Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

ASTRONOMIA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: ASTRONOMIA

Nazwa Wydziału: Wydział Fizyki i Astronomii

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kierownik Kolegium Doktorskiego: Dr hab. prof. UWr. Arkadiusz Berlicki

Okres kształcenia – 4 lata

Opis programu kształcenia:

Celem kształcenia doktorantów jest przygotowanie do napisania rozprawy doktorskiej i prowadzenia samodzielnej pracy naukowo-dydaktycznej w zakresie astronomii. Kształcenie trwa cztery lata (osiem semestrów) i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Kształcenie doktorantów odbywa się zarówno według ogólnego programu nauczania (Uchwała Senatu UWr nr 100/2019 – link poniżej) oraz indywidualnego projektu badawczego (IPB) prowadzonego we współpracy z promotorem, realizujących efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziome 8 PRK.

Program kształcenia obejmuje obowiązkowe zajęcia ogólnouniwersyteckie (organizowane dla wszystkich kolegiów Szkoły Doktorskiej), np. prawne podstawy działalności naukowej, prawo autorskie w pracy naukowej, zasady przygotowywania wniosków grantowych itp. oraz obowiązkowe zajęcia z oferty dydaktycznej Wydziału Fizyki i Astronomii związane ze specyfiką kolegium, o charakterze seminaryjnym, konwersatoryjnym i w formie wykładów specjalistycznych. Szczególną rolę mają seminaria doktoranckie i seminaria instytutowe, podczas których uczestnicy Kolegium prezentują wyniki własnych badań. Doktoranci mogą też realizować inne, nieobowiązkowe zajęcia poszerzające ich wiedzę i umiejętności, które prowadzone są na Uniwersytecie Wrocławskim. Dodatkowo, doktoranci obowiązkowo realizują praktyki zawodowe w formie prowadzenia lub współprowadzenia zajęć dydaktycznych za studentami.

Podstawowym zadaniem doktoranta w Kolegium jest realizacja projektu badawczego, czyli prowadzenie badań naukowych w stopniu umożliwiającym uzyskanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie astronomia. Forma realizacji projektu musi być zgodna z ogólnym zasadami funkcjonowania Szkoły Doktorskiej natomiast szczegółowe zasady realizacji projektu są uzgadniane i oceniane przez promotora rozprawy doktorskiej.

Szczegółowy programUchwała Senatu UWr nr 100/2019 w sprawie programów kształcenia w szkole doktorskiej.

Sylwetka absolwenta – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne:

Absolwent Kolegium Doktorskiego Fizyki i Astronomii w dyscyplinie astronomia przygotowany jest do samodzielnego prowadzenia twórczej pracy naukowej w zakresie uprawianej dyscypliny i udostępniania wyników tej pracy zgodnie z zasadami formalnymi i etycznymi obowiązującymi w środowisku naukowym. Ma wiedzę pozwalającą na

prowadzenie badań naukowych, dobranie odpowiednich metod do założonych celów badawczych, właściwą interpretację wyników badań i odpowiednie ich upowszechnienie. Potrafi w praktyce zastosować metody badawcze niezbędne do realizacji pracy naukowej i umie we właściwy sposób zaprezentować wyniki badań. Jest przygotowany do samodzielnego podejmowania aktywności publikacyjnej, uczestnictwa w dyskusjach naukowych, ubiegania się o środki finansowe na badania. Uzyskuje kompetencje społecznie niezbędne do prowadzenia działalności naukowej, w tym zdolność krytycznej oceny wyników badań, inicjowania działań w interesie publicznym oraz świadomość zasad etycznych obowiązujących w nauce.

Szczegółowe efekty uczenia się:

Wiedza: zna i rozumie w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe dla astronomii, główne tendencje rozwojowe astronomii, metodologię badań naukowych i zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, ekonomiczne, prawne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej, podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

Umiejętności: potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu astronomii do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym a w szczególności :

• definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą

• rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować

• wnioskować na podstawie wyników badań naukowych

Potrafi dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych w dyscyplinie astronomii, a także działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy, transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej, komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym, upowszechniać wyniki działalności naukowej także w formach popularnych, inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym, posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym. planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym, samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować rozwój innych osób, planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.

W zakresie kompetencji społecznych jest przygotowany do: krytycznej oceny dorobku w ramach astronomii, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój astronomii, uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców. Poza tym inicjuje działania na rzecz interesu publicznego, myśli i działa w sposób przedsiębiorczy, podtrzymuje i rozwija etos środowisk badawczych w tym: – prowadzi działalność naukową w sposób niezależny, – respektuje zasady publicznej własności wyników działalności naukowej z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

Dodatkowe informacje:

Kształcenie w Kolegium Doktorskim Fizyki i Astronomii Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbywa się pod opieką wybitnych specjalistów, prowadzących badania naukowe na wysokim światowym poziomie, we współpracy z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Doktoranci mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz mogą ubiegać się o granty rozszerzające ich potencjał badawczy i kontakty międzynarodowe. Uczestniczą też w pracach naukowych prowadzonych w Instytucie Astronomicznym oraz mają możliwość

uczestniczenia w obserwacjach astronomicznych. Doktoranci mogą także publikować wyniki swoich badań w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

W ramach kształcenia w Kolegium Doktorskim Fizyki i Astronomii doktoranci mają także dodatkowe obowiązki:

· aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Fizyki i Astronomii oraz Instytutu Astronomicznego, gdzie odbywa kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej;

· aktywne uczestnictwo w seminariach instytutowych i zakładowych, konferencjach krajowych oraz międzynarodowych, publikowanie wyników swoich badań w czasopismach naukowych;

· uczestnictwo w przygotowaniu wykładów popularyzujących astronomię oraz w innych akcjach popularyzujących naukę, np. Festiwal Nauki, Dni otwarte Wydziału, Noc naukowców itp.

 


 

Rekrutacja 2020/2021:

Dyscyplina naukowa Astronomia
ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego  
  egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna* Rozmowa kwalifikacyjna składająca się z dwóch części ocenianych niezależnie, każda w skali od 0 do 30 punktów rankingowych; W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zdalne przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem komunikatorów internetowych, wyboru których dokonuje komisja rekrutacyjna. W takim przypadku niezbędna jest pisemna zgoda kandydata na elektroniczną rejestrację prowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej (punkt 2 w wykazie niezbędnych dokumentów).
2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/rozmowy kwalifikacyjnej

 

Pierwsza część rozmowy kwalifikacyjnej dotyczy pracy magisterskiej/licencjackiej kandydata oraz jego innych osiągnięć naukowych. W tej części kandydat ma obowiązek przedstawienia krótkiej prezentacji zawierającej informacje dotyczące pracy dyplomowej oraz przedstawiającej ewentualne inne osiągnięcia naukowe kandydata uzyskane w trakcie odbytych studiów. Druga część rozmowy dotyczy planów naukowo – badawczych kandydata oraz znajomości dziedziny astronomii, związanych z planami naukowo-badawczymi kandydata.
3. Zalecana literatura Specjalność: astrofizyka

1)     Praca zbiorowa, „Astronomy”, dostępna na: https://openstax.org/details/books/astronomy

2)     B. W. Carroll, D. A. Ostlie, „An Introduction to Modern Astrophysics”

3)     R. Kippenhahn, A. Weigert, A. Weiss, „Stellar Structure and Evolution”

4)     D. F. Gray, „The Observation and Analysis of Stellar Photospheres”

5)     H. Karttunen, P. Kröger, H. Oja, M. Poutanen, K. J. Donner, „Fundamental Astronomy”

6)     Lecture Notes on Stellar Structure and Evolution”, PDF dostępny na:

http://phys.au.dk/~jcd/evolnotes/LN_stellar_structure.pdf

 

Specjalność: heliofizyka

1)     Praca zbiorowa, „Astronomy”, książka dostępna na: https://openstax.org/details/books/astronomy

2)     H. Karttunen, P. Kröger, H. Oja, M. Poutanen, K. J. Donner, „Fundamental Astronomy”

3)     M. Stix, „The Sun – An Introduction”

4)     M. Aschwanden, „Physics of the Solar Corona”

5)     P. V. Foukal, „Solar Astrophysics”

6)     O. Engvold, J-C. Vial, A. Skumanich, „The Sun as a Guide to Stellar Physics”

7)     K. J. H. Phillips, „Guide to the Sun”

4. Kryteria oceny
  Szczegółowe kryteria oceny

 

W obu częściach rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą, m.in. poziom i zawartość merytoryczna pracy magisterskiej/licencjackiej, charakter ewentualnych osiągnięć naukowych uzyskanych w trakcie odbytych studiów oraz plany naukowo – badawcze kandydata. Dodatkowo, w drugiej części rozmowy oceniana będzie wiedza i umiejętności kandydata w zakresie astronomii.
Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego Łącznie nie mniej niż 30 punktów rankingowych, przy czym liczba punktów uzyskanych w każdej z dwóch części rozmowy, nie może być mniejsza niż 10.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 60
5. Język postępowania rekrutacyjnego język polski lub język angielski
6. Wymagane dokumenty 1)  podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej  wydrukowane z systemu IRK/IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;

2) w przypadku zaplanowania zdalnej rozmowy kwalifikacyjnej poprzez komunikator internetowy niezbędna jest pisemna zgoda kandydata na elektroniczną rejestrację prowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej;

3)jedna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dokumentów tożsamości (paszport, dowód osobisty), o wymiarach obrazu 35 mm x 45 mm;

4) kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub w przypadku osób, które uzyskały „Diamentowy Grant”- kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta „Diamentowego Grantu”. W przypadku  niedostarczenia tych dokumentów w wyznaczonym terminie komisja rekrutacyjna odmawia przyjęcia do Szkoły Doktorskiej. Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille.

5) suplement do dyplomu zawierający wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami ze studiów;

6) pisemne oświadczenie planowanego promotora/promotorów o podjęciu się opieki promotorskiej nad kandydatem, w przypadku przyjęcia kandydata do Kolegium;

7) oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

8) elektroniczna wersja pracy licencjackiej/ magisterskiej dostarczona na dowolnym nośniku danych;

9) kandydat może załączyć opinie (lub listy rekomendacyjne) dotyczące jego osoby;

10) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1) curriculum vitae;

2) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2;

3) tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.  Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych  prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

4) kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).  Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu, i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej.

UWAGA: Kandydat odpowiada za prawdziwość wszystkich dostarczonych dokumentów i oświadczeń.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 15.05.2020r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 11.09.2020r. (do godz. 18:00)
Termin i miejsce składania dokumentów do 14.09.2020r. do godz. 14:00
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii, pok.102,
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej 17.09.2020r., godz.10:00
Instytut Fizyki Doświadczalnej, sala 119
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
Termin i miejsce ogłoszenia wyników rozmowy kwalifikacyjnej 22.09.2020r.
Instytut Fizyki Doświadczalnej, tablica ogłoszeń przy wejściu do Dziekanatu Wydziału Fizyki i Astronomii, pok. 102
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf
Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·         językoznawstwo

·         literaturoznawstwo

·         nauki o komunikacji społecznej i mediach

24
Kolegium Doktorskie Socjologii ·         nauki socjologiczne 5
Kolegium Doktorskie Filozofii ·         filozofia 5
Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·         nauki o polityce i administracji 10
Kolegium Doktorskie Historii ·         historia 6
Kolegium Doktorskie Psychologii ·         psychologia 5
Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·         archeologia

·         nauki o sztuce

·         nauki o kulturze i religii

9
Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·         nauki prawne 20
Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·         nauki biologiczne 35
Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·         nauki o Ziemi i środowisku

·         geografia społeczno – ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

10
Kolegium Doktorskie Matematyki ·         matematyka 8
Kolegium Doktorskie Informatyki ·         informatyka 8
Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·         nauki fizyczne

·         astronomia

9
Kolegium Doktorskie Chemii ·         nauki chemiczne 15
Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·         nauki o bezpieczeństwie 5
Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
  4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
  6. posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

mgr Alicja Zalewska

tel. 71 375 93 57

e-mail: alicja.zalewska@uwr.edu.pl

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej

17.09.2020r., godz.10:00
Instytut Fizyki Doświadczalnej, sala 119
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław

do 14.09.2020r. do godz. 14:00
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii, pok.102,
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław