Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

INFORMATYKA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: Informatyka

Nazwa Wydziału: Wydział Matematyki i Informatyki

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Informatyki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kierownik Kolegium Doktorskiego: prof. dr hab. Krzysztof Loryś

Okres kształcenia: 4 lata

Krótki opis programu kształcenia:

Celem kształcenia doktorantów jest przygotowanie ich do napisania rozprawy doktorskiej i prowadzenia samodzielnej pracy naukowo-dydaktycznej w zakresie Informatyki (lista potencjalnych promotorów razem z opisem ich zainteresowań badawczych). Kształcenie trwa cztery lata (osiem semestrów) i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Kształcenie doktorantów odbywa się według indywidualnych programów, realizujących efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziome 8 PRK. W ramach zajęć doktoranci mogą zaliczać zajęcia ogólnouniwersyteckie (organizowane dla wszystkich kolegiów Szkoły Doktorskiej), przedmioty z oferty dydaktycznej Wydziału (w tym seminaria naukowe), indywidualne zajęcia nie umieszczone w ofercie dydaktycznej, przedmioty wykładane na innych wydziałach Uniwersytetu Wrocławskiego i innych uczelniach oraz praktyki zawodowe. Przy czym: – wykłady z oferty Wydziału niezakończone egzaminem odpowiadają 3 punktom ECTS, a zakończone egzaminem odpowiadają 4 punktom ECTS, – seminaria odpowiadają 3 punktom ECTS, – ekwiwalent punktów ECTS za pozostałe zajęcia jest każdorazowo ustalany przez kierownika kolegium na podstawie oceny wkładu pracy doktoranta w ich zaliczenie. Łączny wymiar zajęć, które powinni zaliczyć doktoranci podczas kształcenia w Szkole Doktorskiej, odpowiada co najmniej 32 punktom ECTS. W ramach praktyk zawodowych doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne lub uczestniczą w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin rocznie. Doktorant może odbywać staże w innych jednostkach naukowych.

Program kształcenia w Kolegium Doktorskim Informatyki (Załącznik do Uchwały): uchwala-nr-224_2023-senatu-uwr-z-dnia-2023-12-20-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-programow-ksztalcenia-w-szkole-doktorskiej-uwr.pdf (uni.wroc.pl)

Zasady rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Informatyki (Załącznik do Uchwały): Uchwała Nr 223_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr na programy kształcenia rozpoczynające się w r.a. 2024_2025.pdf

Sylwetka absolwenta – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne:

Wiedza: – zna i rozumie specjalistyczną wiedzę w zakresie najnowszych światowych osiągnięć w ramach wybranej dziedzinie informatyki – zna i rozumie metodologię wybranej dziedziny w stopniu pozwalającym na samodzielne planowanie drogi rozwiązania problemów badawczych – zna i rozumie wiedzę dotyczącą uwarunkowań ekonomicznych i prawnych związanych z działalnością naukową i badawczą Umiejętności: – potrafi prowadzić działalność naukową w zakresie informatyki – potrafi przedstawiać wyniki badań w formie publikacji naukowych i prezentacji konferencyjnych oraz przygotować rozprawę doktorską – potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pracę naukową (w tym pracę w zespołach międzynarodowych). – potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym oraz potrafi przekazywać wiedzę i doświadczenie innym – potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać własne kompetencje oraz podejmować skuteczne działania zmierzające do własnego rozwoju intelektualnego Kompetencje społeczne: – jest gotów do krytycznej oceny dorobku w ramach reprezentowanej specjalności informatycznej oraz krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój tej dyscypliny – jest gotów do zrozumienia potrzeby ciągłego dokształcania się – jest gotów do pełnienia zadań recenzenta prac informatycznych w ramach własnej specjalizacji – jest gotów do zrozumienia znaczenia uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; – jest gotów do etycznego postępowania.

Dodatkowe informacje:

Kształcenie w Kolegium Doktorskim Informatyki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbywa się pod opieką wybitnych specjalistów, prowadzących badania naukowe w niemal wszystkich dziedzinach informatyki. Doktoranci wyjeżdżają na staże naukowe krajowe i zagraniczne, uczestniczą w konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym.

 

Rekrutacja 2023/2024:

ZASADY REKRUTACJI

1. Forma postępowania rekrutacyjnego
  egzamin kwalifikacyjny ustny Ustny egzamin kwalifikacyjny. W uzasadnionych przypadkach komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o przeprowadzeniu go zdalnie.

 

2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego

 

Pytania podczas egzaminu kwalifikacyjnego dotyczą zainteresowań naukowych kandydata i przedmiotów zaliczonych przez kandydata w czasie studiów.

 

3. Zalecana literatura
4. Kryteria oceny
  Szczegółowe kryteria oceny

 

W trakcie egzaminu kandydaci odpowiadają na pięć pytań, z których dwa dotyczą zainteresowań naukowych kandydata, a pozostałe dotyczą przedmiotów zaliczonych przez kandydata podczas studiów. Każda odpowiedź jest oceniana w skali 0 do 10 punktów. Na podstawie sumy uzyskanych punktów tworzona jest lista rankingowa.

 

W uzasadnionych merytorycznie przypadkach możliwe jest zorganizowanie naboru doktoranta, mającego realizować finansowany zewnętrznie projekt badawczy, z pominięciem wyznaczonego harmonogramu rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Informatyki.

W procedurze kwalifikacyjnej mogą zostać uwzględnione dodatkowe wymagania stawiane kandydatom do realizacji projektu badawczego.

 

Przed przystąpieniem do egzaminu kandydata, który nie posiada tytułu magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego, a ubiega się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej na podstawie art. 186 ust.2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, komisja rekrutacyjna, na podstawie dokumentów dostarczonych przez kandydata, podejmuje decyzję o jego dopuszczeniu (lub niedopuszczeniu) do postępowania kwalifikacyjnego. Decyzja podejmowana jest większością głosów. Podjęta decyzja jest opisywana w protokole opisowym z rekrutacji.

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 25
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 50
5. Język postępowania rekrutacyjnego Język polski lub język angielski
6. Wymagane dokumenty 1. Podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej, wydrukowane z systemu IRK podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej.

2. Jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm).

3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia (w przypadku tegorocznych absolwentów – dyplom dostarczany w terminie późniejszym) lub w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich. Uwaga. Kandydat, który legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wydanym w języku obcym składa kserokopię dyplomu (wraz z oryginałem do wglądu) oraz jego tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula.

Dyplom uzyskany za granicą wymaga uwierzytelnienia w formie legalizacji lub apostille.

4. Opinia samodzielnego pracownika naukowego o przydatności kandydata do pracy naukowej, zawierająca pisemną zgodę na pełnienie funkcji promotora.

W przypadku, gdy powyższa zgoda wyrażona jest przez osobę niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego, kandydat składa także deklarację pracownika Uniwersytetu na pełnienie funkcji promotora pomocniczego.

5. Suplement do dyplomu zawierający wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami ze studiów.

6. Oświadczenie kandydata, zawierające informacje: czy posiada stopień doktora, czy jest pracownikiem naukowym lub nauczycielem akademickim, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej UWr lub innej szkoły doktorskiej.

7. Krótki (pół strony) opis swoich zainteresowań naukowych.

8. Do podania kandydat może dołączyć swoje publikacje.

9. Kandydat, nieposiadający tytułu magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego, o których mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dostarcza opinię samodzielnego pracownika naukowego, uzasadniającą wysoki poziom dorobku naukowego kandydata.

7. Osiągnięcia najwyższej jakości Opinia samodzielnego pracownika naukowego, uzasadniająca wysoki poziom dorobku naukowego kandydata.

 


 

Rekrutacja 2024/2025:

ZASADY REKRUTACJI
1.  Forma postępowania rekrutacyjnego  
  Egzamin kwalifikacyjny ustny Ustny egzamin kwalifikacyjny. W uzasadnionych przypadkach komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o przeprowadzeniu go zdalnie.
2.  Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego Pytania podczas egzaminu kwalifikacyjnego dotyczą zainteresowań naukowych kandydata, podstaw informatyki oraz przedmiotów zaliczonych przez kandydata w czasie studiów.
3. Zalecana literatura  
4. Kryteria oceny   
  Szczegółowe kryteria oceny

 

W trakcie egzaminu kandydaci odpowiadają na pięć pytań, z których dwa dotyczą zainteresowań naukowych kandydata, a pozostałe dotyczą podstaw informatyki oraz przedmiotów zaliczonych przez kandydata podczas studiów. Każda odpowiedź jest oceniana w skali 0 do 10 punktów. Na podstawie sumy uzyskanych punktów tworzona jest lista rankingowa.

 

W uzasadnionych merytorycznie przypadkach możliwe jest zorganizowanie naboru doktoranta, mającego realizować finansowany zewnętrznie projekt badawczy, z pominięciem wyznaczonego harmonogramu rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Informatyki.

W procedurze kwalifikacyjnej mogą zostać uwzględnione dodatkowe wymagania stawiane kandydatom do realizacji projektu badawczego.

 

Przed przystąpieniem do egzaminu kandydata, który nie posiada tytułu magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego, a ubiega się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej na podstawie art. 186 ust.2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, komisja rekrutacyjna, na podstawie dokumentów dostarczonych przez kandydata, podejmuje decyzję o jego dopuszczeniu (lub niedopuszczeniu) do postępowania kwalifikacyjnego. Decyzja podejmowana jest większością głosów. Podjęta decyzja jest opisywana w protokole opisowym z rekrutacji.

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 25
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 50
5. Język postępowania rekrutacyjnego Język polski lub język angielski
6. Wymagane dokumenty 1. Podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej, wydrukowane z systemu IRK podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej.

2. Jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm).

3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia (w przypadku tegorocznych absolwentów – dyplom dostarczany w terminie późniejszym) lub w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich. Uwaga. Kandydat, który legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wydanym w języku obcym składa kserokopię dyplomu (wraz z oryginałem do wglądu) oraz jego tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula.

Dyplom uzyskany za granicą wymaga uwierzytelnienia w formie legalizacji lub apostille.

4. Opinia samodzielnego pracownika naukowego o przydatności kandydata do pracy naukowej, zawierająca pisemną zgodę na pełnienie funkcji promotora.

W przypadku, gdy powyższa zgoda wyrażona jest przez osobę niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego, kandydat składa także deklarację pracownika Uniwersytetu na pełnienie funkcji promotora pomocniczego.

5. Suplement do dyplomu zawierający wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami ze studiów.

6. Oświadczenie kandydata, zawierające informacje: czy posiada stopień doktora, czy jest pracownikiem naukowym lub nauczycielem akademickim, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej UWr lub innej szkoły doktorskiej.

7. Krótki (pół strony) opis swoich zainteresowań naukowych.

8. Do podania kandydat może dołączyć swoje publikacje.

9. Kandydat, nieposiadający tytułu magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego, o których mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dostarcza opinię samodzielnego pracownika naukowego, uzasadniającą wysoki poziom dorobku naukowego kandydata.

7.  Osiągnięcia najwyższej jakości  Opinia samodzielnego pracownika naukowego, uzasadniająca wysoki poziom dorobku naukowego kandydata.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

 

 

KOLEGIUM DOKTORSKIE INFORMATYKI

w dyscyplinie naukowej:

informatyka

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 15 maja 2024 r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 13 czerwca 2024 r. do godz. 10:00
Termin i miejsce składania dokumentów Do dnia 13 czerwca 2024 r. do godziny 13:00
Instytut Matematyczny
pl. Grunwaldzki 2, pokój 303
50-384 Wrocławlub na wniosek aplikującego za pośrednictwem
strony:
www.irka.uni.wroc.pldo godz. 10.00
W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025.
Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025 Do dnia 19 września 2024 r. godz. 13:00
Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 18 czerwca 2024 r. od godz. 10:00, Instytut Informatyki, sala 310,

ul. Joliot-Curie 15, 50-384 Wrocław

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego Nie później niż 25 czerwca 2024 r. godz. 13:00
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Wariant A: Egzamin kwalifikacyjny w formie stacjonarnej, w pomieszczeniu (pomieszczeniach) spełniającym warunki

bezpieczeństwa w warunkach zagrożenia epidemiologicznego.

Wariant B (warunki całkowitego zamknięcia instytucji publicznych i brak możliwości przeprowadzenia egzaminu w formie stacjonarnej): Egzamin kwalifikacyjny w formie zdalnej, w warunkach kontroli przebiegu egzaminu.

Dodatkowe informacje W przypadku niewypełnienia limitu miejsc może odbyć się dodatkowa rekrutacja do Kolegium Doktorskiego Informatyki. Harmonogram ewentualnej rekrutacji dodatkowej, uwzględniającej liczbę wolnych miejsc, zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego_ANG Pobierz pdf
  • Deklaracja promotora Pobierz pdf
  • Wniosek o wyrażenie zgody na złożenie dokumentu/ów w systemie IRK Pobierz pdf

 

L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
1 Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·        językoznawstwo

·        literaturoznawstwo

·        nauki o komunikacji społecznej i mediach

16
2 Kolegium Doktorskie Filozofii ·        filozofia 5
3 Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·        nauki o bezpieczeństwie 3
4 Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·        nauki o polityce i administracji 5
5 Kolegium Doktorskie Socjologii ·        nauki socjologiczne 4
6 Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·        archeologia

·        nauki o sztuce

·        nauki o kulturze i religii

9
7 Kolegium Doktorskie Historii ·        historia 6
8 Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·        pedagogika 3
9 Kolegium Doktorskie Psychologii ·        psychologia 4
10 Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·        nauki prawne 8
11 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·        nauki biologiczne 7
12 Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·        nauki o Ziemi i środowisku

·        geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

8
13 Kolegium Doktorskie Matematyki ·        matematyka 8
14 Kolegium Doktorskie Informatyki ·        informatyka 8
15 Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·        nauki fizyczne

·        astronomia

7
16 Kolegium Doktorskie Chemii · nauki chemiczne 12
17 Kolegium Doktorskie Nauk Biomedycznych · nauki medyczne
. inżynieria biomedyczna
12
18 Kolegium Doktorskie Stosunków Międzynarodowych · stosunki międzynarodowe 3

 

Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

1.  obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA  strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

      a. cudzoziemca – obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i  Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.), oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


2. 
osób posiadających ważną Kartę Polaka lub osób, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;


3.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadaczy karty stałego pobytu);


4.
osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;


5.
osób którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis)


6.
osób posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze karty pobytu z adnotacją „uchodźca” lub decyzji o jej przyznaniu);


7.
osób posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;


8.
osób będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkających na terytorium Polski;


9.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


10.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


11.
osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis;


12. 
osób posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów Do dnia 13 czerwca 2024 r. do godziny 13:00
Instytut Matematyczny
pl. Grunwaldzki 2, pokój 303
50-384 Wrocławlub na wniosek aplikującego za pośrednictwem
strony:
www.irka.uni.wroc.pldo godz. 10.00
W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025.
Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025 Do dnia 19 września 2024 r. godz. 13:00
Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 18 czerwca 2024 r. od godz. 10:00, Instytut Informatyki, sala 310,

ul. Joliot-Curie 15, 50-384 Wrocław

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego Nie później niż 25 czerwca 2024 r. godz. 13:00
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Wariant A: Egzamin kwalifikacyjny w formie stacjonarnej, w pomieszczeniu (pomieszczeniach) spełniającym warunki

bezpieczeństwa w warunkach zagrożenia epidemiologicznego.

Wariant B (warunki całkowitego zamknięcia instytucji publicznych i brak możliwości przeprowadzenia egzaminu w formie stacjonarnej): Egzamin kwalifikacyjny w formie zdalnej, w warunkach kontroli przebiegu egzaminu.

Dodatkowe informacje W przypadku niewypełnienia limitu miejsc może odbyć się dodatkowa rekrutacja do Kolegium Doktorskiego Informatyki. Harmonogram ewentualnej rekrutacji dodatkowej, uwzględniającej liczbę wolnych miejsc, zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

prof. dr hab. Krzysztof Loryś

e-mail: krzysztof.lorys@uwr.edu.pl

 

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

mgr Ewa Lamch

tel. 71 375 74 94

e-mail: ewa.lamch@uwr.edu.pl

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 18 czerwca 2024 r. od godz. 10:00, Instytut Informatyki, sala 310,

ul. Joliot-Curie 15, 50-384 Wrocław

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego Nie później niż 25 czerwca 2024 r. godz. 13:00
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Wariant A: Egzamin kwalifikacyjny w formie stacjonarnej, w pomieszczeniu (pomieszczeniach) spełniającym warunki

bezpieczeństwa w warunkach zagrożenia epidemiologicznego.

Wariant B (warunki całkowitego zamknięcia instytucji publicznych i brak możliwości przeprowadzenia egzaminu w formie stacjonarnej): Egzamin kwalifikacyjny w formie zdalnej, w warunkach kontroli przebiegu egzaminu.

Dodatkowe informacje W przypadku niewypełnienia limitu miejsc może odbyć się dodatkowa rekrutacja do Kolegium Doktorskiego Informatyki. Harmonogram ewentualnej rekrutacji dodatkowej, uwzględniającej liczbę wolnych miejsc, zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.