Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna

Nazwa Wydziału: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii

Kierownik Kolegium Doktorskiego: Prof. dr hab. Piotr Migoń

Okres kształcenia: 4 lata

Program:

Podstawowym zadaniem doktoranta w Kolegium jest realizacja projektu badawczego, czyli prowadzenie badań naukowych w stopniu wystarczająco oryginalnym i twórczym, aby ich ukończenie było podstawą do nadania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie Nauki o Ziemi i Kształtowanie Środowiska lub Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna. Forma realizacji projektu musi być zgodna z ogólnym zasadami funkcjonowania Szkoły Doktorskiej, w świetle Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz.1668 z późn. zm.), natomiast szczegółowe zasady realizacji projektu są uzgadniane i oceniane przez promotora rozprawy doktorskiej.

Program kształcenia obejmuje zajęcia przygotowujące do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej. Obejmuje on zajęcia ogólne (etyka prowadzenia badań naukowych, prawne podstawy działalności naukowej, prawo autorskie w pracy naukowej, wprowadzenie do metodologii nauk) oraz zajęcia związane ze specyfiką kolegium, o charakterze seminaryjnym, konwersatoryjnym i wykładowym. Szczególną rolę mają seminaria doktoranckie, podczas których uczestnicy Kolegium prezentują wyniki własnych badań.

Obowiązkowym elementem kształcenia jest także odbycie praktyki zawodowej, czyli samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Szczegółowy program.

Sylwetka absolwenta – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

Absolwent Kolegium Doktorskiego Geografii i Geologii jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia twórczej pracy naukowej w zakresie uprawianej dyscypliny i udostępniania wyników tej pracy zgodnie z zasadami formalnymi i etycznymi obowiązującymi w środowisku naukowym. Ma wiedzę pozwalającą na umieszczenie własnych badań w szerszym kontekście dyscypliny, dobranie odpowiednich metod do założonych celów badawczych, właściwą interpretację wyników badań i

odpowiednie ich upowszechnienie. Potrafi w praktyce zastosować metody badawcze niezbędne do realizacji pracy naukowej i umie we właściwy sposób zaprezentować wyniki badań. Jest przygotowany do samodzielnego podejmowania aktywności publikacyjnej, uczestnictwa w dyskusjach naukowych, ubiegania się o środki finansowe na badania. Uzyskuje kompetencje społecznie niezbędne do prowadzenia działalności naukowej, w tym zdolność krytycznej oceny wyników badań, inicjowania działań w interesie publicznym oraz świadomość zasad etycznych obowiązujących w nauce.

Dodatkowe informacje

Dalsze obowiązki doktoranta:

– aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych uczelni oraz jednostki w której odbywa kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej.

– aktywne uczestnictwo w seminariach i konferencjach krajowych, a w szczególności międzynarodowych, a także powinien uczestniczyć w akcjach popularyzujących naukę.

– uczestnictwo w przygotowaniu organizowanych konferencji, sympozjów, zjazdów i wykładów gościnnych, a także pomoc w przeprowadzaniu egzaminów.

 


 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE GEOGRAFII I GEOLOGII

w dyscyplinie naukowej:

nauki o Ziemi i środowisku

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

 

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 1 czerwca 2022 r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 31 sierpnia 2022 r. godz. 10:00
Termin  i miejsce składania dokumentów Do dnia 31 sierpnia 2022 r. do godziny 15:00

 

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023 Do dnia 16 września 2022 r.

 

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 6 września 2022 r. o godz. 8:30
Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

ul. Cybulskiego 30

50-205 Wrocław

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 7 września 2022 r. godz. 13:00
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Wariant A: Egzamin kwalifikacyjny w formie stacjonarnej, w pomieszczeniu (pomieszczeniach) spełniającym warunki bezpieczeństwa w warunkach zagrożenia epidemiologicznego.

Wariant B (warunki całkowitego zamknięcia instytucji publicznych i niemożliwość  przeprowadzenia egzaminu w formie stacjonarnej): Egzamin kwalifikacyjny w formie zdalnej, w warunkach kontroli przebiegu egzaminu.

 

KOLEGIUM DOKTORSKIE GEOGRAFII I GEOLOGII

w dyscyplinie naukowej:

Nauki o Ziemi i środowisku

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

(w ramach projektu badawczego NCN SONATA BIS „GLAVE – transformacja wybrzeży paraglacjalnych przez fale tsunami – kiedyś, dziś i w cieplejszej przyszłości”)

 

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 1 czerwca 2022 r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 7 czerwca  2022 r. godz. 10:00
Termin  i miejsce składania dokumentów Do dnia 7 czerwca 2022 r. do godziny 15:00

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023 Do dnia 16 września 2022 r.

 

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 13 czerwca  2022 r. o godz. 10:00
Zakład Geomorfologii – pokój 318Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1

50-524 Wrocław

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 14 czerwca 2022 r. godz. 13:00
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Wariant A: Egzamin kwalifikacyjny w formie stacjonarnej, w pomieszczeniu (pomieszczeniach) spełniającym warunki bezpieczeństwa w warunkach zagrożenia epidemiologicznego.

Wariant B (warunki całkowitego zamknięcia instytucji publicznych i niemożliwość  przeprowadzenia egzaminu w formie stacjonarnej): Egzamin kwalifikacyjny w formie zdalnej, w warunkach kontroli przebiegu egzaminu.

  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf
  • Pobierz pdf
L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
1 Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·        językoznawstwo

·        literaturoznawstwo

·        nauki o komunikacji społecznej i mediach

16
2 Kolegium Doktorskie Filozofii ·        filozofia 4
3 Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·        nauki o bezpieczeństwie 3
4 Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·        nauki o polityce i administracji 8
5 Kolegium Doktorskie Socjologii ·        nauki socjologiczne 4
6 Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·        archeologia

·        nauki o sztuce

·        nauki o kulturze i religii

9
7 Kolegium Doktorskie Historii ·        historia 5
8 Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·        pedagogika 4
9 Kolegium Doktorskie Psychologii ·        psychologia 4
10 Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·        nauki prawne 7
11 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·        nauki biologiczne 19
12 Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·        nauki o Ziemi i środowisku

·        geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

8
13 Kolegium Doktorskie Matematyki ·        matematyka 8
14 Kolegium Doktorskie Informatyki ·        informatyka 8
15 Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·        nauki fizyczne

·        astronomia

7
16 Kolegium Doktorskie Chemii ·        nauki chemiczne 12
Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

1.  obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. 
osób posiadających ważną Kartę Polaka lub osób, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
3.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadaczy karty stałego pobytu);
4.
osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
5.
osób którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis)
6.
osób posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze karty pobytu z adnotacją „uchodźca” lub decyzji o jej przyznaniu);
7.
osób posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
8.
osób będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkających na terytorium Polski;
9.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);
10.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);
11.
osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis;
12. 
osób posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Do dnia 31 sierpnia 2022 r. do godziny 15:00

Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław
3 piętro

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej:

Do dnia 16 września 2022 r.

W projekcie badawczym NCN Sonata BIS: „GLAVE – transformacja wybrzeży paraglacjalnych przez fale tsunami – kiedyś, dziś i w cieplejszej przyszłości”

Termin i miejsce składania dokumentów:

Do dnia 7 czerwca 2022 r. do godziny 15:00

Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław
3 piętro

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej:

Do dnia 16 września 2022 r.

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego:

6 września 2022 r. o godz. 8:30
Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Uniwersytet Wrocławski

ul. Cybulskiego 30

50-205 Wrocław

W projekcie badawczym NCN Sonata BIS: „GLAVE – transformacja wybrzeży paraglacjalnych przez fale tsunami – kiedyś, dziś i w cieplejszej przyszłości”

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego:

13 czerwca  2022 r. o godz. 10:00
Zakład Geomorfologii – pokój 318

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1

50-524 Wrocław

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

prof. dr hab. Piotr Migoń

 

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Jacek Szczepański, prof. UWr

tel. 71 3759 359; 71 3752 462

e-mail: jacek.szczepanski@uwr.edu.pl

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej w projekcie badawczym NCN Sonata BIS: „GLAVE – transformacja wybrzeży paraglacjalnych przez fale tsunami – kiedyś, dziś i w cieplejszej przyszłości”

dr hab. Jakub Kierczak, prof. UWr

 

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej w projekcie badawczym NCN Sonata BIS: „GLAVE – transformacja wybrzeży paraglacjalnych przez fale tsunami – kiedyś, dziś i w cieplejszej przyszłości”

dr hab. Mateusz Strzelecki, prof. UWr

e-mail: mateusz.strzelecki@uwr.edu.pl

tel. 71 375 22 96

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego:

6 września 2022 r. o godz. 8:30
Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Uniwersytet Wrocławski

ul. Cybulskiego 30

50-205 Wrocław

W projekcie badawczym NCN Sonata BIS: „GLAVE – transformacja wybrzeży paraglacjalnych przez fale tsunami – kiedyś, dziś i w cieplejszej przyszłości”

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego:

13 czerwca  2022 r. o godz. 10:00
Zakład Geomorfologii – pokój 318

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1

50-524 Wrocław

Termin i miejsce składania dokumentów:

Do dnia 31 sierpnia 2022 r. do godziny 15:00

Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław
3 piętro

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej:

Do dnia 16 września 2022 r.

W projekcie badawczym NCN Sonata BIS: „GLAVE – transformacja wybrzeży paraglacjalnych przez fale tsunami – kiedyś, dziś i w cieplejszej przyszłości”

Termin i miejsce składania dokumentów:

Do dnia 7 czerwca 2022 r. do godziny 15:00

Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław
3 piętro

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej:

Do dnia 16 września 2022 r.