Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

ASYSTA MIĘDZYKULTUROWA – DZIECI UKRAIŃSKOJĘZYCZNE

studia podyplomowe

Opis kierunku:

Opis kierunku:

Proponowane studia podyplomowe zostały zaplanowane przede wszystkim z myślą o nauczycielach, pedagogach, psychologach i innych osobach, które już są zatrudnione lub pragną zostać zatrudnione w polskich placówkach edukacyjnych – przedszkolach i szkołach podstawowych. Są one skierowane również do osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności w pracy z dziećmi ukraińskimi – przeznaczone są zatem dla animatorów kultury, edukatorów, bibliotekarzy, osób związanych z organizacjami pozarządowymi, wolontariuszy itd. oraz wszystkich osób zainteresowanych proponowaną tematyką.

Studia mają charakter dokształcający, teoretyczno-praktyczny z innowacyjnym podejściem, które związane jest z połączeniem modułu językowego z modułem pedagogicznym.

Uruchomienie proponowanych studiów podyktowane jest niezwykle pilną potrzebą społeczną związaną z obecnością w Polsce dzieci ukraińskich z doświadczeniem migracji wojennej – ich funkcjonowaniem w polskim systemie oświatowym, inkluzją społeczną, integracją ze środowiskiem rówieśniczym, ale również zachowaniem ich tożsamości, poszanowaniem wartości, kultury i religii.

Program:

Przedmioty ukrainistyczne, w tym m.in.: praktyczna nauka języka ukraińskiego (od podstaw) + przedmioty dodatkowe (m.in. realioznawstwo, ukraińska literatura dziecięca, historia Ukrainy, praktyka przekładu), pakiet zajęć pedagogiczno-psychologicznych (m.in. diagnoza dziecka z doświadczeniem migracji, muzyka, aktywność fizyczna w poprawie dobrostanu dziecka z doświadczeniem migracji, praca w grupie zróżnicowanej kulturowo, współpraca z rodzicami/rodziną dziecka z doświadczeniem migracji, psychoedukacja dla asystentów międzykulturowych) oraz zajęcia warsztatowe z asystentami międzykulturowymi.

Przewidywany poziom znajomości języka ukraińskiego po trzech semestrach studiów – B1.

Czas trwania studiów: 3 semestry, 535 godzin zajęć

Kadra:

Doświadczeni wykładowcy i instruktorzy Zakładu Ukrainistyki IFS UWr, Instytutu Pedagogiki UWr, Wrocławskiej AWF i Fundacji „Kalejdoskop Kultur”.

Uzyskane kwalifikacje:

Wysoki stopień kompetencji językowej uwzględniający nie tylko podręcznikową znajomość języka ukraińskiego, ale również umiejętności lingwistyczne związane z zachowaniem sytuacyjnym (przedszkolnym, szkolnym), znajomość ukraińskich realiów i konwencje środowiskowe, umiejętności translatorskie; kompetencje z zakresu pedagogiki i psychologii związane z funkcjonowaniem dzieci ukraińskich w realiach polskich placówek edukacyjnych – przedszkoli i szkół.

Zdobyte wykształcenie kompleksowo przygotują Absolwenta/kę m.in. do podjęcia pracy w placówkach edukacyjnych w charakterze pomocy nauczyciela, ale również do pełnienia innych funkcji, w których pożądane są umiejętności Asystenta Międzykulturowego (fundacje, organizacje pozarządowe, administracja itp.)

 


 

Rekrutacja 2024/2025:

Zasady rekrutacji: o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie wymaganych dokumentów we wskazanym czasie. Na studia mogą zostać przyjęci absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich wszystkich profili.

UWAGA!

Cudzoziemcy rekrutują się na podstawie przepisów obowiązujących na Uniwersytecie Wrocławskim.

Nie jest wymagane przedstawienie państwowego certyfikatu czy zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego. Jednakże ostateczna decyzja o przyjęciu na studia cudzoziemca uzależniona będzie od wyników rozmowy kwalifikacyjnej (na tematy ogólne) określającej jego stopień znajomości języka polskiego.

Termin rozmów kwalifikacyjnych dla cudzoziemców nieposiadających zaświadczenia o znajomości j. polskiego zostanie podany w najbliższym czasie.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: 3.06 – 27.09.2024 r.
Termin składania dokumentów: 3.10 – 11.10.2024 r. , godz. 8.00 – 14.00

Miejsce składania dokumentów
Instytut Pedagogiki
ul. Dawida 1, gab. 48d
50-527 Wrocław

lub pocztą z dopiskiem „AMDU” (decyduje data stempla pocztowego)

Prosimy o składanie dokumentów dopiero po mailowym potwierdzeniu informacji o uruchomieniu studiów.

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia, następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń a następnie złożenie kompletnej dokumentacji. Studia zostaną uruchomione pod warunkiem przyjęcia min. 25 osób. Górny limit przyjęć ustalono na 50 osób.

Od cudzoziemców wymagamy dodatkowo:

 • kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim
 • apostille lub legalizacja dyplomu zagranicznego wydanego poza granicami Polski
 • tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski
 • zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1 – jeżeli kandydat nie posiada państwowego certyfikatu czy zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego, decyzja o przyjęciu na studia cudzoziemca uzależniona będzie od wyników rozmowy kwalifikacyjnej (na tematy ogólne) określającej jego stopień znajomości języka polskiego.
  Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci posiadający:
  – zezwolenie na pobyt stały;
  – Kartę Polaka;
  – świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty;
  – dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.

Uwaga!
Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
 3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
KierunekOpłata semestralna [PLN]
Studia Podyplomowe Asysta Międzykulturowa – Dzieci Ukraińskojęzyczne3200

Miejsce składania dokumentów
Instytut Pedagogiki
ul. Dawida 1, gab. 48d
50-527 Wrocław

Kierownik studiów: dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz, prof. UWr
Instytut Filologii Słowiańskiej
ul. Pocztowa 9, gab. 306/304
53-313 Wrocław
przemyslaw.jozwikiewicz@uwr.edu.pl

Zastępca kierownika studiów: dr Marta Kondracka-Szala
Instytut Pedagogiki
ul. Dawida 1, gab 48d
50-527 Wrocław
marta.kondracka-szala@uwr.edu.pl

Sekretarze komisji rekrutacyjnej:
dr Ewa Musiał – ewa.musial@uwr.edu.pl
mgr Olga Kowalczyk – olga.kowalczyk@uwr.edu.pl

 

 

Miejsce składania dokumentów
Instytut Pedagogiki
ul. Dawida 1, gab. 48d
50-527 Wrocław