Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

MIĘDZYUCZELNIANA AKADEMIA KLIMATU

studia podyplomowe

Opis kierunku:

Studium Międzyuczelniana Akademia Klimatu (MAK) to unikatowa w skali Polski inicjatywa trzech uczelni, z istotnym wsparciem ze strony sektora bankowego i biznesu. Jest to kompleksowa oferta skierowana do profesjonalisty pragnącego zwiększyć swoją wiedzę na temat zmian klimatu, a przede wszystkim zdobyć praktyczne umiejętności z tym niezwykle istotnym wyzwaniem cywilizacyjnym.

Studium zostało opracowane z myślą o pracownikach urzędów miast i jednostek miejskich, administracji rządowej i samorządowej, przedstawicielach biznesu, firm produkcyjnych i usługowych, w tym konsultingowych, prawniczych i finansowych, generalnie osobach zainteresowanych metodami przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do ich skutków.

Zajęcia będą organizowane przez wszystkie uczelnie współtworzące Studium, a prowadzone przez starannie wyselekcjonowanych wykładowców – uznanych specjalistów, również reprezentantów innych uczelni i biznesu. Gwarantuje to uzyskanie kompleksowej, interdyscyplinarnej wiedzy, wypracowanie szerszej perspektywy, połączenie kompleksowego spojrzenia z branżowym profesjonalizmem. Taki model kształcenia pozwoli także słuchaczom studium na dobre poznanie się, nawiązanie cennych międzysektorowych kontaktów, jak również wypracowanie wspólnego zrozumienia omawianych zagadnień i problemów.

Bardzo istotnym elementem kształcenia w ramach Studium będzie realizacja prac dyplomowych, które będą miały złożony i interdyscyplinarny charakter, z istotnym aspektem praktycznym (podejście – project i problem – oriented learning). Unikatową będzie możliwość realizacji prac dyplomowych w kilkuosobowych zespołach interdyscyplinarnych (np. finansista, inżynier i humanista, co pozwoli na pogłębione analizy oraz na praktyczną komunikację międzysektorową. Tematy prac będą z jednej strony dotyczyły aktualnych wyzwań, związanych ze zmianami klimatu, z drugiej będą skupiały się na specyfice wybranej instytucji czy firmy, łącząc sektorową dbałość o szczegół i profesjonalizm z całościowym, interdyscyplinarnym podejściem, co jest szczególnie istotne dla złożonych wyzwań wynikających ze zmian klimatu. Dodatkowo będą one przygotowywane i definiowane we współpracy z firmami i instytucjami zaangażowanymi w ich realizację (np. urzędy miasta i jednostki miejskie, administracja różnego szczebla, firmy produkcyjne i usługowe, instytucje doradcze i konsultingowe, przedstawiciele sektora bankowego, kancelarie prawne). Słuchacze Studium będą ściśle współpracowali z reprezentantami partnerów, w ramach realizacji prac dyplomowych, w tym również odbędą krótkie staże w tych instytucjach. Organizatorzy Studium umożliwią również osobom zainteresowanym, realizację dłuższych staży po zakończeniu Studium, których celem będzie implementacja koncepcji wypracowanych w ramach pracy dyplomowej w praktyce.

 


 

Rekrutacja 2024/2025:

Zasady naboru: przyjęcie na studia następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie kompletu dokumentów –  obowiązuje rejestracja w systemie IRK i złożenie kompletu dokumentów.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: 3.06 – 15.09.2024 r.

Termin składania dokumentów: 3.06 – 30.09.2024 r.

Miejsce składania dokumentów (adres):

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Sekretariat, pok. 224, II piętro
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław

Termin rozpoczęcia studiów:  październik 2024 r.

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną za zgodność z oryginałem  – notarialnie bądź przez upoważnionego pracownika jednostki przyjmującej dokumenty;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów za granicą poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z zaświadczeniem o uznaniu dyplomu za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, wydanym po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego – w przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów za granicą nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność albo na podstawie art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jeżeli jest wymagane;
 • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli);
 • inne dokumenty, związane ze specyfiką danych studiów podyplomowych, określone przez kierownika studiów w zasadach rekrutacji.

W przypadku wątpliwości, kierownik studiów może zażądać od cudzoziemców i obywateli polskich posiadających dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą legalizacji dyplomu lub apostille. Kierownik studiów może także zażądać przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dyplomu i zaświadczenia o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub aktu nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

Uwaga!
Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
 3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
kierunekOpłata semestralna [PLN]
Studia Podyplomowe Międzyuczelniana Akademia Klimatu4537,50

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Sekretariat, pok. 224, II piętro
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław

Kierownik studiów: prof. dr hab. Maciej Kryza

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Sekretariat, pok. 224, II piętro
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław

tel. +48 71 375 28 72
maciej.kryza@uwr.edu.pl
monika.krawczynska@uwr.edu.pl

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Sekretariat, pok. 224, II piętro
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław