Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

LITERATUROZNAWSTWO Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: Literaturoznawstwo

Nazwa Wydziału: Wydział Filologiczny

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego

Kierownik Kolegium Doktorskiego: prof. dr hab. Elżbieta Skibińska

Okres kształcenia – 4 lata

Program kształcenia:

Kształcenie w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego (KDWF) prowadzone jest w zakresie dyscyplin w których Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora (Językoznawstwo Literaturoznawstwo Nauki o komunikacji społecznej i mediach); trwa 4 lata. Obejmuje: (1) realizację indywidualnego planu badawczego, który polega na prowadzeniu badań pod kierunkiem promotora i ma doprowadzić do złożenia rozprawy doktorskiej; (2) program kształcenia w formie zajęć zorganizowanych w ramach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, na który składają się przedmioty przygotowujące do pracy naukowej i formujące ogólny warsztat badawczy naukowca; przedmioty specjalistyczne w danej dyscyplinie; przedmioty pozwalające zdobyć lub poszerzyć wiedzę interdyscyplinarną; przedmiot przygotowujący do pracy dydaktycznej na uczelni wyższej; (3) praktykę zawodową

Więcej informacji

Sylwetka absolwenta:

Podczas kształcenia w KDWF doktorant poznaje zaawansowane zagadnienia teoretyczne właściwe dla wybranej dyscypliny, metody przygotowujące do prowadzenia badań naukowych i publikowania ich wyników oraz zdobywa umiejętności niezbędne do funkcjonowania w środowisku akademickim oraz w jego otoczeniu społecznym.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

 

 KOLEGIUM DOKTORSKIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

w dyscyplinie naukowej: literaturoznawstwo
(w ramach projektu OPUS pt. „Dwa Oświecenia. Polacy, Żydzi i ich drogi
o nowoczesności”)

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji (w tym załączania dokumentów w wersji elektronicznej) 21.09.2021 r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 21.09.2021 r. do godz. 12:00
Ostateczny termin i miejsce załączania dokumentów w wersji elektronicznej do 21.09.2021 r. do godz. 14:00

za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl

Termin i miejsce składania dokumentów w wersji papierowej 21.09.2021 r. do 14:00

Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej
do Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego,
pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 22.09.2021, godz. 11.00 w Katedrze Judaistyki, ul. Świętej Jadwigi 3/4, 50-266 Wrocław, przy zachowaniu obowiązujących rygorów sanitarnych.

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej (platforma Teams).

Ogłoszenie wyników z postępowania rekrutacyjnego 23.09.2021 r.

 

 

KOLEGIUM DOKTORSKIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

w dyscyplinach naukowych:

językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o komunikacji społecznej i mediach

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 01.06.2021 r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 07.09.2021 r. do godz. 12:00
Termin i miejsce składania dokumentów Od dnia 02.09.2021 r. do dnia 07.09.2021 r. do godz.12:00 (tylko w dni robocze)

Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej do Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego,
pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław

lub do dnia 07.09.2021 r. do godz. 12:00

za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

(na wniosek aplikującego)

 

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022, za zgodą sekretarzy Komisji Rekrutacyjnej

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej 

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

Do dnia 23.09.2021 r.
Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 15-16.09.2021 r. od godz. 10.00 w budynku Wydziału Filologicznego (pl. Nankiera 15b), przy zachowaniu obowiązujących rygorów sanitarnych.
Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej (platforma Teams), jeśli to będzie wynikało z krajowej sytuacji epidemicznej.
Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 20.09.2021 r.
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną

 

W przypadku przeprowadzania egzaminu w formie zdalnej (platforma Teams):

1.  Przed rozpoczęciem egzaminu kandydat oraz członkowie Komisji Rekrutacyjnej (KR) biorący udział w egzaminie potwierdzają dostęp do urządzeń i narzędzi, z wykorzystaniem których przeprowadzany jest egzamin.

2.  Kandydat  składa oświadczenie, że podczas egzaminu nie będzie korzystał z pomocy osób trzecich lub z dodatkowych niedozwolonych materiałów. Oświadcza także, że w pomieszczeniu nie ma innych osób i są zapewnione warunki do niezakłóconego przebiegu egzaminu. Oświadczenia są składane ustnie wobec członków KR.  Złożenie oświadczenia jest odnotowane w KARCIE OCENY EGZAMINU.

3.  Podczas egzaminu kandydat jest zobowiązany do samodzielnego pozostawania w pomieszczeniu, w którym łączy się z członkami KR; nie może korzystać z pomocy innych osób ani z niedozwolonych materiałów.

4.  Kandydat jest zobowiązany do zapewnienia dobrej słyszalności wypowiedzi.

5.  Kandydat udziela odpowiedzi na pytania, utrzymując kontakt wzrokowy z członkami KR.

 

 • DEKLARACJA GOTOWOŚCI PODJĘCIA SIĘ OPIEKI PROMOTORSKIEJ Pobierz pdf
 • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocław Pobierz pdf
 • Oświadczenie Pobierz pdf
Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·         językoznawstwo

·         literaturoznawstwo*

·         nauki o komunikacji społecznej i mediach

16
Kolegium Doktorskie Socjologii ·         nauki socjologiczne 4
Kolegium Doktorskie Filozofii ·         filozofia 3
Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·         nauki o polityce i administracji 8
Kolegium Doktorskie Historii ·         historia 5
Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·         pedagogika 4
Kolegium Doktorskie Psychologii ·         psychologia 4
Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·         archeologia

·         nauki o sztuce

·         nauki o kulturze i religii

8
Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·         nauki prawne 7
Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·         nauki biologiczne 19
Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·         nauki o Ziemi i środowisku

·         geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

8
Kolegium Doktorskie Matematyki ·         matematyka 7
Kolegium Doktorskie Informatyki ·         informatyka 7
Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·         nauki fizyczne

·         astronomia

9
Kolegium Doktorskie Chemii ·         nauki chemiczne 12
Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·         nauki o bezpieczeństwie 2

*O przyjęciu na studia decydują wyniki postępowania kwalifikacyjnego o charakterze konkursowym. Przyjmowani są wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali w nim pozytywną ocenę; o zakwalifikowaniu do przyjęcia (zgodnie z limitem miejsc) decyduje miejsce na liście rankingowej ułożonej wg poniższych zasad: 

1) limit miejsc w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego dzieli się na cztery pule: trzy równe pule przeznaczone dla kandydatów, którzy w obrębie wybranej dyscypliny uzyskali najwyższe wyniki postępowania kwalifikacyjnego i zmieścili się w limicie miejsc przeznaczonych dla tej dyscypliny, oraz czwartą pulę wspólną, obejmującą miejsca dla kandydatów, którzy uzyskali najwyższe wyniki postępowania kwalifikacyjnego, niezależnie od dyscypliny, wg wspólnej listy rankingowej.  

2) pulę wspólną tworzy się następująco:  

a. jeśli liczba miejsc (limit) jest niższa niż 21, pula każdej z dyscyplin obejmuje tyle miejsc, ile wynosi wynik podziału liczby miejsc przez trzy; jeśli liczba miejsc nie jest podzielna przez trzy, miejsca pozostałe po podziale tworzą pulę wspólną;  

b. jeśli liczba miejsc wynosi 21 lub więcej i jest podzielna przez 3, liczba miejsc przewidzianych dla każdej z dyscyplin pomniejszana jest o jedno; uzyskane w ten sposób trzy miejsca tworzą pulę wspólną; jeśli liczba miejsc nie jest podzielna przez trzy, miejsca pozostałe po podziale tworzą pulę wspólną;   

c. jeśli pula miejsc przewidzianych dla danej dyscypliny nie zostanie wypełniona przez kandydatów, którzy zakończyli postępowanie kwalifikacyjne z wynikiem pozytywnym, miejsca niewypełnione wchodzą do puli wspólnej;  

3) jeśli na ostatnim miejscu rankingu (zarówno w obrębie danej dyscypliny, jak i puli wspólnej) znajduje się więcej niż jedna osoba, o przyjęciu decyduje liczba punktów za egzamin; następnym kryterium pomocniczym jest liczba punktów za publikacje.  

 

Zasady te zostały przyjęte przez rady dyscyplin naukowych językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o komunikacji społecznej i mediach w następujących uchwałach: UCHWAŁA nr 95/2020  RDNJ z dn. 10 listopada 2020; UCHWAŁA nr 48/2020 RDNoKSiM z dn. 10 listopada 2020;   UCHWAŁA nr 103/2020 RDNL  z dn.17 listopada 2020 

 

DWA DODATKOWE MIEJSCA

w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego

w dyscyplinie literaturoznawstwo

 

Na podstawie decyzji władz rektorskich limit miejsc w Kolegium Doktoranckim Wydziału Filologicznego w rekrutacji na r. ak. 2021/22 w dyscyplinie literaturoznawstwo zwiększa się o dwa. Finansowanie stypendiów doktoranckich na te miejsca zapewnione jest na podstawie:

– projektu badawczego nr 2019/35/B/HS3/00434 pt. Dwa Oświecenia. Polacy, Żydzi i ich drogi do nowoczesności , który uzyskał finansowanie w ramach konkursu „OPUS-18″ ; kierownikiem projektu jest pan prof. dr hab. Marcin Wodziński (Umowa nr UMO-2019/35/B/HS3/00434);

– projektu badawczego pt. Ewolucja motywów kobiecych w poezji Rose Ausländer w kontekscie wielojęzycznośći autorki, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu „PRELUDIUM BIS-2″, Nr DEC-2020/39/O/HS2/01078; kierownikiem projektu jest  pani dr hab. Joanna Lisek.

 

 1. Warunki, jakie powinien spełniać kandydat na miejsce finansowane ze środków projektu Dwa Oświecenia. Polacy, Żydzi i ich drogi do nowoczesności

TEMAT: Rozprawa doktorska powinna dotyczyć literatury polskiej haskali. Praca powinna łączyć analizę ilościową (obejmującą zarówno analizę przestrzenną  (GIS) i analizę sieci społecznych (SNA), jak i elementy praktyk analitycznych „dalekiego czytania”) oraz jakościową, uwzględniającą komparatystyczne spojrzenie na polskie oświecenie.

WYMAGANE KOMPETENCJE: Kandydat powinien posługiwać się językiem polskim, angielskim i hebrajskim oraz wykazywać się dobrą znajomością historii Polski, historii Żydów Europy Wschodniej, a także wiedzą na temat polskich i żydowskich (zwłaszcza hebrajskich) tradycji literackich. Ponadto oczekuje się, że doktorant będzie posiadał przynajmniej podstawową wiedzę na temat narzędzi analizy ilościowej, analizy przestrzennej, analizy sieci społecznych. Znajomość wymienionych języków powinna zostać udokumentowana odpowiednimi świadectwami lub certyfikatami, dołączonymi do wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej; w razie braku takich certyfikatów przewiduje się sprawdzian  w czasie egzaminu kwalifikacyjnego.

OBOWIĄZKI: Oprócz prowadzenia badań, których wyniki będą podstawą do przygotowania rozprawy doktorskiej (w języku polskim lub angielskim) i uczęszczania na zajęcia objęte programem kształcenia w KDWF, doktorant będzie współpracował w gromadzeniu i przetwarzaniu danych ilościowych w ramach projektu badawczego Dwa Oświecenia: Polacy, Żydzi i ich drogi do nowoczesności realizowanym przez Marcina Wodzińskiego.

STYPENDIUM: Doktorant otrzyma miesięczne stypendium w wysokości 4500 PLN brutto przez okres czterech lat, począwszy od października 2021 r.

 

 1. Wymagania wobec kandydata/kandydatki starającego/starającej się o miejsce w Szkole Doktorskiej UWr w ramach grantu Preludium BIS Ewolucja motywów kobiecych w poezji Rose Ausländer w kontekście wielojęzyczności autorki:

TEMATYKA I CEL BADAŃ: Rozprawa doktorska powinna dotyczyć twórczości Rose Ausländer, a w szczególności sposobów oddziaływania na siebie różnych języków i ujawniania się tych wpływów w idiolekcie poetki. Wychodząc od tezy o związku wielojęzyczności poezji Ausländer z transformacją kategorii kobiecości badanie powinno mieć za cel prześledzenie ewolucji motywów związanych w jej twórczości z  tą kategorią, a także odpowiedź na pytanie, w jaki sposób model kobiecości w judaizmie oddziaływał na poetkę i jak jej silna i trudna relacja z matką wpłynęła na wybrane wątki jej poezji.

WYMAGANE KOMPETENCJE:  Kandydat/kandydatka powinien wykazywać się dobrą znajomością języków: angielskiego, niemieckiego, ukraińskiego, polskiego oraz podstawową znajomością jidysz. Oczekuje się, że kandydat/kandydatka będzie posiadał/posiadała gruntowną znajomość metodologii badań literackich, umiejętność prowadzenia kwerend bibliotecznych i archiwalnych oraz podstawowe kompetencje translatorskie.

Znajomość wymienionych języków powinna zostać udokumentowana odpowiednimi świadectwami lub certyfikatami, dołączonymi do wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej; w razie braku takich certyfikatów przewiduje się sprawdzian  w czasie egzaminu kwalifikacyjnego.

Kompetencje translatorskie należy udokumentować listą prac translatorskich dołączonych do wniosku.

OBOWIĄZKI: Terminowe prowadzenie prac (kwerendy biblioteczne i archiwalne, pozyskanie materiału badawczego; analiza i tłumaczenie źródeł) i badań, których wyniki będą podstawą do przygotowania rozprawy doktorskiej; uczęszczanie na zajęcia objęte programem kształcenia w KDWF.

STYPENDIUM: Doktorant/doktorantka otrzyma stypendium w wysokości:

w roku 2021: 15 000 zł

w roku 2022: 60 000 zł

w roku 2023: 63 000 zł

w roku 2024: 72 000 zł

w roku 2025: 54 000 zł.

 

Rekrutacja kandydatów na te miejsca będzie się odbywała zgodnie z przyjętym harmonogramem rekrutacji;  kandydaci oprócz spełnienia wskazanych wyżej warunków szczególnych muszą spełnić również odpowiednio warunki określone w Uchwale-nr-162/2020 Senatu UWr z dnia 16 grudnia 2020 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022 oraz w Uchwale Nr 16/2021 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej  Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

 1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
 4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
 6. posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

prof. dr hab. Elżbieta Skibińska

 

Sekretarze Komisji Rekrutacyjnej

dr Kaja Gostkowska

tel. 71 3752 752

e-mail: kaja.gostkowska@uwr.edu.pl

 

dr Marta Śleziak

tel. 71 3752 645

e-mail: marta.sleziak@uwr.edu.pl

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego

15-16.09.2021 r. od godz. 10.00 w budynku Wydziału Filologicznego (pl. Nankiera 15b), przy zachowaniu obowiązujących rygorów sanitarnych.
Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej (platforma Teams), jeśli to będzie wynikało z krajowej sytuacji epidemicznej

Termin i miejsce składania dokumentów

Od dnia 02.09.2021 r. do dnia 07.09.2021 r. do godz.12:00 (tylko w dni robocze)

Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej do Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego,
pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław

lub do dnia 07.09.2021 r. do godz. 12:00

za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

(na wniosek aplikującego)

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022, za zgodą sekretarzy Komisji Rekrutacyjnej

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej 

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

do dnia 23.09.2021 r.