Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

studia podyplomowe

Opis kierunku:

Celem studiów jest uzyskanie kompetencji lub kwalifikacji w zakresie sprawnego funkcjonowania w zróżnicowanym kulturowo środowisku pracy. Program studiów odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy w dziedzinach, w których istotne są kompetencje z zakresu komunikacji międzykulturowej, na  przykład  w  szkolnictwie,  administracji  publicznej,  administracji  rządowej,  firmach międzynarodowych i organizacjach pozarządowych. Absolwenci studiów podyplomowych Komunikacja Międzykulturowa zostaną wyposażeni nie tylko w wiedz tzw. branżową (w tym m.in. dotycząca zjawisk związanych z wielokulturowością, ochrony praw człowieka, aspektów prawnych powiązanych z komunikacją międzykulturową) i umiejętności praktyczne (w tym mn.in. tworzenie programów ćwiczeń i treningu w zakresie edukacji wielokulturowej oraz antydyskryminacyjnej), ale także w kompetencje społeczne niezbędne w aktywności zawodowej obejmującej poniższe obszary:

 • szkolnictwo i edukację (w tym nauczyciele i kadra administracyjna pracująca z dziećmi i młodzieżą cudzoziemską),
 • administrację samorządową (m.in. Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie),
 • administrację rządową (m.in. Urząd do Spraw Cudzoziemców, Straż Graniczna, Policja, Urzędy Wojewódzkie),
 • organizacje pozarządowe (zajmujące się m.in. doradztwem integracyjnym, asystencją kulturową, organizacją kursów języka polskiego),
 • sektor ochrony zdrowia (w tym lekarze i kadra administracyjna pracującą z cudzoziemcami),
 • międzynarodowe korporacje (w tym menedżerowie pracujący w zespołach międzynarodowych, pracownicy HR).

 


 

Rekrutacja 2024/2025:

Na studia mogą zostać przyjęci absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich wszystkich profili. Forma postępowania kwalifikacyjnego: rejestracja w systemie IRK i komplet złożonych dokumentów w wyznaczonym w harmonogramie czasie.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: 21.06 – 30.09.2024

Składanie dokumentów: 1 – 10.10.2024 w godz. 10:00 – 14:00

Miejsce składania dokumentów:

Uniwersytet Wrocławski
Sekretariat Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
ul. Szewska 50/51, p.16

Termin rozpoczęcia studiów: październik 2024 r.

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną za zgodność z oryginałem  – notarialnie bądź przez upoważnionego pracownika jednostki przyjmującej dokumenty;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów za granicą poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z zaświadczeniem o uznaniu dyplomu za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, wydanym po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego – w przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów za granicą nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność albo na podstawie art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jeżeli jest wymagane;
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli);
 • inne dokumenty, związane ze specyfiką danych studiów podyplomowych, określone przez kierownika studiów w zasadach rekrutacji.

W przypadku wątpliwości, kierownik studiów może zażądać od cudzoziemców i obywateli polskich posiadających dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą legalizacji dyplomu lub apostille. Kierownik studiów może także zażądać przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dyplomu i zaświadczenia o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub aktu nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

Uwaga!
Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
 3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
KierunekOpłata semestralna [PLN]
Studia Podyplomowe Komunikacja Międzykulturowa 2000

Uniwersytet Wrocławski
Sekretariat Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
ul. Szewska 50/51, p.16

Kierownik studiów: prof. dr hab. Jarosław Syrnyk

Uniwersytet Wrocławski
Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
ul. Szewska 50/51, p.16
Wrocław
tel.: + 48 71 343 05 53
anna.husak@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Sekretariat Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
ul. Szewska 50/51, p.16