Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna

Nazwa Wydziału: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii

Kierownik Kolegium Doktorskiego: Prof. dr hab. Piotr Migoń

Okres kształcenia: 4 lata

Program:

Podstawowym zadaniem doktoranta w Kolegium jest realizacja projektu badawczego, czyli prowadzenie badań naukowych w stopniu wystarczająco oryginalnym i twórczym, aby ich ukończenie było podstawą do nadania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie Nauki o Ziemi i Kształtowanie Środowiska lub Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna. Forma realizacji projektu musi być zgodna z ogólnym zasadami funkcjonowania Szkoły Doktorskiej, w świetle Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz.1668 z późn. zm.), natomiast szczegółowe zasady realizacji projektu są uzgadniane i oceniane przez promotora rozprawy doktorskiej.

Program kształcenia obejmuje zajęcia przygotowujące do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej. Obejmuje on zajęcia ogólne (etyka prowadzenia badań naukowych, prawne podstawy działalności naukowej, prawo autorskie w pracy naukowej, wprowadzenie do metodologii nauk) oraz zajęcia związane ze specyfiką kolegium, o charakterze seminaryjnym, konwersatoryjnym i wykładowym. Szczególną rolę mają seminaria doktoranckie, podczas których uczestnicy Kolegium prezentują wyniki własnych badań.

Obowiązkowym elementem kształcenia jest także odbycie praktyki zawodowej, czyli samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Szczegółowy program.

Sylwetka absolwenta – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

Absolwent Kolegium Doktorskiego Geografii i Geologii jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia twórczej pracy naukowej w zakresie uprawianej dyscypliny i udostępniania wyników tej pracy zgodnie z zasadami formalnymi i etycznymi obowiązującymi w środowisku naukowym. Ma wiedzę pozwalającą na umieszczenie własnych badań w szerszym kontekście dyscypliny, dobranie odpowiednich metod do założonych celów badawczych, właściwą interpretację wyników badań i

odpowiednie ich upowszechnienie. Potrafi w praktyce zastosować metody badawcze niezbędne do realizacji pracy naukowej i umie we właściwy sposób zaprezentować wyniki badań. Jest przygotowany do samodzielnego podejmowania aktywności publikacyjnej, uczestnictwa w dyskusjach naukowych, ubiegania się o środki finansowe na badania. Uzyskuje kompetencje społecznie niezbędne do prowadzenia działalności naukowej, w tym zdolność krytycznej oceny wyników badań, inicjowania działań w interesie publicznym oraz świadomość zasad etycznych obowiązujących w nauce.

Dodatkowe informacje

Dalsze obowiązki doktoranta:

– aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych uczelni oraz jednostki w której odbywa kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej.

– aktywne uczestnictwo w seminariach i konferencjach krajowych, a w szczególności międzynarodowych, a także powinien uczestniczyć w akcjach popularyzujących naukę.

– uczestnictwo w przygotowaniu organizowanych konferencji, sympozjów, zjazdów i wykładów gościnnych, a także pomoc w przeprowadzaniu egzaminów.

Rekrutacja 2022/2023:

Nazwa Wydziału Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii
Dyscyplina naukowa Nauki o Ziemi i Środowisku

Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna

ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego  
  egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna * Pisemny egzamin kwalifikacyjny
2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/rozmowy kwalifikacyjnej

 

Ogólna wiedza o środowisku przyrodniczym i jego przekształceniach pod wpływem działalności ludzkiej, w szczególności:

– naturalne i antropogeniczne czynniki zmian klimatu,

– środowiskowe skutki eksploatacji surowców mineralnych,

– wpływ środowiska przyrodniczego na działalność człowieka – w przeszłości i obecnie,

– zagrożenia naturalne i sposoby minimalizacji ich skutków.

 

3. Zalecana literatura

 

 

·        Craig J.R., Vaughan D.J., Skinner B.J, 2003. Zasoby Ziemi. PWN, Warszawa.

·        Graniczny M., Mizerski W., 2017. Geozagrożenia. PWN, Warszawa.

·        Mannion A., 2001. Zmiany środowiska Ziemi. Historia środowiska przyrodniczego i kulturowego. PWN, Warszawa.

·        Van Andel T., 2012. Nowe spojrzenie na starą planetę. PWN, Warszawa.

 

4. Kryteria oceny  
  Szczegółowe kryteria oceny

 

1. Oceny uzyskane na wcześniejszych etapach kształcenia akademickiego:

Średnia ocena z przebiegu dotychczasowych studiów (jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia), wg proporcjonalnej wagi oceny 50:50 w przypadku studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia lub z dotychczasowego okresu studiów dla beneficjentów programu „Diamentowy Grant”:

4,0 i poniżej – 0 pkt.

4,01-4,20    – 1 pkt.

4,21-4,40    – 2 pkt.

4,41-4,60    – 3 pkt.,

4,61-4,80    – 4 pkt.,

4,81-5,0      – 5 pkt.

Suma punktów za dotychczas uzyskane oceny – maksymalnie 5.

 

2. Dotychczasowe osiągnięcia w pracy naukowej i w zakresie popularyzacji nauki:

· artykuł naukowy samodzielny lub współautorstwo pracy zbiorowej jako pierwszy autor – 2 pkt.

·  artykuł naukowy, współautorstwo – 1 pkt

· abstrakt lub aktywny, potwierdzony udział w konferencji naukowej – 0,5 pkt.

· udział w realizacji projektów badawczych kierowanych przez pracownika naukowego – 0,5 pkt.

· potwierdzony udział w działaniach popularyzujących naukę – maksymalnie 1 pkt.

Suma punktów za działalność naukową – maksymalnie 5.

3. Znajomość języka angielskiego

Zadaniem kandydata jest napisanie w języku angielskim streszczenia prostego tekstu popularno-naukowego w języku polskim, dotyczącego zagadnienia z zakresu tematycznego wskazanego w punkcie 2. Streszczenie powinno mieć około 250 słów (± 10%).

Kryteriami oceny są: generalna poprawność językowa i logiczne ujęcie najważniejszych stwierdzeń z tekstu źródłowego

 

Ocena: 0 – 5 pkt. (każdy członek komisji ocenia streszczenie w skali od 0 do 5 pkt., z zachowaniem anonimowości ocenianych prac. Ocena końcowa jest średnią z ocen cząstkowych). Za ocenę pozytywną uznaje się uzyskanie przynajmniej 2,5 pkt.

 

4. Wiedza merytoryczna z zakresu tematyki realizowanej w kolegium

Egzamin ma formę pisemną. Kandydaci piszą krótki esej na zadany temat, z zakresu ogólnej wiedzy o środowisku przyrodniczym.

Ocena: od 0 do 15 pkt. (każdy członek komisji ocenia esej w skali od 0 do 5 pkt., z zachowaniem anonimowości ocenianych prac. Ocena końcowa jest sumą ocen cząstkowych). Za ocenę pozytywną uznaje się uzyskanie przynajmniej 7,5 punktu.

Po przeprowadzeniu egzaminu Komisja tworzy listę rankingową. Pozycja kandydata na liście rankingowej odzwierciedla całkowitą liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, z zastrzeżeniem konieczności uzyskania przynajmniej 7,5 punktu z egzaminu z wiedzy merytorycznej (esej) oraz 2,5 punktu za streszczenie.

  Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 10
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 30
5. Język postępowania rekrutacyjnego Język polski, język angielski (napisanie streszczenia)
6. Wymagane dokumenty Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski:

1. podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK/IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;

2. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, ze wskazaniem dyscypliny, w której będzie realizowana rozprawa doktorska;

3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Uczelnię lub w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta „Diamentowego Grantu”.  Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille;

4. oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów;

5. oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej;

6. CV (życiorys);

7. zaświadczenie o średniej ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, ustalonej zgodnie z regulaminem uczelni i wydane przez uczelnię, w której kandydat/ka ukończył/a studia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – zaświadczenie o średniej ze studiów pierwszego stopnia, bądź z ukończonych trzech lat jednolitych studiów magisterskich;

8. opinię o przydatności do pracy naukowej sporządzoną przez osobę mającą stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk o Ziemi i środowisku lub geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej;

9. oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej (Zakładu), w której będzie realizowana rozprawa doktorska;

10. kopie pierwszych stron dotychczasowych publikacji i inne dokumenty poświadczające dotychczasowe osiągnięcia w pracy naukowej i popularyzacji nauki.

11.potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

12.jedną fotografię zgodną z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm).

·      Niezłożenie któregokolwiek z dokumentów wskazanych powyżej w pkt. 1-9 i 11-12 skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.

·      Niezłożenie dokumentów wskazanych w pkt. 10 powoduje, że kandydat nie uzyskuje punktów z tytułu oceny osiągnięć naukowych.

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem.

 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE GEOGRAFII I GEOLOGII

w dyscyplinie naukowej:

nauki o Ziemi i środowisku

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

 

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 1 czerwca 2022 r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 31 sierpnia 2022 r. godz. 10:00
Termin  i miejsce składania dokumentów Do dnia 31 sierpnia 2022 r. do godziny 15:00

 

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023 Do dnia 16 września 2022 r.

 

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 6 września 2022 r. o godz. 8:30
Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

ul. Cybulskiego 30

50-205 Wrocław

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 7 września 2022 r. godz. 13:00
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Wariant A: Egzamin kwalifikacyjny w formie stacjonarnej, w pomieszczeniu (pomieszczeniach) spełniającym warunki bezpieczeństwa w warunkach zagrożenia epidemiologicznego.

Wariant B (warunki całkowitego zamknięcia instytucji publicznych i niemożliwość  przeprowadzenia egzaminu w formie stacjonarnej): Egzamin kwalifikacyjny w formie zdalnej, w warunkach kontroli przebiegu egzaminu.

 

KOLEGIUM DOKTORSKIE GEOGRAFII I GEOLOGII

w dyscyplinie naukowej:

Nauki o Ziemi i środowisku

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

(w ramach projektu badawczego NCN SONATA BIS „GLAVE – transformacja wybrzeży paraglacjalnych przez fale tsunami – kiedyś, dziś i w cieplejszej przyszłości”)

 

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 1 czerwca 2022 r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 7 czerwca  2022 r. godz. 10:00
Termin  i miejsce składania dokumentów Do dnia 7 czerwca 2022 r. do godziny 15:00

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023 Do dnia 16 września 2022 r.

 

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 13 czerwca  2022 r. o godz. 10:00
Zakład Geomorfologii – pokój 318Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1

50-524 Wrocław

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 14 czerwca 2022 r. godz. 13:00
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Wariant A: Egzamin kwalifikacyjny w formie stacjonarnej, w pomieszczeniu (pomieszczeniach) spełniającym warunki bezpieczeństwa w warunkach zagrożenia epidemiologicznego.

Wariant B (warunki całkowitego zamknięcia instytucji publicznych i niemożliwość  przeprowadzenia egzaminu w formie stacjonarnej): Egzamin kwalifikacyjny w formie zdalnej, w warunkach kontroli przebiegu egzaminu.

  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf
  • Pobierz pdf
L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
1 Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·        językoznawstwo

·        literaturoznawstwo

·        nauki o komunikacji społecznej i mediach

16
2 Kolegium Doktorskie Filozofii ·        filozofia 4
3 Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·        nauki o bezpieczeństwie 3
4 Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·        nauki o polityce i administracji 8
5 Kolegium Doktorskie Socjologii ·        nauki socjologiczne 4
6 Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·        archeologia

·        nauki o sztuce

·        nauki o kulturze i religii

9
7 Kolegium Doktorskie Historii ·        historia 5
8 Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·        pedagogika 4
9 Kolegium Doktorskie Psychologii ·        psychologia 4
10 Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·        nauki prawne 7
11 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·        nauki biologiczne 19
12 Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·        nauki o Ziemi i środowisku

·        geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

8
13 Kolegium Doktorskie Matematyki ·        matematyka 8
14 Kolegium Doktorskie Informatyki ·        informatyka 8
15 Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·        nauki fizyczne

·        astronomia

7
16 Kolegium Doktorskie Chemii ·        nauki chemiczne 12
Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
  4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
  6. posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

Uni.wroc.pl

Uni.wroc.pl postępowanie rekrutacyjne.

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

prof. dr hab. Piotr Migoń

 

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Jacek Szczepański, prof. UWr

tel. 71 3759 359; 71 3752 462

e-mail: jacek.szczepanski@uwr.edu.pl

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej w projekcie badawczym NCN Sonata BIS: „GLAVE – transformacja wybrzeży paraglacjalnych przez fale tsunami – kiedyś, dziś i w cieplejszej przyszłości”

dr hab. Jakub Kierczak, prof. UWr

 

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej w projekcie badawczym NCN Sonata BIS: „GLAVE – transformacja wybrzeży paraglacjalnych przez fale tsunami – kiedyś, dziś i w cieplejszej przyszłości”

dr hab. Mateusz Strzelecki, prof. UWr

e-mail: mateusz.strzelecki@uwr.edu.pl

tel. 71 375 22 96

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego:

6 września 2022 r. o godz. 8:30
Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Uniwersytet Wrocławski

ul. Cybulskiego 30

50-205 Wrocław

W projekcie badawczym NCN Sonata BIS: „GLAVE – transformacja wybrzeży paraglacjalnych przez fale tsunami – kiedyś, dziś i w cieplejszej przyszłości”

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego:

13 czerwca  2022 r. o godz. 10:00
Zakład Geomorfologii – pokój 318

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1

50-524 Wrocław

Termin i miejsce składania dokumentów:

Do dnia 31 sierpnia 2022 r. do godziny 15:00

Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław
3 piętro

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej:

Do dnia 16 września 2022 r.

W projekcie badawczym NCN Sonata BIS: „GLAVE – transformacja wybrzeży paraglacjalnych przez fale tsunami – kiedyś, dziś i w cieplejszej przyszłości”

Termin i miejsce składania dokumentów:

Do dnia 7 czerwca 2022 r. do godziny 15:00

Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław
3 piętro

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej:

Do dnia 16 września 2022 r.