Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

DŹWIĘK I AUDIOSFERA

studia podyplomowe

Opis kierunku:

Studia Podyplomowe Dźwięk i Audiosfera skierowane są do osób, które w swoim życiu zawodowym pracują (lub planują pracę) z dźwiękiem jako zjawiskiem kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, psychoakustycznym, a szczególnie do: muzykologów, kulturoznawców, antropologów kultury, historyków sztuki, krytyków muzycznych i filmowych, nauczycieli szkolnych i przedszkolnych, ekologów, animatorów kultury, kuratorów, muzykoterapeutów, muzyków i producentów dźwiękowych, przewodników i aktywistów miejskich oraz osób zainteresowanych problematyką studiów nad dźwiękiem i audiosferą.

Uczestnicy w czasie studiów:

 • poznają praktyki artystyczne z punktu widzenia ich związków z audiosferą i dźwiękiem;
 • zdobędą umiejętności techniczne potrzebne do realizacji prac dźwiękowych;
 • będą projektować trasy spacerów dźwięków oraz poznają swoistość turystyki dźwiękowej;
 • będą realizować nagrania terenowe;
 • nauczą się obsługiwać sprzęt nagrywający oraz oprogramowanie do edycji i archiwizacji dźwięku;
 • nauczą się, jak wykorzystać dźwięk w różnego rodzaju działaniach edukacyjnych i terapeutycznych;
 • poznają perspektywy ochrony dźwięku jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz podstawy prawne w dziedzinie praw autorskich;
 • nauczą się mówić, dyskutować oraz pisać na temat dźwięku i audiosfery.

Czas trwania studiów: 2 semestry, 210 godzin dydaktycznych

Uzyskane kwalifikacje: Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Dokument ten jest wyrazem pogłębienia wiadomości oraz podniesienia kwalifikacji.

Rekrutacja 2023/2024:

Wymagania: ukończone studia wyższe, co najmniej licencjackie

Zasady naboru: przyjęcie na studia następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie kompletu dokumentów – obowiązuje rejestracja w systemie IRK.

 


 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: 10.06–31.10.2023 r.

Termin składania dokumentów: 1.10–31.10.2023 r.

w godz. 8.00–15.00

Miejsce składania dokumentów:
Instytut Muzykologii
50-139 Wrocław
ul. Szewska 36
p. 108

Termin rozpoczęcia studiów:  listopad 2023 r.

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia, następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

Od cudzoziemców wymagamy dodatkowo:

 • przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1.

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest jeden z niżej wymienionych dokumentów:

   1. zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
   2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
   3. zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1 są kandydaci posiadający:

   1. zezwolenie na pobyt stały;
   2. Kartę Polaka;
   3. świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty;
   4. dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.
 • kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim
 • apostille lub legalizacja dyplomu zagranicznego wydanego poza granicami Polski
 • tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski

Uwaga!
Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
 3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
KierunekOpłata semestralna [PLN]
Studia Podyplomowe Dźwięk i Audiosfera2000

Sekretariat Instytut Muzykologii
50-139 Wrocław
ul. Szewska 36
p. 108

Kierownik studiów: prof. dr hab. Bożena Muszkalska
Studia Podyplomowe Dźwięk i Audiosfera
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław
tel. (71) 375 20 99, 789 393 116

e-mail: studia.audiosfera@uwr.edu.pl

Sekretariat Instytut Muzykologii
50-139 Wrocław
ul. Szewska 36
p. 108