Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

GEOTURYSTYKA

studia podyplomowe

Opis kierunku:

Studia Podyplomowe Geoturystyka są propozycją dydaktyczną Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego adresowaną do osób pracujących lub chcących podejmować działalność w branży turystycznej, które ukończyły studia I stopnia (6 poziom kwalifikacji PRK).

Studia Podyplomowe Geoturystyka są adresowane do szerokiego kręgu odbiorców: zarówno osób, które miały wcześniej styczność z geologią (na przykład do absolwentów studiów geologicznych, geograficznych, turystycznych) oraz tych, którzy nie mieli dotąd żadnych doświadczeń w tej dziedzinie. Oferta studiów kierowana jest w szczególności do następujących grup osób:

– Pracownicy samorządów terytorialnych – zwłaszcza ci zainteresowani rozwijaniem geoturystyki oraz ochroną stanowisk geologicznych na obszarze gmin, powiatów województw;

– Przedsiębiorcy podejmujący działalność gospodarczą w obszarze geoturystyki (organizatorzy wyjazdów geologicznych);

– Przedsiębiorcy i pracownicy branży hotelarskiej, biur podróży chcący rozszerzyć swoją ofertę w kierunku geoturystyki;

– Nauczyciele geografii, chcący zwiększyć swoje kompetencje w zakresie geologii potrzebne w nauczaniu geografii;

– Pracownicy parków narodowych, parków krajobrazowych, geoparków, leśnictw i instytucji ochrony przyrody, chcący zwiększyć swoją wiedzę w zakresie ochrony stanowisk przyrody nieożywionej;

– Przewodnicy i piloci wycieczek.

Studia trwają dwa semestry.

Więcej informacji o studiach na stronie Wydziału – link.

 


 

Rekrutacja 2024/2025:

Zasady naboru: przyjęcie na studia następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie kompletu dokumentów –  obowiązuje rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: 3.06 – 18.10.2024 r.

Termin składania dokumentów: 22 – 23.10.2024 r.

Miejsce składania dokumentów (adres):

Instytut Nauk Geologicznych
Sekretariat, pok. 212, II piętro
ul. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław

w godz. 10.00 – 14.00

Termin rozpoczęcia studiów:  październik/listopad 2024 r.

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną za zgodność z oryginałem  – notarialnie bądź przez upoważnionego pracownika jednostki przyjmującej dokumenty;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów za granicą poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z zaświadczeniem o uznaniu dyplomu za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, wydanym po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego – w przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów za granicą nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność albo na podstawie art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jeżeli jest wymagane;
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli);
 • inne dokumenty, związane ze specyfiką danych studiów podyplomowych, określone przez kierownika studiów w zasadach rekrutacji.

W przypadku wątpliwości, kierownik studiów może zażądać od cudzoziemców i obywateli polskich posiadających dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą legalizacji dyplomu lub apostille. Kierownik studiów może także zażądać przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dyplomu i zaświadczenia o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub aktu nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

Uwaga!
Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
 3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
kierunekOpłata semestralna [PLN]
Studia Podyplomowe Geoturystyka2250 zł (dla absolwentów WNoZiKŚ UWr 2100 zł)

Instytut Nauk Geologicznych
Sekretariat, pok. 212, II piętro
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław

w godz. 10:00 – 14:00

Kierownik studiów: dr Piotr Wojtulek

Instytut Nauk Geologicznych
Sekretariat, pok. 204, II piętro
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław

sekretarz studiów:
mgr Adam Wojtyna
tel. +48 71 375 93 15
adam.wojtyna@uwr.edu.pl

Instytut Nauk Geologicznych
Sekretariat, pok. 212, II piętro
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław

w godz. 10:00 – 14:00