Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO

EKOLOGICZNEGO i HIGIENY PRACY, studia podyplomowe

Opis kierunku:

Studia adresowane są do osób czynnych zawodowo, jak również rozpoczynających karierę zawodową:
– menadżerów, inspektorów i pracowników technicznych służb BHP
– specjalistów z zakresu kontroli jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa chemicznego i pożarowego oraz bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego
– pracowników służb mundurowych: Państwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
– pracowników placówek naukowo-badawczych oraz działów R&D w firmach chemicznych, budowlanych oraz zajmujących się neutralizacją i dekontaminacją substancji niebezpiecznych
– pracowników sevesowskich zakładów przemysłowych i innych zakładów wytwórczych powiązanych z technologiami wodorowymi i jądrowymi
– pracowników sektora chemicznego (obrót handlowy odczynnikami chemicznymi, transport ADR, instalacje przemysłowe, zielona chemia, innowacje)
ale także do:
– absolwentów wyższych uczelni wydziałów chemicznych i pokrewnych (chemii, biochemii, biotechnologii, biologii, ochrony środowiska, kosmetologii), którzy w przyszłości pragną podjąć pracę lub współpracę z przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego sektora chemicznego i pokrewnych
– absolwentów innych uczelni wyższych zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu prawa i bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego w związku z przekwalifikowywaniem się do zmieniających się oczekiwań na rynku pracy.

Kwalifikacje uzyskana po ukończeniu studiów: Szerokie spektrum zagadnień z zakresu zarządzania bezpieczeństwem chemicznym (w tym analiza ryzyka i monitorowanie zagrożeń), bezpieczeństwem ekologicznym i procesowym (w tym usuwanie i ograniczanie strat powodowanych katastrofami ekologicznymi i przemysłowymi, zmniejszanie negatywnych skutków środowiskowych będących następstwem katastrof) oraz pozostałych działań służby BHP i służb mundurowych, będących przedmiotem zajęć, w szczególności praktycznych i laboratoryjnych, realizowanych pod okiem praktykujących ekspertów, pozwala na wyposażenie absolwenta studiów podyplomowych w zestaw narzędzi i umiejętności wykorzystywanych na co dzień w pracy zawodowej, niezależnie od tego czy osoby zaczynają swoją karierę w szeroko rozumianym sektorze chemicznym lub służbach bezpieczeństwa i higieny pracy, czy też pracują w nich od wielu lat. Po ukończeniu studiów absolwent będzie stosował w praktyce zdobyte w trakcie nauki umiejętności.
Absolwenci studiów SP-MBChEiHP uzyskują kwalifikacje do pełnienia zadań pracownika służb BHP, zgodnie ze znowelizowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468). Jednocześnie wraz ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych po ukończeniu dodatkowych szkoleń, Absolwenci mogą otrzymać płatne certyfikaty: Certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018 oraz Certyfikat Europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS).
Program Studiów trwa 4 semestry i zakłada 512 godzin zajęć.

Wydanie dodatkowych certyfikatów będzie dodatkowo płatne według taryfikatora instytucji certyfikującej.

Strona domowa Studiów Podyplomowych MBChEiHP – link

 


 

Rekrutacja 2024/2025:

Wymagania, wykształcenie kandydata: dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (VI poziom PRK)

Zasada naboru: wolny zapis – obowiązuje rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.

Studia zostaną uruchomione wyłącznie w przypadku 20 potwierdzonych zgłoszeń (limit dolny).

 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: 03.06 – 20.09.2024 r.

Termin składania podań: 04.06 – 30.09.2024 r.
poniedziałek-piątek, godz. 08:00-15:00

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Chemii UWr,
ul. F. Joliot-Curie 14, nr skrzynki 145
50-383 Wrocław
Pokój: 8a (budynek A)

Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2024 r.

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną za zgodność z oryginałem  – notarialnie bądź przez upoważnionego pracownika jednostki przyjmującej dokumenty;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów za granicą poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z zaświadczeniem o uznaniu dyplomu za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, wydanym po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego – w przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów za granicą nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność albo na podstawie art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jeżeli jest wymagane;
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli);
 • inne dokumenty, związane ze specyfiką danych studiów podyplomowych, określone przez kierownika studiów w zasadach rekrutacji.

W przypadku wątpliwości, kierownik studiów może zażądać od cudzoziemców i obywateli polskich posiadających dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą legalizacji dyplomu lub apostille. Kierownik studiów może także zażądać przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dyplomu i zaświadczenia o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub aktu nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

Uwaga!
Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
 3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
KierunekOpłata semestralna [PLN]
Studia Podyplomowe Menadżer Bezpieczeństwa Chemicznego, Ekologicznego i Higieny Pracy3000

Dziekanat Wydziału Chemii UWr
ul. F. Joliot-Curie 14, nr skrzynki 145
50-383 Wrocław
Pokój: 8a (budynek A)

Kierownik studiów: dr hab. Piotr Durlak
Zastępca Kierownika studiów: mł. bryg. dr inż. Janusz Wrzesiński

Kontakt: 
Uniwersytet Wrocławski
Kampus Grunwaldzki
ul. Fryderyka Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław

Telefon: +48 71 375 76 47
Email: podyplomowe_mbcheihp_wch@uwr.edu.pl
lub agnieszka.kalajew@uwr.edu.pl

Strona domowa Studiów Podyplomowych MBChEiHPlink

Dziekanat Wydziału Chemii UWr
ul. F. Joliot-Curie 14, nr skrzynki 145
50-383 Wrocław
Pokój: 8a (budynek A)