Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO i DRUGIEGO

studia podyplomowe

Opis kierunku:

Dwusemestralne Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego przygotowują do nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego, a także nauczania języka polskiego jako drugiego dzieci wracających do Polski, które zaczęły naukę w systemie edukacyjnym innego kraju i w innym języku, oraz uczęszczających do polskich szkół dzieci cudzoziemców. Na studiach podyplomowych uczy się też, jak w jaki sposób łączyć kształcenie ogólnych kompetencji językowych z realizacją podstaw programowych różnych przedmiotów.

Studia te adresowane są przede wszystkim do pracujących w polskich szkołach nauczycieli języka polskiego i języków obcych, coraz częściej spotykających się z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracyjnym, a także dla osób chcących zdobyć umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego. Studia trwają dwa semestry.

Po ukończeniu studiów absolwent zna różne metody nauczania języka polskiego jako obcego, opisy poziomów kompetencji językowej i metody testowania języka polskiego jako obcego. Samodzielnie przygotowuje programy nauczania na różne typy kursów, umiejętnie korzysta z istniejących materiałów dydaktycznych i tworzy własne pomoce, dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów (np. w zależności od wieku czy języka pierwszego uczących się). Na studiach poznaje się również sposoby wykorzystywania nowoczesnych technik w nauczaniu języka polskiego jako obcego/drugiego oraz przekazuje wiedzę, w jaki sposób integrować program nauczania języka z wiedzą o polskich realiach i polskiej kulturze.

Dzięki dużej liczbie godzin zajęć praktycznych (konwersatoria, ćwiczenia, praktyki) słuchacze uczą się, jak samodzielnie prowadzić lektoraty na różnych poziomach zaawansowania oraz w grupach wielokulturowych.

Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych, na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia wyższych studiów. Kandydaci na studia podyplomowe Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego powinni mieć wyższe wykształcenie filologiczne.

Wykaz przedmiotów

 • Nauczanie języka polskiego jako drugiego i odziedziczonego
 • Nauczanie dzieci i młodzieży
 • Wprowadzenie do metodyki nauczania języka polskiego jako obcego
 • Metodyka nauczania podsystemów językowych
 • Nauczanie wymowy polskiej
 • Tradycje i metody nauczania języka polskiego jako obcego
 • Gramatyka funkcjonalna języka polskiego
 • Wstęp do dydaktyki kultury
 • Nauczanie JPJO na tle polskiego systemu szkolnictwa
 • Metodyka nauczania sprawności językowych
 • Testowanie i ocenianie uczących się języka polskiego jako obcego
 • Trudne miejsca polszczyzny w ujęciu porównawczym
 • Gramatyka komunikacyjna języka polskiego
 • Nowe technologie w nauczaniu cudzoziemców
 • Nauczanie wiedzy o Polsce
 • Psychologiczne aspekty akwizycji języka
 • Komunikacja międzykulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • Glottodydaktyka a logopedia
 • Praktyka lektorska

Praktyka lektorska

W ramach praktyk wszyscy słuchacze obserwują lektoraty prowadzone przez doświadczonych lektorów w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr na różnych poziomach biegłości językowej. Zapoznają się z Kartami obserwacji i Kartami oceny praktykanta oraz odbywają indywidualne konsultacje z doświadczonym lektorem, umiejętnie opracowując scenariusze prowadzonych przez siebie zajęć. W czasie praktyki słuchacze prowadzą samodzielnie lektoraty na trzech poziomach zaawansowania: początkującym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym.

Program Studiów Podyplomowych Nauczania Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego obejmuje dwa semestry nauki w trybie niestacjonarnym; jest 300 godzin zajęć (w tym 30 godzin praktyki lektorskiej).

 


 

Rekrutacja 2024/2025:

Kandydaci na studia podyplomowe Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego powinni mieć wyższe wykształcenie filologiczne lub humanistyczne i złożyć w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK,
 • kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty,
 • zaświadczenie od logopedy o braku wad wymowy.
 • Ponadto kandydaci powinni uzyskać ocenę pozytywną z rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu określenie ogólnej wiedzy humanistycznej kandydata oraz jego predyspozycji do pełnienia funkcji lektora języka polskiego jako obcego i drugiego.

  Terminy rozmów kwalifikacyjnych – określone są pod linkiem

  Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr (pl. Nankiera 15b, sala 6)

  Decyzja o przyjęciu na studia zostanie przekazana w ciągu 3 dni od daty rozmowy kwalifikacyjnej.

  Rozmowa dotyczy zainteresowań kandydata i jego ogólnej wiedzy na temat kultury polskiej. Od kandydatów oczekuje się posługiwania się poprawną, literacką polszczyzną. Oczekuje się również, że kandydat posiada dobrą wymowę i intonację. Mile widziana jest wiedza kandydata na temat podręczników do nauki języka polskiego jako obcego, które są na rynku księgarskim.

  Prosimy wszystkich zainteresowanych studiami o: 1. Powiadomienie nas mailowo o podjętej decyzji w celu zgłoszenia wyboru daty rozmowy kwalifikacyjnej. 2. Zarejestrowanie się w uniwersyteckim systemie rekrutacyjnym na stronie www.irka.uni.wroc.pl (kandydaci na studia podyplomowe nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej).

  Osoby zainteresowane naszymi studiami prosimy o kontakt telefoniczny 71-375 25 70 lub mailowy: sjpkc@uwr.edu.pl

  Wymagane dokumenty:

  • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o przyjęcie na studia (wydrukować z systemu INTERNETOWEGO REJESTRU KANDYDATÓW, w skrócie IRK)
  • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami umowy (wydrukowane z systemu IRK-a)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów (licencjackich lub magisterskich)
  • kwestionariusz osobowy
  • zaświadczenie potwierdzające znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu B1 (może to być kserokopia strony z indeksu poświadczająca zaliczenie egzaminu z języka obcego)
  • zaświadczenie z poradni logopedycznej stwierdzające brak wad wymowy.

  Cudzoziemcy, którzy chcą podjąć podyplomowe studia muszą przedstawić certyfikat Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie C1 lub przystąpić do testu przeprowadzanego w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr na tym poziomie.

   


   

  HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

  Rejestracja internetowa:

  Termin składania dokumentów:
  Wszyscy zainteresowani proszeni są o składanie dokumentów w sekretariacie Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców najpóźniej w dniu wyznaczonej rozmowy kwalifikacyjnej, przed przystąpieniem do spotkania z komisją.

  Miejsce składania dokumentów:
  Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców
  pl. Nankiera 15b, pokój nr 6/parter
  50-140 Wrocław

  Terminy rozmowy kwalifikacyjnej – dostępne będą w późniejszym terminie w linku.

  Prosimy o zgłaszanie wyboru terminu rozmowy (po ich podaniu przez organizatora) kwalifikacyjnej na adres anna.zurek@uwr.edu.pl lub pod nr tel. 71 375 25 70

  Termin rozpoczęcia studiów:          (w semestrze zaplanowanych jest 8-9 zjazdów, zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele)

  Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną za zgodność z oryginałem  – notarialnie bądź przez upoważnionego pracownika jednostki przyjmującej dokumenty;
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów za granicą poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z zaświadczeniem o uznaniu dyplomu za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, wydanym po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego – w przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów za granicą nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność albo na podstawie art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jeżeli jest wymagane;
  • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli);
  • inne dokumenty, związane ze specyfiką danych studiów podyplomowych, określone przez kierownika studiów w zasadach rekrutacji.

  W przypadku wątpliwości, kierownik studiów może zażądać od cudzoziemców i obywateli polskich posiadających dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą legalizacji dyplomu lub apostille. Kierownik studiów może także zażądać przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dyplomu i zaświadczenia o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub aktu nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

  Uwaga!
  Uczestnikiem studiów podyplomowych w Polsce może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Oznacza to, że Twój zagraniczny dyplom daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w polskiej uczelni, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

  1. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
  2. został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
  3. został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dotyczy dyplomów z państw członkowskich UE, OECD i EFTA).

  Ocena zagranicznych dyplomów z punktu widzenia polskiego prawa – link.

  Zagraniczne dyplomy nie uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jeżeli:

  1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
   1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
   2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
  2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.
  KierunekOpłata semestralna [PLN]
  Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego i Drugiego2500

  Wszyscy zainteresowani proszeni są o składanie dokumentów w sekretariacie Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców najpóźniej na dwa dni przed terminem wyznaczonych rozmów kwalifikacyjnych.

  Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców
  pl. Nankiera 15b, pokój nr 6
  50-140 Wrocław

  lub przesyłanie ich skanu pod adres:

  diana.gorska-lewinska@uwr.edu.pl

  Terminy rozmowy kwalifikacyjnej:
  30.09.2019, godz. 15.00
  14.10.2019, godz. 15.00

  Prosimy o zgłaszanie wyboru terminu rozmowy kwalifikacyjnej na adres sjpkc@uwr.edu.pl lub pod nr tel. 71 375 25 70

  Kierownik studiów: dr hab. Anna Żurek
  Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców
  pl. Nankiera 15b, pokój nr 6
  50-140 Wrocław
  tel. +48 71 375 25 70

  diana.gorska-lewinska@uwr.edu.pl

  Terminy rozmowy kwalifikacyjnej:
  30.09.2019, godz. 15.00
  14.10.2019, godz. 15.00

  Prosimy o zgłaszanie wyboru terminu rozmowy kwalifikacyjnej na adres sjpkc@uwr.edu.pl lub pod nr tel. 71 375 25 70

  Wszyscy zainteresowani proszeni są o składanie dokumentów w sekretariacie Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców najpóźniej na dwa dni przed terminem wyznaczonych rozmów kwalifikacyjnych.

  Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców
  pl. Nankiera 15b, pokój nr 6
  50-140 Wrocław

  lub przesyłanie ich skanu pod adres:

  diana.gorska-lewinska@uwr.edu.pl