Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

ANGIELSKI JĘZYK SPECJALISTYCZNY

studia podyplomowe

Opis kierunku:

Studia Podyplomowe Angielskiego Języka Specjalistycznego wychodzą naprzeciw potrzebom rynku w sektorze świadczenia usług językowych. Mają na celu przygotowanie specjalistów do profesjonalnego posługiwania się wybraną odmianą angielskiego języka specjalistycznego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki określonego dwujęzycznego środowiska pracy. Kandydaci mają do wyboru jedną z pięciu specjalności:

 • język w przekładzie poświadczonym,
 • język w biznesie,
 • język w stosunkach międzynarodowych,
 • język medyczny,
 • język techniczny.

Program studiów zakłada dwusemestralny cykl realizacji zajęć (w sumie 180 godzin) oraz uzyskanie 30 pkt ECTS na każdą specjalność. Oferta skierowana jest głównie do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich filologii angielskiej. Jednak studia podjąć mogą również absolwenci innych kierunków, a także doświadczeni zawodowo pracownicy administracji publicznej, instytucji państwowych oraz korporacji. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów – zarówno pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, jak i doświadczonych zawodowo tłumaczy i specjalistów w określonych dziedzinach. Partnerami studiów są takie instytucje jak Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia, EY Global Services, IBM Global Services, Delivery Centre Polska, Kancelaria Radców Prawnych dr P. Bojarski, dr K. Schmidt-Kwiecińska oraz Valueberg.

 


 

Rekrutacja 2024/2025:

Wymagania: na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (dowolnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych). Kandydaci rekrutują się na jedną z wybranych specjalności. Zainteresowane osoby powinny się legitymować dyplomem ukończenia studiów wyższych licencjackich bądź magisterskich filologii angielskiej, bądź posiadać  dyplom ukończenia studiów wyższych na uczelni anglojęzycznej, bądź legitymować się świadectwem (certyfikatem) potwierdzającym znajomość języka na poziomie co najmniej B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Osoby, które odbyły lektorat z języka angielskiego i legitymują się w/w osiągniętym poziomem biegłości jedynie poprzez wpis w indeksie, muszą wykazać minimalną ocenę końcową 4,0.

Zasady naboru: wolny zapis – obowiązuje rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: 3.06 – 13.10.2024 r.

Termin składania dokumentów: 3.06 – 13.10.2024 r., godz. 10.00 – 14.00

Instytut Filologii Angielskiej
ul. Kuźnicza 21-22, pok. 102
50-138 Wrocław

Termin rozpoczęcia studiów: października 2024 r.

 

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną za zgodność z oryginałem  – notarialnie bądź przez upoważnionego pracownika jednostki przyjmującej dokumenty;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów za granicą poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z zaświadczeniem o uznaniu dyplomu za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, wydanym po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego – w przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów za granicą nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność albo na podstawie art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jeżeli jest wymagane;
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli);
 • inne dokumenty, związane ze specyfiką danych studiów podyplomowych, określone przez kierownika studiów w zasadach rekrutacji.

W przypadku wątpliwości, kierownik studiów może zażądać od cudzoziemców i obywateli polskich posiadających dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą legalizacji dyplomu lub apostille. Kierownik studiów może także zażądać przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dyplomu i zaświadczenia o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub aktu nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

Uwaga!
Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
 3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
KierunekOpłata semestralna [PLN]
Studia Podyplomowe Angielskiego Języka Specjalistycznego2100

Instytut Filologii Angielskiej
ul. Kuźnicza 21-22
50-138 Wrocław
pokój 102

Kierownik studiów:
dr hab. Marek Kuźniak, prof. UWr

Instytut Filologii Angielskiej
ul. Kuźnicza 22
50-138 Wrocław
tel. +48 71 37 52 439, fax:+48 71 37 52 440
spajs@uwr.edu.pl
ireneusz.kubon@uwr.edu.pl

strona organizatora – link

Instytut Filologii Angielskiej
ul. Kuźnicza 21-22
50-138 Wrocław
pokój 102