Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI BIOLOGICZNE Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej – PROGRAM KSZTAŁCENIA W KOLEGIUM DOKTORSKIM NAUK BIOLOGICZNYCH SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO w dyscyplinie naukowej – nauki biologiczne
Nazwa Wydziału: Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Biotechnologii
Nazwa Kolegium Doktorskiego:  Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Kierownik Kolegium Doktorskiego – dr hab. Izabela Jędrzejowska

Okres kształcenia – 4 lata

Program :

Wymiar zajęć w ciągu czterech lat studiów wynosi minimum 296 godzin w tym:
30 godzin zajęć do wyboru w ramach Szkoły Doktorskiej
30 godzin zajęć do wyboru w ramach Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych
186 godzin zajęć obowiązkowych w ramach Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych
40 godzin (minimum) praktyk zawodowych

Ponadto w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej doktoranci realizują indywidualne projekty badawcze pod opieką promotora (promotorów), publikują wyniki badań, uczestniczą w konferencjach i sympozjach naukowych (krajowych i zagranicznych), biorą udział w działaniach organizacyjnych.

Więcej informacji

Sylwetka absolwenta

Program kształcenia wraz ze szczegółowymi efektami uczenia się

Wiedza – doktorant zna i rozumie:

-w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla nauk biologicznych
– główne tendencje rozwojowe nauk biologicznych,
– metodologię badań naukowych, zasady upowszechniania działalności naukowej,
– fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji,
– ekonomiczne, prawne i inne istotne uwarunkowania działalności badawczej,
– zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników badań działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami

Umiejętności – doktorant potrafi:

– wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym: definiować cel i przedmiot badań, formułować hipotezę badawczą, rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować, wnioskować na podstawie wyników badań,
– dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych,
– transferować wyniki badań do sfery gospodarczej i społecznej,
– komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym,
– upowszechniać wyniki działalności naukowej także w formach popularnych,
– uczestniczyć w dyskursie naukowym,
– posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym,
– planować i realizować indywidualne i grupowe przedsięwzięcie badawcze, także w środowisku międzynarodowym,
– samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób,
– planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi,

Kompetencje społeczne – doktorant jest gotów do:

– krytycznej oceny dorobku nauk biologicznych,
– krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój nauk biologicznych, a w szczególności jest zdolny do samokrytycznej oceny w pracy twórczej i dydaktycznej,
– uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych,

a w szczególności jest świadomy potrzeby stałej aktualizacji wiedzy i dokształcania,

– wypełnianie zobowiązań społecznych badaczy,
– inicjowania działań na rzecz interesu publicznego,
– myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, a w szczególności jest świadomy potrzeby stałej aktualizacji wiedzy i dokształcania oraz pozyskiwania źródeł finansowania badań naukowych,
– podtrzymania i rozwijania etosu środowisk badawczych w tym prowadzenia badań w sposób niezależny oraz respektowania zasady publicznej własności wyników badań z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej

 


 

Rekrutacja 2020/2021:

Nazwa Wydziału Wydział Nauk Biologicznych

Wydział Biotechnologii

Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych
Dyscyplina naukowa Nauki biologiczne
ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego  
  egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna* Rozmowa kwalifikacyjna
2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/rozmowy kwalifikacyjnej Rozmowa kwalifikacyjna koncentruje się wokół projektu pracy doktorskiej i polega na prezentacji projektu badawczego przez kandydata oraz dyskusji na jego temat.
3. Zalecana literatura  
4. Kryteria oceny Przy ocenie rozmowy kwalifikacyjnej brana jest pod uwagę wiedza dotycząca tematu projektu badawczego, znajomość metod i technik, umiejętności argumentacji i uzasadniania.

Kandydat uzyskuje dodatkowe punkty za średnią ze studiów 3,7 lub wyższą, wykazanie się znajomością języka angielskiego na poziomie wyższym niż B2 oraz z tytułu posiadanej publikacji, aktywnego uczestnictwa w konferencji naukowej itp.

  Szczegółowe kryteria oceny Wyniki postępowania rekrutacyjnego oceniane są w skali punktowej:

1) Średnia ze studiów (studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie): 0 – 15 pkt.

Kandydat uzyskuje:

1 pkt. za średnią 3,7-3,8

3 pkt. za średnią 3,81-3,9

5 pkt. za średnią 3,91-4.0

oraz punkty dodatkowe za każdą pełną 0,1 część całkowitej średniej ze studiów powyżej 4,0. Punkty dodatkowe obliczane są po zaokrągleniu średniej do części dziesiętnych np. 2 pkt. za średnią 4,23 (4,2), ale 3 pkt. za średnią 4,29 (4,3).

2) Rozmowa kwalifikacyjna (minimum 10 pkt.): 0 – 30 pkt.;

3) Potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym: (B2 = 0 pkt., C1 = 1 pkt., C2 = 2 pkt.): 0 – 2 pkt.;

4) Kandydat uzyskuje punkty dodatkowe za aktywność naukową z tytułu posiadanej publikacji, aktywnego uczestnictwa w konferencji naukowej itp. (łącznie nie więcej niż 20 pkt.):

a) (współ)autorstwo publikacji w czasopiśmie z aktualnego wykazu MNiSW: 0-10 pkt.;

b) (współ)autorstwo książki/monografii* w języku angielskim: 7 pkt.;

c) (współ)autorstwo książki/monografii* w języku polskim: 4 pkt.;

d) (współ)autorstwo rozdziału w książce/monografii* w języku angielskim (z wyłączeniem materiałów pokonferencyjnych): 2 pkt.;

e) (współ)autorstwo rozdziału w książce/monografii* w języku polskim (z wyłączeniem materiałów pokonferencyjnych): 1 pkt.;

f) (współ)autorstwo prac opublikowanych w innych recenzowanych czasopismach: 0,5 pkt.;

g) (współ)autorstwo publikacji popularno-naukowych w języku polskim: 0,5 pkt. (ale za wszystkie takie publikacje można uzyskać nie więcej niż 1 pkt.);

h) udział w konferencjach: krajowych (referat, poster): 0,5 pkt. i międzynarodowych (referat, poster): 1 pkt. (ale za wszystkie takie komunikaty można uzyskać nie więcej niż 1,5 pkt.);

i) odbycie zagranicznego stażu naukowego (co najmniej 3 miesiące) lub roczny krajowy staż naukowy w ramach wolontariatu, roczne praktyki zawodowe nie objęte planem studiów: 2 pkt. (ale za wszystkie takie aktywności można uzyskać nie więcej niż 2 pkt.);

j) udokumentowana działalność w kole naukowym 0,5 pkt. (ale za wszystkie takie działalności można uzyskać nie więcej niż 1 pkt.);

k) udział w inicjatywach popularno-naukowych typu: Mój Pierwszy Uniwersytet, Noc Biologów, Festiwal Nauki: 0,5 pkt. (ale za wszystkie takie formy aktywności można uzyskać nie więcej niż 1,5 pkt.);

l) kierowanie projektami grantowymi 2 pkt. (ale za wszystkie takie działalności można uzyskać nie więcej niż 2 pkt.).

* definicja monografii wg MNiSW: Monografie zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe;

2) zawierają bibliografię naukową;

3) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;

4) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy;

5) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 10 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 67 pkt.
5. Język postępowania rekrutacyjnego Dla kandydatów z Polski – język polski, dla cudzoziemców – język polski lub język angielski
6. Wymagane dokumenty 1. podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK lub IRC podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

2. jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm);

3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta „Diamentowego Grantu”. Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille;

4. wyciąg ocen z przebiegu studiów pierwszego i drugiego stopnia lub z jednolitych studiów magisterskich – średnia ocen jest liczona jako średnia arytmetyczna ocen wszystkich przedmiotów zrealizowanych na studiach I i II stopnia (nie jest brana pod uwagę ocena z egzaminów dyplomowych); w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant”: wyciąg ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia lub trzech lat jednolitych studiów magisterskich – średnia ocen jest liczona jako średnia arytmetyczna ocen wszystkich przedmiotów zrealizowanych na studiach pierwszego stopnia (nie jest brana pod uwagę ocena z egzaminu dyplomowego) lub trzech lat jednolitych studiów magisterskich;

5. projekt pracy doktorskiej;

6. oświadczenie planowanego promotora i kierownika jednostki, w której będzie realizowana rozprawa doktorska o podjęciu się opieki nad wykonywaną pracą doktorską oraz zapewnieniu stanowiska badawczego na czas realizacji pracy doktorskiej w przypadku przyjęcia kandydata na do szkoły doktorskiej;

7. opinia planowanego promotora o przydatności do pracy naukowej;

8. zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języka Obcego lub certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2;

9. dodatkowo należy dołączyć inne dokumenty, jeżeli kandydat takie posiada np. dotyczące zatrudnienia, zagranicznych staży naukowych, działalności w kołach naukowych, kopie pierwszych stron prac naukowych z informacją czy publikacja znajduje się w aktualnym wykazie MNiSW i jeżeli się znajduje w tym wykazie to podanie liczby punktów za publikację, referencje, dokumenty potwierdzające uczestnictwo w konferencjach, projektach popularno-naukowych;

10. oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

11. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1.tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.  Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

2. kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).

7. Informacje dodatkowe O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych:

a) posiadający tytuł magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny lub w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” zaświadczenie o średniej ze studiów pierwszego stopnia bądź z ukończonych trzech lat jednolitych studiów magisterskich;

b) ponadto kandydaci są zobowiązani przedstawić potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (+TOEFL IBT, IELTS, FCE, TELC B2, Egzamin certyfikujący Studium Praktycznej Nauki Języka Obcego B2).

1) Postępowanie rekrutacyjne poprzedzone jest składaniem przez profesorów i doktorów habilitowanych, zatrudnionych na Wydziale Nauk Biologicznych oraz Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, propozycji tematów badawczych. Informacje dotyczące proponowanych tematów badawczych zostaną umieszczane na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Autorzy tematów przeprowadzają wstępne rozmowy z kandydatami, które stanowią podstawę do wystawienia opinii kandydatom.

2) Komisja Rekrutacyjna Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych (KR) dokonuje formalnej oceny przedłożonych dokumentów. Na podstawie tej oceny KR kwalifikuje kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej.

3) Ocena końcowa w postępowaniu rekrutacyjnym jest sumą liczby punktów przyznanych za poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego.

4) W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego KR przedstawia listę rankingową kandydatów. Na podstawie tej listy podejmuje decyzję o przyjęciu do szkoły doktorskiej.

5) W przypadku, gdy do realizacji tego samego tematu badawczego zgłosi się więcej niż jedna osoba, na liście rankingowej osób do przyjęcia do szkoły doktorskiej znajdzie się ten kandydat, który w postępowaniu rekrutacyjnym uzyska najwięcej punktów.

6) Warunkiem umieszczenia kandydata na liście rankingowej jest uzyskanie minimum 10 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej

 

 

Nazwa Wydziału

Name of Faculty

 

Faculty of Biological Sciences

Faculty of Biotechnology

 

Nazwa Kolegium Doktorskiego

Name of Collegae of Doctoral School

College of Biological Sciences of Doctoral School
 

Dyscyplina

Scientific discipline

 

Biological Sciences
ZASADY REKRUTACJI
1.  

Forma postępowania rekrutacyjnego/

Form of recruitment procedure

 

   

egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna */

qualifying exam (oral or written);

interview *

 

Interview
2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/ rozmowy kwalifikacyjnej

Thematic scope of qualifying exam / interview

 

Presentation of the draft outline of the doctoral thesis
3. Zalecana literatura (dodatkowo adres strony internetowej, zawierającej wykaz literatury)/

Recommended literature

 

n/a (not applicable)

 

4. Kryteria oceny/

Criteria for the evaluation

The following items are scored: general knowledge of the candidate in the given research discipline (appendix – interview evaluation form), the average grade from studies equal 3,7 and higher, confirmed knowledge of English at a level C1 and higher, research achievements to date and other scientific activities.

 

  Szczegółowe kryteria oceny

Detailed criteria for the evaluation

1) The average grade from the first and second degree studies or uniform Master’s studies calculated as an arithmetic average of grades of all courses except the grades of diploma exams: 0 – 15 points.

The candidate gets

1 point per average grade 3,7-3,8

3 points per average grade 3,81-3,9

5 points per average grade 3,91-4,0

and extra points for each 0.1 above 4.0.

2) Interview: 0 – 30 points

The interview focuses on the research project of the doctoral thesis. Knowledge of the topic of the research project, methods, and argumentation and justification skills are evaluated.

The minimum interview score required to be admitted to the College of Biological Sciences is 10 points;

3) Confirmed knowledge of English at a level B2 or higher: 0 – 2 points (B2 = 0 point, C1 = 1 point., C2 = 2 points);

4) Scientific activities (maximum 20 points):

a) Authorship or co-authorship of the articles published in journals from the current list of the Ministry of Science and Higher Education (MNiSW): 0-10 points;

b) Authorship or co-authorship of a book or a monograph in English: 0- 7 points;

c) Authorship or co-authorship of a book or a monograph in languages other than English: 0- 4 points;

d) Authorship or co-authorship of a chapter in a book or monograph in English (except conference papers): 2 points;

e) Authorship or co-authorship of a chapter in a book or a monograph in languages other than English (except conference papers): 1 point;

f) Authorship or co-authorship of papers published in other peer-reviewed journals: 0.5 points;

g) Authorship or co-authorship of popular science publications in languages other than English: 0.5 points (maximum 1 point);

h) Active participation in a scientific conference (including a presentation, poster etc.): 0.5 points and 1 point per national and international conference, respectively (maximum 1.5 points). Conference program and certificate/statement from the organizers should be attached;

i) Research scholarships, participation in student exchange programs (Erasmus+, Most, other) (at least 3-month): 2 points (maximum 2 points); A certificate/statement should be attached.

j) Membership/participation in Students’ Scientific Club 0.5 points (maximum 1 point); A certificate/statement should be attached.

k) Participation in popular science events 0.5 points (maximum 1.5 points); A certificate/statement from the organizers should be attached.

l) Role of a leader in research projects: 2 points (maximum 2 points). A certificate/statement from the organizers should be attached.

 

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego/

The minimum score required to get positive results from the recruitment procedure

10 points from the interview
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego/

The maximum score from the recruitment procedure

 

67 points
5. Język postępowania rekrutacyjnego

Language of recruitment procedure

 

Polish or English
6. Wymagane dokumenty/

List of required documents

1.  A personal questionnaire completed in applicable online candidate recruitment system (IRC);

2.  A photo (35*45 mm);

3.  A copy of diploma of graduating from 2nddegree studies or uniform Master’s studies or other document entitling to apply for admission to a doctoral school (the original will be available for inspection to verify its conformity with the original); in the case of diploma acquired abroad (outside Poland) an apostille or certification by the Polish consulate is required and a sworn translation of the document into the Polish language;

4.  A written opinion of the research supervisor and the head of department or institute in which the research project will be conducted including declaration of providing research guidance and worksite for the candidate during realization of PhD thesis;

5.  A written opinion of the research supervisor on the suitability of the candidate for scientific work;

6.  Average grade from the first and second degree studies or uniform Master’s studies. The grades obtained by students in other scales shall be linearly transformed into grades used at the University of Wrocław:

bardzo dobry (bdb) [excellent/A]- 5,0;

dobry plus (+db) [good plus/B+] – 4,5;

dobry (db) [good/B]- 4,0;

dostateczny plus (+dst) [satisfactory plus/C+]- 3,5;

dostateczny (dst) [satisfactory/C] – 3,0;

niedostateczny (ndst) [unsatisfactory/fail]- 2,0.

 

7. An initial outline of doctoral thesis;

8. A certificate or a statement confirming the knowledge of English language at B2 or equivalent level (+TOEFL IBT, IELTS, FCE, TELC B2 and other equivalent international certificates); the candidates for whom English was a lecturing language during a previous stage of education or for whom it is a native language, are released from the obligation of presenting the certificate;

9.to study in Polish a statement confirming the knowledge of Polish language confirmed by the State Commission for the Certification of Proficiency in Polish as a Foreign Language is required; in the case of lack of the required certificate the knowledge of Polish should be confirmed by the Selection Committee based on the interview;

10.to study in English a certificate or a statement confirming knowledge of the English language at the level C1 (CAE, TOEFL- 95, IELTS 7,0, BEC Higher and other equivalent international certificates) or higher is required; the candidates who are the native English speakers or for whom English was a lecturing language during a previous stage of education are released from the obligation of presenting the certificate;

11.The copy of a document confirming the legalization of stay in Poland along with the original for inspection;

12.The confirmation of the recruitment fee payment;

13.The recruitment documents except those mentioned in point 3. should be submitted in Polish or English languages;

14. A statement that the candidate is not a researcher / academic teacher.

  Limit przyjęć (dodatkowo ewentualny limit przyjęć w ramach projektów badawczych)/

Available limit of places

 

35

 

 

8. Informacje dodatkowe

Additional information

 

 

1.  List of the research topic proposals including the names of supervisors will be available on a web site of the Faculty of Biological Sciences from the 1st July until 30th July 2020.

2.  The candidates will be admitted to the College of Biological Sciences of Doctoral School of the University of Wrocław based on a competition within the scope of the available limit of places.

3.  The result of the competition expressed in points will be determining the admission to the Biological Sciences of the Doctoral School of the University of Wroclaw.

4.  Foreign candidates will be admitted to the College of Biological Sciences of Doctoral School of the University of Wrocław to study in Polish provided that they have an official certificate confirming knowledge of the Polish language by the State Commission for the Certification of Proficiency in Polish as a Foreign Language; or; will get a confirmation from the Selection Committee (on the basis of an interview) that their knowledge of Polish is satisfactory.

5.  Foreign candidates will be admitted to the College of Biological Sciences of Doctoral School of the University of Wrocław to study in English provided that have an official certificate confirming knowledge of the English language at the level C1 (CAE, TOEFL- 95, IELTS 7,0, BEC Higher and other equivalent international certificates) or higher; the candidates who are the native English speakers or for whom English was a lecturing language during a previous stage of education are released from the obligation of presenting the certificate.

 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Termin elektronicznej rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 24 września 2020 r.
Termin i miejsce składania dokumentów do 25 września 2020 r. do godz. 15.00

Dziekanat Wydziału Biotechnologii
(Violetta Trzyna)

ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a
50-383 Wrocław

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej 28 września 2020 r. godz. 10:00

Wydział Biotechnologii

sala nr 0.07 (parter obok dziekanatu)

ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a
50-383 Wrocław

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji 28 września 2020 r.

 

 • Wzory formularzy Kolegium doktorskie nauk biologicznych Pobierz pdf
 • karta_oceny_ANG Pobierz pdf
 • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf
 • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego_ENG Pobierz pdf
Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·         językoznawstwo

·         literaturoznawstwo

·         nauki o komunikacji społecznej i mediach

24
Kolegium Doktorskie Socjologii ·         nauki socjologiczne 5
Kolegium Doktorskie Filozofii ·         filozofia 5
Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·         nauki o polityce i administracji 10
Kolegium Doktorskie Historii ·         historia 6
Kolegium Doktorskie Psychologii ·         psychologia 5
Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·         archeologia

·         nauki o sztuce

·         nauki o kulturze i religii

9
Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·         nauki prawne 20
Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·         nauki biologiczne 35
Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·         nauki o Ziemi i środowisku

·         geografia społeczno – ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

10
Kolegium Doktorskie Matematyki ·         matematyka 8
Kolegium Doktorskie Informatyki ·         informatyka 8
Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·         nauki fizyczne

·         astronomia

9
Kolegium Doktorskie Chemii ·         nauki chemiczne 15
Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·         nauki o bezpieczeństwie 5
Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

 1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
 4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
 6. posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

Alina Surowiec

tel. 71 3752 221

e-mail: alina.surowiec@uwr.edu.pl

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej (jeden lub dwa – uzależniony od liczby kandydatów)

I.   17.09.2020r., od godz. 9:00
Wydział Nauk Biologicznych sala nr 10
ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław* lub/iII. 18.09.2020r., od godz. 9:00
Wydział Nauk Biologicznych sala nr 10
ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław*

*z powodu planowanego remontu budynku przy ul. Kuźniczej 35 możliwa jest zmiana miejsca rozmowy kwalifikacyjnej

do 14.09.2020r.
Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych
ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław**z powodu planowanego remontu budynku przy ul. Kuźniczej 35 możliwa jest zmiana miejsca składania dokumentów