Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI CHEMICZNE Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

 

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: nauki chemiczne

Nazwa Wydziału: Wydział Chemii

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Chemii

Kierownik Kolegium Doktorskiego: prof. dr hab. Piotr Stefanowicz

Okres kształcenia: 4 lata

 

Więcej informacji:

Program kształcenia w Kolegium Doktorskim Chemii (Załącznik do Uchwały): uchwala-nr-145_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-12-21-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-programow-ksztalcenia-w-szkole-doktorskiej-uwr.pdf (uni.wroc.pl)

Rekrutacja 2023/2024:

ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego Rozmowa kwalifikacyjna
2. Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej

 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia (prezentacja multimedialna, 10 min):

1.    dotychczasowe doświadczenie badawcze, osiągnięcia publikacyjne i inne osiągnięcia naukowe;

2.    plan badawczy uzgodniony z proponowanym promotorem.

Po prezentacji następuje rozmowa z komisją (10-20 min) obejmująca m.in. założenia projektu i hipotezy badawcze, stan badań w wybranej tematyce oraz stosowane w niej metody badawcze.

 

3. Zalecana literatura ·        Chemia nieorganiczna – podstawy,  Cotton Wilkinson, PWN, Warszawa 2002;

·        Advanced Inorganic Chemistry,,F. A. Cotton, G. Wilkinson, c. A. Murillo, M. Bochmann 6-th Ed. Wiley, New York 1999;

·        Organic Chemistry Structure and Function   K. P. C. Vollhardt, N. E. Schore, W.H. Freeman; 2018;

·        Chemia fizyczna – Peter Atkins, Julio de Paula; PWN, Warszawa 2015;

·        Atkins’ Physical Chemistry, Peter Atkins, Julio de Paula, Oxford University Press, Oxford, New York, 2010

  • Idee chemii kwantowej, Lucjan Piela, Wydanie II, PWN 2011
  • Ideas of Quantum Chemistry. Lucjan Piela, Wydanie II 2013, lub późniejsze

 

4. Kryteria oceny Na ocenę kandydata

P = Po + Pk

składają się punkty za średnią ocen ( Po = Średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych × 10, max. 50 pkt) oraz punkty przyznane przez komisję (Pk) na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej zgodnie z zasadami podanymi poniżej. Ocena P jest zaokrąglana do pełnych 0,1 pkt po wykonaniu wszystkich operacji arytmetycznych. Jeśli dwóch kandydatów uzyska taką samą ocenę P, co skutkowałoby zakwalifikowaniem większej liczby kandydatów niż liczba dostępnych miejsc, zakwalifikowany zostaje kandydat z wyższą oceną Pk.

 

  Szczegółowe kryteria oceny Po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej i jej podsumowaniu, członkowie komisji rekrutacyjnej dokonują jawnej oceny kandydata w oparciu o następujące kryteria:

1.    jakość projektu badawczego,

2.    predyspozycje do prowadzenia pracy naukowej,

3.    znajomość tematyki i metod badawczych,

4.    dotychczasowe osiągnięcia naukowe w tym publikacje, konferencje, staże,

5.    jakość prezentacji.

W oparciu o powyższe kryteria, każdy członek komisji, który nie jest wyłączony z oceny ze względu na konflikt interesu, przyznaje kandydatowi punkty stosując następującą skalę:

·        5 pkt. – kandydat wybitny,

·        4 pkt. – kandydat bardzo dobry,

·        3 pkt. – dobry,

·        2 pkt. – przeciętny,

·        1 pkt. – słaby,

·        0 pkt. – kandydat nie powinien być przyjęty lub brak projektu badawczego.

Ocena sporządzona przez członka komisji jest średnią arytmetyczną ocen przyznanych za kryteria 1-5.

Ocena komisji Pk obliczana jest wg wzoru

Pk = 10 × Pk‚ / k

gdzie Pk‚ to suma punktów uzyskanych od wszystkich uprawnionych członków komisji, a k‚ to liczba członków komisji uprawnionych do oceny kandydata, po odrzuceniu dwóch skrajnych ocen.

 

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 60
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 100 pkt: max. 50 punktów za średnią (dla średniej 5,0) i 50 punktów za rozmowę kwalifikacyjną.

 

5. Język postępowania rekrutacyjnego Język polski lub język angielski
6. Wymagane dokumenty 1.    podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

2.    jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm);

3.    kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub w przypadku beneficjentów programu „Perły nauki” –  kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta programu „Perły nauki”. Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille;

4.    zaświadczenie o średniej ze studiów (jednolite studia magisterskie lub pierwszego i drugiego stopnia); w przypadku beneficjentów programu „Perły nauki”) – zaświadczenie o średniej ze studiów pierwszego stopnia bądź z ukończonych trzech lat jednolitych studiów magisterskich;

5.    potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 w jednej z form:

·        suplement do dyplomu ukończonych studiów,

·        odpowiedni certyfikat (lista certyfikatów dostępna na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych),

·        egzamin w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych;

6.    pisemna zgoda samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Chemii na pełnienie funkcji promotora i stworzenie warunków niezbędnych do realizacji pracy doktorskiej;

7.    Uzgodniony z planowanym promotorem projekt badawczy, który będzie realizowany przez kandydata w ramach pracy nad doktoratem;

8.    oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

9.    potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

10. lista współautorskich publikacji (czasopisma z Listy Filadelfijskiej) – opcjonalnie;

11. dokument potwierdzający odbycie stażu w jednostce naukowej (trwającego co najmniej 3 miesiące) – opcjonalnie.

 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1.    tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

2.    kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Uczelnię).  Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

 

7. Osiągnięcia najwyższej jakości Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:

 

1.    Uzyskał finansowanie badań w programie „Perły nauki”;

2.    Uczestniczy w projekcie badawczym, finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego albo międzynarodowego i jest   współautorem publikacji w recenzowanym czasopiśmie;

3.    Otrzymał nagrodę indywidualną albo  ma znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w prestiżowym konkursie o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni z co najmniej pięciu państw z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych i jest  współautorem publikacji w recenzowanym czasopiśmie.

 

 


 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE CHEMII

w dyscyplinie naukowej:

nauki chemiczne

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 1 czerwca 2023 r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 3 lipca 2023 r. do godz. 14.00
Termin i miejsce składania dokumentów Do dnia 3 lipca 2023 r. do godziny 15.00

Wydział Chemii

ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

sekretariat (pokój 8B)

 

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2023/2024

Do dnia 23 września 2023 r. godz. 15.00
Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 10-12 lipca 2023 r., w godz. 9.00-16.00
Wydział Chemiiul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław(numer sali zostanie podany na stronie internetowej Wydziału Chemii do dnia 7 lipca 2023 r.)

 

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 21 lipca 2023 r. godz. 13.00
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Gdyby sytuacja epidemiczna uniemożliwiła przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych w formie stacjonarnej, zostaną one przeprowadzone zdalnie, z wykorzystaniem MS Teams.
  • Oświadczenie promotora Pobierz pdf
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej UWr Pobierz pdf

 

L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
1 Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·        językoznawstwo

·        literaturoznawstwo

·        nauki o komunikacji społecznej i mediach

16
2 Kolegium Doktorskie Filozofii ·        filozofia 5
3 Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·        nauki o bezpieczeństwie 3
4 Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·        nauki o polityce i administracji 8
5 Kolegium Doktorskie Socjologii ·        nauki socjologiczne 4
6 Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·        archeologia

·        nauki o sztuce

·        nauki o kulturze i religii

9
7 Kolegium Doktorskie Historii ·        historia 5
8 Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·        pedagogika 3
9 Kolegium Doktorskie Psychologii ·        psychologia 4
10 Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·        nauki prawne 8
11 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·        nauki biologiczne 7
12 Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·        nauki o Ziemi i środowisku

·        geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

8
13 Kolegium Doktorskie Matematyki ·        matematyka 8
14 Kolegium Doktorskie Informatyki ·        informatyka 8
15 Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·        nauki fizyczne

·        astronomia

7
16

 

17

Kolegium Doktorskie Chemii

 

Kolegium Doktorskie Nauk Biomedycznych

·        nauki chemiczne

 

·        nauki medyczne

·      inżynieria biomedyczna

 

12

 

12

 

Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

1.  obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. 
osób posiadających ważną Kartę Polaka lub osób, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
3.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadaczy karty stałego pobytu);
4.
osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
5.
osób którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis)
6.
osób posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze karty pobytu z adnotacją „uchodźca” lub decyzji o jej przyznaniu);
7.
osób posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
8.
osób będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkających na terytorium Polski;
9.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);
10.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);
11.
osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis;
12. 
osób posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

Termin  i miejsce składania dokumentów:

Do dnia 3 lipca 2023 r. do godziny 15.00

Wydział Chemii

ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

sekretariat (pokój 8B)

 

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2023/2024

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej:

Do dnia 23 września 2023 r. godz. 15.00

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego:

10-12 lipca 2023 r., w godz. 9.00-16.00
Wydział Chemii
ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

(numer sali zostanie podany na stronie internetowej Wydziału Chemii do dnia 7 lipca 2023 r.)

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego:

21 lipca 2023 r. godz. 13.00

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1.    tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

2.    kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez Uczelnię).  Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

prof. dr hab. Piotr Stefanowicz

 

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

mgr Aleksandra Kropiowska

e-mail: aleksandra.kropiowska@uwr.edu.pl

tel. 71 375 70 78