Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI FIZYCZNE Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: nauki fizyczne

Nazwa Wydziału: Wydział Fizyki i Astronomii

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kierownik Kolegium Doktorskiego: dr hab. Arkadiusz Berlicki, prof. UWr

Okres kształcenia – 4 lata

Opis programu kształcenia:

Celem kształcenia doktorantów jest przygotowanie do napisania rozprawy doktorskiej i prowadzenia samodzielnej pracy naukowo-dydaktycznej w zakresie nauk fizycznych. Kształcenie trwa cztery lata (osiem semestrów) i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Kształcenie doktorantów odbywa się zarówno według ogólnego programu nauczania (Uchwała Senatu UWr nr 100/2019 – link poniżej) oraz indywidualnego projektu badawczego (IPB) prowadzonego we współpracy z promotorem, realizujących efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziome 8 PRK.

Program kształcenia obejmuje obowiązkowe zajęcia ogólnouniwersyteckie (organizowane dla wszystkich kolegiów Szkoły Doktorskiej), np. prawne podstawy działalności naukowej, prawo autorskie w pracy naukowej, zasady przygotowywania wniosków grantowych itp. oraz obowiązkowe zajęcia z oferty dydaktycznej Wydziału Fizyki i Astronomii związane ze specyfiką kolegium, o charakterze seminaryjnym, konwersatoryjnym i w formie wykładów specjalistycznych. Szczególną rolę mają seminaria doktoranckie i seminaria instytutowe, podczas których uczestnicy Kolegium prezentują wyniki własnych badań. Doktoranci mogą też realizować inne, nieobowiązkowe zajęcia poszerzające ich wiedzę i umiejętności, które prowadzone są na Uniwersytecie Wrocławskim. Dodatkowo, doktoranci obowiązkowo realizują praktyki zawodowe w formie prowadzenia lub współprowadzenia zajęć dydaktycznych za studentami.

Podstawowym zadaniem doktoranta w Kolegium jest realizacja projektu badawczego, czyli prowadzenie badań naukowych w stopniu umożliwiającym uzyskanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk fizycznych. Forma realizacji projektu musi być zgodna z ogólnym zasadami funkcjonowania Szkoły Doktorskiej natomiast szczegółowe zasady realizacji projektu są uzgadniane i oceniane przez promotora rozprawy doktorskiej.

Szczegółowy program – Załącznik do Uchwały:  Uchwała Nr 224_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej dla cykli kształcenia rozp.się w r.a.20212022 i nast.-po zmianach.pdf

Zasady rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Fizyki i Astronomii (Załącznik do Uchwały)Uchwała Nr 223_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr na programy kształcenia rozpoczynające się w r.a. 2024_2025.pdf

Sylwetka absolwenta – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne:

Absolwent Kolegium Doktorskiego Fizyki i Astronomii w dyscyplinie nauki fizyczne przygotowany jest do samodzielnego prowadzenia twórczej pracy naukowej w zakresie uprawianej dyscypliny i udostępniania wyników tej pracy zgodnie z zasadami formalnymi i etycznymi obowiązującymi w środowisku naukowym. Ma wiedzę pozwalającą na

prowadzenie badań naukowych, dobranie odpowiednich metod do założonych celów badawczych, właściwą interpretację wyników badań i odpowiednie ich upowszechnienie. Potrafi w praktyce zastosować metody badawcze niezbędne do realizacji pracy naukowej i umie we właściwy sposób zaprezentować wyniki badań. Jest przygotowany do samodzielnego podejmowania aktywności publikacyjnej, uczestnictwa w dyskusjach naukowych, ubiegania się o środki finansowe na badania. Uzyskuje kompetencje społecznie niezbędne do prowadzenia działalności naukowej, w tym zdolność krytycznej oceny wyników badań, inicjowania działań w interesie publicznym oraz świadomość zasad etycznych obowiązujących w nauce.

Szczegółowe efekty uczenia się:

Wiedza: zna i rozumie w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe dla nauk fizycznych, główne tendencje rozwojowe nauk fizycznych, metodologię badań naukowych i zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, ekonomiczne, prawne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej, podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

Umiejętności: potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu nauk fizycznych do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym a w szczególności :

• definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą

• rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować

• wnioskować na podstawie wyników badań naukowych

Potrafi dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych w dyscyplinie nauki fizyczne, a także działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy, transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej, komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym, upowszechniać wyniki działalności naukowej także w formach popularnych, inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym, posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym. planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym, samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować rozwój innych osób, planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.

W zakresie kompetencji społecznych jest przygotowany do: krytycznej oceny dorobku w ramach nauk fizycznych, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój nauk fizycznych, uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców. Poza tym inicjuje działania na rzecz interesu publicznego, myśli i działa w sposób przedsiębiorczy, podtrzymuje i rozwija etos środowisk badawczych w tym: – prowadzi działalność naukową w sposób niezależny, – respektuje zasady publicznej własności wyników działalności naukowej z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

Dodatkowe informacje:

Kształcenie w Kolegium Doktorskim Fizyki i Astronomii Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbywa się pod opieką wybitnych specjalistów, prowadzących badania naukowe na wysokim światowym poziomie, we współpracy z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Doktoranci mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz mogą ubiegać się o granty rozszerzające ich potencjał badawczy i kontakty międzynarodowe. Uczestniczą też w pracach naukowych prowadzonych w Instytucie Fizyki Teoretycznej lub Instytucie Fizyki

Doświadczalnej oraz mają możliwość uczestniczenia w badaniach eksperymentalnych. Doktoranci mogą także publikować wyniki swoich badań w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

W ramach kształcenia w Kolegium Doktorskim Fizyki i Astronomii doktoranci mają także dodatkowe obowiązki:

· aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Fizyki i Astronomii oraz Instytutu Fizyki, gdzie odbywa kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej;

· aktywne uczestnictwo w seminariach instytutowych i zakładowych, konferencjach krajowych oraz międzynarodowych, publikowanie wyników swoich badań w czasopismach naukowych;

· uczestnictwo w przygotowaniu wykładów popularyzujących nauki fizyczne oraz w innych akcjach popularyzujących naukę, np. Festiwal Nauki, Dni otwarte Wydziału, Noc naukowców itp.

Rekrutacja 2023/2024:

ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna (stacjonarna lub zdalna)

2. Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna składająca się z dwóch części ocenianych niezależnie, każda w skali od 0 do 30 punktów rankingowych. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zdalne przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem platformy wideokoferencyjnej, wyboru której dokonuje komisja rekrutacyjna. W takim przypadku niezbędna jest pisemna zgoda kandydata na elektroniczną rejestrację prowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Pierwsza część rozmowy kwalifikacyjnej dotyczy pracy magisterskiej/licencjackiej kandydata oraz jego innych osiągnięć naukowych. W tej części kandydat ma obowiązek przedstawienia krótkiej prezentacji zawierającej informacje dotyczące pracy dyplomowej oraz przedstawiającej ewentualne inne osiągnięcia naukowe kandydata uzyskane w trakcie odbytych studiów (np. staże, publikacje, udział w badaniach, uczestnictwo w grantach, szkołach, konferencjach, stypendia i nagrody). Druga część rozmowy dotyczy planów naukowo-badawczych kandydata, ogólnej znajomości fizyki / astronomii (w zależności od wybranej dyscypliny naukowej) oraz znajomości istotnych zagadnień i odkryć bezpośrednio związanych z ewentualną dotychczasową pracą badawczą i planowanymi badaniami kandydata. Znajomość fizyki/astronomii będzie oceniana na podstawie odpowiedzi kandydata na pytania komisji rekrutacyjnej.

 

3. Zalecana literatura

 

 

 

 

Specjalność: fizyka teoretyczna

1)   Mechanika kwantowa: L.I. Schiff, „Quantum Mechanics”

2)   Fizyka statystyczna:  Kerson Huang, „Statistical Mechanics”

3)   Kwantowa teoria pola: M. E. Peskin and D.V. Schroeder, „An Introduction to Quantum Field Theory”

4)   Teoria cząstek elementarnych: Ta-Pei Cheng and Ling-Fong Li, „Gauge theory of elementary particle physics”

5)   Tao Pang, „An Introduction to Computational Physics”, Cambridge University Press (2008)

6)   J.Kwapień, S.Drożdż „Physical Approach to Complex Systems”, Physics Reports. 515 (2012) 115-226

7)   Ogólna teoria względności: R. De’Inverno, „Introducing Einstein’s Relativity”

 

Specjalność: fizyka doświadczalna

(literatura anglojęzyczna)

1)   R. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands, „The Feynman Lectures on Physics”

2)   Charles Kittel, „Introduction to Solid State Physics”

3)   W. N. Cottingham, D. A. Greenwood, „An Introduction to Nuclear Physics”

4)   Eugene Hecht, „Optics”

 

(literatura polskojęzyczna)

1)   R. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands, „Feynmana wykłady z fizyki”

2)   Charles Kittel, „Wstęp do fizyki ciała stałego”

3)   K.N. Muchin, „Doświadczalna Fizyka Jądrowa”

4)   Eugene Hecht, „Optyka”

 

Specjalność: astrofizyka

1)   H. Karttunen, P. Kröger, H. Oja, M. Poutanen, K. J. Donner, „Fundamental Astronomy” (Pozycja dostępna w języku polskim: H. Karttunen, P. Kröger, H. Oja, M. Poutanen, K. J. Donner, „Astronomia ogólna”, PWN, 2020)

2)   Praca zbiorowa, „Astronomy”, dostępna na: https://openstax.org/details/books/astronomy

3)   B. W. Carroll, D. A. Ostlie, „An Introduction to Modern Astrophysics”

4)   R. Kippenhahn, A. Weigert, A. Weiss, „Stellar Structure and Evolution”

5)   D. F. Gray, „The Observation and Analysis of Stellar Photospheres”

6)   Lecture Notes on Stellar Structure and Evolution”, PDF dostępny na: http://phys.au.dk/~jcd/evolnotes/LN_stellar_structure.pdf

 

Specjalność: heliofizyka

1)   H. Karttunen, P. Kröger, H. Oja, M. Poutanen, K. J. Donner, „Fundamental Astronomy” (Pozycja dostępna w języku polskim: H. Karttunen, P. Kröger, H. Oja, M. Poutanen, K. J. Donner, „Astronomia ogólna”, PWN, 2020)

2)   Praca zbiorowa, „Astronomy”, książka dostępna na: https://openstax.org/details/books/astronomy

3)   M. Stix, „The Sun – An Introduction”

4)   M. Aschwanden, „Physics of the Solar Corona”

5)   P. V. Foukal, „Solar Astrophysics”

6)   O. Engvold, J-C. Vial, A. Skumanich, „The Sun as a Guide to Stellar Physics”

7)   K. J. H. Phillips, „Guide to the Sun”

4. Kryteria oceny
  Szczegółowe kryteria oceny

 

 

 

W pierwszej części rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą m.in. poziom i zawartość merytoryczna pracy magisterskiej/licencjackiej i charakter ewentualnych innych osiągnięć naukowych uzyskanych w trakcie odbytych studiów. W drugiej części rozmowy kwalifikacyjnej oceniana będzie ogólna wiedza kandydata w zakresie fizyki/astronomii  (w zależności od wybranej dyscypliny naukowej) oraz znajomość istotnych zagadnień i odkryć bezpośrednio związanych z ewentualną dotychczasową pracą badawczą i planowanymi badaniami kandydata.
Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego

 

Łącznie nie mniej niż 30 punktów rankingowych, przy czym liczba punktów uzyskanych w każdej z dwóch części rozmowy, nie może być mniejsza niż 10;
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego

 

 

60

5. Język postępowania rekrutacyjnego język polski lub język angielski
6. Wymagane dokumenty

 

 

 

 

1)

podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej  wydrukowane z systemu IRK, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;

2)

jedna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dokumentów tożsamości (paszport, dowód osobisty), o wymiarach obrazu 35 mm x 45 mm;

3)

kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię; dopuszczalne jest przedłożenie zaświadczenia o ukończeniu studiów, o których mowa powyżej wystawione przez uczelnię krajową;

4)

w przypadku osób, które legitymują się najwyższą jakością osiągnięć naukowych o przyjęcie do Kolegium Doktorskiego Fizyki i Astronomii może ubiegać się osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nieposiadająca tytułu magistra, będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich i posiadającą status studenta. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ww. ustawy, kandydat zobowiązany jest dodatkowo przedłożyć:

1. dwie  opinie  potwierdzające  wysoką  jakość  prowadzonych  badań naukowych oraz potwierdzających duży stopień zaawansowania tych prac, wydane przez opiekunów naukowych posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego lub będących pracownikami zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, którzy posiadają znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z planowaną pracą badawczą doktoranta,

lub

2. zaświadczenie o statusie beneficjenta programu „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki”;

 

Dodatkowo, w takim przypadku kandydat składa także kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich oraz suplement do dyplomu zawierający wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami.

 

UWAGA: Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille;

 

5)

suplement do dyplomu zawierający wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami ze studiów;

6)

elektroniczna wersja pracy licencjackiej/ magisterskiej dostarczona na dowolnym nośniku danych;

7)

pisemne oświadczenie planowanego promotora / promotorów o podjęciu się opieki promotorskiej nad kandydatem w przypadku przyjęcia kandydata do Kolegium oraz pisemna opinia planowanego promotora na temat kandydata wydana m.in. na podstawie odbytej rozmowy z kandydatem;

8)

kandydat może załączyć dodatkowe opinie (lub listy rekomendacyjne) dotyczące jego osoby;

9)

oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

10)

potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 

1) curriculum vitae;

2) dokument potwierdzający dobrą znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2:

a) jeden z certyfikatów wymienionych na stronie internetowej Biura Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Wrocławskiego: https://international.uni.wroc.pl/ lub

b) zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zwolnieni z konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego mogą być kandydaci:

– dla których język angielski był językiem wykładowym podczas ukończonych studiów (informacja o języku wykładowym musi być podana na dyplomie lub w suplemencie do dyplomu);

– dla których język angielski jest językiem ojczystym;

– którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu.

3) tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych  prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

4) kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).

 

Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu, i jego dostarczenie dopiero w przypadku pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

7.

 

Osiągnięcia najwyższej jakości Uzyskanie przez kandydata osiągnięć najwyższej jakości potwierdzają dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 6.4.1 lub 6.4.2

 

 


 

Rekrutacja 2024/2025:

Nazwa Wydziału Wydział Fizyki i Astronomii
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii
Dyscypliny naukowe Nauki fizyczne/Astronomia
ZASADY REKRUTACJI
1.  Forma postępowania rekrutacyjnego

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna (stacjonarna lub zdalna)

2.  Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna składająca się z dwóch części ocenianych niezależnie, każda w skali od 0 do 30 punktów rankingowych. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zdalne przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej, wyboru której dokonuje komisja rekrutacyjna. W takim przypadku niezbędna jest pisemna zgoda kandydata na elektroniczną rejestrację prowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Pierwsza część rozmowy kwalifikacyjnej dotyczy pracy magisterskiej/licencjackiej kandydata oraz jego innych osiągnięć naukowych. W tej części kandydat ma obowiązek przedstawienia krótkiej prezentacji zawierającej informacje dotyczące pracy dyplomowej oraz przedstawiającej ewentualne inne osiągnięcia naukowe kandydata uzyskane w trakcie odbytych studiów (np. staże, publikacje, udział w badaniach, uczestnictwo w grantach, szkołach, konferencjach, stypendia i nagrody). Druga część rozmowy dotyczy planów naukowo-badawczych kandydata, ogólnej znajomości fizyki / astronomii (w zależności od wybranej dyscypliny naukowej) oraz znajomości istotnych zagadnień i odkryć bezpośrednio związanych z ewentualną dotychczasową pracą badawczą i planowanymi badaniami kandydata. Znajomość fizyki/astronomii będzie oceniana na podstawie odpowiedzi kandydata na pytania komisji rekrutacyjnej.

 

3. Zalecana literatura

 

 

 

 

Specjalność: fizyka teoretyczna

1.   Mechanika kwantowa: L.I. Schiff, „Quantum Mechanics”

2.   Fizyka statystyczna:  Kerson Huang, „Statistical Mechanics”

3.   Kwantowa teoria pola: M. E. Peskin and D.V. Schroeder, „An Introduction to Quantum Field Theory”

4.   Teoria cząstek elementarnych: Ta-Pei Cheng and Ling-Fong Li, „Gauge theory of elementary particle physics”

5.   Tao Pang, „An Introduction to Computational Physics”, Cambridge University Press (2008)

6.   J.Kwapień, S.Drożdż „Physical Approach to Complex Systems”, Physics Reports. 515 (2012) 115-226

7.   Ogólna teoria względności: R. De’Inverno, „Introducing Einstein’s Relativity”

 

Specjalność: fizyka doświadczalna

(literatura anglojęzyczna)

1.   R. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands, „The Feynman Lectures on Physics”

2.   Charles Kittel, „Introduction to Solid State Physics”

3.   W. N. Cottingham, D. A. Greenwood, „An Introduction to Nuclear Physics”

4.   Eugene Hecht, „Optics”

 

(literatura polskojęzyczna)

1.   R. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands, „Feynmana wykłady z fizyki”

2.   Charles Kittel, „Wstęp do fizyki ciała stałego”

3.   K.N. Muchin, „Doświadczalna Fizyka Jądrowa”

4.   Eugene Hecht, „Optyka”

 

Specjalność: astrofizyka

1.   H. Karttunen, P. Kröger, H. Oja, M. Poutanen, K. J. Donner, „Fundamental Astronomy” (Pozycja dostępna w języku polskim: H. Karttunen, P. Kröger, H. Oja, M. Poutanen, K. J. Donner, „Astronomia ogólna”, PWN, 2020)

2.   Praca zbiorowa, „Astronomy”, dostępna na: https://openstax.org/details/books/astronomy

3.   B. W. Carroll, D. A. Ostlie, „An Introduction to Modern Astrophysics”

4.   R. Kippenhahn, A. Weigert, A. Weiss, „Stellar Structure and Evolution”

5.   D. F. Gray, „The Observation and Analysis of Stellar Photospheres”

6.   Lecture Notes on Stellar Structure and Evolution”, PDF dostępny na: http://phys.au.dk/~jcd/evolnotes/LN_stellar_structure.pdf

 

Specjalność: heliofizyka

1.   H. Karttunen, P. Kröger, H. Oja, M. Poutanen, K. J. Donner, „Fundamental Astronomy” (Pozycja dostępna w języku polskim: H. Karttunen, P. Kröger, H. Oja, M. Poutanen, K. J. Donner, „Astronomia ogólna”, PWN, 2020)

2.   Praca zbiorowa, „Astronomy”, książka dostępna na: https://openstax.org/details/books/astronomy

3.   M. Stix, „The Sun – An Introduction”

4.   M. Aschwanden, „Physics of the Solar Corona”

5.   P. V. Foukal, „Solar Astrophysics”

6.   O. Engvold, J-C. Vial, A. Skumanich, „The Sun as a Guide to Stellar Physics”

7.   K. J. H. Phillips, „Guide to the Sun”

4. Kryteria oceny   
  Szczegółowe kryteria oceny

 

 

 

W pierwszej części rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą m.in. poziom i zawartość merytoryczna pracy magisterskiej/licencjackiej i charakter ewentualnych innych osiągnięć naukowych uzyskanych w trakcie odbytych studiów. W drugiej części rozmowy kwalifikacyjnej oceniana będzie ogólna wiedza kandydata w zakresie fizyki/astronomii  (w zależności od wybranej dyscypliny naukowej) oraz znajomość istotnych zagadnień i odkryć bezpośrednio związanych z ewentualną dotychczasową pracą badawczą i planowanymi badaniami kandydata.
Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego

 

Łącznie nie mniej niż 30 punktów rankingowych, przy czym liczba punktów uzyskanych w każdej z dwóch części rozmowy, nie może być mniejsza niż 10;
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego

 

 

60 

5. Język postępowania rekrutacyjnego Język polski lub język angielski
6. Wymagane dokumenty

 

 

 

 

1)

podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej  wydrukowane z systemu IRK, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;

2)

jedna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dokumentów tożsamości (paszport, dowód osobisty), o wymiarach obrazu 35 mm x 45 mm;

3)

kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię; dopuszczalne jest przedłożenie zaświadczenia o ukończeniu studiów, o których mowa powyżej wystawione przez uczelnię krajową;

4)

w przypadku osób, które legitymują się najwyższą jakością osiągnięć naukowych o przyjęcie do Kolegium Doktorskiego Fizyki i Astronomii może ubiegać się osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r. z późn. zm., nieposiadająca tytułu magistra, będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich i posiadająca status studenta. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ww. Ustawy, kandydat zobowiązany jest dodatkowo przedłożyć:

1. dwie  opinie  potwierdzające  wysoką  jakość  prowadzonych  badań naukowych oraz potwierdzających duży stopień zaawansowania tych prac, wydane przez opiekunów naukowych posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego lub będących pracownikami zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, którzy posiadają znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z planowaną pracą badawczą doktoranta,

lub

2. zaświadczenie o statusie beneficjenta programu „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki”;

 

Dodatkowo, w takim przypadku kandydat składa także kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich oraz suplement do dyplomu zawierający wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami.

 

UWAGA: Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille;

 

5)

suplement do dyplomu zawierający wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami ze studiów;

6)

elektroniczna wersja pracy licencjackiej/ magisterskiej dostarczona na dowolnym nośniku danych;

7)

pisemne oświadczenie planowanego promotora / promotorów o podjęciu się opieki promotorskiej nad kandydatem w przypadku przyjęcia kandydata do Kolegium oraz pisemna opinia planowanego promotora na temat kandydata wydana m.in. na podstawie odbytej rozmowy z kandydatem;

8)

kandydat może załączyć dodatkowe opinie (lub listy rekomendacyjne) dotyczące jego osoby;

9)

oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

10)

potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 

1) curriculum vitae;

2) dokument potwierdzający dobrą znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2:

a) jeden z certyfikatów wymienionych na stronie internetowej Biura Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Wrocławskiego: https://international.uni.wroc.pl/ lub

b) zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zwolnieni z konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego mogą być kandydaci:

– dla których język angielski był językiem wykładowym podczas ukończonych studiów (informacja o języku wykładowym musi być podana na dyplomie lub w suplemencie do dyplomu);

– dla których język angielski jest językiem ojczystym;

– którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu.

3) tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych  prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

4) kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).

 

Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu, i jego dostarczenie dopiero w przypadku pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

7.

 

Osiągnięcia najwyższej jakości  Uzyskanie przez kandydata osiągnięć najwyższej jakości potwierdzają dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 6.4.1 lub 6.4.2

 

Rekrutacja 2024/2025:

ZASADY REKRUTACJI
1.  Forma postępowania rekrutacyjnego

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna (stacjonarna lub zdalna)

2.  Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna składająca się z dwóch części ocenianych niezależnie, każda w skali od 0 do 30 punktów rankingowych. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zdalne przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej, wyboru której dokonuje komisja rekrutacyjna. W takim przypadku niezbędna jest pisemna zgoda kandydata na elektroniczną rejestrację prowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Pierwsza część rozmowy kwalifikacyjnej dotyczy pracy magisterskiej/licencjackiej kandydata oraz jego innych osiągnięć naukowych. W tej części kandydat ma obowiązek przedstawienia krótkiej prezentacji zawierającej informacje dotyczące pracy dyplomowej oraz przedstawiającej ewentualne inne osiągnięcia naukowe kandydata uzyskane w trakcie odbytych studiów (np. staże, publikacje, udział w badaniach, uczestnictwo w grantach, szkołach, konferencjach, stypendia i nagrody). Druga część rozmowy dotyczy planów naukowo-badawczych kandydata, ogólnej znajomości fizyki / astronomii (w zależności od wybranej dyscypliny naukowej) oraz znajomości istotnych zagadnień i odkryć bezpośrednio związanych z ewentualną dotychczasową pracą badawczą i planowanymi badaniami kandydata. Znajomość fizyki/astronomii będzie oceniana na podstawie odpowiedzi kandydata na pytania komisji rekrutacyjnej.

 

3. Zalecana literatura

 

 

 

 

Specjalność: fizyka teoretyczna

1.   Mechanika kwantowa: L.I. Schiff, „Quantum Mechanics”

2.   Fizyka statystyczna:  Kerson Huang, „Statistical Mechanics”

3.   Kwantowa teoria pola: M. E. Peskin and D.V. Schroeder, „An Introduction to Quantum Field Theory”

4.   Teoria cząstek elementarnych: Ta-Pei Cheng and Ling-Fong Li, „Gauge theory of elementary particle physics”

5.   Tao Pang, „An Introduction to Computational Physics”, Cambridge University Press (2008)

6.   J.Kwapień, S.Drożdż „Physical Approach to Complex Systems”, Physics Reports. 515 (2012) 115-226

7.   Ogólna teoria względności: R. De’Inverno, „Introducing Einstein’s Relativity”

 

Specjalność: fizyka doświadczalna

(literatura anglojęzyczna)

1.   R. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands, „The Feynman Lectures on Physics”

2.   Charles Kittel, „Introduction to Solid State Physics”

3.   W. N. Cottingham, D. A. Greenwood, „An Introduction to Nuclear Physics”

4.   Eugene Hecht, „Optics”

 

(literatura polskojęzyczna)

1.   R. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands, „Feynmana wykłady z fizyki”

2.   Charles Kittel, „Wstęp do fizyki ciała stałego”

3.   K.N. Muchin, „Doświadczalna Fizyka Jądrowa”

4.   Eugene Hecht, „Optyka”

 

Specjalność: astrofizyka

1.   H. Karttunen, P. Kröger, H. Oja, M. Poutanen, K. J. Donner, „Fundamental Astronomy” (Pozycja dostępna w języku polskim: H. Karttunen, P. Kröger, H. Oja, M. Poutanen, K. J. Donner, „Astronomia ogólna”, PWN, 2020)

2.   Praca zbiorowa, „Astronomy”, dostępna na: https://openstax.org/details/books/astronomy

3.   B. W. Carroll, D. A. Ostlie, „An Introduction to Modern Astrophysics”

4.   R. Kippenhahn, A. Weigert, A. Weiss, „Stellar Structure and Evolution”

5.   D. F. Gray, „The Observation and Analysis of Stellar Photospheres”

6.   Lecture Notes on Stellar Structure and Evolution”, PDF dostępny na: http://phys.au.dk/~jcd/evolnotes/LN_stellar_structure.pdf

 

Specjalność: heliofizyka

1.   H. Karttunen, P. Kröger, H. Oja, M. Poutanen, K. J. Donner, „Fundamental Astronomy” (Pozycja dostępna w języku polskim: H. Karttunen, P. Kröger, H. Oja, M. Poutanen, K. J. Donner, „Astronomia ogólna”, PWN, 2020)

2.   Praca zbiorowa, „Astronomy”, książka dostępna na: https://openstax.org/details/books/astronomy

3.   M. Stix, „The Sun – An Introduction”

4.   M. Aschwanden, „Physics of the Solar Corona”

5.   P. V. Foukal, „Solar Astrophysics”

6.   O. Engvold, J-C. Vial, A. Skumanich, „The Sun as a Guide to Stellar Physics”

7.   K. J. H. Phillips, „Guide to the Sun”

4. Kryteria oceny   
  Szczegółowe kryteria oceny

 

 

 

W pierwszej części rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą m.in. poziom i zawartość merytoryczna pracy magisterskiej/licencjackiej i charakter ewentualnych innych osiągnięć naukowych uzyskanych w trakcie odbytych studiów. W drugiej części rozmowy kwalifikacyjnej oceniana będzie ogólna wiedza kandydata w zakresie fizyki/astronomii  (w zależności od wybranej dyscypliny naukowej) oraz znajomość istotnych zagadnień i odkryć bezpośrednio związanych z ewentualną dotychczasową pracą badawczą i planowanymi badaniami kandydata.
Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego

 

Łącznie nie mniej niż 30 punktów rankingowych, przy czym liczba punktów uzyskanych w każdej z dwóch części rozmowy, nie może być mniejsza niż 10;
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego

 

 

60 

5. Język postępowania rekrutacyjnego Język polski lub język angielski
6. Wymagane dokumenty

 

 

 

 

1)

podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej  wydrukowane z systemu IRK, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;

2)

jedna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dokumentów tożsamości (paszport, dowód osobisty), o wymiarach obrazu 35 mm x 45 mm;

3)

kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię; dopuszczalne jest przedłożenie zaświadczenia o ukończeniu studiów, o których mowa powyżej wystawione przez uczelnię krajową;

4)

w przypadku osób, które legitymują się najwyższą jakością osiągnięć naukowych o przyjęcie do Kolegium Doktorskiego Fizyki i Astronomii może ubiegać się osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r. z późn. zm., nieposiadająca tytułu magistra, będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich i posiadająca status studenta. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ww. Ustawy, kandydat zobowiązany jest dodatkowo przedłożyć:

1. dwie  opinie  potwierdzające  wysoką  jakość  prowadzonych  badań naukowych oraz potwierdzających duży stopień zaawansowania tych prac, wydane przez opiekunów naukowych posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego lub będących pracownikami zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, którzy posiadają znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z planowaną pracą badawczą doktoranta,

lub

2. zaświadczenie o statusie beneficjenta programu „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki”;

 

Dodatkowo, w takim przypadku kandydat składa także kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich oraz suplement do dyplomu zawierający wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami.

 

UWAGA: Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille;

 

5)

suplement do dyplomu zawierający wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami ze studiów;

6)

elektroniczna wersja pracy licencjackiej/ magisterskiej dostarczona na dowolnym nośniku danych;

7)

pisemne oświadczenie planowanego promotora / promotorów o podjęciu się opieki promotorskiej nad kandydatem w przypadku przyjęcia kandydata do Kolegium oraz pisemna opinia planowanego promotora na temat kandydata wydana m.in. na podstawie odbytej rozmowy z kandydatem;

8)

kandydat może załączyć dodatkowe opinie (lub listy rekomendacyjne) dotyczące jego osoby;

9)

oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

10)

potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 

1) curriculum vitae;

2) dokument potwierdzający dobrą znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2:

a) jeden z certyfikatów wymienionych na stronie internetowej Biura Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Wrocławskiego: https://international.uni.wroc.pl/ lub

b) zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zwolnieni z konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego mogą być kandydaci:

– dla których język angielski był językiem wykładowym podczas ukończonych studiów (informacja o języku wykładowym musi być podana na dyplomie lub w suplemencie do dyplomu);

– dla których język angielski jest językiem ojczystym;

– którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu.

3) tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych  prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

4) kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).

 

Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu, i jego dostarczenie dopiero w przypadku pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

7.

 

Osiągnięcia najwyższej jakości  Uzyskanie przez kandydata osiągnięć najwyższej jakości potwierdzają dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 6.4.1 lub 6.4.2

 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE FIZYKI I ASTRONOMII

w dyscyplinie naukowej:

nauki fizyczne

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji (w tym załączania dokumentów w wersji elektronicznej) 3 czerwca 2024 r.

www.irka.uni.wroc.pl

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 4 września 2024 r. godz. 10:00
Termin i miejsce składania dokumentów Do dnia 4 września 2024 r. do godz. 14:00

Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii,

pokój 102

pl. Maxa Borna 9

50-204 Wrocław

lub na wniosek aplikującego:

Do dnia 4 września 2024r. do godziny 10:00

za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl

(W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025.)

 

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025 Do dnia 23 września 2024 r. godz. 14:00

Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii,

pokój 102

pl. Maxa Borna 9

50-204 Wrocław

 

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej 17 września 2024 r., godz. 10:00 (1), (2)

Instytut Fizyki Doświadczalnej, sala 119

pl. Maxa Borna 9

50-204 Wrocław

(1) W przypadku niektórych kandydatów    możliwa zdalna rozmowa kwalifikacyjna;

(2) W przypadku dużej liczby kandydatów możliwa kontynuacja rozmów rekrutacyjnych w dniu kolejnym, tj. 18 września 2024 r. od godz. 10:00.

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 19 września 2024 r. godz. 13:00

Instytut Fizyki Doświadczalnej,

tablica ogłoszeń przy wejściu do Dziekanatu

Wydziału Fizyki i Astronomii, pok. 102

pl. Maxa Borna 9

50-204 Wrocław

 

Procedura postępowania rekrutacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną

 

 

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia rekrutacji bezpośredniej powyższy harmonogram oraz zasady rekrutacji pozostają bez zmian. Jednak w takim przypadku rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w systemie zdalnym w trybie synchronicznym za pomocą wybranej platformy wideokonferencyjnej.

 

  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego_PL Pobierz pdf
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego_ANG Pobierz pdf
  • Wniosek - Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii Pobierz pdf
  • Request for consent - Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii Pobierz pdf
  • Zgoda na rejestrację rozmowy rekrutacyjnej Pobierz pdf
  • Consent for electronic registration of the recruitment interview Pobierz pdf

 

 

L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
1 Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·        językoznawstwo

·        literaturoznawstwo

·        nauki o komunikacji społecznej i mediach

16
2 Kolegium Doktorskie Filozofii ·        filozofia 5
3 Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·        nauki o bezpieczeństwie 3
4 Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·        nauki o polityce i administracji 5
5 Kolegium Doktorskie Socjologii ·        nauki socjologiczne 4
6 Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·        archeologia

·        nauki o sztuce

·        nauki o kulturze i religii

9
7 Kolegium Doktorskie Historii ·        historia 6
8 Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·        pedagogika 3
9 Kolegium Doktorskie Psychologii ·        psychologia 4
10 Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·        nauki prawne 8
11 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·        nauki biologiczne 7
12 Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·        nauki o Ziemi i środowisku

·        geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

8
13 Kolegium Doktorskie Matematyki ·        matematyka 8
14 Kolegium Doktorskie Informatyki ·        informatyka 8
15 Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·        nauki fizyczne

·        astronomia

7
16 Kolegium Doktorskie Chemii · nauki chemiczne 12
17 Kolegium Doktorskie Nauk Biomedycznych · nauki medyczne
. inżynieria biomedyczna
12
18 Kolegium Doktorskie Stosunków Międzynarodowych · stosunki międzynarodowe 3

 

Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

1.  obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA  strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

      a. cudzoziemca – obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i  Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.), oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


2. 
osób posiadających ważną Kartę Polaka lub osób, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;


3.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadaczy karty stałego pobytu);


4.
osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;


5.
osób którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis)


6.
osób posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze karty pobytu z adnotacją „uchodźca” lub decyzji o jej przyznaniu);


7.
osób posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;


8.
osób będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkających na terytorium Polski;


9.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


10.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


11.
osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis;


12. 
osób posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów Do dnia 4 września 2024 r. do godz. 14:00

Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii,

pokój 102

pl. Maxa Borna 9

50-204 Wrocław

lub na wniosek aplikującego:

Do dnia 4 września 2024r. do godziny 10:00

za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl

(W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025.)

 

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025 Do dnia 23 września 2024 r. godz. 14:00

Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii,

pokój 102

pl. Maxa Borna 9

50-204 Wrocław

 

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej 17 września 2024 r., godz. 10:00 (1), (2)

Instytut Fizyki Doświadczalnej, sala 119

pl. Maxa Borna 9

50-204 Wrocław

(1) W przypadku niektórych kandydatów    możliwa zdalna rozmowa kwalifikacyjna;

(2) W przypadku dużej liczby kandydatów możliwa kontynuacja rozmów rekrutacyjnych w dniu kolejnym, tj. 18 września 2024 r. od godz. 10:00.

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 19 września 2024 r. godz. 13:00

Instytut Fizyki Doświadczalnej,

tablica ogłoszeń przy wejściu do Dziekanatu

Wydziału Fizyki i Astronomii, pok. 102

pl. Maxa Borna 9

50-204 Wrocław

Procedura postępowania rekrutacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną

 

 

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia rekrutacji bezpośredniej powyższy harmonogram oraz zasady rekrutacji pozostają bez zmian. Jednak w takim przypadku rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w systemie zdalnym w trybie synchronicznym za pomocą wybranej platformy wideokonferencyjnej.

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1) curriculum vitae;

2) dokument potwierdzający dobrą znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2:

  1. a) jeden z certyfikatów wymienionych na stronie internetowej Biura Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Wrocławskiego: https://international.uni.wroc.pl/ lub
  2. b) zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zwolnieni z konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego mogą być kandydaci:

– dla których język angielski był językiem wykładowym podczas ukończonych studiów (informacja o języku wykładowym musi być podana na dyplomie lub w suplemencie do dyplomu);

– dla których język angielski jest językiem ojczystym;

– którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu.

3) tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych  prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

4) kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).

 

Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu, i jego dostarczenie dopiero w przypadku pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Arkadiusz Berlicki, prof. UWr

 

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

mgr Karolina Demczyszyn

+48 71 375 93 57

e-mail: karolina.demczyszyn@uwr.edu.pl