w nowoczesnych laboratoriach. www.biotech.uni.wroc.pl
 • Wydział Chemii od lat kształci specjalistów na potrzeby nauki i przemysłu, a zatrudnieni tutaj naukowcy realizują przełomowe projekty z partnerami z całego świata. Od lat uznawany jest za czołowy ośrodek badań chemicznych w Polsce.  www.chem.uni.wroc.pl
 • Wydział Filologiczny jest jednym z najstarszych, największych i najbardziej różnorodnych na UWr. Kształcą się tu przyszli m.in. poloniści, dziennikarze, bibliotekarze, nauczyciele i tłumacze wielu języków obcych – humaniści o bardzo szerokich horyzontach, a przy tym specjaliści w swoich dziedzinach. www.wfil.uni.wroc.pl
 • Wydział Fizyki i Astronomii – dynamiczny, nowoczesny, z długoletnią tradycją. Należy do najlepszych wydziałów fizycznych w Polsce. Kształci absolwentów przygotowanych do wyzwań współczesnego rynku pracy. Według statystyk przypadki bezrobocia wśród absolwentów są niezmiernie rzadkie, a zarobki fizyków znacznie przewyższają średnią krajową. www.wfa.uni.wroc.pl
 • Wydział Matematyki i Informatyki odgrywa ważną rolę w międzynarodowym życiu naukowym i należy do ścisłej czołówki krajowej. Pracownicy i studenci regularnie odnoszą spektakularne sukcesy na arenie międzynawowej. W ostatnim czasie najwięcej medali i nagród przywożą informatycy, dla których programowanie czy budowa marsjańskich łazików nie mają tajemnic. www.wmi.uni.wroc.pl
 • Wydział Nauk Biologicznych zmienia się wraz z dynamicznym rozwojem nauk biologicznych na świecie, stawiając czoło kolejnym wyzwaniom. Dzięki temu oferta dydaktyczna jest coraz bogatsza. Do wydziału należy m.in. Ogród Botaniczny we Wrocławiu i Arboretum Wojsławice w Niemczy oraz dwie stacje: ekologiczna w Karpaczu i ornitologiczna w Rudzie Milickiej. www.biologia.uni.wroc.pl
 • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych posiada bogatą i zróżnicowaną ofertę studiów. Nauki  historyczne i pedagogiczne łączą się tu w jeden rozbudowany konglomerat. Interdyscyplinarność jest podstawą rozwoju naukowego, a znakomitej kadrze zawdzięcza się powstanie wielu szkół naukowych w dziedzinach uprawianych na wydziale. www.wnhip.uni.wroc.pl
 • Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska posiada znakomitą kadrę naukowo-dydaktyczną, która z jednej strony działa na rzecz rozwoju regionu i społeczeństwa, a z drugiej – kształci absolwentów doskonale przygotowanych do podjęcia pracy. www.wnoz.uni.wroc.pl
 • Wydział Nauk Społecznych należy do najpopularniejszych na UWr. Kształci specjalistów w wielu specjalnościach i od lat czujnie reaguje na wyzwania rynku pracy, otwierając nowe kierunki studiów www.wnoz.uni.wroc.pl
 • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii od lat należy do najlepszych w Polsce. Studenci uczą się w nowoczesnych obiektach dydaktycznych, działa tutaj również unikatowa Pracownia Badań Dokumentów, sala do symulacji rozpraw sądowych, Uniwersytecka Poradnia Prawna, a także szkoły prawa niemieckiego, francuskiego, amerykańskiego czy ukraińskiego. www.wpae.uni.wroc.pl

DLACZEGO STUDIA NA UWR?

UWr to publiczna szkoła wyższa od wielu lat znajdująca się w czołówce polskich uczelni. W ogólnopolskich rankingach uczelni UWr zajmuje bardzo wysokie miejsce wśród uniwersytetów (IV miejsce w 2016 r.).

UWr jest szkołą państwową, co oznacza, że STUDIA STACJONARNE (dla obywatelii Unii Europejskiej w tym Polaków oraz osób z Kartą Polaka i kartą stałego pobytu) są BEZPŁATNE.

UWr to blisko 50 budynków ulokowanych w kilku kampusach. Są to zarówno budynki zabytkowe znajdujące się na szlakach turystycznych Wrocławia (m.in. gmach główny, gmachy Wydziału Filologicznego), jak i budynki bardzo nowoczesne (np. kompleks edukacyjno-badawczy biotechnologii i nowy gmach biblioteki – oba w Kampusie Grunwaldzkim).

UWr zatrudnia najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. Pracownicy naukowi to ponad 1800 osób, w tym ponad 440 profesorów, także z zagranicznych ośrodków akademickich.

UWr – jako jedyna polska uczelnia – należy do ogólnoświatowej sieci wymiany ISEP, w której uczestniczy 250 uniwersytetów z całego swiata, w tym 132 uczelnie amerykańskie. Dzięki temu studenci UWr mogą wyjechać do USA na roczne stypendium.

UWr to nie tylko zajęcia na uczelni – swoje zainteresowania możesz rozwijać także w prężnie działających kołach naukowych. Z niektórymi możesz zwiedzić niemal cały świat, a z innymi – zdobywać medale na mistrzostwach świata.

UWr to trzecia polska uczelnia najchętniej wybierana przez zagranicznych studentów. To sprawia, że na UWr możesz spotkać studentów z wielu zakątków świata – w końcu Wrocław to miasto spotkań.

UWr zajmuje czołowe miejsce wśród uczelni polskich pod względem liczby studentów wyjeżdżających za granicę w ramach programu Erasmus+. Pod tym względem w ostatnich latach zajmujemy 1. miejsce wśród uczelni w południowo-zachodniej Polsce.

UWr to jedna z najstarszych uczelni Europy Środkowej, działająca nieprzerwanie od 1702 r. Jest to 10-wydziałowa uczelnia, łącząca w sobie dziedzictwo historii Śląska oraz spuściznę kultury austriackiej, pruskiej, czeskiej i polskiej, kontynuuje też tradycje polskich uniwersytetów we Lwowie i Wilnie.

UWr jest jak małe miasto. Społeczność akademicka liczy łącznie blisko 30 tys. osób – to tyle, ilu mieszkańców ma Zakopane. Kształci się tu ponad 25 000 studentów i blisko 1500 doktorantów, a pracowników naukowo-dydaktyczych jest prawie 2000.

Na UWr studiowało wiele osób zasłużonych dla kultury, życia społecznego i politycznego, m.in. pisarze i poeci, przedstawiciele świata kultury oraz politycy.

Prof. Jan Miodek jest pracownikiem naukowym UWr. Ogromną popularnością w Polsce i za granicą cieszy się program „Słownik polsko@polski”, gdzie profesorowi można zadawać pytania przez Skype’a.

Na UWr funkcjonuje kilka szkół językowych i poradni, a także laboratoriów świadczących usługi podmiotom zewnętrznym. Uczelnia prowadzi także kursy przygotowujące do matury, organizuje wykłady popularnonaukowe z wielu dziedzin i lekcje pokazowe.

Przy Uniwersytecie funkcjonuje Instytut Konfucjusza, który jest jednym z czterech tego typu ośrodków w Polsce. Jego głównym zadaniem jest działanie na rzecz przybliżenia języka chińskiego, jak również chińskiej kultury i tradycji. Instytut organizuje kursy języka chińskiego oraz różnego rodzaju spotkania z chińską kulturą i tradycją. Ponadto studenci UWr mogą uczęszczać na bezpłatne zajęcia w Studium Języka i Kultury Chin.

Na uczelni działa Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, w której m.in. zagraniczni studenci przyjeżdżający na studia do Wrocławia poznają język polski.

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu jest jednostką ogólnouczelnianą i ze swoim uniwersalnym księgozbiorem liczącym ok. 4 miliony woluminów organizuje warsztat naukowo-dydaktyczny dla potrzeb środowiska akademickiego, a ponadto służy społeczności Wrocławia. BUWr posiada największy w Polsce i trzeci co do wielkości w Europie zbiór starych druków oraz największą w Polsce kolekcję średniowiecznych rękopisów (nawet takich z V wieku). Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej zajmują ponad 100 km bieżących półek. To jak odległość z Wrocławia do Opola! Na ten ogromny księgozbiór składają się wydawnictwa m.in. czasopisma i książki. Rocznie przybywa nawet 1 km bieżący zbiorów. Oprócz tego Biblioteka Uniwersytecka może się pochwalić m.in. największym w Polsce zbiorem starych druków.

Uwertura Akademicka – utwór związany ze społecznością akademicką na całym świecie i zawierający hymn studencki Gaudeamus igitur, został napisany przez Johannesa Brahmsa specjalnie dla UWr. Kompozytor napisał uwerturę w podziękowaniu za przyznaną mu w 1879 r. godność doktora honoris causa.

Z Uniwersytetem we Wrocławiu przed 1945 rokiem związanych było 11 noblistów. Nagrody Nobla przyznano im w latach 1902–1989.

W głównym gmachu UWr znajduje się Aula Leopoldyńska – jedno z najlepiej zachowanych w Polsce barokowych świeckich wnętrz z pełnym wystrojem. To w niej odbywają się najważniejsze uroczystości akademickie.

W sercu Wrocławia mieści się uniwersytecki Ogród Botaniczny, drugi najstarszy tego typu ogród w Polsce. Nazywany oazą piękna i spokoju, jest przede wszystkim ośrodkiem naukowym i dydaktycznym. Zgrupowane w wiele działów kolekcje roślin są przedmiotem zajęć ze studentami oraz uczniami i dostarczają materiału do badań naukowych.

Uniwersytet to nie tylko zwykła szkoła wyższa. Ponad trzy wieki pracy naukowej zostawiły po sobie liczne ślady, które dziś możemy podziwiać w niezwykłych uczelnianych muzeach. Do dyspozycji turystów, ale przede wszystkim środowiska akademickiego są muzea: Przyrodnicze im. Władysława Rydzewskiego, Geologiczne im. Henryka Teisseyre’a, Mineralogiczne im. Kazimierza Maślankiewicza, a ponadto Muzeum Człowieka oraz Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na UWr działa Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta, które jest placówką międzywydziałową i interdyscyplinarną, należącą do sieci placówek wspieranych przez DAAD (Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej) na całym świecie. Głównym zadaniem CSNE jest działalność naukowo-badawcza dotycząca Niemiec i Europy, kształcenie młodych kadr i ich wspieranie w działalności naukowo-badawczej oraz przygotowanie osób predestynowanych do pełnienia funkcji kierowniczych w sferze gospodarki, administracji i polityki poprzez poszerzenie ich kompetencji.

Biuro Karier pomaga studentom i absolwentom aktywnie wejść na rynek pracy. Prowadzi indywidualne rozmowy doradcze, zapoznaje z technikami poszukiwania pracy oraz ze standardami rekrutacji, także europejskimi, powiadamia o możliwościach podnoszenia lub poszerzania kwalifikacji zawodowych, przedstawia perspektywy rozwoju zawodowego i informuje o dynamice zmian na lokalnym rynku pracy oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez kursy, szkolenia i studia podyplomowe. Zadaniem Biura jest także nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami i pozyskiwanie atrakcyjnych ofert pracy i przeprowadzanie naboru i preselekcji na zlecenie pracodawcy. Dużą popularnością wśród studentów i absolwentów cieszą się organizowane przez Biuro Karier grupowe i indywidualne zajęcia warsztatowe.

Wiele wydziałów UWr organizuje różnorodne zajęcia dla uczniów. W ofercie m.in. wykłady Biochemiczne podstawy zdrowia, Nieznane oblicza biochemii i biotechnologii, Tajemnice Ziemi i Wszechświata, wykłady i pokazy z fizyki oraz astronomii, zajęcia w planetarium, lekcje pokazowe i muzealne, zajęcia laboratoryjne z chemii i wiele innych.

Działająca przy UWr Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje kursy przygotowawcze do matury z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, chemii, biologii. Zajęcia w oparciu o standardy i kryteria egzaminu maturalnego odbywają się w weekendy i prowadzone sa przez wykładowców akademickich oraz doświadczonych nauczycieli liceów ogólnokształcących posiadających certyfikaty egzaminatorów Okręgowej komisji Egzaminacyjnej.

Polecamy:

serwis POPULARYZACJA NAUKI

serwis OFERTA DLA SZKÓŁ I UCZNIÓW

serwis BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ WE WROCŁAWIU

JESTEM STUDENTEM I CO DALEJ?

Nowy rok akademicki rozpoczyna się uroczystą inauguracją, w której uczestniczą m.in. rektor i prorektorzy. Rektor to osoba, która zarządza uczelnią. Jego kadencja trwa cztery lata. Jeśli do rektora zwracasz sie pisemnie, możesz użyć skrótu JM, gdzie „JM” oznacza „Jego Magnificencja”. Obecnie rektorem UWr jest prof. Adam Jezierski. Prorektorzy są zastępcami rektora i zajmują się konkretnymi dziedzinami. Na UWr od września 2016 r. jest pięcioro prorektorów: ds. nauczania (prof. Ryszard Cach), ds. nauki (prof. Iwona Bartoszewicz), ds. studenckich (dr hab. Rafał Wojciechowski, prof. UWr), ds. finansów i rozwoju (prof. Wiesława Miemiec) oraz ds. współpracy z zagranicą i projektów miedzynarodowych (prof. Jan Burdukiewicz). Więcej o władzach UWr.

Zapewne pierwszą uroczystością uczelnianą, w jakiej weźmiesz udział będzie immatrykulacja, podczas której złożysz ślubowanie i dopiero po niej zostaniesz przyjęty w poczet studentów. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz uczestniczyć w immatrykulacji, w ciągu dwóch tygodniu powinieneś pojawić się w dziekanacie, by dopełnić formalności — jeśli tego nie zrobisz, możesz zostać skreślony z listy studentów. Na wszystkich wydziałach UWr tradycyjne indeksy zostały zastąpione e-indeksami; w takiej sytuacji podczas immatrykulacji otrzymasz jedynie legitymację. Tradycyjny indeks otrzymają tylko studenci ISM (indywidualnych studiów międzyobszarowych).

Dziekanat to miejsce, które na pewno szybko poznasz – to tam załatwisz wszystkie sprawy organizacyjne, to tam kierujesz oficjalne pisma i wnioski, a pod koniec semestru tam składasz kartę zaliczeń. W dziekanacie odbierzesz ELS – elektroniczną legitymację studencką, która jest dokumentem poświadczającym, że jesteś studentem UWr i upoważniającym Cię do różnych zniżek. Na swojej legitymacji studenckiej możesz także zakodować bilet Urbancard, ponadto stanowi ona także kartę Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Dziekanat wspiera administracyjnie dziekana, czyli kierownika wydziału. Do władz wydziałowych należą także prodziekani, posiadający odmienne zakresy obowiązków. Na różnych wydziałach UWr swoje funkcje piastują więc m.in. prodziekani ds. dydaktyki, spraw socjalnych, studiów niestacjonarnych itd. Więcej o wydziałach i kontakty do poszczególnych wydziałów

Na początku semestru weźmiesz udział w szkoleniu bibliotecznym, podczas którego nauczysz się, jak sobie radzić w bibliotece swojego instytutu czy zakładu. Ta wiedza przyda Ci się także, kiedy będziesz chciał skorzystać z Biblioteki Uniwersyteckiej, która mieści się przy ul. Karola Szajnochy 7/9 (blisko Rynku), oraz w nowym gmachu przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12 – niedługo wszystkie zbiory zostaną tam przeniesione. Pamiętaj, że poza bibliotekami uniwersyteckimi, we Wrocławiu działa m.in. Miejska Biblioteka Publiczna, która ma kilkadziesiąt filii, Dolnośląska Biblioteka Publiczna i Biblioteka Ossolineum. Oprócz szkolenia bibliotecznego musisz także przejść szkolenie BHP (w formie e-learningu).

Po tych wszystkich przygotowaniach możesz już zacząć zajęcia na swoim kierunku. W planie zajęć znajdziesz wykłady, podczas których prowadzący przedstawiają teoretyczną wiedzę z danej dziedziny. Mają one zazwyczaj formę rozbudowanego monologu, chociaż zdarza się, że można zadawać pytania. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, ale warto na nie chodzić, by bez problemów przystąpić do egzaminu. Ćwiczenia poszerzają wiedzę przez zajęcia praktyczne, często stanowią uzupełnienie wykładu. Są one obowiązkowe. Laboratoria także należą do zajęć praktycznych, podczas nich przeprowadzasz badania i doświadczenia na sprzęcie dostarczonym przez instytut. Na tych zajęciach również wymagana jest obecność. Konwersatorium to rodzaj zajęć, podczas których wykładowca prowadzi rozmowę ze studentami na tematy poruszane podczas wykładów.

Swoje umiejętności językowe będziesz szlifować podczas lektoratów prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO). W studium można się nauczyć języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, włoskiego, łacińskiego i greki. Studenci studiów I stopnia muszą zaliczyć język obcy na poziomie B2II. Zanim zaczniesz zajęcia, musisz przystąpić do testu kwalifikacyjnego, dzięki któremu zostaniesz zakwalifikowany na odpowiedni poziom. Jeśli znasz język na wymaganym poziomie, swoją pulę godzin (180 godzin na studiach I stopnia i 60 godzin na studiach II stopnia) możesz przeznaczyć na naukę innego języka. Jeśli posiadasz certyfikaty językowe potwierdzające umiejętności, możesz ubiegać się o zaliczenie języka obcego na ich podstawie.

Podczas studiów musisz także odbyć zajęcia z wychowania fizycznego. Organizacją tych zajęć zajmuje się Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu znajdujące się przy ul. Przesmyckiego 10. Centrum dysponuje halą sportową, salami gimnastycznymi, siłownią i ścianą wspinaczkową, a większość zajęć dla studentów prowadzonych jest bezpłatnie. Zapłacić musisz za zajęcia pływania, tenisa, jeździectwa, narciarstwa, kajakarstwa czy wioślarstwa — dodatkowa opłata wynika w tych przypadkach z konieczności pokrycia kosztów wynajmu obiektów. Masz do wyboru ponad 30 rodzajów zajęć.

Seminaria to zajęcia, które pojawią się w Twoim planie, kiedy będziesz już na wyższych latach studiów. Zazwyczaj poświęcone są one konkretnemu zagadnieniu i mają pomóc m.in. w napisaniu pracy dyplomowej. Proseminaria z kolei przygotowują do wyboru seminarium i samodzielnej pracy.

Podczas studiów możesz także zetknąć się z repetytoriami mającymi na celu powtórkę partii materiału, z zajęciami fakultatywnymi, które są nieobowiązkowe, z zajęciami monograficznymi, które poświęcone są dogłębnemu poznaniu określonego zagadnienia i z przedmiotami opcyjnymi, czyli przedmiotami do wyboru.

Podczas studiów na pewno skorzystasz z konsultacji, czyli indywidualnych spotkań z prowadzącym zajęcia, podczas których będziesz mógł wyjaśnić wątpliwości i uzyskać odpowiedzi na swoje pytania. Ponadto czekają Cię kolokwia, czyli ustne lub pisemne sprawdziany wiedzy z omówionej partii materiału, i oczywiście egzaminy. Możesz przystąpić także do egzaminu eksternistycznego, czyli takiego, który zdaje się bez chodzenia na zajęcia, za zgodą organizatorów. Egzaminy zdajesz podczas sesji — kończą one każdy z semestrów.

W roku akademickim zdarzają się także dni rektorskie oraz godziny retorskie ub dziekańskie. Jest to czas wolny od zajęć, ogłoszony przez rektora lub dziekana, zazwyczaj z powodu ważnego wydarzenia na uczelni. W kalendarzu akademickim dostępnym na stronie www.uni.wroc.pl możesz sprawdzić, kiedy przypadają dni rektorskie, kiedy zaczyna się i kończy sesja, w jakim terminie jest zaplanowana przerwa świąteczna itp.

Wszystkie ważne dokumenty, takie jak regulamin studiów czy zasady przyznawania miejsc w domach studenckich znajdziesz na stronie www.uni.wroc.pl.

UWr posługuje się systemem punktów ECTS, co oznacza, że każdy przedmiot realizowany w ramach Twojego kierunku studiów ma przypisaną odpowiednią liczbę punktów. W zależności od tego, co studiujesz, musisz uzyskać:

– 180 pkt na studiach licencjackich (I stopnia) – 210 pkt na studiach inżynierskich (I stopnia) – 120 pkt na studiach magisterskich (II stopnia) – 300 pkt na studiach magisterskich jednolitych

Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System) został opracowany przez Komisję Europejską i posługują się nim prawie wszystkie europejskie szkoły wyższe.

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej i jej obroną. Wtedy z tytułem magistra, licencjata lub inżyniera opuścisz mury Uniwersytetu Wrocławskiego. A może zostaniesz na studiach doktoranckich lub podyplomowych?  Póki co – życzymy Ci satysfakcjonującego pobytu na Uniwersytecie Wrocławskim!

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA

Kiedy wyjdziesz już z ostatniego wykładu, nie musisz jeszcze wracać do akademika. Uniwersytet proponuje Ci różne sposoby spędzania wolnego czasu. Swoje zainteresowania naukowe i hobby możesz rozwijać w jednym z wielu kół naukowych. W sumie mamy ich ok. 160, na pewno znajdziesz więc coś dla siebie — czy będzie to badanie bakterii w komunikacji miejskiej z znaczenia mikroświata w życiu codziennym, analiza komiksu, liczenie nietoperzy, nauka języka migowego, warsztaty gender studies, obserwacje łosi i reniferów, badanie żółwia czerwonolicego, poznawanie tajników daktyloskopii, zimowe obrączkowanie ptaków w ramach akcji „Karmnik”, badanie nowoczesnego systemu kontroli dostępu do inteligentnego budynku oraz CSI Wrocław. Co roku koła naukowe prezentują swoją ofertę podczas Giełdy Kół Naukowych, wtedy masz szansę poznać je wszystkie.

Jeśli masz talent sportowy lub muzyczny — uniwersytet także pomoże Ci go rozwinąć. Wśród kilkunastu organizacji, zespołów i stowarzyszeń uniwersyteckich znajduje się m.in. Akademicki Klub Sportowy, chór uniwersytecki, zespół tańca dawnego i klub turystyczny. Na tych, którzy chcieliby sprawdzić się w mediach, czeka studencka rozgłośnia radiowa, telewizja i redakcje kilku pism. Na uczelni działa też m.in. Samorząd Studentów oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów.

Jeśli chciałbyś natomiast połączyć zdobywanie umiejętności, doświadczeń i poznawanie nowych ludzi z pracą na rzecz innych, dajemy Ci możliwość pracy w ramach wolontariatu. Możesz pracować przy organizacji imprez kulturalnych i uroczystości uczelnianych, możesz pomagać dzieciom w nauce, ale oczywiście możesz też realizować własne pomysły.

Wszyscy, którzy mają mnóstwo energii, głowę pełną pomysłów lub choć trochę wolnego czasu, na pewno znajdą coś dla siebie.

Więcej na www.uni.wroc.pl/dzialalnosc-studencka

KAMPUSY I AKADEMIKI

Uniwersytet Wrocławski to ponad 50 budynków dydaktycznych – większość skupiona jest w kilku kampusach w centrum miasta. Do uczelni należy także m.in. Ogród Botaniczny we Wrocławiu, Arboretum Wojsławice w Niemczy, Stacja Polarna na Spitsbergenie, Obserwatorium Astronomiczne w Białkowie, Stacja Ekologiczna Storczyk w Karpaczu, Stacja Ornitologiczna w Rudzie Milickiej, a także Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii we Wrocławiu.

Kampus Leopoldyński – znajduje się w ścisłym centrum miasta, tuż przy Rynku. Składa się na niego gmach główny oraz budynki m.in. Wydziału Filologicznego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Kampus Grunwaldzki – znajduje się w okolicy placu Grunwaldzkiego, gdzie skupione są m.in. budynki Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Chemii, Wydziału Biotechnologii oraz nowa Biblioteka Uniwersytecka. Niedaleko znajdują się także uniwersyteckie akademiki oraz Ogród Botaniczny, Muzeum Przyrodnicze i kilka instytutów Wydziału Nauk Biologicznych.

Kampus Koszarowa – oddalony jest od centrum miasta o ok. 5 km. Przy ul. Koszarowej mieści się Wydział Nauk Społecznych, a tuż obok przy ulicach Przesmyckiego i Przybyszewskiego znajduje się m.in. Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu. Swoje pracownie mają tu też np. biolodzy.

Kampus Maxa Borna – położony w pobliżu głównego gmachu uczelni, po drugiej stronie Odry. Swoją siedzibę ma tu Wydział Fizyki i Astronomii oraz Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.

Kampus Dawida – usytuowany w pobliżu dworców PKP i PKS przy ul. Jana Władysław Dawida. Uczą się tu przyszli psycholodzy i pedagodzy.

DOMY STUDENCKIE

Uniwersytet Wrocławski dysponuje 5 domami studenckimi koedukacyjnymi:

 • Dwudziestolatka
 • Kredka
 • Ołówek
 • Parawanowiec
 • Słowianka. 

Trzy z nich – Dwudziestolatka, Kredka i Ołówek – są częściowo przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie usytuowane są w centrum Wrocławia w pobliżu Kampusu Grunwaldzkiego. Studenci kwaterowani są w pokojach jedno- i dwuosobowych, dodatkowo w Dwudziestolatce w pokojach trzyosobowych. We wszystkich akademikach jest dostęp do internetu, także bezprzewodowego.

W uniwersyteckich akademikach jest ok. 2000 miejsc. W przypadku, gdy liczba osób ubiegających się o przyznanie miejsca jest większa niż liczba wolnych miejsc, pierwszeństwo przysługuje studentowi studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub utrudniał studiowanie.

Ceny za akademiki wahają się od ok. 730 do 930 zł miesięcznie za pokój 1-osobowy oraz od ok. 450 zł do 510 zł za miejsce w pokoju 2-osobowym oraz ok. 400 zł za miejsce w pokój 3-osobowym (dane na rok 2017/2018).

Więcej na www.uni.wroc.pl/domy-studenckie

Informacji o domach studenckich udziela  Dział Spraw Studenckich pl. Uniwersytecki 1 (gmach glówny, pok. 127)  50-137 Wrocław tel. +48 71 375 27 17 e-mail: sprawystudenckie@uni.wroc.pl

WYJAZDY ZAGRANICZNE I KRAJOWE

Podjęcie studiów na Uniwersytecie Wrocławskim nie oznacza, że nie można studiować także poza Wrocławiem. Uczelnia oferuje możliwość odbycia części studiów na uczelniach zagranicznych i staży zawodowych w instytucjach międzynarodowych. Co roku setki studentów korzystają z tej szansy.

Program ISEP Uniwersytet Wrocławski to jedyna uczelnia w kraju, która należy do ogólnoświatowej sieci wymiany ISEP (International Students Exchange Program), w której uczestniczy ponad 250 uczelni z całego świata, w tym ponad 130 z USA. Co roku nasi studenci mogą starać się o wyjazd stypendialny na amerykańskie uczelnie, a jednocześnie z przyjazdu na Uniwersytet Wrocławski korzysta wielu Amerykanów, gdyż nasza uczelnia jest szczególnie popularna wśród amerykańskich studentów

Erasmus Mundus Uniwersytet Wrocławski uczestniczy w projektach wspólnych studiów magisterskich prowadzonych w języku angielskim w ramach europejskiego programu Erasmus Mundus. Biorąc udział w tych studiach, masz szansę zdobycia co najmniej dwóch dyplomów uczelni wchodzących w skład trzech konsorcjów – European Master Global Studies, MONABIPHOT (Molecular non- and bio-photonics for telecommunications and biotechnologies) oraz MITRA (Médiation interculturelle: identités, mobilités, conflits). Ze strony Uniwersytetu studia prowadzi Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Chemii.

Erasmus+ Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, w ramach którego można odbyć część studiów na zagranicznej uczelni partnerskiej lub wyjechać na staż zawodowy do wybranej firmy. Corocznie korzystają z tego programu setki  studentów. W sumie Uniwersytet Wrocławski ma podpisanych ponad 1000 umów z uczelniami z blisko 40 krajów. Udział w programie jest uznawany za integralną część studiów. O wyjazd na stypendium można się ubiegać już po ukończeniu I roku studiów, a związany jest on z uzyskaniem na uczelni grantu finansowego na czas trwania mobilności.

Inne oferty stypendialne Studenci i doktoranci naszej uczelni mają możliwość skorzystania z innych programów wymiany (m.in. DAAD, GFPS, CEEPUS, stypendia rządowe, stypendia wyszehradzkie itp.), w ramach których mogą spędzić semestr lub cały rok akademicki na uczelni zagranicznej lub odbyć staż naukowy w dowolnej instytucji poza granicami kraju. Okres ten jest wliczany do czasu studiów.

Umowy bilateralne Uniwersytet Wrocławski od wielu lat prowadzi intensywną współpracę z szeregiem uczelni partnerskich w ramach ogólnouczelnianych umów bilateralnych, które stwarzają studentom i doktorantom możliwość wyjazdów stypendialnych, również na uczelnie poza granicami Europy. Obecnie jest podpisanych ok. 20 umów bilateralnych z uczelniami z Europy Wschodniej, Azji i ameryki Południowej (np. Kolumbia, Chile, Peru, Korea Południowa).

Więcej na www.international.uni.wroc.pl

Kontakt w sprawie wyjazdów zagranicznych: Biuro Współpracy Międzynarodowej (International Office) pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny, pok. 109, 36) 50-137 Wrocław tel. +48 71 375 27 03 e-mail: international@uwr.edu.pl

Program mobilności studentów MOST Jest adresowany do studentów wszystkich poziomów i form studiów. Ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia się poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innym polskim uniwersytecie niż macierzysty (do wyboru blisko 30 uczelni). W ogólnych założeniach program MOST nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS.

Więcej na www.uni.wroc.pl/most

Kontakt w sprawie wyjazdów krajowych: Dział Nauczania pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny, pok. 238) 50-137 Wrocław tel. +48 71 343 01 43, +48 71 375 22 37, +48 71 375 22 55 e-mail: rekrutacja@uwr.edu.pl

POMOC MATERIALNA

Prawo do otrzymywania pomocy materialnej masz bez względu na to, czy studiujesz na studiach stacjonarnych czy niestacjonarnych. Na Uniwersytecie Wrocławskim istnieją różne formy takiej pomocy, niektóre uzależnione są od wyników w nauce, a niektóre od sytuacji finansowej rodziny studenta. Wysokość stypendium i próg dochodowy, od którego zależy kwota stypendium, określane są co roku w zarządzeniu rektora. Poniżej podajemy kwoty obowiązujące w roku akademickim 2016/2017. Stypendium socjalne możesz otrzymać, jeśli jesteś w trudnej sytuacji materialnej. Przysługuje Ci ono, jeśli średnia wysokość dochodu netto przypadająca na jednego członka rodziny nie przekracza określonej kwoty (ok. 895 zł). Wysokość stypendium waha się od 330 do 530 zł miesięcznie i może być zwiększona ok. 300–400 zł z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych możesz otrzymać, jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez organ właściwy do wydawania takich oświadczeń. W zależności od stopnia niepełnosprawności otrzymasz od ok. 270 do 520 zł miesięcznie bez względu na wysokość dochodu.

Zapomoga jest to jednorazowe świadczenie pieniężne, o które możesz się ubiegać, kiedy z przyczyn losowych znajdziesz się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość zapomogi waha się od ok. 300 do 1000 zł.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przysługuje Ci, jeśli w poprzednim roku akademickim osiągnąłeś wysoką średnią ocen lub zdobyłeś szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne albo sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. O takie stypendium może ubiegać się także student I roku studiów, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim. Takie stypendium wynosi 560 zł miesięcznie.

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek studenta. Oprócz nich najlepsi studenci mogą otrzymywać także stypendia ministra za wybitne osiągnięcia (przyznawane na wniosek Rady Wydziału przedstawiony przez rektora).

Świadczenia pomocy materialnej finansowane są z budżetu państwa ze środków przyznawanych uczelni w ramach funduszu pomocy materialnej.

Kwoty na rok akademicki 2018/2019 zostaną podane w październiku 2018 r.

Więcej tutaj.

Dział Spraw Studenckich pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny, pok. 127) 50-137 Wrocław tel. +48 71 375 27 17 e-mail: sprawystudenckie@uni.wroc.pl

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Universitas oznacza wszechnicę, wspólnotę, miejsce dostępne dla każdego, kto chce zdobywać wiedzę, dlatego od kilku lat konsekwentnie wprowadzany jest w życie projekt uczelni otwartej i dostępnej dla wszystkich. Na UWr studiuje obecnie ponad 400 studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami, którzy mogą liczyć na różne formy pomocy.   Znaczna część budynków uniwersyteckich dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową: wyposażone są w podjazdy i windy oraz dostosowane toalety. Aby ułatwić poruszanie się osobom niewidomym lub niedowidzącym, pomieszczenia w większości budynków zostały oznakowane opisami brajla, które znajdują się na drzwiach, ok. 30 cm nad klamką. Osoby niewidome i niedowidzące mają również do dyspozycji tyflograficzne albumy przedstawiające budynki UWr, album z typowymi przejściami i skrzyżowaniami w okolicach uczelni oraz pocztówki dźwiękowe ciekawych miejsc Wrocławia.   Od kilku lat działa wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów. Można bezpłatnie korzystać m.in. z drukarek i notatników brajlowskich, lup i powiększalników elektronicznych, mówiących kalkulatorów, klawiatur Zoomtext, specjalnych GPS-ów oraz przenośnych pętli indukcyjnych. W ramach dotacji na zadania związane ze stwarzaniem warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, studenci mogą korzystać z indywidualnych lektoratów języka obcego objętego programem studiów, z zajęć wychowania fizycznego z rehabilitantem, z pomocy asystentów dydaktycznych oraz tłumaczy języka migowego. Studenci mający problemy z poruszaniem się mogą korzystać ze specjalistycznych samochodów, które dowiozą ich na zajęcia i z powrotem. Istnieje ponadto możliwość otrzymywania stypendium dla osób niepełnosprawnych.   Studenci ze stwierdzoną niepełnosprawnością, w zależności od jej rodzaju i stopnia, mają prawo m.in. do szczególnych warunków uczestnictwa w zajęciach oraz indywidualnych form i terminów ich zaliczania. Mogą liczyć na ułatwienia w studiowaniu m.in. poprzez indywidualną organizację studiów, pierwszeństwo w zapisach na zajęcia i w wyborze grup zajęciowych, indywidualne konsultacje, a w uzasadnionych przypadkach także indywidualne zajęcia i warunki korzystania z bibliotek, a ponadto pomoc w pozyskiwaniu materiałów dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do studiowania. Na zajęciach mogą korzystać ze środków wspomagających np. urządzeń rejestrujących. W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach dziekan wydziału może wyrazić zgodę na eksternistyczne zaliczanie niektórych przedmiotów ze względu na problemy zdrowotne, stwierdzoną niepełnosprawność,studiowanie na dwóch kierunkach jednocześnie, pracę zawodową czy trudną sytuację rodzinną. Wakacyjny obóz studencki Dżamp to alternatywa dla rajdów studenckich i obozów adaptacyjnych. Podczas organizacji szczególny nacisk położono na potrzeby osób niepełnosprawnych, poza tym nie różni się on niczym od „tradycyjnych” obozów i jest przede wszystkim okazją do spędzenia czasu w miłym towarzystwie i do zawarcia nowych znajomości.   Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością ul. Kuźnicza 49/55 e-mail: niepelnosprawni@uwr.edu.pl tel. +48 71 375 26 64

Więcej na www.uni.wroc.pl/studenci-i-doktoranci-niepelnosprawni

SŁOWNICZEK POJĘĆ

STUDIA I STOPNIA (licencjackie lub inżynierskie) – studia wyższe, na które można zostać przyjętym, jeśli posiada się świadectwo dojrzałości. Trwają 6 (licencjackie) lub 7 (inżynierskie) semestrów, kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera. Można po nich kontynuować naukę np. na studiach II stopnia.

STUDIA II STOPNIA (magisterskie) – studia wyższe, na które można aplikować, kiedy ukończy się przynajmniej studia I stopnia. Również prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Trwają zwykle 4 semestry, kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra. Po nich można podjąć np. studia III stopnia.

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE – studia wyższe, na które można zostać przyjętym, jeśli posiada się świadectwo dojrzałości. Nie są podzielone na stopnie, trwają 10 semestrów. Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra. Po ich ukończeniu można podjąć np. studia III stopnia. STUDIA III STOPNIA (doktoranckie) – studia, na które można zostać przyjętym, jeśli posiada się tytuł magistra. Trwają 4 lata i kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora. UWr prowadzi studia doktoranckie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. STUDIA PODYPLOMOWE – studia, które można podjąć, jeśli posiada się dyplom ukończenia studiów wyższych. Trwają zwykle od 2 do 4 semestrów i prowadzone są w formie niestacjonarnej. Są to studia płatne. STUDIA STACJONARNE – studia, na których zajęcia odbywają się zwykle od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w języku polskim dla obywateli Unii Europejskiej, w tym Polaków, są bezpłatneSTUDIA NIESTACJONARNE WIECZOROWE – studia płatne, na których zajęcia odbywają się zwykle w wybrane dni tygodnia w godzinach popołudniowo-wieczornych.

STUDIA NIESTACJONARNE ZAOCZNE – studia płatne, na których zajęcia odbywają się najczęściej w weekendy, zwykle dwa razy w miesiącu.

KIERUNEK STUDIÓW – wyodrębniona część jednego lub kilku obszarów kształcenia, realizowana na uczelni w sposób określony przez program. Uniwersytet Wrocławski prowadzi ponad 70 różnych kierunków studiów.

SPECJALNOŚĆ, SPECJALIZACJA – wyodrębniona część danego kierunku studiów, którą wybiera się w zależności od zainteresowań naukowych czy zawodowych. W przypadku niektórych kierunków decyzję należy podjąć już na etapie rekrutacji, jednak na większości – specjalność lub specjalizację wybiera się w trakcie studiów. Na Uniwersytecie Wrocławskim jest do wyboru blisko 230 specjalności oraz specjalizacji, zwykle kilka na kierunku, czasami nawet kilkanaście.

STUDIA INDYWIDUALNE – interdyscyplinarne kierunki studiów, których program zakłada możliwość samodzielnego dostosowania profilu kształcenia do indywidualnych potrzeb i zainteresowań wybitnie uzdolnionych studentów. Każdy student posiada swojego tutora (opiekuna).

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE – kierunki studiów realizowane jednocześnie na kilku wydziałach.

REKRUTACJA – proces przyjmowania kandydatów na studia – trzeba go przejść, by zostać przyjętym. Na UWr rekrutacja na studia I, II i III stopnia oraz jednolite magisterskie i podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną (zob. REJESTRACJA). Jej dokładne procedury i harmonogram publikowane są na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl w marcu.

REJESTRACJA – rozpoczyna proces rekrutacji. Elektronicznej rejestracji w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) należy dokonać, jeśli chce się podjąć studia na Uniwersytecie Wrocławskim. W roku 2018 rejestracja rozpocznie się 3 kwietnia.

IRK – system Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia w Uniwersytecie Wrocławskim i dotyczy kandydatów na wszystkie kierunki i rodzaje studiów. Formularz rejestracyjny dostępny jest m.in. przy opisie każdego kierunku (przycisk REKRUTUJ) na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl lub bezpośrednio na stronie www.irka.uni.wroc.pl.

IRC – system Internetowej Rejestracji Cudzoziemców na studia w języku angielskim dostępny poprzez stronę www.international.uni.wroc.pl.

HARMONOGRAM REKRUTACJI – określa terminy, w jakich powinno się dokonać określonych czynności, np. zarejestrować się, złożyć dokumenty itd. W harmonogramie podawane są także terminy dodatkowych egzaminów, rozmów kwalifikacyjnych, ogłoszenia list osób do przyjęcia i przyjętych itd. Harmonogram rekrutacji letniej prowadzonej w 2018 r. zostanie opublikowany w marcu.

OPŁATA REKRUTACYJNA – bezzwrotna opłata obowiązująca kandydata na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie (z opłat zwolnieni są kandydaci na studia doktoranckie i podyplomowe). Jej wniesienie, obok rejestracji w IRK, jest warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji. Opłata ta wynosi 85 zł za każdy kierunek studiów.