Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA

kwalifikacyjne studia podyplomowe logopedyczne

Opis kierunku:

Studia trwają dwa lata i przebiegają systemem zaocznym. Zjazdy (sobotnio-niedzielne) odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu.

Program studiów przewiduje wykłady i konwersatoria w następujących blokach problemowych: lingwistyczne, psychologiczne, pedagogiczne oraz medyczne podstawy logopedii; etiologia, diagnoza i terapia dyslalii, jąkania, afazji, dyzartrii, opóźnionego rozwoju mowy; rehabilitacja mowy pacjentów z niedosłuchem i pacjentów po rozszczepach; diagnoza i terapia dysleksji; warsztaty z emisji głosu. Zajęcia są prowadzone przez uznanych specjalistów z różnych ośrodków naukowych w Polsce.

Słuchacze studium odbywają praktyki zawodowe we wrocławskich placówkach państwowych, które zajmują się diagnozowaniem i terapią zaburzeń mowy, a także w samodzielnie wybranych placówkach (np. w miejscu zamieszkania) na podstawie skierowania wystawionego przez KSPL UWr.

Świadectwo studiów podyplomowych (wraz z dyplomem magisterskim) daje uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

Więcej informacji o studiach: www.logopedia.uni.wroc.pl

Należy pamiętać, że w państwowych ośrodkach oświatowych od logopedy wymaga się także wykształcenia nauczycielskiego. Zdobywanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela jest przedmiotem innych studiów niż studia logopedyczne.

 


 

Rekrutacja 2024/2025:

Wymagania wstępne:

  • ukończone studia wyższe (preferowane kierunki humanistyczne),
  • brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy,
  • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna jest przeprowadzana w Instytucie Filologii Polskiej przez logopedów. Nie wymagamy więc dodatkowych zaświadczeń. Dokładne terminy rozmowy będą umieszczone na www.logopedia.uni.wroc.pl w zakładkach AKTUALNOŚCI i REKRUTACJA. W razie potrzeby (np. przypadków losowych) prosimy o kontakt mailowy.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie wymowy oraz ogólnych predyspozycji do wykonywania zawodu logopedy.

Osoby zainteresowane naszymi studiami zapraszamy do odwiedzenia Strony: www.logopedia.uni.wroc.pl

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: logopedia@uwr.edu.pl

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej:

Termin składania dokumentów:

Miejsce składania dokumentów:
Instytut Filologii Polskiej UWr
pokój 216, II piętro
pl. Biskupa Nankiera 15B
50-140 Wrocław

lub pocztą na powyższy adres z dopiskiem „KSPL”

Terminy rozmowy kwalifikacyjnej: zostanie podany w późniejszym terminie

Termin rozpoczęcia studiów:

W miejscu wskazanym przez jednostkę prowadzącą studia podyplomowe Kandydaci składają następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK,
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • 1 zdjęcie.

Od cudzoziemców wymagamy dodatkowo:
1) przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie C2.

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest jeden z niżej wymienionych dokumentów:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
– certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

2) kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim,
3) paszport lub dowód tożsamości (dotyczy obywateli Unii Europejskiej) (kserokopia i oryginał do wglądu),
4) apostille lub legalizacja dyplomu zagranicznego wydanego poza granicami Polski,
5) tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski.

Uwaga!
Twój dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeśli został wydany w państwie członkowskim UE, EFTA, OECD lub jest objęty umowami międzynarodowymi o równoważności wykształcenia i spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • uprawnia do podejmowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia w kraju, w którym został uzyskany,
  • potwierdza ukończenie programu studiów prowadzonego wspólnie przez zagraniczne uczelnie i uprawnia do podjęcia kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia w przynajmniej jednym państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego było prowadzone kształcenie.

W przypadku dyplomów z pozostałych państw przyjęcie na studia podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).

Uzyskane za granicą dyplomy nie uprawniają do kontynuacji kształcenia w Polsce, jeśli program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie, lub instytucje, które je wydały albo w których prowadzone było kształcenie:
– nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
– nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;

KierunekOpłaty semestralna [PLN]
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Logopedyczne – specjalność: logopedia ogólna i kliniczna2500

Miejsce składania dokumentów:

4.09–6.10.2023 r., godz. 10.00 – 14.00

Instytut Filologii Polskiej UWr
pokój 216, II piętro
pl. Biskupa Nankiera 15B
50-140 Wrocław

lub pocztą na powyższy adres z dopiskiem „KSPL”

 

Kierownik studiów: dr hab. Anna Majewska-Tworek

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Logopedyczne
Instytut Filologii Polskiej UWr
pl. Biskupa Nankiera 15B
50-140 Wrocław
tel.  786 851 092
logopedia@uwr.edu.pl
anna.majewska-tworek@uwr.edu.pl
diana.gorska-lewinska@uwr.edu.pl
zerttina.walaszczyk@uwr.edu.pl

 

Miejsce składania dokumentów:

4.09–6.10.2023 r., godz. 10.00 – 14.00

Instytut Filologii Polskiej UWr
pokój 216, II piętro
pl. Biskupa Nankiera 15B
50-140 Wrocław

lub pocztą na powyższy adres z dopiskiem „KSPL”