Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA specjalność COMMUNICATION MANAGEMENT

II stopnia zaoczne (w j. angielskim)

Opis kierunku:

Communication Management studies offer a comprehensive approach to external and internal communication of brands, organizations and their image, by means of existing communication systems. Graduates of the program will have acquired theoretical knowledge and practical competences in the areas of specific aspects of communication of organizations and their external and internal image (advertising, public relations, branding). They will also have acquired detailed knowledge about the range of work and competences of different units of organizations and companies from the creative industry. The educational goal of the program is to build competences connected with designing (also graphic), perceived as an important element of organizational and brand image.

The core characteristic of Communication Management studies is the focus on building a wide range of competences in the area of communication, economy, marketing and market processes, as well as knowledge about the media in the graduates. In the near future the highly changeable market and media environment will result in a strong need to be oriented on innovativeness and creativity of communication, as well as goal based management. Therefore, these competences will allow the graduates to build a strong position in the labor market and constantly adapt to its needs.

The educational goal of the Communication Management studies is to teach the students techniques and methods of appropriate, effective and efficient communication and managing companies, organizations and institutions. The graduates will also have acquired the skill of diagnosing disturbances in communication, as well as anticipating crises and managing them.

Communication Management graduates can work in the following professional areas:

 • Cooperation with external customers: counseling, communication management, training (freelancer), opening their own business (advertising, public relations and/or branding agency).
 • Working in a marketing, PR or communication management department in a company or institution
 • Working in enterprises, companies or organizations, managing the customer relations process.
 • Managing communication in a multicultural organization.
 • Designing internal and external communication; designing and implementing visual communication systems.
 • Branding and brand management.
 • Creative industries in a broad sense (advertising and interactive agencies, social media, PR agencies, media houses, production studios, etc.)
 • The graduate will be prepared to hold the following functions:

  • Communication advisor for enterprises and commercial organizations;
  • Image building advisor for public people (politicians, show-business people);
  • Image building advisor for organizations and institutions;
  • Public Relations or image building department employee in various organizations;
  • Image building and efficient communication coach;
  • Designer;
  • Employee in a film or advertising producing group;
  • Interactive agency employee;
  • Developer in a company dealing with computer games and/or software;
  • Self-presentation and negotiations advisor;
  • The graduate of this specialization will also be prepared to start their own company in industries like public relations, advertising, branding, media relations and image building.

  The graduates of this program will have an extensive knowledge on social communication, fundamentals of economy and consumer behaviors, as well as vast project competences comprising the general area of image building and management in reference groups.

  There will be a special emphasis on building communication competences, teamwork and negotiating skills, as well as techniques of effective and efficient communication. Practical skills connected with graphic designing in traditional and new media will also be a very important element of the teaching program.

  CRITERIA FOR GRADUATION WITH A MASTER DEGREE OF A GIVEN PROGRAM / MAJOR

  Positive assessment of the master exam and defense of a project appropriate to the core content of studies and completed beforehand

  OTHER REQUIREMENTS

  Examination in a foreign language, level B2+ of the Common European Framework of Reference for Languages.

  PLAN OF STUDIES FOR: Image Communication (advertising, public relations, branding)

  MAJOR:  Communication Management

  More details here.

   


   

  Rekrutacja 2020/2021:

  DYPLOM POLSKI I DYPLOM UZYSAKNY ZA GRANICĄ

  Warunkiem przyjęcia na studia jest:

  a) posiadanie dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów,

  b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest:

  – zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie B2,

  – zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego,

  – certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,5, BEC Vantage)  lub inne równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., wymienione w linku:

  http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf

  Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

  – dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

  – dla których język angielski jest językiem ojczystym,

  – którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

  – którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu.

  c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

  Podstawą przyjęcia na studia będzie miejsce na liście rankingowej utworzonej według oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia.

  Oceny zostaną przeliczone według następującego sposobu:

  Skala ocen 1-6 lub 2-5

   Skala ocen 1-6 Skala ocen 2-5
  Celujący           100 pkt.

  Bardzo dobry   100 pkt.

  Dobry               80 pkt.

  Dostateczny      40 pkt.

  Dopuszczający   20 pkt.

  Bardzo dobry     100 pkt.

  Dobry                  70 pkt.

  Dostateczny        40 pkt.

  Skala punktowa lub wyrażona literowo.

  Stosowaną skalę przeliczamy liniowo na skalę 100 punktową wg zasady:

   Punkty oceny końcowej Punkty przeliczone
  0 pkt. lub najniższy poziom skali literowej 0 pkt.
  Maksymalna możliwa liczba punktów przy ocenie końcowej studiów pierwszego lub drugiego stopnia/najwyższy poziom wyrażony w skali literowej 100 pkt

  The following conditions for admission must be fulfilled:

  1. holding a higher education diploma entitling its holder to take up studies

  2. presenting a certificate proving the knowledge of the English language at least at B2 level according to the Council of Europe’s guidelines. This certificate may take the following forms:

  certificate on the completion of a preparatory course for taking up studies in English at B2 level issued by the English Language Centre of the University of Wrocław

  • certificate on the knowledge of the English language at B2 level issued by the English Language Centre or the Foreign Language Centre of the University of Wrocław
  • language certificate (such as FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,0, BEC Vantage) or other equivalent international certificate recognised by the Ministry of Science and Higher Education or the UWr Foreign Language Centre, listed at: http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf

  The following candidates are exempted from the obligation to present a certificate proving the knowledge of the English language:

  • candidates for whom English was the language of instruction in a secondary school or a higher school they graduated from
  • candidates whose native language is English
  • candidates who passed their secondary school final exam in English at advanced level with at least 80% score
  • candidates who during their studies passed an English exam at B2 level, as confirmed in the diploma supplement

  3. positive formal assessment of the application issued by the faculty coordinator (only applies to a diploma issued abroad)

  The decision on acceptance for studies will be based on the position on the ranking list, which is calculated considering marks on the diploma according to the following formula:

  For 1-6 grade scale:

  • A (excellent) – 100 points
  • B (very good) – 100 points
  • C (good) – 80 points
  • D (satisfactory) – 40 points
  • E (poor) – 20 points

  For 2-5 grade scale:

  • B (very good) – 100 points
  • C (good) – 70 points
  • D (satisfactory) – 40 points

   


   

  (English version below)

   

  L.p.

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

  terminy

  I nabór

  1 Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK 15 maja 2020
  2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 6 lipca 2020
  3 Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs dyplomów, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/ 9, 10 lipca 2020
  4 Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) 13 lipca 2020
  5

  Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

  (nie decyduje data stempla pocztowego)

  14, 15, 16,  lipca 2020
  6 Ogłoszenie listy przyjętych na studia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) 17 lipca 2020

  II nabór

  1 Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK 7 lipca 2020
  2 Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 18 września 2020
  3 Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs dyplomów, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne/ 21 września 2020
  4 Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata) 22 września 2020
  5

  Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

  (nie decyduje data stempla pocztowego)

  23, 24, września 2020
  6 Ogłoszenie listy przyjętych na studia 25 września 2020

   


   

  No.

  Recruitment stages

  Dates

  1st Round

  1 Registration starts in the Online Application System – IRK 15 May 2020
  2 Deadline for registration and payment 6 July 2020
  3 Recruitment process – competition of certificates, exams, interviews. 9-10 July 2020
  4 List of candidates qualified for studies available after logging on the private account in the IRK system 13 July 2020
  5 Documents submission to the Faculty Recruitment Committee 14-16 July 2020
  6 Decision on acceptance/rejection available after logging on the private account in the IRK system 17 July 2020

  2nd Round

  1 Registration starts in the Online Application System – IRK 7 July 2020
  2 Last registration and payment day 18 September 2020
  3 Recruitment process – competition of certificates, exams, interviews. 21 September 2020
  4 List of candidates qualified for studies available after logging on the private account in the IRK system 22 September 2020
  5 Documents submission to the Faculty Recruitment Committee 23-24 September 2020
  6 Announcing the list of those accepted 25 September 2020

  Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)
  I nabór
  14, 15, 16 lipca 2020 r., godz. 10.00 – 13.00 sala 214
  II nabór
  23, 24 września 2020 r., godz. 10.00 – 14.00 sala 8
  Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
  ul. Joliot-Curie 15,  50-383 Wrocław
  tel. 71 375 79 27

  Dokumenty (English version below):

  I. Kandydaci na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) zobowiązani są do dostarczenia, w terminach określonych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”, następujących dokumentów:

  1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
  2. kserokopii dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną lub zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich;
  3. zaświadczenia o średniej ocen ze studiów (jeżeli jest wymagane);

  Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych.

  Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentu, o których mowa w pkt. 2. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 2.

  Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

  II. Kandydaci legitymujący się wydanym za granicą dyplomem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, znajdujący się na liście do przyjęcia, zobowiązani są do dostarczenia w terminach określonych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”, następujących dokumentów: 

  1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
  2. kserokopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
  3. tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 2, wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego;

  III. Cudzoziemcy oprócz dokumentów, o których mowa w pkt II, składają dodatkowo:

  1. zaświadczenie o znajomości języka polskiego, tj: (dotyczy kandydatów podejmujących studia w j. polskim)

  a) potwierdzenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

  b) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

  c) potwierdzenie ze Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego kandydata pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,

  2. kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim;

  3. kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia i odbywania studiów na zasadach o których mowa w art. 324 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną;

  Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w zakładce „Miejsce składania dokumentów”. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych.

  Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 oraz III 3. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 oraz III 3.

  Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

  W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

  Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w systemie IRK powinno spełniać następujące wymogi:

  1. zdjęcie elektroniczne powinno być aktualne, kolorowe, o rozdzielczości 500 x 625 pikseli w formacie JPG,
  2. Zdjęcie powinno spełniać wymogi do dowodu osobistego tj.: bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
   Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
   Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
   Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

   

  Documents:

  I. Candidates for 2nd cycle studies (both full-time and part-time) are required to submit the following documents by the due date specified in the Recruitment Time Schedule:

  1. application for admission to the studies printed from the IRK system and signed by the candidate;
  2. photocopy of identity card or another identity document − the original should be produced for verification by the Recruitment Board ;
  3. certificate of the grade point average of previous studies (if required).

  All the documents should be submitted (delivered) in the place, in the hours and by the due date specified in the Recruitment Time Schedule. Candidates who do not fulfil this obligation shall not be admitted to the studies. 

  At the request of the person concerned, the Recruitment Board shall confirm that all the required documents have been submitted and announce a list of admitted candidates on the basis of the submitted documents and the recruitment procedure, if any.

  Candidates are not required to submit the documents in person. In case of submission by post or courier service, notarised photocopies of the documents mentioned in items 2 are required. The documents may also be delivered by third persons on the basis of the power of attorney (template of the power of attorney) granted by the candidates or in the form of notarised photocopies of the documents mentioned in items 2 .

  The documents must reach the university by the due date specified in the Recruitment Time Schedule − the decisive factor is the date of actual delivery, not the date of the post stamp or the date of sending the documents. Failure to fulfil the obligation to submit the documents according to the above rules shall result in rejection of the candidate.

  Any documents submitted by candidates who waive their right to take up the studies shall be returned to them at their written request (template of waiver) in person or to their authorised representative or sent by post with confirmation of receipt.

  II. Candidates who hold diplomas issued abroad or other documents entitling them to apply for admission to the studies and who are entered on the admission list are required to submit the following documents by the due date specified in the Recruitment Time Schedule:

  1. application for admission to the studies printed from the IRK system and signed by the candidate;
  2. photocopy of legalised or apostilled diploma or another document entitling them to apply for admission to the studies − the original should be produced for verification by the Recruitment Board;
  3. translation of the documents mentioned in item 2 by a Polish certified translator;

  III. Foreign candidates should submit the following documents in addition to those listed in section II: 

  1. certificate of knowledge of Polish, i.e.:

  • confirmation of completing a one year’s course preparing for studying in Polish provided by an institution recognised by the Minister of Higher Education, or
  • certificate of knowledge of Polish issued by the State Board of Certification of Knowledge of Polish as a Foreign Language, or
  • confirmation of the School of Polish Language and Culture for Foreigners of the University of Wrocław stating that the candidate’s preparation and level of Polish enable him or her to take up studies in Polish;

  2. photocopy of medical insurance policy for the duration of education in Poland or European Health Insurance Card or photocopy of an agreement with the National Health Fund certified by the University of Wrocław;

  3. photocopy of a document confirming that the candidate is able to take up and complete studies according to foreigners mentioned in Art. 324(2) of the Higher Education and Science Act − the original should be produced for verification by the Faculty Recruitment Board;

  All the documents should be submitted (delivered) in the place, in the hours and by the due date specified in the Recruitment Time Schedule. Candidates who do not fulfil this obligation shall not be admitted to the studies. 

  At the request of the person concerned, the Recruitment Board shall confirm that all the required documents have been submitted and announce a list of admitted candidates on the basis of the submitted documents and the recruitment procedure, if any.

  Candidates are not required to submit the documents in person. In case of submission by post or courier service, notarised photocopies of the documents mentioned in section II items 2  and section III items  3 are required. The documents may also be delivered by third persons on the basis of a power of attorney (template of the power of attorney) granted by the candidates or in the form of notarised photocopies of the documents mentioned in section II items 2  and section III items 3.

  The documents must reach the university by the due date specified in the Recruitment Time Schedule − the decisive factor is the date of actual delivery, not the date of the post stamp or the date of sending the documents. Failure to fulfil the obligation to submit the documents according to the above rules shall result in rejection of the candidate.

  Documents submitted by candidates who waive their right to take up the studies shall be returned to them at their written request (template of waiver) in person or to their authorised representative or sent by post with confirmation of receipt.

  *Photographs for the Electronic Student Card to be uploaded in the IRK system during the registration procedure should fulfil the following requirements: 

  1. The electronic photographs should be up to date, in colour, with the resolution of 500 x 625 pixels and in JPG format.
  2. The photographs should fulfil the same requirements as photographs for identity cards, i.e. no headgear, no dark glasses, the person’s head should be facing the camera and the light should be evenly distributed on the whole face. Persons with a congenital or acquired eye condition may enclose photographs in dark glasses, and persons wearing headgear due to their religious beliefs may enclose photographs with headgear. Persons who enclose photographs in dark glasses must hold a document confirming their congenital or acquired eye condition issued according to the regulations on certification of disabilities and degrees of disabilities. Persons who enclose photographs with headgear should hold a document confirming their religious affiliation.

  Limit miejsc na zaocznych studiach II stopnia (magisterskich) w rekrutacji na rok 2020/2021

  kierunek / Study programme ŁĄCZNY limit 2020          / total number Polacy z dyplomem polskim / Poles with Polish diploma
  Polacy z dyplomem zagranicznym / Poles with foreign diploma CUDZOZIEMCY / FOREIGN STUDENTS limit minimalny

  / minimum number

  ADMINISTRACJA 150 125 10 15 50
  ANGLISTYKA 100 91 7 2 12
  BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE 40 20 5 15 12
  DYPLOMACJA EUROPEJSKA 25 20 3 2 10
  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 110 93 7 10 15
  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, specjalność JURNALISM AND SOCIAL COMMUNICATION (w j. angielskim) 40 20 5 15 11
  EKONOMIA 150 125 10 15 35
  EUROPEISTYKA 35 26 4 5 8
  FILOLOGIA POLSKA 50 35 10 5 18
  FILOLOGIA GERMAŃSKA 70 60 5 5 10
  FILOZOFIA 25 15 5 5 8
  HISTORIA 30 24 3 3 20
  INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO 25 21 2 2 18
  KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA 150 133 7 10 20
  KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, specjalność COMMUNICATION MANAGEMENT (w j. angielskim) 40 20 5 15 11
  KONSULTING PRAWNY I GOSPODARCZY 100 90 5 5 60
  KRYMINOLOGIA PRAWNICZA 250 225 10 15 50
  PEDAGOGIKA dla absolwentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich 75 73 1 1 20
  PEDAGOGIKA dla absolwentów kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich 50 48 1 1 20
  POLITOLOGIA 30 28 1 1 15
  PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE 30 26 2 2 18
  SOCJOLOGIA 40 20 5 15 10
  SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH 40 20 5 15 10
  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 40 20 5 15 12
  ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA 30 28 1 1 15
  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI 30 28 1 1 15
  kierunekroczna opłata dla Polaków i obywateli Unii Europejskiejroczna opłata dla pozostałych
  Komunikacja wizerunkowa specjalność Communication Management drugiego stopnia zaoczne w języku angielskim1 650 EUR2 900 EUR (w pierwszym roku / first year), 2750 EUR (w kolejnych latach studiów / subsequent years)

  Zasady rekrutacji 2020/2021

  Warunkiem przyjęcia na studia jest:

  a) posiadanie dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów,

  b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest:

  – zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie B2,

  – zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego,

  – certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,5, BEC Vantage)  lub inne równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., wymienione w linku:

  http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf

  Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego zwolnieni są kandydaci:

  – dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

  – dla których język angielski jest językiem ojczystym,

  – którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

  – którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu.

  c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

  Podstawą przyjęcia na studia będzie miejsce na liście rankingowej utworzonej według oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia.

  Oceny zostaną przeliczone według następującego sposobu:

  Skala ocen 1-6 lub 2-5

   Skala ocen 1-6 Skala ocen 2-5
  Celujący           100 pkt.

  Bardzo dobry   100 pkt.

  Dobry               80 pkt.

  Dostateczny      40 pkt.

  Dopuszczający   20 pkt.

  Bardzo dobry     100 pkt.

  Dobry                  70 pkt.

  Dostateczny        40 pkt.

  Skala punktowa lub wyrażona literowo.

  Stosowaną skalę przeliczamy liniowo na skalę 100 punktową wg zasady:

   Punkty oceny końcowej Punkty przeliczone
  0 pkt. lub najniższy poziom skali literowej 0 pkt.
  Maksymalna możliwa liczba punktów przy ocenie końcowej studiów pierwszego lub drugiego stopnia/najwyższy poziom wyrażony w skali literowej 100 pkt

  The following conditions for admission must be fulfilled:

  1. holding a higher education diploma entitling its holder to take up studies
  2. presenting a certificate proving the knowledge of the English language at least at B2 level according to the Council of Europe’s guidelines. This certificate may take the following forms:
   • certificate on the completion of a preparatory course for taking up studies in English

  at B2 level issued by the English Language Centre of the University of Wrocław

  • certificate on the knowledge of the English language at B2 level issued by the English Language Centre or the Foreign Language Centre of the University of Wrocław
  • language certificate (such as FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,0, BEC Vantage) or other equivalent international certificate recognised by the Ministry of Science and Higher Education or the UWr Foreign Language Centre, listed at: http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf

  The following candidates are exempted from the obligation to present a certificate proving the knowledge of the English language:

  • candidates for whom English was the language of instruction in a secondary school or a higher school they graduated from
  • candidates whose native language is English
  • candidates who passed their secondary school final exam in English at advanced level with at least 80% score
  • candidates who during their studies passed an English exam at B2 level, as confirmed in the diploma supplement
  1. positive formal assessment of the application issued by the faculty coordinator (only applies to a diploma issued abroad)

  The decision on acceptance will be based on the position on the ranking list, which is calculated considering grades on the diploma according to the following formula:

  For 1-6 grade scale:

  • A (excellent) – 100 points
  • B (very good) – 100 points
  • C (good) – 80 points
  • D (satisfactory) – 40 points
  • E (poor) – 20 points

  For 2-5 grade scale:

  • B (very good) – 100 points
  • C (good) – 70 points
  • D (satisfactory) – 40 points

  Wydział Filologiczny / Faculty of Letters
  pl. Biskupa Nankiera 15, 50-140 Wrocław
  tel. +48 71 375 22 25, +48 71 375 25 13, +48 71 375 28 05, +48 71 375 22 35
  fax +48 71 343 30 29

  Dziekanat Studiów Niestacjonarnych / Dean’s Office
  poniedziałek, środa, piątek / Monday, Wednesday, Friday: 10.00–14.00
  czwartek / Thursday: 11.00–15.00
  sobota / Saturday: 09.00–12.00

  For international candidates:
  Katarzyna KRAWCZYK
  Marta NOWAK
  Email: international@uwr.edu.pl
  Phone: +48 71 3752877;  +48 71 3752864
  Fax: +48 71 3752800

  Sekretarze Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej / Secretary of the Faculty Admissions Office
  71 375 79 27, 71 375 79 00
  rekrutacja.idiks@uwr.edu.pl

  Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)

  I nabór 14, 15, 16 lipca 2020 r., godz. 10.00 – 13.00, sala 214
  II nabór 23, 24 września 2020 r., godz. 10.00 – 14.00, sala 8
  Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
  ul. Joliot-Curie 15,  50-383 Wrocław
  tel. 71 375 79 27


  Acceptance of documents by the Faculty Recruitment Committee (the date of delivery decides):
  1st round: 14-16 July 2020, 10:00-13:00 room 214
  2nd round: 23-24 September 2020, 10:00-14:00, room 8
  Institute of Journalism and Social Communication
  F. Joliot-Curie Street 15, 50-383 Wrocław
  Phone: +48 71 375 79 27