Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

ASTRONOMIA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: ASTRONOMIA

Nazwa Wydziału: Wydział Fizyki i Astronomii

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kierownik Kolegium Doktorskiego: Dr hab. prof. UWr. Arkadiusz Berlicki

Okres kształcenia – 4 lata

Opis programu kształcenia:

Celem kształcenia doktorantów jest przygotowanie do napisania rozprawy doktorskiej i prowadzenia samodzielnej pracy naukowo-dydaktycznej w zakresie astronomii. Kształcenie trwa cztery lata (osiem semestrów) i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Kształcenie doktorantów odbywa się zarówno według ogólnego programu nauczania (Uchwała Senatu UWr nr 100/2019 – link poniżej) oraz indywidualnego projektu badawczego (IPB) prowadzonego we współpracy z promotorem, realizujących efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziome 8 PRK.

Program kształcenia obejmuje obowiązkowe zajęcia ogólnouniwersyteckie (organizowane dla wszystkich kolegiów Szkoły Doktorskiej), np. prawne podstawy działalności naukowej, prawo autorskie w pracy naukowej, zasady przygotowywania wniosków grantowych itp. oraz obowiązkowe zajęcia z oferty dydaktycznej Wydziału Fizyki i Astronomii związane ze specyfiką kolegium, o charakterze seminaryjnym, konwersatoryjnym i w formie wykładów specjalistycznych. Szczególną rolę mają seminaria doktoranckie i seminaria instytutowe, podczas których uczestnicy Kolegium prezentują wyniki własnych badań. Doktoranci mogą też realizować inne, nieobowiązkowe zajęcia poszerzające ich wiedzę i umiejętności, które prowadzone są na Uniwersytecie Wrocławskim. Dodatkowo, doktoranci obowiązkowo realizują praktyki zawodowe w formie prowadzenia lub współprowadzenia zajęć dydaktycznych za studentami.

Podstawowym zadaniem doktoranta w Kolegium jest realizacja projektu badawczego, czyli prowadzenie badań naukowych w stopniu umożliwiającym uzyskanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie astronomia. Forma realizacji projektu musi być zgodna z ogólnym zasadami funkcjonowania Szkoły Doktorskiej natomiast szczegółowe zasady realizacji projektu są uzgadniane i oceniane przez promotora rozprawy doktorskiej.

Szczegółowy programUchwała Senatu UWr nr 100/2019 w sprawie programów kształcenia w szkole doktorskiej.

Sylwetka absolwenta – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne:

Absolwent Kolegium Doktorskiego Fizyki i Astronomii w dyscyplinie astronomia przygotowany jest do samodzielnego prowadzenia twórczej pracy naukowej w zakresie uprawianej dyscypliny i udostępniania wyników tej pracy zgodnie z zasadami formalnymi i etycznymi obowiązującymi w środowisku naukowym. Ma wiedzę pozwalającą na

prowadzenie badań naukowych, dobranie odpowiednich metod do założonych celów badawczych, właściwą interpretację wyników badań i odpowiednie ich upowszechnienie. Potrafi w praktyce zastosować metody badawcze niezbędne do realizacji pracy naukowej i umie we właściwy sposób zaprezentować wyniki badań. Jest przygotowany do samodzielnego podejmowania aktywności publikacyjnej, uczestnictwa w dyskusjach naukowych, ubiegania się o środki finansowe na badania. Uzyskuje kompetencje społecznie niezbędne do prowadzenia działalności naukowej, w tym zdolność krytycznej oceny wyników badań, inicjowania działań w interesie publicznym oraz świadomość zasad etycznych obowiązujących w nauce.

Szczegółowe efekty uczenia się:

Wiedza: zna i rozumie w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe dla astronomii, główne tendencje rozwojowe astronomii, metodologię badań naukowych i zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, ekonomiczne, prawne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej, podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

Umiejętności: potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu astronomii do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym a w szczególności :

• definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą

• rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować

• wnioskować na podstawie wyników badań naukowych

Potrafi dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych w dyscyplinie astronomii, a także działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy, transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej, komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym, upowszechniać wyniki działalności naukowej także w formach popularnych, inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym, posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym. planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym, samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować rozwój innych osób, planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.

W zakresie kompetencji społecznych jest przygotowany do: krytycznej oceny dorobku w ramach astronomii, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój astronomii, uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców. Poza tym inicjuje działania na rzecz interesu publicznego, myśli i działa w sposób przedsiębiorczy, podtrzymuje i rozwija etos środowisk badawczych w tym: – prowadzi działalność naukową w sposób niezależny, – respektuje zasady publicznej własności wyników działalności naukowej z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

Dodatkowe informacje:

Kształcenie w Kolegium Doktorskim Fizyki i Astronomii Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbywa się pod opieką wybitnych specjalistów, prowadzących badania naukowe na wysokim światowym poziomie, we współpracy z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Doktoranci mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz mogą ubiegać się o granty rozszerzające ich potencjał badawczy i kontakty międzynarodowe. Uczestniczą też w pracach naukowych prowadzonych w Instytucie Astronomicznym oraz mają możliwość

uczestniczenia w obserwacjach astronomicznych. Doktoranci mogą także publikować wyniki swoich badań w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

W ramach kształcenia w Kolegium Doktorskim Fizyki i Astronomii doktoranci mają także dodatkowe obowiązki:

· aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Fizyki i Astronomii oraz Instytutu Astronomicznego, gdzie odbywa kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej;

· aktywne uczestnictwo w seminariach instytutowych i zakładowych, konferencjach krajowych oraz międzynarodowych, publikowanie wyników swoich badań w czasopismach naukowych;

· uczestnictwo w przygotowaniu wykładów popularyzujących astronomię oraz w innych akcjach popularyzujących naukę, np. Festiwal Nauki, Dni otwarte Wydziału, Noc naukowców itp.

Rekrutacja 2021/2022:

Nazwa Wydziału Wydział Fizyki i Astronomii
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii
Dyscyplina naukowa Astronomia
ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego
  egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna* Rozmowa kwalifikacyjna (stacjonarna lub zdalna, w zależności od sytuacji epidemicznej)
2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/rozmowy kwalifikacyjnej

 

Rozmowa kwalifikacyjna składająca się z dwóch części ocenianych niezależnie, każda w skali od 0 do 30 punktów rankingowych. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zdalne przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem platformy wideokoferencyjnej, wyboru której dokonuje komisja rekrutacyjna. W takim przypadku niezbędna jest pisemna zgoda kandydata na elektroniczną rejestrację prowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

Pierwsza część rozmowy kwalifikacyjnej dotyczy pracy magisterskiej/licencjackiej kandydata oraz jego innych osiągnięć naukowych. W tej części kandydat ma obowiązek przedstawienia krótkiej prezentacji zawierającej informacje dotyczące pracy dyplomowej oraz przedstawiającej ewentualne inne osiągnięcia naukowe kandydata uzyskane w trakcie odbytych studiów (np. staże, publikacje, udział w badaniach, uczestnictwo w grantach, szkołach, konferencjach, stypendia i nagrody). Druga część rozmowy dotyczy planów naukowo-badawczych kandydata, ogólnej znajomości fizyki / astronomii (w zależności od wybranej dyscypliny naukowej) oraz znajomości istotnych zagadnień i odkryć bezpośrednio związanych z ewentualną dotychczasową pracą badawczą i planowanymi badaniami kandydata. Znajomość fizyki / astronomii będzie oceniana na podstawie odpowiedzi kandydata na pytania Komisji Rekrutacyjnej.

3. Zalecana literatura Specjalność: fizyka teoretyczna

1)   Mechanika kwantowa: L.I. Schiff, „Quantum Mechanics”

2)   Fizyka statystyczna:  Kerson Huang, „Statistical Mechanics”

3)   Kwantowa teoria pola: M. E. Peskin and D.V. Schroeder, „An Introduction to Quantum Field Theory”

4)   Teoria cząstek elementarnych: Ta-Pei Cheng and Ling-Fong Li, „Gauge theory of elementary particle physics”

5)   Tao Pang, „An Introduction to Computational Physics”, Cambridge University Press (2008)

6)   J. Kwapień, S. Drożdż „Physical Approach to Complex Systems”, Physics Reports. 515 (2012) 115-226

7)   Ogólna teoria względności: R. De’Inverno, „Introducing Einstein’s Relativity”

 

Specjalność: fizyka doświadczalna

(literatura anglojęzyczna)

1)   R. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands, „The Feynman Lectures on Physics”

2)   Charles Kittel, „Introduction to Solid State Physics”

3)   W. N. Cottingham, D. A. Greenwood, „An Introduction to Nuclear Physics”

4)   Eugene Hecht, „Optics”

 

(literatura polskojęzyczna)

1)   R. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands, „Feynmana wykłady z fizyki”

2)   Charles Kittel, „Wstęp do fizyki ciała stałego”

3)   K.N. Muchin, „Doświadczalna Fizyka Jądrowa”

4)   Eugene Hecht, „Optyka”

 

Specjalność: astrofizyka

1)   H. Karttunen, P. Kröger, H. Oja, M. Poutanen, K. J. Donner, „Fundamental Astronomy” (Pozycja dostępna w języku polskim: H. Karttunen, P. Kröger, H. Oja, M. Poutanen, K. J. Donner, „Astronomia ogólna”, PWN, 2020)

2)   Praca zbiorowa, „Astronomy”, dostępna na: https://openstax.org/details/books/astronomy

3)   B. W. Carroll, D. A. Ostlie, „An Introduction to Modern Astrophysics”

4)   R. Kippenhahn, A. Weigert, A. Weiss, „Stellar Structure and Evolution”

5)   D. F. Gray, „The Observation and Analysis of Stellar Photospheres”

6)   Lecture Notes on Stellar Structure and Evolution”, PDF dostępny na: http://phys.au.dk/~jcd/evolnotes/LN_stellar_structure.pdf

 

Specjalność: heliofizyka

1)   H. Karttunen, P. Kröger, H. Oja, M. Poutanen, K. J. Donner, „Fundamental Astronomy” (Pozycja dostępna w języku polskim: H. Karttunen, P. Kröger, H. Oja, M. Poutanen, K. J. Donner, „Astronomia ogólna”, PWN, 2020)

2)   Praca zbiorowa, „Astronomy”, książka dostępna na: https://openstax.org/details/books/astronomy

3)   M. Stix, „The Sun – An Introduction”

4)   M. Aschwanden, „Physics of the Solar Corona”

5)   P. V. Foukal, „Solar Astrophysics”

6)   O. Engvold, J-C. Vial, A. Skumanich, „The Sun as a Guide to Stellar Physics”

7)   K. J. H. Phillips, „Guide to the Sun”

4. Kryteria oceny
  Szczegółowe kryteria oceny

 

W pierwszej części rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą  m.in. poziom i zawartość merytoryczna pracy magisterskiej/licencjackiej i charakter ewentualnych innych osiągnięć naukowych uzyskanych w trakcie odbytych studiów. W drugiej części rozmowy kwalifikacyjnej oceniana będzie ogólna wiedza kandydata w zakresie fizyki / astronomii  (w zależności od wybranej dyscypliny naukowej) oraz znajomość istotnych zagadnień i odkryć bezpośrednio związanych z ewentualną dotychczasową pracą badawczą i planowanymi badaniami kandydata.
Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego Łącznie nie mniej niż 30 punktów rankingowych, przy czym liczba punktów uzyskanych w każdej z dwóch części rozmowy, nie może być mniejsza niż 10.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 60
5. Język postępowania rekrutacyjnego Język polski lub język angielski
6. Wymagane dokumenty

Uwaga: 

 • Kandydat jest zobowiązany dostarczyć wymagane (właściwe dla danego programu kształcenia w Szkole Doktorskiej) dokumenty w wersji papierowej w terminie i miejscu składania dokumentów określonych w harmonogramie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr w roku akad.  2021/2022 (Zarządzenie  Rektora UWr nr 71/2021 z dnia 25 maja 2021 r.).
 • W przypadku niemożności bezpośredniego złożenia przez kandydata oryginalnych dokumentów w w/w terminie (zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022) kandydat załącza skany dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji określonych dla danego programu. Kandydat w zaistniałej sytuacji jest zobowiązany wcześniej wystąpić z prośbą do przewodniczącego lub sekretarza komisji rekrutacyjnej o wyrażenie zgody na załączenie dokumentów w wersji elektronicznej z podaniem powodu niemożności bezpośredniego złożenia dokumentów w wersji papierowej. 
 • 1)

  podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej  wydrukowane z systemu IRK/IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;

   

  2)

  jedna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dokumentów tożsamości (paszport, dowód osobisty), o wymiarach obrazu 35 mm x 45 mm;

  3)

  kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię; dopuszczalne jest przedłożenie zaświadczenia o ukończeniu studiów, o których mowa powyżej, wystawione przez uczelnię krajową.

  4)

  w przypadku osób, które legitymują się najwyższą jakością osiągnięć naukowych, o przyjęcie do Kolegium Doktorskiego Fizyki i Astronomii może ubiegać się osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, nieposiadająca tytułu magistra, będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich i posiadającą status studenta. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, kandydat zobowiązany jest dodatkowo przedłożyć:

  1) dwie  opinie  potwierdzające  wysoką  jakość  prowadzonych  badań naukowych oraz potwierdzające duży stopień zaawansowania tych prac, wydane przez opiekunów naukowych posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego lub będących pracownikami zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, którzy posiadają znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z planowaną pracą badawczą doktoranta,

  lub

  2) zaświadczenie o statusie beneficjenta programu MNiSW „Diamentowy Grant”;

   

  Dodatkowo, w takim przypadku kandydat składa także kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich oraz suplement do dyplomu zawierający wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami;

   

  Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille;

   

  5)   suplement do dyplomu zawierający wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami ze studiów;

  6)   elektroniczna wersja pracy licencjackiej/ magisterskiej dostarczona na dowolnym nośniku danych;

  7)   pisemne oświadczenie planowanego promotora / promotorów o podjęciu się opieki promotorskiej nad kandydatem w przypadku przyjęcia kandydata do Kolegium oraz pisemna opinia planowanego promotora na temat doktoranta;

  8)   kandydat może załączyć dodatkowe opinie (lub listy rekomendacyjne) dotyczące jego osoby;

  9)   oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

  10) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

   

  Cudzoziemcy dodatkowo składają:

  1) curriculum vitae;

  2) dokument potwierdzający dobrą znajomość języka angielskiego na poziomie B2;

  3) tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych  prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

  4) kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).

   

   


   

  HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

  KOLEGIUM DOKTORSKIE FIZYKI I ASTRONOMII w dyscyplinie naukowej: nauki fizyczne, astronomia
  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
  Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 01.06.2021 r.
  Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 28.06.2021 r.
  Termin i miejsce składania dokumentów Do dnia 28.06.2021 r. do godz. 14:00 Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii, pok.102,   pl. Maxa Borna 9

  50-204 Wrocław

  lub do dnia 28.06.2021 r. za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl

  (na wniosek aplikującego)

  w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu     Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

  Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

  Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej   w przypadku, o którym mowa w § 11 ust.

  3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

  Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

  Do dnia 23.09.2021 r.
  Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej 06.07.2021 r., godz.10:00

  W przypadku rozmowy stacjonarnej:

  Instytut Fizyki Doświadczalnej, sala 119   pl. Maxa Borna 9   50-204 Wrocław

  Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 08.07.2021 r.

  Instytut Fizyki Doświadczalnej, tablica ogłoszeń przy wejściu do Dziekanatu Wydziału Fizyki i

  Astronomii, pok. 102   pl. Maxa Borna 9 50-204 Wrocław

  Procedura postępowania

  kwalifikacyjnego uwzględniająca obe cną sytuację epidemiczną

  W przypadku braku możliwości przeprowadzenia rekrutacji bezpośredniej powyższy harmonogram oraz zasady rekrutacji pozostają bez zmian. Jednak w takim przypadku rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w systemie zdalnym w trybie synchronicznym za pomocą wybranej platformy wideokonferencyjnej.
  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

  w przypadku niewypełnienia limitu podczas pierwszej rekrutacji (stosownie do § 13

  ust. 5 uchwały nr 162/2020 Senatu UWr z dnia 16 grudnia 2020 r.)

  Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 30.07.2021 r.
  Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 13.09.2021 r.
  Termin i miejsce składania dokumentów   Do dnia 13.09.2021 r. do godz. 14:00

  Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii, pok.102, pl. Maxa Borna 9

  50-204 Wrocław

  lub do dnia 13.09.2021 r. za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl (na wniosek aplikującego)

  w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu   Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

  Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

  Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej   w przypadku, o którym mowa w § 11 ust.

  3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

  Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

  Do dnia 23.09.2021 r.
  Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej 17.09.2021 r., godz.10:00

  W przypadku rozmowy stacjonarnej: Instytut Fizyki Doświadczalnej, sala 119   pl. Maxa Borna 9   50-204 Wrocław

  Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 21.09.2021 r.

  Instytut Fizyki Doświadczalnej, tablica ogłoszeń przy wejściu do Dziekanatu Wydziału Fizyki i

  Astronomii, pok. 102   pl. Maxa Borna 9   50-204 Wrocław

  Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca

  obecną sytuację epidemiczną

  W przypadku braku możliwości przeprowadzenia rekrutacji bezpośredniej powyższy

  harmonogram oraz zasady rekrutacji pozostają bez zmian. Jednak w takim przypadku rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w systemie zdalnym w trybie synchronicznym za pomocą wybranej platformy wideokonferencyjnej.

   

  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego_PL Pobierz pdf
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego_ANG Pobierz pdf
  Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
  Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·         językoznawstwo

  ·         literaturoznawstwo

  ·         nauki o komunikacji społecznej i mediach

  16
  Kolegium Doktorskie Socjologii ·         nauki socjologiczne 4
  Kolegium Doktorskie Filozofii ·         filozofia 3
  Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·         nauki o polityce i administracji 8
  Kolegium Doktorskie Historii ·         historia 5
  Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·         pedagogika 4
  Kolegium Doktorskie Psychologii ·         psychologia 4
  Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·         archeologia

  ·         nauki o sztuce

  ·         nauki o kulturze i religii

  8
  Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·         nauki prawne 7
  Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·         nauki biologiczne 19
  Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·         nauki o Ziemi i środowisku

  ·         geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

  8  
  Kolegium Doktorskie Matematyki ·         matematyka 7
  Kolegium Doktorskie Informatyki ·         informatyka 7
  Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·         nauki fizyczne

  ·         astronomia

  9
  Kolegium Doktorskie Chemii ·         nauki chemiczne 12
  Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·         nauki o bezpieczeństwie 2
  Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
  .

  Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
  4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
  6. posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

  dr hab. Arkadiusz Berlicki prof. UWr

   

  Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

  mgr Karolina Demczyszyn

  +48 71 375 93 57

  e-mail: karolina.demczyszyn@uwr.edu.pl

  Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej

  06.07.2021 r., godz.10:00

  W przypadku rozmowy stacjonarnej:

  Instytut Fizyki Doświadczalnej, sala 119   pl. Maxa Borna 9   50-204 Wrocław

  platformy wideokonferencyjnej.

  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

  w przypadku niewypełnienia limitu podczas pierwszej rekrutacji (stosownie do § 13

  ust. 5 uchwały nr 162/2020 Senatu UWr z dnia 16 grudnia 2020 r.)

  Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej

  17.09.2021 r., godz.10:00

  W przypadku rozmowy stacjonarnej: Instytut Fizyki Doświadczalnej, sala 119   pl. Maxa Borna 9   50-204 Wrocław

  Termin i miejsce składania dokumentów

  Do dnia 28.06.2021 r. do godz. 14:00 Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii, pok.102,   pl. Maxa Borna 9

  50-204 Wrocław lub do dnia 28.06.2021 r. za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl

  (na wniosek aplikującego)

  w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

  Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust.

  3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

  Do dnia 23.09.2021 r.

   

  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

  w przypadku niewypełnienia limitu podczas pierwszej rekrutacji (stosownie do § 13

  ust. 5 uchwały nr 162/2020 Senatu UWr z dnia 16 grudnia 2020 r.)

  Termin i miejsce składania dokumentów  

  Do dnia 13.09.2021 r. do godz. 14:00

  Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii, pok.102, pl. Maxa Borna 9

  50-204 Wrocław

  lub do dnia 13.09.2021 r. za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl (na wniosek aplikującego)

  w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu   Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

  Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej   w przypadku, o którym mowa w § 11 ust.

  3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

  Do dnia 23.09.2021 r.