Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

INFORMATYKA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

 


 

Rekrutacja: 2020/2021:

Nazwa Wydziału Wydział Matematyki i Informatyki
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Informatyki
Dyscyplina naukowa Informatyka
ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego  
  egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna* Egzamin ma formę rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/rozmowy kwalifikacyjnej

 

Pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej dotyczą zainteresowań naukowych kandydata i przedmiotów zaliczonych przez kandydata w czasie studiów.
3. Zalecana literatura  
4. Kryteria oceny  
  Szczegółowe kryteria oceny

 

W trakcie egzaminu kandydaci odpowiadają na pięć pytań, z których dwa dotyczą zainteresowań naukowych kandydata, a pozostałe dotyczą przedmiotów zaliczonych przez kandydata podczas studiów. Każda odpowiedź jest oceniana w skali 0 do 10 punktów. Na podstawie sumy uzyskanych punktów tworzona jest lista rankingowa.

W uzasadnionych merytorycznie przypadkach kandydaci, w szczególności kandydaci mający realizować finansowany zewnętrznie projekt badawczy, a także kandydaci zagraniczni, mogą być przyjęci na studia doktoranckie na podstawie odrębnej rekrutacji.

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 25
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 50
5. Język postępowania rekrutacyjnego język polski lub język angielski
6. Wymagane dokumenty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej, wydrukowane z systemu IRK lub IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

2.  jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm);

3.  kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia (w przypadku tegorocznych absolwentów) lub w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich; Uwaga. Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów za granicą składają dodatkowo tłumaczenie dyplomu na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na  listę tłumaczy przysięgłych  prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula. Dyplom uzyskany za granicą wymaga  uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille.

4.  opinia samodzielnego pracownika naukowego o przydatności kandydata do pracy naukowej, zawierająca pisemną zgodę na pełnienie funkcji promotora;

5.  suplement do dyplomu zawierający wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami ze studiów;

6.  kandydaci mający wysokie osiągnięcia naukowe dostarczają opinię samodzielnego pracownika naukowego, uzasadniającą wysoki poziom dorobku naukowego kandydata;

7.  krótki (pół strony) opis swoich zainteresowań naukowych;

8.  do podania kandydat może dołączyć swoje publikacje;

9.oświadczenie kandydata, że nie jest pracownikiem naukowym ani nauczycielem akademickim;

10.oświadczenie kandydata z informacją, czy posiada lub nie posiada stopień doktora;

11.potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

7. Informacje dodatkowe

 

 

Do postępowania kwalifikacyjnego Kolegium Doktorskiego Informatyki może być dopuszczona osoba, która:

·       zarejestrowała się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) lub Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC);

·       posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub zgodnie ze swoim oświadczeniem do momentu wpisania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej będzie się nim legitymowała albo w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, jest absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich;

·       złożyła wymagany komplet dokumentów.

Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać kształcenie w Szkole Doktorskiej na zasadach określonych w Dziale VIII ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 z późn. zm.).

Cudzoziemcy, zakwalifikowani do przyjęcia, dodatkowo składają w terminie wyznaczonym przez komisję (nie później niż do dnia złożenia ślubowania):

– kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021 będzie opublikowany w marcu 2020 r.

KOLEGIUM DOKTORSKIE  INFORMATYKI

w dyscyplinie naukowej:
informatyka

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Termin elektronicznej rejestracji 14 czerwca 2019 r. – 21 czerwca 2019 r.
Termin i miejsce składania dokumentów do 24 czerwca 2019 r.,  do godz. 09:30
Instytut Matematyczny, pok. 303pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wrocław
Termin i miejsce ustnego egzaminu kwalifikacyjnego 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek),
o  godz. 10:15
Instytut Informatyki, sala 310ul. Joliot-Curie 15  50-384 Wrocław
Termin wywieszenia listy rankingowej 26 czerwca 2019 r., godz. 14:00
Termin ogłoszenia listy przyjętych nie później niż 25 września 2019 r.

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

mgr Ewa Lamch

tel. 71 3757 494

e-mail: ewa.lamch@uwr.edu.pl