Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

DŹWIĘK I AUDIOSFERA

studia podyplomowe

Opis kierunku:

Studia Podyplomowe Dźwięk i Audiosfera skierowane są do osób, które w swoim życiu zawodowym pracują (lub planują pracę) z dźwiękiem jako zjawiskiem kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, psychoakustycznym, a szczególnie do: muzykologów, kulturoznawców, antropologów kultury, historyków sztuki, krytyków muzycznych i filmowych, nauczycieli szkolnych i przedszkolnych, ekologów, animatorów kultury, kuratorów, muzykoterapeutów, muzyków i producentów dźwiękowych, przewodników i aktywistów miejskich oraz osób zainteresowanych problematyką studiów nad dźwiękiem i audiosferą.

Uczestnicy w czasie studiów:

 • poznają praktyki artystyczne z punktu widzenia ich związków z audiosferą i dźwiękiem;
 • zdobędą umiejętności techniczne potrzebne do realizacji prac dźwiękowych;
 • będą projektować trasy spacerów dźwięków oraz poznają swoistość turystyki dźwiękowej;
 • będą realizować nagrania terenowe;
 • nauczą się obsługiwać sprzęt nagrywający oraz oprogramowanie do edycji i archiwizacji dźwięku;
 • nauczą się, jak wykorzystać dźwięk w różnego rodzaju działaniach edukacyjnych i terapeutycznych;
 • poznają perspektywy ochrony dźwięku jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz podstawy prawne w dziedzinie praw autorskich;
 • nauczą się mówić, dyskutować oraz pisać na temat dźwięku i audiosfery.

Czas trwania studiów: 2 semestry, 210 godzin dydaktycznych

Uzyskane kwalifikacje: Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Dokument ten jest wyrazem pogłębienia wiadomości oraz podniesienia kwalifikacji.

 


 

Rekrutacja 2024/2025:

Wymagania: ukończone studia wyższe, co najmniej licencjackie

Zasady naboru: przyjęcie na studia następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie kompletu dokumentów – obowiązuje rejestracja w systemie IRK.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: 10.06 – 31.10.2024 r.

Termin składania dokumentów: 15.09 – 31.10.2024 r.
godz. od 9.00 do 15.00

Miejsce składania dokumentów:
Instytut Muzykologii
50-139 Wrocław
ul. Szewska 36
p. 108

Termin rozpoczęcia studiów:  listopad 2024 r.

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną za zgodność z oryginałem  – notarialnie bądź przez upoważnionego pracownika jednostki przyjmującej dokumenty;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów za granicą poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z zaświadczeniem o uznaniu dyplomu za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, wydanym po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego – w przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów za granicą nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność albo na podstawie art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jeżeli jest wymagane;
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli);
 • inne dokumenty, związane ze specyfiką danych studiów podyplomowych, określone przez kierownika studiów w zasadach rekrutacji.

W przypadku wątpliwości, kierownik studiów może zażądać od cudzoziemców i obywateli polskich posiadających dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą legalizacji dyplomu lub apostille. Kierownik studiów może także zażądać przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dyplomu i zaświadczenia o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub aktu nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

Uwaga!
Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
 3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
KierunekOpłata semestralna [PLN]
Studia Podyplomowe Dźwięk i Audiosfera2500

Sekretariat Instytut Muzykologii
50-139 Wrocław
ul. Szewska 36
p. 108

Kierownik studiów: prof. dr hab. Bożena Muszkalska
Studia Podyplomowe Dźwięk i Audiosfera
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław
tel. (71) 375 20 99, 789 393 116

e-mail: studia.audiosfera@uwr.edu.pl

Sekretariat Instytut Muzykologii
50-139 Wrocław
ul. Szewska 36
p. 108