Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

GEOTURYSTYKA

studia podyplomowe

Opis kierunku:

Studia Podyplomowe Geoturystyka są propozycją dydaktyczną Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego adresowaną do osób pracujących lub chcących podejmować działalność w branży turystycznej, które ukończyły studia I stopnia (6 poziom kwalifikacji PRK).

Studia Podyplomowe Geoturystyka są adresowane do szerokiego kręgu odbiorców: zarówno osób, które miały wcześniej styczność z geologią (na przykład do absolwentów studiów geologicznych, geograficznych, turystycznych) oraz tych, którzy nie mieli dotąd żadnych doświadczeń w tej dziedzinie. Oferta studiów kierowana jest w szczególności do następujących grup osób:

– Pracownicy samorządów terytorialnych – zwłaszcza ci zainteresowani rozwijaniem geoturystyki oraz ochroną stanowisk geologicznych na obszarze gmin, powiatów województw;

– Przedsiębiorcy podejmujący działalność gospodarczą w obszarze geoturystyki (organizatorzy wyjazdów geologicznych);

– Przedsiębiorcy i pracownicy branży hotelarskiej, biur podróży chcący rozszerzyć swoją ofertę w kierunku geoturystyki;

– Nauczyciele geografii, chcący zwiększyć swoje kompetencje w zakresie geologii potrzebne w nauczaniu geografii;

– Pracownicy parków narodowych, parków krajobrazowych, geoparków, leśnictw i instytucji ochrony przyrody, chcący zwiększyć swoją wiedzę w zakresie ochrony stanowisk przyrody nieożywionej;

– Przewodnicy i piloci wycieczek.

Studia trwają dwa semestry.

Więcej informacji o studiach na stronie Wydziału – link.

Rekrutacja 2023/2024:

Zasady naboru: przyjęcie na studia następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie kompletu dokumentów –  obowiązuje rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.

 


 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: 1.06 – 13.10.2023 r.

Termin składania dokumentów:
16-18 października 2023 r.
w godzinach 10:00 – 14:00

Miejsce składania dokumentów (adres):

Instytut Nauk Geologicznych
Sekretariat, pok. 221, II piętro
ul. W. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

Termin rozpoczęcia studiów: październik 2023 r.

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia, następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

Od cudzoziemców wymagamy dodatkowo:

 • przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1.

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest jeden z niżej wymienionych dokumentów:

   1. zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
   2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
   3. zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1 są kandydaci posiadający:

   1. zezwolenie na pobyt stały;
   2. Kartę Polaka;
   3. świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty;
   4. dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.
 • kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim
 • apostille lub legalizacja dyplomu zagranicznego wydanego poza granicami Polski
 • tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski

Uwaga!
Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
 3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
kierunekOpłata semestralna [PLN]
Studia Podyplomowe Geoturystyka2100

Instytut Nauk Geologicznych
Sekretariat, pok. 204, II piętro
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław

17, 18, 19 października 2022 w godzinach 10:00 – 14:00

Kierownik studiów: dr Piotr Wojtulek

Instytut Nauk Geologicznych
Sekretariat, pok. 204, II piętro
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław

sekretarz studiów:
mgr Adam Wojtyna
tel. +48 71 375 93 15
adam.wojtyna@uwr.edu.pl

Instytut Nauk Geologicznych
Sekretariat, pok. 204, II piętro
pl. Maxa Borna 9
50-204 Wrocław

17, 18, 19 października 2022 w godzinach 10:00 – 14:00