Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

LITERATUROZNAWSTWO Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: Literaturoznawstwo

Nazwa Wydziału: Wydział Filologiczny

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego

Kierownik Kolegium Doktorskiego: prof. dr hab. Elżbieta Skibińska-Cieńska

Okres kształcenia – 4 lata

Program kształcenia:

Kształcenie w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego (KDWF) prowadzone jest w zakresie dyscyplin w których Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora (Językoznawstwo Literaturoznawstwo Nauki o komunikacji społecznej i mediach); trwa 4 lata. Obejmuje: (1) realizację indywidualnego planu badawczego, który polega na prowadzeniu badań pod kierunkiem promotora i ma doprowadzić do złożenia rozprawy doktorskiej; (2) program kształcenia w formie zajęć zorganizowanych w ramach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, na który składają się przedmioty przygotowujące do pracy naukowej i formujące ogólny warsztat badawczy naukowca; przedmioty specjalistyczne w danej dyscyplinie; przedmioty pozwalające zdobyć lub poszerzyć wiedzę interdyscyplinarną; przedmiot przygotowujący do pracy dydaktycznej na uczelni wyższej; (3) praktykę zawodową

Więcej informacji:

Program kształcenia w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego (Załącznik do Uchwały): uchwala-nr-224_2023-senatu-uwr-z-dnia-2023-12-20-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-programow-ksztalcenia-w-szkole-doktorskiej-uwr.pdf (uni.wroc.pl)

Zasady rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego (Załącznik do Uchwały): Uchwała Nr 223_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr na programy kształcenia rozpoczynające się w r.a. 2024_2025.pdf

Sylwetka absolwenta:

Podczas kształcenia w KDWF doktorant poznaje zaawansowane zagadnienia teoretyczne właściwe dla wybranej dyscypliny, metody przygotowujące do prowadzenia badań naukowych i publikowania ich wyników oraz zdobywa umiejętności niezbędne do funkcjonowania w środowisku akademickim oraz w jego otoczeniu społecznym.

Rekrutacja 2023/2024:

ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów.

Etap pierwszy: ocena projektu badawczego, związanego z

tematyką planowanej rozprawy doktorskiej (0-35 pkt.).

 

Etap drugi składa się z następujących elementów:

1) ocena egzaminu (0-50 pkt);

2) ocena predyspozycji do prowadzenia badań naukowych (na

podstawie dotychczasowej aktywności naukowej) (0-15 pkt.).

egzamin kwalifikacyjny ustny
2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego

 

1) stan badań w zakresie przedstawionego projektu badawczego (tematyki planowanej rozprawy doktorskiej);

2) nowsze tendencje metodologiczne w zakresie dyscypliny

wskazanej przez kandydata;

3) metodyka pracy naukowej w zakresie dyscypliny wskazanej

przez kandydata.

3. Zalecana literatura ———————–
4. Kryteria oceny
  Szczegółowe kryteria oceny 1) Ocenie projektu badawczego (0-35 pkt.) podlegają:

• sposób sformułowania podjętego problemu badawczego,

• uzasadnienie celowości podjęcia badań,

• umiejscowienie projektu w stanie badań,

• wskazanie metodyki badań,

• sposób zestawienia bibliografii i jej funkcjonalność.

W ocenie uwzględnia się konstrukcję wywodu i jego precyzję

oraz poprawność językową (także stosowanie adekwatnego

języka specjalistycznego). Wymagana minimalna liczba

punktów: 20; uzyskanie mniejszej liczby punktów oznacza ocenę negatywną w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydat, którego projekt badawczy został oceniony

negatywnie, po tym etapie kończy postępowanie kwalifikacyjne

i nie przystępuje do etapu drugiego.

 

2) Ocenie w czasie egzaminu (0-50 pkt.) podlegają:

• znajomość stanu badań w zakresie tematyki planowanej

rozprawy doktorskiej,

• znajomość nowszych tendencji metodologicznych w zakresie

dyscypliny wskazanej przez kandydata,

• znajomość metodyki pracy naukowej w zakresie dyscypliny

wskazanej przez kandydata.

Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyskał co najmniej 30 punktów; mniejsza ich liczba oznacza ocenę negatywną w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

3) Ocena predyspozycji do prowadzenia badań naukowych (0-15 pkt.) dokonywana jest na podstawie dotychczasowej aktywności naukowej: publikacji naukowych wydanych lub przyjętych do druku, udokumentowanego uczestnictwa w konferencjach naukowych, udokumentowanego uczestnictwa w projektach badawczych, odbytych staży krajowych i zagranicznych, uzyskanych stypendiów naukowych i wyróżnień za osiągnięcia naukowe itp.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia lub studenci, którzy

ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich i wykazują się osiągnięciami naukowymi najwyższej jakości, otrzymują w tej części maksymalną liczbę punktów.

 

Ocena końcowa w postępowaniu rekrutacyjnym jest sumą liczby punktów przyznanych za poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęciu do Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego decydują wyniki postępowania kwalifikacyjnego o charakterze konkursowym. Przyjmowani są wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali w nim pozytywną ocenę (minimum 55 punktów); o zakwalifikowaniu do przyjęcia (zgodnie z limitem miejsc) decyduje miejsce na liście rankingowej ułożonej wg poniższych zasad:

1) limit miejsc w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego

dzieli się na cztery pule: trzy równe pule przeznaczone dla

kandydatów, którzy w obrębie wybranej dyscypliny uzyskali

najwyższe wyniki postępowania kwalifikacyjnego i zmieścili

się w limicie miejsc przeznaczonych dla tej dyscypliny, oraz

czwartą pulę wspólną, obejmującą miejsca dla kandydatów,

którzy uzyskali najwyższe wyniki postępowania

kwalifikacyjnego, niezależnie od dyscypliny, wg wspólnej

listy rankingowej.

2) pulę wspólną tworzy się następująco:

a) jeśli liczba miejsc (limit) jest niższa niż 21, pula każdej z

dyscyplin obejmuje tyle miejsc, ile wynosi wynik podziału

liczby miejsc przez trzy; jeśli liczba miejsc nie jest

podzielna przez trzy, miejsca pozostałe po podziale

tworzą pulę wspólną;

b) jeśli liczba miejsc wynosi 21 lub więcej i jest podzielna

przez 3, liczba miejsc przewidzianych dla każdej z

dyscyplin pomniejszana jest o jedno; uzyskane w ten

sposób trzy miejsca tworzą pulę wspólną; jeśli liczba

miejsc nie jest podzielna przez trzy, miejsca pozostałe po

podziale tworzą pulę wspólną;

c) jeśli pula miejsc przewidzianych dla danej dyscypliny nie

zostanie wypełniona przez kandydatów, którzy zakończyli

postępowanie kwalifikacyjne z wynikiem pozytywnym,

miejsca niewypełnione wchodzą do puli wspólnej;

3) jeśli na ostatnim miejscu rankingu (zarówno w obrębie danej

dyscypliny, jak i puli wspólnej) znajduje się więcej niż jedna

osoba, o przyjęciu decyduje liczba punktów za egzamin;

następnym kryterium pomocniczym jest liczba punktów za

publikacje; następnym kryterium pomocniczym jest liczba punktów za udział w konferencjach.

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 55 (przy czym minimum 20 za projekt badawczy, minimum 30

za egzamin)

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 100
5. Język postępowania rekrutacyjnego polski
6. Wymagane dokumenty (1) kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu

zawodowego magistra albo równorzędnego (oryginał do

wglądu)

 

lub  dyplom  ukończenia studiów I stopnia

lub  zaświadczenie  o ukończeniu trzech lat  jednolitych studiów magisterskich oraz dokument poświadczający udział w programie „ Perły nauki ”

lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia/zaświadczenie o zaliczeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich i publikacje, będące osiągnięciem naukowym najwyższej jakości;

(2) podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK, podpisane przez kandydata;

(3) dokumenty potwierdzające znajomość nowożytnego języka

obcego na poziomie co najmniej B2;

(4) deklaracja gotowości podjęcia się opieki promotorskiej nad

kandydatem podpisana przez pracownika badawczego lub

badawczo-dydaktycznego posiadającego stopień doktora

habilitowanego, zatrudnionego na Uniwersytecie

Wrocławskim; jeden pracownik może złożyć maksymalnie

cztery takie deklaracje;

(5) ewentualne dokumenty dotyczące predyspozycji do pracy

naukowej:

– monografia naukowa, recenzowana (kserokopia karty

tytułowej i redakcyjnej, zawierającej numer ISBN i nazwiska

recenzentów; jeśli publikacja internetowa – także numer

DOI);

– recenzowane publikacje naukowe w czasopiśmie lub tomie

zbiorowym (kserokopia karty tytułowej i redakcyjnej,

zawierającej numer ISSN lub ISBN; spisu treści, pierwszej

strony tekstu; ew. link do zasobu internetowego, numer

DOI);

– zaświadczenie o przyjęciu do druku po recenzjach publikacji

naukowej w czasopiśmie lub tomie zbiorowym, wydane przez

redaktora czasopisma lub tomu;

– zaświadczenie o wygłoszeniu referatu na konferencji naukowej wydane przez jej organizatora;

– zaświadczenie o uczestnictwie w projektach badawczych

wydane przez ich kierowników (należy wskazać formę i

zakres pracy);

– zaświadczenie o odbytych stażach naukowych (za takie nie

uznaje się pobytów i praktyk w ramach programu

ERASMUS);

– zaświadczenie o uzyskanych wyróżnieniach i stypendiach za

osiągnięcia naukowe (za takie nie uznaje się Stypendium

Rektora dla najlepszych studentów);

Obowiązek należytego i jednoznacznego udokumentowania

osiągnięć, wskazujących na predyspozycje do pracy

naukowej, spoczywa na kandydacie, komisja rekrutacyjna

nie będzie brała pod uwagę osiągnięć, które nie spełniają

powyższych warunków. Nie jest możliwe uzupełnianie

dokumentów po przyjęciu dokumentacji przez sekretarzy

komisji rekrutacyjnej.

(6) oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;

(7) oświadczenie kandydata/ki o wyborze dyscypliny;

(8) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

(9) podpisany przez kandydata projekt badawczy, związany z

tematyką planowanej rozprawy doktorskiej (całość ma liczyć

5-8 stron, w tym bibliografia co najwyżej 3 strony; wydruk –

Times New Roman czcionka 12, interlinia 1,5). Projekt,

opatrzony tytułem, ma zawierać następujące elementy:

1) sformułowanie problemu badawczego;

2) uzasadnienie celowości podjęcia badań (jeśli

projektowane badania są powiązane z badaniami

prowadzonymi w pracy magisterskiej lub są ich

kontynuacją, należy precyzyjnie wskazać, jakie

nowe elementy ma zawierać planowana rozprawa

doktorska i na czym polegać będzie jej nowość w

stosunku do prac i badań poprzednio prowadzonych

przez kandydata);

3) umiejscowienie projektu w stanie badań;

4) wskazanie metodyki badań;

5) bibliografia.

Projekt należy złożyć także w wersji elektronicznej, w

systemie IRK (krok 1, zakładka dokumenty), w postaci

plików tekstowych, zapisanych w formatach rtf i pdf., z

nazwiskiem kandydata podanym wyłącznie w nazwie pliku

(nie w jego treści).

7. Osiągnięcia najwyższej jakości (1) udział w programie „Perły nauki”,

 

lub

(2) opublikowanie przed rozpoczęciem rekrutacji artykułu naukowego w czasopiśmie, któremu w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przypisano  liczbę punktów 100 lub większą,

 

lub

(3) opublikowanie recenzowanej monografii naukowej w wydawnictwie naukowym ujętym w wykazie MEiN obowiązującym w roku publikacji.

 

DODATKOWE MIEJSCE

w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego

w dyscyplinie literaturoznawstwo

 Na podstawie decyzji władz rektorskich ogłasza się dodatkowe miejsce w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego w rekrutacji na r. ak. 2023/2024 w dyscyplinie literaturoznawstwo. Finansowanie stypendium doktoranckiego na to miejsce zapewnione jest na podstawie:

  • projektu badawczego nr 2022/47/B/HS2/01522 pt. Dyskursy o ciele w kulturze żydowskiej na ziemiach polskich w latach 1880-1939, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu „Opus-24”; kierownikiem projektu jest pani dr Zuzanna Kołodziejska-Smagała (Umowa nr UMO-2022/47/B/HS2/01522).

Kandydat/kandydatka na miejsce finansowane ze środków projektu Dyskursy o ciele w kulturze żydowskiej na ziemiach polskich w latach 1880-1939 powinien spełniać następujące warunki:

TEMAT: Praca doktorska powinna dotyczyć analizy dyskursów o cielesności w niemieckojęzycznych źródłach żydowskich (wspomnieniach, dziennikach, korespondencji, prasie i literaturze) publikowanych w latach 1880-1939 na ziemiach polskich, tj. odpowiednio: dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów i II RP. Badania powinny odpowiedzieć na takie pytania jak: w jaki sposób zmiany modeli ciała kobiecego i męskiego ujawniały się w źródłach; czy żydowskość autorów miała wpływ na sposób postrzegania przez nich kwestii cielesności; czy istniała zależność między pochodzeniem społecznym autorów i autorek a ich podejściem do ciała. Praca powinna mieć na celu zaprezentowanie szerokiego spektrum przykładów z niemieckojęzycznego obszaru kultury żydowskiej. Promotorką pracy będzie dr hab. Joanna Degler prof. UWr, a promotorką pomocniczą dr Zuzanna Kołodziejska-Smagała.

WYMAGANE KOMPETENCJE: Kandydat/kandydatka powinien/powinna wykazywać się bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego. Znać i rozumieć kulturowy kontekst obecności języka niemieckiego na ziemiach polskich w latach 1880-1939. Dobrze widziana jest znajomość kultury żydowskiej. Oczekuje się, że kandydat/kandydatka będzie wykazywał/wykazywała się wrażliwością genderową, posiadał/posiadała umiejętność prowadzenia kwerend bibliotecznych i archiwalnych. Kandydat/kandydatka powinien/powinna mieć biegłą znajomość języka angielskiego.

Znajomość wymienionych języków powinna zostać poświadczona odpowiednimi certyfikatami lub dyplomami, dołączonymi do wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej; w razie braku takich certyfikatów przewiduje się sprawdzian w czasie egzaminu kwalifikacyjnego.

OBOWIĄZKI: Oprócz prowadzenia badań, których wyniki będą podstawą do przygotowania rozprawy doktorskiej i uczęszczania na zajęcia objęte programem kształcenia w KDWF, doktorant/doktorantka dokona wyboru niemieckojęzycznych źródeł do planowanej antologii; będzie prowadził/ prowadziła kontrolę nad narzędziami OCR używanymi przez pozostałych członków i członkinie zespołu; będzie upowszechniać cząstkowe i końcowe wyniki swoich badań również poprzez działania popularyzatorskie.

STYPENDIUM: Doktorant/doktorantka otrzyma stypendium w wysokości 5000 złotych brutto brutto miesięcznie przez okres 42 miesięcy, począwszy od października 2023.

Rekrutacja kandydatów/kandydatek na to miejsce będzie się odbywała zgodnie z przyjętym harmonogramem rekrutacji; kandydaci/kandydatki oprócz spełnienia wskazanych wyżej warunków szczególnych muszą spełnić również odpowiednio warunki określone w Uchwale nr 146/2022 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2023/2024.    

 


 

Rekrutacja 2024/2025:

ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów.

Etap pierwszy: ocena projektu badawczego, związanego z tematyką planowanej rozprawy doktorskiej (0-35 pkt.).

 

Etap drugi składa się z następujących elementów:

1) ocena egzaminu (0-50 pkt);

2) ocena predyspozycji do prowadzenia badań naukowych (na podstawie dotychczasowej aktywności naukowej)(0-15 pkt.).

egzamin kwalifikacyjny ustny
2.  Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego

 

1) stan badań w zakresie przedstawionego projektu badawczego (tematyki planowanej rozprawy doktorskiej);

2) nowsze tendencje metodologiczne w zakresie dyscypliny wskazanej przez kandydata;

3) metodyka pracy naukowej w zakresie dyscypliny wskazanej przez kandydata.

3. Zalecana literatura ———————–
4. Kryteria oceny   
  Szczegółowe kryteria oceny 1) Ocenie projektu badawczego (0-35 pkt.) podlegają:

• sposób sformułowania podjętego problemu badawczego,

• uzasadnienie celowości podjęcia badań,

• umiejscowienie projektu w stanie badań,

• wskazanie metodyki badań,

• sposób zestawienia bibliografii i jej funkcjonalność.

W ocenie uwzględnia się konstrukcję wywodu i jego precyzję oraz poprawność językową (także stosowanie adekwatnego języka specjalistycznego). Wymagana minimalna liczba punktów: 20; uzyskanie mniejszej liczby punktów oznacza ocenę negatywną w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydat, którego projekt badawczy został oceniony negatywnie, po tym etapie kończy postępowanie kwalifikacyjne i nie przystępuje do etapu drugiego.

 

2) Ocenie w czasie egzaminu (0-50 pkt.) podlegają:

• znajomość stanu badań w zakresie tematyki planowanej rozprawy doktorskiej,

• znajomość nowszych tendencji metodologicznych w zakresie dyscypliny wskazanej przez kandydata,

• znajomość metodyki pracy naukowej w zakresie dyscypliny wskazanej przez kandydata.

Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyskał co najmniej 30 punktów; mniejsza ich liczba oznacza ocenę negatywną w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

3) Ocena predyspozycji do prowadzenia badań naukowych (0-15 pkt.) dokonywana jest na podstawie dotychczasowej aktywności naukowej: publikacji naukowych wydanych lub przyjętych do druku, udokumentowanego uczestnictwa w konferencjach naukowych, udokumentowanego uczestnictwa w projektach badawczych, odbytych staży krajowych i zagranicznych, uzyskanych stypendiów naukowych i wyróżnień za osiągnięcia naukowe itp.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia lub studenci, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich i wykazują się osiągnięciami naukowymi najwyższej jakości, otrzymują w tej części maksymalną liczbę punktów.

 

Ocena końcowa w postępowaniu rekrutacyjnym jest sumą liczby punktów przyznanych za poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęciu do Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego decydują wyniki postępowania kwalifikacyjnego o charakterze konkursowym. Przyjmowani są wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali w nim pozytywną ocenę (minimum 55 punktów); o zakwalifikowaniu do przyjęcia (zgodnie z limitem miejsc) decyduje miejsce na liście rankingowej ułożonej wg poniższych zasad:

1) limit miejsc w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego dzieli się na cztery pule: trzy równe pule przeznaczone dla kandydatów, którzy w obrębie wybranej dyscypliny uzyskali najwyższe wyniki postępowania kwalifikacyjnego i zmieścili się w limicie miejsc przeznaczonych dla tej dyscypliny, oraz czwartą pulę wspólną, obejmującą miejsca dla kandydatów, którzy uzyskali najwyższe wyniki postępowania kwalifikacyjnego, niezależnie od dyscypliny, wg wspólnej listy rankingowej.

2) pulę wspólną tworzy się następująco:

a) jeśli liczba miejsc (limit) jest niższa niż 21, pula każdej z dyscyplin obejmuje tyle miejsc, ile wynosi wynik podziału liczby miejsc przez trzy; jeśli liczba miejsc nie jest podzielna przez trzy, miejsca pozostałe po podziale tworzą pulę wspólną;

b) jeśli liczba miejsc wynosi 21 lub więcej i jest podzielna przez 3, liczba miejsc przewidzianych dla każdej z dyscyplin pomniejszana jest o jedno; uzyskane w ten sposób trzy miejsca tworzą pulę wspólną; jeśli liczba miejsc nie jest podzielna przez trzy, miejsca pozostałe po podziale tworzą pulę wspólną;

c) jeśli pula miejsc przewidzianych dla danej dyscypliny nie zostanie wypełniona przez kandydatów, którzy zakończyli postępowanie kwalifikacyjne z wynikiem pozytywnym, miejsca niewypełnione wchodzą do puli wspólnej;

3) jeśli na ostatnim miejscu rankingu (zarówno w obrębie danej dyscypliny, jak i puli wspólnej) znajduje się więcej niż jedna osoba, o przyjęciu decyduje liczba punktów za egzamin;

następnym kryterium pomocniczym jest liczba punktów za publikacje; następnym kryterium pomocniczym jest liczba punktów za udział w konferencjach.

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 55 (przy czym minimum 20 za projekt badawczy, minimum 30 za egzamin)
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 100
5. Język postępowania rekrutacyjnego Język polski
6. Wymagane dokumenty (1) kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra albo równorzędnego (oryginał do wglądu)

lub  dyplom  ukończenia studiów I stopnia

lub  zaświadczenie  o ukończeniu trzech lat  jednolitych studiów magisterskich oraz dokument poświadczający udział w programie „ Perły nauki ”

lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia/zaświadczenie o zaliczeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich i publikacje, będące osiągnięciem naukowym najwyższej jakości;

(2) podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK, podpisane przez kandydata;

(3) dokumenty potwierdzające znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie co najmniej B2;

(4) deklaracja gotowości podjęcia się opieki promotorskiej nad kandydatem podpisana przez pracownika badawczego lub badawczo-dydaktycznego posiadającego stopień doktora

habilitowanego, zatrudnionego na Uniwersytecie

Wrocławskim; jeden pracownik może złożyć maksymalnie cztery takie deklaracje;

(5) ewentualne dokumenty dotyczące predyspozycji do pracy naukowej:

– monografia naukowa, recenzowana (kserokopia karty tytułowej i redakcyjnej, zawierającej numer ISBN i nazwiska recenzentów; jeśli publikacja internetowa – także numer DOI);

– recenzowane publikacje naukowe w czasopiśmie lub tomie zbiorowym (kserokopia karty tytułowej i redakcyjnej, zawierającej numer ISSN lub ISBN; spisu treści, pierwszej strony tekstu; ew. link do zasobu internetowego, numer DOI);

– zaświadczenie o przyjęciu do druku po recenzjach publikacji naukowej w czasopiśmie lub tomie zbiorowym, wydane przez redaktora czasopisma lub tomu;

– zaświadczenie o wygłoszeniu referatu na konferencji naukowej wydane przez jej organizatora;

– zaświadczenie o uczestnictwie w projektach badawczych wydane przez ich kierowników (należy wskazać formę i zakres pracy);

– zaświadczenie o odbytych stażach naukowych (za takie nie uznaje się pobytów i praktyk w ramach programu ERASMUS);

– zaświadczenie o uzyskanych wyróżnieniach i stypendiach za osiągnięcia naukowe (za takie nie uznaje się Stypendium Rektora dla najlepszych studentów);

Obowiązek należytego i jednoznacznego udokumentowania osiągnięć, wskazujących na predyspozycje do pracy naukowej, spoczywa na kandydacie, komisja rekrutacyjna nie będzie brała pod uwagę osiągnięć, które nie spełniają

powyższych warunków. Nie jest możliwe uzupełnianie dokumentów po przyjęciu dokumentacji przez sekretarzy komisji rekrutacyjnej.

(6) oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;

(7) oświadczenie kandydata/ki o wyborze dyscypliny;

(8) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

(9) podpisany przez kandydata projekt badawczy, związany z tematyką planowanej rozprawy doktorskiej (całość ma liczyć 5-8 stron, w tym bibliografia co najwyżej 3 strony; wydruk –

Times New Roman czcionka 12, interline 1,5). Projekt, opatrzony tytułem, ma zawierać następujące elementy:

1) sformułowanie problemu badawczego;

2) uzasadnienie celowości podjęcia badań (jeśli

projektowane badania są powiązane z badaniami

prowadzonymi w pracy magisterskiej lub są ich

kontynuacją, należy precyzyjnie wskazać, jakie

nowe elementy ma zawierać planowana rozprawa

doktorska i na czym polegać będzie jej nowość w

stosunku do prac i badań poprzednio prowadzonych

przez kandydata);

3) umiejscowienie projektu w stanie badań;

4) wskazanie metodyki badań;

5) bibliografia.

Projekt należy złożyć także w wersji elektronicznej, w systemie IRK (krok 1, zakładka dokumenty), w postaci plików tekstowych, zapisanych w formatach rtf i pdf., z nazwiskiem kandydata podanym wyłącznie w nazwie pliku (nie w jego treści).

 

 

 

 

 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1. tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego)

lub polskiego konsula.

2. kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności z oryginałem. Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej

dostarczenie dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

 

7.  Osiągnięcia najwyższej jakości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) udział w programie „Perły nauki”,

 

lub

(2) opublikowanie przed rozpoczęciem rekrutacji artykułu naukowego w czasopiśmie, któremu w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przypisano  liczbę punktów 100 lub większą,

 

lub

(3) opublikowanie recenzowanej monografii naukowej w wydawnictwie naukowym ujętym w wykazie MEiN obowiązującym w roku publikacji.

 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

w dyscyplinie naukowej:

literaturoznawstwo

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 3 czerwca 2024 r.

www.irka.uni.wroc.pl

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 4 września 2024 r., godz.13:00
Termin  i miejsce składania dokumentów 2, 3 września 2024 r. w godz. 10:00-13:00

i 4 września 2024 r. w godz. 9:00-14:00

Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej rekrutację do Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego, pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław, pokój 103

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025

Do dnia 23 września 2024 r. w godz. 10:00 – 13:00
Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 16, 17 września 2024 r. o godz. 9:00

Budynek Wydziału Filologicznego, pl. Biskupa Nankiera 15b, 50-140 Wrocław

Sale 102, 121, 126

 

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego I etap: 13 września 2024 r. godz. 13:00: wyniki pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego (Kandydat, którego projekt badawczy został oceniony negatywnie, po tym etapie kończy postępowanie kwalifikacyjne i nie przystępuje do etapu drugiego)

II etap: 20 września 2024 godz. 11:00

  • DEKLARACJA GOTOWOŚCI PODJĘCIA SIĘ OPIEKI PROMOTORSKIEJ Pobierz pdf
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocław Pobierz pdf
  • Oświadczenie Pobierz pdf

 

 

L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
1 Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·        językoznawstwo

·        literaturoznawstwo

·        nauki o komunikacji społecznej i mediach

16
2 Kolegium Doktorskie Filozofii ·        filozofia 5
3 Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·        nauki o bezpieczeństwie 3
4 Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·        nauki o polityce i administracji 5
5 Kolegium Doktorskie Socjologii ·        nauki socjologiczne 4
6 Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·        archeologia

·        nauki o sztuce

·        nauki o kulturze i religii

9
7 Kolegium Doktorskie Historii ·        historia 6
8 Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·        pedagogika 3
9 Kolegium Doktorskie Psychologii ·        psychologia 4
10 Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·        nauki prawne 8
11 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·        nauki biologiczne 7
12 Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·        nauki o Ziemi i środowisku

·        geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

8
13 Kolegium Doktorskie Matematyki ·        matematyka 8
14 Kolegium Doktorskie Informatyki ·        informatyka 8
15 Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·        nauki fizyczne

·        astronomia

7
16 Kolegium Doktorskie Chemii · nauki chemiczne 12
17 Kolegium Doktorskie Nauk Biomedycznych · nauki medyczne
. inżynieria biomedyczna
12
18 Kolegium Doktorskie Stosunków Międzynarodowych · stosunki międzynarodowe 3

 

 

O przyjęciu na studia decydują wyniki postępowania kwalifikacyjnego o charakterze konkursowym. Przyjmowani są wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali w nim pozytywną ocenę; o zakwalifikowaniu do przyjęcia (zgodnie z limitem miejsc) decyduje miejsce na liście rankingowej ułożonej wg poniższych zasad:

1)   limit miejsc w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego dzieli się na cztery pule: trzy równe pule przeznaczone dla kandydatów, którzy w obrębie wybranej dyscypliny uzyskali najwyższe wyniki postępowania kwalifikacyjnego i zmieścili się w limicie miejsc przeznaczonych dla tej dyscypliny, oraz czwartą pulę wspólną, obejmującą miejsca dla kandydatów, którzy uzyskali najwyższe wyniki postępowania kwalifikacyjnego, niezależnie od dyscypliny, wg wspólnej listy rankingowej.

2)   pulę wspólną tworzy się następująco:

a)   jeśli liczba miejsc (limit) jest niższa niż 21, pula każdej z dyscyplin obejmuje tyle miejsc, ile wynosi wynik podziału liczby miejsc przez trzy; jeśli liczba miejsc nie jest podzielna przez trzy, miejsca pozostałe po podziale tworzą pulę wspólną;

b)   jeśli liczba miejsc wynosi 21 lub więcej i jest podzielna przez 3, liczba miejsc przewidzianych dla każdej z dyscyplin pomniejszana jest o jedno; uzyskane w ten sposób trzy miejsca tworzą pulę wspólną; jeśli liczba miejsc nie jest podzielna przez trzy, miejsca pozostałe po podziale tworzą pulę wspólną;

c)    jeśli pula miejsc przewidzianych dla danej dyscypliny nie zostanie wypełniona przez kandydatów, którzy zakończyli postępowanie kwalifikacyjne z wynikiem pozytywnym, miejsca niewypełnione wchodzą do puli wspólnej;

3) jeśli na ostatnim miejscu rankingu (zarówno w obrębie danej dyscypliny, jak i puli wspólnej) znajduje się więcej niż jedna osoba, o przyjęciu decyduje liczba punktów za egzamin; następnym kryterium pomocniczym jest liczba punktów za publikacje.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

1.  obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA  strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

      a. cudzoziemca – obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i  Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.), oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


2. 
osób posiadających ważną Kartę Polaka lub osób, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;


3.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadaczy karty stałego pobytu);


4.
osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;


5.
osób którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis)


6.
osób posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze karty pobytu z adnotacją „uchodźca” lub decyzji o jej przyznaniu);


7.
osób posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;


8.
osób będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkających na terytorium Polski;


9.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


10.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


11.
osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis;


12. 
osób posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

 

Termin  i miejsce składania dokumentów 2, 3 września 2024 r. w godz. 10:00-13:00

i 4 września 2024 r. w godz. 9:00-14:00

Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej rekrutację do Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego, pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław, pokój 103

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025 Do dnia 23 września 2024 r. w godz. 10:00 – 13:00
Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 16, 17 września 2024 r. o godz. 9:00

Budynek Wydziału Filologicznego, pl. Biskupa Nankiera 15b, 50-140 Wrocław

Sale 102, 121, 126

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego I etap: 13 września 2024 r. godz. 13:00: wyniki pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego (Kandydat, którego projekt badawczy został oceniony negatywnie, po tym etapie kończy postępowanie kwalifikacyjne i nie przystępuje do etapu drugiego)

II etap: 20 września 2024 godz. 11:00

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

prof. dr hab. Elżbieta Skibińska-Cieńska

 

Sekretarze Komisji Rekrutacyjnej

dr Anna Pigoń

tel. +48 71 375 25 78

e-mail: anna.pigon2@uwr.edu.pl

 

dr Bartosz Juszczak

tel. +48 71 375 45 53

e-mail: bartosz.juszczak@uwr.edu.pl