Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

INFORMATYKA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: Informatyka

Nazwa Wydziału: Wydział Matematyki i Informatyki

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Informatyki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kierownik Kolegium Doktorskiego: prof. dr hab. Krzysztof Loryś

Okres kształcenia: 4 lata

Krótki opis programu kształcenia:

Celem kształcenia doktorantów jest przygotowanie ich do napisania rozprawy doktorskiej i prowadzenia samodzielnej pracy naukowo-dydaktycznej w zakresie Informatyki. Kształcenie trwa cztery lata (osiem semestrów) i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Kształcenie doktorantów odbywa się według indywidualnych programów, realizujących efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziome 8 PRK. W ramach zajęć doktoranci mogą zaliczać zajęcia ogólnouniwersyteckie (organizowane dla wszystkich kolegiów Szkoły Doktorskiej), przedmioty z oferty dydaktycznej Wydziału (w tym seminaria naukowe), indywidualne zajęcia nie umieszczone w ofercie dydaktycznej, przedmioty wykładane na innych wydziałach Uniwersytetu Wrocławskiego i innych uczelniach oraz praktyki zawodowe. Przy czym: – wykłady z oferty Wydziału niezakończone egzaminem odpowiadają 3 punktom ECTS, a zakończone egzaminem odpowiadają 4 punktom ECTS, – seminaria odpowiadają 3 punktom ECTS, – ekwiwalent punktów ECTS za pozostałe zajęcia jest każdorazowo ustalany przez kierownika kolegium na podstawie oceny wkładu pracy doktoranta w ich zaliczenie. Łączny wymiar zajęć, które powinni zaliczyć doktoranci podczas kształcenia w Szkole Doktorskiej, odpowiada co najmniej 32 punktom ECTS. W ramach praktyk zawodowych doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne lub uczestniczą w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin rocznie. Doktorant może odbywać staże w innych jednostkach naukowych.

Uchwała Senatu UWr nr 100/2019 w sprawie programów kształcenia w szkole doktorskiej.

Sylwetka absolwenta – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne:

Wiedza: – zna i rozumie specjalistyczną wiedzę w zakresie najnowszych światowych osiągnięć w ramach wybranej dziedzinie informatyki – zna i rozumie metodologię wybranej dziedziny w stopniu pozwalającym na samodzielne planowanie drogi rozwiązania problemów badawczych – zna i rozumie wiedzę dotyczącą uwarunkowań ekonomicznych i prawnych związanych z działalnością naukową i badawczą Umiejętności: – potrafi prowadzić działalność naukową w zakresie informatyki – potrafi przedstawiać wyniki badań w formie publikacji naukowych i prezentacji konferencyjnych oraz przygotować rozprawę doktorską – potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pracę naukową (w tym pracę w zespołach międzynarodowych). – potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym oraz potrafi przekazywać wiedzę i doświadczenie innym – potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać własne kompetencje oraz podejmować skuteczne działania zmierzające do własnego rozwoju intelektualnego Kompetencje społeczne: – jest gotów do krytycznej oceny dorobku w ramach reprezentowanej specjalności informatycznej oraz krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój tej dyscypliny – jest gotów do zrozumienia potrzeby ciągłego dokształcania się – jest gotów do pełnienia zadań recenzenta prac informatycznych w ramach własnej specjalizacji – jest gotów do zrozumienia znaczenia uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; – jest gotów do etycznego postępowania.

Dodatkowe informacje:

Kształcenie w Kolegium Doktorskim Informatyki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbywa się pod opieką wybitnych specjalistów, prowadzących badania naukowe w niemal wszystkich dziedzinach informatyki. Doktoranci wyjeżdżają na staże naukowe krajowe i zagraniczne, uczestniczą w konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym.

 

 


 

Rekrutacja 2020/2021:

Nazwa Wydziału Wydział Matematyki i Informatyki
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Informatyki
Dyscyplina naukowa Informatyka
ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego  
  egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna* Egzamin ma formę rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/rozmowy kwalifikacyjnej

 

Pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej dotyczą zainteresowań naukowych kandydata i przedmiotów zaliczonych przez kandydata w czasie studiów.
3. Zalecana literatura  
4. Kryteria oceny  
  Szczegółowe kryteria oceny

 

W trakcie egzaminu kandydaci odpowiadają na pięć pytań, z których dwa dotyczą zainteresowań naukowych kandydata, a pozostałe dotyczą przedmiotów zaliczonych przez kandydata podczas studiów. Każda odpowiedź jest oceniana w skali 0 do 10 punktów. Na podstawie sumy uzyskanych punktów tworzona jest lista rankingowa.

W uzasadnionych merytorycznie przypadkach kandydaci, w szczególności kandydaci mający realizować finansowany zewnętrznie projekt badawczy, a także kandydaci zagraniczni, mogą być przyjęci na studia doktoranckie na podstawie odrębnej rekrutacji.

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 25
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 50
5. Język postępowania rekrutacyjnego język polski lub język angielski
6. Wymagane dokumenty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej, wydrukowane z systemu IRK lub IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

2.  jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm);

3.  kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia (w przypadku tegorocznych absolwentów) lub w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich; Uwaga. Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów za granicą składają dodatkowo tłumaczenie dyplomu na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na  listę tłumaczy przysięgłych  prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula. Dyplom uzyskany za granicą wymaga  uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille.

4.  opinia samodzielnego pracownika naukowego o przydatności kandydata do pracy naukowej, zawierająca pisemną zgodę na pełnienie funkcji promotora;

5.  suplement do dyplomu zawierający wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami ze studiów;

6.  kandydaci mający wysokie osiągnięcia naukowe dostarczają opinię samodzielnego pracownika naukowego, uzasadniającą wysoki poziom dorobku naukowego kandydata;

7.  krótki (pół strony) opis swoich zainteresowań naukowych;

8.  do podania kandydat może dołączyć swoje publikacje;

9.oświadczenie kandydata, że nie jest pracownikiem naukowym ani nauczycielem akademickim;

10.oświadczenie kandydata z informacją, czy posiada lub nie posiada stopień doktora;

11.potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

7. Informacje dodatkowe

 

 

Do postępowania kwalifikacyjnego Kolegium Doktorskiego Informatyki może być dopuszczona osoba, która:

·       zarejestrowała się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) lub Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC);

·       posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub zgodnie ze swoim oświadczeniem do momentu wpisania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej będzie się nim legitymowała albo w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, jest absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich;

·       złożyła wymagany komplet dokumentów.

Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać kształcenie w Szkole Doktorskiej na zasadach określonych w Dziale VIII ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 z późn. zm.).

Cudzoziemcy, zakwalifikowani do przyjęcia, dodatkowo składają w terminie wyznaczonym przez komisję (nie później niż do dnia złożenia ślubowania):

– kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 15.05.2020r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 13.06.2020r.
Termin i miejsce składania dokumentów do 23.06.2020r. do godz. 9:30 elektronicznie na adres e-mail: ewa.lamch@uwr.edu.pl
Termin i miejsce ustnego egzaminu kwalifikacyjnego 23.06.2020r. od godz. 11:00

W zależności od sytuacji epidemicznej egzamin odbędzie się:
Instytut Informatyki, sala 310
ul. Joliot-Curie 15, 50-384 Wrocław

lub zostanie przeprowadzony zdalnie.

Termin wywieszenia listy rankingowej z informacją o osobach zakwalifikowanych oraz ogłoszenie wyników w systemie IRKa 25.06.2020r. o godz. 10:00
Złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (dotyczy tylko tegorocznych absolwentów) do 25.09.2020r.
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf
Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·         językoznawstwo

·         literaturoznawstwo

·         nauki o komunikacji społecznej i mediach

24
Kolegium Doktorskie Socjologii ·         nauki socjologiczne 5
Kolegium Doktorskie Filozofii ·         filozofia 5
Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·         nauki o polityce i administracji 10
Kolegium Doktorskie Historii ·         historia 6
Kolegium Doktorskie Psychologii ·         psychologia 5
Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·         archeologia

·         nauki o sztuce

·         nauki o kulturze i religii

9
Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·         nauki prawne 20
Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·         nauki biologiczne 35
Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·         nauki o Ziemi i środowisku

·         geografia społeczno – ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

10
Kolegium Doktorskie Matematyki ·         matematyka 8
Kolegium Doktorskie Informatyki ·         informatyka 8
Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·         nauki fizyczne

·         astronomia

9
Kolegium Doktorskie Chemii ·         nauki chemiczne 15
Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·         nauki o bezpieczeństwie 5
Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
  4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
  6. posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

mgr Ewa Lamch

tel. 71 3757 494

e-mail: ewa.lamch@uwr.edu.pl

Termin i miejsce ustnego egzaminu kwalifikacyjnego

23.06.2020r. od godz. 11:00

W zależności od sytuacji epidemicznej egzamin odbędzie się:
Instytut Informatyki, sala 310
ul. Joliot-Curie 15, 50-384 Wrocław

lub zostanie przeprowadzony zdalnie.

do 23.06.2020r. do godz. 9:30 elektronicznie na adres e-mail: ewa.lamch@uwr.edu.pl

Złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (dotyczy tylko tegorocznych absolwentów)do 25.09.2020r.