Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

HISTORIA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia: historia

Nazwa Wydziału: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Historii

Kierownik Kolegium Doktorskiego: dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel, prof. UWr

Okres kształcenia: 4 lata

Program kształcenia obejmuje 360 godzin zajęć o różnym charakterze. 32 godziny stanowią zajęcia ogólnouniwersyteckie obejmujące zagadnienia prawne i etyczne pracy naukowej. Pozwalają one także zdobyć wiedzę odnośnie zasad przygotowywania wniosków grantowych. 268 godzin zajęć organizowanych jest w ramach kolegium dyscypliny. Obok seminarium doktoranckiego (240 godzin) znajdują się tu przedmioty z zakresu dydaktyki w szkole wyższej przygotowujące do akademickich zajęć dydaktycznych oraz metodologia badań historycznych. Oprócz tego przewidziano 40 godzin praktyki zawodowej w formie samodzielnego prowadzenia zajęć i uczestniczenia w roli osoby hospitującej. 20 godzin zostało zarezerwowane na obowiązkowe uczestnictwo w zagranicznej wymianie naukowej, stażach lub konferencjach o charakterze międzynarodowym.

Program kształcenia w Kolegium Doktorskim Historii (Załącznik nr 8a do Uchwały): uchwala-nr-139_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-12-22-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-programow-ksztalcenia-w-szkole-doktorskiej-uwr.pdf (uni.wroc.pl)

 

Sylwetka Absolwenta

Absolwent nabędzie zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie zagadnień ogólnych właściwych dla nauk historycznych oraz wybranych problemów szczegółowych dla epoki historycznej, której dotyczy rozprawa doktorska. Odwołując się i korzystając z dotychczasowych osiągnięć naukowych dyscypliny, w tym metodologii badań, zdobędzie umiejętności pozwalające na podejmowanie wyzwań tworzenia własnych propozycji badawczych. Prowadzone przez niego badania naukowe oraz powstała w ich wyniku rozprawa doktorska przyczynią się do rozwoju nauki oraz poszerzenia wiedzy z zakresu dyscypliny, która reprezentuje Absolwent. Będzie również w stanie swoje osiągnięcia włączać do przestrzeni nauk historycznych zgodnie z zasadami upowszechniania wyników badawczych. Będąc świadomy roli historyka i naukowca (w tym obowiązujących na tym obszarze norm etycznych i prawnych) pozna zasady transferu wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu nauk historycznych do szeroko rozumianego społeczeństwa. Dzięki temu posiądzie umiejętność przekazywania ich oraz świadomego dzielenia się nimi nie tylko ze środowiskiem akademickim krajowym i zagranicznym, ale także w sferze publicznej. Poznając istotne uwarunkowania działalności naukowej w zakresie nauk historycznych posiądzie wiedzę i umiejętności odnośnie pozyskiwania środków finansowych na badania (w tym grantów). Będzie mógł aktywnie uczestniczyć w międzynarodowej wymianie naukowej z zakresu nauk historycznych. Dzięki praktykom zawodowym posiądzie umiejętność realizacji zadań dydaktycznych na poziomie akademickim. Otrzyma przygotowanie niezbędne do kontynuowania pracy naukowej o profilu akademickim, w wyniku której może zdobywać kolejne stopnie i tytuły naukowe.

 


 

Rekrutacja 2022/2023:

Nazwa Wydziału Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Historii
Dyscyplina naukowa Historia
ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego  
  egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna* Rozmowa kwalifikacyjna
2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/rozmowy kwalifikacyjnej Znajomość podstawowych problemów metodologicznych wybranej dyscypliny oraz literatury przedmiotu i materiałów źródłowych z zakresu wybranej specjalności badawczej.
3. Zalecana literatura  
4. Kryteria oceny Rekrutacja ma formę konkursu. O przyjęciu do Szkoły Doktorskiej – Kolegium Doktorskiego w dyscyplinie Historia decyduje suma punktów osiągniętych przez kandydatów w toku konkursu kwalifikacyjnego. Na tej podstawie sporządzana jest lista rankingowa.

 

  Szczegółowe kryteria oceny

 

Szczegółowe zasady przyznawania punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym:

1)     ocena ogólnego przygotowania kandydata w zakresie znajomości podstawowych problemów metodologicznych wybranej dyscypliny oraz literatury przedmiotu i materiałów źródłowych z zakresu wybranej specjalności badawczej: 0-5 pkt.;

2)     ocena przygotowania konspektu projektu badawczego: 0-3 pkt.;

3)     punkty za pracę magisterską (równe jej ocenie, powiększone o 1 pkt w przypadku oceny dobrej, 1,5 pkt. – dobrej z plusem i 2 pkt. w przypadku bardzo dobrej): 5-7 pkt.;

4)     punkty za średnią ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – z zaokrągleniem do części setnych po przecinku wg ogólnie przyjętych zasad: 3-5 pkt.;

5)     punkty za drugi kierunek studiów (studia zgodne z obranym kierunkiem badawczym): 0-2 pkt. (ukończone studia I stopnia – 1 punkt, ukończone studia II stopnia – 2 punkty);

6)     udział w projektach badawczych: NCN, NPRH, MEiN, NCBiR rola kierownika 5 pkt.; rola wykonawcy 3 pkt.; uzyskanie pozytywnych recenzji wniosku złożonego jako kierownik grantu NCN, NPRH, NCBiR na poziomie 70% bez skierowania do finansowania: 1 pkt;

7)     punkty za aktywność naukową kandydata, w tym publikacje, publikacje w druku, udział w konferencjach, ew. działalność popularyzatorską: 0-6 pkt.

Kandydat może osiągnąć maksymalnie 24 „małe” punkty, podzielone przez 4 dają łącznie 6 „dużych” punktów.

Punktacja poszczególnych elementów aktywności naukowej kandydata:

a)  działalność na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego na obszarze wchodzącym w zakres dyscypliny Historia– max 0,5 pkt. (uczestnictwo w pracach na rzecz Instytutu Historycznego więcej niż 2 razy);

b)  organizacja konferencji naukowej – max 1 pkt (raz: 0, 25 pkt., dwukrotnie: 0,5 pkt, trzykrotnie 0,75 pkt, czterokrotnie: 1 pkt);

c)  udział w konferencjach studenckich i doktoranckich – max 1 pkt (0, 25 pkt za każdą, nie więcej niż 4);

d)  udział w konferencjach naukowych (przynajmniej 50% uczestników ze stopniem doktora i wyżej) – max 2 pkt. (0,5 pkt za każdą, nie więcej niż 4 konferencje);

e)   artykuły w recenzowanych studenckich czasopismach i wydawnictwach zwartych – max 1 pkt (0,25 pkt za każdy, nie więcej niż 4 publikacje);

f)   artykuły w recenzowanych studenckich czasopismach wydawnictwach zwartych przyjęte do druku – max 0,5 pkt. (0,2 pkt. za jeden, 0,3 za dwa, 0,4 za trzy, 0,5 za cztery artykuły przyjęte do druku);

g)  artykuły w recenzowanych pracach i czasopismach naukowych – max 4 pkt. (1 pkt za każdy, nie więcej niż 4 artykuły);

h)  artykuły w recenzowanych pracach i czasopismach naukowych, przyjęte do druku (po recenzji) – max 2 pkt. (0,5 pkt. za każdy, nie więcej niż 4 artykuły);

i)   książka z aparatem naukowym, recenzowana, przynajmniej 6 arkuszy – 4 pkt. (nie więcej niż 2 książki – 8 pkt.);

j)   książka z aparatem naukowym przyjęta do druku, z pozytywną recenzją – 1 pkt (nie więcej niż 3 książki – 3 punkty);

k)  wyjazd w ramach programu Erasmus lub zagraniczne stypendium naukowe (przynajmniej 2 miesiące) – 0,5 pkt.;

l)   działalność popularyzatorska – 0,5 pkt. (artykuły zgodne z proponowaną tematyką pracy doktorskiej lub związane z pracą magisterską w prasie i wydawnictwach internetowych – przynajmniej 5 artykułów; popularyzacja historii w formie wykładu lub warsztatu dla młodzieży szkolnej lub społeczności lokalnej – przynajmniej 3 razy).

Łącznie, maksymalnie 24 „małe” punkty = 6 “dużych” punktów

8)     punkty za osiągniętą sprawność językową (wymagany poziom B2+) w zakresie języka przydatnego dla doktoratu (albo jednego z języków kongresowych), poświadczone zaświadczeniem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego o znajomości języka na poziomie B2+. Posiadane certyfikaty zagraniczne, a także wszelkie inne świadectwa poświadczające aktualną znajomość języka, są uznawane pod warunkiem dołączenia dokumentu ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego, poświadczającego autentyczność dokumentu, znajomość języka na poziomie B2+, a także zawierającego sugestie co do należnej ilości punktów: 0-5 pkt.

 

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 20
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 38
5. Język postępowania rekrutacyjnego Język polski
6. Wymagane dokumenty 1)   podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK lub IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

2)   kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię. Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille.

3)   oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów;

4)   zaświadczenie o średniej ze studiów (ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich);

5)   zaświadczenie o ocenie pracy magisterskiej;

6)   konspekt projektu badawczego (do 5 stron);

7)   dwie opinie pochodzące od profesorów (doktorów habilitowanych), w tym:

a)   opinia o pracy magisterskiej kandydata pochodząca od samodzielnego pracownika naukowego znającego pracę magisterską, ale nie aspirującego do objęcia kandydata opieką promotorską;

b)   opinia opiekuna naukowego – samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego lub samodzielnego pracownika naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego – członka Rady Dyscypliny Naukowej Historia, zawierająca deklarację o sprawowaniu opieki naukowej nad kandydatem w przypadku jego przyjęcia do Szkoły Doktorskiej;

8)  egzemplarz pracy magisterskiej do wglądu dla członków komisji rekrutacyjnej podczas egzaminu kwalifikacyjnego;

9)   oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

10)   potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Dokumenty dodatkowe:

1)   zaświadczenie o drugim kierunku studiów;

2)   dokumenty potwierdzające aktywność naukową kandydata (potwierdzoną stosownymi zaświadczeniami);

3)   zaświadczenie o sprawności językowej na poziomie B2+ (wystawione przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego).

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1)   tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

2)   kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem.

 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE HISTORII

w dyscyplinie naukowej:

historia

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 1 czerwca 2022 r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 8 września 2022 r. godz. 10.00
Termin  i miejsce składania dokumentów Do dnia 8 września 2022 r. do godziny 15.00

(tylko dni robocze godz. 9.00-10.00 i 14.00-15.00)

Instytut Historyczny
ul. Szewska 49, pok. 324
50-139 Wrocław

 

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023 Do dnia 20 września 2022 r.

(tylko dni robocze godz. 9.00-10.00 i 14.00-15.00)

Instytut Historyczny
ul. Szewska 49, pok. 324
50-139 Wrocław

 

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 14 września 2022 r., godz. 9:00
Instytut Historyczny
ul. Szewska 49, pod audytorium
50-139 Wrocław

 

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego

 

15 września 2022 r. godz.13:00
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Rozmowa kwalifikacyjna za pośrednictwem platform elektronicznych, m.in. Microsoft Teams, Zoom.
 • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf
 • Pobierz doc
L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
1 Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·        językoznawstwo

·        literaturoznawstwo

·        nauki o komunikacji społecznej i mediach

16
2 Kolegium Doktorskie Filozofii ·        filozofia 4
3 Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·        nauki o bezpieczeństwie 3
4 Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·        nauki o polityce i administracji 8
5 Kolegium Doktorskie Socjologii ·        nauki socjologiczne 4
6 Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·        archeologia

·        nauki o sztuce

·        nauki o kulturze i religii

9
7 Kolegium Doktorskie Historii ·        historia 5
8 Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·        pedagogika 4
9 Kolegium Doktorskie Psychologii ·        psychologia 4
10 Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·        nauki prawne 7
11 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·        nauki biologiczne 19
12 Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·        nauki o Ziemi i środowisku

·        geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

8
13 Kolegium Doktorskie Matematyki ·        matematyka 8
14 Kolegium Doktorskie Informatyki ·        informatyka 8
15 Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·        nauki fizyczne

·        astronomia

7
16 Kolegium Doktorskie Chemii ·        nauki chemiczne 12
Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

 1. obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. osób posiadających ważną Kartę Polaka lub osób, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 3. osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadaczy karty stałego pobytu);
 4. osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 5. osób którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis)
 6. osób posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze karty pobytu z adnotacją „uchodźca” lub decyzji o jej przyznaniu);
 7. osób posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
 8. osób będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkających na terytorium Polski;
 9. osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);
 10. osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);
 11. osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis;
 12. osób posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Do dnia 8 września 2022 r. do godziny 15.00

(tylko dni robocze godz. 9.00-10.00 i 14.00-15.00)

Instytut Historyczny
ul. Szewska 49, pok. 324
50-139 Wrocław

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej:

Do dnia 20 września 2022 r.

(tylko dni robocze godz. 9.00-10.00 i 14.00-15.00)

Instytut Historyczny
ul. Szewska 49, pok. 324
50-139 Wrocław

 

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego:

14 września 2022 r., godz. 9:00
Instytut Historyczny
ul. Szewska 49, pod audytorium
50-139 Wrocław

 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę
  tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Filip Wolański, prof. UWr

 

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

mgr Teresa Bednarz

tel. 71 3752 542

e-mail: teresa.bednarz@uwr.edu.pl

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego:

14 września 2022 r., godz. 9:00
Instytut Historyczny
ul. Szewska 49, pod audytorium
50-139 Wrocław

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Do dnia 8 września 2022 r. do godziny 15.00

(tylko dni robocze godz. 9.00-10.00 i 14.00-15.00)

Instytut Historyczny
ul. Szewska 49, pok. 324
50-139 Wrocław

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej:

Do dnia 20 września 2022 r.

(tylko dni robocze godz. 9.00-10.00 i 14.00-15.00)

Instytut Historyczny
ul. Szewska 49, pok. 324
50-139 Wrocław