Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

MATEMATYKA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: Matematyka

Nazwa Wydziału: Wydział Matematyki i Informatyki

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Matematyki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Dziubański

Okres kształcenia – 4 lata

Krótki opis programu kształcenia:
Kształcenie trwa 8 semestrów i jest prowadzone na podstawie indywidualnego programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego. Wymiar zajęć obowiązkowych wynosi 270 godzin, w tym co najmniej 30 godzin z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich. Pozostałe 240 godzin odbywa się w ramach zajęć prowadzonych przez Kolegium Doktorskie Matematyki, w ramach których doktorant powinien zaliczyć 4 wykłady po 30 godzin, kończące się egzaminem, 2 seminaria semestralne po 30 godzin. Pozostałe 60 godzin doktorant przeznacza na bloki zajęć 30, 14, 10 lub 6 godzinne. Zajęcia odbywają się w języku polskim lub angielskim. W ramach praktyk zawodowych doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne lub uczestniczą w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin rocznie. Doktorant może odbywać staże w innych jednostkach naukowych. Do obowiązków doktoranta należy aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych i innych wydarzeniach naukowych i popularyzatorskich.

Więcej informacji

Sylwetka absolwenta – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

Wiedza:
– zna i rozumie specjalistyczną wiedzę w zakresie najnowszych światowych osiągnięć w ramach wybranej specjalizacji matematycznej
– zna i rozumie metodologię wybranej dziedziny w stopniu pozwalającym na samodzielne planowanie drogi rozwiązania problemów badawczych – zna i rozumie wiedzę dotyczącą uwarunkowań ekonomicznych i prawnych związanych z działalnością naukową i badawczą

Umiejętności:
– potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy, zaproponować i wykonać badania zmierzające do jego rozwiązania
– potrafi ocenić poprawność rozumowania matematycznego (dowodu) w wybranej specjalności i wskazać ewentualne luki
– potrafi wykorzystywać zaawansowany aparat matematyczny i metody oraz narzędzia informatyczne w zakresie niezbędnym w ramach wybranej specjalizacji
– potrafi samodzielnie przedstawić wyniki badań w formie referatu konferencyjnego, publikacji w specjalistycznym czasopiśmie matematycznym oraz przygotować rozprawę doktorską
– potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym pracę naukową i aktywne porozumiewanie się z partnerami naukowymi
– potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcie badawcze, także w środowisku międzynarodowym oraz potrafi przekazywać wiedzę i doświadczenie innym
– potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać własne kompetencje oraz podejmować skuteczne działania zmierzające do własnego rozwoju intelektualnego

Kompetencje społeczne:
– jest gotów do krytycznej oceny dorobku reprezentowanej specjalności matematycznej oraz krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój tej dyscypliny
– jest gotów do zrozumienia potrzeby ciągłego dokształcania się
– jest gotów do pełnienia zadań recenzenta prac matematycznych w ramach własnej specjalizacji
– jest gotów do zrozumienia znaczenia uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób;
– jest gotów do etycznego postępowania

Dodatkowe informacje

Kształcenie w Kolegium Doktorskim Matematyki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbywa się pod opieką wybitnych specjalistów, prowadzących badania naukowe w niemal wszystkich dziedzinach matematyki (algebra, analiza matematyczna, analiza funkcjonalna, równania różniczkowe, topologia, geometria, rachunek prawdopodobieństwa, logika, teoria mnogości, statystyka matematyczna, analiza danych). Doktoranci wyjeżdżają na staże naukowe krajowe i zagraniczne, uczestniczą w konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym.

 


 

Rekrutacja 2020/2021:

Nazwa Wydziału Wydział Matematyki i Informatyki
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Matematyki
Dyscyplina naukowa Matematyka
ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego
  egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna* pisemny egzamin kwalifikacyjny
2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/rozmowy kwalifikacyjnej

 

Zakres wymagań obejmuje przedmioty wykładane na studiach matematycznych, w szczególności analizę I – III, geometrię, algebrę liniową i algebrę I, elementy topologii metrycznej i teorii mnogości, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę.
3. Zalecana literatura Zestawy zadań egzaminacyjnych z lat ubiegłych z rekrutacji na studia doktoranckie i do Kolegium Doktorskiego Matematyki.

Link: http://www.math.uni.wroc.pl/studia-doktoranckie-rekrutacja

4. Kryteria oceny
  Szczegółowe kryteria oceny

 

Zestawy tych samych zadań są przygotowane w języku polskim i w języku angielskim. Kandydat wybiera język, w którym chce pisać test.

Na egzaminie pisemnym kandydaci otrzymują zestaw 12 zadań, z których komisja rekrutacyjna ocenia 6 najlepiej rozwiązanych. Każde zadanie jest punktowane w skali 0-6 punktów. Na podstawie wyników ustala się listę rankingową. Kandydat zostaje zakwalifikowany do wpisania na listę doktorantów zgodnie z listą rankingową w ramach limitu miejsc.

W uzasadnionych merytorycznie przypadkach możliwe jest zorganizowanie naboru doktoranta, mającego realizować finansowany zewnętrznie projekt badawczy, z pominięciem wyznaczonego harmonogramu rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Matematyki. W procedurze kwalifikacyjnej mogą zostać uwzględnione dodatkowe wymagania stawiane kandydatom do realizacji projektu badawczego.

Kandydaci, o których jest mowa w podpunkcie 7.b2 (Informacje dodatkowe) zwracają się do komisji rekrutacyjnej o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego w tym trybie. Komisja rekrutacyjna rozpatruje jego wniosek biorąc pod uwagę wysoki poziom dorobku naukowego kandydata oraz opinię samodzielnego pracownika naukowego uzasadniającą najwyższą jakość osiągnięć naukowych kandydata. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o dopuszczeniu takiego kandydata do postępowania kwalifikacyjnego większością głosów, opisując ten fakt w protokole opisowym z rekrutacji.

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 15
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 36
5. Język postępowania rekrutacyjnego język polski lub język angielski
6. Wymagane dokumenty 1.  podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK lub IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

2.  jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm);

3.  kandydat, o którym mowa w podpunkcie 7.b1 (Informacje dodatkowe) – kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności lub w przypadku tegorocznych absolwentów, zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia (dyplom dostarczany w terminie późniejszym);

4.  kandydat, o którym mowa w podpunkcie 7.b2 (Informacje dodatkowe) – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich oraz wniosek wraz z opinią samodzielnego pracownika naukowego, uzasadniającą wysoki poziom dorobku naukowego kandydata;

5.  opinia samodzielnego pracownika naukowego o przydatności kandydata do pracy naukowej, zawierająca pisemną deklarację na pełnienie funkcji promotora;

6.  suplement do dyplomu zawierający wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami ze studiów;

7.  oświadczenie kandydata, że nie jest pracownikiem naukowym ani nauczycielem akademickim;

8.  oświadczenie kandydata z informacją – czy posiada lub nie posiada stopień doktora;

9.  potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Uwaga. Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów za granicą składają dodatkowo tłumaczenie dyplomu na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula. Dyplom uzyskany za granicą wymaga uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille.

7. Informacje dodatkowe

 

 

Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:

a)     zarejestrowała się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) lub Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC);

b)     posiada następujące kwalifikacje:

b1) tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, lub zgodnie ze swoim oświadczeniem do momentu wpisania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej będzie się nim legitymowała;

lub

b2) w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, jest absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich;

c)     złożyła komplet wymaganych dokumentów.

Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać kształcenie w Szkole Doktorskiej na zasadach określonych w Dziale VIII ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.).

Cudzoziemcy, zakwalifikowani do przyjęcia, dodatkowo składają w terminie wyznaczonym przez komisję (nie później niż do dnia złożenia ślubowania):

– kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 15.05.2020r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 13.06.2020r.
Termin i miejsce składania dokumentów do 22.06.2020r. do godz. 13:15 elektronicznie na adres e-mail: ewa.lamch@uwr.edu.pl
Termin i miejsce egzaminu pisemnego 23.06.2020r. w godz. od 10:00 do 14:00

W zależności od sytuacji epidemicznej egzamin odbędzie się:
Instytut Matematyczny, sala 601
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław

lub zostanie przeprowadzony zdalnie.

Termin wywieszenia listy rankingowej z informacją o osobach zakwalifikowanych oraz ogłoszenie wyników w systemie IRKa 25.06.2020r. o godz. 10:00
Złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (dotyczy tylko tegorocznych absolwentów) do 25.09.2020r.

 

  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf
Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·         językoznawstwo

·         literaturoznawstwo

·         nauki o komunikacji społecznej i mediach

24
Kolegium Doktorskie Socjologii ·         nauki socjologiczne 5
Kolegium Doktorskie Filozofii ·         filozofia 5
Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·         nauki o polityce i administracji 10
Kolegium Doktorskie Historii ·         historia 6
Kolegium Doktorskie Psychologii ·         psychologia 5
Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·         archeologia

·         nauki o sztuce

·         nauki o kulturze i religii

9
Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·         nauki prawne 20
Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·         nauki biologiczne 35
Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·         nauki o Ziemi i środowisku

·         geografia społeczno – ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

10
Kolegium Doktorskie Matematyki ·         matematyka 8
Kolegium Doktorskie Informatyki ·         informatyka 8
Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·         nauki fizyczne

·         astronomia

9
Kolegium Doktorskie Chemii ·         nauki chemiczne 15
Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·         nauki o bezpieczeństwie 5
Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
  4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
  6. posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

mgr Ewa Lamch

tel. 71 3757 494

e-mail: ewa.lamch@uwr.edu.pl

 

Termin i miejsce egzaminu pisemnego

23.06.2020r. w godz. od 10:00 do 14:00

W zależności od sytuacji epidemicznej egzamin odbędzie się:
Instytut Matematyczny, sala 601
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław

lub zostanie przeprowadzony zdalnie.

do 22.06.2020r. do godz. 13:15 elektronicznie na adres e-mail: ewa.lamch@uwr.edu.pl

Złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (dotyczy tylko tegorocznych absolwentów) do 25.09.2020r.