Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

HISTORIA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Kolegium Doktorskie Historii

Kierownik: dr hab. prof. UWr Joanna Nowosielska-Sobel

Okres kształcenia: 4 lata

Program kształcenia obejmuje 360 godzin zajęć o różnym charakterze. 32 godziny stanowią zajęcia ogólnouniwersyteckie obejmujące zagadnienia prawne i etyczne pracy naukowej. Pozwalają one także zdobyć wiedzę odnośnie zasad przygotowywania wniosków grantowych. 268 godzin zajęć organizowanych jest w ramach kolegium dyscypliny. Obok seminarium doktoranckiego (240 godzin) znajdują się tu przedmioty z zakresu dydaktyki w szkole wyższej przygotowujące do akademickich zajęć dydaktycznych oraz metodologia badań historycznych. Oprócz tego przewidziano 40 godzin praktyki zawodowej w formie samodzielnego prowadzenia zajęć i uczestniczenia w roli osoby hospitującej. 20 godzin zostało zarezerwowane na obowiązkowe uczestnictwo w zagranicznej wymianie naukowej, stażach lub konferencjach o charakterze międzynarodowym.

Link do Uchwały nr 100/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (załącznik nr 8).

Sylwetka Absolwenta

Absolwent nabędzie zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie zagadnień ogólnych właściwych dla nauk historycznych oraz wybranych problemów szczegółowych dla epoki historycznej, której dotyczy rozprawa doktorska. Odwołując się i korzystając z dotychczasowych osiągnięć naukowych dyscypliny, w tym metodologii badań, zdobędzie umiejętności pozwalające na podejmowanie wyzwań tworzenia własnych propozycji badawczych. Prowadzone przez niego badania naukowe oraz powstała w ich wyniku rozprawa doktorska przyczynią się do rozwoju nauki oraz poszerzenia wiedzy z zakresu dyscypliny, która reprezentuje Absolwent. Będzie również w stanie swoje osiągnięcia włączać do przestrzeni nauk historycznych zgodnie z zasadami upowszechniania wyników badawczych. Będąc świadomy roli historyka i naukowca (w tym obowiązujących na tym obszarze norm etycznych i prawnych) pozna zasady transferu wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu nauk historycznych do szeroko rozumianego społeczeństwa. Dzięki temu posiądzie umiejętność przekazywania ich oraz świadomego dzielenia się nimi nie tylko ze środowiskiem akademickim krajowym i zagranicznym, ale także w sferze publicznej. Poznając istotne uwarunkowania działalności naukowej w zakresie nauk historycznych posiądzie wiedzę i umiejętności odnośnie pozyskiwania środków finansowych na badania (w tym grantów). Będzie mógł aktywnie uczestniczyć w międzynarodowej wymianie naukowej z zakresu nauk historycznych. Dzięki praktykom zawodowym posiądzie umiejętność realizacji zadań dydaktycznych na poziomie akademickim. Otrzyma przygotowanie niezbędne do kontynuowania pracy naukowej o profilu akademickim, w wyniku której może zdobywać kolejnie stopnie i tytuły naukowe.

 


 

Rekrutacja 2020/2021:

Nazwa Wydziału Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Historii
Dyscyplina naukowa Historia
ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego  
  egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna* Egzamin kwalifikacyjny ustny
2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/rozmowy kwalifikacyjnej Znajomość podstawowych problemów metodologicznych wybranej dyscypliny oraz literatury przedmiotu i materiałów źródłowych z zakresu wybranej specjalności badawczej.
3. Zalecana literatura  
4. Kryteria oceny Rekrutacja ma formę konkursu. O przyjęciu do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie historia decyduje suma punktów osiągniętych przez kandydatów w toku konkursu kwalifikacyjnego. Na tej podstawie sporządzana jest lista rankingowa.
  Szczegółowe kryteria oceny

 

Szczegółowe zasady przyznawania punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym:

1)     ocena ogólnego przygotowania kandydata w zakresie znajomości podstawowych problemów metodologicznych wybranej dyscypliny oraz literatury przedmiotu i materiałów źródłowych z zakresu wybranej specjalności badawczej: 0-5 pkt.;

2)     ocena przygotowania konspektu projektu badawczego:  0-3 pkt.;

3)     punkty za pracę magisterską lub w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – punkty za pracę licencjacką (równe jej ocenie, powiększone o 1 pkt w przypadku oceny dobrej, 1,5 pkt. – dobrej z plusem i 2 pkt. w przypadku bardzo dobrej): 5-7 pkt.;

4)     punkty za średnią ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – punkty za średnią ze studiów pierwszego stopnia lub z trzech lat jednolitych studiów magisterskich) – z zaokrągleniem do części setnych po przecinku wg ogólnie przyjętych zasad: 3-5 pkt.;

5)     punkty za drugi kierunek studiów (studia zgodne z obranym kierunkiem badawczym): 0-2 pkt. (ukończone studia I stopnia – 1 punkt, ukończone studia II stopnia – 2 punkty);

6)     punkty za aktywność naukową kandydata, w tym publikacje, publikacje w druku, udział w konferencjach, ew. działalność popularyzatorską: 0-6 pkt.

Kandydat może osiągnąć maksymalnie 24 „małe” punkty, podzielone przez 4, które dają łącznie 6 „dużych” punktów.

Punktacja poszczególnych elementów aktywności naukowej kandydata:

a.    działalność na rzecz Instytutu Historycznego – max 0,5 punktu (uczestnictwo w pracach na rzecz IH więcej niż 2 razy)

b.    organizacja konferencji naukowej  – max 1 pkt (raz: 0, 25 pkt., dwukrotnie: 0,5 pkt, trzykrotnie 0,75 pkt, czterokrotnie: 1 pkt)

c. udział w konferencjach studenckich i doktoranckich – max 1 pkt (0, 25 pkt za każdą, nie więcej niż 4)

d.  udział w konferencjach naukowych (przynajmniej 50% uczestników ze stopniem doktora i wyżej) – max 2 punkty (0,5 pkt za każdą, nie więcej niż 4 konferencje)

e. artykuły w recenzowanych studenckich czasopismach i wydawnictwach zwartych

max 1 pkt (0,25 pkt za każdy, nie więcej niż 4 publikacje)

f. artykuły w recenzowanych studenckich czasopismach i wydawnictwach zwartych przyjęte do druku – max 0,5 punktu (0,2 punktu za jeden, 0,3 za dwa, 0,4 za trzy, 0,5 za cztery artykuły przyjęte do druku)

g. artykuły w recenzowanych pracach i czasopismach naukowych – max 4 punkty (1 punkt za każdy, nie więcej niż 4 artykuły)

h. artykuły w recenzowanych pracach i czasopismach naukowych, przyjęte do druku (po recenzji) – max 2 punkty (0,5 punktu za każdy, nie więcej niż 4 artykuły)

i.  książka z aparatem naukowym, recenzowana, przynajmniej 6 arkuszy – 4 punkty (nie więcej niż 2 książki – 8 punktów)

j. książka z aparatem naukowym przyjęta do druku, z pozytywną recenzją -1 punkt (nie więcej niż 3 książki – 3 punkty)

k. wyjazd w ramach programu Erasmus lub zagraniczne stypendium naukowe (przynajmniej 2 miesiące) –  0,5 pkt

l. działalność popularyzatorska – 0,5 pkt (artykuły zgodne z proponowaną tematyką pracy doktorskiej lub związane z pracą magisterską w prasie i wydawnictwach internetowych – przynajmniej 5 artykułów; popularyzacja historii w formie wykładu lub warsztatu dla młodzieży szkolnej lub społeczności lokalnej – przynajmniej 3 razy)

Łącznie, maksymalnie 24 „małe” punkty = 6”dużych” punktów

7)     punkty za osiągniętą sprawność językową (wymagany poziom B2+) w zakresie języka przydatnego dla doktoratu (albo jednego z języków kongresowych), poświadczone zaświadczeniem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego o znajomości języka na poziomie B2+. Posiadane certyfikaty zagraniczne, a także wszelkie inne świadectwa poświadczające aktualną znajomość języka, są uznawane pod warunkiem dołączenia dokumentu ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego, poświadczającego autentyczność dokumentu, znajomość języka na poziomie B2+, a także zawierającego sugestie co do należnej ilości punktów: 0-5 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia: 33 pkt

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 20
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 33
5. Język postępowania rekrutacyjnego język polski
6. Wymagane dokumenty 1)    podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK lub IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w szkole doktorskiej;

2)    kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz  z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu  beneficjenta „Diamentowego Grantu”. Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille. W przypadku niedostarczenia tych dokumentów w wyznaczonym terminie komisja rekrutacyjna odmawia przyjęcia kandydata do szkoły doktorskiej;

3)    zaświadczenie o średniej ze studiów (ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich); w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – zaświadczenie o średniej ze studiów pierwszego stopnia, bądź z ukończonych trzech lat jednolitych studiów magisterskich;

4)    zaświadczenie o ocenie pracy magisterskiej (w przypadku beneficjentów programu  „Diamentowy Grant” – zaświadczenie o ocenie pracy licencjackiej);

5)    konspekt projektu badawczego (do 5 stron);

6)    dwie opinie pochodzące od profesorów (doktorów habilitowanych), w tym:

a)     opinia o pracy magisterskiej kandydata

(lub w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – opinia o pracy licencjackiej), pochodząca od profesora znającego pracę magisterską (licencjacką), ale nie aspirującego do objęcia kandydata opieką promotorską;

b)    opinia opiekuna naukowego – pracownika wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych  Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierająca deklarację o sprawowaniu opieki naukowej nad kandydatem w  przypadku jego przyjęcia do szkoły doktorskiej;

7) egzemplarz pracy magisterskiej (lub w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – egzemplarz pracy licencjackiej”)  do wglądu dla członków komisji rekrutacyjnej podczas egzaminu kwalifikacyjnego;

8)   oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierające  informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

9)   potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

Dokumenty dodatkowe:

1)  zaświadczenie  o drugim kierunku studiów;

2)  dokumenty potwierdzające aktywność naukową kandydata (potwierdzoną stosownymi zaświadczeniami);

3) zaświadczenie o sprawności językowej na poziomie B2+ (wystawione przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego).

 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1.tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.  Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych  prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

2.kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 15.05.2020r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 01.09.2020r.
Termin i miejsce składania dokumentów 02-11.09.2020r. godz. 9:00-10:00, 14:00-15:00  Instytut Historyczny
ul. Szewska 49, pok. 324
50-139 Wrocław
Termin i miejsc egzaminu kwalifikacyjnego 14.09.2020r., godz. 9:00
Instytut Historyczny
ul. Szewska 49,  pok. 11
50-139 Wrocław
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji 17.09.2020r., godz. 9:00
Instytut Historyczny
ul. Szewska 49, pok.324
50-139 Wrocław
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf
Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·         językoznawstwo

·         literaturoznawstwo

·         nauki o komunikacji społecznej i mediach

24
Kolegium Doktorskie Socjologii ·         nauki socjologiczne 5
Kolegium Doktorskie Filozofii ·         filozofia 5
Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·         nauki o polityce i administracji 10
Kolegium Doktorskie Historii ·         historia 6
Kolegium Doktorskie Psychologii ·         psychologia 5
Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·         archeologia

·         nauki o sztuce

·         nauki o kulturze i religii

9
Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·         nauki prawne 20
Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·         nauki biologiczne 35
Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·         nauki o Ziemi i środowisku

·         geografia społeczno – ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

10
Kolegium Doktorskie Matematyki ·         matematyka 8
Kolegium Doktorskie Informatyki ·         informatyka 8
Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·         nauki fizyczne

·         astronomia

9
Kolegium Doktorskie Chemii ·         nauki chemiczne 15
Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·         nauki o bezpieczeństwie 5
Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
  4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
  6. posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

mgr Teresa Bednarz

tel. 71 3752 542

e-mail: teresa.bednarz@uwr.edu.pl

Termin i miejsc egzaminu kwalifikacyjnego

14.09.2020r., godz. 9:00
Instytut Historyczny
ul. Szewska 49,  pok. 11
50-139 Wrocław

02-11.09.2020r. godz. 9:00-10:00, 14:00-15:00

Instytut Historyczny
ul. Szewska 49, pok. 324
50-139 Wrocław