Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

JĘZYK CZESKI W ADMINISTRACJI, TURYSTYCE I BIZNESIE

studia podyplomowe

Opis kierunku:

Uwaga, w roku 2024 rekrutacja odbywa się na studia podyplomowe realizowane w całości w trybie zdalnym (100% online).

Obecnie trwa nabór na piątą edycję studiów.Studia Podyplomowe Język Czeski w Administracji, Turystyce i Biznesie po raz pierwszy rozpoczęły się w formule online w 2020 roku. Do tej pory uruchomiliśmy cztery edycje:

 • SPJCATB 1: jesień 2020 – wiosna 2022
 • SPJCATB 2: jesień 2021 – wiosna 2023
 • SPJCATB 3: jesień 2022 – wiosna 2024
 • SPJCATB 4: jesień 2023 – wiosna 2025

Nauka języka czeskiego odbywa się od podstaw. Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy oraz kompetencji językowych niezbędnych do pracy w firmach, instytucjach i organizacjach (zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym, obejmującym samorządy i służby mundurowe), a także w biurach podróży i agencjach turystycznych współpracujących z Czechami. Studia polecane są również kandydatom, którzy chcieliby po prostu uczyć się języka czeskiego od podstaw, zdobywając przy okazji inne interdyscyplinarne kompetencje.

Zajęcia realizowane będą w języku polskim i czeskim w formie warsztatów, ćwiczeń oraz konwersatoriów, co pozwoli na wyposażenie absolwentów w wiedzę lingwistyczną z zakresu formalnego języka czeskiego, jak również z zakresu odmian specjalistycznych w dziedzinie administracji, biznesu i ekonomii, a także obsługi ruchu turystycznego.

Treści programowe:

 • Blok praktycznej nauki języka czeskiego
 • Blok geograficzno-turystyczny
 • Blok historyczno-polityczny
 • Blok ekonomiczno-gospodarczy
 • Blok językoznawczo-kulturowy
 • Blok prawno-biznesowy
 • Korespondencja
 • Przekład
 • Program Operacyjny Współpracy Transgraniczne

Przewidywany poziom znajomości języka czeskiego po trzech semestrach studiów – B1.

 

Czas trwania studiów: 3 semestry

Uzyskane kwalifikacje: Absolwent będzie legitymował się wysokim stopniem kompetencji językowej, uwzględniającym nie tylko podręcznikową znajomość języka czeskiego, ale zdobędzie także umiejętności lingwistyczne związane z zachowaniem sytuacyjnym, zostanie również zaznajomiony z realiami i konwencjami związanymi z czeskim obszarem kulturowym. Absolwent wykaże się również znajomością słownictwa związanego z działalnością instytucji, organizacji i przedsiębiorstw oraz umiejętnością prowadzenia korespondencji biznesowej i czynności administracyjnych. Będzie posiadał wiedzę i umiejętności związane z językową obsługą ruchu turystycznego i współpracą z firmami prowadzącymi działalność w różnych branżach. Zdobędzie także podstawową wiedzę w zakresie słownictwa i pojęć związanych z pisaniem projektów unijnych, co jest obecnie wysoce pożądaną umiejętnością na rynku pracy.

 


 

Rekrutacja 2024/2025:

REKRUTACJA ZIMOWA 2023/2024

Zasady naboru: o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie dokumentów we wskazanym czasie. Na studia mogą zostać przyjęci absolwenci dowolnych kierunków studiów pierwszego lub drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, a także studiów inżynierskich.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: 3.06 – 30.09.2024 r.
Termin składania dokumentów: 3.06 – 30.09.2024 r.
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2024 r.

Uwaga!
Prosimy o nieprzesyłanie dokumentów do momentu, kiedy potwierdzimy uruchomienie tej edycji studiów  podyplomowych.

Miejsce składania dokumentów
Instytut Filologii Słowiańskiej
Uniwersytet Wrocławski
ul. Pocztowa 9, SEKRETARIAT
53-313 Wrocław

lub pocztą z dopiskiem „Studia Podyplomowe Język Czeski…

 

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną za zgodność z oryginałem  – notarialnie bądź przez upoważnionego pracownika jednostki przyjmującej dokumenty;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów za granicą poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z zaświadczeniem o uznaniu dyplomu za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, wydanym po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego – w przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów za granicą nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność albo na podstawie art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jeżeli jest wymagane;
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli);
 • inne dokumenty, związane ze specyfiką danych studiów podyplomowych, określone przez kierownika studiów w zasadach rekrutacji.

W przypadku wątpliwości, kierownik studiów może zażądać od cudzoziemców i obywateli polskich posiadających dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą legalizacji dyplomu lub apostille. Kierownik studiów może także zażądać przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dyplomu i zaświadczenia o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub aktu nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

Uwaga!
Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
 3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
KierunekOpłata semestralna [PLN]
Studia Podyplomowe Język Czeski w Administracji, Turystyce i Biznesie3300

Uwaga!
Prosimy o nieprzesyłanie dokumentów do momentu, kiedy potwierdzimy uruchomienie tej edycji studiów podyplomowych.

Instytut Filologii Słowiańskiej
Uniwersytet Wrocławski
ul. Pocztowa 9, SEKRETARIAT
53-313 Wrocław

lub pocztą z dopiskiem „Studia Podyplomowe Język Czeski…

 

Kierownik studiów: dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko
Instytut Filologii Słowiańskiej
Pocztowa 9, 53-313 Wrocław
+48 71 375 45 57
czeski.podyplomowe@uwr.edu.pl
mateusz.wisniewski@uwr.edu.pl

Uwaga!
Prosimy o nieprzesyłanie dokumentów do momentu, kiedy potwierdzimy uruchomienie tej edycji studiów podyplomowych.

Instytut Filologii Słowiańskiej
Uniwersytet Wrocławski
ul. Pocztowa 9, SEKRETARIAT
53-313 Wrocław

lub pocztą z dopiskiem „Studia Podyplomowe Język Czeski…