Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

ASTRONOMIA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

 


 

Rekrutacja: 2020/2021:

Nazwa Wydziału Wydział Fizyki i Astronomii
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii
Dyscypliny naukowe Nauki fizyczne

Astronomia

ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego  
  egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna* Rozmowa kwalifikacyjna składająca się z dwóch części ocenianych niezależnie, każda w skali od 0 do 30 punktów rankingowych; W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zdalne przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem komunikatorów internetowych, wyboru których dokonuje komisja rekrutacyjna. W takim przypadku niezbędna jest pisemna zgoda kandydata na elektroniczną rejestrację prowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej (punkt 2 w wykazie niezbędnych dokumentów).
2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/rozmowy kwalifikacyjnej

 

Pierwsza część rozmowy kwalifikacyjnej dotyczy pracy magisterskiej/licencjackiej kandydata oraz jego innych osiągnięć naukowych. W tej części kandydat ma obowiązek przedstawienia krótkiej prezentacji zawierającej informacje dotyczące pracy dyplomowej oraz przedstawiającej ewentualne inne osiągnięcia naukowe kandydata uzyskane w trakcie odbytych studiów. Druga część rozmowy dotyczy planów naukowo – badawczych kandydata oraz znajomości dziedzin fizyki / astronomii (w zależności od wybranej dyscypliny naukowej), związanych z planami naukowo-badawczymi kandydata.
3. Zalecana literatura Specjalność: fizyka teoretyczna

1)     Mechanika kwantowa: L.I. Schiff, „Quantum Mechanics”

2)     Elektrodynamika klasyczna: . D. J. Griffiths, „Introduction to Electrodynamics”

3)     Fizyka statystyczna:  Kerson Huang, „Statistical Mechanics”

4)     Relatywistyczna mechanika kwantowa: J.D. Bjorken, „Relativistic Quantum Mechanics”

5)     Kwantowa teoria pola: M. E. Peskin and D.V. Schroeder, „An Introduction To Quantum Field Theory”

6)     Teoria cząstek elementarnych: Ta-Pei Cheng and Ling-Fong Li, „Gauge theory of elementary particle physics”

7)     Ogólna teoria względności: R. De’Inverno, „Introducing Einstein’s Relativity”

 

Specjalność: fizyka doświadczalna

1)     Charles Kittel, „Introduction to Solid State Physics”

2)     Eugene Hecht, „Optics”

Obie pozycje są też dostępne po polsku:

1)     Charles Kittel, „Wstęp do fizyki ciała stałego”

2)     Eugene Hecht, „Optyka”

 

Specjalność: astrofizyka

1)     Praca zbiorowa, „Astronomy”, dostępna na: https://openstax.org/details/books/astronomy

2)     B. W. Carroll, D. A. Ostlie, „An Introduction to Modern Astrophysics”

3)     R. Kippenhahn, A. Weigert, A. Weiss, „Stellar Structure and Evolution”

4)     D. F. Gray, „The Observation and Analysis of Stellar Photospheres”

5)     H. Karttunen, P. Kröger, H. Oja, M. Poutanen, K. J. Donner, „Fundamental Astronomy”

6)     Lecture Notes on Stellar Structure and Evolution”, PDF dostępny na:

http://phys.au.dk/~jcd/evolnotes/LN_stellar_structure.pdf

 

Specjalność: heliofizyka

1)     Praca zbiorowa, „Astronomy”, książka dostępna na: https://openstax.org/details/books/astronomy

2)     H. Karttunen, P. Kröger, H. Oja, M. Poutanen, K. J. Donner, „Fundamental Astronomy”

3)     M. Stix, „The Sun – An Introduction”

4)     M. Aschwanden, „Physics of the Solar Corona”

5)     P. V. Foukal, „Solar Astrophysics”

6)     O. Engvold, J-C. Vial, A. Skumanich, „The Sun as a Guide to Stellar Physics”

7)     K. J. H. Phillips, „Guide to the Sun”

4. Kryteria oceny  
  Szczegółowe kryteria oceny

 

W obu częściach rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą, m.in. poziom i zawartość merytoryczna pracy magisterskiej/licencjackiej, charakter ewentualnych osiągnięć naukowych uzyskanych w trakcie odbytych studiów oraz plany naukowo – badawcze kandydata. Dodatkowo, w drugiej części rozmowy oceniana będzie wiedza i umiejętności kandydata w zakresie fizyki / astronomii (w zależności od wybranej dyscypliny naukowej).
Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego Łącznie nie mniej niż 30 punktów rankingowych, przy czym liczba punktów uzyskanych w każdej z dwóch części rozmowy, nie może być mniejsza niż 10.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 60
5. Język postępowania rekrutacyjnego język polski lub język angielski
6. Wymagane dokumenty 1)  podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej  wydrukowane z systemu IRK/IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;

2) w przypadku zaplanowania zdalnej rozmowy kwalifikacyjnej poprzez komunikator internetowy niezbędna jest pisemna zgoda kandydata na elektroniczną rejestrację prowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej;

3)jedna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dokumentów tożsamości (paszport, dowód osobisty), o wymiarach obrazu 35 mm x 45 mm;

4) kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub w przypadku osób, które uzyskały „Diamentowy Grant”- kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta „Diamentowego Grantu”. W przypadku  niedostarczenia tych dokumentów w wyznaczonym terminie komisja rekrutacyjna odmawia przyjęcia do Szkoły Doktorskiej. Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille.

5) suplement do dyplomu zawierający wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami ze studiów;

6) pisemne oświadczenie planowanego promotora/promotorów o podjęciu się opieki promotorskiej nad kandydatem, w przypadku przyjęcia kandydata do Kolegium;

7) oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

8) elektroniczna wersja pracy licencjackiej/ magisterskiej dostarczona na dowolnym nośniku danych;

9) kandydat może załączyć opinie (lub listy rekomendacyjne) dotyczące jego osoby;

10) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1) curriculum vitae;

2) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2;

3) tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.  Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych  prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

4) kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).  Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu, i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej.

UWAGA: Kandydat odpowiada za prawdziwość wszystkich dostarczonych dokumentów i oświadczeń.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021 będzie opublikowany w marcu 2020 r.

KOLEGIUM DOKTORSKIE  FIZYKI I ASTRONOMII

w dyscyplinach naukowych:
nauki fizyczne, astronomia

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO – II NABÓR

 

Termin elektronicznej rejestracji 06 września 2019 r. –  15 września 2019 r.
Termin i miejsce składania dokumentów do 16 września 2019 r. do godz. 14:00
Biblioteka Instytutów Fizyki pl. Maksa Borna 9
50-204 Wrocław
Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej 18 września 2019 r., godz. 10:00
Instytut Fizyki Doświadczalnej, sala 119 pl. Maksa Borna 9
50-204 Wrocław
Termin i miejsce ogłoszenia wyników rozmowy kwalifikacyjnej 20 września 2019 r.

Instytut Fizyki Doświadczalnej (tablica ogłoszeń przy wejściu do Dziekanatu WFiA – pok. 102)

pl. Maksa Borna 9
50-204 Wrocław

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

mgr inż. Danuta Czekaj

tel. 71 3759 256

e-mail: danuta.czekaj@uwr.edu.pl