Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI BIOLOGICZNE Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

 


 

Rekrutacja: 2020/2021:

Nazwa Wydziału Wydział Nauk Biologicznych

Wydział Biotechnologii

Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych
Dyscyplina naukowa Nauki biologiczne
ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego  
  egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna* Rozmowa kwalifikacyjna
2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/rozmowy kwalifikacyjnej Rozmowa kwalifikacyjna koncentruje się wokół projektu pracy doktorskiej i polega na prezentacji projektu badawczego przez kandydata oraz dyskusji na jego temat.
3. Zalecana literatura  
4. Kryteria oceny Przy ocenie rozmowy kwalifikacyjnej brana jest pod uwagę wiedza dotycząca tematu projektu badawczego, znajomość metod i technik, umiejętności argumentacji i uzasadniania.

Kandydat uzyskuje dodatkowe punkty za średnią ze studiów 3,7 lub wyższą, wykazanie się znajomością języka angielskiego na poziomie wyższym niż B2 oraz z tytułu posiadanej publikacji, aktywnego uczestnictwa w konferencji naukowej itp.

  Szczegółowe kryteria oceny Wyniki postępowania rekrutacyjnego oceniane są w skali punktowej:

1) Średnia ze studiów (studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie): 0 – 15 pkt.

Kandydat uzyskuje:

1 pkt. za średnią 3,7-3,8

3 pkt. za średnią 3,81-3,9

5 pkt. za średnią 3,91-4.0

oraz punkty dodatkowe za każdą pełną 0,1 część całkowitej średniej ze studiów powyżej 4,0. Punkty dodatkowe obliczane są po zaokrągleniu średniej do części dziesiętnych np. 2 pkt. za średnią 4,23 (4,2), ale 3 pkt. za średnią 4,29 (4,3).

2) Rozmowa kwalifikacyjna (minimum 10 pkt.): 0 – 30 pkt.;

3) Potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym: (B2 = 0 pkt., C1 = 1 pkt., C2 = 2 pkt.): 0 – 2 pkt.;

4) Kandydat uzyskuje punkty dodatkowe za aktywność naukową z tytułu posiadanej publikacji, aktywnego uczestnictwa w konferencji naukowej itp. (łącznie nie więcej niż 20 pkt.):

a) (współ)autorstwo publikacji w czasopiśmie z aktualnego wykazu MNiSW: 0-10 pkt.;

b) (współ)autorstwo książki/monografii* w języku angielskim: 7 pkt.;

c) (współ)autorstwo książki/monografii* w języku polskim: 4 pkt.;

d) (współ)autorstwo rozdziału w książce/monografii* w języku angielskim (z wyłączeniem materiałów pokonferencyjnych): 2 pkt.;

e) (współ)autorstwo rozdziału w książce/monografii* w języku polskim (z wyłączeniem materiałów pokonferencyjnych): 1 pkt.;

f) (współ)autorstwo prac opublikowanych w innych recenzowanych czasopismach: 0,5 pkt.;

g) (współ)autorstwo publikacji popularno-naukowych w języku polskim: 0,5 pkt. (ale za wszystkie takie publikacje można uzyskać nie więcej niż 1 pkt.);

h) udział w konferencjach: krajowych (referat, poster): 0,5 pkt. i międzynarodowych (referat, poster): 1 pkt. (ale za wszystkie takie komunikaty można uzyskać nie więcej niż 1,5 pkt.);

i) odbycie zagranicznego stażu naukowego (co najmniej 3 miesiące) lub roczny krajowy staż naukowy w ramach wolontariatu, roczne praktyki zawodowe nie objęte planem studiów: 2 pkt. (ale za wszystkie takie aktywności można uzyskać nie więcej niż 2 pkt.);

j) udokumentowana działalność w kole naukowym 0,5 pkt. (ale za wszystkie takie działalności można uzyskać nie więcej niż 1 pkt.);

k) udział w inicjatywach popularno-naukowych typu: Mój Pierwszy Uniwersytet, Noc Biologów, Festiwal Nauki: 0,5 pkt. (ale za wszystkie takie formy aktywności można uzyskać nie więcej niż 1,5 pkt.);

l) kierowanie projektami grantowymi 2 pkt. (ale za wszystkie takie działalności można uzyskać nie więcej niż 2 pkt.).

* definicja monografii wg MNiSW: Monografie zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe;

2) zawierają bibliografię naukową;

3) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;

4) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy;

5) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 10 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 67 pkt.
5. Język postępowania rekrutacyjnego Dla kandydatów z Polski – język polski, dla cudzoziemców – język polski lub język angielski
6. Wymagane dokumenty 1. podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK lub IRC podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

2. jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm);

3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta „Diamentowego Grantu”. Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille;

4. wyciąg ocen z przebiegu studiów pierwszego i drugiego stopnia lub z jednolitych studiów magisterskich – średnia ocen jest liczona jako średnia arytmetyczna ocen wszystkich przedmiotów zrealizowanych na studiach I i II stopnia (nie jest brana pod uwagę ocena z egzaminów dyplomowych); w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant”: wyciąg ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia lub trzech lat jednolitych studiów magisterskich – średnia ocen jest liczona jako średnia arytmetyczna ocen wszystkich przedmiotów zrealizowanych na studiach pierwszego stopnia (nie jest brana pod uwagę ocena z egzaminu dyplomowego) lub trzech lat jednolitych studiów magisterskich;

5. projekt pracy doktorskiej;

6. oświadczenie planowanego promotora i kierownika jednostki, w której będzie realizowana rozprawa doktorska o podjęciu się opieki nad wykonywaną pracą doktorską oraz zapewnieniu stanowiska badawczego na czas realizacji pracy doktorskiej w przypadku przyjęcia kandydata na do szkoły doktorskiej;

7. opinia planowanego promotora o przydatności do pracy naukowej;

8. zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języka Obcego lub certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2;

9. dodatkowo należy dołączyć inne dokumenty, jeżeli kandydat takie posiada np. dotyczące zatrudnienia, zagranicznych staży naukowych, działalności w kołach naukowych, kopie pierwszych stron prac naukowych z informacją czy publikacja znajduje się w aktualnym wykazie MNiSW i jeżeli się znajduje w tym wykazie to podanie liczby punktów za publikację, referencje, dokumenty potwierdzające uczestnictwo w konferencjach, projektach popularno-naukowych;

10. oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

11. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1.tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.  Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

2. kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).

7. Informacje dodatkowe O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych:

a) posiadający tytuł magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny lub w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” zaświadczenie o średniej ze studiów pierwszego stopnia bądź z ukończonych trzech lat jednolitych studiów magisterskich;

b) ponadto kandydaci są zobowiązani przedstawić potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (+TOEFL IBT, IELTS, FCE, TELC B2, Egzamin certyfikujący Studium Praktycznej Nauki Języka Obcego B2).

1) Postępowanie rekrutacyjne poprzedzone jest składaniem przez profesorów i doktorów habilitowanych, zatrudnionych na Wydziale Nauk Biologicznych oraz Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, propozycji tematów badawczych. Informacje dotyczące proponowanych tematów badawczych zostaną umieszczane na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Autorzy tematów przeprowadzają wstępne rozmowy z kandydatami, które stanowią podstawę do wystawienia opinii kandydatom.

2) Komisja Rekrutacyjna Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych (KR) dokonuje formalnej oceny przedłożonych dokumentów. Na podstawie tej oceny KR kwalifikuje kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej.

3) Ocena końcowa w postępowaniu rekrutacyjnym jest sumą liczby punktów przyznanych za poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego.

4) W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego KR przedstawia listę rankingową kandydatów. Na podstawie tej listy podejmuje decyzję o przyjęciu do szkoły doktorskiej.

5) W przypadku, gdy do realizacji tego samego tematu badawczego zgłosi się więcej niż jedna osoba, na liście rankingowej osób do przyjęcia do szkoły doktorskiej znajdzie się ten kandydat, który w postępowaniu rekrutacyjnym uzyska najwięcej punktów.

6) Warunkiem umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest uzyskanie minimum 10 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021 będzie opublikowany w marcu 2020 r.

KOLEGIUM DOKTORSKIE  NAUK BIOLOGICZNYCH

w dyscyplinie naukowej:
nauki biologiczne

L.p.  

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

1 Termin elektronicznej rejestracji 5 lipca 2019 r. – 11 września 2019 r.
2 Termin i miejsce składania dokumentów do 12 września 2019 r.

Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych

ul. Kuźnicza 35

50-138 Wrocław

 

3 Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej

(jeden lub dwa –  uzależniony  od liczby  kandydatów)

I.   18 września 2019 r., od godz. 09:00
Wydział  Nauk Biologicznych
sala nr 10
ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław
lub/iII.  20 września 2019 r., od godz. 9:00

Wydział  Nauk Biologicznych
sala nr 10
ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

4 Termin i miejsce egzaminu ze znajomości języka obcego dla zainteresowanych 15 czerwca 2019 r. (sobota)

o godz. 9:00
Studium Praktycznej  Nauki Języków Obcych UWr, pok. 3 (parter)

pl. Bp. Nankiera 2/3

50-140 Wrocław

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/156

 

5 Termin  ogłoszenia wyników rekrutacji do 25 września 2019 r.

 

 

  • Wzory formularzy Kolegium doktorskie nauk biologicznych Pobierz pdf

Sekretarze Komisji Rekrutacyjnej

Alina Surowiec  (obsługa Wydziału Nauk Biologicznych)

tel. 71 3752 221

e-mail: alina.surowiec@uwr.edu.pl

 

Violetta Trzyna (obsługa Wydziału Biotechnologii)

tel. 71 3756 368

e-mail: violetta.trzyna@uwr.edu.pl