Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION (BIZNES I ADMINISTRACJA)

I stopnia stacjonarne (w j. angielskim)

Opis kierunku:

Description

The Bachelor of Business and Administration.

The first-cycle full-time studies.

We have the honour to welcome you to Wrocław – one of the leading academic centers of Poland. Faculty of Law, Administration and Economics at the University of Wroclaw, with its roots at the beginning of the 16th century and Alma Mater of 9 Nobel Prize winners, offers a three years’ Bachelor program at Business and Administration.

We offer an innovative and comprehensive program, which will develop your business orientation through interdisciplinary approach and international context.

The program is designed for maximum flexibility. All students follow the same program structure during the first two years. In the third year, students begin their specialisation courses for one of the options like:

· Business,

· Finance,

· Governance.

Career opportunities

The Bachelor of Business and Administration is taught entirely in English and is open to both international and Polish students and focuses on basic business related topics, such as leadership, marketing, accountancy, finance, management, research methods, international economics, entrepreneurship, law, administration, human resource management and intercultural communication. Eventual mastery of these concepts can open doors to exciting career opportunities in business, such as managing a multinational corporation, consulting, marketing, starting your own business, offering profitable investment and financial guidance, or running a nonprofit organization.

 

Curriculum: https://international.uni.wroc.pl/en/bachelor/business-and-administration

 

Enrolment of candidates without Polish citizenship:  https://international.uni.wroc.pl/en/study-english

More information and coordination:

University of Wrocław

International Office

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, Poland https://international.uni.wroc.pl/en Email: international@uni.wroc.pl https://www.facebook.com/International.Office.University.of.Wroclaw?ref=hl

tel.: +48 71 3752877 +48 71 3752864

 

Enrolment of candidates with Polish citizenship

More information and coordination:

Dr. Mariusz Dybał

Assistant Professor of Economics

University of Wroclaw

Faculty of Law, Administration and Economics

Institute of Economic Sciences

ul. Uniwersytecka 22/26

50-145 Wroclaw, Poland mariusz.dybal@uwr.edu.pl https://prawo.uni.wroc.pl/user/12048?language=en

tel.: +48 71 3752610

 

If you do not hold Polish citizenship and want to apply for studies in English language please use IRC system www.international-applications.uni.wroc.pl More details here: www.international.uni.wroc.pl/en/study-english

Rekrutacja 2019/2020:

Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę o zjawiskach prawnych, politycznych, ekonomicznych i społecznych wynikającą z funkcjonowania w zorganizowanych strukturach społecznych. Kandydat powinien posiadać w szczególności umiejętności i kompetencje w zakresie: zdolności krytycznej analizy informacji i umiejętności ich syntetyzowania; zdolności dostrzegania wieloaspektowych powiązań między różnymi zjawiskami społecznymi oraz prognozowania ich przebiegu i analizy mechanizmów powstawania; umiejętności podejmowania decyzji, w tym wymagających dokonania wyważenia przeciwstawnych racji; formułowania właściwych kryteriów wyboru celu, narzędzi i metod działania; zdolności przyswojenia i stosowania języka prawniczego i prawnego.

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

a) posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów

b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie B2
 • zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,0, BEC Vantage)  lub inne równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., wymienione w linku: http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

 • dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach
 • dla których język angielski jest językiem ojczystym
 • którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%
 • którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu

c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko świadectwa uzyskanego za granicą)

A candidate should have basic knowledge about legal, political, economic and social phenomena resulting from functioning in organised social structures. In particular, the candidate should have competences and skills within the scope of: the ability of critical analysis of information and the skill to synthesise it; the ability to notice multi-dimensional links between different social phenomena and predict their course, as well as to analyse mechanisms of their occurrence; the skills of decision making, including [these], which require balancing contradictory arguments; formulating adequate selection criteria for objectives, tools and methods of action; the ability of acquiring and using the legal language and the language of the law. 

The following conditions for admission must be fulfilled:

a) holding a secondary school entitling its holder to take up studies

b) presenting a certificate proving the knowledge of the English language at least at B2 level according to the Council of Europe’s guidelines. This certificate may take the following forms:

– certificate on the completion of a preparatory course for taking up studies in English at B2 level issued by the English Language Centre of the University of Wrocław

– certificate on the knowledge of the English language at B2 level issued by the English Language Centre or the Foreign Language Centre of the University of Wrocław

– language certificate (such as FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,0, BEC Vantage) or other equivalent international certificate recognised by the Ministry of Science and Higher Education or the UWr Foreign Language Centre, listed at: http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf

The following candidates are exempted from the obligation to present a certificate proving the knowledge of the English language:

– candidates for whom English was the language of instruction in a secondary school or a higher school they graduated from

– candidates whose native language is English

– candidates who passed their secondary school final exam in English at advanced level with at least 80% score

– candidates who during their studies passed an English exam at B2 level, as confirmed in the diploma supplement

c) positive formal assessment of the application issued by the faculty coordinator (only applies to a secondary school)

 


 

Rekrutacja 2018/2019:

Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę o zjawiskach prawnych, politycznych, ekonomicznych i społecznych wynikającą z funkcjonowania w zorganizowanych strukturach społecznych. Kandydat powinien posiadać w szczególności umiejętności i kompetencje w zakresie: zdolności krytycznej analizy informacji i umiejętności ich syntetyzowania; zdolności dostrzegania wieloaspektowych powiązań między różnymi zjawiskami społecznymi oraz prognozowania ich przebiegu i analizy mechanizmów powstawania; umiejętności podejmowania decyzji, w tym wymagających dokonania wyważenia przeciwstawnych racji; formułowania właściwych kryteriów wyboru celu, narzędzi i metod działania; zdolności przyswojenia i stosowania języka prawniczego i prawnego.

Warunkiem przyjęcia na studia jest: 

 • posiadanie świadectwa dojrzałości/świadectwa ukończenia szkoły średniej uprawniającego do podjęcia studiów, 
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 potwierdzona ważnym certyfikatem językowym  (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage lub inne równoważne międzynarodowe certyfikaty honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr. Z obowiązku przedstawienia wyników egzaminu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym w szkole średniej lub na studiach, lub jest językiem ojczystym oraz ci, którzy maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdali co najmniej na 80%, 
 • pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko świadectwa ukończenia szkoły średniej uprawniającego do podjęcia studiów). 
 • Recruitment 2018/2019:

  A candidate should have basic knowledge about legal, political, economic and social phenomena resulting from functioning in organised social structures. In particular, the candidate should have competences and skills within the scope of: the ability of critical analysis of information and the skill to synthesise it; the ability to notice multi-dimensional links between different social phenomena and predict their course, as well as to analyse mechanisms of their occurrence; the skills of decision making, including [these], which require balancing contradictory arguments; formulating adequate selection criteria for objectives, tools and methods of action; the ability of acquiring and using the legal language and the language of the law. 

  The condition for admission to studies is: 

 • to have a secondary school [maturity] certificate/a [general] certificate of secondary education authorising to study, 2.
 • to know English at least at B2 level confirmed with a valid language certificate (FCE, BEC Vantage or other equivalent international certificates respected by the Ministry of Science and Higher Education or the Foreign Language Study Centre of the University of Wrocław [pol.: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr]. These candidates are exempted from the obligation of presenting the exam results, for whom English was the language of instruction in the secondary school or on studies or [it is] their native language, as well as these, who passed English at extended level with at least 80% on the secondary school final examination [matura], 
 • positive formal evaluation of the application by a departmental coordinator (it relates only to the [general] certificate of secondary education authorising to study). 
 •  


   

  Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 – stacjonarne studia I stopnia
  The recruitment schedule for the academic year 2018/2019 – full-time/part-time studies of the 1st cycle programme

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

  STAGES OF THE RECRUITMENT PROCES

  terminy

  dates

  I tura

  1st round

  1.

  Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK

  Start of registration in the IRK system

  3 kwietnia 2018

  3 April 2018

  2.

  Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)

  The last day for registration and paying recruitment fees (the date of making a transfer will serve as proof)

  8 lipca 2018

  8 July 2018

  3.

  Ogłoszenie listy do przyjęcia

  Publishing the list of the admitted [students]

  12 lipca 2018

  12 July 2018

  4.

  Przyjmowanie dokumentów, nie decyduje data stempla pocztowego

  Collecting documents, the postmark date will not serve as proof

  13, 16, 17, 18 lipca 2018

  13, 16, 17, 18 July 2018

  5.

  Ogłoszenie listy przyjętych na studia

  Publishing the list of [the students] admitted to studies

  19 lipca 2018

  19 July 2018

  II tura

  2nd round

  1.

  Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK

  Start of registration in the IRK system

  9 lipca 2018

  9 July 2018

  2.

  Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu)

  The last day for registration and paying recruitment fees (the date of making a transfer will serve as proof)

  16 września 2018

  16 September 2018

  3.

  Ogłoszenie listy do przyjęcia

  Publishing the list of the admitted [students]

  18 września 2018

  18 September 2018

  4.

  Przyjmowanie dokumentów, nie decyduje data stempla pocztowego

  Collecting documents, the postmark date will not serve as proof

  19, 20, 21, września 2018

  19, 20, 21 September 2018

  4.

  Ogłoszenie listy przyjętych na studia

  Publishing the list of [the students] admitted to studies

  24 września 2018

  24 September 2018

  I tura: 13, 16, 17, 18 lipca 2018
  II tura: 19, 20, 21 września 2018
  w godzinach od 10.00 do 16.00
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
  budynek B, sala 06, parter
  ul. Kuźnicza 46/47, 50-138 Wrocław

  1st round: 13, 16, 17, 18 July 2018
  2nd round: 19, 20, 21 September 2018
  10.00 to 16.00
  Faculty of Law, Administration and Economics
  building B, room 06, ground floor
  ul. Kuźnicza 46/47, 50-138 Wrocław

  Dokumenty (English version below):

  I. Kandydaci na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) znajdujący się na liście do przyjęcia (złóż dokumenty) są zobowiązani do dostarczenia, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, następujących dokumentów:

  1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
  2. kserokopii świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
  3. kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;
  4. kserokopii zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana (dotyczy tylko laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich uprawnionych do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego);
  5. w przypadku kandydatów z maturą międzynarodową 2018 oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych – zaświadczenie ze szkoły, przetłumaczonego na język polski, o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku;

  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna/Dziekan na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz złożonych dokumentów ogłasza listy przyjętych.

  Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w harmonogramie. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 3 i 4. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów o których mowa w pkt. 2,3 i 4.

  Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

  II. Kandydaci legitymujący się wydanym za granicą świadectwem ukończenia szkoły średniej lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, znajdujący się na liście do przyjęcia, zobowiązani są do dostarczenia w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, następujących dokumentów: 

  1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
  2. kserokopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana*;
  3. tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 2, wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego;
  4. kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;

  *Kandydaci na studia legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły średniej wydanym w:

  1. innych państwach niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa  członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) tj.: z Australii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chile, Chin, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Meksyku, Holandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch;
  2. państwach, z którymi Polska nie ma zawartych umów międzynarodowych o wzajemnym uznawaniu świadectw i dyplomów (lista zawartych przez Polskę umów międzynarodowych znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

  zobowiązani są, poza dokumentami wymienionymi w pkt II, dodatkowo złożyć decyzję administracyjną, wydaną przez właściwego Kuratora Oświaty, o uznaniu świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku braku takiego dokumentu, kandydat składa pisemne zobowiązanie do dostarczenia go w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.

  III. Cudzoziemcy oprócz dokumentów, o których mowa w pkt II składają dodatkowo:

  1. zaświadczenie o znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 potwierdzona ważnym certyfikatem językowym  (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage lub inne równoważne międzynarodowe certyfikaty honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr. Z obowiązku przedstawienia wyników egzaminu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym w szkole średniej lub na studiach, lub jest językiem ojczystym oraz ci, którzy maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdali co najmniej na 80%,

  2. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw NW na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub kserokopię umowy z NFZ poświadczonej przez Uniwersytet Wrocławski;

  3. kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich – dotyczy cudzoziemców o których mowa w art. 43 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Dziekana;

  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna/Dziekan na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz złożonych dokumentów ogłasza listy przyjętych.

  Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w harmonogramie. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 i 4 oraz III 2 i 3. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 i 4 oraz III 2 i 3.

  Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

  **Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w systemie IRK powinno spełniać następujące wymogi:

  1. zdjęcie elektroniczne powinno być aktualne, kolorowe, o rozdzielczości 400 x 500 pikseli w formacie JPG,
  2. Zdjęcie powinno spełniać wymogi do dowodu osobistego tj.: bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
   Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
   Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
   Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

  Documents:

  I. The candidates for the studies of the 1st cycle programme or the long-term Master’s degree studies (full-time and part-time programme), who are on the list for admission (submit documents) are obliged to provide the following documents within the time limits specified in the recruitment schedule:

  1. the admission application for studies printed from the IRK system and signed by the candidate;
  2. a copy of the high school graduation certificate [pol.“świadectwo dojrzałosci” –  direct translation – “maturity certificate”] in order to confirm compliance by the Departmental Recruitment Commission/Dean;
  3. a copy of the identity document or another document confirming identity of the candidate for studies together with the original for [its] review in order to confirm compliance by the Departmental Recruitment Commission/Dean;
  4. a copy of the certificate on obtained entitlements exempting from the recruitment procedure together with the original for [its] review in order to confirm compliance by the Departmental Recruitment Commission/Dean (it relates only to winners and finalists in national-level school contests and winners of the national competitions authorised to being exempted from the recruitment procedure);
  5. In the case of the candidates with the International Baccalaureate Diploma 2018 and this year’s foreign secondary school graduates – a certificate from the school on taking the secondary school leaving [matura] exam, translated into Polish;

  The Departmental Recruitment Commission/Dean, at the request of the person concerned, confirms submission of the set of documents and publishes the lists of admitted [students].

  All documents should be submitted (delivered) in a place, date and time indicated in the schedule. Failing to meet this obligation will cause that a candidate will not be admitted to the studies. 

  The candidate is not obliged to submit the documents in person. If you submit them by post or courier, it is required to notarially certify the copies of documents, referred to in the points 2, 3 and 4. The documents can also be delivered by third persons on the basis of the power of attorney (the template of the power of attorney) granted by the candidate or by filing notarially certified copies of documents, referred to in the points 2, 3 and 4.

  The documents must be delivered at the university within the time limit specified in the schedule-the date of delivering the documents serves as proof and not the postmark date or the date of letter shipment. Failing to meet the obligation regarding submission of documents on the aforementioned principles, shall cause that a candidate will not be admitted to the studies.

  If you resign from studies, the submitted documents will be given in person upon a written request of the candidate (the template of resignation from studies) or to a person authorised by him or her or sent back by post with acknowledgement of receipt.

  II. The candidates who have the[general]certificate of secondary education issued abroad or another document authorising them to be admitted to studies, who are on the list for admission are obliged to provide the following documents within the time limits specified in the recruitment schedule:  

  1. the admission application for studies printed from the IRK system and signed by the candidate;
  2. a copy of the legalised or certified by apostille certificate or another document authorising to be admitted to studies together with the original for [its] review in order to confirm compliance by the Departmental Recruitment Commission/Dean*;
  3. translation of the documents into Polish, referred to in the point 1, made by a Polish sworn translator;
  4. a copy of the identity document or another document confirming identity of the candidate for studies together with the original for [its] review in order to confirm compliance by the Departmental Recruitment Commission/Dean;

  *The candidates, who have [general] certificate of secondary education issued in: 

  1. the other countries that the member states of the European Union, the member states of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)., the member states of the European Free Trade Association (EFTA) i.e.: from Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Chile, China, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, Spain, Ireland, Island, Israel, Japan, Canada, Korea, Lichtenstein, Lithuania, Luxemburg, Latvia, Malta, Mexico, Holland, Germany, Norway, New Zealand, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Sweden, Turkey, USA, Hungary, Great Britain, Italy;
  2. the countries, with which Poland has not concluded the international contracts on mutual recognition of certificates and diplomas (the list of the international contracts concluded by Poland is on the website of the Ministry of Science and Higher Education)

  Apart from the documents listed in the point II, they are also obliged to submit an administrative decision, issued by the proper School Superintendent, on recognition of a certificate or another document issued abroad as the document authorising eligibility for higher education. In the absence of such a document, the candidate submits a written obligation to deliver it within the time limit not longer than until the end of the first semester of the studies.

  III. Apart from the documents referred to in the point II, the foreigners also submit: 

  1. a certificate of English at least at B2 level confirmed with a valid language certificate (FCE, BEC Vantage or other equivalent international certificates respected by the Ministry of Science and Higher Education or the Foreign Language Study Centre of the University of Wrocław [pol.: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr]. These candidates are exempted from the obligation of presenting the exam results, for whom English was the language of instruction in the secondary school or on studies or [it is] their native language, as well as these, who passed English at extended level with at least 80% on the secondary school final examination [matura],
  2. a copy of the insurance policy against illness or accident for the period of education in Poland or the European Health Insurance Card or a copy of the contract with the National Health Fund [pol. NFZ] certified by the University of Wroclaw;
  3. a copy of the document confirming eligibility to start and pursue studies on the principles binding for the Polish citizens – it relates to the foreigners, referred to in the art. 43 of the Act on Higher Education together with the original  in order to confirm compliance by the Departmental Recruitment Commission/Dean;

  The Departmental Recruitment Commission/Dean, at the request of the person concerned, confirms submission of the set of documents and publishes the lists of admitted [students].

  All documents should be submitted (delivered) in a place, date and time indicated in the schedule. Failing to meet this obligation will cause that a candidate will not be admitted to the studies. 

  The candidate is not obliged to submit the documents in person. If you submit them by post or courier, it is required to notarially certify the copies of documents, referred to in the points II 2 and 4, as well as III 2 and 3. The documents can also be delivered by third persons on the basis of the power of attorney (the template of the power of attorney) granted by the candidate or by filing notarially certified copies of documents, referred to in the points II 2 and 4, as well as III 2 and 3.

  The documents must be delivered at the university within the time limit specified in the schedule-the date of delivering the documents serves as proof and not the postmark date or the date of letter shipment. Failing to meet the obligation regarding submission of documents on the aforementioned principles, shall cause that a candidate will not be admitted to the studies.

  If you resign from studies, the submitted documents will be given in person upon a written request of the candidate (the template of resignation from studies) or to a person authorised by him or her or sent back by post with acknowledgement of receipt.

  **A photo to the Electronic Student ID, which is attached in the recruitment process in the IRK system should meet the following requirements: 

  1. an electronic photo should be valid, colourful, with the resolution of 400 x 500 pixels in the JPG format,
  2. The photo should meet the requirements regarding the identity document i.e.: bareheaded, without dark-lensed glasses, a head in frontal position with evenly lit face.
   The person with congenital or acquired vision defect can attach a photo presenting a person in dark-lensed glasses and a person wearing the headgear according to the principles of his or her religion – a photo presenting a person wearing the headgear.
   The document certifying the authorisation to the attached photo presenting a dark-lensed person is the certificate on the degree of disability due to congenital or acquired vision defect, issued in compliance with the provisions on determining disability and degree of disability.
   The certificate of religious affiliation is the document certifying entitlement to the attached photo presenting a person wearing the headgear.

  Limit miejsc na stacjonarnych studiach I stopnia (licencjackich i inżynierskich) oraz jednolitych magisterskich w rekrutacji na rok 2018/2019

  kierunek łączny limit 2018 NOWA MATURA zdawana w 2002 r. oraz latach 2005-2018 STARA MATURA zdawana do 2004 r. MATURA ZAGRANICZNA potwierdzanie efektów uczenia się limit minimalny
  ADMINISTRACJA 210 195 7 8 50
  ARCHEOLOGIA 77 72 2 2 1 18
  ASTRONOMIA 50 45 1 3 1
  BB.A. BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION 100 10
  BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 140 131 2 5 2
  BIOLOGIA 70 63 2 3 2 12
  BIOLOGIA CZŁOWIEKA 45 40 2 2 1 12
  BIOTECHNOLOGIA 130 103 5 20 2
  BIOTECHNOLOGY (w j. angielskim) 30 15
  CHEMIA 160 150 4 5 1 15
  CHEMIA MEDYCZNA 130 123 3 3 1 10
  CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA 48 41 3 3 1 10
  CHEMISTRY (w j. angielskim) 24 10 4 10 8
  DYPLOMACJA EUROPEJSKA 130 125 2 2 1
  DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE 75 68 3 3 1 20
  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 90 80 3 5 2
  EKONOMIA 180 164 8 8 50
  ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA 80 73 3 3 1
  EUROPEAN CULTURES (w j. angielskim) bez limitu 6
  EUROPEISTYKA 112 100 4 5 3
  FILOLOGIA POLSKA 230 203 10 15 2
  FILOLOGIA, specjalność DALEKOWSCHODNIA 45 26 5 12 2 20
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA 100 83 5 10 2
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA CZESKA 50 40 4 4 2 15
  FILOLOGIA, specjalność Classics and European Identity (w j. angielskim) 18 13 5 12
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA FRANCUSKA 80 70 3 5 2 40
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA 180 150 5 23 2
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA HISZPAŃSKA 62 54 3 3 2 40
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA INDYJSKA I KULTURA INDII 35 20 5 8 2 18
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA KLASYCZNA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA 60 40 6 12 2 18
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA KLASYCZNA 25 14 5 5 1 10
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA ROSYJSKA 120 105 6 7 2 15
  FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA 50 40 4 4 2 15
  FILOLOGIA, specjalność ITALIANISTYKA 25 19 2 2 2 20
  FILOLOGIA, specjalność JUDAISTYKA 35 25 3 5 2 18
  FILOLOGIA, specjalność NIDERLANDYSTYKA 80 72 3 3 2 40
  FILOLOGIA, specjalność UKRAIŃSKA 50 40 4 4 2 15
  FILOLOGIA, specjalność UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 50 40 4 4 2 12
  FILOZOFIA 85 77 5 3
  FIZYKA 150 143 1 5 1
  GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA 70 64 1 3 2 12
  GEOGRAFIA 90 82 4 2 2
  GEOLOGIA 85 73 5 5 2
  GOSPODARKA PRZESTRZENNA 60 52 4 2 2
  HISTORIA 140 130 6 3 1 20
  HISTORIA SZTUKI 67 59 5 2 1
  INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE (ISIM) 25 23 1 1 7
  INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE 30 w tym: 2 na prawo, 2 na psychologię 25 2 3
  INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO 50 42 4 2 2
  INFORMATYKA 180 170 5 5
  INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE 50 45 1 3 1
  INŻYNIERIA GEOLOGICZNA 85 73 5 5 2 30
  KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA 90 80 3 5 2
  KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO 75 65 3 5 2 18
  KULTUROZNAWSTWO 95 81 3 10 1 20
  MATEMATYKA 220 200 10 10
  MIKROBIOLOGIA 80 74 1 3 2 12
  MILITARIOZNAWSTWO 50 43 3 3 1 20
  MUZYKOLOGIA 30 25 5 20
  OCHRONA ŚRODOWISKA 80 70 5 5
  PEDAGOGIKA 180 177 1 1 1
  PEDAGOGIKA SPECJALNA 28 25 1 1 1
  POLITOLOGIA 120 111 5 2 2
  POLITOLOGIA (w j. angielskim) 30 5
  PRACA SOCJALNA 175 162 3 5 5
  PRAWO 240 223 7 10 50
  PSYCHOLOGIA 110 105 1 3 1
  PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE 80 70 4 4 2
  SOCJOLOGIA 192 179 3 5 5
  SOCJOLOGIA EKONOMICZNA 110 98 2 5 5
  SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH 182 165 7 5 5
  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 120 111 2 5 2
  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE SPECJ. GLOBAL STUDIES (w j. angielskim) 30
  TURYSTYKA 60 52 4 2 2 30
  ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM 40 35 2 2 1 12
  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI 90 81 5 2 2

  *w sumie dla pustych pól

  Opłaty za studia w j. angielskim

  Kierunek roczna opłata w PLN dla obywateli UE w tym z Polski roczna opłata w EURO dla obywateli UE w tym z Polski roczna opłata w EURO dla obywateli spoza UE
  Biotechnology 8360 2000 3000
  Chemistry 6270 1500 3000
  European Cultures 6270 1500 3000
  Filologia specjalność Classics and European Identity 5643 1350 3000
  Politologia, specj. Comperative Politics, Global Security, Media and Politics, Europe in the World 6270 1500 3000
  BB.A.Bachelor of Bussines and Administration 8360 2000 3000
  Stosunki międzynarodowe, specjalność Global Studies 6270 1500 3000

  Zasady rekrutacji 2019/2020

  Kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę o zjawiskach prawnych, politycznych, ekonomicznych i społecznych wynikającą z funkcjonowania w zorganizowanych strukturach społecznych. Kandydat powinien posiadać w szczególności umiejętności i kompetencje w zakresie: zdolności krytycznej analizy informacji i umiejętności ich syntetyzowania; zdolności dostrzegania wieloaspektowych powiązań między różnymi zjawiskami społecznymi oraz prognozowania ich przebiegu i analizy mechanizmów powstawania; umiejętności podejmowania decyzji, w tym wymagających dokonania wyważenia przeciwstawnych racji; formułowania właściwych kryteriów wyboru celu, narzędzi i metod działania; zdolności przyswojenia i stosowania języka prawniczego i prawnego.

  Warunkiem przyjęcia na studia jest:

  1. posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów,
  2. potwierdzenie znajomości języka angielskiego,
  3. pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko świadectwa uzyskanego za granicą).

  Enrolment of candidates without Polish citizenship

  https://international.uni.wroc.pl/en/study-english

  More information and coordination:

  University of Wrocław

  International Office

  Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, Poland

  https://international.uni.wroc.pl/en

  Email: international@uni.wroc.pl

  https://www.facebook.com/International.Office.University.of.Wroclaw?ref=hl

  tel.: +48 71 3752877 +48 71 3752864

   

  Enrolment of candidates with Polish citizenship

  More information and coordination:

  Dr. Mariusz Dybał

  Assistant Professor of Economics

  University of Wroclaw

  Faculty of Law, Administration and Economics

  Institute of Economic Sciences

  ul. Uniwersytecka 22/26

  50-145 Wroclaw, Poland

  mariusz.dybal@uwr.edu.pl

  https://prawo.uni.wroc.pl/user/12048?language=en

  tel.: +48 71 3752610