Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

JOGA INDYJSKA

studia podyplomowe

Opis kierunku:

Studia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych filozofią jogi indyjskiej w jej teoretycznym, jak i praktycznym aspekcie, posiadających wstępną wiedzę w zakresie sanskrytu, asan i medytacji, jak i głównych dzieł literackich i zagadnień jogi klasycznej. Adresatami studiów są przede wszystkim nauczyciele, trenerzy, psycholodzy, pedagodzy, filozofowie, filolodzy, orientaliści, specjaliści rekreacji, fizjoterapeuci i lekarze oraz osoby zainteresowane praktykami jogi posiadające dyplom ukończenia dowolnego kierunku studiów na poziomie licencjata, inżyniera lub magistra.

Rekrutacja 2023/2024:

Postępowanie kwalifikacyjne:

 • obowiązuje rejestracja w systemie IRK;
 • zasady naboru: dokumenty, czyli
  • podanie na studia wydrukowane z systemu IRK oraz
  • kserokopię dyplomu dowolnego kierunku studiów (lic., inż., mgr) poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty

  należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych lub wysłać pocztą na adres: Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, ul. Komuny Paryskiej 21, 50-451 Wrocław;

 • rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca:
  • wstępną wiedzę w zakresie sanskrytu obejmującą informacje ogólne o piśmie dewanagari, systemie czasu teraźniejszego i optatiwie oraz złożeniach (materiały dydaktyczne w zakresie sanskrytu dostępne pod niniejszym mailem: nina.budziszewska@uwr.edu.pl);
  • znajomość podstawowych asan oraz głównych zagadnień filozofii jogi i dotyczącej jej literatury na podstawie: B.K.S Iyengar „Światło jogi” (różne edycje), G. Mohan „Joga dla ciała, oddechu i umysłu” (Sensus, 2016), E. Mircea „Joga. Nieśmiertelność i wolność” (PWN, 1984), M. Jakubczak „Doświadczenie mistyczne w jodze klasycznej” [w:] Między wiarą a gnozą. Doświadczenie mistyczne w tradycjach Orientu (Universitas, 2003, s. 35-109).

   


   

  Rekrutacja 2024/2025:

  REKRUTACJA ZIMOWA 2023/2024

  Postępowanie kwalifikacyjne:

 • obowiązuje rejestracja w systemie IRK;
 • zasady naboru: dokumenty, czyli
  • podanie na studia wydrukowane z systemu IRK oraz
  • kserokopię dyplomu dowolnego kierunku studiów (lic., inż., mgr) poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty

  należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych lub wysłać pocztą na adres: Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, ul. Komuny Paryskiej 21, 50-451 Wrocław;

 • rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca:
  • wstępną wiedzę w zakresie sanskrytu (wiadomości ogólne dotyczące pisma dewanagari, systemu czasu teraźniejszego i optatiwu oraz złożeń), materiały dydaktyczne w zakresie sanskrytu dostępne pod niniejszym mailem: nina.budziszewska@uwr.edu.pl);
  • znajomość podstawowych asan oraz głównych zagadnień filozofii jogi i dotyczącej jej literatury na podstawie: B.K.S Iyengar „Światło jogi” (różne edycje), G. Mohan „Joga dla ciała, oddechu i umysłu” (Sensus, 2016), E. Mircea „Joga. Nieśmiertelność i wolność” (PWN, 1984), M. Jakubczak „Doświadczenie mistyczne w jodze klasycznej” [w:] Między wiarą a gnozą. Doświadczenie mistyczne w tradycjach Orientu (Universitas, 2003, s. 35-109).

   


   

  HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

  Termin rejestracji internetowej: 17.01–1.03.2024 r.
  Termin składania dokumentów: 17.01–1.03.2024 r.
  Termin rozmowy kwalifikacyjnej:  8-9.03.2024 r.
  Termin rozpoczęcia studiów: marzec 2024 r.

  Dokumenty będą przyjmowane:
  Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
  ul. Komuny Paryskiej 21
  50-451 Wrocław
  g. 8:00-14:00

  Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną za zgodność z oryginałem  – notarialnie bądź przez upoważnionego pracownika jednostki przyjmującej dokumenty;
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów za granicą poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z zaświadczeniem o uznaniu dyplomu za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, wydanym po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego – w przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów za granicą nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność albo na podstawie art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jeżeli jest wymagane;
  • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli);
  • inne dokumenty, związane ze specyfiką danych studiów podyplomowych, określone przez kierownika studiów w zasadach rekrutacji.

  W przypadku wątpliwości, kierownik studiów może zażądać od cudzoziemców i obywateli polskich posiadających dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą legalizacji dyplomu lub apostille. Kierownik studiów może także zażądać przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dyplomu i zaświadczenia o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub aktu nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

  Uwaga!
  Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

  1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
  2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
  3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

  Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

  Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

  1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
   1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
   2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
  2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
  KierunekOpłata semestralna [PLN]
  Studia Podyplomowe Jogi Indyjskiej2500

  Instytut Studiów Klasycznych
  Śródziemnomorskich i Orientalnych
  ul. Komuny Paryskiej 21
  50-451 Wrocław

  Kierownik studiów: dr Nina Budziszewska

  Sekretariat Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
  ul. Komuny Paryskiej 21, 50-451 Wrocław
  tel. +48 71 343 49 48, +48 71 341 89 05
  e-mail: nina.budziszewska@uwr.edu.pl

  Instytut Studiów Klasycznych
  Śródziemnomorskich i Orientalnych
  ul. Komuny Paryskiej 21
  50-451 Wrocław