Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

FILOZOFIA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: Filozofia

Nazwa Wydziału: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Filozofii

Kierownik Kolegium Doktorskiego: prof. Marek Magdziak

Okres kształcenia: 4 lata

Krótki opis programu kształcenia:

Kształcenie w Kolegium Doktorskim Filozofii odbywa się w języku polskim lub języku angielskim. Program kształcenia w ramach Kolegium Doktorskim Filozofii składa się z trzech grup przedmiotów, są to przedmioty ogólnouniwersyteckie (m.in. zajęcia z zakresu prawa, etyki badań naukowych oraz metod dydaktycznych w szkole wyższej), przedmioty realizowane w ramach kolegiów na Wydziale Nauk Społecznych, przedmioty oferowane dla doktorantów w ramach Kolegium Doktorskiego Filozofii. Doktoranci uczą się i kształcą zarówno w ramach zajęć zorganizowanych, jak i funkcjonowania w środowisku naukowym. W celu realizacji efektów kształcenia przewiduje się także inne obowiązki doktoranta, które wpisane zostaną w indywidualny plan badawczy opracowywany w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami i uwzględniający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej. Indywidualny plan badawczy przedstawiany jest przez doktoranta Radzie Dyscypliny właściwej dla filozofii w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia.

Więcej informacji

Education at the Doctoral College of Philosophy will be provided in Polish or English language. The curriculum of the Doctoral College of Philosophy consists of three groups of subjects: general university subjects (including classes in law, ethics of scientific research and didactical methods at academic institutions), subjects provided within the scope of colleges at the Faculty of Social Sciences, subjects offered to doctoral students within the scope of the Doctoral College of Philosophy. Doctoral students learn and study both within the scope of the organised classes and operating within the scientific community. For the purpose of achieving the education objectives, other obligations of a doctoral student are envisaged as well, which will be included in the individual research plan prepared in agreement with supervisors and considering specifically the doctoral thesis preparation schedule. Individual research plan will be presented by a doctoral student to the Council of Discipline competent for Philosophy within 12 months from the date of starting the education.

More

Sylwetka absolwenta – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne:

Głównym komponentem programu kształcenia jest prowadzenie przez doktorantów samodzielnych badań. Doktoranci są postrzegani jako profesjonaliści, którzy mają znaczący wkład w poszerzanie wiedzy. Program kształcenia doktorantów zakłada promowanie mobilności, zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i pomiędzy uczelnią i innymi podmiotami, a w ramach uczelni pomiędzy dyscyplinami.

The main component of curriculum concerns the doctoral students carrying out their own research. The doctoral students are perceived as professionals who have significant contribution in broadening of the knowledge. The curriculum of doctoral studies assumes promotion of mobility both in international dimension and between the university and other entities and within the university between various disciplines.

Dodatkowe informacje:

Doktorant ma obowiązek uczestniczenia w wydarzeniach naukowych takich jak seminaria wydziałowe, instytutowe, konferencje naukowe, sympozja, zjazdy, wykłady gościnne.

Osiągnięcie efektów kształcenia można potwierdzić także na podstawie zajęć zaliczonych w innych kolegiach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a także w innych uczelniach, zarówno w kraju (np. w ramach programu MOST), jak i za granicą (np. w ramach programu Erasmus+). Doktorant obowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w postaci prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela akademickiego. Doktorant ma także obowiązek aktywnego uczestnictwa w pracach organizacyjnych uczelni oraz jednostki w której odbywa kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

The doctoral student is required to participate in scientific events such as faculty seminars, institute seminars, symposia, conventions, guest lectures.

The achievement of the education effects can be also confirmed based on classes completed at other colleges of the Doctoral School of the University of Wroclaw and at other universities both in Poland (e.g. within the scope of the MOST program) and abroad (e.g. within the scope of Erasmus+ program). The doctoral student is required to complete professional internship in the form of conducting didactical classes or participating in the classes conducted by a university teacher. The doctoral student is required to actively participate in the organisational works of the university and unit, in which he received education within the scope of the Doctoral School. The education of doctoral student is completed by the submission of his/her doctoral thesis.

Rekrutacja 2021/2022:


Nazwa Wydziału Wydział Nauk Społecznych
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Filozofii
Dyscyplina naukowa Filozofia
ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego Kandydaci przyjmowani będą kandydaci na zasadzie konkursu, w ramach dostępnego limitu miejsc.
  egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna* Egzamin kwalifikacyjny ustny:

– dyskusja nad złożonym projektem rozprawy doktorskiej

– ocena wiedzy ogólnej z zakresu dyscypliny

2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/ rozmowy kwalifikacyjnej ·      Antyczne i nowożytne źródła kultury europejskiej.

·      Poznawcza i społeczna rola systemów filozoficznych XVII-XX w.

·      Źródła i główne nurty współczesnej filozofii społecznej i politycznej.

·      Koncepcje ontologiczno-epistemologiczne w filozofii europejskiej.

·      Sztuka i piękno jako przedmiot estetyki.

·      Jednostka w świecie kultury.

·      Główne nurty myśli współczesnej.

·      Zagadnienia filozofii praktycznej i stosowanej.

·      Wielkie tradycje etyczne.

·      Debaty we współczesnej filozofii moralnej.

·      Specyfika pojęciowa wybranych subdyscyplin szczegółowych z zakresu filozofii, w szczególności – metody i przykłady definiowania pojęć.

 

3. Zalecana literatura

 

 

AYER A. J. (różne wydania). Filozofia w XX wieku. przeł. T. Baszniak. Warszawa: PWN.

BOCHEŃSKI J. M. (różne wydania). Współczesne metody myślenia. przeł. S. Judycki. Poznań: Wyd. „W drodze”.

BOUCHER D., KELLY P. (red.), (2008). Myśliciele polityczni: Od Sokratesa do współczesności. przeł. A. Dąbrowska, T. Sieczkowski. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

GADAMER H.-G. (2008). Początek filozofii. przeł. J. Gajda-Krynicka. Warszawa: Wyd. IFiS PAN (Studia z Filozofii Systematycznej).

KYMLICKA W. (2009). Współczesna filozofia polityczna: Wprowadzenie. przeł. A. Pawelec. Warszawa: Fundacja „Aletheia”.

SCHNÄDELBACH H. (1992). Filozofia w Niemczech 1831-1933, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa: PWN.

SCHRÖDINGER E. (2017). Przyroda i Grecy: Nauki przyrodnicze i humanistyczne. przeł. K. Napiórkowski. Warszawa: Wyd. IFiS PAN (Studia z Filozofii Systematycznej).

SINGER P. (2003). Etyka praktyczna. przeł. A. Sagan. Warszawa: Wyd. „Książka i Wiedza”.   STRAUSS L., CROPSEY J. (2010). Historia filozofii politycznej. przeł. P. Nowak, P. Wiśniewski. Warszawa: Wyd. „Fronda”, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego.

TATARKIEWICZ W. (różne wydania). Dzieje sześciu pojęć. Warszawa: PWN.

TATARKIEWICZ W. (różne wydania). O szczęściu. przeł. S. Judycki. Warszawa: PWN.

 

Zalecana literatura anglojęzyczna:

 

Ayer A. J. (different editions). Philosophy in the Twentieth Century.

Bochenski J. M. (different editions). The Methods of Contemporary Thought. trans. by P. Caws.

Boucher D., Kelly P. (eds.), (2003). Political Thinkers: From Socrates to the Present. Oxford: Oxford University Press. Gadamer H.-G. (different editions). The Beginning of Philosophy. trans. by R. Coltman.

Kymlicka W. (different editions). Contemporary Political Philosophy: An Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Schnädelbach H. (1984). Philosophy in Germany 1831-1933. trans. by E. Matthews. Cambridge: Cambridge University Press.

Schrödinger E. (different editions). ‘Nature and the Greeks’ and ‘Science and Humanism’. Cambridge: Cambridge University Press.

Singer P. (different editions). Practical Ethics. Cambridge: Cambridge University Press.

Strauss L., Cropsey J. (eds.), (different editions). History of Political Philosophy. Chicago: University of Chicago Press.

Tatarkiewicz W. (different editions). A History of Six Ideas: An Essay in Aesthetics. trans. by Ch. Kasparek.

Tatarkiewicz W. (different editions), Analysis of Happiness. trans. by E. Rothert, D. Zielinska.

 

4. Kryteria oceny O przyjęciu do Szkoły Doktorskiej decyduje wynik konkursu wyrażony w punktach. Punktowane są: zaakceptowany przez proponowanego opiekuna naukowego projekt rozprawy doktorskiej, dotychczasowe osiągnięcia naukowe i działalność w studenckim ruchu naukowym, odpowiedzi w czasie ustnego egzaminu wstępnego na pytania dotyczące projektu rozprawy doktorskiej oraz wiedzy ogólnej kandydata z dyscypliny naukowej.
  Szczegółowe kryteria oceny

 

Ustala się następującą punktację za projekt rozprawy doktorskiej, osiągnięcia naukowe i egzamin wstępny:

1. Wstępny projekt rozprawy doktorskiej. Akceptacja przez proponowanego opiekuna naukowego; objętość 20-40 tys. znaków ze spacjami, zawartość obejmująca przynajmniej: wstęp i postawienie problemu badawczego wraz uzasadnieniem, przegląd literatury przedmiotu, metodologię i metodykę badań; planowaną zawartość rozprawy doktorskiej, bibliografię w stylu harwardzkim.

Łącznie 0-30 pkt.

2.Publikacje naukowe. Należy dołączyć kopię publikacji lub zaświadczenie z potwierdzeniem przyjęcia do druku:

a. 5 pkt. – artykuły opublikowane czasopismach w bazach Scopus, Web of Science, ERIH Plus oraz monografie autorskie opublikowane w wydawnictwach z listy MNiSW,

b. 3 pkt. – pozostałe artykuły w czasopismach na liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub rozdziały w pracach zbiorowych opublikowanych w wydawnictwach z listy MNiSW,

c. 1 pkt. – pozostałe publikacje naukowe.

Łącznie 0-10 pkt.

3. Udział w projektach badawczych. Należy dołączyć potwierdzenie udziału od kierownika projektu lub decyzję o przyznaniu środków.

a. 3 pkt. – rola wykonawcy lub kierownika w projektach NCN, NCBiR, MNiSW, H2020, ERC, Komisja Europejska i in. instytucji i organizacji zagranicznych;

b. 1 pkt. – rola wykonawcy lub kierownika w innych projektach.

Łącznie 0-5 pkt.

4.Aktywność w kołach naukowych, udział w komitetach organizacyjnych konferencji lub działalność popularyzująca naukę.

Należy dołączyć zaświadczenie od organizatorów wydarzenia, a w przypadku kół naukowych – zaświadczenie wydane przez opiekuna koła naukowego. Komisja przyznaje liczbę punktów w oparciu o ocenę jakościową osiągnięć.

Łącznie 0-5 pkt.

5. Czynny udział w konferencji naukowej (z referatem, posterem i in.) Należy dołączyć program konferencji i certyfikat/ zaświadczenie od organizatorów

a. 1 pkt. – konferencja studencko-doktorancka,

b. 2 pkt. – konferencja ogólnopolska / ogólnokrajowa,

c. 3 pkt. – konferencja międzynarodowa (min. 30% uczestników z referatami spoza kraju organizatora).

Łącznie 0-5 pkt.

6. Stypendia naukowe i nagrody przyznane w ramach Uczelni i poza Uczelnią, udział w studenckich programach wymiany (Erasmus+, Most, inne) Należy dołączyć certyfikat, potwierdzenie lub dyplom. Komisja przyznaje liczbę punktów w oparciu o ocenę jakościową osiągnięć.

Łącznie 0-5 pkt.

7. Egzamin wstępny – dyskusja nad złożonym projektem rozprawy doktorskiej

Łącznie 0-20 pkt.

8. Egzamin wstępny – ocena wiedzy ogólnej z zakresu danej dyscypliny Pytania losowane z listy zagadnień egzaminacyjnych.

Łącznie 0-20 pkt.

  Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 60
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 100
5. Język postępowania rekrutacyjnego

 

Język angielski, język polski
6. Wymagane dokumenty

Uwaga: 

 • Kandydat jest zobowiązany dostarczyć wymagane (właściwe dla danego programu kształcenia w Szkole Doktorskiej) dokumenty w wersji papierowej w terminie i miejscu składania dokumentów określonych w harmonogramie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr w roku akad.  2021/2022 (Zarządzenie  Rektora UWr nr 71/2021 z dnia 25 maja 2021 r.).
 • W przypadku niemożności bezpośredniego złożenia przez kandydata oryginalnych dokumentów w w/w terminie (zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022) kandydat załącza skany dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji określonych dla danego programu. Kandydat w zaistniałej sytuacji jest zobowiązany wcześniej wystąpić z prośbą do przewodniczącego lub sekretarza komisji rekrutacyjnej o wyrażenie zgody na załączenie dokumentów w wersji elektronicznej z podaniem powodu niemożności bezpośredniego złożenia dokumentów w wersji papierowej. 
 • 1.  podanie z informacją o planowanym temacie rozprawy doktorskiej oraz nazwiskiem proponowanego opiekuna naukowego;

  2.  podanie w sprawie przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK/IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

  3.  kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych   studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię. Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille;

  4.  pisemna opinia opiekuna naukowego wybranego spośród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na temat projektu rozprawy doktorskiej wraz z deklaracją objęcie kandydata opieką naukową;

  5.  wstępny projekt rozprawy doktorskiej;

  6.  certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym;

  7.  oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej ;

  Dokumenty należy złożyć w języku polskim lub angielskim.

  8.   potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

  Cudzoziemcy dodatkowo składają:

  1.  tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych  prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula.

  2.  kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności z oryginałem(w przypadku cudzoziemców). Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu kwalifikacyjnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizacje pobytu i jej dostarczenie dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

   


   

  HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

  KOLEGIUM DOKTORSKIE FILOZOFII w dyscyplinie naukowej:

  filozofia

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
  Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla obywateli polskich 01.06.2021 r.

  (www.irka.uni.wroc.pl)

  Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla cudzoziemców 01.06.2021 r.

  (https://international-applications.uni.wroc.pl)

  Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych dla obywateli polskich i cudzoziemców (decyduje data wykonania przelewu) 01.09.2021 r.
  Termin   i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich Do dnia 01.09.2021 r.

  Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych,   pok. 35 ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław

  lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu

  Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

  Termin i miejsce składania dokumentów dla cudzoziemców Do dnia 01.09.2021 r.                                       Biuro Współpracy Międzynarodowej, pok. 36 pl. Uniwersytecki 1, Gmach Główny

  50-137 Wrocław

  lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony: https://international-applications.uni.wroc.pl w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu

  Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

  Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022 24.09.2021 r.
  Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego dla obywateli polskich 15.09.2021 r. godz.9:00

  Wydział Nauk Społecznych

  Instytut Filozofii,

  sala 104 ul. Koszarowa 3/20, 51-149 Wrocław

  Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego dla cudzoziemców 15.09.2021 r. godz. 9:00 Wydział Nauk

  Społecznych

  Instytut Filozofii, sala 104 ul. Koszarowa 3/20 51-149 Wrocław

  Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 16.09.2021 r.
  Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiologiczną Za zgodą komisji rekrutacyjnej egzamin kwalifikacyjny może być zrealizowany w formie wideokonferencji (godzina egzaminu w formie wideokonferencji z kandydatem przebywającym poza Polską jest ustalana przez Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej indywidualnie, przy uwzględnieniu różnicy stref czasowych).

   

  Registration starts for Polish citizens 01.06.2021
  Deadline for registration and payment (Polish citizens)  

  (www.irka.uni.wroc.pl)

  Registration starts for foreign candidates
  Deadline for registration and payment (foreign candidates)  

  (https://international-applications.uni.wroc)

  Deadline and place of documents submission (Polish citizens) Dean’s Office of the Faculty of Social Sciences,Room 35,Koszarowa Street 3
  51-149 Wrocław
  Deadline and place of documents submission (foreign candidates)  Documents should be sent online: https://international-applications.uni.wroc.pl
  Date and location of the qualifying exam (Polish citizens) Faculty of Social Sciences,
  Institute of Philosophy,Room 104,Koszarowa Street 3/2051-149 Wrocław
  Date and location of the qualifying exam (foreign candidates)  (time of exam in the form of video conference for candidates living outside Poland will be set individually after considering time zone difference),

  Faculty of Social Sciences, Institute of Philosophy,

  room 104,

  Koszarowa Street 3/20
  51-149 Wrocław

  Announcement of the recruitment results

   

  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (PL) Pobierz pdf
  • Declaration of the candidate for the Doctoral School of the University of Wrocław (ENG) Pobierz pdf
  Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
  Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·         językoznawstwo

  ·         literaturoznawstwo

  ·         nauki o komunikacji społecznej i mediach

  16
  Kolegium Doktorskie Socjologii ·         nauki socjologiczne 4
  Kolegium Doktorskie Filozofii ·         filozofia 3
  Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·         nauki o polityce i administracji 8
  Kolegium Doktorskie Historii ·         historia 5
  Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·         pedagogika 4
  Kolegium Doktorskie Psychologii ·         psychologia 4
  Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·         archeologia

  ·         nauki o sztuce

  ·         nauki o kulturze i religii

  8
  Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·         nauki prawne 7
  Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·         nauki biologiczne 19
  Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·         nauki o Ziemi i środowisku

  ·         geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

  8
  Kolegium Doktorskie Matematyki ·         matematyka 7
  Kolegium Doktorskie Informatyki ·         informatyka 7
  Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·         nauki fizyczne

  ·         astronomia

  9
  Kolegium Doktorskie Chemii ·         nauki chemiczne 12
  Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·         nauki o bezpieczeństwie 2
  Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
  .

  Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
  4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
  6. posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

  dr hab. Jacek Zieliński

   

  Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej / Secretary of the Admissions Committee
  dr Urszula Lisowska
  e- mail:  urszula.lisowska2@uwr.edu.pl
  tel.  +48 71 375 50 42

  Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego dla obywateli polskich

  15.09.2021 r. godz.9:00

  Wydział Nauk Społecznych

  Instytut Filozofii,

  sala 104 ul. Koszarowa 3/20, 51-149 Wrocław

  Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego dla cudzoziemców

  15.09.2021 r. godz. 9:00 Wydział Nauk Społecznych

  Instytut Filozofii, sala 104 ul. Koszarowa 3/20 51-149 Wrocław


  Date and place of the qualifying exam for Polish citizens

  15.09.2021 9:00

  Faculty of Social Sciences
  Institute of Philosophy, room 104, Koszarowa Street 3/20
  51-149 Wrocław
  Date and place of the qualifying exam for foreign candidates

  15.09.2021 r. 9:00

  Faculty of Social Sciences Institute of Philosophy, room 104, Koszarowa Street 3/20
  51-149 Wrocław
  (time of the exam in the form of a video conference for candidates living outside Poland will be set individually after considering time zone difference)

  Termin   i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich

  Do dnia 01.09.2021 r.

  Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych,   pok. 35 ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław

  lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu

  Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

  Termin i miejsce składania dokumentów dla cudzoziemców

  Do dnia 01.09.2021 r. Biuro Współpracy Międzynarodowej, pok. 36 pl. Uniwersytecki 1, Gmach Główny

  50-137 Wrocław

  lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony: https://international-applications.uni.wroc.pl w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

  Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

  24.09.2021 r.


  Documents submission for Polish citizens
  Deadline: 01.09.2021
  Place: Dean’s Office of the Faculty of Social Sciences, room 35
  Koszarowa Street 3
  51-149 Wrocław

  Documents submission for foreign candidates
  Deadline: 01.09.2021
  Documents should be submitted online: https://international-applications.uni.wroc.pl