Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI CHEMICZNE Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

 


 

Rekrutacja: 2020/2021:

Nazwa Wydziału Wydział Chemii
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Chemii
Dyscyplina naukowa Nauki chemiczne
ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego  
  egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna* Egzamin ustny oraz pisemny
2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/rozmowy kwalifikacyjnej

 

·       Egzamin  pisemny:  do wyboru chemia nieorganiczna, organiczna lub fizyczna;

·       Egzamin ustny:  elementy chemii ogólnej, doświadczenie badawcze kandydata

3. Zalecana literatura ·       Chemia nieorganiczna – podstawy,  Cotton Wilkinson, PWN, Warszawa 2002;

·       Advanced Inorganic Chemistry,,F. A. Cotton, G. Wilkinson, c. A. Murillo, M. Bochmann 6-th Ed. Wiley, New York 1999;

·       Organic Chemistry Stucture and Function   K. P. C. Vollhardt, N. E. Schore, W.H. Freeman; 2018;

·       Chemia fizyczna – Peter Atkins, Julio de Paula; PWN, Warszawa 2015;

·       Atkins’ Physical Chemistry, Peter Atkins, Julio de Paula, Oxford University Press, Oxford, New York, 2010

4. Kryteria oceny  
  Szczegółowe kryteria oceny

 

·       Egzamin ustny  z chemii  –  15 punktów

·       Egzamin pisemny  z chemii  –  15 punktów

·       Średnia ocen z 5 lat studiów   (średnia ocen -3) x 15  (max 30 punktów)

·       Egzamin dyplomowy i ocena pracy magisterskiej przez recenzenta (średnia z sumy ocen)  max 5 punktów

·       Współautorstwo publikacji naukowej w czasopiśmie z listy A (4 punkty, max 4 punkty)

·       Odbycie stażu w innej jednostce badawczej trwającego 3 miesiące lub dłużej,  1 punkt

·       W przypadku kandydatów przyjmowanych do realizacji projektów badawczych, jak również doktoratów wdrożeniowych egzamin jest zastąpiony przez protokołowaną rozmowę kwalifikacyjna prowadzona przez komisje rekrutująca do określonego projektu, sprawdzającą kompetencje i kwalifikacje kandydata niezbędne do realizacji projektu. O przyjęciu kandydata na miejsce finansowane z projektu badawczego decyduje pozycja na liście rankingowej. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w rozmowie kwalifikacyjnej wynosi 30.

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 35
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 70
5. Język postępowania rekrutacyjnego język polski lub angielski (do wyboru przez kandydata)

 

6. Wymagane dokumenty 1.  podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK lub IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

2.  jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm);

3.  kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant”-  kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich  wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta „Diamentowego Grantu”. Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille.

4.  zaświadczenie o średniej ze studiów (jednolite studia magisterskie lub pierwszego i drugiego stopnia); w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant”) – zaświadczenie o średniej ze studiów pierwszego stopnia bądź z ukończonych trzech lat jednolitych studiów magisterskich;

5.  pisemna zgoda samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Chemii na pełnienie funkcji promotora i stworzenie warunków niezbędnych do realizacji pracy doktorskiej;

6.  oświadczenie kandydata  do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

7.  potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1. tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.  Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

2. kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).  Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

7. Informacje dodatkowe

 

 

Warunkiem koniecznym przyjęcia do szkoły doktorskiej jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu z chemii (łączna punktacja egzaminu ustnego i pisemnego 16 punktów) oraz udokumentowanie znajomości języka angielskiego na poziomie B2. W przypadku kandydatów finansowanych z projektów badawczych  konieczny jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz udokumentowanie znajomości języka angielskiego na poziomie B2

 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE CHEMII

w dyscyplinie naukowej:
nauki chemiczne

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Termin elektronicznej rejestracji 05 lipca 2019 r. –  06 września 2019 r.
Termin i miejsce składania dokumentów do 09 września 2019 r.
Sekretariat Naukowy Wydziału Chemii, pok. 8c

ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław

Termin i miejsce egzaminu  kwalifikacyjnego 19-20 września 2019 r., godz. 9:00
Wydział  Chemii
ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław
Termin i miejsce egzaminu  z języka angielskiego 19-20 września 2019 r., godz. 10:00
Wydział  Chemii
ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji do 24 września 2019 r.

 

Sekretariat ds. naukowych
tel. 71 375 70 78