Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

FILOZOFIA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

 


 

Rekrutacja: 2020/2021:

Nazwa Wydziału Wydział Nauk Społecznych
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Filozofii
Dyscyplina naukowa Filozofia
ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego Kandydaci przyjmowani będą kandydaci na zasadzie konkursu, w ramach dostępnego limitu miejsc.
  egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna* Egzamin kwalifikacyjny ustny:

– dyskusja nad złożonym projektem rozprawy doktorskiej

– ocena wiedzy ogólnej z zakresu dyscypliny

2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/ rozmowy kwalifikacyjnej ·       Antyczne i nowożytne źródła kultury europejskiej.

·       Poznawcza i społeczna rola systemów filozoficznych XVII-XX w.

·       Źródła i główne nurty współczesnej filozofii społecznej i politycznej.

·       Koncepcje ontologiczno-epistemologiczne w filozofii europejskiej.

·       Sztuka i piękno jako przedmiot estetyki.

·       Jednostka w świecie kultury.

·       Główne nurty myśli współczesnej.

·       Zagadnienia filozofii praktycznej i stosowanej.

·       Wielkie tradycje etyczne.

·       Debaty we współczesnej filozofii moralnej.

·      Specyfika pojęciowa wybranych subdyscyplin szczegółowych z zakresu filozofii, w szczególności – metody i przykłady definiowania pojęć.

3. Zalecana literatura

 

 

AYER A. J. (różne wydania). Filozofia w XX wieku. przeł. T. Baszniak. Warszawa: PWN.

BOCHEŃSKI J. M. (różne wydania). Współczesne metody myślenia. przeł. S. Judycki. Poznań: Wyd. „W drodze”.

BOUCHER D., KELLY P. (red.), (2008). Myśliciele polityczni: Od Sokratesa do współczesności. przeł. A. Dąbrowska, T. Sieczkowski. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

GADAMER H.-G. (2008). Początek filozofii. przeł. J. Gajda-Krynicka. Warszawa: Wyd. IFiS PAN (Studia z Filozofii Systematycznej).

KYMLICKA W. (2009). Współczesna filozofia polityczna: Wprowadzenie. przeł. A. Pawelec. Warszawa: Fundacja „Aletheia”.

SCHNÄDELBACH H. (1992). Filozofia w Niemczech 1831-1933, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa: PWN.

SCHRÖDINGER E. (2017). Przyroda i Grecy: Nauki przyrodnicze i humanistyczne. przeł. K. Napiórkowski. Warszawa: Wyd. IFiS PAN (Studia z Filozofii Systematycznej).

SINGER P. (2003). Etyka praktyczna. przeł. A. Sagan. Warszawa: Wyd. „Książka i Wiedza”.  STRAUSS L., CROPSEY J. (2010). Historia filozofii politycznej. przeł. P. Nowak, P. Wiśniewski. Warszawa: Wyd. „Fronda”, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego.

TATARKIEWICZ W. (różne wydania). Dzieje sześciu pojęć. Warszawa: PWN.

TATARKIEWICZ W. (różne wydania). O szczęściu. przeł. S. Judycki. Warszawa: PWN.

 

Zalecana literatura anglojęzyczna:

Ayer A. J. (different editions). Philosophy in the Twentieth Century.

Bochenski J. M. (different editions). The Methods of Contemporary Thought. trans. by P. Caws.

Boucher D., Kelly P. (eds.), (2003). Political Thinkers: From Socrates to the Present. Oxford: Oxford University Press. Gadamer H.-G. (different editions). The Beginning of Philosophy. trans. by R. Coltman.

Kymlicka W. (different editions). Contemporary Political Philosophy: An Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Schnädelbach H. (1984). Philosophy in Germany 1831-1933. trans. by E. Matthews. Cambridge: Cambridge University Press.

Schrödinger E. (different editions). ‘Nature and the Greeks’ and ‘Science and Humanism’. Cambridge: Cambridge University Press.

Singer P. (different editions). Practical Ethics. Cambridge: Cambridge University Press.

Strauss L., Cropsey J. (eds.), (different editions). History of Political Philosophy. Chicago: University of Chicago Press.

Tatarkiewicz W. (different editions). A History of Six Ideas: An Essay in Aesthetics. trans. by Ch. Kasparek.

Tatarkiewicz W. (different editions), Analysis of Happiness. trans. by E. Rothert, D. Zielinska.

4. Kryteria oceny O przyjęciu do  Szkoły Doktorskiej decyduje wynik konkursu wyrażony w punktach. Punktowane są: zaakceptowany przez proponowanego opiekuna naukowego projekt rozprawy doktorskiej, dotychczasowe osiągnięcia naukowe i działalność w studenckim ruchu naukowym, odpowiedzi w czasie ustnego egzaminu wstępnego na pytania dotyczące projektu rozprawy doktorskiej oraz wiedzy ogólnej kandydata z dyscypliny naukowej.
  Szczegółowe kryteria oceny

 

Ustala się następującą punktację za projekt rozprawy doktorskiej, osiągnięcia naukowe i egzamin wstępny:

1. Wstępny projekt rozprawy doktorskiej.  Akceptacja przez proponowanego opiekuna naukowego; objętość 20-40 tys. znaków ze spacjami, zawartość obejmująca przynajmniej: wstęp i postawienie problemu badawczego wraz uzasadnieniem, przegląd literatury przedmiotu, metodologię i metodykę badań; planowaną zawartość rozprawy doktorskiej, bibliografię w stylu harwardzkim.

Łącznie 0-30 pkt.

2.Publikacje naukowe. Należy dołączyć kopię publikacji lub zaświadczenie z potwierdzeniem przyjęcia do druku:

a. 5 pkt. – artykuły opublikowane czasopismach w bazach Scopus, Web of Science, ERIH Plus oraz monografie autorskie opublikowane w wydawnictwach z listy MNiSW,

b. 3 pkt. – pozostałe artykuły w czasopismach na liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub rozdziały w pracach zbiorowych opublikowanych w wydawnictwach z listy MNiSW,

c.  1 pkt. – pozostałe publikacje naukowe.

Łącznie 0-10 pkt.

3. Udział w projektach badawczych. Należy dołączyć potwierdzenie udziału od kierownika projektu lub decyzję o przyznaniu środków.

a. 3 pkt. – rola wykonawcy lub kierownika w projektach NCN, NCBiR, MNiSW, H2020, ERC, Komisja Europejska i in. instytucji i organizacji zagranicznych;

b. 1 pkt. – rola wykonawcy lub kierownika w innych projektach.

Łącznie 0-5 pkt.

4.Aktywność w kołach naukowych, udział w komitetach organizacyjnych konferencji lub działalność popularyzująca naukę.

Należy dołączyć zaświadczenie od organizatorów wydarzenia, a w przypadku kół naukowych – zaświadczenie wydane przez opiekuna koła naukowego. Komisja przyznaje liczbę punktów w oparciu o ocenę jakościową osiągnięć.

Łącznie 0-5 pkt.

5. Czynny udział w konferencji naukowej (z referatem, posterem i in.) Należy dołączyć program konferencji i certyfikat/ zaświadczenie od organizatorów

a. 1 pkt. – konferencja studencko-doktorancka,

b. 2 pkt. – konferencja ogólnopolska / ogólnokrajowa,

c. 3 pkt. – konferencja międzynarodowa (min. 30% uczestników z referatami spoza kraju organizatora).

Łącznie 0-5 pkt.

6. Stypendia naukowe i nagrody przyznane w ramach Uczelni i poza Uczelnią, udział w studenckich programach wymiany (Erasmus+, Most, inne) Należy dołączyć certyfikat, potwierdzenie lub dyplom. Komisja przyznaje liczbę punktów w oparciu o ocenę jakościową osiągnięć.

Łącznie 0-5 pkt.

7. Egzamin wstępny – dyskusja nad złożonym projektem rozprawy doktorskiej

Łącznie 0-20 pkt.

8. Egzamin wstępny – ocena wiedzy ogólnej z zakresu danej dyscypliny Pytania losowane z listy zagadnień egzaminacyjnych.

Łącznie 0-20 pkt.

  Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 60
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 100
5. Język postępowania rekrutacyjnego

 

język angielski, język polski
6. Wymagane dokumenty 1.  podanie z informacją o planowanym temacie rozprawy doktorskiej oraz nazwiskiem proponowanego opiekuna naukowego;

2.  podanie w sprawie przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK/IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

3.  kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych  studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię. Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille;

4.   pisemna opinia opiekuna naukowego wybranego spośród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na temat projektu rozprawy doktorskiej wraz z deklaracją objęcie kandydata opieką naukową;

5.  wstępny projekt rozprawy doktorskiej;

6.  certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym;

7.  oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zawierające  informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

Dokumenty należy złożyć w języku polskim lub angielskim.

8.   potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1.  tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.  Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych  prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula.

2.  kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności z oryginałem(w przypadku cudzoziemców). Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu kwalifikacyjnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizacje pobytu i jej dostarczenie dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

7. Informacje dodatkowe

 

 

Za zgodą Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej egzamin kwalifikacyjny może być zrealizowany w formie wideokonferencji.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021 będzie opublikowany w marcu 2020 r.

 

KOLEGIUM DOKTORSKIE FILOZOFII

w dyscyplinie naukowej:
filozofia

L.p.  

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

1 Termin elektronicznej rejestracji 05 lipca 2019 r. –  04 września 2019 r.
2 Termin i miejsce składania dokumentów do 12 września 2019 r.,
ul. Koszarowa 3/20, pok. 35
51-149 Wrocław
3 Termin i miejsce egzaminu 16 września 2019 r. od godz. 9:00,
ul. Koszarowa 3/21, sala 229
51-149 Wrocław
4 Termin ogłoszenia wyników rekrutacji 17 września 2019 r.

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej
dr Urszula Lisowska
e- mail:  urszula.lisowska2@uwr.edu.pl
tel.  +48 71 375 50 42