Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI CHEMICZNE Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Rekrutacja 2022/2023:

Nazwa Wydziału Wydział Chemii
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Chemii
Dyscyplina naukowa Nauki chemiczne
ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego  
  egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna* Rozmowa kwalifikacyjna
2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/rozmowy kwalifikacyjnej

 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia (prezentacja multimedialna, 10 min):

1.    dotychczasowe doświadczenie badawcze, osiągnięcia publikacyjne i inne osiągnięcia naukowe;

2.    plan badawczy uzgodniony z proponowanym promotorem.

Po prezentacji następuje rozmowa z komisją (10-20 min) obejmująca m.in. założenia projektu i hipotezy badawcze, stan badań w wybranej tematyce oraz stosowane w niej metody badawcze.

 

3. Zalecana literatura ·      Chemia nieorganiczna – podstawy,  Cotton Wilkinson, PWN, Warszawa 2002;

·      Advanced Inorganic Chemistry,,F. A. Cotton, G. Wilkinson, c. A. Murillo, M. Bochmann 6-th Ed. Wiley, New York 1999;

·      Organic Chemistry Structure and Function   K. P. C. Vollhardt, N. E. Schore, W.H. Freeman; 2018;

·      Chemia fizyczna – Peter Atkins, Julio de Paula; PWN, Warszawa 2015;

·      Atkins’ Physical Chemistry, Peter Atkins, Julio de Paula, Oxford University Press, Oxford, New York, 2010

 

4. Kryteria oceny Na ocenę kandydata

P = Po + Pk

składają się punkty za średnią ocen (Po = średnia ocen z 5 lat studiów × 10, max. 50 pkt) oraz punkty przyznane przez komisję (Pk) na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej zgodnie z zasadami podanymi poniżej. Ocena P jest zaokrąglana do pełnych 0,1 pkt po wykonaniu wszystkich operacji arytmetycznych. Jeśli dwóch kandydatów uzyska taką samą ocenę P, co skutkowałoby zakwalifikowaniem większej liczby kandydatów niż liczba dostępnych miejsc, zakwalifikowany zostaje kandydat z wyższą oceną Pk.

 

Członkiem komisji rekrutacyjnej może być pracownik, który w ciągu ostatnich 5 lat wypromował co najmniej jednego doktora lub jest obecnie opiekunem co najmniej dwóch doktorantów. Dziekan ustala skład komisji tak, by reprezentowała ona główne obszary badawcze obecne na Wydziale.

 

  Szczegółowe kryteria oceny

 

Po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej i jej podsumowaniu, członkowie komisji rekrutacyjnej dokonują niejawnej oceny kandydata w oparciu o następujące kryteria:

·        jakość projektu badawczego;

·        predyspozycje do prowadzenia pracy naukowej;

·        znajomość tematyki i metod badawczych;

·        dotychczasowe osiągnięcia naukowe w tym publikacje; konferencje, staże;

·        jakość prezentacji.

W oparciu o powyższe kryteria, każdy członek komisji, który nie jest wyłączony z oceny ze względu na konflikt interesu, przyznaje kandydatowi punkty stosując następującą skalę:

·      5 kandydat wybitny;

·      4 kandydat bardzo dobry;

·      3 dobry;

·      2 przeciętny;

·      1 słaby;

·      0 kandydat nie powinien być przyjęty lub brak projektu badawczego.

Ocena komisji Pk obliczana jest wg wzoru

Pk = 10 × Pk‚ / k

gdzie Pk‚ to suma punktów uzyskanych od wszystkich uprawnionych członków komisji, a k‚ to liczba członków komisji uprawnionych do oceny kandydata.

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 60
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 100 pkt: max. 50 punktów za średnią (dla średniej 5,0) i 50 punktów za rozmowę kwalifikacyjną.
5. Język postępowania rekrutacyjnego Język polski lub język angielski

 

6. Wymagane dokumenty 1.    podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK lub IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

2.    jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm);

3.    kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” –  kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta „Diamentowego Grantu”. Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille;

4.    zaświadczenie o średniej ze studiów (jednolite studia magisterskie lub pierwszego i drugiego stopnia); w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant”) – zaświadczenie o średniej ze studiów pierwszego stopnia bądź z ukończonych trzech lat jednolitych studiów magisterskich;

5.    potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 w jednej z form:

 • suplement do dyplomu ukończonych studiów;
 • odpowiedni certyfikat (lista certyfikatów dostępna na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych);
 • egzamin w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych;

6.    pisemna zgoda samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Chemii na pełnienie funkcji promotora i stworzenie warunków niezbędnych do realizacji pracy doktorskiej;

7.    oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

8.    potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

9.    lista współautorskich publikacji (czasopisma z listy A) – opcjonalnie;

10. dokument potwierdzający odbycie stażu w jednostce naukowej (trwającego co najmniej 3 miesiące) – opcjonalnie.

 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1.    tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

2.    kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia  zgodności z oryginałem.  Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE CHEMII

w dyscyplinie naukowej:

nauki chemiczne

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 1 czerwca 2022 r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 7 lipca 2022 r. godz. 10:00
Termin  i miejsce składania dokumentów Do dnia 7 lipca 2022 r. do godziny 15:00

Wydział Chemii

ul . F. Joliot-Curie 14  50-383 Wrocław

sekretariat (pok. 8B)

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023. Do dnia 23 września 2022 r.

 

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 13-15 lipca 2022 r.  w godz.10:00-16:00
Wydział Chemii

ul . F. Joliot-Curie 14

50-383 Wrocław

(numer sali zostanie podany na stronie internetowej Wydziału Chemii do dnia 12 lipca 2022 r.)

 

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 22 lipca 2022 r. godz. 13:00
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Gdyby sytuacja epidemiczna uniemożliwiła przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych w formie stacjonarnej zostaną one przeprowadzone zdalnie,  z wykorzystaniem MS Teams.
 • Oświadczenie promotora Pobierz pdf
 • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej UWr Pobierz pdf
L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
1 Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·        językoznawstwo

·        literaturoznawstwo

·        nauki o komunikacji społecznej i mediach

16
2 Kolegium Doktorskie Filozofii ·        filozofia 4
3 Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·        nauki o bezpieczeństwie 3
4 Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·        nauki o polityce i administracji 8
5 Kolegium Doktorskie Socjologii ·        nauki socjologiczne 4
6 Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·        archeologia

·        nauki o sztuce

·        nauki o kulturze i religii

9
7 Kolegium Doktorskie Historii ·        historia 5
8 Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·        pedagogika 4
9 Kolegium Doktorskie Psychologii ·        psychologia 4
10 Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·        nauki prawne 7
11 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·        nauki biologiczne 19
12 Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·        nauki o Ziemi i środowisku

·        geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

8
13 Kolegium Doktorskie Matematyki ·        matematyka 8
14 Kolegium Doktorskie Informatyki ·        informatyka 8
15 Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·        nauki fizyczne

·        astronomia

7
16 Kolegium Doktorskie Chemii ·        nauki chemiczne 12
Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

 1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
 4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
 6. posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

Uni.wroc.pl

Uni.wroc.pl postępowanie rekrutacyjne.

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1.    tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

2.    kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia  zgodności z oryginałem.  Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

prof. dr hab. Piotr Stefanowicz

 

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

mgr Aleksandra Kropiowska

e-mail: aleksandra.kropiowska@uwr.edu.pl

tel. 71 375 70 78

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego:

13-15 lipca 2022 r.  w godz.10:00-16:00
Wydział Chemii

ul . F. Joliot-Curie 14

50-383 Wrocław

(numer sali zostanie podany na stronie internetowej Wydziału Chemii do dnia 12 lipca 2022 r.)

Termin  i miejsce składania dokumentów:

Do dnia 7 lipca 2022 r. do godziny 15:00

Wydział Chemii

ul . F. Joliot-Curie 14  50-383 Wrocław

sekretariat (pok. 8B)

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej:

Do dnia 23 września 2022 r.