Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

DZIENNIKARSTWO I PUBLIC RELATIONS

studia podyplomowe

Opis kierunku:

Dwusemestralne dokształcające studia podyplomowe (bez uprawnień doskonalących) kształcące i dyplomujące w dwóch prowadzonych w ramach jednych Studiów specjalnościach: dziennikarstwa oraz public relations (PR). Oba toki studiów są połączone merytorycznie, kadrowo oraz organizacyjnie w jedną całość funkcjonującą jako jedne Studia Dziennikarstwa i Public Relations. Nabór prowadzony jest na studia ze wskazaniem na specjalność, którą kandydat chce w trakcie roku realizować. Przedmioty kształcenia ogólnego są w ramach oferty programowej zbieżne, gdyż pewne kwantum wspólnej wiedzy jest konieczne do nabywania umiejętności i kształcenia się w obu obszarach, jakie obejmuje oferta Studiów. Dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu dziennikarstwa oraz public relations pokrywają się merytorycznie z zagadnieniami, jakie wchodzą w zakres badań i działań praktycznych pracowników Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz zespołu współpracowników – praktyków i teoretyków tych zagadnień. Specjalności są związane z obszarem mediów, dziennikarstwa, komunikowania społecznego, każda precyzuje zakres tematyczny do jednej, wyodrębnionej dziedziny, daje możliwość w miarę szybkiego (dwa semestry) podniesienia kwalifikacji, nastawiona jest na kształtowanie umiejętności i nawyków praktycznych podbudowanych akademicką rzetelną wiedzą.

Wykaz przedmiotów:
W ramach Studiów prowadzone są dwie specjalności:
Specjalność Public Relations

 • Sektory kreatywne a prawo
 • Etyka komunikacji profesjonalnej
 • System medialny
 • Techniki wystąpień publicznych
 • Media relations
 • PR w internecie
 • Marketing relacyjny
 • Wizerunek marki
 • Redagowanie tekstów PR i narzędzia PR
 • Psychologia PR i reklamy
 • Metody badań mediów i wizerunku
 • Trening interpersonalny
 • Myślenie i działanie twórcze
 • Warsztat fotograficzny
 • Creative writing
 • CSR
 • Planowanie kampanii PR
 • Internal relations
 • Corporate identity
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową

Specjalność Dziennikarstwo

 • Sektory kreatywne a prawo
 • Etyka komunikacji profesjonalnej
 • System medialny
 • Techniki wystąpień publicznych
 • Media relations
 • Dziennikarstwo śledcze
 • Język wypowiedzi dziennikarskiej
 • Warsztat z kamerą i mikrofonem
 • Warsztat dziennikarski
 • Intenet content
 • Metody badań mediów i wizerunku
 • Trening interpersonalny
 • Myślenie i działanie twórcze
 • Warsztat fotograficzny
 • Creative writiing
 • Warsztat reportażu
 • Krytyka artystyczna
 • Realizacja dźwięku i obrazu
 • Źródła informacji dziennikarskiej
 • Dziennikarstwo publicystyczne

Czas trwania studiów: 2 semestry

Uzyskane kwalifikacje: Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Dziennikarstwa i Public Relations w zakresie jednej specjalności z zaznaczeniem specjalizacji dyplomowej.

Więcej szczegółowych informacji na stronie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej: http://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/studia/studia-podyplomowe/opis-studiow/

 


 

Rekrutacja 2024/2025:

Wymagania: ukończenie studiów magisterskich lub licencjackich, rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: 3.06 – 30.10.2024 r.

Termin składania dokumentów: 3.06 – 30.10.2024 r. , godz. 10.00 – 14.00

Miejsce składania dokumentów:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
ul. Fryderyka Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław

p. 214

Termin rozpoczęcia studiów:  listopad 2024 r.

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną za zgodność z oryginałem  – notarialnie bądź przez upoważnionego pracownika jednostki przyjmującej dokumenty;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów za granicą poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z zaświadczeniem o uznaniu dyplomu za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, wydanym po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego – w przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów za granicą nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność albo na podstawie art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jeżeli jest wymagane;
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli);
 • inne dokumenty, związane ze specyfiką danych studiów podyplomowych, określone przez kierownika studiów w zasadach rekrutacji.

W przypadku wątpliwości, kierownik studiów może zażądać od cudzoziemców i obywateli polskich posiadających dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą legalizacji dyplomu lub apostille. Kierownik studiów może także zażądać przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dyplomu i zaświadczenia o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub aktu nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

Uwaga!
Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
 3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
KierunekOpłata semestralna [PLN]
Studia Podyplomowe Dziennikarstwa i Public Relations2800

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
ul. Fryderyka Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław

 

Kierownik studiów: dr Paweł Urbaniak
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
ul. Fryderyka Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław
tel. 71 3757900
sekretariat.idks@uwr.edu.pl

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
ul. Fryderyka Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław