Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

FILOZOFIA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: Filozofia

Nazwa Wydziału: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Filozofii

Kierownik Kolegium Doktorskiego: dr hab. Marek Magdziak, prof. UWr

Okres kształcenia: 4 lata

Krótki opis programu kształcenia:

Kształcenie w Kolegium Doktorskim Filozofii odbywa się w języku polskim lub języku angielskim. Program kształcenia w ramach Kolegium Doktorskim Filozofii składa się z trzech grup przedmiotów, są to przedmioty ogólnouniwersyteckie (m.in. zajęcia z zakresu prawa, etyki badań naukowych oraz metod dydaktycznych w szkole wyższej), przedmioty realizowane w ramach kolegiów na Wydziale Nauk Społecznych, przedmioty oferowane dla doktorantów w ramach Kolegium Doktorskiego Filozofii. Doktoranci uczą się i kształcą zarówno w ramach zajęć zorganizowanych, jak i funkcjonowania w środowisku naukowym. W celu realizacji efektów kształcenia przewiduje się także inne obowiązki doktoranta, które wpisane zostaną w indywidualny plan badawczy opracowywany w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami i uwzględniający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej. Indywidualny plan badawczy przedstawiany jest przez doktoranta Radzie Dyscypliny właściwej dla filozofii w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia.

Program kształcenia w Kolegium Doktorskim Filozofii  (Załącznik do Uchwały):  Uchwała Nr 224_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej dla cykli kształcenia rozp.się w r.a.20212022 i nast.-po zmianach.pdf

Zasady rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Filozofii  (Załącznik do Uchwały)Uchwała Nr 223_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr na programy kształcenia rozpoczynające się w r.a. 2024_2025.pdf

Więcej informacji

Education at the Doctoral College of Philosophy will be provided in Polish or English language. The curriculum of the Doctoral College of Philosophy consists of three groups of subjects: general university subjects (including classes in law, ethics of scientific research and didactical methods at academic institutions), subjects provided within the scope of colleges at the Faculty of Social Sciences, subjects offered to doctoral students within the scope of the Doctoral College of Philosophy. Doctoral students learn and study both within the scope of the organised classes and operating within the scientific community. For the purpose of achieving the education objectives, other obligations of a doctoral student are envisaged as well, which will be included in the individual research plan prepared in agreement with supervisors and considering specifically the doctoral thesis preparation schedule. Individual research plan will be presented by a doctoral student to the Council of Discipline competent for Philosophy within 12 months from the date of starting the education.

More

Sylwetka absolwenta – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne:

Głównym komponentem programu kształcenia jest prowadzenie przez doktorantów samodzielnych badań. Doktoranci są postrzegani jako profesjonaliści, którzy mają znaczący wkład w poszerzanie wiedzy. Program kształcenia doktorantów zakłada promowanie mobilności, zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i pomiędzy uczelnią i innymi podmiotami, a w ramach uczelni pomiędzy dyscyplinami.

The main component of curriculum concerns the doctoral students carrying out their own research. The doctoral students are perceived as professionals who have significant contribution in broadening of the knowledge. The curriculum of doctoral studies assumes promotion of mobility both in international dimension and between the university and other entities and within the university between various disciplines.

Dodatkowe informacje:

Doktorant ma obowiązek uczestniczenia w wydarzeniach naukowych takich jak seminaria wydziałowe, instytutowe, konferencje naukowe, sympozja, zjazdy, wykłady gościnne.

Osiągnięcie efektów kształcenia można potwierdzić także na podstawie zajęć zaliczonych w innych kolegiach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a także w innych uczelniach, zarówno w kraju (np. w ramach programu MOST), jak i za granicą (np. w ramach programu Erasmus+). Doktorant obowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w postaci prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela akademickiego. Doktorant ma także obowiązek aktywnego uczestnictwa w pracach organizacyjnych uczelni oraz jednostki w której odbywa kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

The doctoral student is required to participate in scientific events such as faculty seminars, institute seminars, symposia, conventions, guest lectures.

The achievement of the education effects can be also confirmed based on classes completed at other colleges of the Doctoral School of the University of Wroclaw and at other universities both in Poland (e.g. within the scope of the MOST program) and abroad (e.g. within the scope of Erasmus+ program). The doctoral student is required to complete professional internship in the form of conducting didactical classes or participating in the classes conducted by a university teacher. The doctoral student is required to actively participate in the organisational works of the university and unit, in which he received education within the scope of the Doctoral School. The education of doctoral student is completed by the submission of his/her doctoral thesis.

Rekrutacja 2023/2024:

ZASADY REKRUTACJI

1. Forma postępowania rekrutacyjnego Kandydaci przyjmowani będą na zasadzie konkursu, w ramach dostępnego limitu miejsc.

 

Ustny egzamin kwalifikacyjny:

–  dyskusja nad złożonym projektem rozprawy doktorskiej

ocena wiedzy ogólnej z zakresu dyscypliny.

egzamin kwalifikacyjny ustny

 

2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego

 

·      Antyczne i nowożytne źródła kultury europejskiej.

·      Poznawcza i społeczna rola systemów filozoficznych XVII-XX w.

·      Źródła i główne nurty współczesnej filozofii społecznej i politycznej.

·      Koncepcje ontologiczno-epistemologiczne w filozofii europejskiej.

·      Sztuka i piękno jako przedmiot estetyki.

·      Jednostka w świecie kultury.

·      Główne nurty myśli współczesnej.

·      Zagadnienia filozofii praktycznej i stosowanej.

·      Wielkie tradycje etyczne.

·      Debaty we współczesnej filozofii moralnej.

·      Specyfika pojęciowa wybranych subdyscyplin szczegółowych z zakresu filozofii, w szczególności metody i przykłady definiowania pojęć.

3. Zalecana literatura ·        AYER A. J. (różne wydania). Filozofia w XX wieku. przeł. T. Baszniak. Warszawa: PWN.

·        BOCHEŃSKI J. M. (różne wydania). Współczesne metody myślenia. przeł. S. Judycki. Poznań: Wyd. „W drodze”.

·        BOUCHER D., KELLY P. (red.), (2008). Myśliciele polityczni: Od Sokratesa do współczesności. przeł. A. Dąbrowska, T. Sieczkowski. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

·        GADAMER H.-G. (2008). Początek filozofii. przeł. J. Gajda- Krynicka. Warszawa: Wyd. IFiS PAN (Studia z Filozofii Systematycznej).

·        KYMLICKA W. (2009). Współczesna filozofia polityczna: Wprowadzenie. przeł. A. Pawelec. Warszawa: Fundacja

„Aletheia”.

·        SCHNÄDELBACH H. (1992). Filozofia w Niemczech 1831-1933, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa: PWN.

·        SCHRÖDINGER E. (2017). Przyroda i Grecy: Nauki przyrodnicze i humanistyczne. przeł. K. Napiórkowski. Warszawa: Wyd. IFiS PAN (Studia z Filozofii Systematycznej).

·        SINGER P. (2003). Etyka praktyczna. przeł. A. Sagan. Warszawa: Wyd. „Książka i Wiedza”.

·        STRAUSS L., CROPSEY J. (2010). Historia filozofii politycznej. przeł. P. Nowak, P. Wiśniewski. Warszawa: Wyd. „Fronda”, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego.

·        TATARKIEWICZ W. (różne wydania). Dzieje sześciu pojęć. Warszawa: PWN.

·        TATARKIEWICZ W. (różne wydania). O szczęściu. przeł. S. Judycki. Warszawa: PWN.

Zalecana literatura anglojęzyczna:

·        AYER A. J. (different editions). Philosophy in the Twentieth Century.

·        BOCHENSKI J. M. (different editions). The Methods of Contemporary Thought. trans. by P. Caws.

·        BOUCHER D., KELLY P. (eds.), (2003). Political Thinkers: From Socrates to the Present. Oxford: Oxford University Press. GADAMER H.-G. (different editions). The Beginning of Philosophy. trans. by R. Coltman.

·        KYMLICKA W. (different editions). Contemporary Political Philosophy: An Introduction. Oxford: Oxford University Press.

·        SCHNÄDELBACH H. (1984). Philosophy in Germany 1831-1933. trans. by E. Matthews. Cambridge: Cambridge University Press.

·        SCHRÖDINGER E. (different editions). ‘Nature and the Greeks’ and ‘Science and Humanism’. Cambridge: Cambridge University Press.

·        SINGER P. (different editions). Practical Ethics. Cambridge: Cambridge University Press.

·        STRAUSS L., CROPSEY J. (eds.), (different editions). History of Political Philosophy. Chicago: University of Chicago Press.

·        TATARKIEWICZ W. (different editions). A History of Six Ideas: An Essay in Aesthetics. trans. by Ch. Kasparek.

·        TATARKIEWICZ W. (different editions), Analysis of Happiness. trans. by E. Rothert, D. Zielinska.

4. Kryteria oceny O przyjęciu do Szkoły Doktorskiej decyduje wynik konkursu wyrażony w punktach. Punktowane są: zaakceptowany przez proponowanego opiekuna naukowego projekt rozprawy doktorskiej, dotychczasowe osiągnięcia naukowe i działalność w studenckim ruchu naukowym, odpowiedzi w czasie ustnego egzaminu kwalifikacyjnego na pytania dotyczące projektu rozprawy doktorskiej oraz wiedzy ogólnej kandydata z dyscypliny naukowej.
  Szczegółowe kryteria oceny Ustala się następującą punktację za projekt rozprawy doktorskiej, osiągnięcia naukowe i egzamin kwalifikacyjny:

1.  Wstępny projekt rozprawy doktorskiej. Akceptacja przez proponowanego opiekuna naukowego; objętość 20-40 tys. znaków ze spacjami, zawartość obejmująca przynajmniej: wstęp i postawienie problemu badawczego wraz uzasadnieniem, przegląd literatury przedmiotu, metodologię i metodykę badań; planowaną zawartość rozprawy doktorskiej, bibliografię w stylu harwardzkim. Łącznie 0-30 pkt.

2.  Publikacje naukowe. Należy dołączyć kopię publikacji lub zaświadczenie z potwierdzeniem przyjęcia do druku:

a.    5 pkt. – artykuły opublikowane w czasopismach w bazach Scopus, Web of Science, ERIH Plus oraz monografie autorskie opublikowane w wydawnictwach z listy MEiN,

b.    3 pkt. – pozostałe artykuły w czasopismach na liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub rozdziały w pracach zbiorowych opublikowanych w wydawnictwach z listy MEiN,

c.    1 pkt. – pozostałe publikacje naukowe.

Łącznie 0-10 pkt.

3. Udział w projektach badawczych. Należy dołączyć potwierdzenie udziału od kierownika projektu lub decyzję o przyznaniu środków.

a.    3 pkt. – rola wykonawcy lub kierownika w projektach NCN, NCBiR, MEiN, H2020, ERC, Komisja Europejska i in. instytucji i organizacji zagranicznych;

b.  1 pkt. – rola wykonawcy lub kierownika w innych projektach.

Łącznie 0-5 pkt.

4. Aktywność w kołach naukowych, udział w komitetach organizacyjnych konferencji lub działalność popularyzująca naukę.

Należy dołączyć zaświadczenie od organizatorów wydarzenia, a w przypadku kół naukowych – zaświadczenie wydane przez opiekuna koła naukowego. Komisja przyznaje liczbę punktów w oparciu o ocenę jakościową osiągnięć.

Łącznie 0-5 pkt.

5. Czynny udział w konferencji naukowej (z referatem, posterem i in.) Należy dołączyć program konferencji i certyfikat/ zaświadczenie od organizatorów.

a.  1 pkt. – konferencja studencko-doktorancka,

b. 2 pkt. – konferencja ogólnopolska/ogólnokrajowa,

c. 3 pkt. – konferencja międzynarodowa (min. 30% uczestników z referatami spoza kraju organizatora).

Łącznie 0-5 pkt.

6.  Stypendia naukowe i nagrody przyznane w ramach Uczelni i poza Uczelnią, udział w studenckich programach wymiany (Erasmus+, Most, inne) Należy dołączyć certyfikat, potwierdzenie lub dyplom. Komisja przyznaje liczbę punktów w oparciu o ocenę jakościową osiągnięć.

Łącznie 0-5 pkt.

7.  Egzamin kwalifikacyjny – dyskusja nad złożonym projektem rozprawy doktorskiej.

Łącznie 0-20 pkt.

8.  Egzamin kwalifikacyjny – ocena wiedzy ogólnej z zakresu danej dyscypliny. Pytania losowane z listy zagadnień egzaminacyjnych.

Łącznie 0-20 pkt.

 

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 60
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 100
5. Język postępowania rekrutacyjnego Język angielski, język polski
6. Wymagane dokumenty 1.  podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK/IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

2.  kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię. Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille. Beneficjenci programu „Perły nauki” składają kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie z dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta „Pereł Nauki”;

3.  pisemna opinia opiekuna naukowego wybranego spośród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na temat projektu rozprawy doktorskiej wraz z deklaracją objęcia kandydata opieką naukową;

4.  wstępny projekt rozprawy doktorskiej;

5.  certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym;

6.  oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej; dokumenty należy złożyć w języku polskim lub angielskim;

7.   potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1. tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.    Tłumaczenie  musi  być  poświadczone  przez polskiego    tłumacza    przysięgłego    (wpisanego    na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

2. kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności z oryginałem. Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu kwalifikacyjnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenie dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

7. Osiągnięcia najwyższej jakości W przypadku kandydatów ze statusem beneficjenta programu „Perły nauki” ubiegających się o przyjęcie do Kolegium, poddaje się jakościowej ocenie osiągnięcia naukowe najwyższej jakości, do których zalicza się:

1) autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej albo rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

2) autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

3) znaczący udział, pod kierunkiem opiekuna naukowego, w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa albo odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego albo międzynarodowego;

4) autorstwo referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności i jego wygłoszenie na prestiżowej ogólnopolskiej albo międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagraniczną uczelnię albo zagraniczną instytucję naukową;

5) uzyskanie nagrody indywidualnej albo znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w prestiżowym konkursie o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni z co najmniej pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.

Łącznie 0-30 pkt.

 

 

RECRUITMENT RULES

1. Form of the recruitment procedure Candidates will be admitted on a competitive basis, within the limit of available places.

 

Oral recruitment examination:

–   discussion of the submitted dissertation project assessment of general knowledge in the discipline.

oral recruitment examination

 

2. Content of the qualification examination

 

·      The antique and modern sources of European culture.

·      The cognitive and social role of philosophical systems of the 17th-20th centuries.

·      Sources and main trends of contemporary social and political philosophy.

·      Ontological-epistemological concepts in European philosophy.

·      Art and beauty as an object of aesthetics.

·      The individual in the world of culture.

·      Main streams of contemporary thought.

·      The issues of practical and applied philosophy.

·      Great ethical traditions.

·      Debates in contemporary moral philosophy.

·      Conceptual specificity of selected detailed sub-disciplines in philosophy, in particular the methods and examples of defining concepts.

3. Recommended literature ·        AYER A. J. (różne wydania). Filozofia w XX wieku. przeł. T. Baszniak. Warszawa: PWN.

·        BOCHEŃSKI J. M. (różne wydania). Współczesne metody myślenia. przeł. S. Judycki. Poznań: Wyd. „W drodze”.

·        BOUCHER D., KELLY P. (red.), (2008). Myśliciele polityczni: Od Sokratesa do współczesności. przeł. A. Dąbrowska, T. Sieczkowski. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

·        GADAMER H.-G. (2008). Początek filozofii. przeł. J. Gajda- Krynicka. Warszawa: Wyd. IFiS PAN (Studia z Filozofii Systematycznej).

·        KYMLICKA W. (2009). Współczesna filozofia polityczna: Wprowadzenie. przeł. A. Pawelec. Warszawa: Fundacja

„Aletheia”.

·        SCHNÄDELBACH H. (1992). Filozofia w Niemczech 1831-1933, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa: PWN.

·        SCHRÖDINGER E. (2017). Przyroda i Grecy: Nauki przyrodnicze i humanistyczne. przeł. K. Napiórkowski. Warszawa: Wyd. IFiS PAN (Studia z Filozofii Systematycznej).

·        SINGER P. (2003). Etyka praktyczna. przeł. A. Sagan. Warszawa: Wyd. „Książka i Wiedza”.

·        STRAUSS L., CROPSEY J. (2010). Historia filozofii politycznej. przeł. P. Nowak, P. Wiśniewski. Warszawa: Wyd. „Fronda”, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego.

·        TATARKIEWICZ W. (różne wydania). Dzieje sześciu pojęć. Warszawa: PWN.

·        TATARKIEWICZ W. (różne wydania). O szczęściu. przeł. S. Judycki. Warszawa: PWN.

Recommended English-language literature:

·        AYER A. J. (different editions). Philosophy in the Twentieth Century.

·        BOCHENSKI J. M. (different editions). The Methods of Contemporary Thought. trans. by P. Caws.

·        BOUCHER D., KELLY P. (eds.), (2003). Political Thinkers: From Socrates to the Present. Oxford: Oxford University Press. GADAMER H.-G. (different editions). The Beginning of Philosophy. trans. by R. Coltman.

·        KYMLICKA W. (different editions). Contemporary Political Philosophy: An Introduction. Oxford: Oxford University Press.

·        SCHNÄDELBACH H. (1984). Philosophy in Germany 1831-1933. trans. by E. Matthews. Cambridge: Cambridge University Press.

·        SCHRÖDINGER E. (different editions). ‘Nature and the Greeks’ and ‘Science and Humanism’. Cambridge: Cambridge University Press.

·        SINGER P. (different editions). Practical Ethics. Cambridge: Cambridge University Press.

·        STRAUSS L., CROPSEY J. (eds.), (different editions). History of Political Philosophy. Chicago: University of Chicago Press.

·        TATARKIEWICZ W. (different editions). A History of Six Ideas: An Essay in Aesthetics. trans. by Ch. Kasparek.

·        TATARKIEWICZ W. (different editions), Analysis of Happiness. trans. by E. Rothert, D. Zielinska.

4. Assessment criteria Admission to the Doctoral School is determined by the competition score expressed in points. Points are awarded for: the dissertation project accepted by the proposed supervisor, previous scientific achievements and activities in the student scientific movement, answers during the oral qualification examination to questions concerning the dissertation project and the candidate’s general knowledge in the scientific discipline.
  Specific assessment criteria The following scores are set for the dissertation project, research achievement and preliminary examination:

1.  Preliminary dissertation project. Acceptance by the proposed supervisor; volume of 20-40,000 characters with spaces, content including at least: introduction and statement of the research problem with justification, review of the literature on the subject, methodology and research methodology; planned content of the dissertation, Harvard-style bibliography. Total 0-30 points.

2.  Scientific publications. Include a copy of the publication or a certificate of acceptance for publication:

a.     5 pts. – articles published in journals in the Scopus, Web of Science, ERIH Plus databases and author’s monographs published in publications from the list of the Ministry of Education and Science,

b.     3 pts. – other articles in journals on the list of journals of the Ministry of Science and Higher Education, or chapters in collective works published in publications on the list of the Ministry of Science and Higher Education,

c.    1 pts. – other scientific publications.

Total 0-10 points.

3. Participation in research projects. Include confirmation of participation from the project manager or award decision.

a.    3 pts. – The role of contractor or manager in projects of NCN, NCBiR, MEiN, H2020, ERC, European Commission and other foreign institutions and organisations;

b.   1 pt. – contractor or manager role in other projects.

Total 0-5 pts.

4. Activity in scientific circles, participation in conference organising committees or activities popularising science.

A certificate from the organisers of the event and, in the case of scientific circles, a certificate issued by the supervisor of the scientific circle should be enclosed. The Commission awards a number of points based on a qualitative assessment of the achievements.

Total 0-5 pts.

5. Active participation in scientific conference (with paper, poster, etc.) Include the conference programme and a certificate/confirmation from the organisers.

a.   1 pts. – student-doctoral conference,

b. 2 pts. – Polish national/wide conference,

c. 3 pts. – international conference (min. 30% of participants with papers from outside the organiser’s country).

Total 0-5 pts.

6.  Academic scholarships and prizes awarded within and outside the University, participation in student exchange programmes (Erasmus+, Most, other) Certificate, acknowledgement or diploma must be attached. The Commission awards a number of points based on a qualitative assessment of the achievements.

Total 0-5 pts.

7.  Preliminary examination – discussion of the submitted dissertation project.

Total 0-20 pts.

8.  Preliminary examination – assessment of general knowledge in the discipline. Questions drawn at random from the list of examination topics.

Total 0-20 pts.

 

Minimum number of points necessary to achieve a positive result in the recruitment procedure 60
Maximum number of points possible to obtain during the recruitment procedure 100
5. Language of the recruitment procedure English, Polish
6. Required documents 1.  an application for admission to the Doctoral School printed from the IRK/IRC system, signed by the candidate together with the consent for the processing of personal data for the purposes of the admission procedure and possible training at the Doctoral School of the University of Wrocław.

2.  a photocopy of the diploma of completion of a second-cycle or long-cycle studies or equivalent, with the original to be submitted for verification by the university. Diplomas obtained abroad require authentication in the form of legalisation or apostille. Recipient of the “Pearls of Science” programme submit a photocopy of their first-cycle studies diploma (with the original for inspection to confirm compliance by the university) or a certificate from the dean’s office on completion of the third year of a long-cycle studies, together with a certificate confirming their status as a recipient of the “Pearls of Science”;

3.  a written opinion of a scientific supervisor selected from among independent scientific workers of the Faculty of Social Sciences at the University of Wrocław on the dissertation project together with a declaration of taking the candidate under scientific supervision;

4.  preliminary dissertation project;

5.  a certificate or confirmation of English language proficiency at B2 level or equivalent (FCE, TOEFL, IELTS 5.5-6.0, BEC Vantage and other equivalent international certificates); candidates for whom English was the language of instruction at a previous level of education or is their mother tongue are exempt from the requirement to present a certificate;

6.  a statement of the candidate for the Doctoral School at the University of Wrocław, including information on: whether or not he/she holds a doctoral degree, whether he/she is an academic teacher or researcher, whether he/she is a doctoral student at another college of the Doctoral School at the University of Wrocław or another doctoral school (according to the required model);

7.   confirmation of payment of the enrolment fee.

Foreigners additionally submit:

1. a translation into Polish of the diploma or other document entitling the candidate to study at the Doctoral School.    The translation must be certified by a Polish sworn translator (entered in the list of sworn translators kept by the Ministry of Justice), a sworn translator from the EU (if there is a sworn translator’s institution in a given country) or a Polish consul.

2. a photocopy of a document confirming legalisation of residence with the original to be presented for verification. It is possible for a candidate to be admitted to the qualification examination without a photocopy of the document confirming the legalisation of residence and to provide it only in the event of a positive outcome of the entrance examination.

7. Top quality achievements For candidates with “Pearls of Science” beneficiary status applying for admission to the College, a qualitative assessment of academic achievement of the highest quality is made, which includes:

1) authorship or co-authorship of a scientific monograph or a chapter in a scientific monograph published by a publishing house included in the list of publishing houses drawn up in accordance with the regulations issued pursuant to Article 267(2)(2) of the Act of 20 July 2018. – Law on Higher Education and Science;

2) authorship or co-authorship of a scientific article published in a scientific journal or in peer-reviewed materials of international conferences included in the list of such journals and materials drawn up in accordance with the regulations issued pursuant to Article 267(2)(2) of the Act of 20 July 2018. – Law on Higher Education and Science;

3) significant participation, under the guidance of an academic supervisor, in a research project of a high level of innovation, carried out by the university in which the student is or was studying, including participation in a research project financed as part of a national or international competition;

4) authorship of a scientific paper on highly innovative research and its presentation at a prestigious national or international scientific conference organised by an entity referred to in Article 7(1) of the Act of 20 July 2018. – Law on Higher Education and Science, a foreign university or a foreign scientific institution;

5) winning an individual prize or making a significant contribution to an achievement for which a team prize has been won in a prestigious international competition involving students from at least five countries, excluding competitions organised as part of international scientific conferences.

Total 0-30 pts.

 

 


 

Rekrutacja 2024/2025:

ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego Kandydaci przyjmowani będą na zasadzie konkursu, w ramach dostępnego limitu miejsc.

 

Ustny egzamin kwalifikacyjny:

dyskusja nad złożonym projektem rozprawy doktorskiej

ocena wiedzy ogólnej z zakresu dyscypliny.

egzamin kwalifikacyjny ustny  

 

2.  Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego

 

·         Antyczne źródła współczesnej myśli europejskiej.

·         Wybrane systemy filozoficzne XVII-XX w. Nazwy, podstawowe pojęcia i twierdzenia, główni przedstawiciele.

·         Główne zagadnienia i kierunki filozofii społecznej i politycznej. Wybrane przykłady.

·         Wybrane koncepcje ontologiczne i epistemologiczne w filozofii europejskiej. Wybrane nurty, podstawowe pojęcia i twierdzenia, główni przedstawiciele.

·         Sztuka i piękno jako przedmiot estetyki. Próby definicji piękna i sztuki.

·         Podmiot i jego świat – jednostka w świecie kultury. Proces kształtowania się człowieka w kulturze.

·         Główne nurty filozofii współczesnej. Nazwy, główne kierunki i twierdzenia. Najważniejsi przedstawiciele.

·         Podstawowe pojęcia i zagadnienia ontologii i epistemologii

·         Podstawowe pojęcia i zagadnienia filozofii praktycznej.

·         Wielkie tradycje etyczne. Główne nurty, pojęcia i twierdzenia.

·         Współczesne debaty w filozofii moralnej. Przedmioty głównych dyskusji.

·         Specyficzne pojęcia wybranych subdyscyplin filozoficznych. Rola definicji w wybranych subdyscyplinach filozoficznych oraz przykłady definiowania pojęć

3. Zalecana literatura
 • AYER A. J. (różne wydania). Filozofia w XX wieku. przeł. T. Baszniak. Warszawa: PWN.
 • BOCHEŃSKI J. M. (różne wydania). Współczesne metody myślenia. przeł. S. Judycki. Poznań: Wyd. „W drodze”.
 • BOUCHER D., KELLY P. (red.), (2008). Myśliciele polityczni: Od Sokratesa do współczesności. przeł. A. Dąbrowska, T. Sieczkowski. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • GADAMER H.-G. (2008). Początek filozofii. przeł. J. Gajda- Krynicka. Warszawa: Wyd. IFiS PAN (Studia z Filozofii Systematycznej).
 • KYMLICKA W. (2009). Współczesna filozofia polityczna: Wprowadzenie. przeł. A. Pawelec. Warszawa: Fundacja

·         „Aletheia”.

 • SCHNÄDELBACH H. (1992). Filozofia w Niemczech 1831-1933, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa: PWN.
 • SCHRÖDINGER E. (2017). Przyroda i Grecy: Nauki przyrodnicze i humanistyczne. przeł. K. Napiórkowski. Warszawa: Wyd. IFiS PAN (Studia z Filozofii Systematycznej).
 • SINGER P. (2003). Etyka praktyczna. przeł. A. Sagan. Warszawa: Wyd. „Książka i Wiedza”.
 • STRAUSS L., CROPSEY J. (2010). Historia filozofii politycznej. przeł. P. Nowak, P. Wiśniewski. Warszawa: Wyd. „Fronda”, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego.
 • TATARKIEWICZ W. (różne wydania). Dzieje sześciu pojęć. Warszawa: PWN.
 • TATARKIEWICZ W. (różne wydania). O szczęściu. przeł. S. Judycki. Warszawa: PWN.

Zalecana literatura anglojęzyczna:

·         AYER A. J. (different editions). Philosophy in the Twentieth Century.

·         BOCHENSKI J. M. (different editions). The Methods of Contemporary Thought. trans. by P. Caws.

·         BOUCHER D., KELLY P. (eds.), (2003). Political Thinkers: From Socrates to the Present. Oxford: Oxford University Press. GADAMER H.-G. (different editions). The Beginning of Philosophy. trans. by R. Coltman.

·         KYMLICKA W. (different editions). Contemporary Political Philosophy: An Introduction. Oxford: Oxford University Press.

·         SCHNÄDELBACH H. (1984). Philosophy in Germany 1831-1933. trans. by E. Matthews. Cambridge: Cambridge University Press.

 • SCHRÖDINGER E. (different editions). ‘Nature and the Greeks’ and ‘Science and Humanism’. Cambridge: Cambridge University Press.
 • SINGER P. (different editions). Practical Ethics. Cambridge: Cambridge University Press.
 • STRAUSS L., CROPSEY J. (eds.), (different editions). History of Political Philosophy. Chicago: University of Chicago Press.
 • TATARKIEWICZ W. (different editions). A History of Six Ideas: An Essay in Aesthetics. trans. by Ch. Kasparek.
 • TATARKIEWICZ W. (different editions), Analysis of Happiness. trans. by E. Rothert, D. Zielinska.
4. Kryteria oceny  O przyjęciu do Szkoły Doktorskiej decyduje wynik konkursu wyrażony w punktach. Punktowane są: zaakceptowany przez proponowanego opiekuna naukowego projekt rozprawy doktorskiej, dotychczasowe osiągnięcia naukowe i działalność w studenckim ruchu naukowym, odpowiedzi w czasie ustnego egzaminu kwalifikacyjnego na pytania dotyczące projektu rozprawy doktorskiej oraz wiedzy ogólnej kandydata z dyscypliny naukowej.
  Szczegółowe kryteria oceny Ustala się następującą punktację za projekt rozprawy doktorskiej, osiągnięcia naukowe i egzamin kwalifikacyjny:

1.    Wstępny projekt rozprawy doktorskiej. Akceptacja przez proponowanego opiekuna naukowego; objętość 20-40 tys. znaków ze spacjami, zawartość obejmująca przynajmniej: wstęp i postawienie problemu badawczego wraz uzasadnieniem, przegląd literatury przedmiotu, metodologię i metodykę badań; planowaną zawartość rozprawy doktorskiej, bibliografię w stylu harwardzkim. Łącznie 0-30 pkt.

2.    Publikacje naukowe. Należy dołączyć kopię publikacji lub zaświadczenie z potwierdzeniem przyjęcia do druku:

a. 5 pkt. – artykuły opublikowane w czasopismach w bazach Scopus, Web of Science, ERIH Plus oraz monografie autorskie opublikowane w wydawnictwach z listy MEiN,

b. 3 pkt. – pozostałe artykuły w czasopismach na liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub rozdziały w pracach zbiorowych opublikowanych w wydawnictwach z listy MEiN,

c.1 pkt. – pozostałe publikacje naukowe.

Łącznie 0-10 pkt.

3.    Udział w projektach badawczych. Należy dołączyć potwierdzenie udziału od kierownika projektu lub decyzję o przyznaniu środków.

a.3 pkt. – rola wykonawcy lub kierownika w projektach NCN, NCBiR, MEiN, H2020, ERC, Komisja Europejska i in. instytucji i organizacji zagranicznych;

b.1 pkt. – rola wykonawcy lub kierownika w innych

projektach.

Łącznie 0-5 pkt.

4.    Aktywność w kołach naukowych, udział w komitetach organizacyjnych konferencji lub działalność popularyzująca naukę.

Należy dołączyć zaświadczenie od organizatorów wydarzenia, a w przypadku kół naukowych – zaświadczenie wydane przez opiekuna koła naukowego. Komisja przyznaje liczbę punktów w oparciu o ocenę jakościową osiągnięć.

Łącznie 0-5 pkt.

5.    Czynny udział w konferencji naukowej (z referatem, posterem i in.) Należy dołączyć program konferencji i certyfikat/ zaświadczenie od organizatorów.

a.1 pkt. – konferencja studencko-doktorancka,

b.2 pkt. – konferencja ogólnopolska/ogólnokrajowa,

c.3 pkt. – konferencja międzynarodowa (min. 30%

uczestników z referatami spoza kraju organizatora).

Łącznie 0-5 pkt.

6.    Stypendia naukowe i nagrody przyznane w ramach Uczelni i poza Uczelnią, udział w studenckich programach wymiany (Erasmus+, Most, inne) Należy dołączyć certyfikat, potwierdzenie lub dyplom. Komisja przyznaje liczbę punktów w oparciu o ocenę jakościową osiągnięć.

Łącznie 0-5 pkt.

7.    Egzamin kwalifikacyjny – dyskusja nad złożonym projektem rozprawy doktorskiej.

Łącznie 0-20 pkt.

8.    Egzamin kwalifikacyjny – ocena wiedzy ogólnej z zakresu danej dyscypliny. Pytania losowane z listy zagadnień egzaminacyjnych.

Łącznie 0-20 pkt.

 

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 60
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 100
5. Język postępowania rekrutacyjnego Język polski, język angielski
6. Wymagane dokumenty 1.    podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

2.    kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię. Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille. Beneficjenci programu „Perły nauki” składają kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie z dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta „Pereł nauki”;

3.    pisemna opinia opiekuna naukowego wybranego spośród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na temat projektu rozprawy doktorskiej wraz z deklaracją objęcia kandydata opieką naukową;

4.    wstępny projekt rozprawy doktorskiej;

5.    certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym;

6.    oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej; dokumenty należy złożyć w języku polskim lub angielskim;

7.    potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 

1. tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.   Tłumaczenie  musi  być  poświadczone  przez polskiego    tłumacza    przysięgłego    (wpisanego    na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

2. kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności z oryginałem. Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu kwalifikacyjnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenie dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

7.  Osiągnięcia najwyższej jakości  W przypadku kandydatów ze statusem beneficjenta programu „Perły nauki” ubiegających się o przyjęcie do Kolegium, poddaje się jakościowej ocenie osiągnięcia naukowe najwyższej jakości, do których zalicza się:

1) autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej albo rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

2) autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

3) znaczący udział, pod kierunkiem opiekuna naukowego, w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa albo odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego albo międzynarodowego;

4) autorstwo referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności i jego wygłoszenie na prestiżowej ogólnopolskiej albo międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagraniczną uczelnię albo zagraniczną instytucję naukową;

5) uzyskanie nagrody indywidualnej albo znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w prestiżowym konkursie o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni z co najmniej pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.

Łącznie 0-30 pkt.

 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE FILOZOFII

w dyscyplinie naukowej:

filozofia

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla obywateli polskich

 

 

3 czerwca 2024 r. za pośrednictwem strony:

www.irka.uni.wroc.pl

 

 

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla cudzoziemców

 

 

 

 

3 czerwca 2024 r. za pośrednictwem strony:

www.irka.uni.wroc.pl

 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) dla obywateli polskich 29 sierpnia 2024r.
Ostatni dzień składania aplikacji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) dla cudzoziemców 26 sierpnia 2024 r.
Ostatni dzień dołączania brakujących dokumentów dla cudzoziemców 30 sierpnia 2024 r.
Termin i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich Do dnia 30 sierpnia 2024 r. do godziny 13:00,

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych,

Ul. Koszarowa 3/20, pok. 36,

51-149 Wrocław

 

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:

www.irka.uni.wroc.pl

 

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025.

 

Termin i miejsce składania dokumentów dla cudzoziemców Do dnia 26 sierpnia 2023 r. do godziny 13:00,

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych,

Ul. Koszarowa 3/20, pok. 36,

51-149 Wrocław

 

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:

www.irka.uni.wroc.pl

 

 

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025.

Do dnia 23 września 2024 r.
Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego dla obywateli polskich 12 września 2024 r. godz. 9:00

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Filozofii, sala 104

Ul. Koszarowa 3/20, 51-149 Wrocław

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego dla cudzoziemców 12 września 2024 r. godz.9:00

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Filozofii, sala 104

Ul. Koszarowa 3/20, 51-149 Wrocław

 

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 13 września 2024 r. godz. 13:00
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Za zgodą Komisji Rekrutacyjnej egzamin kwalifikacyjny może być zrealizowany w formie wideokonferencji (godzina egzaminu w formie wideokonferencji z kandydatem przebywającym poza Polską jest ustalana przez Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej indywidualnie, przy uwzględnieniu różnicy stref czasowych).
 • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (PL) Pobierz pdf
 • Declaration of the candidate for the Doctoral School of the University of Wrocław (ENG) Pobierz pdf

 

L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
1 Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·        językoznawstwo

·        literaturoznawstwo

·        nauki o komunikacji społecznej i mediach

16
2 Kolegium Doktorskie Filozofii ·        filozofia 5
3 Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·        nauki o bezpieczeństwie 3
4 Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·        nauki o polityce i administracji 5
5 Kolegium Doktorskie Socjologii ·        nauki socjologiczne 4
6 Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·        archeologia

·        nauki o sztuce

·        nauki o kulturze i religii

9
7 Kolegium Doktorskie Historii ·        historia 6
8 Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·        pedagogika 3
9 Kolegium Doktorskie Psychologii ·        psychologia 4
10 Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·        nauki prawne 8
11 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·        nauki biologiczne 7
12 Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·        nauki o Ziemi i środowisku

·        geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

8
13 Kolegium Doktorskie Matematyki ·        matematyka 8
14 Kolegium Doktorskie Informatyki ·        informatyka 8
15 Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·        nauki fizyczne

·        astronomia

7
16 Kolegium Doktorskie Chemii · nauki chemiczne 12
17 Kolegium Doktorskie Nauk Biomedycznych · nauki medyczne
. inżynieria biomedyczna
12
18 Kolegium Doktorskie Stosunków Międzynarodowych · stosunki międzynarodowe 3

 

Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

1.  obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA  strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

      a. cudzoziemca – obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i  Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.), oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


2. 
osób posiadających ważną Kartę Polaka lub osób, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;


3.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadaczy karty stałego pobytu);


4.
osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;


5.
osób którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis)


6.
osób posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze karty pobytu z adnotacją „uchodźca” lub decyzji o jej przyznaniu);


7.
osób posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;


8.
osób będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkających na terytorium Polski;


9.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


10.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


11.
osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis;


12. 
osób posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich Do dnia 30 sierpnia 2024 r. do godziny 13:00,

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych,

Ul. Koszarowa 3/20, pok. 36,

51-149 Wrocław

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:

www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025.

Termin i miejsce składania dokumentów dla cudzoziemców Do dnia 26 sierpnia 2023 r. do godziny 13:00,

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych,

Ul. Koszarowa 3/20, pok. 36,

51-149 Wrocław

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:

www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025.

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025 Do dnia 23 września 2024 r.
Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego dla obywateli polskich 12 września 2024 r. godz. 9:00

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Filozofii, sala 104

Ul. Koszarowa 3/20, 51-149 Wrocław

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego dla cudzoziemców 12 września 2024 r. godz.9:00

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Filozofii, sala 104

Ul. Koszarowa 3/20, 51-149 Wrocław

 

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 13 września 2024 r. godz. 13:00
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Za zgodą Komisji Rekrutacyjnej egzamin kwalifikacyjny może być zrealizowany w formie wideokonferencji (godzina egzaminu w formie wideokonferencji z kandydatem przebywającym poza Polską jest ustalana przez Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej indywidualnie, przy uwzględnieniu różnicy stref czasowych).

 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1. tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.    Tłumaczenie  musi  być  poświadczone  przez polskiego    tłumacza    przysięgłego    (wpisanego    na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;
2. kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności z oryginałem. Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu kwalifikacyjnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenie dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

 

Foreigners additionally submit:

1. a translation into Polish of the diploma or other document entitling the candidate to study at the Doctoral School.    The translation must be certified by a Polish sworn translator (entered in the list of sworn translators kept by the Ministry of Justice), a sworn translator from the EU (if there is a sworn translator’s institution in a given country) or a Polish consul.

2. a photocopy of a document confirming legalisation of residence with the original to be presented for verification. It is possible for a candidate to be admitted to the qualification examination without a photocopy of the document confirming the legalisation of residence and to provide it only in the event of a positive outcome of the entrance examination.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Jacek Zieliński, prof. UWr

 

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej / Secretary of the Admissions Committee
dr Kamil Cekiera

+48 71 375 52 18
e- mail: kamil.cekiera@uwr.edu.pl