Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI BIOLOGICZNE Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej – PROGRAM KSZTAŁCENIA W KOLEGIUM DOKTORSKIM NAUK BIOLOGICZNYCH SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO w dyscyplinie naukowej – nauki biologiczne
Nazwa Wydziału: Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Biotechnologii
Nazwa Kolegium Doktorskiego:  Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Kierownik Kolegium Doktorskiego – dr hab. Izabela Jędrzejowska

Okres kształcenia – 4 lata

Program :

Wymiar zajęć w ciągu czterech lat studiów wynosi minimum 296 godzin w tym:
30 godzin zajęć do wyboru w ramach Szkoły Doktorskiej
30 godzin zajęć do wyboru w ramach Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych
186 godzin zajęć obowiązkowych w ramach Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych
40 godzin (minimum) praktyk zawodowych

Ponadto w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej doktoranci realizują indywidualne projekty badawcze pod opieką promotora (promotorów), publikują wyniki badań, uczestniczą w konferencjach i sympozjach naukowych (krajowych i zagranicznych), biorą udział w działaniach organizacyjnych.

Więcej informacji

Sylwetka absolwenta

Program kształcenia wraz ze szczegółowymi efektami uczenia się

Wiedza – doktorant zna i rozumie:

-w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla nauk biologicznych
– główne tendencje rozwojowe nauk biologicznych,
– metodologię badań naukowych, zasady upowszechniania działalności naukowej,
– fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji,
– ekonomiczne, prawne i inne istotne uwarunkowania działalności badawczej,
– zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników badań działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami

Umiejętności – doktorant potrafi:

– wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym: definiować cel i przedmiot badań, formułować hipotezę badawczą, rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować, wnioskować na podstawie wyników badań,
– dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych,
– transferować wyniki badań do sfery gospodarczej i społecznej,
– komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym,
– upowszechniać wyniki działalności naukowej także w formach popularnych,
– uczestniczyć w dyskursie naukowym,
– posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym,
– planować i realizować indywidualne i grupowe przedsięwzięcie badawcze, także w środowisku międzynarodowym,
– samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób,
– planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi,

Kompetencje społeczne – doktorant jest gotów do:

– krytycznej oceny dorobku nauk biologicznych,
– krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój nauk biologicznych, a w szczególności jest zdolny do samokrytycznej oceny w pracy twórczej i dydaktycznej,
– uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych,

a w szczególności jest świadomy potrzeby stałej aktualizacji wiedzy i dokształcania,

– wypełnianie zobowiązań społecznych badaczy,
– inicjowania działań na rzecz interesu publicznego,
– myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, a w szczególności jest świadomy potrzeby stałej aktualizacji wiedzy i dokształcania oraz pozyskiwania źródeł finansowania badań naukowych,
– podtrzymania i rozwijania etosu środowisk badawczych w tym prowadzenia badań w sposób niezależny oraz respektowania zasady publicznej własności wyników badań z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej

Rekrutacja 2022/2023:

Nazwa Wydziału Wydział Nauk Biologicznych
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych
Dyscyplina naukowa Nauki biologiczne
ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego  
  egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna* Rozmowa kwalifikacyjna
2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/rozmowy kwalifikacyjnej Prezentacja projektu badawczego przez kandydata oraz dyskusja dotycząca projektu.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia jedynie w formie ustnej, tj. bez użycia materiałów pomocniczych (takich jak: prezentacja multimedialna, wydruki schematów, poster) projekt badawczy uzgodniony z proponowanym promotorem (10 min).

Po prezentacji następuje rozmowa z komisją (10-20 min) dotycząca projektu badawczego i planowanego sposobu jego realizacji (metodyka, plan pracy).

 

3. Zalecana literatura  
4. Kryteria oceny  Kandydat otrzymuje punkty za:

1. rozmowę kwalifikacyjną (maksymalnie 75 pkt.);

2. wcześniejszą aktywność, w tym średnią ocen, aktywność naukową i popularyzacyjną (łącznie maksymalnie 25 pkt.).

Warunkiem koniecznym do umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest uzyskanie minimum 40 punktów, z czego co najmniej 30 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej brane są pod uwagę:

– przygotowanie opisu projektu badawczego;

– sposób prezentacji projektu badawczego (atrakcyjność, klarowność i zwięzłość prezentacji);

-wiedza kandydata dotycząca tematu projektu badawczego;

– umiejscowienie projektu badawczego w aktualnym stanie wiedzy;

– znajomość metod i technik związanych z realizacją projektu;

– umiejętność argumentacji i uzasadniania celowości podjęcia realizacji projektu;

– umiejętność formułowania hipotez/pytań badawczych;

-odpowiedzi kandydata na pytania dotyczące projektu badawczego i jego realizacji.

Punkty za rozmowę kwalifikacyjną stanowią średnią z punktów przyznawanych przez członków/egzaminatorów komisji rekrutacyjnej.

Ocena końcowa z postępowania rekrutacyjnego liczona jest wg wzoru: Pk=Pr + Pd

Pk – punktacja końcowa

Pr – punkty za rozmowę kwalifikacyjną stanowiące średnią przyznanych punktów przez członków komisji/egzaminatorów

Pd – punkty za wcześniejszą aktywność

Liczba Pk jest zaokrąglana do pełnych 0,1 pkt. po wykonaniu wszystkich działań arytmetycznych.

 

  Szczegółowe kryteria oceny Postępowanie rekrutacyjne poprzedzone jest składaniem propozycji tematów badawczych przez profesorów i doktorów habilitowanych, zatrudnionych na Wydziale Nauk Biologicznych oraz Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, lub przez kandydatów na doktorantów po uzgodnieniu propozycji tematów z przyszłymi promotorami. Informacje dotyczące proponowanych tematów badawczych zostaną umieszczane na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych.

Propozycje tematów badawczych zgłaszane są w terminie: od 1 do 20 czerwca 2022 r. oraz od 30 sierpnia do 3 września 2022 r.

Proponowani promotorzy przeprowadzają wstępne rozmowy z kandydatami, które stanowią podstawę do wystawienia opinii kandydatom.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego oceniane są w skali punktowej:

 

1) Rozmowa kwalifikacyjna 0 – 75 pkt. (min. 30 pkt. do umieszczenia kandydata na liście rankingowej);

2) Wcześniejsza aktywność, w tym średnia ocen, aktywność naukowa i popularyzacyjna – 0-25 pkt. (łącznie nie więcej niż 25 pkt.);

• średnia ze studiów (studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie): 0 – 5 pkt. Kandydat uzyskuje 0,5 pkt. za każdą pełną 0,1 część całkowitej średniej ze studiów powyżej 4,0. Np. 0,5 pkt za średnią 4,1 – 4,19; 1 pkt. za średnią 4,2 – 4,29.

• (współ)autorstwo publikacji w czasopiśmie z aktualnego wykazu MEiN: 0-10 pkt.;

• (współ)autorstwo książki/monografii* w języku angielskim: 7 pkt.;

• (współ)autorstwo książki/monografii* w języku polskim: 4 pkt.;

• (współ)autorstwo rozdziału w książce/monografii* w języku angielskim (z wyłączeniem materiałów pokonferencyjnych): 2 pkt.;

• (współ)autorstwo rozdziału w książce/monografii* w języku polskim (z wyłączeniem materiałów pokonferencyjnych): 1 pkt.;

• (współ)autorstwo prac opublikowanych w innych recenzowanych czasopismach: 0,5 pkt.;

• (współ)autorstwo publikacji popularno-naukowych w języku polskim: 0,5 pkt. (ale za wszystkie takie publikacje można uzyskać nie więcej niż 1 pkt.);

• aktywny udział w konferencjach: krajowych (referat, poster): 0,5 pkt. i międzynarodowych (referat, poster): 1 pkt. (ale za wszystkie takie komunikaty można uzyskać nie więcej niż 1,5 pkt.);

• odbycie zagranicznego stażu naukowego (co najmniej 3 miesiące) lub roczny krajowy staż naukowy w ramach wolontariatu, roczne praktyki zawodowe nie objęte planem studiów: 2 pkt. (ale za wszystkie takie aktywności można uzyskać nie więcej niż 2 pkt.);

• działalność w kole naukowym 0,5 pkt. (ale za wszystkie takie działalności można uzyskać nie więcej niż 1 pkt.);

• udział w inicjatywach popularno-naukowych typu: Mój Pierwszy Uniwersytet, Noc Biologów, Festiwal Nauki: 0,5 pkt. (ale za wszystkie takie formy aktywności można uzyskać nie więcej niż 1,5 pkt.);

• kierowanie projektami grantowymi 2 pkt. (ale za wszystkie takie działalności można uzyskać nie więcej niż 2 pkt.);

* definicja monografii wg MEiN.

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 40 pkt. (z czego co najmniej 30 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej)
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 100 pkt. wyliczonych wg wzoru Pk=Pr + Pd

Pk – punktacja końcowa

Pr – punkty za rozmowę kwalifikacyjną stanowiące średnią przyznanych punktów przez członków komisji/egzaminatorów (max. 75)

Pd – punkty za wcześniejszą aktywność (max. 25)

5. Język postępowania rekrutacyjnego Dla kandydatów z Polski – język polski, dla cudzoziemców – język polski lub język angielski
6. Wymagane dokumenty 1. podanie w sprawie przyjęcia wydrukowane z systemu IRK podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta „Diamentowego Grantu”. Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille;

3. wyciąg ocen z przebiegu studiów pierwszego i drugiego stopnia lub z jednolitych studiów magisterskich – średnia ocen jest liczona jako średnia arytmetyczna ocen wszystkich przedmiotów zrealizowanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia (nie jest brana pod uwagę ocena z egzaminów dyplomowych); w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant”: wyciąg ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia lub trzech lat jednolitych studiów magisterskich – średnia ocen jest liczona jako średnia arytmetyczna ocen wszystkich przedmiotów zrealizowanych na studiach pierwszego stopnia (nie jest brana pod uwagę ocena z egzaminu dyplomowego) lub trzech lat jednolitych studiów magisterskich;

4. projekt pracy doktorskiej;

5. oświadczenie kierownika jednostki, w której będzie realizowana rozprawa doktorska o zgodzie na wykonywanie przez kandydata pracy doktorskiej oraz zapewnieniu odpowiedniego obciążenia dydaktycznego w przypadku przyjęcia kandydata do Szkoły Doktorskiej;

6. oświadczenie planowanego promotora, w której będzie realizowana rozprawa doktorska o podjęciu się opieki nad wykonywaną pracą doktorską oraz zapewnieniu stanowiska badawczego na czas realizacji pracy doktorskiej w przypadku przyjęcia kandydata do Szkoły Doktorskiej;

7. opinia planowanego promotora o kandydacie;

8. zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języka Obcego lub certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2;

9. dodatkowo należy dołączyć inne dokumenty, jeżeli kandydat takie posiada np. dotyczące zatrudnienia, zagranicznych staży naukowych, działalności w kołach naukowych, kopie pierwszych stron prac naukowych z informacją czy publikacja znajduje się w aktualnym wykazie MEiN, i jeżeli znajduje się w tym wykazie, to podanie liczby punktów za publikację, referencje, dokumenty potwierdzające uczestnictwo w konferencjach, projektach popularno-naukowych;

10. oświadczenie kandydata zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego Kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

11. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Cudzoziemcy dodatkowo składają tłumaczenia na język polski dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w punktach 2 i 3.

Dokumenty z punktów 4, 8 i 9 wymagają tłumaczenia na język polski jeśli są przygotowane w języku obcym innym niż język angielski.

 

7. Informacje dodatkowe

 

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych:

a) posiadający tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny lub w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” zaświadczenie o średniej ze studiów pierwszego stopnia bądź z ukończonych trzech lat jednolitych studiów magisterskich;

b) ponadto kandydaci są zobowiązani przedstawić potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (+TOEFL IBT, IELTS, FCE, TELC B2, certyfikat ze Studium Praktycznej Nauki Języka Obcego B2).

1) Komisja Rekrutacyjna Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych (KR) dokonuje formalnej oceny przedłożonych dokumentów. Na podstawie tej oceny KR kwalifikuje kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej.

2) W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego KR przedstawia listę rankingową kandydatów. Na podstawie tej listy podejmuje decyzję o przyjęciu do Szkoły Doktorskiej, przy czym warunkiem

umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest uzyskanie minimum 40 pkt. (z czego co najmniej 30 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej).

3) Jeśli dwóch kandydatów uzyska taką samą punktację końcową, co skutkowałoby zakwalifikowaniem większej liczby kandydatów niż liczba dostępnych miejsc, zakwalifikowany zostaje kandydat z wyższą punktacją z rozmowy kwalifikacyjnej (Pr) lub kandydat, którego plan badawczy realizowany będzie w ramach projektu badawczego, który uzyskał finansowanie spoza Uniwersytetu Wrocławskiego przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych.

4) W przypadku, gdy do realizacji tego samego tematu badawczego zgłosi się więcej niż jedna osoba, na liście rankingowej osób do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej znajdzie się ten kandydat, który w postępowaniu rekrutacyjnym uzyska najwięcej punktów z zastrzeżeniem punktu 3.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE NAUK BIOLOGICZNYCH

w dyscyplinie naukowej:

nauki biologiczne

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 1 czerwca 2022 r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 5 września 2022 r. godz. 10:00
Termin i miejsce składania dokumentów Od dnia 22 sierpnia 2022 r. do dnia 5 września 2022r. do godz. 15:00

Wydział Nauk Biologicznych

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. S. Przybyszewskiego 63, pok. nr 41

51-148 Wrocław

 

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023 Do dnia 23 września 2022r.

Wydział Nauk Biologicznych

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. S. Przybyszewskiego 63, pok. nr 41

51-148 Wrocław

 

 

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego I termin – 12 i 13 września 2022 r. o godz. 9:00

II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I terminie) – 20 września 2022r. o godz. 9:00;

ul. Przybyszewskiego 63, sala nr 401

51-148 Wrocław

 

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego

 

22 września 2022 r. godz. 13:00
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Rozmowa kwalifikacyjna w formie zdalnej
  • Wzory formularzy Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych Pobierz pdf
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego_ENG Pobierz pdf
L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
1 Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·        językoznawstwo

·        literaturoznawstwo

·        nauki o komunikacji społecznej i mediach

16
2 Kolegium Doktorskie Filozofii ·        filozofia 4
3 Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·        nauki o bezpieczeństwie 3
4 Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·        nauki o polityce i administracji 8
5 Kolegium Doktorskie Socjologii ·        nauki socjologiczne 4
6 Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·        archeologia

·        nauki o sztuce

·        nauki o kulturze i religii

9
7 Kolegium Doktorskie Historii ·        historia 5
8 Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·        pedagogika 4
9 Kolegium Doktorskie Psychologii ·        psychologia 4
10 Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·        nauki prawne 7
11 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·        nauki biologiczne 19
12 Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·        nauki o Ziemi i środowisku

·        geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

8
13 Kolegium Doktorskie Matematyki ·        matematyka 8
14 Kolegium Doktorskie Informatyki ·        informatyka 8
15 Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·        nauki fizyczne

·        astronomia

7
16 Kolegium Doktorskie Chemii ·        nauki chemiczne 12
Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
  4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
  6. posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

Uni.wroc.pl

Uni.wroc.pl postępowanie rekrutacyjne.

Cudzoziemcy dodatkowo składają tłumaczenia na język polski dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w punktach 2 i 3.

Dokumenty z punktów 4, 8 i 9 wymagają tłumaczenia na język polski jeśli są przygotowane w języku obcym innym niż język angielski.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Izabela Jędrzejowska

 

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

mgr Izabela Radziszewska

tel. 71 375 62 31

e-mail: izabela.radziszewska@uwr.edu.pl

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:

I termin – 12 i 13 września 2022 r. o godz. 9:00

II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I terminie) – 20 września 2022r. o godz. 9:00;

ul. Przybyszewskiego 63, sala nr 401

51-148 Wrocław

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego:

22 września 2022 r. godz. 13:00

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Od dnia 22 sierpnia 2022 r. do dnia 5 września 2022r. do godz. 15:00

Wydział Nauk Biologicznych

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. S. Przybyszewskiego 63, pok. nr 41

51-148 Wrocław

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej:

Do dnia 23 września 2022r.

Wydział Nauk Biologicznych

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. S. Przybyszewskiego 63, pok. nr 41

51-148 Wrocław