Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

COACHING I LIFE DESIGN

studia podyplomowe

Opis kierunku:

W kontekście wielorakich, dynamicznych i permanentnych przemian, naznaczających współczesną rzeczywistość, wzrasta rola specjalistów przygotowanych do podejmowania działań, wspierających całożyciowy rozwoju ludzi dorosłych w różnych kontekstach i sytuacjach życiowych. Szczególnego znaczenia nabiera umiejętność wspierania w przywracaniu i utrzymywaniu balansu w życiu, między różnymi sferami aktywności. Studia przygotowują takich właśnie specjalistów.

Studia trwają dwa semestry i obejmują 190 godzin zajęć oraz sesje superwizowane. Studia realizowane są pod patronatem i w ścisłej współpracy z UNESCO Chair on Lifelong Guidance and Counselling. Dzięki temu słuchacze mają dostęp do najnowszej wiedzy naukowej i rozwiązań praktycznych z zakresu wspierania rozwoju dorosłych.

Zdecydowana większość zajęć ma charakter warsztatów prowadzonych przez doświadczonych praktyków, coachów, terapeutów i trenerów rozwoju osobistego. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie:

 • Podstawowych założeń zasad i narzędzi coachingowych,
 • prowadzenia profesjonalnych procesów coachingowych, z wykorzystaniem najnowszej wiedzy z zakresu nauk społecznych;
 • podstawowych założeń koncepcji Life Design,
 • rozwoju tożsamości człowieka dorosłego,
 • koncepcji i zasad uczenia się dorosłych,
 • podstaw psychologii pozytywnej,
 • modeli i etapów rozwoju kariery,
 • przyczyn, wskaźników i profilaktyki wypalenia zawodowego.

Absolwent uzyska wartościowe, a jednocześnie unikalne na rynku pracy, kompetencje w zakresie prowadzenia profesjonalnych sesji coachingowych, z wykorzystaniem podejścia Life Design; zdobędzie umiejętność posługiwania się narzędziami coachingowymi i Life Design.

 


 

Rekrutacja 2024/2025:

Przyjęcie na studia następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie kompletu dokumentów –  obowiązuje rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów w wymaganych terminach.

Zastrzegamy sobie prawo do nieuruchomienia  studiów w razie braku odpowiedniej liczby Kandydatów (18 osób).

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: 3.06—20.09.2024

Termin składania dokumentów: 02.09—23.09.2024


Miejsce składania dokumentów:

Instytut Pedagogiki
ul. Jana Władysława Dawida 1
50-527 Wrocław

pokój numer 33 d (I piętro) – Sekretariat Instytutu Pedagogiki UWr


Planowany termin rozpoczęcia studiów:
październik 2024 r.

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną za zgodność z oryginałem  – notarialnie bądź przez upoważnionego pracownika jednostki przyjmującej dokumenty;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów za granicą poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z zaświadczeniem o uznaniu dyplomu za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, wydanym po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego – w przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów za granicą nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność albo na podstawie art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jeżeli jest wymagane;
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli);
 • inne dokumenty, związane ze specyfiką danych studiów podyplomowych, określone przez kierownika studiów w zasadach rekrutacji.

W przypadku wątpliwości, kierownik studiów może zażądać od cudzoziemców i obywateli polskich posiadających dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą legalizacji dyplomu lub apostille. Kierownik studiów może także zażądać przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dyplomu i zaświadczenia o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub aktu nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

Uwaga!
Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
 3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
KierunekOpłata semestralna [PLN]
Studia Podyplomowe Coaching i Life Design2925

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Pedagogiki
ul. Jana Władysława Dawida 1
50-527 Wrocław

pokój numer 33 d (I piętro) – Sekretariat Instytutu Pedagogiki UWr

Kierownik studiów: dr Marek Podgórny

e-mail: studia.cld@uwr.edu.pl


Sekretarz: 
mgr inż. Joanna Pasiewicz

e-mail: studia.cld@uwr.edu.pl

Instytut Pedagogiki UWr

Ul. Dawida 1 pok. 33 d

50-527 Wrocław


Tel.
71 367 20 01 wew. 117

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Pedagogiki
ul. Jana Władysława Dawida 1
50-527 Wrocław

pokój numer 33 d (I piętro) – Sekretariat Instytutu Pedagogiki UWr