Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYDZIEDZINOWE

II stopnia stacjonarne

Opis kierunku:

Sprawdź również:

 

OPIS STUDIÓW:

Jeśli  posiadasz szerokie zainteresowania naukowe, które obejmują różne dziedziny nauki – w Kolegium MSI będziesz mógł zorganizować swoje studia w taki sposób, który umożliwi Ci uzyskanie dyplomu ich ukończenia na więcej niż jednym kierunku.

Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych celuje w organizacji studiów dla komandosów nauki, którzy jednocześnie chcą studiować dwa lub więcej kierunki studiów pod opieką akademickiego anioła stróża – czyli swojego indywidualnego tutora.

 

Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych (KMSI) to jedna z najciekawszych propozycji Uniwersytetu Wrocławskiego. Są to studia stacjonarne I i II stopnia oraz pięcioletnie jednolite magisterskie (w zależności od kierunku, na którym student planuje uzyskanie dyplomu) nawiązujące do klasycznego modelu studiowania opartego na relacji mistrz-uczeń.

Tutoring w Kolegium MSI

Każdy student Kolegium MSI pozostaje pod opieką merytoryczną wybranego przez siebie opiekuna naukowego – tutora – wspólnie z którym opracowuje indywidualny plan studiów, wybierając zajęcia z oferty Wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzięki temu może studiować np. dowolną filologię, ale również zagadnienia z zakresu biologii, matematyki, historii, prawa czy filozofii.

 

Zajęcia w Kolegium MSI

Specjalnie dla naszych studentów zostały opracowane zajęcia z filozofii nauki i przyrody, języka i kultury oraz kurs dedykowany metodologii pracy badawczej. Integralną częścią studiowania w KMSI są wykłady gościnne z cyklu BEYOND LANGUAGE , na których zaproszeni goście, dzielą się swoimi badaniami, doświadczeniami, obserwacjami i przygodami wykraczającymi BEYOND LANGUAGE.

 

Publikowanie w czasopiśmie Academic Journal of Modern Philology

Studenci mają możliwość publikacji wyników swoich badań w punktowanym czasopiśmie naukowym Academic Journal of Modern Philology (ISSN 2299-7164; e-ISSN 2353-3218) współwydawanym przez Kolegium MSI. Prace publikowane w AJMP dotyczą głównie językoznawstwa, literaturoznawstwa, studiów nad kulturą i religią oraz nauk o poznaniu i komunikacji społecznej.

 

Koło naukowe

Swoje zainteresowania studenci Kolegium MSI mogą realizować i pogłębiać m.in. w Kole Badań Interdyscyplinarnych .Pamiętaj, że jako student Uniwersytetu Wrocławskiego, możesz się rozwijać we wszystkich kołach naukowych i organizacjach studenckich, które Cię interesują, niezależenie od kierunku studiów. Na naszej uczelni działa ponad 170 kół naukowych.

 

Studia w ramach Kolegium MSI

1) są dla osób ciekawych świata i wiedzy o nim,

2) oferują możliwości rozwoju w różnych obszarach wiedzy i dziedzinach nauki,

3) uczą samodzielności i aktywnego podejścia do pracy,

4) stanowią bardzo dobry start do satysfakcjonującej kariery zawodowej.

 

Co po studiach

Studia w Kolegium MSI przygotowują do efektywnego zaistnienia na rynku pracy. Wielu absolwentów studiów międzydziedzinowych wybiera karierę naukową w kraju i za granicą. Headhunterzy i rekruterzy poszukują absolwentów Kolegium MSI. Bogactwo doświadczeń i wiedzy okazuje się bezcenne również dla osób, które przygotowują się do kariery naukowej.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych UWr

 

Rekrutacja 2023/2024:

DYPLOM POLSKI

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny.

 • Kandydaci legitymujący się tytułem licencjata, inżyniera lub magistra będący absolwentami Kolegium MSI UWr lub innych kolegiów MISH/MISHiS/MISHUS/ISM w Polsce przystępują do postępowania kwalifikacyjnego polegającego na konkursie ocen stanowiących wynik ukończenia studiów.
 • Zasada przeliczania ocen stanowiąca wynik ukończenia studiów:

  bardzo dobry – 60 punktów,

  dobry plus – 50 punktów,

  dobry – 40 punktów,

  dostateczny plus – 30 punktów,

  dostateczny – 20 punktów.

 • Pozostali kandydaci (posiadający dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny) przystępują do postępowania kwalifikacyjnego składające się z konkursu ocen na dyplomie oraz rozmowy kompetencyjnej.
 • Kandydaci  mogą otrzymać maksymalnie 60 punktów, przy czym: z ocen stanowiących wynik ukończenia studiów oraz rozmowy konsultacyjnej – maksymalnie po 30 punktów.

  Zasada przeliczania ocen stanowiących wynik ukończenia studiów  jest następująca:

  bardzo dobry – 30 punktów,

  dobry plus – 25 punktów,

  dobry – 20 punktów,

  dostateczny plus – 15 punktów,

  dostateczny – 10 punktów.

  Komisja Rekrutacyjna przeprowadza z kandydatem rozmowę konsultacyjną.

  Kandydat proponuje dwa tematy rozmowy konsultacyjnej, które zgłasza równocześnie z rejestracją, na adres poczty elektronicznej Sekretariatu Kolegium MSI: kmsi@uwr.edu.pl.

  Do propozycji tematu rozmowy kandydat dołącza informację, z jakich pozycji bibliograficznych korzystał przygotowując się do rozmowy (minimum 2 opracowania, które mogą mieć charakter popularnonaukowy).

  Zagadnienia poruszane podczas rozmowy konsultacyjnej są inspirowane tematem zaproponowanym przez kandydata (z zastrzeżeniem, że zgłoszone tematy nie mogą powtarzać tematu i zagadnień omówionych w pracy dyplomowej) oraz przedstawionymi komisji źródłami i materiałami. Pod uwagę będzie brana zdolność do podjęcia polemiki, kreatywne podejście do własnych fascynacji, dojrzałość intelektualna kandydata, plan i pomysły kandydata na studiowanie. Za pozytywny przebieg rozmowy uważa się uzyskanie minimum 10 punktów.

  Na studia przyjęci będą kandydaci, którzy otrzymają największą łączną liczbę punktów w oraz ustalonego limitu miejsc oraz, w przypadku kandydatów nie będących absolwentami MSI UWr lub innych kolegiów MISH/MISHUS/ISM, których rozmowa miała przebieg pozytywny.

  Oceny w innej skali niż 2-5 przelicza się w sposób liniowy.

  DYPLOM ZAGRANICZNY

  Komisja Rekrutacyjna przeprowadza z kandydatem rozmowę konsultacyjną.

  Rozmowa oceniana będzie w skali od 0–440 punktów. Za pozytywny przebieg rozmowy uważa się uzyskanie minimum 264 punktów.

  Kandydat proponuje dwa tematy rozmowy konsultacyjnej, które zgłasza równocześnie z rejestracją, na adres poczty elektronicznej Sekretariatu Kolegium MSI: kmsi@uwr.edu.pl.

  Do propozycji tematu rozmowy kandydat dołącza informację, z jakich pozycji bibliograficznych korzystał przygotowując się do rozmowy (minimum 2 opracowania, w tym tylko jedno może mieć charakter popularnonaukowy).

  Zagadnienia poruszane podczas rozmowy konsultacyjnej są inspirowane tematem zaproponowanym przez kandydata (z zastrzeżeniem, że zgłoszone tematy nie mogą powtarzać tematu i zagadnień omówionych w pracy dyplomowej) oraz przedstawionymi komisji źródłami i materiałami. Pod uwagę będzie brana zdolność do podjęcia polemiki, kreatywne podejście do własnych fascynacji, dojrzałość intelektualna kandydata, plan i pomysły kandydata na studiowanie.

  Na studia przyjęci będą kandydaci, których rozmowa konsultacyjna miała przebieg pozytywny oraz otrzymają największą liczbę punktów w ramach ustalonego limitu miejsc.

   

   

   


   

  Rekrutacja 2024/2025:

  DYPLOM POLSKI

  O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny.

 • Kandydaci legitymujący się tytułem licencjata, inżyniera lub magistra będący absolwentami Kolegium MSI UWr lub innych kolegiów MISH/MISHiS/MISHUS/ISM w Polsce przystępują do postępowania kwalifikacyjnego polegającego na konkursie ocen stanowiących wynik ukończenia studiów.
 • Zasada przeliczania ocen stanowiąca wynik ukończenia studiów:

  bardzo dobry – 60 punktów,

  dobry plus – 50 punktów,

  dobry – 40 punktów,

  dostateczny plus – 30 punktów,

  dostateczny – 20 punktów.

 • Pozostali kandydaci (posiadający dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny) przystępują do postępowania kwalifikacyjnego składające się z konkursu ocen na dyplomie oraz rozmowy kompetencyjnej.
 • Kandydaci  mogą otrzymać maksymalnie 60 punktów, przy czym: z ocen stanowiących wynik ukończenia studiów oraz rozmowy konsultacyjnej – maksymalnie po 30 punktów.

  Zasada przeliczania ocen stanowiących wynik ukończenia studiów jest następująca:

  bardzo dobry – 30 punktów,

  dobry plus – 25 punktów,

  dobry – 20 punktów,

  dostateczny plus – 15 punktów,

  dostateczny – 10 punktów.

  Komisja Rekrutacyjna przeprowadza z kandydatem rozmowę konsultacyjną.

  Kandydat proponuje dwa tematy rozmowy konsultacyjnej, które zgłasza równocześnie z rejestracją, na adres poczty elektronicznej Sekretariatu Kolegium MSI: kmsi@uwr.edu.pl.

  Do propozycji tematu rozmowy kandydat dołącza informację, z jakich pozycji bibliograficznych korzystał przygotowując się do rozmowy (minimum 2 opracowania, które mogą mieć charakter popularnonaukowy).

  Zagadnienia poruszane podczas rozmowy konsultacyjnej są inspirowane tematem zaproponowanym przez kandydata (z zastrzeżeniem, że zgłoszone tematy nie mogą powtarzać tematu i zagadnień omówionych w pracy dyplomowej) oraz przedstawionymi komisji źródłami i materiałami. Pod uwagę będzie brana zdolność do podjęcia polemiki, kreatywne podejście do własnych fascynacji, dojrzałość intelektualna kandydata, plan i pomysły kandydata na studiowanie. Za pozytywny przebieg rozmowy uważa się uzyskanie minimum 10 punktów.

  Na studia przyjęci będą kandydaci, którzy otrzymają największą łączną liczbę punktów w ramach ustalonego limitu miejsc oraz, w przypadku kandydatów nie będących absolwentami MSI UWr lub innych kolegiów MISH/MISHUS/ISM, których rozmowa miała przebieg pozytywny.

  Oceny w innej skali niż 2-5 przelicza się w sposób liniowy.

  DYPLOM ZAGRANICZNY

  Komisja Rekrutacyjna przeprowadza z kandydatem rozmowę konsultacyjną.

  Rozmowa oceniana będzie w skali od 0–440 punktów. Za pozytywny przebieg rozmowy uważa się uzyskanie minimum 264 punktów.

  Kandydat proponuje dwa tematy rozmowy konsultacyjnej, które zgłasza równocześnie z rejestracją, na adres poczty elektronicznej Sekretariatu Kolegium MSI: kmsi@uwr.edu.pl.

  Do propozycji tematu rozmowy kandydat dołącza informację, z jakich pozycji bibliograficznych korzystał przygotowując się do rozmowy (minimum 2 opracowania, w tym tylko jedno może mieć charakter popularnonaukowy).

  Zagadnienia poruszane podczas rozmowy konsultacyjnej są inspirowane tematem zaproponowanym przez kandydata (z zastrzeżeniem, że zgłoszone tematy nie mogą powtarzać tematu i zagadnień omówionych w pracy dyplomowej) oraz przedstawionymi komisji źródłami i materiałami. Pod uwagę będzie brana zdolność do podjęcia polemiki, kreatywne podejście do własnych fascynacji, dojrzałość intelektualna kandydata, plan i pomysły kandydata na studiowanie.

  Na studia przyjęci będą kandydaci, których rozmowa konsultacyjna miała przebieg pozytywny oraz otrzymają największą liczbę punktów w ramach ustalonego limitu miejsc.

   


   

  L.p. ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

  TERMINY

  1 Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK 3 czerwca 2024
  2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
  (decyduje data wykonania przelewu)
  13 września 2024
  3 Postępowanie rekrutacyjne
  /konkurs dyplomów, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/
  16, 17 września 2024
  4 Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do złożenia dokumentów
  (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
  18 września 2024
  5 Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
  (nie decyduje data stempla pocztowego)
  19, 20 września 2024
  6 Ogłoszenie listy przyjętych na studia
  (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
  23 września 2024

  Dokumenty:

  I. Wymagane dokumenty dla kandydatów z polskim dyplomem 🔽

  Kandydaci na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) znajdujący się na liście zakwalifikowanych do złożenia dokumentów są zobowiązani do dostarczenia, w terminach określonych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”, następujących dokumentów:

  1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu i podpisanego przez kandydata wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy (jeśli dotyczy),
  2. kserokopii dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną lub zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich (w przypadku wystąpienia różnicy w danych osobowych między dokumentami (np. zmiana nazwiska) wymagane jest dodatkowo, do wglądu, zaświadczenie o zmianie danych osobowych);
  3. zaświadczenia o średniej ocen ze studiów (jeżeli jest wymagane);

  II. Wymagane dokumenty dla kandydatów legitymujących się wydanym za granicą dyplomem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia 🔽

  Kandydaci legitymujący się wydanym za granicą dyplomem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, znajdujący się na liście zakwalifikowanych do złożenia dokumentów, zobowiązani są do dostarczenia w terminach określonych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”, następujących dokumentów:

  1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu i podpisanego przez kandydata wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy (jeśli dotyczy),
  2. kserokopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia) wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną (w przypadku wystąpienia różnicy w danych osobowych między dokumentami (np. zmiana nazwiska) wymagane jest dodatkowo, do wglądu, zaświadczenie o zmianie danych osobowych);
  3. tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 2;

  III. Wymagane dokumenty dla cudzoziemców 🔽

  Wykaz dokumentów dla osób będących cudzoziemcami znajduje się w zakładce „CUDZOZIEMCY”


  IV. Złożenie dokumentów 🔽

  Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych.

  Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów (za wyjątkiem podania na studia). Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów (za wyjątkiem podania na studia).

  Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  Kandydaci znajdujący się na liście zakwalifikowanych do złożenia dokumentów zobowiązani są do złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Miejsce na liście zakwalifikowanych do złożenia dokumentów nie gwarantuje miejsca na liście przyjętych na studia.


  W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


  V. Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej 🔽

  Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w systemie IRK powinno spełniać następujące wymogi:

  1. zdjęcie elektroniczne powinno być aktualne, kolorowe, o rozdzielczości 500 x 625 pikseli w formacie JPG, do 2,5 MB.
  2. zdjęcie powinno spełniać wymogi do dowodu osobistego tj.: bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
   Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
   Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
   Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

  Uwaga! Zdjęcie w systemie jest przekazane do akceptacji po zapisie na kierunek!


  VI. Tryb odwołania od decyzji o nieprzyjęciu na studia 🔽

  TRYB ODWOŁANIA OD DECYZJI O NIEPRZYJĘCIU NA STUDIA

  Obywatele Polski

  Od decyzji o nieprzyjęciu na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie kandydatowi będącemu obywatelem polskim przysługuje odwołanie do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Odwołanie w formie pisemnej należy złożyć lub przesłać:

  • w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
  • lub w terminie 7 dni od daty wydania korekty świadectwa dojrzałości (dodatkowo we wniosku powinno znajdować się uzasadnienie niemożności wcześniejszego złożenia odwołania oraz należy złożyć wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania)

  na adres:
  Uniwersytet Wrocławski,
  Dział Nauczania,
  Plac Uniwersytecki 1,
  50-137 Wrocław

  Przypominamy, że podstawą odwołania zgodnie z § 5 ust. 3 uchwały Nr 171/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025 (z późniejszymi zmianami) może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

  Cudzoziemcy

  Od decyzji o nieprzyjęciu na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie kandydatowi będącemu cudzoziemcem przysługuje wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.
  Wniosek w formie pisemnej należy złożyć lub przesłać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji na adres:

  Uniwersytet Wrocławski,
  Dział Nauczania,
  Plac Uniwersytecki 1,
  50-137 Wrocław


  Zachęcamy do obejrzenia filmiku dotyczącego procesu rejestracji w systemie IRKA znajdującym się tutaj.

  Limit miejsc na stacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) w rekrutacji na rok 2024/2025
  Limit of places in full-time second-cycle (Master’s) studies in the recruitment for the year 2024/2025

  Kierunek studiów
  Study programme
  Łączny limit
  total number
  obywatele
  polscy
  DYPLOM POLSKI
  polish citizen
  polish diploma
  obywatele polscy
  DYPLOM ZAGRANICZNY
  polish citizens
  foreign diploma
   

  CUDZOZIEMCY
  FOREIGNERS
  limit minimalny
  minimum limit
  ADMINISTRACJA  130 115 10 5  50
  ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (studia w j. angielskim) 50 25 25 10
  ANGLISTYKA 60 50 5 5 15
  ANTROPOLOGIA LITERATURY, TEATRU I FILMU 40 35 3 2 18
  ARCHEOLOGIA 45 40 3 2 15
  ASTRONOMIA 15 10 2 3 10
  ASTROPHYSCIS 25 5 3 17 10
  BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE 80 60 10 10 15
  BIOLOGIA 70 65 2 3 12
  BIOLOGIA, specjalność INTEGRATIVE BIODIVERSITY (w j. angielskim) 15 11 10
  BIOTECHNOLOGIA 35 30 2 3 10
  CHEMIA 120 112 4 4 10
  CHEMIA specjalność: Advanced Synthesis in Chemistry (studia w języku angielskim) 24 4 20 10
  CHEMIA MEDYCZNA 30 26 2 2 10
  CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA 24 20 2 2 10
  COMMUNICATION MANAGEMENT (w j. angielskim) 50 30 5 15 11
  CULTURE, THOUGHT, HUMANITY 30 4 3 23 10
  DATA SCIENCE 15 7 1 7 10
  DYPLOMACJA EUROPEJSKA 50 40 5 5 15
  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 70 58 6 6 20
  EASTERN EUROPEAN JEWISH STUDIES 20 10 10 10
  EKONOMIA  150 120 5 25 50
  ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA 40 35 3 2 12
  ETYKA 30 20 5 5 10
  EUROPEISTYKA, specjalność: EU POLITICS (w j. angielskim) 25 5 20 10
  FILOLOGIA GERMAŃSKA 70 60 5 5 15
  FILOLOGIA INDYJSKA 18 16 1 1 10
  FILOLOGIA POLSKA 125 105 10 10 15
  FILOZOFIA 35 25 5 5 10
  FIZYKA 25 17 3 5 10
  FIZYKA specjalność: MASTER’S STUDY OF THEORETICAL PHYSICS (w j. angielskim) 15 1 1 13 10
  GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA 34 30 2 2 12
  GEOGRAFIA 60 56 2 2 10
  GEOGRAFIA, specjalność TOURISM AND HOSPITALITY (w j. angielskim) 22 2 20 10
  GEOLOGIA 60 50 5 5 10
  GEOLOGIA, specjalność APPLIED GEOSCIENCE (w j. angielskim) 24 4 20 10
  GLOBAL COMMUNICATION (w j. angielskim) 30 7 23 15
  GOSPODARKA PRZESTRZENNA 30 28 1 1 10
  HISTORIA 70 64 3 3 15
  HISTORIA SZTUKI 40 34 1 5 15
  HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 25 19 3 3 12
  HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ (PUBLIC HISTORY w j. angielskim) 20 10 5 5 12
  INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYDZIEDZINOWE 20 18 1 1
  INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO 28 24 2 2 18
  INFORMATYKA 60 50 5 5 10
  INTERDYSCYPLINARNE STUDIA EUROPEJSKIE 25 20 2 3 12
  INŻYNIERIA GEOLOGICZNA 50 40 5 5 10
  JUDAISTYKA 28 15 10 3 10
  KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA 80 69 4 7 20
  KULTUROZNAWSTWO 40 35 2 3 20
  LL.M INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW (w j. angielskim) 70  35 35 10
  MASTER OF ECONOMICS AND FINANCE (w j. angielskim) 70 35 35 10
  MATEMATYKA 100 83 9 8 20
  MEDIA CONTENT CREATION (w j. angielskim) 50 25 5 20 11
  MEDICAL BIOTECHNOLOGY (w j. angielskim) 16 2 2 12 10
  MIKROBIOLOGIA 30 26 2 2 12
  MUZYKOLOGIA 20 18 1 1 10
  NIDERLANDYSTYKA 35 28 5 2 10
  ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE USŁUGAMI SPOŁECZNYMI 60 54 4 2 15
  OCHRONA ŚRODOWISKA 50 46 2 2 10
  PEDAGOGIKA dla absolwentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich 100 98 1 1 15
  PEDAGOGIKA dla absolwentów kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich 75 73 1 1 15
  POLITOLOGIA 60 57 1 2 15
  POLITICAL SCIENCE  (w j. angielskim) 40 15 25 10
  PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE 60 55 2 3 20
  SLAWISTYKA 100 80 10 10 20
  SOCJOLOGIA 60 52 4 4 15
  SOCJOLOGIA, specjalność INTERCULTURAL MEDIATION (w j. angielskim) 60 8 52 10
  SOCJOLOGIA EKONOMICZNA 55 47 4 4 15
  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 90 70 8 12 15
  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, specjalność Global Studies (w j. angielskim) 40 10 30 10
  STUDIA ROMANISTYCZNE 70 64 3 3 24
  STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE I KLASYCZNE 26 24 1 1 10
  SZTUKA PRZEKŁADU, TWÓRCZE PISANIE I KRYTYKA LITERACKA 50 45 3 2 22
  TURYSTYKA 22 19 1 2 10
  ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA 60 58 1 1 15
  ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ 60 55 2 3 20
  ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM 36 33 2 1 12
  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI 60 58 1 1 15

   

  Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  1.  obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA  strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

        a. cudzoziemca – obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i  Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.), oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


  2. 
  osób posiadających ważną Kartę Polaka lub osób, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;


  3.
  osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadaczy karty stałego pobytu);


  4.
  osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;


  5.
  osób którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis)


  6.
  osób posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze karty pobytu z adnotacją „uchodźca” lub decyzji o jej przyznaniu);


  7.
  osób posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;


  8.
  osób będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkających na terytorium Polski;


  9.
  osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


  10.
  osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


  11.
  osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis;


  12. 
  osób posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

   

  AdresDokumenty przyjmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna - w przypadku wysyłki pocztą decyduje data wpływu dokumentów na uczelnię a nie data stempla pocztowego
  Kolegium MSI UWr
  ul. Kręta 1
  50-237 Wrocław
  sala / pokój: 34
  tel.: +48 71 324 60 26
  19, 20 września 2024 r.; godz. 9.00-14.00
  Termin oraz miejsce egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych dla obywateli polskich z polskim dokumentem uprawniającym do podjecia studiów Termin oraz miejsce egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych dla obywateli polskich z zagranicznym dokumentem uprawniającym do podjecia studiówTermin oraz miejsce egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych dla cudzoziemców Forma postępowania rekrutacyjnego stacjonarna/ zdalna
  Rozmowa konsultacyjna dla kandydatów legitymujących się tytułem licencjata, magistra, inżyniera lub równoważnym niebędących absolwentami Kolegium MSI UWr lub innych kolegiów MISH/MISHiS/MISHUS/ISM w Polsce
  ul. Kręta 1
  50-237 Wrocław
  sala: 41
  Data: 16 września 2024
  godz.: od 9.00
  Rozmowa konsultacyjna - przeprowadzana stacjonarnie w budynku przy ul. Krętej 1
  50-237 Wrocław
  sala: 41
  Data: 16 września 2024
  godz.: od 9.00
  Rozmowa konsultacyjna - przeprowadzana stacjonarnie w budynku przy ul. Krętej 1
  50-237 Wrocław
  sala: 41
  Data: 16 września 2024
  godz.: od 9.00
  stacjonarna
  Zasady rekrutacji 2024/2025 🔽

  Komisja Rekrutacyjna przeprowadza z kandydatem rozmowę konsultacyjną. Rozmowa oceniana będzie w skali od 0–440 punktów. Za pozytywny przebieg rozmowy uważa się uzyskanie minimum 264 punktów. Kandydat proponuje dwa tematy rozmowy konsultacyjnej, które zgłasza równocześnie z rejestracją, na
  adres poczty elektronicznej Sekretariatu Kolegium MSI: kmsi@uwr.edu.pl Do propozycji tematów rozmowy kandydat winien dołączyć informację, z jakich pozycji bibliograficznych korzystał przygotowując się do rozmowy (minimum 2 opracowania, w tym tylko jedno może mieć charakter popularnonaukowy). Zagadnienia poruszane podczas rozmowy konsultacyjnej są inspirowane tematami zaproponowanymi przez kandydata (z zastrzeżeniem, że zgłoszone tematy nie mogą powtarzać tematu i zagadnień omówionych w pracy dyplomowej) oraz przedstawionymi Komisji źródłami i materiałami. Pod uwagę będzie brana zdolność do podjęcia polemiki, kreatywne podejście do własnych fascynacji, dojrzałość intelektualna kandydata, plan i pomysły kandydata na studiowanie.
  Na studia przyjęci będą kandydaci, których rozmowa konsultacyjna miała przebieg pozytywny oraz otrzymają największą liczbę punktów w ramach ustalonego limitu miejsc.

  UWAGA!
  Rozmowa kwalifikacyjna nie potwierdza znajomości języka polskiego na poziomie B1.

  Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji nie bierze pod uwagę ocen z dyplomu oraz nie przelicza ocen z dyplomu. Rekrutacja odbywa się na podstawie dokumentu uprawniającego do przyjęcia na studia w oparciu o zasady rekrutacji opisane w zakładce CUDZOZIEMCY.

  Informacje na temat wymaganych dokumentów znajdują się w zakładkach poniżej.


  Termin i miejsce postępowania rekrutacyjnego 🔽

  Termin i miejsce postępowania rekrutacyjnego jest wskazane w zakładce „POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE”. Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię) jest wskazane w zakładce „MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW”


  Dokumenty wymagane przy rekrutacji 🔽

  Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

  • podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu i podpisanego przez kandydata wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy (jeśli dotyczy) oraz oświadczeniem w sprawie ubezpieczenia,
  • dyplom uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia w Polsce z mocy prawa – czyli bez poświadczania przez inne instytucje lub organy na terenie Polski, lub w wyniku postępowania nostryfikacyjnego,
  • apostille lub legalizacja dyplomu zagranicznego wydanego poza granicami Polski,
  • tłumaczenie na język polski dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski,
  • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B1,
  • decyzja o przyznaniu stypendium – w przypadku kandydatów kierowanych na studia np. przez NAWA (jeżeli dotyczy)
  • dokument uprawniający do studiowania na studiach stacjonarnych w języku polskim bez opłat (jeżeli dotyczy)

  Dokumenty mogą zostać doręczone w wyznaczonym w harmonogramie terminie oraz miejscu przez upoważnioną przez kandydata osobę na podstawie pełnomocnictwa.


  W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


  Legalizacja dyplomu, apostille 🔽

  Dokument uprawniający do podjęcia studiów wydany poza Rzeczpospolitą Polską musi być uwierzytelniony.

  Legalizacja jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie. Legalizacja dokumentu o wykształceniu może mieć zatem istotne znaczenie przy ustaleniu, w ramach systemu edukacji którego państwa został wydany dokument oraz czy należy weryfikować jego autentyczność.

  Legalizacji dyplomu może dokonać:

  • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom, lub
  • akredytowana w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom.

  Apostille

  Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu. Lista państw-stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille można znaleźć na stronie Konwencji Haskiej

  Więcej szczegółów dotyczących uznawania wykształcenia uzyskanego za granicą znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  Schemat zdobycia legalizacji i apostille można zobaczyć: tutaj


  Tłumaczenie na język polski dokumentów, których oryginały wydane są w języku innym niż polski 🔽

  Tłumaczenia na język polski dokumentów, których oryginały wydane są w języku innym niż język polski powinno być wykonane przez:

  1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych  lub
  2. osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
  3. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo (Polskie przedstawicielstwa na świecie) lub
  4. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument (Misje dyplomatyczne, urzędy konsularne i organizacje międzynarodowe w Polsce)

  Potwierdzenie znajomości języka polskiego 🔽

  Kandydaci na studia prowadzone w języku polskim zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1. Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest:

  Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1 są stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz kandydaci posiadający:

  • zezwolenie na pobyt stały,
  • Kartę Polaka,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • uzyskane w Polsce świadectwo dojrzałości,
  • uzyskany w Polsce dyplom ukończenia studiów wyższych.

  UWAGA! Skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego powinien być zamieszczony w systemie IRK.


  Opłaty 🔽

  Wysokość czesnego jest różna w zależności od kierunku studiów i można ją sprawdzić w zakładce „OPŁATY”.

  Z wyłączeniem osób, które mają ustawowe prawo do bezpłatnego studiowania w języku polskim na studiach stacjonarnych, cudzoziemcy podejmujący studia w Uniwersytecie Wrocławskim wnoszą opłatę za studia (tzw. czesne).
  Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, jeżeli uzyskał stypendium w ramach jednego z programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).
  Kandydaci, którzy otrzymają stypendium w ramach jednego z programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) są zwolnieni z całości (lub części) opłat za kształcenie na zasadach określonych w decyzji ministra lub dyrektora NAWA (lub w skierowaniu na studia).
  Uwaga: jeżeli kandydat ubiegał się o przyznanie stypendium NAWA, a ostatecznie go nie otrzymał i nie posiada innych uprawnień do podjęcia studiów bez odpłatności, będzie zobowiązany do płacenia czesnego.


  Uprawnienie do bezpłatnego studiowania na studiach stacjonarnych w języku polskim 🔽

  Uprawnienie do bezpłatnego studiowania na studiach stacjonarnych w języku polskim dotyczy:
  1. obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  a. cudzoziemca – obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm. 8), oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. osób posiadających ważną Kartę Polaka lub osób, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  3. osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadaczy karty stałego pobytu);
  4. osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  5. osób którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis)
  6. osób posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze karty pobytu z adnotacją „uchodźca” lub decyzji o jej przyznaniu);
  7. osób posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
  8. osób będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkających na terytorium Polski;
  9. osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);
  10. osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);
  11. osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis;
  12. osób posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

  Uwaga: wymienione powyżej osoby nie są zwolnione z opłat za powtarzanie zajęć oraz za zajęcia nieobjęte programem studiów.

  Ponadto, cudzoziemcom wymienionym w punkcie 1 nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego.

  UWAGA! Jeżeli obywatel Ukrainy przybył do Polski po 24.02.2022 r i posiada status ochrony czasowej to w oparciu o art. 324 ust. 2 pkt 4 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce na czas posiadania uprawnienia studia stacjonarne w języku polskim są bezpłatne.


  Informacje dodatkowe 🔽

  REKRUTACJA

  Aby aplikować na studia należy się zarejestrować w systemie IRK. Zachęcamy do zapoznania się z procedurą rejestracja – krok po kroku w Vademecum kandydata

  AKADEMIKI

  Informacje dotyczące akademików udziela Dział Spraw Studenckich. Szczegóły znajdują się tutaj: https://uwr.edu.pl/domy-studenckie/

  STYPENDIA I WSPARCIE FINANSOWE

  Informacje na temat wsparcia znajdują się tutaj: https://uwr.edu.pl/stypendia-i-wsparcie-finansowe/


  Kolegium MSI UWr

  ul. Kręta 1, pok. 3450-237 Wrocławtel. +48 71 324 60 26

  Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

  tel. + 48 71 375 2063 joanna.sobieralska@uwr.edu.pl

  informacja zostanie podana w czerwcu 2022

  Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)
  informacja zostanie podana w czerwcu 2022

  Rekrutacja na ten kierunek studiów odbywa się według zasad opisanych w zakładce: „CUDZOZIEMCY”.