Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

ASTRONOMIA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: ASTRONOMIA

Nazwa Wydziału: Wydział Fizyki i Astronomii

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kierownik Kolegium Doktorskiego: Dr hab. prof. UWr. Arkadiusz Berlicki

Okres kształcenia – 4 lata

Opis programu kształcenia:

Celem kształcenia doktorantów jest przygotowanie do napisania rozprawy doktorskiej i prowadzenia samodzielnej pracy naukowo-dydaktycznej w zakresie astronomii. Kształcenie trwa cztery lata (osiem semestrów) i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Kształcenie doktorantów odbywa się zarówno według ogólnego programu nauczania (Uchwała Senatu UWr nr 100/2019 – link poniżej) oraz indywidualnego projektu badawczego (IPB) prowadzonego we współpracy z promotorem, realizujących efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziome 8 PRK.

Program kształcenia obejmuje obowiązkowe zajęcia ogólnouniwersyteckie (organizowane dla wszystkich kolegiów Szkoły Doktorskiej), np. prawne podstawy działalności naukowej, prawo autorskie w pracy naukowej, zasady przygotowywania wniosków grantowych itp. oraz obowiązkowe zajęcia z oferty dydaktycznej Wydziału Fizyki i Astronomii związane ze specyfiką kolegium, o charakterze seminaryjnym, konwersatoryjnym i w formie wykładów specjalistycznych. Szczególną rolę mają seminaria doktoranckie i seminaria instytutowe, podczas których uczestnicy Kolegium prezentują wyniki własnych badań. Doktoranci mogą też realizować inne, nieobowiązkowe zajęcia poszerzające ich wiedzę i umiejętności, które prowadzone są na Uniwersytecie Wrocławskim. Dodatkowo, doktoranci obowiązkowo realizują praktyki zawodowe w formie prowadzenia lub współprowadzenia zajęć dydaktycznych za studentami.

Podstawowym zadaniem doktoranta w Kolegium jest realizacja projektu badawczego, czyli prowadzenie badań naukowych w stopniu umożliwiającym uzyskanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie astronomia. Forma realizacji projektu musi być zgodna z ogólnym zasadami funkcjonowania Szkoły Doktorskiej natomiast szczegółowe zasady realizacji projektu są uzgadniane i oceniane przez promotora rozprawy doktorskiej.

Szczegółowy programUchwała Senatu UWr nr 100/2019 w sprawie programów kształcenia w szkole doktorskiej.

Sylwetka absolwenta – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne:

Absolwent Kolegium Doktorskiego Fizyki i Astronomii w dyscyplinie astronomia przygotowany jest do samodzielnego prowadzenia twórczej pracy naukowej w zakresie uprawianej dyscypliny i udostępniania wyników tej pracy zgodnie z zasadami formalnymi i etycznymi obowiązującymi w środowisku naukowym. Ma wiedzę pozwalającą na

prowadzenie badań naukowych, dobranie odpowiednich metod do założonych celów badawczych, właściwą interpretację wyników badań i odpowiednie ich upowszechnienie. Potrafi w praktyce zastosować metody badawcze niezbędne do realizacji pracy naukowej i umie we właściwy sposób zaprezentować wyniki badań. Jest przygotowany do samodzielnego podejmowania aktywności publikacyjnej, uczestnictwa w dyskusjach naukowych, ubiegania się o środki finansowe na badania. Uzyskuje kompetencje społecznie niezbędne do prowadzenia działalności naukowej, w tym zdolność krytycznej oceny wyników badań, inicjowania działań w interesie publicznym oraz świadomość zasad etycznych obowiązujących w nauce.

Szczegółowe efekty uczenia się:

Wiedza: zna i rozumie w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe dla astronomii, główne tendencje rozwojowe astronomii, metodologię badań naukowych i zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, ekonomiczne, prawne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej, podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

Umiejętności: potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu astronomii do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym a w szczególności :

• definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą

• rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować

• wnioskować na podstawie wyników badań naukowych

Potrafi dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych w dyscyplinie astronomii, a także działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy, transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej, komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym, upowszechniać wyniki działalności naukowej także w formach popularnych, inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym, posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym. planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym, samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować rozwój innych osób, planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.

W zakresie kompetencji społecznych jest przygotowany do: krytycznej oceny dorobku w ramach astronomii, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój astronomii, uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców. Poza tym inicjuje działania na rzecz interesu publicznego, myśli i działa w sposób przedsiębiorczy, podtrzymuje i rozwija etos środowisk badawczych w tym: – prowadzi działalność naukową w sposób niezależny, – respektuje zasady publicznej własności wyników działalności naukowej z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

Dodatkowe informacje:

Kształcenie w Kolegium Doktorskim Fizyki i Astronomii Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbywa się pod opieką wybitnych specjalistów, prowadzących badania naukowe na wysokim światowym poziomie, we współpracy z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Doktoranci mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz mogą ubiegać się o granty rozszerzające ich potencjał badawczy i kontakty międzynarodowe. Uczestniczą też w pracach naukowych prowadzonych w Instytucie Astronomicznym oraz mają możliwość

uczestniczenia w obserwacjach astronomicznych. Doktoranci mogą także publikować wyniki swoich badań w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

W ramach kształcenia w Kolegium Doktorskim Fizyki i Astronomii doktoranci mają także dodatkowe obowiązki:

· aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Fizyki i Astronomii oraz Instytutu Astronomicznego, gdzie odbywa kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej;

· aktywne uczestnictwo w seminariach instytutowych i zakładowych, konferencjach krajowych oraz międzynarodowych, publikowanie wyników swoich badań w czasopismach naukowych;

· uczestnictwo w przygotowaniu wykładów popularyzujących astronomię oraz w innych akcjach popularyzujących naukę, np. Festiwal Nauki, Dni otwarte Wydziału, Noc naukowców itp.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE FIZYKI I ASTRONOMII w dyscyplinie naukowej: nauki fizyczne, astronomia
ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

w przypadku niewypełnienia limitu podczas pierwszej rekrutacji
(stosownie do § 13 ust. 5 uchwały nr 162/2020 Senatu UWr z dnia 16 grudnia 2020 r.)

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 10.08.2021 r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 13.09.2021 r.
Termin i miejsce składania dokumentów   Do dnia 13.09.2021 r. do godz. 14:00

Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii, pok.102, pl. Maxa Borna 9

50-204 Wrocław

lub do dnia 13.09.2021 r. za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl (na wniosek aplikującego)

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu   Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej   w przypadku, o którym mowa w § 11 ust.

3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

Do dnia 23.09.2021 r.
Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej 17.09.2021 r., godz.10:00

W przypadku rozmowy stacjonarnej: Instytut Fizyki Doświadczalnej, sala 119   pl. Maxa Borna 9   50-204 Wrocław

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 21.09.2021 r.

Instytut Fizyki Doświadczalnej, tablica ogłoszeń przy wejściu do Dziekanatu Wydziału Fizyki i

Astronomii, pok. 102   pl. Maxa Borna 9   50-204 Wrocław

Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca

obecną sytuację epidemiczną

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia rekrutacji bezpośredniej powyższy

harmonogram oraz zasady rekrutacji pozostają bez zmian. Jednak w takim przypadku rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w systemie zdalnym w trybie synchronicznym za pomocą wybranej platformy wideokonferencyjnej.

  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego_PL Pobierz pdf
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego_ANG Pobierz pdf
Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·         językoznawstwo

·         literaturoznawstwo

·         nauki o komunikacji społecznej i mediach

16
Kolegium Doktorskie Socjologii ·         nauki socjologiczne 4
Kolegium Doktorskie Filozofii ·         filozofia 3
Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·         nauki o polityce i administracji 8
Kolegium Doktorskie Historii ·         historia 5
Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·         pedagogika 4
Kolegium Doktorskie Psychologii ·         psychologia 4
Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·         archeologia

·         nauki o sztuce

·         nauki o kulturze i religii

8
Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·         nauki prawne 7
Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·         nauki biologiczne 19
Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·         nauki o Ziemi i środowisku

·         geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

8  
Kolegium Doktorskie Matematyki ·         matematyka 7
Kolegium Doktorskie Informatyki ·         informatyka 7
Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·         nauki fizyczne

·         astronomia

9
Kolegium Doktorskie Chemii ·         nauki chemiczne 12
Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·         nauki o bezpieczeństwie 2
Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
  4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
  6. posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Arkadiusz Berlicki prof. UWr

 

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

mgr Karolina Demczyszyn

+48 71 375 93 57

e-mail: karolina.demczyszyn@uwr.edu.pl

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej

06.07.2021 r., godz.10:00

W przypadku rozmowy stacjonarnej:

Instytut Fizyki Doświadczalnej, sala 119   pl. Maxa Borna 9   50-204 Wrocław

platformy wideokonferencyjnej.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

w przypadku niewypełnienia limitu podczas pierwszej rekrutacji (stosownie do § 13

ust. 5 uchwały nr 162/2020 Senatu UWr z dnia 16 grudnia 2020 r.)

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej

17.09.2021 r., godz.10:00

W przypadku rozmowy stacjonarnej: Instytut Fizyki Doświadczalnej, sala 119   pl. Maxa Borna 9   50-204 Wrocław

Termin i miejsce składania dokumentów

Do dnia 28.06.2021 r. do godz. 14:00 Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii, pok.102,   pl. Maxa Borna 9

50-204 Wrocław lub do dnia 28.06.2021 r. za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl

(na wniosek aplikującego)

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust.

3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

Do dnia 23.09.2021 r.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

w przypadku niewypełnienia limitu podczas pierwszej rekrutacji (stosownie do § 13

ust. 5 uchwały nr 162/2020 Senatu UWr z dnia 16 grudnia 2020 r.)

Termin i miejsce składania dokumentów  

Do dnia 13.09.2021 r. do godz. 14:00

Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii, pok.102, pl. Maxa Borna 9

50-204 Wrocław

lub do dnia 13.09.2021 r. za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl (na wniosek aplikującego)

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu   Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej   w przypadku, o którym mowa w § 11 ust.

3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

Do dnia 23.09.2021 r.