Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

ASTRONOMIA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Rekrutacja 2019/2020:

Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii

(dyscypliny naukowe: nauki fizyczne, astronomia)

Wydział Fizyki i Astronomii

 

Zasady ogólne rekrutacji:

 • Rekrutacja do Kolegium Doktorskiego Fizyki i Astronomii, zwanego dalej Kolegium odbywa się w trybie otwartego konkursu o zasięgu międzynarodowym.
 • Rekrutację do Kolegium prowadzi Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień doktora nauk w dyscyplinach naukowych, w których Kolegium prowadzi kształcenie doktorantów. Komisje dokonują wyboru najlepszych kandydatów do kształcenia w Kolegium na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w języku polskim lub angielskim.
 • Wyboru języka, w którym prowadzona jest rozmowa kwalifikacyjna, dokonuje kandydat do kształcenia w Kolegium.
 • Do rozmowy kwalifikacyjnej do Kolegium może być dopuszczona osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 • zarejestrowała się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) lub Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC);
 • posiada tytuł magistra lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, lub zgodnie ze swoim oświadczeniem do dnia 20 września 2019 r. będzie się nim legitymowała, lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, albo legitymując się najwyższą jakością osiągnięć naukowych, jest absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich;
 • wniosła opłatę rekrutacyjną;
 • złożyła wymagany komplet dokumentów.
 • W uzasadnionych przypadkach oraz za zgodą planowanego promotora postępowanie rekrutacyjne cudzoziemców może być prowadzone na odległość z wykorzystaniem powszechnie dostępnych narzędzi internetowych wybranych przez Komisje Rekrutacyjną. Wybór narzędzi internetowych przez Komisje Rekrutacyjną jest wiążący i ostateczny.
 •  

  Szczegółowe zasady rekrutacji dla dyscypliny naukowej – nauki fizyczne:

 • Przyjęcie do Kolegium następuje w drodze konkursu według listy rankingowej sporządzonej przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie liczby punktów rankingowych uzyskanych przez kandydatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch części ocenianych niezależnie, każda w skali od 0 do 30 punktów rankingowych. Pierwsza część rozmowy dotyczy pracy dyplomowej kandydata oraz innych jego osiągnięć naukowych. Druga część rozmowy dotyczy planów naukowo-badawczych kandydata oraz znajomości dziedzin fizyki, ewentualnie matematyki i informatyki, związanych z planami naukowo-badawczymi kandydata. W obu częściach rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą m.in, związki pracy dyplomowej, osiągnięć naukowych i planów naukowo-badawczych kandydata z badaniami prowadzonymi na Wydziale Fizyki i Astronomii.
 • Warunkiem zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie przez kandydata łącznie nie mniej niż 30 punktów rankingowych, przy czym ilość punktów uzyskanych w każdej z dwóch części rozmowy, nie może być mniejsza niż 10 punktów.
 • Na podstawie liczby punktów rankingowych uzyskanych przez kandydatów Komisja Rekrutacyjna ustala ostateczną listę rankingową kandydatów.
 • Decyzję o przyjęciu kandydatów do Kolegium podejmuje Komisja Rekrutacyjna. Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę osób przyjętych do Kolegium po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 •  

  Szczegółowe zasady rekrutacji dla dyscypliny naukowej – astronomia:

 • Przyjęcie do Kolegium następuje w drodze konkursu według listy rankingowej sporządzonej na podstawie liczby punktów uzyskanych przez kandydatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch części ocenianych niezależnie, każda w skali od 0 do 30 punktów rankingowych. Pierwsza część rozmowy dotyczy pracy dyplomowej kandydata oraz innych jego osiągnięć naukowych. Druga część rozmowy dotyczy planów naukowo-badawczych kandydata oraz znajomości dziedzin astronomii, ewentualnie fizyki i matematyki, związanych z planami naukowo badawczymi kandydata. W obu częściach rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą m.in, związki pracy dyplomowej, osiągnięć naukowych i planów naukowo-badawczych kandydata z badaniami prowadzonymi na Wydziale Fizyki i Astronomii.
 • Warunkiem zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie przez kandydata łącznie nie mniej niż 30 punktów rankingowych, przy czym ilość punktów uzyskanych w każdej z dwóch części rozmowy, nie może być mniejsza niż 10 punktów.
 • Na podstawie liczby punktów rankingowych uzyskanych przez kandydatów Komisja Rekrutacyjna ustala ostateczną listę rankingową kandydatów.
 • Decyzję o przyjęciu kandydatów do Kolegium podejmuje Komisja Rekrutacyjna. Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę osób przyjętych do Kolegium niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 •  

  Wymagane dokumenty:

 • podpisane przez kandydata podanie w sprawie przyjęcia do Kolegium, wydrukowane z systemu IRK lub IRC;
 • podpisana przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Kolegium Doktorskim Szkoły Doktorskiej;
 • jedna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dokumentów tożsamości (paszport, dowód osobisty), o wymiarach obrazu 35 mm x 45 mm;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię;
 • lub dokument potwierdzający uzyskanie ,,Diamentowego Grantu” albo dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe najwyższej jakości kandydata

  wraz z kserokopią dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia albo odpowiednio zaświadczeniem o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich; w przypadku niedostarczenia tych dokumentów w wyznaczonym terminie komisja rekrutacyjna odmawia przyjęcia kandydata do Szkoły Doktorskiej; dyplom  uzyskany za granicą wymaga  uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille oraz przetłumaczenia  na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 • pisemne oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej nad kandydatem, w przypadku przyjęcia kandydata do Kolegium;
 • w przypadku absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich egzemplarz pracy licencjackiej/magisterskiej do wglądu dla członków komisji rekrutacyjnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
 • kandydat może załączyć opinie (lub listy rekomendacyjne) dotyczące jego osoby;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
 •  

  Dodatkowe dokumenty niezbędne przy ubieganiu się osób niebędących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej o przyjęcie do Kolegium:

 • curriculum vitae;
 • dokument potwierdzający dobrą znajomość języka angielskiego;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).
 •  


   

   


   

  HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

   

  KOLEGIUM DOKTORSKIE  FIZYKI I ASTRONOMII

  w dyscyplinach naukowych:
  nauki fizyczne, astronomia

   

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO – II NABÓR

   

  Termin elektronicznej rejestracji 06 września 2019 r. –  15 września 2019 r.
  Termin i miejsce składania dokumentów do 16 września 2019 r. do godz. 14:00
  Biblioteka Instytutów Fizyki pl. Maksa Borna 9
  50-204 Wrocław
  Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej 18 września 2019 r., godz. 10:00
  Instytut Fizyki Doświadczalnej, sala 119 pl. Maksa Borna 9
  50-204 Wrocław
  Termin i miejsce ogłoszenia wyników rozmowy kwalifikacyjnej 20 września 2019 r.

  Instytut Fizyki Doświadczalnej (tablica ogłoszeń przy wejściu do Dziekanatu WFiA – pok. 102)

  pl. Maksa Borna 9
  50-204 Wrocław

  L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego – nazwa dyscypliny naukowej – liczba miejsc
  1. Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego – językoznawstwo; literaturoznawstwo; nauki o komunikacji społecznej i mediach – 20
  2. Kolegium Doktorskie Socjologii – nauki socjologiczne – 5
  3. Kolegium Doktorskie Filozofii – filozofia – 5
  4. Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji – nauki o polityce i administracji – 10+8 (STER)
  5. Kolegium Doktorskie Pedagogiki – pedagogika – 4
  6. Kolegium Doktorskie Psychologii – psychologia – 5
  7. Kolegium Doktorskie Historii – historia – 6
  8. Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury – archeologia; nauki o sztuce; nauki o kulturze i religii – 9
  9. Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych – nauki prawne – 20
  10. Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych – nauki biologiczne – 30
  11. Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii – nauki o Ziemi i środowisku; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – 10
  12. Kolegium Doktorskie Matematyki – matematyka – 8
  13. Kolegium Doktorskie Informatyki – informatyka – 8
  14. Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii – nauki fizyczne; astronomia – 9
  15. Kolegium Doktorskie Chemii – nauki chemiczne – 15

  Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

  mgr inż. Danuta Czekaj

  tel. 71 3759 256

  e-mail: danuta.czekaj@uwr.edu.pl