Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

KSZTAŁCENIE TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

studia podyplomowe

Opis kierunku:

W roku akademickim 2023/24 zajęcia planowane na studiach w 60% będą prowadzone w trybie online za pośrednictwem platformy MS TEAMS. Pozostałe zajęcia będą się odbywać w Instytucie Filologii Germańskiej UWr.

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i rozwijanie umiejętności translatorskich niezbędnych w dokonywaniu tłumaczenia pisemnego i ustnego (tłumacza przysięgłego lub ustnego),  doskonalenie językowe słuchaczy (w zakresie języków specjalistycznych, w szczególności języka prawniczego).
Program kształcenia obejmuje następujące przedmioty:

 • Elementy gramatyki kontrastywnej (16 godzin) – konwersatorium
 • Podstawy translatoryki (8 godzin) – wykład
 • Status prawny i etyka zawodowa tłumacza (8 godzin) – wykład
 • Podstawy prawa niemieckiego i polskiego, język prawniczy (8 godzin) –wykład, (20 godzin) – ćwiczenia
 • Przekład artystyczny (12 godzin) – konwersatorium
 • Wybrane aspekty przekładu (16 godzin) – ćwiczenia
 • Tłumaczenie ustne (40 godzin) – ćwiczenia
 • Stylistyka języka polskiego (20 godzin) – ćwiczenia
 • Stylistyka języka niemieckiego (20 godzin) – ćwiczenia
 • Komputer w pracy tłumacza (16 godzin) – ćwiczenia
 • Tłumaczenie pisemne
 • Tłumaczenie dokumentów (30 godzin) – ćwiczenia
 • Tłumaczenie tekstów użytkowych (30 godzin) – ćwiczenia
 • Tłumaczenie tekstów prawniczych (30 godzin) – ćwiczenia
 • Tłumaczenie tekstów finansowych (30 godzin) – ćwiczenia

Treści kształcenia przygotowują do podejścia do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez cenionych translatoryków i tłumaczy języka niemieckiego z wieloletnim doświadczeniem.

Studia trwają dwa semestry.

W roku 2023 Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego zostały wyróżnione Certyfikatem Akredytacyjnym „Studia z Przyszłością” oraz Certyfikatem Nadzwyczajnym „Laur Europejski” w ramach 8. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”, współorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdą Państwo na stronie: https://ztg.uwr.edu.pl/podyplomowe-studia-ksztalcenia-tlumaczy-jezyka-niemieckiego/

Rekrutacja 2023/2024:

Wymagania: Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich filologii germańskiej oraz innych kierunków studiów, legitymujących się świadectwem (certyfikatem) potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, bądź posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na uczelni niemieckojęzycznej.

Na potrzeby procesu rekrutacyjnego potwierdzeniem znajomości języka niemieckiego jest: dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku filologia germańska, dyplom ukończenia studiów wyższych na uczelni niemieckojęzycznej lub świadectwo (certyfikat) potwierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie B2.

Zasady naboru: Kolejność składania dokumentów. Obowiązuje rejestracja w systemie IRK. Dokumenty należy składać u kierownika lub w sekretariacie (godziny urzędowania podane są na www.podyplomowe.ifg.uni.wroc.pl)

 


 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: 1.06–15.10.2023 r.

Termin składania dokumentów: 1.06–15.10.2023 r.

Miejsce składania dokumentów:
Instytut Filologii Germańskiej
pl. Biskupa Nankiera 15 b
50-140 Wrocław

Dokumenty można przesłać również pocztą.

Termin rozpoczęcia studiów:  październik 2023 r.

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia, następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

Od cudzoziemców wymagamy dodatkowo:

 • przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1.

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest jeden z niżej wymienionych dokumentów:

   1. zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
   2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
   3. zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1 są kandydaci posiadający:

   1. zezwolenie na pobyt stały;
   2. Kartę Polaka;
   3. świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty;
   4. dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.
 • kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim
 • apostille lub legalizacja dyplomu zagranicznego wydanego poza granicami Polski
 • tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski

Uwaga!
Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
 3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
KierunekOpłata semestralna [PLN]
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego4250

Instytut Filologii Germańskiej
pl. Biskupa Nankiera 15 b
50-140 Wrocław

Dokumenty można przesłać również pocztą.

 

Kierownik studiów: dr hab. Anna Małgorzewicz,
tel. +48 71 37 52 452, fax: +48 71 37 52 670
anna.malgorzewicz@uwr.edu.pl

Kontakt:
pl. Biskupa Nankiera 15 b
50-140 Wrocław
tel. +48 71 37 52 452, fax: +48 71 37 52 670

Instytut Filologii Germańskiej
pl. Biskupa Nankiera 15 b
50-140 Wrocław

Dokumenty można przesłać również pocztą.