Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA

kwalifikacyjne studia podyplomowe logopedyczne

Opis kierunku:

Studia trwają dwa lata i przebiegają systemem zaocznym. Zjazdy (sobotnio-niedzielne) odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu.

Program studiów przewiduje wykłady i konwersatoria w następujących blokach problemowych: lingwistyczne, psychologiczne, pedagogiczne oraz medyczne podstawy logopedii; etiologia, diagnoza i terapia dyslalii, jąkania, afazji, dyzartrii, opóźnionego rozwoju mowy; rehabilitacja mowy pacjentów z niedosłuchem, pacjentów po rozszczepach oraz pacjentów po laryngektomii; diagnoza i terapia dysleksji; warsztaty z emisji głosu. Zajęcia są prowadzone przez uznanych specjalistów z różnych ośrodków naukowych w Polsce.

Studium zapewnia praktyki zawodowe we wrocławskich placówkach państwowych, które zajmują się diagnozowaniem i terapią zaburzeń mowy.

Świadectwo studiów podyplomowych (wraz z dyplomem magisterskim) daje uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

Więcej informacji o studiach: www.logopedia.uni.wroc.pl

Należy pamiętać, że w państwowych ośrodkach oświatowych od logopedy wymaga się także wykształcenia nauczycielskiego. Zdobywanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela jest przedmiotem innych studiów niż studia logopedyczne.

 


 

Rekrutacja: 2020/2021:

Wymagania wstępne:

  • ukończone studia wyższe (preferowane kierunki humanistyczne),
  • brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy,
  • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna jest przeprowadzana w Instytucie Filologii Polskiej przez logopedów. Nie wymagamy więc dodatkowych zaświadczeń. Dokładne terminy rozmowy będą umieszczone na www.logopedia.uni.wroc.pl w zakładkach AKTUALNOŚCI i REKRUTACJA. W razie potrzeby (np. przypadków losowych) prosimy o kontakt mailowy.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie wymowy oraz ogólnych predyspozycji do wykonywania zawodu logopedy.

Osoby zainteresowane naszymi studiami zapraszamy do odwiedzenia Strony: www.logopedia.uni.wroc.pl

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: logopedia@uwr.edu.pl

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: 15.05–15.10.2020 r.,

Termin składania dokumentów: 15.05–15.10.2020 r.,
pon. 15.30–18.30, wt. 9.30–12.00, pt. 9,30–12.00

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Logopedyczne
Instytut Filologii Polskiej UWr
pokój 216, II piętro
pl. Biskupa Nankiera 15B
50-140 Wrocław

Terminy rozmowy kwalifikacyjnej: zostanie podany w późniejszym terminie

Termin rozpoczęcia studiów: październik 2020 r.

W miejscu wskazanym przez jednostkę prowadzącą studia podyplomowe Kandydaci składają następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK,
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • 1 zdjęcie.

Od cudzoziemców wymagamy dodatkowo:
1) przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie C2.

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest jeden z niżej wymienionych dokumentów:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
– certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

2) kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim,
3) paszport lub dowód tożsamości (dotyczy obywateli Unii Europejskiej) (kserokopia i oryginał do wglądu),
4) apostille lub legalizacja dyplomu zagranicznego wydanego poza granicami Polski,
5) tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski.

Uwaga!
Twój dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeśli został wydany w państwie członkowskim UE, EFTA, OECD lub jest objęty umowami międzynarodowymi o równoważności wykształcenia i spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • uprawnia do podejmowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia w kraju, w którym został uzyskany,
  • potwierdza ukończenie programu studiów prowadzonego wspólnie przez zagraniczne uczelnie i uprawnia do podjęcia kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia w przynajmniej jednym państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego było prowadzone kształcenie.

W przypadku dyplomów z pozostałych państw przyjęcie na studia podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).

Uzyskane za granicą dyplomy nie uprawniają do kontynuacji kształcenia w Polsce, jeśli program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie, lub instytucje, które je wydały albo w których prowadzone było kształcenie:
– nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
– nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;

Opłaty za studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021

wydział kierunek semestralna opłata w PLN
Wydział Chemii Studia Podyplomowe Analityka i Diagnostyka Chemiczna 2500
Wydział Filologiczny Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Logopedyczne – specjalność: logopedia ogólna i kliniczna (pierwszy poziom) 2200
Wydział Filologiczny Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Logopedyczne – specjalność: neurologopedia kliniczna (drugi poziom) 2200
Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego i Drugiego 2280
Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Angielskiego Języka Specjalistycznego 1950
Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Dziennikarstwa i Public Relations – specjalność: Public Relations 2500
Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Dziennikarstwa i Public Relations – specjalność: Dziennikarstwo 2500
Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Język Czeski w Administracji, Turystyce i Biznesie 1950
Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Jogi Klasycznej 1850
Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego 3750
Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Literatura dla dzieci i młodzieży: kultura – edukacja – nowe media 1300
Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Przekładu 1950
Wydział Matematyki i Informatyki Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Nauczanie Matematyki 1600
Wydział Nauk Biologicznych Studia Podyplomowe Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym „Ekoznawca” 2600
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Studia Podyplomowe Dźwięk i Audiosfera 1850
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Studia Podyplomowe „Psychologia Zarządzania” 2400
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Studia Podyplomowe „Psychologiczne Wspomaganie Dzieci i Młodzieży z Trudnościami” 1900
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Studia Podyplomowe Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją koszt zostanie podany w późniejszym terminie
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Studia Podyplomowe z Psychogerontologii 1950
Wydział Nauk Społecznych Studia Podyplomowe Komunikowania i Kreowania Wizerunku Publicznego 1950
Wydział Nauk Społecznych Studia Podyplomowe Pozyskiwanie i Wykorzystywanie Informacji w Sferze Publicznej 1950
Wydział Nauk Społecznych Studia Podyplomowe Zawodu Mediatora 1950
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Administracji Publicznej 1950
Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Audyt Wewnętrzny – trzeci poziom zarządzania ładem korporacyjnym 2000
Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 1950
Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej -Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne 1950
Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Egzekucji Administracyjnej 1800
Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Informatyzacja Administracji Publicznej 1900
Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Kryminalistyki 2000
Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych 2500
Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia 1900
Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Podatkowe 1975
Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego 1950
Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami 1940
Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Inwestycyjnego 2000
Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego 1350
Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki 2400
Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska 2000
Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1850
Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych 2050
Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawo w Biznesie 1850
Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Chemicznym 1900
Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1900
Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej 1800
Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.

Kierownik studiów: dr hab. Anna Majewska-Tworek

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Logopedyczne
Instytut Filologii Polskiej UWr
pl. Biskupa Nankiera 15B
50-140 Wrocław
tel. +48 71 37 52 564, 786 851 092
logopedia@uwr.edu.pl

sekretariat czynny:
poniedziałek 15:30-18:30
wtorek 9:00-12:00
piątek 9:00-12:00
w dni zjazdu 9:30-13:00