Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI BIOLOGICZNE Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej – PROGRAM KSZTAŁCENIA W KOLEGIUM DOKTORSKIM NAUK BIOLOGICZNYCH SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO w dyscyplinie naukowej – nauki biologiczne
Nazwa Wydziału: Wydział Nauk Biologicznych
Nazwa Kolegium Doktorskiego:  Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Kierownik Kolegium Doktorskiego – dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UWr

Okres kształcenia – 4 lata

Program kształcenia w Kolegium Doktorskim Nauk Biologicznych (Załącznik do Uchwały): uchwala-nr-224_2023-senatu-uwr-z-dnia-2023-12-20-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-programow-ksztalcenia-w-szkole-doktorskiej-uwr.pdf (uni.wroc.pl)

Zasady rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych (Załącznik do Uchwały)Uchwała Nr 223_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr na programy kształcenia rozpoczynające się w r.a. 2024_2025.pdf

 

Rekrutacja 2023/2024:

ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego

 

Rozmowa kwalifikacyjna
2. Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej Prezentacja projektu badawczego przez kandydata oraz dyskusja dotycząca projektu.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia jedynie w formie ustnej, tj. bez użycia materiałów pomocniczych (takich jak: prezentacja multimedialna, wydruki schematów, poster) projekt badawczy uzgodniony z proponowanym promotorem (10 min).

Po prezentacji następuje rozmowa z komisją (10-20 min) dotycząca projektu badawczego i planowanego sposobu jego realizacji.

3. Zalecana literatura Brak
4. Kryteria oceny Kandydat otrzymuje punkty za:

1.       rozmowę kwalifikacyjną (maksymalnie 50 pkt.);

2.       wcześniejszą aktywność naukową, popularyzacyjną oraz

średnią ocen (maksymalnie 50 pkt.).

Warunkiem koniecznym do umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest uzyskanie minimum 51 punktów, z czego co najmniej 25 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej brane są pod uwagę:

– przygotowanie opisu projektu badawczego;

– sposób prezentacji projektu badawczego (atrakcyjność, klarowność i zwięzłość prezentacji);

– wiedza kandydata dotycząca tematu projektu badawczego,

– umiejscowienie projektu badawczego w aktualnym stanie wiedzy;

– znajomość metod i technik związanych z realizacją projektu,

– umiejętność argumentacji i uzasadniania celowości podjęcia realizacji projektu;

– umiejętność formułowania hipotez/pytań badawczych,

– odpowiedzi kandydata na pytania dotyczące projektu badawczego i jego realizacji.

Punkty za rozmowę kwalifikacyjną stanowią średnią z punktów przyznawanych przez członków/egzaminatorów komisji rekrutacyjnej.

 

Ocena końcowa z postępowania rekrutacyjnego liczona jest wg wzoru: Pk=Pr + Pd

Pk – punktacja końcowa

Pr – punkty za rozmowę kwalifikacyjną stanowiące średnią przyznanych punktów przez członków komisji/egzaminatorów (max. 50)

Pd – punkty za wcześniejszą aktywność (max. 50)

Liczba Pk jest zaokrąglana do pełnych 0,1 pkt. po wykonaniu wszystkich działań arytmetycznych.

 

  Szczegółowe kryteria oceny Wyniki postępowania rekrutacyjnego oceniane są w skali punktowej:

 

I.        Rozmowa kwalifikacyjna 0 – 50 pkt. (min. 25 pkt.)

II.        Wcześniejsza aktywność, w tym średnia ocen, aktywność naukowa i popularyzacyjna – 0 – 50 pkt.:

1.    średnia ze studiów min. 3,7 (studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie): 0 – 5 pkt.  Kandydat uzyskuje 0,5 pkt. za każdą pełną 0,1 część całkowitej średniej ze studiów powyżej 4,0. Np. 0,5 pkt za średnią 4.1 – 4,19, 1 pkt. za średnią 4,2 – 4,29.

2.    (współ)autorstwo publikacji (maksymalnie 24 pkt.).

a)   (współ)autorstwo publikacji w czasopiśmie z aktualnego wykazu MEiN:

·        publikacja za 20 pkt. – 4 pkt;

·        publikacja za 40 pkt. – 8 pkt;

·        publikacja za 70 pkt. – 12 pkt;

·        publikacja za 100 pkt. – 16 pkt;

·        publikacja za 140 lub 200 pkt. – 20 pkt.

b)   (współ)autorstwo książki/monografii* w języku angielskim: 16 pkt.;

c)    (współ)autorstwo książki/monografii* w języku polskim: 8 pkt.;

d)   (współ)autorstwo rozdziału w książce/monografii* w języku angielskim (z wyłączeniem materiałów pokonferencyjnych): 8 pkt.;

e)   (współ)autorstwo rozdziału w książce/monografii* w języku polskim (z wyłączeniem materiałów pokonferencyjnych): 4 pkt.;

f)     (współ)autorstwo prac opublikowanych w innych recenzowanych czasopismach: 2 pkt.;

g)   (współ)autorstwo publikacji popularno-naukowych w języku polskim: 1 pkt.;

3.    aktywny udział w konferencjach: krajowych (referat, poster): 2 pkt. i międzynarodowych (referat, poster): 4 pkt. (maksymalnie 4 pkt.);

4.    odbycie zagranicznego stażu naukowego 4 pkt. (maksymalnie 4 pkt.)

5.    odbycie minimum 3-miesięcznego krajowego stażu naukowego w ramach wolontariatu 1 pkt (maksymalnie 1 pkt.);

6.    aktywny udział w kole naukowym*** 1 pkt (maksymalnie 2 pkt.);

7.    udział w inicjatywach popularno-naukowych typu: Mój Pierwszy Uniwersytet, Noc Biologów, Festiwal Nauki: 1 pkt. (maksymalnie 2 pkt.);

8.    kierowanie projektami badawczy** 4 pkt. (maksymalnie 8 pkt.);

* definicja monografii wg MEiN;

** projekt badawczy, na który kierownik zdobył finansowanie;

*** aktywny udział w kole naukowym musi być poświadczony przez opiekuna koła. Wystawiony dokument musi zawierać uzasadnienie z wyszczególnieniem wykazu aktywności studenta.

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 51 pkt. (z czego co najmniej 25 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej)
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 100 pkt.
5. Język postępowania rekrutacyjnego Dla kandydatów z Polski i cudzoziemców – język polski.
6. Wymagane dokumenty
 • podanie w sprawie przyjęcia wydrukowane z systemu IRK podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub w przypadku beneficjentów programów „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki” – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta programów „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki”. Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille;
 • zaświadczenia/zaświadczenie o średniej ocen:
 • a)   w przypadku ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia – średnia ocen jest liczona jako średnia z dwóch średnich arytmetycznych ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych na studiach I i II stopnia (nie jest brana pod uwagę ocena z egzaminów dyplomowych);

  b)   w przypadku ukończenia jednolitych studiów magisterskich – średnia ocen jest liczona jako średnia arytmetyczna ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych na studiach (nie jest brana pod uwagę ocena z egzaminów dyplomowych);

  c)    w przypadku beneficjentów programów „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki” – średnia ocen jest liczona jako średnia arytmetyczna ocen wszystkich przedmiotów zrealizowanych na studiach pierwszego stopnia (nie jest brana pod uwagę ocena z egzaminu dyplomowego) lub trzech lat jednolitych studiów magisterskich;

 • projekt pracy doktorskiej;
 • oświadczenie kierownika jednostki, w której będzie realizowana rozprawa doktorska o zgodzie na wykonywanie przez kandydata pracy doktorskiej oraz zapewnieniu odpowiedniego obciążenia dydaktycznego w przypadku przyjęcia kandydata do Szkoły Doktorskiej;
 • oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki nad wykonywaną pracą doktorską oraz zapewnieniu stanowiska badawczego na czas realizacji pracy doktorskiej w przypadku przyjęcia kandydata do Szkoły Doktorskiej;
 • opinia planowanego promotora o kandydacie;
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2:
 • a)   zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie co najmniej B2 lub

  b)   zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego lub

  c)    certyfikat (TOEFL, IELTS, FCE, TELC B2, 5,5-6,0, BEC Vantage) lub inny równoważny międzynarodowy certyfikat, honorowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, potwierdzający zdanie egzaminu z języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub

  d)   suplement do dyplomu zawierający powyższą informację lub

  e)   zaświadczenie/certyfikat wydane/y przez macierzystą Uczelnię;

  Zwolnieni z konieczności przedstawiania jednego z powyższych dokumentów mogą być kandydaci:

  a)   dla których język angielski był językiem wykładowym podczas ukończonych studiów (informacja o języku wykładowym musi być podana na dyplomie lub w suplemencie do dyplomu, ewentualnie transkrypcie ocen);

  b)   dla których język angielski jest językiem ojczystym;

  c)    którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wskazany

  w suplemencie do dyplomu;

 • wykaz dokumentów potwierdzających uzyskanie osiągnięć wymienionych w punktach 2-8 Szczegółowych kryteriów oceny niniejszych zasad rekrutacji. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia. W przypadku publikacji wymagane są kopie pierwszych stron prac naukowych z informacją czy publikacja znajduje się w aktualnym wykazie MEiN i jeżeli się znajduje w tym wykazie to podanie liczby punktów za publikację;
 • oświadczenie kandydata zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopnia doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego Kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
 • Wszystkie dokumenty rekrutacyjne muszą być w języku polskim. W przypadku dyplomów uzyskanych za granicą tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych  prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula.

  7. Osiągnięcia najwyższej jakości Kandydat do Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych Szkoły Doktorskiej (będący beneficjentem programów „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki”) musi spełnić przynajmniej 3 z niżej wymienionych kryteriów osiągnięć najwyższej jakości:

  1.    posiadać wiodące autorstwo/współautorstwo monografii naukowej albo rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

  2.    posiadać wiodące autorstwo/współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

  3.    kierować obecnie  lub w przeszłości projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa albo odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego albo międzynarodowego;

  4.    posiadać wiodące autorstwo referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności i wygłosił go na prestiżowej ogólnopolskiej albo międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagraniczną uczelnię albo zagraniczną instytucję naukową;

  5.    uzyskać nagrodę indywidualną albo ma znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w prestiżowym konkursie o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni z co najmniej pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych;

  6.    posiadać dokument/wykazywać się umiejętnością praktycznego zastosowania wyników badań lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenie patentowe, przyznany patent albo wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie.

  8. Informacje dodatkowe 1.    O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych:

  a)   posiadający tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

  b)   beneficjenci programu „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki”;

  2.    Komisja Rekrutacyjna Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych (KR) dokonuje formalnej oceny przedłożonych dokumentów. Na podstawie tej oceny KR kwalifikuje kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej.

  3.    W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego KR ogłasza listę rankingową kandydatów.

   

   


   

  Rekrutacja 2024/2025:

  ZASADY REKRUTACJI
  1. Forma postępowania rekrutacyjnego

   

  Rozmowa kwalifikacyjna
  2.  Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej Prezentacja projektu badawczego przez kandydata oraz dyskusja dotycząca projektu.

  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia jedynie w formie ustnej, tj. bez użycia materiałów pomocniczych (takich jak: prezentacja multimedialna, wydruki schematów, poster) projekt badawczy uzgodniony z proponowanym promotorem (10 min).

  Po prezentacji następuje rozmowa z komisją (10-20 min) dotycząca projektu badawczego i planowanego sposobu jego realizacji.

  3. Zalecana literatura Brak
  4. Kryteria oceny  Kandydat otrzymuje punkty za:

  1.    rozmowę kwalifikacyjną (maksymalnie 50 pkt.);

  2.    wcześniejszą aktywność naukową, popularyzacyjną oraz  średnią ocen (maksymalnie 50 pkt.).

  Warunkiem koniecznym do umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest uzyskanie minimum 51 punktów, z czego  co najmniej 25 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej brane są pod uwagę:

  – przygotowanie opisu projektu badawczego;

  – sposób prezentacji projektu badawczego (atrakcyjność, klarowność i zwięzłość prezentacji);

  – wiedza kandydata dotycząca tematu projektu badawczego,

  – umiejscowienie projektu badawczego w aktualnym stanie wiedzy;

  – znajomość metod i technik związanych z realizacją projektu,

  – umiejętność argumentacji i uzasadniania celowości podjęcia realizacji projektu;

  – umiejętność formułowania hipotez/pytań badawczych,

  – odpowiedzi kandydata na pytania dotyczące projektu badawczego i jego realizacji.

  Punkty za rozmowę kwalifikacyjną stanowią średnią z punktów przyznawanych przez członków/egzaminatorów komisji rekrutacyjnej.

   

  Ocena końcowa z postępowania rekrutacyjnego liczona jest wg wzoru: Pk=Pr + Pd

  Pk – punktacja końcowa

  Pr – punkty za rozmowę kwalifikacyjną stanowiące średnią przyznanych punktów przez członków komisji/egzaminatorów (max. 50)

  Pd – punkty za wcześniejszą aktywność (max. 50)

  Liczba Pk jest zaokrąglana do pełnych 0,1 pkt. po wykonaniu wszystkich działań arytmetycznych.

   

    Szczegółowe kryteria oceny Wyniki postępowania rekrutacyjnego oceniane są w skali punktowej:

  I. Rozmowa kwalifikacyjna 0 – 50 pkt. (min. 25 pkt.)

  II.II. Wcześniejsza aktywność, w tym średnia ocen, aktywność naukowa i popularyzacyjna – 0 – 50 pkt.:

  1.               średnia ze studiów min. 3,7 (studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie): 0 – 5 pkt.  Kandydat uzyskuje 0,5 pkt. za każdą pełną 0,1 część całkowitej średniej ze studiów powyżej 4,0. Np. 0,5 pkt za średnią 4.1 – 4,19, 1 pkt. za średnią 4,2 – 4,29.

  2.               (współ)autorstwo publikacji (maksymalnie 24 pkt.).

  a)(współ)autorstwo publikacji w czasopiśmie z aktualnego wykazu MEiN:

  ·  publikacja za 20 pkt. – 4 pkt;

  ·  publikacja za 40 pkt. – 8 pkt;

  ·  publikacja za 70 pkt. – 12 pkt;

  ·  publikacja za 100 pkt. – 16 pkt;

  ·  publikacja za 140 lub 200 pkt. – 20 pkt.

  b)(współ)autorstwo książki/monografii* w języku angielskim: 16 pkt.;

  c) (współ)autorstwo książki/monografii* w języku polskim: 8 pkt.;

  d)(współ)autorstwo rozdziału w książce/monografii* w języku angielskim (z wyłączeniem materiałów pokonferencyjnych): 8 pkt.;

  e)(współ)autorstwo rozdziału w książce/monografii* w języku polskim (z wyłączeniem materiałów pokonferencyjnych): 4 pkt.;

  f)(współ)autorstwo prac opublikowanych w innych recenzowanych czasopismach: 2 pkt.;

  g)(współ)autorstwo publikacji popularno-naukowych w języku polskim: 1 pkt.;

  3.               aktywny udział w konferencjach: krajowych (referat, poster): 2 pkt. i międzynarodowych (referat, poster): 4 pkt. (maksymalnie 4 pkt.);

  4.               odbycie zagranicznego stażu naukowego 4 pkt. (maksymalnie 4 pkt.)

  5.               odbycie minimum 3-miesięcznego krajowego stażu naukowego w ramach wolontariatu 1 pkt (maksymalnie 1 pkt.);

  6.               aktywny udział w kole naukowym*** 1 pkt (maksymalnie 2 pkt.);

  7.               udział w inicjatywach popularno-naukowych typu: Mój Pierwszy Uniwersytet, Noc Biologów, Festiwal Nauki: 1 pkt. (maksymalnie 2 pkt.);

  8.               kierowanie projektami badawczy** 4 pkt. (maksymalnie 8 pkt.);

  * definicja monografii wg MEiN;

  ** projekt badawczy, na który kierownik zdobył finansowanie;

  *** aktywny udział w kole naukowym musi być poświadczony przez opiekuna koła. Wystawiony dokument musi zawierać uzasadnienie z wyszczególnieniem wykazu aktywności studenta.

  Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 51 pkt. (z czego co najmniej 25 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej)
  Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 100 pkt. 
  5. Język postępowania rekrutacyjnego Dla kandydatów z Polski i cudzoziemców – język polski.
  6. Wymagane dokumenty 1.            podanie w sprawie przyjęcia wydrukowane z systemu IRK podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

  2.            kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub w przypadku beneficjentów programów „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki” – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta programów „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki”. Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille;

  3.            zaświadczenia/zaświadczenie o średniej ocen:

  a.     w przypadku ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia – średnia ocen jest liczona jako średnia z dwóch średnich arytmetycznych ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych na studiach I i II stopnia (nie jest brana pod uwagę ocena z egzaminów dyplomowych);

  b.     w przypadku ukończenia jednolitych studiów magisterskich – średnia ocen jest liczona jako średnia arytmetyczna ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych na studiach (nie jest brana pod uwagę ocena z egzaminów dyplomowych);

  c.     w przypadku beneficjentów programów „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki” – średnia ocen jest liczona jako średnia arytmetyczna ocen wszystkich przedmiotów zrealizowanych na studiach pierwszego stopnia (nie jest brana pod uwagę ocena z egzaminu dyplomowego) lub trzech lat jednolitych studiów magisterskich;

  4.projekt pracy doktorskiej;

  5.oświadczenie kierownika jednostki, w której będzie realizowana rozprawa doktorska o zgodzie na wykonywanie przez kandydata pracy doktorskiej oraz zapewnieniu odpowiedniego obciążenia dydaktycznego w przypadku przyjęcia kandydata do Szkoły Doktorskiej;

  6. oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki nad wykonywaną pracą doktorską oraz zapewnieniu stanowiska badawczego na czas realizacji pracy doktorskiej w przypadku przyjęcia kandydata do Szkoły Doktorskiej;

  7.opinia planowanego promotora o kandydacie;

  8.dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2:

  a.     zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie co najmniej B2 lub

  b.     zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego lub

  c.     certyfikat (TOEFL, IELTS, FCE, TELC B2, 5,5-6,0, BEC Vantage) lub inny równoważny międzynarodowy certyfikat, honorowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, potwierdzający zdanie egzaminu z języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub

  d.     suplement do dyplomu zawierający powyższą informację lub

  e.     zaświadczenie/certyfikat wydane/y przez macierzystą Uczelnię;

  Zwolnieni z konieczności przedstawiania jednego z powyższych dokumentów mogą być kandydaci:

  a.            dla których język angielski był językiem wykładowym podczas ukończonych studiów (informacja o języku wykładowym musi być podana na dyplomie lub w suplemencie do dyplomu, ewentualnie transkrypcje ocen);

  b.            dla których język angielski jest językiem ojczystym;

  c.            którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wskazany w suplemencie do dyplomu;

  9.            wykaz dokumentów potwierdzających uzyskanie osiągnięć wymienionych w punktach 2-8 Szczegółowych kryteriów oceny niniejszych zasad rekrutacji. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia. W przypadku publikacji wymagane są kopie pierwszych stron prac naukowych z informacją czy publikacja znajduje się w aktualnym wykazie MEiN i jeżeli się znajduje w tym wykazie to podanie liczby punktów za publikację;

  10.          oświadczenie kandydata zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopnia doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego Kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

  11. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

  Wszystkie dokumenty rekrutacyjne muszą być w języku polskim. W przypadku dyplomów uzyskanych za granicą tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych  prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula.

  7.  Osiągnięcia najwyższej jakości  Kandydat do Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych Szkoły Doktorskiej (będący beneficjentem programów „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki”) musi spełnić przynajmniej 3 z niżej wymienionych kryteriów osiągnięć najwyższej jakości:

  1.    posiadać wiodące autorstwo/współautorstwo monografii naukowej albo rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 Ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce;

  2.    posiadać wiodące autorstwo/współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie  z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

  3.    kierować obecnie  lub w przeszłości projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa albo odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego albo międzynarodowego;

  4.    posiadać wiodące autorstwo referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności i wygłosił go na prestiżowej ogólnopolskiej albo międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagraniczną uczelnię albo zagraniczną instytucję naukową;

  5.    uzyskać nagrodę indywidualną albo ma znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w prestiżowym konkursie o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni z co najmniej pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych;

  6.    posiadać dokument/wykazywać się umiejętnością praktycznego zastosowania wyników badań lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenie patentowe, przyznany patent albo wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie.

  8. Informacje dodatkowe 1.    O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych:

  a.   posiadający tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

  b.   beneficjenci programu „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki”;

  2.    Komisja Rekrutacyjna Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych (KR) dokonuje formalnej oceny przedłożonych dokumentów. Na podstawie tej oceny KR kwalifikuje kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej.

  3.    W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego KR ogłasza listę rankingową kandydatów.

   

   


   

  HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

  KOLEGIUM DOKTORSKIE NAUK BIOLOGICZNYCH

  w dyscyplinie naukowej:

  nauki biologiczne

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
  Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 3 czerwca 2024 r.

  www.irka.uni.wroc.pl

  Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 5 września 2024 r. do godz. 23:59
  Termin i miejsce składania dokumentów 26 sierpnia – 6 września 2024 r.
  w godzinach od 10:00 do 14:00

   

  Dziekanat WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH

  Uniwersytetu Wrocławskiego

  ul. S. Przybyszewskiego 63, 51-148 Wrocław pokój nr 47

   

  lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
  www.irka.uni.wroc.pl

  w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025

  10 września 2024 r.

  Dziekanat WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH

  Uniwersytetu Wrocławskiego

  ul. S. Przybyszewskiego 63, 51-148 Wrocław

  Pokój nr 47

  Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 10 – 11 września 2024 r. od godz. 9:00

   

  Budynek WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH

  Uniwersytetu Wrocławskiego

  ul. S. Przybyszewskiego 63, 51-148 Wrocław pokój nr 37

   

  Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego

   

  13 września 2024 r. do godz. 13:00
  Dodatkowe informacje W przypadku niewypełnienia limitu miejsc może odbyć się dodatkowa rekrutacja do Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych. Harmonogram ewentualnej rekrutacji dodatkowej, uwzględniającej liczbę wolnych miejsc, zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.

   

  • Wzory formularzy Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych Pobierz pdf
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego_ENG Pobierz pdf

   

   

  L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
  1 Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·        językoznawstwo

  ·        literaturoznawstwo

  ·        nauki o komunikacji społecznej i mediach

  16
  2 Kolegium Doktorskie Filozofii ·        filozofia 5
  3 Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·        nauki o bezpieczeństwie 3
  4 Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·        nauki o polityce i administracji 5
  5 Kolegium Doktorskie Socjologii ·        nauki socjologiczne 4
  6 Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·        archeologia

  ·        nauki o sztuce

  ·        nauki o kulturze i religii

  9
  7 Kolegium Doktorskie Historii ·        historia 6
  8 Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·        pedagogika 3
  9 Kolegium Doktorskie Psychologii ·        psychologia 4
  10 Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·        nauki prawne 8
  11 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·        nauki biologiczne 7
  12 Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·        nauki o Ziemi i środowisku

  ·        geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

  8
  13 Kolegium Doktorskie Matematyki ·        matematyka 8
  14 Kolegium Doktorskie Informatyki ·        informatyka 8
  15 Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·        nauki fizyczne

  ·        astronomia

  7
  16 Kolegium Doktorskie Chemii · nauki chemiczne 12
  17 Kolegium Doktorskie Nauk Biomedycznych · nauki medyczne
  . inżynieria biomedyczna
  12
  18 Kolegium Doktorskie Stosunków Międzynarodowych · stosunki międzynarodowe 3

   

  Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
  .

  Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  1.  obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA  strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

        a. cudzoziemca – obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i  Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.), oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


  2. 
  osób posiadających ważną Kartę Polaka lub osób, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;


  3.
  osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadaczy karty stałego pobytu);


  4.
  osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;


  5.
  osób którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis)


  6.
  osób posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze karty pobytu z adnotacją „uchodźca” lub decyzji o jej przyznaniu);


  7.
  osób posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;


  8.
  osób będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkających na terytorium Polski;


  9.
  osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


  10.
  osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


  11.
  osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis;


  12. 
  osób posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

   

  Termin i miejsce składania dokumentów 26 sierpnia – 6 września 2024 r.
  w godzinach od 10:00 do 14:00

   

  Dziekanat WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH

  Uniwersytetu Wrocławskiego

  ul. S. Przybyszewskiego 63, 51-148 Wrocław pokój nr 47

   

  lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
  www.irka.uni.wroc.pl

  w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025

  Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025 10 września 2024 r.

  Dziekanat WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH

  Uniwersytetu Wrocławskiego

  ul. S. Przybyszewskiego 63, 51-148 Wrocław

  Pokój nr 47

  Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 10 – 11 września 2024 r. od godz. 9:00

  Budynek WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH

  Uniwersytetu Wrocławskiego

  ul. S. Przybyszewskiego 63, 51-148 Wrocław pokój nr 37

  Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 13 września 2024 r. do godz. 13:00
  Dodatkowe informacje W przypadku niewypełnienia limitu miejsc może odbyć się dodatkowa rekrutacja do Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych. Harmonogram ewentualnej rekrutacji dodatkowej, uwzględniającej liczbę wolnych miejsc, zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.

  Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

  dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UWr

   

  Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

  mgr Izabela Radziszewska

  tel.+48 71 375 63 63

  e-mail: izabela.radziszewska@uwr.edu.pl