Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO i DRUGIEGO

studia podyplomowe

Opis kierunku:

Dwusemestralne Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego przygotowują do nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego, a także nauczania języka polskiego jako drugiego dzieci wracających do Polski, które zaczęły naukę w systemie edukacyjnym innego kraju i w innym języku, oraz uczęszczających do polskich szkół dzieci cudzoziemców. Na studiach podyplomowych uczy się też, jak w jaki sposób łączyć kształcenie ogólnych kompetencji językowych z realizacją podstaw programowych różnych przedmiotów.

Studia te adresowane są przede wszystkim do pracujących w polskich szkołach nauczycieli języka polskiego i języków obcych, coraz częściej spotykających się z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracyjnym, a także dla osób chcących zdobyć umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego. Studia trwają dwa semestry.

Po ukończeniu studiów absolwent zna różne metody nauczania języka polskiego jako obcego, opisy poziomów kompetencji językowej i metody testowania języka polskiego jako obcego. Samodzielnie przygotowuje programy nauczania na różne typy kursów, umiejętnie korzysta z istniejących materiałów dydaktycznych i tworzy własne pomoce, dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów (np. w zależności od wieku czy języka pierwszego uczących się). Na studiach poznaje się również sposoby wykorzystywania nowoczesnych technik w nauczaniu języka polskiego jako obcego/drugiego oraz przekazuje wiedzę, w jaki sposób integrować program nauczania języka z wiedzą o polskich realiach i polskiej kulturze.

Dzięki dużej liczbie godzin zajęć praktycznych (konwersatoria, ćwiczenia, praktyki) słuchacze uczą się, jak samodzielnie prowadzić lektoraty na różnych poziomach zaawansowania oraz w grupach wielokulturowych.

Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych, na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia wyższych studiów. Kandydaci na studia podyplomowe Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego powinni mieć wyższe wykształcenie filologiczne.

Wykaz przedmiotów

 • Nauczanie języka polskiego jako drugiego i odziedziczonego
 • Nauczanie dzieci i młodzieży
 • Wprowadzenie do metodyki nauczania języka polskiego jako obcego
 • Metodyka nauczania podsystemów językowych
 • Nauczanie wymowy polskiej
 • Tradycje i metody nauczania języka polskiego jako obcego
 • Gramatyka funkcjonalna języka polskiego
 • Wstęp do dydaktyki kultury
 • Nauczanie JPJO na tle polskiego systemu szkolnictwa
 • Metodyka nauczania sprawności językowych
 • Testowanie i ocenianie uczących się języka polskiego jako obcego
 • Trudne miejsca polszczyzny w ujęciu porównawczym
 • Gramatyka komunikacyjna języka polskiego
 • Nowe technologie w nauczaniu cudzoziemców
 • Nauczanie wiedzy o Polsce
 • Psychologiczne aspekty akwizycji języka
 • Komunikacja międzykulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • Glottodydaktyka a logopedia
 • Praktyka lektorska

Praktyka lektorska

W ramach praktyk wszyscy słuchacze obserwują lektoraty prowadzone przez doświadczonych lektorów w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr na różnych poziomach biegłości językowej. Zapoznają się z Kartami obserwacji i Kartami oceny praktykanta oraz odbywają indywidualne konsultacje z doświadczonym lektorem, umiejętnie opracowując scenariusze prowadzonych przez siebie zajęć. W czasie praktyki słuchacze prowadzą samodzielnie lektoraty na trzech poziomach zaawansowania: początkującym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym.

Program Studiów Podyplomowych Nauczania Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego obejmuje dwa semestry nauki w trybie niestacjonarnym; jest 330 godziny zajęć oraz 40 godzin praktyki lektorskiej.

 


 

Rekrutacja: 2020/2021:

Kandydaci na studia podyplomowe Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego powinni mieć wyższe wykształcenie filologiczne lub humanistyczne i złożyć w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK,
 • kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty,
 • zaświadczenie od logopedy o braku wad wymowy.
 • Ponadto kandydaci powinni uzyskać ocenę pozytywną z rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu określenie ogólnej wiedzy humanistycznej kandydata oraz jego predyspozycji do pełnienia funkcji lektora języka polskiego jako obcego i drugiego.

  Terminy rozmów kwalifikacyjnych – jeszcze nie zostały ustalone

  Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr (pl. Nankiera 15b, sala 6)

  Decyzja o przyjęciu na studia zostanie przekazana w ciągu 3 dni od daty rozmowy kwalifikacyjnej.

  Rozmowa dotyczy zainteresowań kandydata i jego ogólnej wiedzy na temat kultury polskiej. Od kandydatów oczekuje się posługiwania się poprawną, literacką polszczyzną. Oczekuje się również, że kandydat posiada dobrą wymowę i intonację. Mile widziana jest wiedza kandydata na temat podręczników do nauki języka polskiego jako obcego, które są na rynku księgarskim.

  Prosimy wszystkich zainteresowanych studiami o: 1. Powiadomienie nas mailowo o podjętej decyzji w celu zgłoszenia wyboru daty rozmowy kwalifikacyjnej. 2. Zarejestrowanie się w uniwersyteckim systemie rekrutacyjnym na stronie www.irka.uni.wroc.pl (kandydaci na studia podyplomowe nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej).

  Osoby zainteresowane naszymi studiami prosimy o kontakt telefoniczny 71-3752570 lub mailowy: sjpkc@uwr.edu.pl

  Wymagane dokumenty:

  • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o przyjęcie na studia (wydrukować z systemu IRKA)
  • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami umowy (wydrukowane z systemu IRKA)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów (licencjackich lub magisterskich)
  • kwestionariusz osobowy
  • zobowiązanie do regularnego opłacania studiów
  • zaświadczenie potwierdzające znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu B1, może to być strona z indeksu lub zaliczonym egzaminem z języka obcego
  • zaświadczenie o uprawnieniach nauczycielskich – o ile ktoś takie zaświadczenie posiada. (Nie jest ono bezwzględnie wymagane, ale może być przydatne w trakcie ubiegania się o przyjęcie do pracy w szkole językowej)
  • zaświadczenie z poradni logopedycznej stwierdzające brak wad wymowy.

  Cudzoziemcy, którzy chcą podjąć podyplomowe studia muszą przedstawić certyfikat Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie C2 lub przystąpić do testu przeprowadzanego w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr na tym poziomie.

   


   

  HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

  Rejestracja internetowa: 15.05–21.10.2019 r.

  Termin składania dokumentów: 15.05–22.10.2019 r.
  Wszyscy zainteresowani proszeni są o składanie dokumentów w sekretariacie Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców najpóźniej na dwa dni przed terminem wyznaczonych rozmów kwalifikacyjnych.

  Miejsce składania dokumentów:
  Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców
  pl. Nankiera 15b, pokój nr 6
  50-140 Wrocław

  Terminy rozmowy kwalifikacyjnej:
  30.09.2019, godz. 15.00
  14.10.2019, godz. 15.00

  Prosimy o zgłaszanie wyboru terminu rozmowy kwalifikacyjnej na adres sjpkc@uwr.edu.pl lub pod nr tel. 71 375 25 70

  Termin rozpoczęcia studiów: październik 2019 r. (w semestrze zaplanowanych jest 7–8 zjazdów, zajęcia w soboty i w niedziele)

  Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia, następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
  • kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
  • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

  Od cudzoziemców wymagamy dodatkowo:

  • przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1.

  Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest jeden z niżej wymienionych dokumentów:

    1. zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
    2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
    3. zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1 są kandydaci posiadający:

    1. zezwolenie na pobyt stały;
    2. Kartę Polaka;
    3. świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty;
    4. dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.
  • kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez osobę przyjmującą dokumenty w Uniwersytecie Wrocławskim
  • paszport lub dowód tożsamości (dotyczy obywateli Unii Europejskiej) (kserokopia i oryginał do wglądu)
  • apostille lub legalizacja dyplomu zagranicznego wydanego poza granicami Polski
  • tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski

  Uwaga!
  Twój dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeśli został wydany w państwie członkowskim UE, EFTA, OECD lub jest objęty umowami międzynarodowymi o równoważności wykształcenia i spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • uprawnia do podejmowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia w kraju, w którym został uzyskany,
  • potwierdza ukończenie programu studiów prowadzonego wspólnie przez zagraniczne uczelnie i uprawnia do podjęcia kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia w przynajmniej jednym państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego było prowadzone kształcenie.

  W przypadku dyplomów z pozostałych państw przyjęcie na studia podyplomowe możliwe jest wyłącznie po określeniu polskiego odpowiednika w drodze nostryfikacji, na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881).

  Uzyskane za granicą dyplomy nie uprawniają do kontynuacji kształcenia w Polsce, jeśli:

  • instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
   1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
   2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
  • program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.

  Opłaty za studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021

  wydział kierunek semestralna opłata w PLN
  Wydział Chemii Studia Podyplomowe Analityka i Diagnostyka Chemiczna 2500
  Wydział Filologiczny Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Logopedyczne – specjalność: logopedia ogólna i kliniczna (pierwszy poziom) 2200
  Wydział Filologiczny Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Logopedyczne – specjalność: neurologopedia kliniczna (drugi poziom) 2200
  Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego i Drugiego 2280
  Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Angielskiego Języka Specjalistycznego 1950
  Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Dziennikarstwa i Public Relations – specjalność: Public Relations 2500
  Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Dziennikarstwa i Public Relations – specjalność: Dziennikarstwo 2500
  Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Język Czeski w Administracji, Turystyce i Biznesie 1950
  Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Jogi Klasycznej 1850
  Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego 3750
  Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Literatura dla dzieci i młodzieży: kultura – edukacja – nowe media 1300
  Wydział Filologiczny Studia Podyplomowe Przekładu 1950
  Wydział Matematyki i Informatyki Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Nauczanie Matematyki 1600
  Wydział Nauk Biologicznych Studia Podyplomowe Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym „Ekoznawca” 2600
  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Studia Podyplomowe Dźwięk i Audiosfera 1850
  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Studia Podyplomowe „Psychologia Zarządzania” 2400
  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Studia Podyplomowe „Psychologiczne Wspomaganie Dzieci i Młodzieży z Trudnościami” 1900
  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Studia Podyplomowe Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją koszt zostanie podany w późniejszym terminie
  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Studia Podyplomowe z Psychogerontologii 1950
  Wydział Nauk Społecznych Studia Podyplomowe Komunikowania i Kreowania Wizerunku Publicznego 1950
  Wydział Nauk Społecznych Studia Podyplomowe Pozyskiwanie i Wykorzystywanie Informacji w Sferze Publicznej 1950
  Wydział Nauk Społecznych Studia Podyplomowe Zawodu Mediatora 1950
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Administracji Publicznej 1950
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Audyt Wewnętrzny – trzeci poziom zarządzania ładem korporacyjnym 2000
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 1950
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej -Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne 1950
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Egzekucji Administracyjnej 1800
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Informatyzacja Administracji Publicznej 1900
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Kryminalistyki 2000
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych 2500
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia 1900
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Podatkowe 1975
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego 1950
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami 1940
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Inwestycyjnego 2000
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego 1350
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki 2400
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Środowiska 2000
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1850
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych 2050
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Prawo w Biznesie 1850
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Chemicznym 1900
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1900
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej 1800
  Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.

  Kierownik studiów: prof. dr hab. Anna Dąbrowska
  Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców
  pl. Biskupa Nankiera 15b, pokój nr 6
  50-140 Wrocław
  tel. +48 71 375 25 70
  fax +48 71 375 28 04
  SJPiK@uni.wroc.pl, www.sjpik.uni.wroc.pl