Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION

I stopnia stacjonarne (w j. angielskim)

Opis kierunku:

Faculty of Law, Administration and Economics at the University of Wroclaw, with its roots at the beginning of the 16th century and Alma Mater of 9 Nobel Prize winners, has the honour to welcome you to Business and Administration, three years’ Bachelor program addressed to future leaders of the business world. The program is designed for maximum flexibility. All students follow the same program structure during the first two years. In the third year, students begin their specialisation courses for one of the options like:

 • Business,
 • Finance,
 • Governance.

The Bachelor of Business and Administration is taught entirely in English and is open to both international and Polish students and focuses on basic business related topics, such as leadership, marketing, accountancy, finance, management, research methods, international economics, entrepreneurship, law, human resource management and intercultural communication. Eventual mastery of these concepts can open doors to exciting career opportunities in business, such as managing a multinational corporation, consulting, marketing, starting your own business, offering profitable investment and financial guidance, or running a nonprofit organization.

 

Rekrutacja 2023/2024:

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

1. posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów,

2. przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 109/2022.

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

– dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

– dla których język angielski jest językiem ojczystym,

– którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 70%,

– którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

3. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko świadectwa uzyskanego za granicą).


english version:

The admission requirements for this field of study include:

1. possession of a high school certificate to undertake studies,

2. presentation of a certificate of proficiency in English of at least level B2 on the Council of Europe scale. Confirmation of knowledge of the English language shall be provided by the document referred to in Appendix No. 2 to 109/2022 resolution.

Candidates are exempted from the requirement to provide the confirmation of the English language skills:

– for whom English was the language of instruction in a completed secondary school or completed studies,

– for whom English is the mother tongue,

– who have passed the English during the Matura Exam at an extended level with at least 70%,

– who have passed the English language examination at B2 level during studies and this is shown in the diploma supplement,

3. positive formal assessment of the application by the faculty coordinator (applies only to diploma obtained abroad).

 


 

Rekrutacja 2024/2025:

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

a) posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów,

b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 171/2023

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

– dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

– dla których język angielski jest językiem ojczystym,

– którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 70%,

– którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko świadectwa uzyskanego za granicą).

 


 

(English version below)

L.p. ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO TERMINY
I NABÓR
1 Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK

3 czerwca 2024

2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)

11 lipca 2024

3 Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do złożenia dokumentów
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

17 lipca 2024

4 Przyjmowanie dokumentów  przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
(nie decyduje data stempla pocztowego)

18, 19, 22, 23 lipca 2024

5 Ogłoszenie listy przyjętych na studia
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
24 lipca 2024
II NABÓR – w ramach limitu wolnych miejsc
1 Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK 30 lipca 2024
2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 20 września 2024
3

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do złożenia dokumentów

(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

24 września 2024
4

Przyjmowanie dokumentów  przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
(nie decyduje data stempla pocztowego)

25, 26 września 2024
5

Ogłoszenie listy przyjętych na studia
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

do 27 września 2024
(English version below)
I. Wymagane dokumenty na studia I stopnia i jednolite magisterskie 🔽

Kandydaci na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) znajdujący się na liście zakwalifikowanych do złożenia dokumentów są zobowiązani do dostarczenia, w terminach określonych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”, następujących dokumentów:

 1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu i podpisanego przez kandydata wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy (jeśli dotyczy) oraz oświadczeniem w sprawie ubezpieczenia,
 2. kserokopii świadectwa dojrzałości wraz z dodatkiem jeśli stanowi integralną część świadectwa oraz oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną;
 3. w przypadku kandydatów z maturą międzynarodową 2024 oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych – zaświadczenie ze szkoły, przetłumaczonego na język polski, o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku;
 4. zaświadczenie o znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 potwierdzona ważnym certyfikatem językowym. Z obowiązku przedstawienia wyników egzaminu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym w szkole średniej lub na studiach, lub jest językiem ojczystym oraz ci, którzy maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdali co najmniej na 70%;
 5. w przypadku kandydatów niepełnoletnich w chwili składania dokumentów  – oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku złożenia oświadczenia przez jednego z rodziców, należy dołączyć skan aktu zgonu albo dokumentu o pozbawieniu praw rodzicielskich drugiego rodzica. W przypadku opiekunów należy załączyć również skan orzeczenia sądowego potwierdzającego status opiekuna.

II. Wymagane dokumenty dla kandydatów legitymujących się wydanym za granicą świadectwem ukończenia szkoły średniej lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia 🔽

Kandydaci legitymujący się wydanym za granicą świadectwem ukończenia szkoły średniej lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, znajdujący się na na liście zakwalifikowanych do złożenia dokumentów, zobowiązani są do dostarczenia w terminach określonych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”, następujących dokumentów:

 1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu i podpisanego przez kandydata wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy (jeśli dotyczy) oraz oświadczeniem w sprawie ubezpieczenia,
 2. świadectwo uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce z mocy prawa – czyli bez poświadczania przez inne instytucje lub organy na terenie Polski, lub w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty,
 3. tłumaczenia na język polski lub angielski dokumentów, o których mowa w pkt 2,
 4. zaświadczenie o znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 potwierdzona ważnym certyfikatem językowym . Z obowiązku przedstawienia wyników egzaminu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym w szkole średniej lub na studiach, lub jest językiem ojczystym oraz ci, którzy maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdali co najmniej na 70%;
 5. w przypadku kandydatów niepełnoletnich w chwili składania dokumentów  – oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku złożenia oświadczenia przez jednego z rodziców, należy dołączyć skan aktu zgonu albo dokumentu o pozbawieniu praw rodzicielskich drugiego rodzica. W przypadku opiekunów należy załączyć również skan orzeczenia sądowego potwierdzającego status opiekuna.

*Kandydaci na studia legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły średniej wydanym w:

 1. innych państwach niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa  członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) tj.: z Australii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chile, Chin, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Meksyku, Holandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch;
 2. państwach, z którymi Polska nie ma zawartych umów międzynarodowych o wzajemnym uznawaniu świadectw i dyplomów (lista zawartych przez Polskę umów międzynarodowych znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

zobowiązani są, poza dokumentami wymienionymi w pkt II, dodatkowo złożyć decyzję administracyjną, wydaną przez właściwego Kuratora Oświaty, o uznaniu świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku braku takiego dokumentu, kandydat składa pisemne zobowiązanie do dostarczenia go w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.

Więcej szczegółów dotyczących uznawania wykształcenia uzyskanego za granicą znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.


III. Wymagane dokumenty dla cudzoziemców 🔽

Cudzoziemcy oprócz dokumentów, o których mowa w pkt II składają dodatkowo:

1. kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia i odbywania studiów na zasadach o których mowa w art. 324 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną;


IV. Złożenie dokumentów 🔽

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz złożonych dokumentów ogłasza listy przyjętych.

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2  oraz III. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 oraz III.

Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

Kandydaci znajdujący się na liście zakwalifikowanych do złożenia dokumentów zobowiązani są do złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Miejsce na liście zakwalifikowanych do złożenia dokumentów nie gwarantuje miejsca na liście przyjętych na studia.


W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


V. Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej 🔽

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w systemie IRK powinno spełniać następujące wymogi:

 1. zdjęcie elektroniczne powinno być aktualne, kolorowe, o rozdzielczości 500 x 625 pikseli w formacie JPG, do 2,5 MB.
 2. Zdjęcie powinno spełniać wymogi do dowodu osobistego tj.: bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
  Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.
 3. Uwaga! Zdjęcie w systemie IRK jest przekazane do akceptacji po zapisie na kierunek!


I. Required documents for the candidates for the studies of the 1st cycle programme or the long-term Master’s degree studies 🔽

Candidates for the studies of the first cycle programme or the long-term Master’s degree studies included on the list of documents qualified for submission are required to submit the following documents by the due date specified in the Recruitment Time Schedule:

 1. the admission application for studies printed from the IRK system and signed by the candidate;
 2. a copy of the high school graduation certificate [pol.“świadectwo dojrzałosci” –  direct translation – “maturity certificate”] in order to confirm compliance by the Recruitment Commission;
 3. In the case of the candidates with the International Baccalaureate Diploma 2024 and this year’s foreign secondary school graduates – a certificate from the school on taking the secondary school leaving [matura] exam, translated into Polish;
 4. a certificate of English at least at B2 level confirmed with a valid  language certificate. These candidates are exempted from the obligation of presenting the exam results, for whom English was the language of instruction in the secondary school or on studies or [it is] their native language, as well as these, who passed English at extended level with at least 70% on the secondary school final examination [matura],
 5. Consent of parents/legal guardians to take up studies by a minor at the University of Wrocław

II. Required documents for the candidates who have the[general]certificate of secondary education issued abroad or another document authorising them to be admitted to studies 🔽

The candidates who have the[general]certificate of secondary education issued abroad or another document authorising them to be admitted to studies, who are on the list of documents qualified for submission are required to submit the following documents by the due date specified in the Recruitment Time Schedule:

 1. the admission application for studies printed from the IRK system and signed by the candidate;
 2. a copy of the legalised or certified by apostille certificate or another document authorising to be admitted to studies together with the original for [its] review in order to confirm compliance by the Recruitment Commission;
 3. translation of the documents into Polish or English, referred to in the point 1, made by a sworn translator;
 4. a certificate of English at least at B2 level confirmed with a valid language certificate. These candidates are exempted from the obligation of presenting the exam results, for whom English was the language of instruction in the secondary school or on studies or [it is] their native language, as well as these, who passed English at extended level with at least 70% on the secondary school final examination [matura],

*The candidates, who have [general] certificate of secondary education issued in:

 1. the other countries that the member states of the European Union, the member states of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)., the member states of the European Free Trade Association (EFTA) i.e.: from Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Chile, China, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, Spain, Ireland, Island, Israel, Japan, Canada, Korea, Lichtenstein, Lithuania, Luxemburg, Latvia, Malta, Mexico, Holland, Germany, Norway, New Zealand, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Sweden, Turkey, USA, Hungary, Great Britain, Italy;
 2. the countries, with which Poland has not concluded the international contracts on mutual recognition of certificates and diplomas (the list of the international contracts concluded by Poland is on the website of the Ministry of Science and Higher Education)

Apart from the documents listed in the point II, they are also obliged to submit an administrative decision, issued by the proper School Superintendent, on recognition of a certificate or another document issued abroad as the document authorising eligibility for higher education. In the absence of such a document, the candidate submits a written obligation to deliver it within the time limit not longer than until the end of the first semester of the studies.

More details regarding the recognition of education obtained abroad can be found on the website of Ministry of National Education.


III. Required documents for the Foreign candidates 🔽

Apart from the documents referred to in the point II, the foreigners also submit:

 1. a copy of the document confirming eligibility to start and pursue studies on the principles , referred to in the art. 324 of the Act on Higher Education and Science together with the original  in order to confirm compliance by the Departmental Recruitment Commission;

IV. Submission of documents 🔽

All documents should be submitted (delivered) in a place, date and time indicated in the schedule. Failing to meet this obligation will cause that a candidate will not be admitted to the studies.

The Recruitment Commission, at the request of the person concerned, confirms submission of the set of documents and publishes the lists of admitted [students].

The candidate is not obliged to submit the documents in person. If you submit them by post or courier, it is required to notarially certify the copies of documents, referred to in the points II 2, as well as III. The documents can also be delivered by third persons on the basis of the power of attorney granted by the candidate or by filing notarially certified copies of documents, referred to in the points II 2, as well as III.

The documents must be delivered at the university within the time limit specified in the schedule-the date of delivering the documents serves as proof and not the postmark date or the date of letter shipment. Failing to meet the obligation regarding submission of documents on the aforementioned principles, shall cause that a candidate will not be admitted to the studies.

Candidates on the list of documents qualified for submission are required to submit all required documents within the time limit specified in the recruitment schedule. A place on the list of documents qualified for submission does not guarantee a place on the list of admitted students.


If you resign from studies, the submitted documents will be given in person upon a written request of the candidate (template of waiver) or to a person authorised by him or her or sent back by post with acknowledgement of receipt.


V. A photo to the Electronic Student ID 🔽

A photo to the Electronic Student ID, which is attached in the recruitment process in the IRK system should meet the following requirements:

 1. an electronic photo should be valid, colourful, with the resolution of 500 x 625 pixels and in JPG format, up to 2.5 MB.
 2. The photo should meet the requirements regarding the identity document i.e.: bareheaded, without dark-lensed glasses, a head in frontal position with evenly lit face.
  The person with congenital or acquired vision defect can attach a photo presenting a person in dark-lensed glasses and a person wearing the headgear according to the principles of his or her religion – a photo presenting a person wearing the headgear.
  The document certifying the authorisation to the attached photo presenting a dark-lensed person is the certificate on the degree of disability due to congenital or acquired vision defect, issued in compliance with the provisions on determining disability and degree of disability.
  The certificate of religious affiliation is the document certifying entitlement to the attached photo presenting a person wearing the headgear.
 3. Please note: The photo in the system is submitted for approval after enrollment in the field of study!!


Limit miejsc na stacjonarnych studiach I stopnia (licencjackich) oraz jednolitych magisterskich w rekrutacji na rok 2024/2025
Limit of places in part-time first-cycle (bachelor’s) and uniform master’s studies in the recruitment for the year 2024/2025

Kierunek studiów
Study programme
Łączny limit
total number
NOWA MATURA
zdawana w 2002 r. oraz latach 2005-2024
STARA MATURA zdawana do 2004
obywatele polscy MATURA
ZAGRANICZNA
Polish citizens FOREIGN BACCALAUREATE
CUDZOZIEMCY FOREIGNERS
limit minimalny
minimum limit
ADMINISTRACJA 200 188 1 5 6 50
ANALITYKA SPOŁECZNA 70 67 1 bez limitu / no limit 2 15
ANGLISTYKA 120 100 5 5 10 15
ARCHEOLOGIA 50 45 2 bez limitu / no limit 3 18
ASTRONOMIA 50 42 1 2 5 15
BB.A. BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION 170 75 75 15
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 120 108 1 1 10 15
BIOLOGIA 80 72 2 3 3 12
BIOLOGIA CZŁOWIEKA 38 33 2 1 2 12
BIOTECHNOLOGIA 80 65 1 4 10 20
BIOTECHNOLOGY (w j. angielskim) 30 2 5 23 10
CHEMIA 140 132 2 4 2 15
CHEMIA MEDYCZNA 120 112 2 4 2 10
CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA 30 27 1 1 1 10
CHEMISTRY (w j. angielskim) 24 4 20 10
CRIMINAL JUSTICE (w j. angielskim) 150 75 75 15
CULTURE, THOUGHT, HUMANITY 30 3 1 3 23 10
DYPLOMACJA EUROPEJSKA 100 90 1 1 8 15
DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE 90 84 3 bez limitu / no limit 3 15
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 110 100 3 bez limitu / no limit 7 20
EKONOMIA 170 158 1 5 6 50
ENGLISH FOR KNOWLEDGE, CULTURE AND INNOVATION (w j. angielskim) 50 25 25 10
ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA 80 77 1 bez limitu / no limit 2 20
ETYKA 60 54 2 2 2 10
EUROPEAN CULTURES (w j. angielskim) 20 14 6 10
EUROPEISTYKA 60 53 1 1 5 15
FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM 60 55 3 bez limitu / no limit 2 10
FILOLOGIA CZESKA 50 43 3 bez limitu / no limit 4 10
FILOLOGIA FRANCUSKA 90 84 1 bez limitu / no limit 5 40
FILOLOGIA GERMAŃSKA 190 155 5 10 20 50
FILOLOGIA HISZPAŃSKA 90 84 1 bez limitu / no limit 5 40
FILOLOGIA INDYJSKA 26 24 1 bez limitu / no limit 1 10
FILOLOGIA KLASYCZNA 26 24 1 bez limitu / no limit 1 10
FILOLOGIA POLSKA 200 180 10 bez limitu / no limit 10 20
FILOLOGIA ROSYJSKA 80 70 5 bez limitu / no limit 5 15
FILOLOGIA UKRAIŃSKA 45 32 4 bez limitu / no limit 9 10
FILOZOFIA 60 56 1 1 2 12
FIZYKA 60 50 1 2 7 15
GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA 60 54 1 2 3 12
GEOGRAFIA 55 47 1 2 5 10
GEOLOGIA 70 61 2 5 2 15
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 60 52 1 2 5 10
HISTORIA 150 145 2 bez limitu / no limit 3 20
HISTORIA SZTUKI 80 74 1 bez limitu / no limit 5 30
INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE (ISIM) 30 27 1 1 1 10
INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYDZIEDZINOWE 30 27 1 1 1
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO 45 41 2 bez limitu / no limit 2 20
INFORMATYKA 140 133 1 1 5 20
INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE 60 50 1 2 7 15
INŻYNIERIA GEOLOGICZNA 60 50 3 5 2 15
ITALIANISTYKA 50 46 1 bez limitu / no limit 3 20
JUDAISTYKA 40 33 3 bez limitu / no limit 4 16
KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA 100 90 3 bez limitu / no limit 7 20
KOREANISTYKA 24 21 1 1 1 12
KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO 75 65 8 bez limitu / no limit 2 15
KULTUROZNAWSTWO 75 71 1 bez limitu / no limit 3 20
LL.B. INTERNATIONAL AND EUROPEAN ENVIRONMENTAL LAW (w j. angielskim) 150 75 75 15
LOGOPEDIA 28 26 1 bez limitu / no limit 1 20
MATEMATYKA 200 187 3 5 5 20
MEDYCZNA BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA 20 13 1 4 2 10
MIKROBIOLOGIA 60 54 1 2 3 12
MILITARIOZNAWSTWO 25 20 3 bez limitu / no limit 2 12
MUZYKOLOGIA 40 35 4 bez limitu / no limit 1 20
NIDERLANDYSTYKA 110 105 3 bez limitu / no limit 2 40
OCHRONA ŚRODOWISKA 60 54 2 2 2 12
PEDAGOGIKA 180 178 1 bez limitu / no limit 1 20
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 50 48 1 bez limitu / no limit 1 20
PEDAGOGIKA SPECJALNA 50 48 1 bez limitu / no limit 1 20
POLITOLOGIA 90 84 1 1 4 15
POLITICAL SCIENCE (w j. angielskim) 40 15 25 10
PRACA SOCJALNA 72 70 1 bez limitu / no limit 1 15
PRAWO 230 218 1 5 6 50
PSYCHOLOGIA 110 104 2 1 3 40
PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE 80 75 2 bez limitu / no limit 3 20
SINOLOGIA 26 23 1 1 1 12
SOCJOLOGIA 110 102 2 bez limitu / no limit 6 15
SOCJOLOGIA EKONOMICZNA 92 87 1 1 3 15
SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH 64 60 1 1 2 15
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 120 109 1 bez limitu / no limit 10 15
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE SPECJ. GLOBAL STUDIES (w j. angielskim) 40 10 30 10
STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE 54 52 1 bez limitu / no limit 1 18
TURYSTYKA 60 52 1 2 5 10
ZARZĄDZANIE MIGRACJAMI 60 53 1 1 5 15
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI 100 95 1 1 3 15
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM 48 43 2 1 2 12
ZIELONA CHEMIA 50 44 2 2 2 15

kierunekroczna opłata dla Polaków i obywateli Unii Europejskiejroczna opłata dla pozostałych
bachelor of business and administration (biznes i administracja) pierwszego stopnia stacjonarne w języku angielskim2300 EUR3750 EUR (w pierwszym roku); 3600 EUR (w kolejnych latach studiów / subsequent years)

Opłata dla obywatela Polski i Unii Europejskiej dotyczy także:

1/ cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2/ cudzoziemca – obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.), oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3/ cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

4/ cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną);

5/ cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6/ posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

7/ cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem) obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

Obywatele polscy mogą uiszczać opłaty w PLN.

Cudzoziemcy, od drugiego roku studiów, mogą uiszczać opłaty w PLN.

Wysokość opłaty w PLN ustala się według średniego kursu złotego w stosunku do euro, ogłaszanego Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów – w roku dokonywania płatności (informacja o kursie złotego znajduje się również na stronie BIP Uniwersytetu https://bip.uni.wroc.pl/516/288/sredni-kurs.html).

 

Tuition fees for Polish and European Union citizens also apply to:

1/ a foreigner – a citizen of a Member State of the European Union, the Swiss Confederation, Member States of the European Free Trade Agreement (EFTA)– a party to the Agreement on the European Economic Area and their family members residing in the territory of the Republic of Poland;  

 2/ a foreigner – a citizen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland referred to in Article 10, section 1, item b or d of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (Official Journal of the EU L 29 of 31.01.2020, item 7, as amended), and members of his/her family, residing in the territory of the Republic of Poland; 

3/ a foreigner who has been granted a permanent residence permit, or a long-term resident of the European Union;  

4/ a foreigner who has been granted a temporary residence permit in connection with the circumstances referred to in Article 159, section 1 or Article 186, section 1, item  3 or 4 of the Foreigners Act of 12 December 2013 (temporary residence for the purpose of family reunification); 

5/ a foreigner who has the status of refugee granted in the Republic of Poland or is granted temporary protection or subsidiary protection on the territory of the Republic of Poland;  

6/ holder of a valid Pole’s Card or a person who has been issued a decision on the determination of Polish origin;  

7/ a foreigner who is a spouse, ascendant or descendant (child, grandchild), of a citizen of the Republic of Poland, residing in the territory of Poland.  

Polish citizens can pay fees in PLN.  

      Foreigners, from the second year of study onwards, may pay fees in PLN.  

The amount of the fee in PLN is established according to the average PLN/EUR exchange rate, as announced in the announcement of the President of the Public Procurement Office of 3 December 2023 on the current EU thresholds, their equivalents in PLN, the PLN equivalent of the amounts expressed in EUR and the average PLN/EUR exchange rate constituting the basis for converting the value of public contracts or competitions – in the year of payment (information on the PLN/EUR exchange rate can also be found on the BIP website of the University of https://bip.uni.wroc.pl/516/288/srednikurs.html)

 

 

AdresDokumenty przyjmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna - w przypadku wysyłki pocztą decyduje data wpływu dokumentów na uczelnię a nie data stempla pocztowego
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
ul. Kuźnicza 46/47
50-138 Wrocław
sala / pokój: 07 B
I nabór
18, 19, 22, 23 lipca 2024 r.godz. 10:00 - 16:00
II nabór
25, 26 września 2024 r.godz. 10:00 - 16:00
Termin oraz miejsce egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych dla obywateli polskich z polskim dokumentem uprawniającym do podjecia studiów Termin oraz miejsce egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych dla obywateli polskich z zagranicznym dokumentem uprawniającym do podjecia studiówTermin oraz miejsce egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych dla cudzoziemców Forma postępowania rekrutacyjnego stacjonarna/ zdalna
postępowanie rekrutacyjne (przyjęcie na studia na podstawie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów)postępowanie rekrutacyjne (przyjęcie na studia na podstawie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów, pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego)rekrutację prowadzi Biuro Współpracy Międzynarodowej
_

International Candidates admission procedure

If you are international candidate (you don’t hold Polish citizenship) you should apply via IRC admission system. To apply for studies please create an online account on: http://international-applications.uni.wroc.pl/

To learn more about our offer, please visit our website: https://international.uni.wroc.pl/en/fulltime


Don’t click the button “Rekrutuj” – it is for Polish Candidates only.

If you have dual citizenship and one of them is Polish citizenship – you are recruiting as a Polish citizen.

More information and coordination:

Małgorzata Guzek tel. +48 71 375 2925

Agata Młyńczyk    tel. +48 71 375 2347

enrollment.wpae@uwr.edu.pl

University of Wroclaw
Faculty of Law, Administration and Economics
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wroclaw, Poland

Enrolment of candidates without Polish citizenship
https://international.uni.wroc.pl/en/study-english
More information and coordination:
University of Wrocław
International Office
Kuźnicz 35, 50-138 Wrocław, Poland
Email: international@uwr.edu.pl
https://www.facebook.com/International.Office.University.of.Wroclaw?ref=hl
tel.: +48 71 3752877 +48 71 3752864

Sekretarze Wydziałowej Komisji Rekrutacyjne / Secretaries of the Admissions Committee

monika.moscibrodzka@uwr.edu.pl
mariusz.dybal@uwr.edu.pl
adam.kwiecinski@uwr.edu.pl
marek.podkowski@uwr.edu.pl

Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)

informacja zostanie podana w czerwcu 2022

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
budynek B-sala 07-parter
ul. Kuźnicza 46/47, 50-138 Wrocław

Rekrutacja na ten kierunek studiów odbywa się według zasad opisanych w zakładce: „CUDZOZIEMCY”.
Recruitment for this field of study is carried out according to the rules described in the tab: „FOREIGNERS”.