Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

MATEMATYKA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: Matematyka

Nazwa Wydziału: Wydział Matematyki i Informatyki

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Matematyki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Dziubański

Okres kształcenia – 4 lata

Krótki opis programu kształcenia:
Celem kształcenia doktorantów jest przygotowanie ich do napisania rozprawy doktorskiej i prowadzenia samodzielnej pracy naukowo-dydaktycznej w zakresie matematyki.
Kształcenie trwa cztery lata (osiem semestrów) i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Kształcenie doktorantów odbywa się według indywidualnych programów, realizujących efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziome 8 PRK. Wymiar zajęć obowiązkowych wynosi 270 godzin, w tym co najmniej 30 godzin z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich. Pozostałe 240 godzin odbywa się w ramach zajęć prowadzonych przez Kolegium Doktorskie Matematyki, w ramach których doktorant powinien zaliczyć 4 wykłady po 30 godzin, kończące się egzaminem, 2 seminaria semestralne po 30 godzin. Pozostałe 60 godzin doktorant przeznacza na bloki zajęć 30, 14, 10 lub 6 godzinne. Zajęcia odbywają się w języku polskim lub angielskim. W ramach praktyk zawodowych doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne lub uczestniczą w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin rocznie. Doktorant może odbywać staże w innych jednostkach naukowych. Do obowiązków doktoranta należy aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych i innych wydarzeniach naukowych i popularyzatorskich.

Więcej informacji:

Program kształcenia w Kolegium Doktorskim Matematyki (Załącznik do Uchwały): uchwala-nr-145_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-12-21-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-programow-ksztalcenia-w-szkole-doktorskiej-uwr.pdf (uni.wroc.pl)

Więcej o rekrutacji na kierunek na stronie Kolegium Doktorskiego Matematyki

Sylwetka absolwenta – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

Wiedza:
– zna i rozumie specjalistyczną wiedzę w zakresie najnowszych światowych osiągnięć w ramach wybranej specjalizacji matematycznej
– zna i rozumie metodologię wybranej dziedziny w stopniu pozwalającym na samodzielne planowanie drogi rozwiązania problemów badawczych – zna i rozumie wiedzę dotyczącą uwarunkowań ekonomicznych i prawnych związanych z działalnością naukową i badawczą

Umiejętności:
– potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy, zaproponować i wykonać badania zmierzające do jego rozwiązania
– potrafi ocenić poprawność rozumowania matematycznego (dowodu) w wybranej specjalności i wskazać ewentualne luki
– potrafi wykorzystywać zaawansowany aparat matematyczny i metody oraz narzędzia informatyczne w zakresie niezbędnym w ramach wybranej specjalizacji
– potrafi samodzielnie przedstawić wyniki badań w formie referatu konferencyjnego, publikacji w specjalistycznym czasopiśmie matematycznym oraz przygotować rozprawę doktorską
– potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym pracę naukową i aktywne porozumiewanie się z partnerami naukowymi
– potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcie badawcze, także w środowisku międzynarodowym oraz potrafi przekazywać wiedzę i doświadczenie innym
– potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać własne kompetencje oraz podejmować skuteczne działania zmierzające do własnego rozwoju intelektualnego

Kompetencje społeczne:
– jest gotów do krytycznej oceny dorobku reprezentowanej specjalności matematycznej oraz krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój tej dyscypliny
– jest gotów do zrozumienia potrzeby ciągłego dokształcania się
– jest gotów do pełnienia zadań recenzenta prac matematycznych w ramach własnej specjalizacji
– jest gotów do zrozumienia znaczenia uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób;
– jest gotów do etycznego postępowania

Dodatkowe informacje

Kształcenie w Kolegium Doktorskim Matematyki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbywa się pod opieką wybitnych specjalistów, prowadzących badania naukowe w niemal wszystkich dziedzinach matematyki (algebra, analiza matematyczna, analiza funkcjonalna, równania różniczkowe, topologia, geometria, rachunek prawdopodobieństwa, logika, teoria mnogości, statystyka matematyczna, analiza danych). Doktoranci wyjeżdżają na staże naukowe krajowe i zagraniczne, uczestniczą w konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym.

Rekrutacja 2023/2024:

ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego Ustny egzamin kwalifikacyjny. W uzasadnionych przypadkach komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o przeprowadzeniu go zdalnie.
egzamin kwalifikacyjny ustny

 

2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego

 

Zakres wymagań obejmuje przedmioty wykładane na studiach matematycznych, w szczególności analizę I-III, algebrę liniową i algebrę I, równania różniczkowe, elementy topologii metrycznej i teorii mnogości, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę.
3. Zalecana literatura
4. Kryteria oceny
  Szczegółowe kryteria oceny Na początku egzaminu kandydat przedstawia krótką prezentację własnych zainteresowań naukowych. Następnie każdy kandydat odpowiada na pięć pytań, z których dwa dotyczą matematycznych zainteresowań naukowych kandydata, a pozostałe dotyczą przedmiotów matematycznych zaliczonych przez kandydata podczas studiów. Każda odpowiedź jest oceniana w skali 0 do 10 punktów. Na podstawie sumy uzyskanych punktów tworzona jest lista rankingowa.

Kandydat, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, zostaje zakwalifikowany do wpisania na listę doktorantów zgodnie z listą rankingową w ramach limitu miejsc.

 

W uzasadnionych merytorycznie przypadkach możliwe jest zorganizowanie naboru doktoranta, mającego realizować finansowany zewnętrznie projekt badawczy, z pominięciem wyznaczonego harmonogramu rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Matematyki. W procedurze kwalifikacyjnej mogą zostać uwzględnione dodatkowe wymagania stawiane kandydatom do realizacji projektu badawczego.

 

Przed przystąpieniem do egzaminu kandydata, który nie posiada tytułu magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego, a ubiega się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej na podstawie art. 186 ust.2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, komisja rekrutacyjna, na podstawie dokumentów dostarczonych przez kandydata, podejmuje decyzję o jego dopuszczeniu (lub niedopuszczeniu) do postępowania kwalifikacyjnego.

Decyzja podejmowana jest większością głosów. Podjęta decyzja jest opisywana w protokole opisowym z rekrutacji.

 

 

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 25
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 50
5. Język postępowania rekrutacyjnego Język polski lub język angielski
6. Wymagane dokumenty 1. Podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej, wydrukowane z systemu IRK podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej.

2. Jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm).

3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia (w przypadku tegorocznych absolwentów – dyplom dostarczany w terminie późniejszym) lub w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich.

Uwaga: Kandydat, który legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wydanym w języku obcym składa kserokopię dyplomu (wraz z oryginałem do wglądu) oraz jego tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula.

Dyplom uzyskany za granicą wymaga uwierzytelnienia w formie legalizacji lub apostille.

4. Opinia samodzielnego pracownika naukowego o przydatności kandydata do pracy naukowej, zawierająca pisemną zgodę na pełnienie funkcji promotora. W przypadku, gdy powyższa zgoda wyrażona jest przez osobę niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego, kandydat składa także deklarację pracownika Uniwersytetu na pełnienie funkcji promotora pomocniczego.

5. Suplement do dyplomu zawierający wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami ze studiów.

6. Oświadczenie kandydata, zawierające informacje: czy posiada stopień doktora, czy jest pracownikiem naukowym lub nauczycielem akademickim, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej UWr lub innej szkoły doktorskiej.

7. Kandydat, nieposiadający tytułu magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dostarcza opinię samodzielnego pracownika naukowego, uzasadniającą wysoki poziom dorobku naukowego kandydata.

 

7. Osiągnięcia najwyższej jakości Opinia samodzielnego pracownika naukowego, uzasadniająca wysoki poziom dorobku naukowego kandydata.

 


 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE MATEMATYKI

w dyscyplinie naukowej:

matematyka

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 1 czerwca 2023 r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 16 czerwca 2023 r. do godz. 10.00
Termin i miejsce składania dokumentów Do dnia 16 czerwca 2023 r. do godziny 10.00
Instytut Matematyczny
pl. Grunwaldzki 2, pokój 303
50-384 Wrocław

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem
strony:
www.irka.uni.wroc.pl

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 146/2022 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2023/2024.

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 146/2022 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2023/2024 Do dnia 21 września 2023 r. godz. 13.00
Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 21 czerwca 2023 r. od godz. 8.00,

Instytut Matematyczny, sala 601,

pl. Grunwaldzki 2, 50-384 Wrocław

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego Nie później niż 29 czerwca 2023 r. godz. 13.00
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną

 

Egzamin on-line przy użyciu środków komunikacji elektronicznej po uprzednim indywidualnym ustaleniu godziny z Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej.
Dodatkowe informacje W przypadku niewypełnienia limitu miejsc może odbyć się dodatkowa rekrutacja do Kolegium Doktorskiego Matematyki. Harmonogram ewentualnej rekrutacji dodatkowej, uwzględniającej liczbę wolnych miejsc, zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego_PL Pobierz pdf
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego_ANG Pobierz pdf
  • Deklaracja promotora Pobierz pdf

 

L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
1 Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·        językoznawstwo

·        literaturoznawstwo

·        nauki o komunikacji społecznej i mediach

16
2 Kolegium Doktorskie Filozofii ·        filozofia 5
3 Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·        nauki o bezpieczeństwie 3
4 Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·        nauki o polityce i administracji 8
5 Kolegium Doktorskie Socjologii ·        nauki socjologiczne 4
6 Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·        archeologia

·        nauki o sztuce

·        nauki o kulturze i religii

9
7 Kolegium Doktorskie Historii ·        historia 5
8 Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·        pedagogika 3
9 Kolegium Doktorskie Psychologii ·        psychologia 4
10 Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·        nauki prawne 8
11 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·        nauki biologiczne 7
12 Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·        nauki o Ziemi i środowisku

·        geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

8
13 Kolegium Doktorskie Matematyki ·        matematyka 8
14 Kolegium Doktorskie Informatyki ·        informatyka 8
15 Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·        nauki fizyczne

·        astronomia

7
16

 

17

Kolegium Doktorskie Chemii

 

Kolegium Doktorskie Nauk Biomedycznych

·        nauki chemiczne

 

·        nauki medyczne

·      inżynieria biomedyczna

 

12

 

12

 

Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

1.  obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

      a. cudzoziemca – obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i  Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm. 8), oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


2. 
osób posiadających ważną Kartę Polaka lub osób, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;


3.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadaczy karty stałego pobytu);


4.
osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;


5.
osób którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis)


6.
osób posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze karty pobytu z adnotacją „uchodźca” lub decyzji o jej przyznaniu);


7.
osób posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;


8.
osób będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkających na terytorium Polski;


9.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


10.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


11.
osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis;


12. 
osób posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Do dnia 16 czerwca 2023 r. do godziny 10.00
Instytut Matematyczny
pl. Grunwaldzki 2, pokój 303
50-384 Wrocław

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 146/2022 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku
akademickim 2023/2024.

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej:

Do dnia 21 września 2023 r. godz. 13.00

 

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego:

21 czerwca 2023 r. od godz. 8.00,
Instytut Matematyczny, sala 601,
pl. Grunwaldzki 2, 50-384 Wrocław

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

prof. dr hab. Grzegorz Plebanek

e-mail: grzegorz.plebanek@uwr.edu.pl

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

mgr Ewa Lamch

tel. 71 375 74 94

e-mail: ewa.lamch@uwr.edu.pl

 

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego:

21 czerwca 2023 r. od godz. 8.00,
Instytut Matematyczny, sala 601,
pl. Grunwaldzki 2, 50-384 Wrocław

 

 

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Do dnia 16 czerwca 2023 r. do godziny 10.00
Instytut Matematyczny
pl. Grunwaldzki 2, pokój 303
50-384 Wrocław

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 146/2022 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku
akademickim 2023/2024.

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej:

Do dnia 21 września 2023 r. godz. 13.00