Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI MEDYCZNE Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej – PROGRAM KSZTAŁCENIA W KOLEGIUM DOKTORSKIM NAUK BIOMEDYCZNYCH SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO w dyscyplinie naukowej – NAUKI MEDYCZNE
Nazwa Wydziału: Wydział Biotechnologii
Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Nauk Biomedycznych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Kierownik Kolegium Doktorskiego – dr hab. Łukasz Opaliński, prof. UWr

Okres kształcenia – 4 lata

Program kształcenia w Kolegium Doktorskim Nauk Biomedycznych (Załącznik do Uchwały):   Uchwała Nr 224_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej dla cykli kształcenia rozp.się w r.a.20212022 i nast.-po zmianach.pdf

Zasady rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Nauk Biomedycznych (Załącznik do Uchwały)Uchwała Nr 223_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr na programy kształcenia rozpoczynające się w r.a. 2024_2025.pdf

Rekrutacja 2023/2024:

ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego Rozmowa kwalifikacyjna
2. Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej Ustna prezentacja projektu badawczego przez kandydata oraz dyskusja dotycząca projektu.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia (bez prezentacji multimedialnej) projekt badawczy uzgodniony z proponowanym promotorem (max. 10 min). Po prezentacji następuje rozmowa z komisją (10-20 min) dotycząca projektu badawczego i planowanego sposobu jego realizacji (aktualny stan wiedzy z zakresu tematyki projektu, metodyka, plan pracy, tezy badawcze).

3. Zalecana literatura
4. Kryteria oceny Wyniki postępowania rekrutacyjnego oceniane są w skali punktowej; maksymalnie 50 punktów.

 

Ocena kandydata z postępowania rekrutacyjnego (P) liczona jest wg wzoru:

P = Pr + Pn

Pr – punkty za rozmowę kwalifikacyjną stanowiące średnią z punktów przyznawanych przez członków komisji rekrutacyjnej (maksymalnie 45);

Pn – punkty za aktywność naukową (maksymalnie 5).

W przypadku kiedy dwóch kandydatów uzyska taką samą ocenę P, zakwalifikowany zostaje kandydat z wyższą oceną Pr. W przypadku jeśli jeden z kandydatów z taką samą oceną posiada częściowe finansowanie z grantu, zostaje on preferencyjnie zakwalifikowany.

Szczegółowe kryteria oceny

 

Po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej, członkowie komisji rekrutacyjnej dokonują niejawnej oceny kandydata w oparciu o następujące kryteria:

 

1.  rozmowa kwalifikacyjną (maksymalnie 45 pkt.):

·      sposób prezentacji projektu badawczego (klarowność, zwięzłość);

·      wiedza kandydata dotycząca aktualnego stanu wiedzy i tematu projektu badawczego;

·      znajomość metod i technik związanych z realizacją projektu;

·      umiejętność argumentacji i odpowiedzi na pytania świadczące o predyspozycji do prowadzenia pracy naukowej.

 

2.  wcześniejsza aktywność naukowa (łącznie maksymalnie 5 pkt.):

·      współautorstwo publikacji w czasopiśmie za co najmniej 100 punktów z aktualnego wykazu MEiN: 0-4 pkt;

·      średnia ze studiów (średnia ze studiów I i II  stopnia lub średnia z jednolitych studiów magisterskich): 0 – 1 pkt.

Kandydat uzyskuje 0,2 pkt. za każdą pełną 0,1 część całkowitej średniej ze studiów powyżej 4,5. (0,2 pkt za średnią 4,5 – 4,59; 0,4 pkt za średnią 4,6 – 4,69; 0,6 pkt za średnią 4,7 – 4,79; 0,8 pkt za średnią 4,8 – 4,89;1 pkt. za średnią 4,9 – 5,00).

 

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 35, z czego co najmniej 30 z rozmowy kwalifikacyjnej

 

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 50
5. Język postępowania rekrutacyjnego język polski lub język angielski

 

6. Wymagane dokumenty 1. podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej, wydrukowane z systemu IRK, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia (w przypadku tegorocznych absolwentów – dyplom dostarczany w terminie późniejszym) lub w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich;

3. kandydat, który legitymuje się dyplomem ukończenia wydanym w języku obcym składa kserokopię dyplomu (wraz z oryginałem do wglądu) oraz jego tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Dyplom uzyskany za granicą wymaga uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille;

4. opis projektu badawczego zawierający wstępne koncepcje rozprawy doktorskiej;

5. zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języka Obcego lub certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2;

6. oświadczenie kandydata, zawierające informacje: czy posiada stopień doktora, czy jest pracownikiem naukowym lub nauczycielem akademickim, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej UWr lub innej Szkoły Doktorskiej;

7. kandydat może dołączyć swoje publikacje.

7. Osiągnięcia najwyższej jakości Kandydat odznaczający się osiągnięciami naukowymi najwyższej jakości powinien spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1. Posiadanie doświadczenia w pracy badawczej znacząco przekraczającego poziom studiów licencjackich;

2. Uzyskanie finansowania w ramach grantów skierowanych do młodych badaczy.

8. Informacje dodatkowe/

Kandydaci z pełnym finansowaniem stypendium doktorskiego z projektu badawczego

Poza limitem przyjęć określonym w Zarządzeniu Rektora UWr przyjmowani są kandydaci, dla których finansowanie stypendium doktoranckiego zapewnione jest w pełni z projektu badawczego.  Dla tych kandydatów stosuje się warunki rekrutacji określone w niniejszym Załączniku. Warunkiem przyjęcia osoby z pełnym finansowaniem jest:

1. Przedłożenie przez opiekuna naukowego dokumentów poświadczających przyznanie pełnego finansowania na pokrycie kosztów kształcenia;

2. Uzyskanie przynajmniej minimalnego wyniku punktowego z postępowania rekrutacyjnego;

3. Spełnienie wymagań, od których uzależnione jest finansowanie.

 


 

Rekrutacja 2024/2025:

Dyscypliny naukowe

 

Nauki medyczne

Inżynieria biomedyczna

ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego Rozmowa kwalifikacyjna
2.  Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej Ustna prezentacja projektu badawczego przez kandydata oraz dyskusja dotycząca projektu.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia w formie prezentacji multimedialnej projekt badawczy uzgodniony z proponowanym promotorem (max. 10 min). Po prezentacji następuje rozmowa z komisją (10-20 min) dotycząca projektu badawczego i planowanego sposobu jego realizacji (aktualny stan wiedzy z zakresu tematyki projektu, metodyka, plan pracy, tezy badawcze).

3. Zalecana literatura
4. Kryteria oceny  Wyniki postępowania rekrutacyjnego oceniane są w skali punktowej; maksymalnie 50 punktów.

 

Ocena kandydata z postępowania rekrutacyjnego (P) liczona jest wg wzoru:

P = Pr + Pn

Pr – punkty za rozmowę kwalifikacyjną stanowiące średnią z punktów przyznawanych przez członków komisji rekrutacyjnej (maksymalnie 45);

Pn – punkty za aktywność naukową (maksymalnie 5).

W przypadku kiedy dwóch kandydatów uzyska taką samą ocenę P, zakwalifikowany zostaje kandydat z wyższą oceną Pr. W przypadku jeśli jeden z kandydatów z taką samą oceną posiada częściowe finansowanie z grantu, zostaje on preferencyjnie zakwalifikowany.

Szczegółowe kryteria oceny

 

Po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej, członkowie komisji rekrutacyjnej dokonują niejawnej oceny kandydata w oparciu o następujące kryteria:

 

1.rozmowa kwalifikacyjna maksymalnie 45 pkt.):

  • sposób prezentacji projektu badawczego (klarowność, zwięzłość); (0-15 pkt)
  • rozmowa z komisją (wiedza kandydata dotycząca aktualnego stanu wiedzy i tematu projektu badawczego; znajomość metod i technik związanych z realizacją projektu; umiejętność argumentacji i odpowiedzi na pytania świadczące o predyspozycji do prowadzenia pracy naukowej) (0-30 pkt)

·        wcześniejsza aktywność naukowa (łącznie maksymalnie 5 pkt.):

·        Współautorstwo publikacji w czasopiśmie za co najmniej 100 punktów z aktualnego wykazu MEiN: (0-5 pkt); 

1.    Kandydat uzyskuje 5 pkt za publikację w przypadku, gdy jest wiodącym autorem pracy (pierwszym lub korespondencyjnym), lub 2,5 pkt za współautorstwo każdej z publikacji (autor niewiodący) do maksymalnego limitu 5 pkt.

 

 

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 30 pkt, z czego co najmniej 25 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej

 

 

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 50 
5. Język postępowania rekrutacyjnego Język polski lub język angielski

 

6. Wymagane dokumenty 1. podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej, wydrukowane z systemu IRK, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia (w przypadku tegorocznych absolwentów – dyplom dostarczany w terminie późniejszym) lub w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich;

3. kandydat, który legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wydanym w języku obcym składa kserokopię dyplomu (wraz z oryginałem do wglądu) oraz jego tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Dyplom uzyskany za granicą wymaga uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille;

4. opis projektu badawczego zawierający wstępne koncepcje rozprawy doktorskiej;

5. zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języka Obcego lub certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2;

6. oświadczenie kandydata, zawierające informacje: czy posiada stopień doktora, czy jest pracownikiem naukowym lub nauczycielem akademickim, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej UWr lub innej Szkoły Doktorskiej;

7. kandydat może dołączyć swoje publikacje.

7. Osiągnięcia najwyższej jakości Kandydat odznaczający się osiągnięciami naukowymi najwyższej jakości powinien spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1. Posiadanie udokumentowanego doświadczenia w pracy badawczej znacząco przekraczającego poziom studiów licencjackich;

2. Uzyskanie finansowania w ramach grantów skierowanych do młodych badaczy.

Posiadanie osiągnięć naukowych najwyższej jakości kandydata powinno być potwierdzone uchwałą Rady Dyscyplin Naukowych Biotechnologia, Nauki Medyczne oraz Inżynieria Biomedyczna (stosowna uchwała powinna być dołączona do dokumentacji rekrutacyjnej)

8. Informacje dodatkowe

Kandydaci z pełnym finansowaniem stypendium doktorskiego z projektu badawczego

Poza limitem przyjęć określonym w Zarządzeniu Rektora UWr przyjmowani są kandydaci, dla których finansowanie stypendium doktoranckiego zapewnione jest w pełni z projektu badawczego.  Dla tych kandydatów stosuje się warunki rekrutacji określone w niniejszym załączniku. Warunkiem przyjęcia osoby z pełnym finansowaniem jest:

1. Przedłożenie przez opiekuna naukowego dokumentów poświadczających przyznanie pełnego finansowania na pokrycie kosztów kształcenia;

2. Uzyskanie przynajmniej minimalnego wyniku punktowego z postępowania rekrutacyjnego;

3. Spełnienie wymagań, od których uzależnione jest finansowanie.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE NAUK BIOMEDYCZNYCH

w dyscyplinie naukowej:

nauki medyczne

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 3 czerwca 2024 r.

www.irka.uni.wroc.pl

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 5 września godzina 10:00
Termin i miejsce składania dokumentów Do 6 września 2024 r. do godziny 13:00
Dziekanat Wydziału Biotechnologii
ul. F. Joliot-Curie 14A, pok. 0.30
50-383 Wrocławlub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025.

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/20245 Do 16 września 2024 r.

Dziekanat Wydziału Biotechnologii
ul. F. Joliot-Curie 14A, pok. 0.30
50-383 Wrocław

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 12-13 września 2024 r. godz. 10:00

Wydział Biotechnologii
ul. F. Joliot-Curie 14A, pok. 0.30
50-383 Wrocław

 

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego Do 20 września 2024, godz. 13:00
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Rozmowa kwalifikacyjna w formie stacjonarnej.

W przypadku niekorzystnej sytuacji epidemicznej możliwe będzie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w trybie zdalnym z użyciem jednego z dostępnych narzędzi (Skype /MS Teams/Cisco Webex) po uprzednim indywidualnym ustaleniu godziny (z uwzględnieniem ewentualnych różnic czasowych) z Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej.

  • Wzory formularzy Kolegium Doktorskie Nauk Biomedycznych Pobierz pdf
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego_ENG Pobierz pdf

 

 

L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
1 Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·        językoznawstwo

·        literaturoznawstwo

·        nauki o komunikacji społecznej i mediach

16
2 Kolegium Doktorskie Filozofii ·        filozofia 5
3 Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·        nauki o bezpieczeństwie 3
4 Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·        nauki o polityce i administracji 5
5 Kolegium Doktorskie Socjologii ·        nauki socjologiczne 4
6 Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·        archeologia

·        nauki o sztuce

·        nauki o kulturze i religii

9
7 Kolegium Doktorskie Historii ·        historia 6
8 Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·        pedagogika 3
9 Kolegium Doktorskie Psychologii ·        psychologia 4
10 Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·        nauki prawne 8
11 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·        nauki biologiczne 7
12 Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·        nauki o Ziemi i środowisku

·        geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

8
13 Kolegium Doktorskie Matematyki ·        matematyka 8
14 Kolegium Doktorskie Informatyki ·        informatyka 8
15 Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·        nauki fizyczne

·        astronomia

7
16 Kolegium Doktorskie Chemii · nauki chemiczne 12
17 Kolegium Doktorskie Nauk Biomedycznych · nauki medyczne
. inżynieria biomedyczna
12
18 Kolegium Doktorskie Stosunków Międzynarodowych · stosunki międzynarodowe 3

 

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

1.  obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA  strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

      a. cudzoziemca – obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i  Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.), oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


2. 
osób posiadających ważną Kartę Polaka lub osób, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;


3.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadaczy karty stałego pobytu);


4.
osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;


5.
osób którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis)


6.
osób posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze karty pobytu z adnotacją „uchodźca” lub decyzji o jej przyznaniu);


7.
osób posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;


8.
osób będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkających na terytorium Polski;


9.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


10.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


11.
osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis;


12. 
osób posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów Do 6 września 2024 r. do godziny 13:00
Dziekanat Wydziału Biotechnologii
ul. F. Joliot-Curie 14A, pok. 0.30
50-383 Wrocław

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025.

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/20245 Do 16 września 2024 r.

Dziekanat Wydziału Biotechnologii
ul. F. Joliot-Curie 14A, pok. 0.30
50-383 Wrocław

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 12-13 września 2024 r. godz. 10:00

Wydział Biotechnologii
ul. F. Joliot-Curie 14A, pok. 0.30
50-383 Wrocław

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego Do 20 września 2024, godz. 13:00
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Rozmowa kwalifikacyjna w formie stacjonarnej.

W przypadku niekorzystnej sytuacji epidemicznej możliwe będzie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w trybie zdalnym z użyciem jednego z dostępnych narzędzi (Skype /MS Teams/Cisco Webex) po uprzednim indywidualnym ustaleniu godziny (z uwzględnieniem ewentualnych różnic czasowych) z Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Łukasz Opaliński, prof. UWr

 

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej / Secretary of the Admissions Committee
Violetta Trzyna

+48 71 375 63 68
e- mail: violetta.trzyna@uwr.edu.pl