Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

ARCHEOLOGIA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: archeologia

Nazwa Wydziału: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury

Kierownik Kolegium Doktorskiego: dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr

Okres kształcenia: 4 lata

Krótki opis programu kształcenia:

Program kształcenia w naszym Kolegium obejmuje 260 godzin zajęć dydaktycznych oraz 120-240 godzin praktyki zawodowej (30-60 godzin / rok; prowadzenie zajęć lub hospitacje). Na zajęcia dydaktyczne składają się dwa bloki: – zajęcia ogólnouniwersyteckie (oferowane przez wydziały i inne kolegia ) oraz – zajęcia w ramach Kolegium.

Zajęcia ogólnouniwersyteckie (80 godzin) obejmują głównie zagadnienia prawne i etyczne pracy naukowej i badawczej, a także dotyczące zasad przygotowywania wniosków grantowych. Natomiast wykład monograficzny to możliwość wyboru – z szerokiej uczelnianej oferty – najbardziej interesującego tematu.

Zajęcia w ramach Kolegium to seminaria doktorskie oraz konwersatoria dotyczące problematyki wspólnej dla trzech kolegialnych dyscyplin: technik publikacji i informacji naukowej, statystyki i informatyki w naukach humanistycznych, doktryn filozoficznych wobec nauk humanistycznych a także wykład o współczesnych nurtach w naukach humanistycznych. Przewidziano ponadto warsztaty metodologiczne, w ramach których doktoranci realizują swoje indywidualne cele badawcze (np.: objazdy, kwerendy źródłowe, uczestnictwo w badaniach terenowych).

Praktyka zawodowa – czyli prowadzenie zajęć lub udział w ich prowadzeniu (hospitacje) – ma na celu przygotowanie doktorantów do przyszłej pracy dydaktycznej.

Więcej informacji:

Program kształcenia w Kolegium Doktorskim Archeologii, Sztuki i Kultury (Załącznik do Uchwały): uchwala-nr-224_2023-senatu-uwr-z-dnia-2023-12-20-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-programow-ksztalcenia-w-szkole-doktorskiej-uwr.pdf (uni.wroc.pl)

Zasady rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Archeologii, Sztuki i Kultury (Załącznik do Uchwały)Uchwała Nr 223_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr na programy kształcenia rozpoczynające się w r.a. 2024_2025.pdf

Sylwetka absolwenta – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne:

Absolwent nabywa pogłębioną wiedzę w zakresie głównych tendencji rozwojowych dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie, metodologii badań naukowych i zasad upowszechniania wyników działalności naukowej oraz jej ekonomicznych, prawnych, etycznych  i innych istotnych uwarunkowań. Uczy się wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i rozwiązywania złożonych problemów badawczych i wykonywania zadań o charakterze badawczym. Pogłębia umiejętności planowania i realizowania indywidualnych i zespołowych przedsięwzięć badawczych lub twórczych, także w środowisku międzynarodowym oraz zyskuje kompetencje społeczne pozwalające na krytyczną ocenę dorobku w ramach określonej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnych działań naukowych i badawczych, prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny, a także respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

Rekrutacja 2023/2024:

ZASADY REKRUTACJI

1. Forma postępowania rekrutacyjnego rozmowa kwalifikacyjna
2. Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej

 

– przedstawienie koncepcji i zasadniczych tez projektowanej pracy doktorskiej;

– znajomość podstawowych problemów metodologicznych wybranej dyscypliny oraz – głównie w odniesieniu do projektowanej pracy doktorskiej – znajomość literatury i materiałów źródłowych.

3. Zalecana literatura Nie będzie wskazywana
4. Kryteria oceny  
  Szczegółowe kryteria oceny 1)   Rozmowa kwalifikacyjna: 0-16 pkt., w tym:

– ocena wartości poznawczych projektowanej pracy doktorskiej oraz realności jej realizacji: 0-8 pkt.;

– ogólna ocena przygotowania kandydata (znajomość metodologii wybranej dyscypliny oraz – głównie w odniesieniu do projektowanej pracy doktorskiej – literatury, materiałów źródłowych): 0-8 pkt.;

 

2)   Inne osiągnięcia kandydata – łącznie 15 pkt (0-15), w tym:

a)     średnia ocen za studia magisterskie (w przypadku beneficjentów „Diamentowego Grantu” lub „Pereł nauki” – ze studiów I stopnia lub  trzech ukończonych lat  jednolitych  studiów magisterskich): 0-5 pkt. (punkty odpowiadają dokładnie średniej – do trzeciego miejsca po przecinku);

b)     osiągnięta sprawność językowa na poziomie co najmniej B2 (język obcy nowożytny): 0-2 pkt – przyznawanych w następującej skali:

3,0 = 0,25 pkt., 3,5 = 0,5 pkt.; 4,0 = 1,0 pkt.; 4,5 = 1,5 pkt.; 5,0 = 2,0 pkt;

c)     publikacje: 0-2 pkt.; w tym:

– 0 pkt. – brak publikacji lub żaden tekst nie został przyjęty do druku;

– 0,5 pkt. – tekst naukowy opublikowany/przyjęty do druku w czasopiśmie/tomie nierecenzowanym; kilka opublikowanych tekstów popularnonaukowych dotyczących problematyki projektowanej rozprawy doktorskiej;

– 1,0 pkt. – pojedynczy tekst opublikowany/przyjęty do druku w nisko punktowanym czasopiśmie (poniżej 40 pkt.) lub serii wydawniczej oraz wydawnictwach zbiorowych (o charakterze innym niż monografia);

– 1,5 pkt. – więcej tekstów niż jeden opublikowanych/przyjętych do druku w czasopismach niepunktowanych lub nisko punktowanych (poniżej 40 pkt.), lub seriach wydawniczych niepunktowanych, ale uznawanych za prestiżowe (ocena tych publikacji będzie należała do członków komisji rekrutacyjnej reprezentujących poszczególne dyscypliny);

– 2,0 pkt. – teksty opublikowane/przyjęte do druku w wysoko punktowanych czasopismach (od 40 pkt. włącznie) i wydawnictwach z listy; monografie recenzowane (przy publikacjach wieloautorskich, kandydat musi wykazać swój wkład pracy);

 

Nie będą brane pod uwagę abstrakty konferencyjne.

 

d)     zróżnicowana, wielowątkowa aktywność naukowa (udział w konferencjach, w organizacji konferencji, w projektach badawczych, uzyskane stypendia i wyróżnienia, działalność w kołach naukowych): 0-4 pkt;

e)     zróżnicowana, wielowątkowa działalność popularyzatorska: 0-2 pkt.

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego  

20 pkt. (taka sama dla każdej dyscypliny)

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego  

31 pkt. (taka sama dla każdej dyscypliny)

5. Język postępowania rekrutacyjnego polski, angielski
6. Wymagane dokumenty 1)   dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem – do wglądu;

2)   podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK, podpisane przez kandydata, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

3)   kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych lub – w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki” – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, lub zaświadczenie z dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta „Diamentowego Grantu” lub programu „Perły nauki”;

4)   opinie pochodzące od dwóch różnych profesorów (doktorów habilitowanych), w tym:

a) opinia o pracy magisterskiej kandydata (lub w przypadku kandydatów legitymujących się najwyższą jakością osiągnięć naukowych, np. beneficjentów programu „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki”– opinia o pracy licencjackiej), pochodząca od profesora znającego pracę magisterską (licencjacką), ale nie aspirującego do objęcia kandydata opieką promotorską;

b) opinia opiekuna naukowego – pracownika Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierająca deklarację o sprawowaniu opieki promotorskiej nad kandydatem w przypadku jego przyjęcia do Szkoły Doktorskiej;

5)   projekt pracy doktorskiej zaakceptowany przez przyszłego opiekuna naukowego;

6)   oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej; Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

7)   potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

 

Dodatkowe dokumenty:

1)   zaświadczenie o średniej ocen ze studiów magisterskich lub – w przypadku beneficjentów „Diamentowego Grantu” lub „Pereł nauki” – studiów licencjackich,  lub z trzech pierwszych ukończonych lat jednolitych studiów magisterskich;

2)   zaświadczenie o sprawności językowej na poziomie co najmniej B2, która musi być poświadczona przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego (zdany egzamin). Certyfikaty zagraniczne, a także wszelkie inne dokumenty poświadczające znajomość języka na wymaganym poziomie będą uznawane pod warunkiem potwierdzenia ich autentyczności przez SPNJO UWr wraz z sugestią co do należnej liczby punktów;

3)   poświadczenie publikacji: – wydrukowane: a) artykuły: spis treści i pierwsza strona artykułu; b) rozdział w monografii: strona tytułowa i informacyjna (redakcyjna), spis treści i pierwsza strona rozdziału;

c) autorstwo monografii: strona tytułowa i informacyjna (redakcyjna);

– przyjęte do druku – poświadczenie przyjęcia;

4)   dokumenty poświadczające aktywność naukową kandydata;

5)   dokumenty poświadczające aktywność popularyzatorską kandydata.

 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1)   tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

2)   kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).

Uwaga:

1)   Dokumenty niekompletne i po terminie nie będą przyjmowane;

2)   Skany lub kserokopie dokumentów muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty – na podstawie oryginałów dostarczonych do wglądu.

 

7. Osiągnięcia najwyższej jakości nie będą wskazywane
8. Informacje dodatkowe Dopuszcza się tryb zdalny rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku cudzoziemców mieszkających poza Polską.

W przypadku zdarzeń skutkujących szczegółowymi przepisami (np. sytuacja pandemiczna), dopuszcza się rozmowę w trybie zdalnym dla wszystkich kandydatów. Sposób postępowania będzie wówczas uwarunkowany bieżącą sytuacją i uregulowaniami prawnymi, i zostanie podany do wiadomości ze stosownym wyprzedzeniem.

 


 

Rekrutacja 2024/2025:

ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego rozmowa kwalifikacyjna
2.  Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej

 

·         przedstawienie koncepcji i zasadniczych tez projektowanej pracy doktorskiej;

·         znajomość podstawowych problemów metodologicznych wybranej dyscypliny oraz – głównie w odniesieniu do projektowanej pracy doktorskiej – znajomość literatury i materiałów źródłowych.

3. Zalecana literatura Nie będzie wskazywana
4. Kryteria oceny   
  Szczegółowe kryteria oceny 1.    Rozmowa kwalifikacyjna: 0-16 pkt.,

w tym:

– ocena wartości poznawczych projektowanej pracy doktorskiej oraz realności jej realizacji: 0-8 pkt.;

– ogólna ocena przygotowania kandydata (znajomość metodologii wybranej dyscypliny oraz – głównie w odniesieniu do projektowanej pracy doktorskiej – literatury, materiałów źródłowych): 0-8 pkt.;

 

2.    Inne osiągnięcia kandydata – łącznie 15 pkt (0-15), w tym:

a.   średnia ocen za studia magisterskie (w przypadku beneficjentów „Diamentowego Grantu” lub „Pereł nauki” – ze studiów I stopnia lub  trzech ukończonych lat  jednolitych  studiów magisterskich): 0-5 pkt. (punkty odpowiadają dokładnie średniej – do trzeciego miejsca po przecinku);

b.   osiągnięta sprawność językowa na poziomie co najmniej B2 (język obcy nowożytny): 0-2 pkt – przyznawanych w następującej skali:

3,0 = 0,25 pkt., 3,5 = 0,5 pkt.; 4,0 = 1,0 pkt.; 4,5 = 1,5 pkt.; 5,0 = 2,0 pkt;

c.    publikacje: 0-2 pkt.; w tym:

– 0 pkt. – brak publikacji lub żaden tekst nie został przyjęty do druku;

– 0,5 pkt. – tekst naukowy opublikowany/przyjęty do druku w czasopiśmie/tomie nierecenzowanym; kilka opublikowanych tekstów popularnonaukowych dotyczących problematyki projektowanej rozprawy doktorskiej;

– 1,0 pkt. – pojedynczy tekst opublikowany/przyjęty do druku w nisko punktowanym czasopiśmie (poniżej 40 pkt.) lub serii wydawniczej oraz wydawnictwach zbiorowych (o charakterze innym niż monografia);

– 1,5 pkt. – więcej tekstów niż jeden opublikowanych/przyjętych do druku w czasopismach niepunktowanych lub nisko punktowanych (poniżej 40 pkt.), lub seriach wydawniczych niepunktowanych, ale uznawanych za prestiżowe (ocena tych publikacji będzie należała do członków komisji rekrutacyjnej reprezentujących poszczególne dyscypliny);

– 2,0 pkt. – teksty opublikowane/przyjęte do druku w wysoko punktowanych czasopismach (od 40 pkt. włącznie) i wydawnictwach z listy; monografie recenzowane (przy publikacjach wieloautorskich, kandydat musi wykazać swój wkład pracy);

 

Nie będą brane pod uwagę abstrakty konferencyjne.

 

d.   zróżnicowana, wielowątkowa aktywność naukowa (udział w konferencjach, w organizacji konferencji, w projektach badawczych, uzyskane stypendia i wyróżnienia, działalność w kołach naukowych): 0-4 pkt;

e.   zróżnicowana, wielowątkowa działalność popularyzatorska: 0-2 pkt.

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego  

20 pkt. (taka sama dla każdej dyscypliny)

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego  

31 pkt. (taka sama dla każdej dyscypliny)

5. Język postępowania rekrutacyjnego Język polski, język angielski
6. Wymagane dokumenty  

1. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK, podpisane przez kandydata, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

2.    kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych lub – w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki” – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, lub zaświadczenie z dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta „Diamentowego Grantu” lub programu „Perły nauki”;

3.    opinie pochodzące od dwóch różnych profesorów (doktorów habilitowanych), w tym:

a) opinia o pracy magisterskiej kandydata (lub w przypadku kandydatów legitymujących się najwyższą jakością osiągnięć naukowych, np. beneficjentów programu „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki”– opinia o pracy licencjackiej), pochodząca od profesora znającego pracę magisterską (licencjacką), ale nie aspirującego do objęcia kandydata opieką promotorską;

b) opinia opiekuna naukowego – pracownika Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierająca deklarację o sprawowaniu opieki promotorskiej nad kandydatem w przypadku jego przyjęcia do Szkoły Doktorskiej;

4.    projekt pracy doktorskiej zaakceptowany przez przyszłego opiekuna naukowego;

5.    oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej; Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

6.    potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

Dodatkowe dokumenty:

1.    zaświadczenie o średniej ocen ze studiów magisterskich lub – w przypadku beneficjentów „Diamentowego Grantu” lub „Pereł nauki” – studiów licencjackich,  lub z trzech pierwszych ukończonych lat jednolitych studiów magisterskich;

2.    zaświadczenie o sprawności językowej na poziomie co najmniej B2, która musi być poświadczona przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego (zdany egzamin). Certyfikaty zagraniczne, a także wszelkie inne dokumenty poświadczające znajomość języka na wymaganym poziomie będą uznawane pod warunkiem potwierdzenia ich autentyczności przez SPNJO UWr wraz z sugestią co do należnej liczby punktów;

3.    poświadczenie publikacji: – wydrukowane: a) artykuły: spis treści i pierwsza strona artykułu; b) rozdział w monografii: strona tytułowa i informacyjna (redakcyjna), spis treści i pierwsza strona rozdziału;

c) autorstwo monografii: strona tytułowa i informacyjna (redakcyjna);

– przyjęte do druku – poświadczenie przyjęcia;

4.    dokumenty poświadczające aktywność naukową kandydata;

5.    dokumenty poświadczające aktywność popularyzatorską kandydata.

 

Cudzoziemcy dodatkowo składają: 

1.    tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

2.    kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).

Uwaga:

1.    Dokumenty niekompletne i po terminie nie będą przyjmowane;

2.    Skany lub kserokopie dokumentów muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty – na podstawie oryginałów dostarczonych do wglądu.

 

7.  Osiągnięcia najwyższej jakości  nie będą wskazywane
8. Informacje dodatkowe Dopuszcza się tryb zdalny rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku cudzoziemców mieszkających poza Polską.

W przypadku zdarzeń skutkujących szczegółowymi przepisami (np. sytuacja pandemiczna), dopuszcza się rozmowę w trybie zdalnym dla wszystkich kandydatów. Sposób postępowania będzie wówczas uwarunkowany bieżącą sytuacją i uregulowaniami prawnymi, i zostanie podany do wiadomości ze stosownym wyprzedzeniem.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE ARCHEOLOGII, SZTUKI I KULTURY

w dyscyplinie naukowej:

archeologia 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji (dla obywateli polskich i dla cudzoziemców) 3 czerwca 2024 r.

www.irka.uni.wroc.pl

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 29.08.2024 do godz.23:59
Termin i miejsce składania dokumentów  

2-3 września 2024, godz. 10:00-14:30, Instytut Archeologii UWr, Wrocław ul. Szewska 48, pok. 206 (II piętro)

 

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem
strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025.

 

do 20 września 2024, do godz. 13:00; tylko w dni robocze, w godz. 10:00-13:00; Instytut Archeologii UWr, Wrocław, ul. Szewska 48, pok. 206

 

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 12 września 2024, Instytut Archeologii UWr, Wrocław, ul. Szewska 48, s. 202, od godz. 9:00. Cudzoziemcy mieszkający poza Polską: 12 września 2024, w trybie zdalnym, w indywidualnie wyznaczonych godzinach.
Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 13 września 2024, godz. 13:00
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Rozmowa od godziny 9:00, wyznaczenie godzin dla poszczególnych kandydatów

W przypadku zaostrzenia przepisów w związku z sytuacją epidemiczną rozmowa kwalifikacyjna za pośrednictwem platform elektronicznych, m.in. Microsoft Teams, Zoom

 

  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf
  • Podanie o przyjęcie Pobierz pdf
  • Opinia o pracy magisterskiej Pobierz pdf
  • Opinia opiekuna naukowego Pobierz pdf

 

L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
1 Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·        językoznawstwo

·        literaturoznawstwo

·        nauki o komunikacji społecznej i mediach

16
2 Kolegium Doktorskie Filozofii ·        filozofia 5
3 Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·        nauki o bezpieczeństwie 3
4 Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·        nauki o polityce i administracji 5
5 Kolegium Doktorskie Socjologii ·        nauki socjologiczne 4
6 Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·        archeologia

·        nauki o sztuce

·        nauki o kulturze i religii

9
7 Kolegium Doktorskie Historii ·        historia 6
8 Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·        pedagogika 3
9 Kolegium Doktorskie Psychologii ·        psychologia 4
10 Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·        nauki prawne 8
11 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·        nauki biologiczne 7
12 Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·        nauki o Ziemi i środowisku

·        geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

8
13 Kolegium Doktorskie Matematyki ·        matematyka 8
14 Kolegium Doktorskie Informatyki ·        informatyka 8
15 Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·        nauki fizyczne

·        astronomia

7
16 Kolegium Doktorskie Chemii · nauki chemiczne 12
17 Kolegium Doktorskie Nauk Biomedycznych · nauki medyczne
. inżynieria biomedyczna
12
18 Kolegium Doktorskie Stosunków Międzynarodowych · stosunki międzynarodowe 3

 

Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

1.  obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA  strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

      a. cudzoziemca – obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i  Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.), oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


2. 
osób posiadających ważną Kartę Polaka lub osób, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;


3.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadaczy karty stałego pobytu);


4.
osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;


5.
osób którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis)


6.
osób posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze karty pobytu z adnotacją „uchodźca” lub decyzji o jej przyznaniu);


7.
osób posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;


8.
osób będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkających na terytorium Polski;


9.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


10.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


11.
osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis;


12. 
osób posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów 2-3 września 2024, godz. 10:00-14:30, Instytut Archeologii UWr, Wrocław ul. Szewska 48, pok. 206 (II piętro)

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem
strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025.

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025 do 20 września 2024, do godz. 13:00; tylko w dni robocze, w godz. 10:00-13:00; Instytut Archeologii UWr, Wrocław, ul. Szewska 48, pok. 206

 

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 12 września 2024, Instytut Archeologii UWr, Wrocław, ul. Szewska 48, s. 202, od godz. 9:00. Cudzoziemcy mieszkający poza Polską: 12 września 2024, w trybie zdalnym, w indywidualnie wyznaczonych godzinach.
Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 13 września 2024, godz. 13:00
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Rozmowa od godziny 9:00, wyznaczenie godzin dla poszczególnych kandydatów

W przypadku zaostrzenia przepisów w związku z sytuacją epidemiczną rozmowa kwalifikacyjna za pośrednictwem platform elektronicznych, m.in. Microsoft Teams, Zoom

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1)   tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

2)   kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).

Uwaga:

1)   Dokumenty niekompletne i po terminie nie będą przyjmowane;

2)   Skany lub kserokopie dokumentów muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty – na podstawie oryginałów dostarczonych do wglądu.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr

 

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

mgr Barbara Krukiewicz

tel. +48 71 375 29 75

e-mail: barbara.krukiewicz@uwr.edu.pl