Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

MATEMATYKA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

 


 

Rekrutacja: 2020/2021:

Nazwa Wydziału Wydział Matematyki i Informatyki
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Matematyki
Dyscyplina naukowa Matematyka
ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego  
  egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna* pisemny egzamin kwalifikacyjny
2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/rozmowy kwalifikacyjnej

 

Zakres wymagań obejmuje przedmioty wykładane na studiach matematycznych, w szczególności analizę I – III, geometrię, algebrę liniową i algebrę I, elementy topologii metrycznej i teorii mnogości, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę.
3. Zalecana literatura Zestawy zadań egzaminacyjnych z lat ubiegłych z rekrutacji na studia doktoranckie i do Kolegium Doktorskiego Matematyki.

Link: http://www.math.uni.wroc.pl/studia-doktoranckie-rekrutacja

4. Kryteria oceny  
  Szczegółowe kryteria oceny

 

Zestawy tych samych zadań są przygotowane w języku polskim i w języku angielskim. Kandydat wybiera język, w którym chce pisać test.

Na egzaminie pisemnym kandydaci otrzymują zestaw 12 zadań, z których komisja rekrutacyjna ocenia 6 najlepiej rozwiązanych. Każde zadanie jest punktowane w skali 0-6 punktów. Na podstawie wyników ustala się listę rankingową. Kandydat zostaje zakwalifikowany do wpisania na listę doktorantów zgodnie z listą rankingową w ramach limitu miejsc.

W uzasadnionych merytorycznie przypadkach możliwe jest zorganizowanie naboru doktoranta, mającego realizować finansowany zewnętrznie projekt badawczy, z pominięciem wyznaczonego harmonogramu rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Matematyki. W procedurze kwalifikacyjnej mogą zostać uwzględnione dodatkowe wymagania stawiane kandydatom do realizacji projektu badawczego.

Kandydaci, o których jest mowa w podpunkcie 7.b2 (Informacje dodatkowe) zwracają się do komisji rekrutacyjnej o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego w tym trybie. Komisja rekrutacyjna rozpatruje jego wniosek biorąc pod uwagę wysoki poziom dorobku naukowego kandydata oraz opinię samodzielnego pracownika naukowego uzasadniającą najwyższą jakość osiągnięć naukowych kandydata. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o dopuszczeniu takiego kandydata do postępowania kwalifikacyjnego większością głosów, opisując ten fakt w protokole opisowym z rekrutacji.

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 15
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 36
5. Język postępowania rekrutacyjnego język polski lub język angielski
6. Wymagane dokumenty 1.  podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK lub IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

2.  jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm);

3.  kandydat, o którym mowa w podpunkcie 7.b1 (Informacje dodatkowe) – kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności lub w przypadku tegorocznych absolwentów, zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia (dyplom dostarczany w terminie późniejszym);

4.  kandydat, o którym mowa w podpunkcie 7.b2 (Informacje dodatkowe) – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich oraz wniosek wraz z opinią samodzielnego pracownika naukowego, uzasadniającą wysoki poziom dorobku naukowego kandydata;

5.  opinia samodzielnego pracownika naukowego o przydatności kandydata do pracy naukowej, zawierająca pisemną deklarację na pełnienie funkcji promotora;

6.  suplement do dyplomu zawierający wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami ze studiów;

7.  oświadczenie kandydata, że nie jest pracownikiem naukowym ani nauczycielem akademickim;

8.  oświadczenie kandydata z informacją – czy posiada lub nie posiada stopień doktora;

9.  potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Uwaga. Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów za granicą składają dodatkowo tłumaczenie dyplomu na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula. Dyplom uzyskany za granicą wymaga uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille.

7. Informacje dodatkowe

 

 

Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:

a)     zarejestrowała się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) lub Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC);

b)     posiada następujące kwalifikacje:

b1) tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, lub zgodnie ze swoim oświadczeniem do momentu wpisania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej będzie się nim legitymowała;

lub

b2) w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, jest absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich;

c)     złożyła komplet wymaganych dokumentów.

Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać kształcenie w Szkole Doktorskiej na zasadach określonych w Dziale VIII ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.).

Cudzoziemcy, zakwalifikowani do przyjęcia, dodatkowo składają w terminie wyznaczonym przez komisję (nie później niż do dnia złożenia ślubowania):

– kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021 będzie opublikowany w marcu 2020 r.

KOLEGIUM DOKTORSKIE  MATEMATYKI

w dyscyplinie naukowej:
matematyka

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Termin elektronicznej rejestracji 14 czerwca 2019 r. – 21 czerwca 2019 r.
Termin i miejsce składania dokumentów do 24 czerwca 2019 r.,  do godz. 09:30
Instytut Matematyczny, pok. 303pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wrocław
Termin i miejsce egzaminu  pisemnego 24 czerwca 2019 r., w godz. 10:00 do 14:00
Instytut Matematyczny, sala 601pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wrocław
Termin wywieszenia listy rankingowej 26 czerwca 2019 r., godz. 14:00
Termin ogłoszenia listy  przyjętych  nie później niż 25 września 2019 r.

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

mgr Ewa Lamch

tel. 71 3757 494

e-mail: ewa.lamch@uwr.edu.pl