Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI BIOLOGICZNE Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej – PROGRAM KSZTAŁCENIA W KOLEGIUM DOKTORSKIM NAUK BIOLOGICZNYCH SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO w dyscyplinie naukowej – nauki biologiczne
Nazwa Wydziału: Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Biotechnologii
Nazwa Kolegium Doktorskiego:  Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Kierownik Kolegium Doktorskiego – dr hab. Izabela Jędrzejowska

Okres kształcenia – 4 lata

Program :

Wymiar zajęć w ciągu czterech lat studiów wynosi minimum 296 godzin w tym:
30 godzin zajęć do wyboru w ramach Szkoły Doktorskiej
30 godzin zajęć do wyboru w ramach Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych
186 godzin zajęć obowiązkowych w ramach Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych
40 godzin (minimum) praktyk zawodowych

Ponadto w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej doktoranci realizują indywidualne projekty badawcze pod opieką promotora (promotorów), publikują wyniki badań, uczestniczą w konferencjach i sympozjach naukowych (krajowych i zagranicznych), biorą udział w działaniach organizacyjnych.

Więcej informacji

Sylwetka absolwenta

Program kształcenia wraz ze szczegółowymi efektami uczenia się

Wiedza – doktorant zna i rozumie:

-w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla nauk biologicznych
– główne tendencje rozwojowe nauk biologicznych,
– metodologię badań naukowych, zasady upowszechniania działalności naukowej,
– fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji,
– ekonomiczne, prawne i inne istotne uwarunkowania działalności badawczej,
– zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników badań działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami

Umiejętności – doktorant potrafi:

– wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym: definiować cel i przedmiot badań, formułować hipotezę badawczą, rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować, wnioskować na podstawie wyników badań,
– dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych,
– transferować wyniki badań do sfery gospodarczej i społecznej,
– komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym,
– upowszechniać wyniki działalności naukowej także w formach popularnych,
– uczestniczyć w dyskursie naukowym,
– posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym,
– planować i realizować indywidualne i grupowe przedsięwzięcie badawcze, także w środowisku międzynarodowym,
– samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób,
– planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi,

Kompetencje społeczne – doktorant jest gotów do:

– krytycznej oceny dorobku nauk biologicznych,
– krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój nauk biologicznych, a w szczególności jest zdolny do samokrytycznej oceny w pracy twórczej i dydaktycznej,
– uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych,

a w szczególności jest świadomy potrzeby stałej aktualizacji wiedzy i dokształcania,

– wypełnianie zobowiązań społecznych badaczy,
– inicjowania działań na rzecz interesu publicznego,
– myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, a w szczególności jest świadomy potrzeby stałej aktualizacji wiedzy i dokształcania oraz pozyskiwania źródeł finansowania badań naukowych,
– podtrzymania i rozwijania etosu środowisk badawczych w tym prowadzenia badań w sposób niezależny oraz respektowania zasady publicznej własności wyników badań z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE NAUK BIOLOGICZNYCH

w dyscyplinie naukowej: nauki biologiczne

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji Doktorat wdrożeniowy: 01.06.2021 r. Pozostali kandydaci:

I             tura 01.06.2021 r.

II           turaw przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze (stosownie do § 13 ust. 5 uchwały nr 162/2020 Senatu UWr z dnia 16 grudnia 2020 r.) – 18.09.2021 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) Doktorat wdrożeniowy: 09.09.2021 r. Pozostali kandydaci:

I    tura 09.09.2021 r.

II  tura 21.09.2021 r.

Termin i miejsce składania dokumentów Doktorat wdrożeniowy do 09.09.2021 r.

Wydział Biotechnologii

Dziekanat pok. nr 0.06 (parter) ul Fryderyka Joliot-Curie 14a 50-383 Wrocław, tel. 71 375 63 68

I    tura do dnia 09.09.2021 r.

Wydział Biotechnologii

Dziekanat pok. nr 0.06 (parter) ul Fryderyka Joliot-Curie 14a 50-383 Wrocław, tel. 71 375 63 68

II  tura do dnia 21.09.2021 r.

Wydział Biotechnologii

Dziekanat pok. nr 0.06 (parter) ul Fryderyka Joliot-Curie 14a 50-383 Wrocław, tel. 71 375 63 68

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu

Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej   w przypadku, o którym mowa w § 11 ust.

3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

Doktorat wdrożeniowy: do 17.09.2021 r. Pozostali kandydaci:

I    tura do dnia 23.09.2021 r.

II  tura do dnia 23.09.2021 r.

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej Doktorat wdrożeniowy 15.09.2021 r., od godz. 9:00

Wydział Nauk Biologicznych, sala im. Kuntzego

 

ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław

I             tura 15 i 17.09.2021 r., od godz. 9:30 Wydział Nauk Biologicznych, sala im. Kuntzego ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław

lub/i  

II           tura 23.09.2021 r., od godz. 13.

Wydział Nauk Biologicznych, sala im. Kuntzego ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław

Termin i miejsce egzaminu ze znajomości języka obcego dla zainteresowanych Poziom B2 – 26.06.2021 r. Poziom B2 – 04.09.2021 r. Dokładne informacje znajdują się na stronie:

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/156

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego Do dnia 24.09.2021 r. do godz. 15.
Termin zgłaszania propozycji tematów badawczych I    tura 01-20.06.2021 r.

II  tura 30.08.2021 r. – 03.09.2021 r.

Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Rozmowa kwalifikacyjna w formie zdalnej.
  • Wzory formularzy Kolegium doktorskie nauk biologicznych Pobierz pdf
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego_ENG Pobierz pdf
Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·         językoznawstwo

·         literaturoznawstwo

·         nauki o komunikacji społecznej i mediach

16
Kolegium Doktorskie Socjologii ·         nauki socjologiczne 4
Kolegium Doktorskie Filozofii ·         filozofia 3
Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·         nauki o polityce i administracji 8
Kolegium Doktorskie Historii ·         historia 5
Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·         pedagogika 4
Kolegium Doktorskie Psychologii ·         psychologia 4
Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·         archeologia

·         nauki o sztuce

·         nauki o kulturze i religii

8
Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·         nauki prawne 7
Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·         nauki biologiczne 19
Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·         nauki o Ziemi i środowisku

·         geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

8
Kolegium Doktorskie Matematyki ·         matematyka 7
Kolegium Doktorskie Informatyki ·         informatyka 7
Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·         nauki fizyczne

·         astronomia

9
Kolegium Doktorskie Chemii ·         nauki chemiczne 12
Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·         nauki o bezpieczeństwie 2

 

Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
  4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
  6. posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Izabela Jędrzejowska

 

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

Violetta Trzyna

tel. 71 375 63 68

e-mail: violetta.trzyna@uwr.edu.pl

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej

Doktorat wdrożeniowy 15.09.2021 r., od godz. 9:00

Wydział Nauk Biologicznych, sala im. Kuntzego

ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław

I             tura 15 i 17.09.2021 r., od godz. 9:30 Wydział Nauk Biologicznych, sala im. Kuntzego ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław

lub/i  

II           tura 23.09.2021 r., od godz. 13.

Wydział Nauk Biologicznych, sala im. Kuntzego ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław

Termin i miejsce egzaminu ze znajomości języka obcego dla zainteresowanych

Poziom B2 – 26.06.2021 r. Poziom B2 – 04.09.2021 r. Dokładne informacje znajdują się na stronie:

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/156

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego

Do dnia 24.09.2021 r. do godz. 15.

Termin zgłaszania propozycji tematów badawczych

I    tura 01-20.06.2021 r.

II  tura 30.08.2021 r. – 03.09.2021 r.

Termin i miejsce składania dokumentów

Doktorat wdrożeniowy do 09.09.2021 r.

Wydział Biotechnologii

Dziekanat pok. nr 0.06 (parter) ul Fryderyka Joliot-Curie 14a 50-383 Wrocław, tel. 71 375 63 68

I    tura do dnia 09.09.2021 r.

Wydział Biotechnologii

Dziekanat pok. nr 0.06 (parter) ul Fryderyka Joliot-Curie 14a 50-383 Wrocław, tel. 71 375 63 68

II  tura do dnia 21.09.2021 r.

Wydział Biotechnologii

Dziekanat pok. nr 0.06 (parter) ul Fryderyka Joliot-Curie 14a 50-383 Wrocław, tel. 71 375 63 68

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej  w przypadku, o którym mowa w § 11 ust.

3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

Doktorat wdrożeniowy: do 17.09.2021 r.

Pozostali kandydaci:

I    tura do dnia 23.09.2021 r.

II  tura do dnia 23.09.2021 r.