Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

ANGIELSKI JĘZYK SPECJALISTYCZNY

studia podyplomowe

Opis kierunku:

Studia Podyplomowe Angielskiego Języka Specjalistycznego wychodzą naprzeciw potrzebom rynku w sektorze świadczenia usług językowych. Mają na celu przygotowanie specjalistów do profesjonalnego posługiwania się wybraną odmianą angielskiego języka specjalistycznego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki określonego dwujęzycznego środowiska pracy. Kandydaci mają do wyboru jedną z pięciu specjalności:

 • język w przekładzie poświadczonym,
 • język w biznesie,
 • język w stosunkach międzynarodowych,
 • język medyczny,
 • język techniczny.

Program studiów zakłada dwusemestralny cykl realizacji zajęć (w sumie 180 godzin) oraz uzyskanie 30 pkt ECTS na każdą specjalność. Oferta skierowana jest głównie do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich filologii angielskiej. Jednak studia podjąć mogą również absolwenci innych kierunków, a także doświadczeni zawodowo pracownicy administracji publicznej, instytucji państwowych oraz korporacji. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów – zarówno pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, jak i doświadczonych zawodowo tłumaczy i specjalistów w określonych dziedzinach. Partnerami studiów są takie instytucje jak Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia, EY Global Services, IBM Global Services, Delivery Centre Polska, Kancelaria Radców Prawnych dr P. Bojarski, dr K. Schmidt-Kwiecińska oraz Valueberg.

Rekrutacja 2023/2024:

Wymagania: na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (dowolnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych). Kandydaci rekrutują się na jedną z wybranych specjalności. Zainteresowane osoby powinny się legitymować dyplomem ukończenia studiów wyższych licencjackich bądź magisterskich filologii angielskiej, bądź posiadać  dyplom ukończenia studiów wyższych na uczelni anglojęzycznej, bądź legitymować się świadectwem (certyfikatem) potwierdzającym znajomość języka na poziomie co najmniej B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Osoby, które odbyły lektorat z języka angielskiego i legitymują się w/w osiągniętym poziomem biegłości jedynie poprzez wpis w indeksie, muszą wykazać minimalną ocenę końcową 4,0.

Zasady naboru: wolny zapis – obowiązuje rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.

 


 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: 1.06–15.10.2023 r.

Termin składania dokumentów: 1.06–15.10.2023 r.

Instytut Filologii Angielskiej
ul. Kuźnicza 21-22, pok. 102
50-138 Wrocław

Termin rozpoczęcia studiów: październik 2023 r.

 

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia, następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

Od cudzoziemców wymagamy dodatkowo:

 • przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1.

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest jeden z niżej wymienionych dokumentów:

   1. zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
   2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
   3. zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1 są kandydaci posiadający:

   1. zezwolenie na pobyt stały;
   2. Kartę Polaka;
   3. świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty;
   4. dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.
 • kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim
 • apostille lub legalizacja dyplomu zagranicznego wydanego poza granicami Polski
 • tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski

Uwaga!
Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
 3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
KierunekOpłata semestralna [PLN]
Studia Podyplomowe Angielskiego Języka Specjalistycznego2100

Instytut Filologii Angielskiej
ul. Kuźnicza 21-22
50-138 Wrocław
pokój 102

Kierownik studiów:
dr hab. Marek Kuźniak, prof. UWr

Instytut Filologii Angielskiej
ul. Kuźnicza 22
50-138 Wrocław
tel. +48 71 37 52 439, fax:+48 71 37 52 440
spajs@uwr.edu.pl
ireneusz.kubon@uwr.edu.pl

strona organizatora – link

Instytut Filologii Angielskiej
ul. Kuźnicza 21-22
50-138 Wrocław
pokój 102