Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI BIOLOGICZNE Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej – PROGRAM KSZTAŁCENIA W KOLEGIUM DOKTORSKIM NAUK BIOLOGICZNYCH SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO w dyscyplinie naukowej – nauki biologiczne
Nazwa Wydziału: Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Biotechnologii
Nazwa Kolegium Doktorskiego:  Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Kierownik Kolegium Doktorskiego – dr hab. Izabela Jędrzejowska

Okres kształcenia – 4 lata

Program kształcenia w Kolegium Doktorskim Nauk Biologicznych (Załącznik nr 6a do Uchwały): uchwala-nr-139_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-12-22-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-programow-ksztalcenia-w-szkole-doktorskiej-uwr.pdf (uni.wroc.pl)

 

 

 


 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE NAUK BIOLOGICZNYCH

w dyscyplinie naukowej:

nauki biologiczne

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 1 czerwca 2022 r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 5 września 2022 r. godz. 10:00
Termin i miejsce składania dokumentów Od dnia 22 sierpnia 2022 r. do dnia 5 września 2022r. do godz. 15:00

Wydział Nauk Biologicznych

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. S. Przybyszewskiego 63, pok. nr 41

51-148 Wrocław

 

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023 Do dnia 23 września 2022r.

Wydział Nauk Biologicznych

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. S. Przybyszewskiego 63, pok. nr 41

51-148 Wrocław

 

 

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego I termin – 12 i 13 września 2022 r. o godz. 9:00

II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I terminie) – 20 września 2022r. o godz. 9:00;

ul. Przybyszewskiego 63, sala nr 37

51-148 Wrocław

 

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego

 

22 września 2022 r. godz. 13:00
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Rozmowa kwalifikacyjna w formie zdalnej
 • Wzory formularzy Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych Pobierz pdf
 • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf
 • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego_ENG Pobierz pdf
L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
1 Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·        językoznawstwo

·        literaturoznawstwo

·        nauki o komunikacji społecznej i mediach

16
2 Kolegium Doktorskie Filozofii ·        filozofia 4
3 Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·        nauki o bezpieczeństwie 3
4 Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·        nauki o polityce i administracji 8
5 Kolegium Doktorskie Socjologii ·        nauki socjologiczne 4
6 Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·        archeologia

·        nauki o sztuce

·        nauki o kulturze i religii

9
7 Kolegium Doktorskie Historii ·        historia 5
8 Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·        pedagogika 4
9 Kolegium Doktorskie Psychologii ·        psychologia 4
10 Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·        nauki prawne 7
11 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·        nauki biologiczne 19
12 Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·        nauki o Ziemi i środowisku

·        geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

8
13 Kolegium Doktorskie Matematyki ·        matematyka 8
14 Kolegium Doktorskie Informatyki ·        informatyka 8
15 Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·        nauki fizyczne

·        astronomia

7
16 Kolegium Doktorskie Chemii ·        nauki chemiczne 12
Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

 1. obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. osób posiadających ważną Kartę Polaka lub osób, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 3. osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadaczy karty stałego pobytu);
 4. osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 5. osób którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis)
 6. osób posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze karty pobytu z adnotacją „uchodźca” lub decyzji o jej przyznaniu);
 7. osób posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
 8. osób będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkających na terytorium Polski;
 9. osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);
 10. osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);
 11. osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis;
 12. osób posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Od dnia 22 sierpnia 2022 r. do dnia 5 września 2022r. do godz. 15:00

Wydział Nauk Biologicznych

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. S. Przybyszewskiego 63, pok. nr 41

51-148 Wrocław

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej:

Do dnia 23 września 2022r.

Wydział Nauk Biologicznych

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. S. Przybyszewskiego 63, pok. nr 41

51-148 Wrocław

 

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:

I termin – 12 i 13 września 2022 r. o godz. 9:00

II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I terminie) – 20 września 2022r. o godz. 9:00;

ul. Przybyszewskiego 63, sala nr 37

51-148 Wrocław

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego:

22 września 2022 r. godz. 13:00

 

 

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:

I termin – 12 i 13 września 2022 r. o godz. 9:00

II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I terminie) – 20 września 2022r. o godz. 9:00;

ul. Przybyszewskiego 63, sala nr 37

51-148 Wrocław

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego:

22 września 2022 r. godz. 13:00

Cudzoziemcy dodatkowo składają tłumaczenia na język polski dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w punktach 2 i 3.

Dokumenty z punktów 4, 8 i 9 wymagają tłumaczenia na język polski jeśli są przygotowane w języku obcym innym niż język angielski.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Izabela Jędrzejowska

 

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

mgr Izabela Radziszewska

tel. 71 375 62 31

e-mail: izabela.radziszewska@uwr.edu.pl

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:

I termin – 12 i 13 września 2022 r. o godz. 9:00

II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I terminie) – 20 września 2022r. o godz. 9:00;

ul. Przybyszewskiego 63, sala nr 37

51-148 Wrocław

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego:

22 września 2022 r. godz. 13:00

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Od dnia 22 sierpnia 2022 r. do dnia 5 września 2022r. do godz. 15:00

Wydział Nauk Biologicznych

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. S. Przybyszewskiego 63, pok. nr 41

51-148 Wrocław

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej:

Do dnia 23 września 2022r.

Wydział Nauk Biologicznych

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. S. Przybyszewskiego 63, pok. nr 41

51-148 Wrocław