Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO

EKOLOGICZNEGO i HIGIENY PRACY, studia podyplomowe

Opis kierunku:

Studia adresowane są do osób czynnych zawodowo, jak również rozpoczynających karierę zawodową:
– menadżerów, inspektorów i pracowników technicznych służb BHP
– specjalistów z zakresu kontroli jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa chemicznego i pożarowego oraz bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego
– pracowników służb mundurowych: Państwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
– pracowników placówek naukowo-badawczych oraz działów R&D w firmach chemicznych, budowlanych oraz zajmujących się neutralizacją i dekontaminacją substancji niebezpiecznych
– pracowników sevesowskich zakładów przemysłowych i innych zakładów wytwórczych powiązanych z technologiami wodorowymi i jądrowymi
– pracowników sektora chemicznego (obrót handlowy odczynnikami chemicznymi, transport ADR, instalacje przemysłowe, zielona chemia, innowacje)
ale także do:
– absolwentów wyższych uczelni wydziałów chemicznych i pokrewnych (chemii, biochemii, biotechnologii, biologii, ochrony środowiska, kosmetologii), którzy w przyszłości pragną podjąć pracę lub współpracę z przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego sektora chemicznego i pokrewnych
– absolwentów innych uczelni wyższych zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu prawa i bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego w związku z przekwalifikowywaniem się do zmieniających się oczekiwań na rynku pracy.

Kwalifikacje uzyskana po ukończeniu studiów: Szerokie spektrum zagadnień z zakresu zarządzania bezpieczeństwem chemicznym (w tym analiza ryzyka i monitorowanie zagrożeń), bezpieczeństwem ekologicznym i procesowym (w tym usuwanie i ograniczanie strat powodowanych katastrofami ekologicznymi i przemysłowymi, zmniejszanie negatywnych skutków środowiskowych będących następstwem katastrof) oraz pozostałych działań służby BHP i służb mundurowych, będących przedmiotem zajęć, w szczególności praktycznych i laboratoryjnych, realizowanych pod okiem praktykujących ekspertów, pozwala na wyposażenie absolwenta studiów podyplomowych w zestaw narzędzi i umiejętności wykorzystywanych na co dzień w pracy zawodowej, niezależnie od tego czy osoby zaczynają swoją karierę w szeroko rozumianym sektorze chemicznym lub służbach bezpieczeństwa i higieny pracy, czy też pracują w nich od wielu lat. Po ukończeniu studiów absolwent będzie stosował w praktyce zdobyte w trakcie nauki umiejętności.
Absolwenci studiów SP-MBChEiHP uzyskują kwalifikacje do pełnienia zadań pracownika służb BHP, zgodnie ze znowelizowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468). Jednocześnie wraz ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych po ukończeniu dodatkowych szkoleń, Absolwenci mogą otrzymać płatne certyfikaty: Certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 oraz Certyfikat Europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS).
Program Studiów trwa 4 semestry i zakłada 512 godzin zajęć.

Wydanie dodatkowych certyfikatów będzie dodatkowo płatne według taryfikatora instytucji certyfikującej.

Strona domowa Studiów Podyplomowych MBChEiHP – link

Rekrutacja 2023/2024:

Wymagania, wykształcenie kandydata: dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (VI poziom PRK)

Zasada naboru: wolny zapis – o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń (obowiązuje rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów).

Studia zostaną uruchomione wyłącznie w przypadku 20 potwierdzonych zgłoszeń (limit dolny).

 

 


 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: 19.06–20.09.2023 r.

Termin składania podań: 1.09–22.09.2023 r.

poniedziałek – piątek,
g. 08:00 – 11:00 oraz 12:00 – 15:00

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Chemii UWr, pok. 9 lub 8a,
budynek wysoki, poziom 1,
50-383 Wrocław,
ul. F. Joliot-Curie 14, nr skrzynki 145

Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2023 r.

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia, następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

Od cudzoziemców wymagamy dodatkowo:

 • przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1.

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest jeden z niżej wymienionych dokumentów:

   1. zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
   2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
   3. zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1 są kandydaci posiadający:

   1. zezwolenie na pobyt stały;
   2. Kartę Polaka;
   3. świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty;
   4. dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.
 • kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim
 • apostille lub legalizacja dyplomu zagranicznego wydanego poza granicami Polski
 • tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski

Uwaga!
Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
 3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
KierunekOpłata semestralna [PLN]
Studia Podyplomowe Menadżer Bezpieczeństwa Chemicznego, Ekologicznego i Higieny Pracy2450 (10% zniżki dla pierwszych 10-ciu pracowników Państwowej Straży Pożarnej na czesne)

Dziekanat Wydziału Chemii UWr
pok. 9 lub 8a, budynek wysoki, poziom 1
50-383 Wrocław
ul. F. Joliot-Curie 14
nr skrzynki 145

Kierownik studiów: dr hab. Piotr Durlak
Zastępca Kierownika studiów: mł. bryg. dr inż. Janusz Wrzesiński

Kontakt: 
Uniwersytet Wrocławski
Kampus Grunwaldzki
ul. Fryderyka Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław

Telefon: +48 71 375 76 47
Email: podyplomowe_mbcheihp_wch@uwr.edu.pl
lub agnieszka.kalajew@uwr.edu.pl

Strona domowa Studiów Podyplomowych MBChEiHPlink

Dziekanat Wydziału Chemii UWr
pok. 9 lub 8a, budynek wysoki, poziom 1
50-383 Wrocław
ul. F. Joliot-Curie 14
nr skrzynki 145