Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

HISTORIA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia: historia

Nazwa Wydziału: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Historii

Kierownik Kolegium Doktorskiego: dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel, prof. UWr

Okres kształcenia: 4 lata

Program kształcenia obejmuje 360 godzin zajęć o różnym charakterze. 32 godziny stanowią zajęcia ogólnouniwersyteckie obejmujące zagadnienia prawne i etyczne pracy naukowej. Pozwalają one także zdobyć wiedzę odnośnie zasad przygotowywania wniosków grantowych. 268 godzin zajęć organizowanych jest w ramach kolegium dyscypliny. Obok seminarium doktoranckiego (240 godzin) znajdują się tu przedmioty z zakresu dydaktyki w szkole wyższej przygotowujące do akademickich zajęć dydaktycznych oraz metodologia badań historycznych. Oprócz tego przewidziano 40 godzin praktyki zawodowej w formie samodzielnego prowadzenia zajęć i uczestniczenia w roli osoby hospitującej. 20 godzin zostało zarezerwowane na obowiązkowe uczestnictwo w zagranicznej wymianie naukowej, stażach lub konferencjach o charakterze międzynarodowym.

Program kształcenia w Kolegium Doktorskim Historii (Załącznik do Uchwały): uchwala-nr-224_2023-senatu-uwr-z-dnia-2023-12-20-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-programow-ksztalcenia-w-szkole-doktorskiej-uwr.pdf (uni.wroc.pl)

Zasady rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Historii (Załącznik do Uchwały)Uchwała Nr 223_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr na programy kształcenia rozpoczynające się w r.a. 2024_2025.pdf

Sylwetka Absolwenta

Absolwent nabędzie zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie zagadnień ogólnych właściwych dla nauk historycznych oraz wybranych problemów szczegółowych dla epoki historycznej, której dotyczy rozprawa doktorska. Odwołując się i korzystając z dotychczasowych osiągnięć naukowych dyscypliny, w tym metodologii badań, zdobędzie umiejętności pozwalające na podejmowanie wyzwań tworzenia własnych propozycji badawczych. Prowadzone przez niego badania naukowe oraz powstała w ich wyniku rozprawa doktorska przyczynią się do rozwoju nauki oraz poszerzenia wiedzy z zakresu dyscypliny, która reprezentuje Absolwent. Będzie również w stanie swoje osiągnięcia włączać do przestrzeni nauk historycznych zgodnie z zasadami upowszechniania wyników badawczych. Będąc świadomy roli historyka i naukowca (w tym obowiązujących na tym obszarze norm etycznych i prawnych) pozna zasady transferu wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu nauk historycznych do szeroko rozumianego społeczeństwa. Dzięki temu posiądzie umiejętność przekazywania ich oraz świadomego dzielenia się nimi nie tylko ze środowiskiem akademickim krajowym i zagranicznym, ale także w sferze publicznej. Poznając istotne uwarunkowania działalności naukowej w zakresie nauk historycznych posiądzie wiedzę i umiejętności odnośnie pozyskiwania środków finansowych na badania (w tym grantów). Będzie mógł aktywnie uczestniczyć w międzynarodowej wymianie naukowej z zakresu nauk historycznych. Dzięki praktykom zawodowym posiądzie umiejętność realizacji zadań dydaktycznych na poziomie akademickim. Otrzyma przygotowanie niezbędne do kontynuowania pracy naukowej o profilu akademickim, w wyniku której może zdobywać kolejne stopnie i tytuły naukowe.

Rekrutacja 2023/2024:

ZASADY REKRUTACJI

1. Forma postępowania rekrutacyjnego Rozmowa kwalifikacyjna
2. Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej

 

Znajomość podstawowych problemów metodologicznych dyscypliny historia oraz literatury przedmiotu i materiałów źródłowych z zakresu wybranej specjalności badawczej.

 

3. Zalecana literatura
4. Kryteria oceny Rekrutacja ma formę konkursu. O przyjęciu do Kolegium Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie historia decyduje suma punktów osiągniętych przez kandydatów w toku postępowania kwalifikacyjnego. Na tej podstawie sporządzana jest lista rankingowa.
  Szczegółowe kryteria oceny Szczegółowe zasady przyznawania punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym:

1)     ocena ogólnego przygotowania kandydata w zakresie znajomości podstawowych problemów metodologicznych dyscypliny historia oraz literatury przedmiotu i materiałów źródłowych z zakresu wybranej specjalności badawczej: 0-5 punktów;

2)     ocena przygotowania konspektu projektu badawczego:  0-3 punkty;

3)     punkty za pracę magisterską lub licencjacką w przypadku beneficjentów „Pereł nauki” (równe jej ocenie, powiększone o 1 punkt w przypadku oceny dobrej, 1,5 punktu – dobrej z plusem i 2 punkty. w przypadku bardzo dobrej): 5-7 punktów;

4)     punkty za średnią ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (w przypadku beneficjentów „Pereł nauki” punkty za średnią ze studiów pierwszego stopnia) – z zaokrągleniem do części setnych po przecinku wg ogólnie przyjętych zasad: 3-5 punktów;

5)     punkty za drugi kierunek studiów (studia zgodne z obranym kierunkiem badawczym): 0-1 punktów (ukończone studia I stopnia – 0,5 punktu, ukończone studia II stopnia – 1 punkt);

6)     udział w projektach badawczych: NCN, NPRH, MEiN, NCBiR rola kierownika 5 punktów; rola wykonawcy 3 punkty; uzyskanie pozytywnych recenzji wniosku złożonego jako kierownik grantu NCN, NPRH, NCBiR na poziomie 70 % bez skierowania do finansowania 1 punkt;

7)   punkty za aktywność naukową kandydata, w tym publikacje, publikacje w druku, udział w konferencjach, ew. działalność popularyzatorską: 0-6 punktów. Kandydat może osiągnąć maksymalnie 24 „małe” punkty, podzielone przez 4 dają łącznie 6 „dużych” punktów.

Punktacja poszczególnych elementów aktywności naukowej kandydata:

 • działalność na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego na obszarze wchodzącym w zakres dyscypliny Historia– max 0,5 punktu (uczestnictwo w pracach na rzecz Instytutu Historycznego minimum 2 razy);
 • organizacja konferencji naukowej  – max 1 punkt (raz: 0,25 punktu, dwukrotnie: 0,5 punktu, trzykrotnie 0,75 punktu, czterokrotnie: 1 punkt);
 • c. udział w konferencjach studenckich i doktoranckich – max 1 punkt (0, 25 punktu za każdą, nie więcej niż 4);

  d.  udział w konferencjach naukowych (przynajmniej 50% uczestników ze stopniem doktora i wyżej) – max 2 punkty (0,5 punktu za każdą, nie więcej niż 4 konferencje);

  e. artykuły w recenzowanych studenckich czasopismach i wydawnictwach zwartych – max 1 punkt (0,25 punktu za każdy, nie więcej niż 4 publikacje);

  f. artykuły w recenzowanych studenckich czasopismach i wydawnictwach zwartych przyjęte do druku – max 0,5 punktu (0,2 punktu za jeden, 0,3 za dwa, 0,4 za trzy, 0,5 za cztery artykuły przyjęte do druku);

  g. artykuły w recenzowanych pracach i czasopismach naukowych – max 4 punkty (1 punkt za każdy, nie więcej niż 4 artykuły);

  h. artykuły w recenzowanych pracach i czasopismach naukowych, przyjęte do druku (po recenzji) – max 2 punkty (0,5 punktu za każdy, nie więcej niż 4 artykuły);

  i.  książka z aparatem naukowym, recenzowana, przynajmniej 6 arkuszy – 4 punkty (nie więcej niż 2 książki – 8 punktów);

  j. książka z aparatem naukowym przyjęta do druku, z pozytywną recenzją -1 punkt (nie więcej niż 3 książki – 3 punkty);

  k. wyjazd w ramach programu Erasmus, zagraniczne stypendium naukowe (przynajmniej 2 miesiące) lub prestiżowe stypendium krajowe –  0,5 punktu;

  l. działalność popularyzatorska – 0,5 punktu (artykuły zgodne z proponowaną tematyką pracy doktorskiej lub związane z pracą magisterską w prasie i wydawnictwach internetowych – przynajmniej 5 artykułów; popularyzacja historii w formie wykładu lub warsztatu dla młodzieży szkolnej lub społeczności lokalnej – przynajmniej 3 razy).

  Łącznie, maksymalnie 24 „małe” punkty = 6”dużych” punktów.

   

  8)     punkty za osiągniętą sprawność językową (dla absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wymagany poziom B2+; w przypadku beneficjentów programu „Perły nauki” na poziomie B2) w zakresie języka przydatnego dla doktoratu (albo jednego z języków kongresowych), poświadczone zaświadczeniem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego o znajomości języka na poziomie B2+ dla absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; w przypadku beneficjentów programu „Perły nauki” na poziomie B2. Posiadane certyfikaty zagraniczne, a także wszelkie inne świadectwa poświadczające aktualną znajomość języka, są uznawane pod warunkiem dołączenia dokumentu ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego, poświadczającego autentyczność dokumentu, znajomość języka na poziomie B2+  dla absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich  (w przypadku beneficjentów programu „Perły nauki” na poziomie B2), a także zawierającego sugestie co do należnej ilości punktów: 0-5 punktów.

   

  Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 20
  Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 37
  5. Język postępowania rekrutacyjnego Język polski
  6. Wymagane dokumenty 1)  podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

  2)   kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych (w przypadku beneficjentów programu „Perły nauki” dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia  lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich oraz suplement do dyplomu zawierający wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami) wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię. Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille. W przypadku niedostarczenia tych dokumentów w wyznaczonym terminie komisja rekrutacyjna odmawia przyjęcia kandydata do Szkoły Doktorskiej;

  3)  oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów;

  4)  zaświadczenie o średniej ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (w przypadku beneficjentów programu „Perły nauki” ze studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz ze średnią ocen);

  5)  zaświadczenie o ocenie pracy magisterskiej (w przypadku beneficjentów programu „Perły nauki” o ocenie pracy licencjackiej);

  6)  konspekt projektu badawczego (do 5 stron);

  7)  dwie opinie pochodzące od profesorów (doktorów habilitowanych), w tym:

  a. opinia o pracy magisterskiej (w przypadku beneficjentów programu „Perły nauki” o pracy licencjackiej) kandydata, pochodząca od samodzielnego pracownika naukowego znającego pracę magisterską (w przypadku beneficjentów programu „Perły nauki” licencjacką), ale nie aspirującego do objęcia kandydata opieką promotorską;

  b. opinia opiekuna naukowego – samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych  Uniwersytetu Wrocławskiego lub samodzielnego pracownika naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego – członka Rady Dyscypliny Naukowej Historia, zawierająca deklarację o sprawowaniu opieki naukowej nad kandydatem w  przypadku jego przyjęcia do Szkoły Doktorskiej;

  8) egzemplarz pracy magisterskiej (w przypadku beneficjentów programu „Perły nauki” pracy licencjackiej) do wglądu dla członków komisji rekrutacyjnej podczas egzaminu kwalifikacyjnego;

  10)   oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierające  informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

  11)   potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

   

  Dokumenty dodatkowe:

  1) zaświadczenie  o drugim kierunku studiów;

  2)  dokumenty potwierdzające aktywność naukową kandydata (potwierdzoną stosownymi zaświadczeniami);

  3) zaświadczenie o sprawności językowej na poziomie B2+ dla absolwentów  studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (w przypadku beneficjentów programu „Perły nauki” na poziomie B2) wystawione przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego.

   

  Cudzoziemcy dodatkowo składają:

  1.tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.  Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych  prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

  2.kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).

   

  7. Osiągnięcia najwyższej jakości Uzyskanie statusu beneficjenta programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Perły nauki”.

   


   

  Rekrutacja 2024/2025:

  ZASADY REKRUTACJI
  1. Forma postępowania rekrutacyjnego Rozmowa kwalifikacyjna
  2.  Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej

   

  Znajomość podstawowych problemów metodologicznych dyscypliny historia oraz literatury przedmiotu i materiałów źródłowych z zakresu wybranej specjalności badawczej.

   

  3. Zalecana literatura
  4. Kryteria oceny  Rekrutacja ma formę konkursu. O przyjęciu do Kolegium Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie historia decyduje suma punktów osiągniętych przez kandydatów w toku konkursu kwalifikacyjnego. Na tej podstawie sporządzana jest lista rankingowa.
    Szczegółowe kryteria oceny Szczegółowe zasady przyznawania punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym:

  1.    ocena ogólnego przygotowania kandydata w zakresie znajomości podstawowych problemów metodologicznych dyscypliny historia oraz literatury przedmiotu i materiałów źródłowych z zakresu wybranej specjalności badawczej: 0-5 punktów.;

  2.    ocena przygotowania konspektu projektu badawczego:  0-3 punktów;

  3.    punkty za pracę magisterską lub licencjacką w przypadku beneficjentów „Pereł nauki” /a nie będących absolwentami studiów drugiego stopnia/ (równe jej ocenie, powiększone o 1 punkt w przypadku oceny dobrej, 1,5 punktu – dobrej z plusem i 2 punkty w przypadku bardzo dobrej): 5-7 punktów;

  4.    punkty za średnią ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (w przypadku beneficjentów „Pereł nauki” /a nie będących absolwentami studiów drugiego stopnia/ punkty za średnią ze studiów pierwszego stopnia) – z zaokrągleniem do części setnych po przecinku wg ogólnie przyjętych zasad: 3-5 punktów;

  5.    punkty za drugi kierunek studiów (studia zgodne z obranym kierunkiem badawczym): 0-1 punktu (ukończone studia I stopnia – 0,5punktu -ukończone studia II stopnia – 1 punkt);

  6.    udział w projektach badawczych:

  NCN, NPRH, MEiN, NCBiR rola kierownika 5 punktów;

  rola wykonawcy 3 punkty;

  uzyskanie pozytywnych recenzji wniosku złożonego

  jako kierownik grantu NCN, NPRH, NCBiR

  na poziomie 70 % bez skierowania do finansowania

  1 punkt.;

  7.    punkty za aktywność naukową kandydata, w tym publikacje, publikacje w druku, udział w konferencjach, ew. działalność popularyzatorską: 0-7 punktów. Kandydat może osiągnąć maksymalnie 28 „małe” punkty, podzielone przez 4 dają łącznie 7 „dużych” punktów. 

  Punktacja poszczególnych elementów aktywności naukowej kandydata:

  a.    działalność na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego na obszarze wchodzącym w zakres dyscypliny Historia– max 0,5 punktu (uczestnictwo w pracach na rzecz Instytutu Historycznego minimum 2 razy)

  b.    organizacja konferencji naukowej przewodniczący, sekretarz lub członek komitetu organizacyjnego/sekcji/panelu] – max 1 punkt (raz: 0,5 punktu, dwukrotnie: 1 punkt)

  c.    organizacja studenckiej konferencji naukowej przewodniczący, sekretarz lub członek komitetu organizacyjnego/sekcji/panelu] – max 0,5 punktu (raz: 0,25 punktu, dwukrotnie: 0,5 punktu)

  d.    udział w konferencjach studenckich i doktoranckich – max 1 punkt (0, 25 punktu za każdą, nie więcej niż 4)

  e.    udział w konferencjach naukowych (przynajmniej

  50% uczestników ze stopniem doktora i wyżej) – max 2 punkty (0,5 punktu za każdą, nie więcej niż 4 konferencje)

  f.     artykuły w recenzowanych studenckich czasopismach i wydawnictwach zwartych

             max 1 punkt (0,25 punktu za każdy, nie więcej niż

  4 publikacje)

  g.    artykuły w recenzowanych studenckich czasopismach i wydawnictwach zwartych przyjęte do druku – max 0,5 punktu (0,2 punktu za jeden, 0,3 za dwa, 0,4 za trzy, 0,5 za cztery artykuły przyjęte do druku)

  h.    artykuły w recenzowanych pracach i czasopismach naukowych – max 4 punkty (1 punkt za każdy, nie więcej niż 4 artykuły)

  i.     artykuły w recenzowanych pracach i czasopismach naukowych, przyjęte do druku (po recenzji) – max 2 punkty (0,5 punktu za każdy, nie więcej niż 4 artykuły)

  j.     książka jednego autora z aparatem naukowym, recenzowana, przynajmniej 6 arkuszy – 5 punktów (nie więcej niż jedna)

  k.    książka jednego autora z aparatem naukowym przyjęta do druku, z pozytywną recenzją przynajmniej 6 arkuszy – 3 punkty (nie więcej niż jedna)

  l.     książka współautorska z aparatem naukowym, recenzowana, przynajmniej 6 arkuszy – (nie więcej niż jedna) – 1 punkt  (max dwóch autorów)

   

  ł. książka współautorska z aparatem naukowym, przyjęta do druku, z pozytywną recenzją, przynajmniej 6 arkuszy – (nie więcej niż jedna) – 0,5 punktu (max dwóch autorów)

  m.  prace redakcyjne publikacji z aparatem naukowym, recenzowanej, przynajmniej 6 arkuszy (nie więcej niż jedna) – 1,5 punktu (max dwóch redaktorów)

  n.    prace redakcyjne publikacji studenckiej z aparatem naukowym, recenzowanej, przynajmniej 6 arkuszy (nie więcej niż jedna)   – 0,5  punktu (max dwóch redaktorów)

  o.    prace redakcyjne publikacji z aparatem naukowym, recenzowanej, przynajmniej 6 arkuszy (nie więcej niż jedna) w druku – 0.95 punktu (max dwóch redaktorów)

  p.    prace redakcyjne publikacji studenckiej z aparatem naukowym, recenzowanej, przynajmniej 6 arkuszy (nie więcej niż jedna) w druku  – 0,55 punktu (max dwóch redaktorów)

  r. wyjazd w ramach programu Erasmus, zagraniczne stypendium naukowe (przynajmniej 2 miesiące) lub prestiżowe stypendium krajowe (w tym Stypendium Ministra Edukacji i Nauki) – 2 punkty 

  s. działalność popularyzatorska – 0,5 punktu (artykuły zgodne z proponowaną tematyką pracy doktorskiej lub związane z pracą magisterską w prasie i wydawnictwach internetowych – przynajmniej 5 artykułów; popularyzacja historii w formie wykładu lub warsztatu dla młodzieży szkolnej lub społeczności lokalnej – przynajmniej 3 razy)

  Łącznie, maksymalnie 28 „małe” punkty = 7 ”dużych”

  punktów.

   

  8.    punkty za osiągniętą sprawność językową (dla absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wymagany poziom B2+; w przypadku beneficjentów programu „Perły nauki” /a nie będących absolwentami studiów drugiego stopnia/ na poziomie B2) w zakresie języka przydatnego dla doktoratu (albo jednego z języków kongresowych), poświadczone zaświadczeniem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego o znajomości języka na poziomie B2+ dla absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; w przypadku beneficjentów programu „Perły nauki” /a nie będących absolwentami studiów drugiego stopnia/ na poziomie B2. Posiadane certyfikaty zagraniczne, a także wszelkie inne świadectwa poświadczające aktualną znajomość języka, są uznawane pod warunkiem dołączenia dokumentu ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego, poświadczającego autentyczność dokumentu, znajomość języka na poziomie B2+  dla absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich  (w przypadku beneficjentów programu „Perły nauki” /a nie będących absolwentami studiów drugiego stopnia/ na poziomie B2), a także zawierającego sugestie co do należnej ilości punktów:

  0-5 punktów.

  Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 20
  Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 38
  5. Język postępowania rekrutacyjnego Język polski
  6. Wymagane dokumenty 1)    podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK, podpisane przez kandydatawraz zezgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

  2)    kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych (w przypadku beneficjentów programu „Perły nauki” /a nie będących absolwentami studiów drugiego stopnia/  dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia  lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich oraz suplement do dyplomu zawierający wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami) wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię. Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille. W przypadku niedostarczenia tych dokumentów w wyznaczonym terminie komisja rekrutacyjna odmawia przyjęcia kandydata do Szkoły Doktorskiej;

  3)   oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów;

  4)   zaświadczenie o średniej ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (w przypadku beneficjentów programu „Perły nauki” /a nie będących absolwentami studiów drugiego stopnia/ ze studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz ze średnią ocen);

  5)   zaświadczenie o ocenie pracy magisterskiej (w przypadku beneficjentów programu „Perły nauki” /a nie będących absolwentami studiów drugiego stopnia/ o ocenie pracy licencjackiej);

  6)  konspekt projektu badawczego (do 5 stron);

  7)  dwie opinie pochodzące od profesorów (doktorów habilitowanych), w tym:

  a.  opinia o pracy magisterskiej (w przypadku beneficjentów programu „Perły nauki” /a nie będących absolwentami studiów drugiego stopnia/ o pracy licencjackiej) kandydata, pochodząca od samodzielnego pracownika naukowego znającego pracę magisterską (w przypadku beneficjentów programu „Perły nauki” /a nie będących absolwentami studiów drugiego stopnia/ licencjacką), ale nie aspirującego do objęcia kandydata opieką promotorską;

  b.  opinia opiekuna naukowego – samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych  Uniwersytetu Wrocławskiego lub samodzielnego pracownika naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego – członka Rady Dyscypliny Naukowej Historia, zawierająca deklarację o sprawowaniu opieki naukowej nad kandydatem w  przypadku jego przyjęcia do Szkoły Doktorskiej;

  8) egzemplarz pracy magisterskiej (w przypadku beneficjentów programu „Perły nauki”/a nie będących absolwentami studiów drugiego stopnia/ pracy licencjackiej) do wglądu dla członków komisji rekrutacyjnej podczas egzaminu kwalifikacyjnego;

  9)   oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierające  informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

  10)   potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

   

  Dokumenty dodatkowe:

  1) zaświadczenie  o drugim kierunku studiów;

  2) dokumenty potwierdzające aktywność naukową kandydata (potwierdzoną stosownymi zaświadczeniami);

  3) zaświadczenie o sprawności językowej na poziomie B2+ dla absolwentów  studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (w przypadku beneficjentów programu „Perły nauki” /a nie będących absolwentami studiów drugiego stopnia/ na poziomie B2) wystawione przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego.

   

  Cudzoziemcy dodatkowo składają:

  1.tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.  Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych  prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

  2.kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).

   

  7.  Osiągnięcia najwyższej jakości  Uzyskanie statusu beneficjenta programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Perły nauki”

   

   


   

  HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

  KOLEGIUM DOKTORSKIE HISTORII

  w dyscyplinie naukowej:

  historia

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
  Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 3 czerwca 2024 r.

  www.irka.uni.wroc.pl

  Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 9 września 2024 godz. 10:00
  Termin  i miejsce składania dokumentów Do dnia 9 września 2024 r. do godziny 15:00 (tylko dni robocze w godz. 9:00-10:00 i 14:00-15:00 Instytut Historyczny ul. Szewska 49, 51-139 Wrocław, pokój 224

  lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl

   

  W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025

   

  Do dnia 18 września 2024 r. (tylko w dni robocze w godz. 9:00-10:00 i 14:00-15:00)

  Instytut Historyczny ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław, pokój 224

  Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 12 września 2024 r. godz. 9:00 Instytut Historyczny ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław,  pod audytorium
  Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego

   

  13 września 2024 r. godz. 12:00
  Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Rozmowa kwalifikacyjna za pośrednictwem platform elektronicznych, m.in. Microsoft Teams, Zoom.
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego_ENG Pobierz pdf

   

  L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
  1 Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·        językoznawstwo

  ·        literaturoznawstwo

  ·        nauki o komunikacji społecznej i mediach

  16
  2 Kolegium Doktorskie Filozofii ·        filozofia 5
  3 Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·        nauki o bezpieczeństwie 3
  4 Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·        nauki o polityce i administracji 5
  5 Kolegium Doktorskie Socjologii ·        nauki socjologiczne 4
  6 Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·        archeologia

  ·        nauki o sztuce

  ·        nauki o kulturze i religii

  9
  7 Kolegium Doktorskie Historii ·        historia 6
  8 Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·        pedagogika 3
  9 Kolegium Doktorskie Psychologii ·        psychologia 4
  10 Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·        nauki prawne 8
  11 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·        nauki biologiczne 7
  12 Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·        nauki o Ziemi i środowisku

  ·        geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

  8
  13 Kolegium Doktorskie Matematyki ·        matematyka 8
  14 Kolegium Doktorskie Informatyki ·        informatyka 8
  15 Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·        nauki fizyczne

  ·        astronomia

  7
  16 Kolegium Doktorskie Chemii · nauki chemiczne 12
  17 Kolegium Doktorskie Nauk Biomedycznych · nauki medyczne
  . inżynieria biomedyczna
  12
  18 Kolegium Doktorskie Stosunków Międzynarodowych · stosunki międzynarodowe 3

   

  Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
  .

  Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  1.  obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA  strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

        a. cudzoziemca – obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i  Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.), oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


  2. 
  osób posiadających ważną Kartę Polaka lub osób, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;


  3.
  osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadaczy karty stałego pobytu);


  4.
  osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;


  5.
  osób którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis)


  6.
  osób posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze karty pobytu z adnotacją „uchodźca” lub decyzji o jej przyznaniu);


  7.
  osób posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;


  8.
  osób będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkających na terytorium Polski;


  9.
  osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


  10.
  osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


  11.
  osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis;


  12. 
  osób posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

   

  Termin  i miejsce składania dokumentów Do dnia 9 września 2024 r. do godziny 15:00 (tylko dni robocze w godz. 9:00-10:00 i 14:00-15:00 Instytut Historyczny ul. Szewska 49, 51-139 Wrocław, pokój 224

  lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl

  W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025

  Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025 Do dnia 18 września 2024 r. (tylko w dni robocze w godz. 9:00-10:00 i 14:00-15:00)

  Instytut Historyczny ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław, pokój 224

  Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 12 września 2024 r. godz. 9:00 Instytut Historyczny ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław,  pod audytorium
  Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 13 września 2024 r. godz. 12:00
  Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Rozmowa kwalifikacyjna za pośrednictwem platform elektronicznych, m.in. Microsoft Teams, Zoom.
  Cudzoziemcy dodatkowo składają:

  1.tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.  Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych  prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

  2.kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).

  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

  dr hab. Filip Wolański, prof. UWr

   

  Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

  mgr Aleksandra Wielebińska

  tel. +48 71 375 25 41

  e-mail: aleksandra.wielebinska@uwr.edu.pl