Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

MATEMATYKA Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: Matematyka

Nazwa Wydziału: Wydział Matematyki i Informatyki

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Matematyki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Dziubański

Okres kształcenia – 4 lata

Krótki opis programu kształcenia:
Kształcenie trwa 8 semestrów i jest prowadzone na podstawie indywidualnego programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego. Wymiar zajęć obowiązkowych wynosi 270 godzin, w tym co najmniej 30 godzin z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich. Pozostałe 240 godzin odbywa się w ramach zajęć prowadzonych przez Kolegium Doktorskie Matematyki, w ramach których doktorant powinien zaliczyć 4 wykłady po 30 godzin, kończące się egzaminem, 2 seminaria semestralne po 30 godzin. Pozostałe 60 godzin doktorant przeznacza na bloki zajęć 30, 14, 10 lub 6 godzinne. Zajęcia odbywają się w języku polskim lub angielskim. W ramach praktyk zawodowych doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne lub uczestniczą w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin rocznie. Doktorant może odbywać staże w innych jednostkach naukowych. Do obowiązków doktoranta należy aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych i innych wydarzeniach naukowych i popularyzatorskich.

Więcej informacji

Więcej o rekrutacji na kierunek na stronie Kolegium Doktorskiego Matematyki

Sylwetka absolwenta – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

Wiedza:
– zna i rozumie specjalistyczną wiedzę w zakresie najnowszych światowych osiągnięć w ramach wybranej specjalizacji matematycznej
– zna i rozumie metodologię wybranej dziedziny w stopniu pozwalającym na samodzielne planowanie drogi rozwiązania problemów badawczych – zna i rozumie wiedzę dotyczącą uwarunkowań ekonomicznych i prawnych związanych z działalnością naukową i badawczą

Umiejętności:
– potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy, zaproponować i wykonać badania zmierzające do jego rozwiązania
– potrafi ocenić poprawność rozumowania matematycznego (dowodu) w wybranej specjalności i wskazać ewentualne luki
– potrafi wykorzystywać zaawansowany aparat matematyczny i metody oraz narzędzia informatyczne w zakresie niezbędnym w ramach wybranej specjalizacji
– potrafi samodzielnie przedstawić wyniki badań w formie referatu konferencyjnego, publikacji w specjalistycznym czasopiśmie matematycznym oraz przygotować rozprawę doktorską
– potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym pracę naukową i aktywne porozumiewanie się z partnerami naukowymi
– potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcie badawcze, także w środowisku międzynarodowym oraz potrafi przekazywać wiedzę i doświadczenie innym
– potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać własne kompetencje oraz podejmować skuteczne działania zmierzające do własnego rozwoju intelektualnego

Kompetencje społeczne:
– jest gotów do krytycznej oceny dorobku reprezentowanej specjalności matematycznej oraz krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój tej dyscypliny
– jest gotów do zrozumienia potrzeby ciągłego dokształcania się
– jest gotów do pełnienia zadań recenzenta prac matematycznych w ramach własnej specjalizacji
– jest gotów do zrozumienia znaczenia uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób;
– jest gotów do etycznego postępowania

Dodatkowe informacje

Kształcenie w Kolegium Doktorskim Matematyki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbywa się pod opieką wybitnych specjalistów, prowadzących badania naukowe w niemal wszystkich dziedzinach matematyki (algebra, analiza matematyczna, analiza funkcjonalna, równania różniczkowe, topologia, geometria, rachunek prawdopodobieństwa, logika, teoria mnogości, statystyka matematyczna, analiza danych). Doktoranci wyjeżdżają na staże naukowe krajowe i zagraniczne, uczestniczą w konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE MATEMATYKI

w dyscyplinie naukowej:

matematyka

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 01.06.2021 r.**
Ostatni dzień elektronicznej rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 22.06. 2021 r.** do godz. 10:00.
Termin i miejsce składania dokumentów Do dnia 22.06.2021 r., do godz. 13:00.

Dla tegorocznych absolwentów dostarczenie dyplomu do dnia 22.09.2021 r. do godz. 13:00

(zgodnie z uchwałą Nr 162/2020 Senatu UWr – załącznik nr 4).

50-384 Wrocław, pl. Grunwaldzki 2/4, Instytut Matematyczny, pok. 303 lub do dnia 22.06.2021 r., do godz. 10:00

za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl

(na wniosek aplikującego) w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu   Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej   w przypadku, o którym mowa w § 11 ust.

3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji

do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

Do dnia 22.09.2021 r., do godz. 13:00.
Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego* 24.06.2021 r., godz. 10-14**

50-384 Wrocław, pl. Grunwaldzki 2/4,

Instytut Matematyczny, sala HS.

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 28.06.2021 r.
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną *W przypadkach uzasadnionych sytuacją epidemiczną dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu w formie zdalnej, przy

uwzględnieniu § 11 Uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do

 

  Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022
Dodatkowe   informacje ** W przypadku niewypełnienia limitu miejsc może odbyć się dodatkowa rekrutacja do Kolegium Doktorskiego Matematyki. Sposób przygotowania właściwego wniosku regulują przepisy zawarte w Uchwale Nr 162/2020

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022.

Harmonogram ewentualnej rekrutacji

dodatkowej, uwzględniającej liczbę wolnych miejsc, zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.

 

  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego_ANG Pobierz pdf
  • Deklaracja promotora Pobierz pdf
Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·         językoznawstwo

·         literaturoznawstwo

·         nauki o komunikacji społecznej i mediach

16
Kolegium Doktorskie Socjologii ·         nauki socjologiczne 4
Kolegium Doktorskie Filozofii ·         filozofia 3
Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·         nauki o polityce i administracji 8
Kolegium Doktorskie Historii ·         historia 5
Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·         pedagogika 4
Kolegium Doktorskie Psychologii ·         psychologia 4
Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·         archeologia

·         nauki o sztuce

·         nauki o kulturze i religii

8
Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·         nauki prawne 7
Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·         nauki biologiczne 19
Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·         nauki o Ziemi i środowisku

·         geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

8
Kolegium Doktorskie Matematyki ·         matematyka 7
Kolegium Doktorskie Informatyki ·         informatyka 7
Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·         nauki fizyczne

·         astronomia

9
Kolegium Doktorskie Chemii ·         nauki chemiczne 12
Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·         nauki o bezpieczeństwie 2
Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
  4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
  6. posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Piotr Borodulin – Nadzieja

 

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

mgr Ewa Lamch

tel. 71 3757 494

e-mail: ewa.lamch@uwr.edu.pl

 

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego*

24.06.2021 r., godz. 10-14**

50-384 Wrocław, pl. Grunwaldzki 2/4,

Instytut Matematyczny, sala HS.

 

*W przypadkach uzasadnionych sytuacją epidemiczną dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu w formie zdalnej, przy

uwzględnieniu § 11 Uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

** W przypadku niewypełnienia limitu miejsc może odbyć się dodatkowa rekrutacja do Kolegium Doktorskiego Matematyki. Sposób przygotowania właściwego wniosku regulują przepisy zawarte w Uchwale Nr 162/2020

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022.

Harmonogram ewentualnej rekrutacji

dodatkowej, uwzględniającej liczbę wolnych miejsc, zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.

Termin i miejsce składania dokumentów

Do dnia 22.06.2021 r., do godz. 13:00.

Dla tegorocznych absolwentów dostarczenie dyplomu do dnia 22.09.2021 r. do godz. 13:00

(zgodnie z uchwałą Nr 162/2020 Senatu UWr – załącznik nr 4).

50-384 Wrocław, pl. Grunwaldzki 2/4, Instytut Matematyczny, pok. 303 lub do dnia 22.06.2021 r., do godz. 10:00

za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl

(na wniosek aplikującego) w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu   Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust.

3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji

do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

Do dnia 22.09.2021 r., do godz. 13:00.