Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

HISTORIA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

 


 

Rekrutacja: 2020/2021:

Nazwa Wydziału Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Historii
Dyscyplina naukowa Historia
ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego  
  egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna* Egzamin kwalifikacyjny ustny
2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/rozmowy kwalifikacyjnej Znajomość podstawowych problemów metodologicznych wybranej dyscypliny oraz literatury przedmiotu i materiałów źródłowych z zakresu wybranej specjalności badawczej.
3. Zalecana literatura  
4. Kryteria oceny Rekrutacja ma formę konkursu. O przyjęciu do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie historia decyduje suma punktów osiągniętych przez kandydatów w toku konkursu kwalifikacyjnego. Na tej podstawie sporządzana jest lista rankingowa.
  Szczegółowe kryteria oceny

 

Szczegółowe zasady przyznawania punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym:

1)     ocena ogólnego przygotowania kandydata w zakresie znajomości podstawowych problemów metodologicznych wybranej dyscypliny oraz literatury przedmiotu i materiałów źródłowych z zakresu wybranej specjalności badawczej: 0-5 pkt.;

2)     ocena przygotowania konspektu projektu badawczego:  0-3 pkt.;

3)     punkty za pracę magisterską lub w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – punkty za pracę licencjacką (równe jej ocenie, powiększone o 1 pkt w przypadku oceny dobrej, 1,5 pkt. – dobrej z plusem i 2 pkt. w przypadku bardzo dobrej): 5-7 pkt.;

4)     punkty za średnią ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – punkty za średnią ze studiów pierwszego stopnia lub z trzech lat jednolitych studiów magisterskich) – z zaokrągleniem do części setnych po przecinku wg ogólnie przyjętych zasad: 3-5 pkt.;

5)     punkty za drugi kierunek studiów (studia zgodne z obranym kierunkiem badawczym): 0-2 pkt. (ukończone studia I stopnia – 1 punkt, ukończone studia II stopnia – 2 punkty);

6)     punkty za aktywność naukową kandydata, w tym publikacje, publikacje w druku, udział w konferencjach, ew. działalność popularyzatorską: 0-6 pkt.

Kandydat może osiągnąć maksymalnie 24 „małe” punkty, podzielone przez 4, które dają łącznie 6 „dużych” punktów.

Punktacja poszczególnych elementów aktywności naukowej kandydata:

a.    działalność na rzecz Instytutu Historycznego – max 0,5 punktu (uczestnictwo w pracach na rzecz IH więcej niż 2 razy)

b.    organizacja konferencji naukowej  – max 1 pkt (raz: 0, 25 pkt., dwukrotnie: 0,5 pkt, trzykrotnie 0,75 pkt, czterokrotnie: 1 pkt)

c. udział w konferencjach studenckich i doktoranckich – max 1 pkt (0, 25 pkt za każdą, nie więcej niż 4)

d.  udział w konferencjach naukowych (przynajmniej 50% uczestników ze stopniem doktora i wyżej) – max 2 punkty (0,5 pkt za każdą, nie więcej niż 4 konferencje)

e. artykuły w recenzowanych studenckich czasopismach i wydawnictwach zwartych

max 1 pkt (0,25 pkt za każdy, nie więcej niż 4 publikacje)

f. artykuły w recenzowanych studenckich czasopismach i wydawnictwach zwartych przyjęte do druku – max 0,5 punktu (0,2 punktu za jeden, 0,3 za dwa, 0,4 za trzy, 0,5 za cztery artykuły przyjęte do druku)

g. artykuły w recenzowanych pracach i czasopismach naukowych – max 4 punkty (1 punkt za każdy, nie więcej niż 4 artykuły)

h. artykuły w recenzowanych pracach i czasopismach naukowych, przyjęte do druku (po recenzji) – max 2 punkty (0,5 punktu za każdy, nie więcej niż 4 artykuły)

i.  książka z aparatem naukowym, recenzowana, przynajmniej 6 arkuszy – 4 punkty (nie więcej niż 2 książki – 8 punktów)

j. książka z aparatem naukowym przyjęta do druku, z pozytywną recenzją -1 punkt (nie więcej niż 3 książki – 3 punkty)

k. wyjazd w ramach programu Erasmus lub zagraniczne stypendium naukowe (przynajmniej 2 miesiące) –  0,5 pkt

l. działalność popularyzatorska – 0,5 pkt (artykuły zgodne z proponowaną tematyką pracy doktorskiej lub związane z pracą magisterską w prasie i wydawnictwach internetowych – przynajmniej 5 artykułów; popularyzacja historii w formie wykładu lub warsztatu dla młodzieży szkolnej lub społeczności lokalnej – przynajmniej 3 razy)

Łącznie, maksymalnie 24 „małe” punkty = 6”dużych” punktów

7)     punkty za osiągniętą sprawność językową (wymagany poziom B2+) w zakresie języka przydatnego dla doktoratu (albo jednego z języków kongresowych), poświadczone zaświadczeniem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego o znajomości języka na poziomie B2+. Posiadane certyfikaty zagraniczne, a także wszelkie inne świadectwa poświadczające aktualną znajomość języka, są uznawane pod warunkiem dołączenia dokumentu ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego, poświadczającego autentyczność dokumentu, znajomość języka na poziomie B2+, a także zawierającego sugestie co do należnej ilości punktów: 0-5 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia: 33 pkt

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 20
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 33
5. Język postępowania rekrutacyjnego język polski
6. Wymagane dokumenty 1)    podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK lub IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w szkole doktorskiej;

2)    kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz  z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu  beneficjenta „Diamentowego Grantu”. Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille. W przypadku niedostarczenia tych dokumentów w wyznaczonym terminie komisja rekrutacyjna odmawia przyjęcia kandydata do szkoły doktorskiej;

3)    zaświadczenie o średniej ze studiów (ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich); w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – zaświadczenie o średniej ze studiów pierwszego stopnia, bądź z ukończonych trzech lat jednolitych studiów magisterskich;

4)    zaświadczenie o ocenie pracy magisterskiej (w przypadku beneficjentów programu  „Diamentowy Grant” – zaświadczenie o ocenie pracy licencjackiej);

5)    konspekt projektu badawczego (do 5 stron);

6)    dwie opinie pochodzące od profesorów (doktorów habilitowanych), w tym:

a)     opinia o pracy magisterskiej kandydata

(lub w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – opinia o pracy licencjackiej), pochodząca od profesora znającego pracę magisterską (licencjacką), ale nie aspirującego do objęcia kandydata opieką promotorską;

b)    opinia opiekuna naukowego – pracownika wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych  Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierająca deklarację o sprawowaniu opieki naukowej nad kandydatem w  przypadku jego przyjęcia do szkoły doktorskiej;

7) egzemplarz pracy magisterskiej (lub w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – egzemplarz pracy licencjackiej”)  do wglądu dla członków komisji rekrutacyjnej podczas egzaminu kwalifikacyjnego;

8)   oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierające  informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

9)   potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

Dokumenty dodatkowe:

1)  zaświadczenie  o drugim kierunku studiów;

2)  dokumenty potwierdzające aktywność naukową kandydata (potwierdzoną stosownymi zaświadczeniami);

3) zaświadczenie o sprawności językowej na poziomie B2+ (wystawione przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego).

 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1.tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.  Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych  prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

2.kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021 będzie opublikowany w marcu 2020 r.

KOLEGIUM DOKTORSKIE  HISTORII

w dyscyplinie naukowej:
historia

L.p.  

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

1 Termin elektronicznej rejestracji 05 lipca 2019 r. – 01 września 2019 r.
2 Termin i miejsce składania dokumentów 02-12 września 2019 r., w godz.
09-10:00 oraz w godz. 14:00 – 15:00
Instytut  Historyczny, ul. Szewska 49 pok. 32450-139 Wrocław
3 Termin i miejsce egzaminu  kwalifikacyjnego 16 września 2019 r., godz. 09:00
Instytut  Historyczny, ul. Szewska 49  pok. 1150-139 Wrocław
4 Termin i miejsce ogłoszenia wyników rekrutacji 17 września 2019 r., godz. 9:00
Instytut  Historyczny, ul. Szewska 49 pok. 32450-139 Wrocław

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

mgr Teresa Bednarz

tel. 71 3752 542

e-mail: teresa.bednarz@uwr.edu.pl