Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: Nauki o bezpieczeństwie

Nazwa Wydziału: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie

Kierownik Kolegium Doktorskiego: prof. Piotr Krzysztof Marszałek.

Okres kształcenia: 4 lata

Krótki opis programu kształcenia:

Nauki o bezpieczeństwie stanowią stosunkowo młodą dyscyplinę nauki mającą szczególną rolę w rozpoznawaniu i analizowaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa w różnych jego wymiarach. Wzrastające zapotrzebowanie społeczne na specjalistów w tym zakresie wymaga stworzenia możliwości ich kształcenia. Wysokiej klasy kadra badaczy różnorodnych aspektów bezpieczeństwa skupiona na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ich dorobek naukowy gwarantują przygotowanie odpowiednich specjalistów dla instytucji i służb naszego państwa. W tym celu Uniwersytet Wrocławski oferuje nauczanie w zakresie nauk o bezpieczeństwie na poziomie studiów doktorskich w ramach Kolegium Doktorskiego Nauk o Bezpieczeństwie, kierowanym przez profesora Uniwersytetu dra hab. Piotra Krzysztofa Marszałka. Nauczanie w Kolegium Doktorskim trwa 4 lata, z tym że po dwóch latach następuje ocena osiągniętych postępów w prowadzonych badaniach i przygotowaniu dysertacji doktorskiej Opracowany program kształcenia zapewnia przygotowanie studenta do samodzielnego prowadzenia badań naukowych, opracowywania ich wyników i ich publikowania. Wyposaża w wiedzę umożliwiającą poznanie w szerokiej perspektywie współczesnych problemów bezpieczeństwa, w tym identyfikowania zagrożeń oraz metod i środków ich neutralizacji.

Sylwetka absolwenta – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne:

Absolwent studiów doktorskich w zakresie nauk o bezpieczeństwie uzyskuje usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną o różnych aspektach bezpieczeństwa oraz umiejętność samodzielnego gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz kierowania zespołami ludzkimi w strukturach państwa odpowiedzialnych za sferę bezpieczeństwa.

 

Description:

 
Name of the study programme: Security Sciences
Faculty: Faculty of Social Sciences
Doctoral College: Doctoral College of Security Sciences
Director of the Doctoral College: Professor Piotr Krzysztof Marszałek
Duration: 4 years

Brief description of the programme

Security Science is quite a young discipline that has a significant role in determining and analysing threats to safety. Increasing social demand for specialists in this field requires creating opportunities for their education. Highly qualified staff at the Faculty of Social Sciences of the University of Wrocław and their academic achievements guarantee the proper preparation of future specialists working for institutions and the services in our country. Our university offers doctoral programme within the area of security at the Doctoral College of Security Sciences under the directorship of Professor Piotr Krzysztof Marszałek. Duration of the doctoral programme is four years. After two years, though, there is an assessment of one’s progress in research and doctoral dissertation. The programme prepares students for doing research, compiling results and publishing them on their own. It equips graduates with knowledge enabling them to identify threats and methods of neutralising them.

Alumnus profile – knowledge, skills, social competencies

Students graduate from this programme with well-grounded theoretical and practical knowledge about various aspects of security, with the ability to gather, process and share information using state-of-the-art technology, as well as with the right range of skills to lead teams within state structures that are responsible for safety.

Rekrutacja 2021/2022:


Nazwa Wydziału Wydział Nauk Społecznych
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie
Dyscyplina naukowa Nauki o Bezpieczeństwie
ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego
  egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna* Ustny egzamin kwalifikacyjny
2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/ rozmowy kwalifikacyjnej 1. Współczesne teorie bezpieczeństwa – modele i cechy

2. Instytucjonalny system bezpieczeństwa narodowego

3. Konflikty współczesnego świata – charakterystyka

4. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej

5. Systemy reagowania kryzysowego

6. Międzynarodowe systemy polityczne

7. Międzynarodowe systemy ochrony wolności i praw człowieka.

8. Systemy bezpieczeństwa zbiorowego – struktury i cechy

9. Procesy globalizacyjne a współczesne konflikty

10. Aspekty kulturowe we współczesnych procesach migracyjnych

 

3. Zalecana literatura

 

 

Baykies, J., Smith, S. (red) (2008), Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Bieńczyk-Missala, A. (2018), Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka: Międzynarodowe instytucje i instrumenty, Warszawa: Wydawnictwo Scholar;

Bierzanek, R. (1977), Bezpieczeństwo regionalne w systemie ONZ, Warszawa: Wydawnictwo MON;

Ciupiński, A. (2013), Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, Warszawa: Difin;

Czaputowicz, J. (2012), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Współczesne koncepcje, Warszawa;

Gryz, J., Kitler, W. (red.) (2012), Systemy reagowania kryzysowego, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek;

Gryz, J. (2009), Systemy reagowania kryzysowego Unii Europejskiej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek;

Kuźniar, R. (2008), Prawa Człowieka. Prawo, Instytucje, Stosunki Międzynarodowe, Warszawa: Wydawnictwo Scholar;

Misiuk, A. (2013), Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa: Difin;

Szymański, W. (2002), Globalizacja: Wyzwania i zagrożenia, Warszawa: Difin;

Zięba, R. (red.) (2018), Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Poltex;

Ziętek, A.W. (2013), Bezpieczeństwo kulturowe w Europie, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej;

4. Kryteria oceny
  Szczegółowe kryteria oceny

 

1. Wstępny projekt rozprawy doktorskiej – 0 – 30 pkt

2. Publikacje naukowe – 0 – 10 pkt

3. Udział w projektach badawczych – 0 – 5 pkt

4. Aktywność w kołach naukowych, udział w komitetach organizacyjnych konferencji lub działalność popularyzująca naukę – 0 – 5 pkt.

5. Czynny udział w konferencji naukowej – 0 – 5 pkt

6. Stypendia naukowe, nagrody przyznane w ramach uczelni i poza uczelnią, udział w studenckich programach wymiany – 0 – 5 pkt

7. Egzamin ustny – 0 – 40 pkt

  Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 60 pkt.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 100 pkt.
5. Język postępowania rekrutacyjnego

 

Język polski
6. Wymagane dokumenty

Uwaga: 

 • Kandydat jest zobowiązany dostarczyć wymagane (właściwe dla danego programu kształcenia w Szkole Doktorskiej) dokumenty w wersji papierowej w terminie i miejscu składania dokumentów określonych w harmonogramie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr w roku akad.  2021/2022 (Zarządzenie  Rektora UWr nr 71/2021 z dnia 25 maja 2021 r.).
 • W przypadku niemożności bezpośredniego złożenia przez kandydata oryginalnych dokumentów w w/w terminie (zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022) kandydat załącza skany dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji określonych dla danego programu. Kandydat w zaistniałej sytuacji jest zobowiązany wcześniej wystąpić z prośbą do przewodniczącego lub sekretarza komisji rekrutacyjnej o wyrażenie zgody na załączenie dokumentów w wersji elektronicznej z podaniem powodu niemożności bezpośredniego złożenia dokumentów w wersji papierowej. 
 • 1. podanie (z informacją o planowanym temacie rozprawy doktorskiej oraz nazwiskiem proponowanego opiekuna naukowego);

  2. podanie w sprawie przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego wydrukowane z systemu IRK/IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

  3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię. Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille;

  4. pisemna opinia opiekuna naukowego wybranego spośród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, związanych z dyscypliną naukową nauk o bezpieczeństwie, na temat projektu Rozprawy doktorskiej wraz z deklaracją objęcia kandydata opieką naukową. Lista opiekunów naukowych, związanych z dyscypliną naukową nauk o bezpieczeństwie, dostępna jest na stronie internetowej Wydziału Nauk Społecznych http://phd.wns.uni.wroc.pl/Rekrutacja-2/Potencjalni-promotorzy .

  5. wstępny projekt rozprawy doktorskiej;

  6. certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym;

  7. kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu (w przypadku cudzoziemców); istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego;

  8. dokumenty należy złożyć w języku polskim lub angielskim;

  oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zawierające   informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej;

  9. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

   

  Cudzoziemcy dodatkowo składają:

  1. tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

  2. kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem). Istnieje możliwość opuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego

   


   

  HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

  KOLEGIUM DOKTORSKIE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

  w dyscyplinie naukowej: nauki o bezpieczeństwie

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
  Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla obywateli polskich 01.06.2021 r.

  (www.irka.uni.wroc.pl)

  Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych dla obywateli polskich (decyduje data wykonania przelewu) 31.08.2021 r.
  Termin i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich Do dnia 31.08.2021 r.

  Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, pok. 35 ul. Koszarowa 3

  51-149 Wrocław

  lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu

  Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

  Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

  Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

  Do dnia 23.09.2021 r.
  Termin i miejsc egzaminu kwalifikacyjnego dla obywateli polskich 14.09.2021 r. godz. 9:00

  Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów

  Międzynarodowych

  Sala 229, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław

  Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 20.09.2021 r.
  Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Egzamin ustny w formie stacjonarnej z zachowaniem restrykcji sanitarnych. W przypadku zakazu poruszania się w formie zdalnej.

   

   

  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (PL) Pobierz pdf
  • Declaration of the candidate for the Doctoral School of the University of Wrocław (ENG) Pobierz pdf
  Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
  Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·         językoznawstwo

  ·         literaturoznawstwo

  ·         nauki o komunikacji społecznej i mediach

  16
  Kolegium Doktorskie Socjologii ·         nauki socjologiczne 4
  Kolegium Doktorskie Filozofii ·         filozofia 3
  Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·         nauki o polityce i administracji 8
  Kolegium Doktorskie Historii ·         historia 5
  Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·         pedagogika 4
  Kolegium Doktorskie Psychologii ·         psychologia 4
  Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·         archeologia

  ·         nauki o sztuce

  ·         nauki o kulturze i religii

  8
  Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·         nauki prawne 7
  Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·         nauki biologiczne 19
  Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·         nauki o Ziemi i środowisku

  ·         geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

  8
  Kolegium Doktorskie Matematyki ·         matematyka 7
  Kolegium Doktorskie Informatyki ·         informatyka 7
  Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·         nauki fizyczne

  ·         astronomia

  9
  Kolegium Doktorskie Chemii ·         nauki chemiczne 12
  Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·         nauki o bezpieczeństwie 2
  Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
  .

  Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
  4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
  6. posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

  dr hab. prof. UWr Piotr Krzysztof Marszałek

   

  Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

  dr Katarzyna Jędrzejczyk – Kuliniak

  katarzyna.jedrzejczyk-kuliniak@uwr.edu.pl

  tel. +48 71 375 53 04

  Termin i miejsc egzaminu kwalifikacyjnego dla obywateli polskich

  14.09.2021 r. godz. 9:00

  Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów

  Międzynarodowych

  Sala 229, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław

  Termin i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich

  Do dnia 31.08.2021 r.

  Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, pok. 35 ul. Koszarowa 3

  51-149 Wrocław

  lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

  Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

  Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

  Do dnia 23.09.2021 r.