Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

INFORMATYKA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: Informatyka

Nazwa Wydziału: Wydział Matematyki i Informatyki

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Informatyki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kierownik Kolegium Doktorskiego: prof. dr hab. Krzysztof Loryś

Okres kształcenia: 4 lata

Krótki opis programu kształcenia:

Celem kształcenia doktorantów jest przygotowanie ich do napisania rozprawy doktorskiej i prowadzenia samodzielnej pracy naukowo-dydaktycznej w zakresie Informatyki (lista potencjalnych promotorów razem z opisem ich zainteresowań badawczych). Kształcenie trwa cztery lata (osiem semestrów) i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Kształcenie doktorantów odbywa się według indywidualnych programów, realizujących efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziome 8 PRK. W ramach zajęć doktoranci mogą zaliczać zajęcia ogólnouniwersyteckie (organizowane dla wszystkich kolegiów Szkoły Doktorskiej), przedmioty z oferty dydaktycznej Wydziału (w tym seminaria naukowe), indywidualne zajęcia nie umieszczone w ofercie dydaktycznej, przedmioty wykładane na innych wydziałach Uniwersytetu Wrocławskiego i innych uczelniach oraz praktyki zawodowe. Przy czym: – wykłady z oferty Wydziału niezakończone egzaminem odpowiadają 3 punktom ECTS, a zakończone egzaminem odpowiadają 4 punktom ECTS, – seminaria odpowiadają 3 punktom ECTS, – ekwiwalent punktów ECTS za pozostałe zajęcia jest każdorazowo ustalany przez kierownika kolegium na podstawie oceny wkładu pracy doktoranta w ich zaliczenie. Łączny wymiar zajęć, które powinni zaliczyć doktoranci podczas kształcenia w Szkole Doktorskiej, odpowiada co najmniej 32 punktom ECTS. W ramach praktyk zawodowych doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne lub uczestniczą w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin rocznie. Doktorant może odbywać staże w innych jednostkach naukowych.

Uchwała Senatu UWr nr 100/2019 w sprawie programów kształcenia w szkole doktorskiej.

Sylwetka absolwenta – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne:

Wiedza: – zna i rozumie specjalistyczną wiedzę w zakresie najnowszych światowych osiągnięć w ramach wybranej dziedzinie informatyki – zna i rozumie metodologię wybranej dziedziny w stopniu pozwalającym na samodzielne planowanie drogi rozwiązania problemów badawczych – zna i rozumie wiedzę dotyczącą uwarunkowań ekonomicznych i prawnych związanych z działalnością naukową i badawczą Umiejętności: – potrafi prowadzić działalność naukową w zakresie informatyki – potrafi przedstawiać wyniki badań w formie publikacji naukowych i prezentacji konferencyjnych oraz przygotować rozprawę doktorską – potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pracę naukową (w tym pracę w zespołach międzynarodowych). – potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym oraz potrafi przekazywać wiedzę i doświadczenie innym – potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać własne kompetencje oraz podejmować skuteczne działania zmierzające do własnego rozwoju intelektualnego Kompetencje społeczne: – jest gotów do krytycznej oceny dorobku w ramach reprezentowanej specjalności informatycznej oraz krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój tej dyscypliny – jest gotów do zrozumienia potrzeby ciągłego dokształcania się – jest gotów do pełnienia zadań recenzenta prac informatycznych w ramach własnej specjalizacji – jest gotów do zrozumienia znaczenia uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; – jest gotów do etycznego postępowania.

Dodatkowe informacje:

Kształcenie w Kolegium Doktorskim Informatyki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbywa się pod opieką wybitnych specjalistów, prowadzących badania naukowe w niemal wszystkich dziedzinach informatyki. Doktoranci wyjeżdżają na staże naukowe krajowe i zagraniczne, uczestniczą w konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym.

 

Rekrutacja 2022/2023:

Nazwa Wydziału Wydział Matematyki i Informatyki
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Informatyki
Dyscyplina naukowa Informatyka
ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego  
  egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna* Ustny egzamin kwalifikacyjny. W uzasadnionych przypadkach komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o przeprowadzeniu go zdalnie.

 

2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/rozmowy kwalifikacyjnej

 

Pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej dotyczą zainteresowań naukowych kandydata i przedmiotów zaliczonych przez kandydata w czasie studiów.

 

3. Zalecana literatura  
4. Kryteria oceny  
  Szczegółowe kryteria oceny

 

W trakcie egzaminu kandydaci odpowiadają na pięć pytań, z których dwa dotyczą zainteresowań naukowych kandydata, a pozostałe dotyczą przedmiotów zaliczonych przez kandydata podczas studiów. Każda odpowiedź jest oceniana w skali 0 do 10 punktów. Na podstawie sumy uzyskanych punktów tworzona jest lista rankingowa.

 

W uzasadnionych merytorycznie przypadkach możliwe jest zorganizowanie naboru doktoranta, mającego realizować finansowany zewnętrznie projekt badawczy, z pominięciem wyznaczonego harmonogramu rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Informatyki.

W procedurze kwalifikacyjnej mogą zostać uwzględnione dodatkowe wymagania stawiane kandydatom do realizacji projektu badawczego.

 

Przed przystąpieniem do egzaminu kandydata, który nie posiada tytułu magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego, a ubiega się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej na podstawie art. 186 ust.2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r., komisja rekrutacyjna, na podstawie dokumentów dostarczonych przez kandydata, podejmuje decyzję o jego dopuszczeniu (lub niedopuszczeniu) do postępowania kwalifikacyjnego.

Decyzja podejmowana jest większością głosów. Podjęta decyzja jest opisywana w protokole opisowym z rekrutacji.

 

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 25
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 50
5. Język postępowania rekrutacyjnego Język polski lub język angielski
6. Wymagane dokumenty 1.    podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej, wydrukowane z systemu IRK lub IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

2.    jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm);

3.    kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia (w przypadku tegorocznych absolwentów – dyplom dostarczany w terminie późniejszym) lub w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich.

Uwaga. Kandydat, który legitymuje się dyplomem ukończenia wydanym w języku obcym składa kserokopię dyplomu (wraz z oryginałem do wglądu) oraz jego tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Dyplom uzyskany za granicą wymaga uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille;

4.    opinia samodzielnego pracownika naukowego o przydatności kandydata do pracy naukowej, zawierająca pisemną zgodę na pełnienie funkcji promotora;

5.    suplement do dyplomu zawierający wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami ze studiów;

6.    oświadczenie kandydata, zawierające informacje: czy posiada stopień doktora, czy jest pracownikiem naukowym lub nauczycielem akademickim, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej UWr lub innej Szkoły Doktorskiej;

7.    krótki (pół strony) opis swoich zainteresowań naukowych;

8.    do podania kandydat może dołączyć swoje publikacje;

9.    kandydaci nieposiadający tytułu magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego, o których mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r., dostarczają opinię samodzielnego pracownika naukowego, uzasadniającą wysoki poziom dorobku naukowego kandydata.

 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE INFORMATYKI

w dyscyplinie naukowej:

informatyka

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 1 czerwca 2022 r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 22 czerwca 2022 r. godz. 10:00
Termin  i miejsce składania dokumentów Do dnia 22 czerwca 2022 r. do godziny 13:00,

Instytut Matematyczny

pl. Grunwaldzki 2, pokój 303

50-384 Wrocław

 

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023 Do dnia 21 września 2022r.

 

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 28 czerwca 2022 r. i 29 czerwca 2022 r. od godz. 10:00 egzamin zdalny

 

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego Nie później niż do 7 lipca 2022 r. godz. 13:00
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Egzamin zdalny
Dodatkowe informacje W przypadku niewypełnienia limitu miejsc może odbyć się dodatkowa rekrutacja do Kolegium Doktorskiego Informatyki. Sposób przygotowania właściwego wniosku regulują przepisy zawarte w Uchwale nr 140/2021 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.
Harmonogram ewentualnej rekrutacji dodatkowej, uwzględniającej liczbę wolnych miejsc, zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego_ANG Pobierz pdf
  • Deklaracja promotora Pobierz pdf
L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
1 Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·        językoznawstwo

·        literaturoznawstwo

·        nauki o komunikacji społecznej i mediach

16
2 Kolegium Doktorskie Filozofii ·        filozofia 4
3 Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·        nauki o bezpieczeństwie 3
4 Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·        nauki o polityce i administracji 8
5 Kolegium Doktorskie Socjologii ·        nauki socjologiczne 4
6 Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·        archeologia

·        nauki o sztuce

·        nauki o kulturze i religii

9
7 Kolegium Doktorskie Historii ·        historia 5
8 Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·        pedagogika 4
9 Kolegium Doktorskie Psychologii ·        psychologia 4
10 Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·        nauki prawne 7
11 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·        nauki biologiczne 19
12 Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·        nauki o Ziemi i środowisku

·        geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

8
13 Kolegium Doktorskie Matematyki ·        matematyka 8
14 Kolegium Doktorskie Informatyki ·        informatyka 8
15 Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·        nauki fizyczne

·        astronomia

7
16 Kolegium Doktorskie Chemii ·        nauki chemiczne 12
Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
  4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
  6. posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

Uni.wroc.pl

Uni.wroc.pl postępowanie rekrutacyjne.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

prof. dr hab. Krzysztof Loryś

 

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

mgr Ewa Lamch

tel. 71 3757 494

e-mail: ewa.lamch@uwr.edu.pl

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego (egzamin zdalny):

28 czerwca 2022 r. i 29 czerwca 2022 r. od godz. 10:00 egzamin zdalny

Termin i miejsce składania dokumentów:

Do dnia 22 czerwca 2022 r. do godziny 13:00,

Instytut Matematyczny

pl. Grunwaldzki 2, pokój 303

50-384 Wrocław

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.