Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: Nauki o bezpieczeństwie

Nazwa Wydziału: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie

Kierownik Kolegium Doktorskiego: prof. Piotr Krzysztof Marszałek.

Okres kształcenia: 4 lata

Krótki opis programu kształcenia:

Nauki o bezpieczeństwie stanowią stosunkowo młodą dyscyplinę nauki mającą szczególną rolę w rozpoznawaniu i analizowaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa w różnych jego wymiarach. Wzrastające zapotrzebowanie społeczne na specjalistów w tym zakresie wymaga stworzenia możliwości ich kształcenia. Wysokiej klasy kadra badaczy różnorodnych aspektów bezpieczeństwa skupiona na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ich dorobek naukowy gwarantują przygotowanie odpowiednich specjalistów dla instytucji i służb naszego państwa. W tym celu Uniwersytet Wrocławski oferuje nauczanie w zakresie nauk o bezpieczeństwie na poziomie studiów doktorskich w ramach Kolegium Doktorskiego Nauk o Bezpieczeństwie, kierowanym przez profesora Uniwersytetu dra hab. Piotra Krzysztofa Marszałka. Nauczanie w Kolegium Doktorskim trwa 4 lata, z tym że po dwóch latach następuje ocena osiągniętych postępów w prowadzonych badaniach i przygotowaniu dysertacji doktorskiej Opracowany program kształcenia zapewnia przygotowanie studenta do samodzielnego prowadzenia badań naukowych, opracowywania ich wyników i ich publikowania. Wyposaża w wiedzę umożliwiającą poznanie w szerokiej perspektywie współczesnych problemów bezpieczeństwa, w tym identyfikowania zagrożeń oraz metod i środków ich neutralizacji.

Sylwetka absolwenta – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne:

Absolwent studiów doktorskich w zakresie nauk o bezpieczeństwie uzyskuje usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną o różnych aspektach bezpieczeństwa oraz umiejętność samodzielnego gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz kierowania zespołami ludzkimi w strukturach państwa odpowiedzialnych za sferę bezpieczeństwa.

 

Description:

 
Name of the study programme: Security Sciences
Faculty: Faculty of Social Sciences
Doctoral College: Doctoral College of Security Sciences
Director of the Doctoral College: Professor Piotr Krzysztof Marszałek
Duration: 4 years

Brief description of the programme

Security Science is quite a young discipline that has a significant role in determining and analysing threats to safety. Increasing social demand for specialists in this field requires creating opportunities for their education. Highly qualified staff at the Faculty of Social Sciences of the University of Wrocław and their academic achievements guarantee the proper preparation of future specialists working for institutions and the services in our country. Our university offers doctoral programme within the area of security at the Doctoral College of Security Sciences under the directorship of Professor Piotr Krzysztof Marszałek. Duration of the doctoral programme is four years. After two years, though, there is an assessment of one’s progress in research and doctoral dissertation. The programme prepares students for doing research, compiling results and publishing them on their own. It equips graduates with knowledge enabling them to identify threats and methods of neutralising them.

Alumnus profile – knowledge, skills, social competencies

Students graduate from this programme with well-grounded theoretical and practical knowledge about various aspects of security, with the ability to gather, process and share information using state-of-the-art technology, as well as with the right range of skills to lead teams within state structures that are responsible for safety.

 


 

Rekrutacja 2020/2021:

Nazwa Wydziału Wydział Nauk Społecznych
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie
Dyscyplina naukowa Nauki o Bezpieczeństwie
ZASADY REKRUTACJI – również dla kandydatów aplikujących w ramach programu STER (Stypendia doktorskie dla cudzoziemców)
1. Forma postępowania rekrutacyjnego Egzamin wstępny ustny.

 

  egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna* Za zgodą komisji rekrutacyjnej egzamin może być zrealizowany w formie wideokonferencji.
2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/ rozmowy kwalifikacyjnej

 

1. Współczesne teorie bezpieczeństwa – modele i cechy

2. Instytucjonalny system bezpieczeństwa narodowego

3. Konflikty współczesnego świata – charakterystyka

4. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej

5. Systemy reagowania kryzysowego

6. Międzynarodowe systemy polityczne

7. Międzynarodowe systemy ochrony wolności i praw człowieka

8. Systemy bezpieczeństwa zbiorowego – struktury i cechy

9. Procesy globalizacyjne a współczesne konflikty

10. Aspekty kulturowe we współczesnych procesach migracyjnych

3. Zalecana literatura Baykies, J., Smith, S. (red) (2008), Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Bieńczyk-Missala, A. (2018), Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka: Międzynarodowe instytucje i instrumenty, Warszawa: Wydawnictwo Scholar;

Bierzanek, R. (1977), Bezpieczeństwo regionalne w systemie ONZ, Warszawa: Wydawnictwo MON;

Ciupiński, A. (2013), Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, Warszawa: Difin;

Czaputowicz, J. (2012), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Współczesne koncepcje, Warszawa;

Gryz, J., Kitler, W. (red.) (2012), Systemy reagowania kryzysowego, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek;

Gryz, J. (2009), Systemy reagowania kryzysowego Unii Europejskiej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek;

Kuźniar, R. (2008), Prawa Człowieka. Prawo, Instytucje, Stosunki Międzynarodowe, Warszawa: Wydawnictwo Scholar;

Misiuk, A. (2013), Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa: Difin;

Szymański, W. (2002), Globalizacja: Wyzwania i zagrożenia, Warszawa: Difin;

Zięba, R. (red.) (2018), Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Poltex;

Ziętek, A.W. (2013), Bezpieczeństwo kulturowe w Europie, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

4. Kryteria oceny 1. Do Kolegium Doktorskiego Nauk o Bezpieczeństwie będą rekrutowani kandydaci na zasadzie konkursu, w ramach dostępnego limitu miejsc.

2. O przyjęciu do Szkoły Doktorskiej na program kształcenia w dyscyplinie naukowej nauk o bezpieczeństwie decyduje wynik konkursu wyrażony w punktach.

3. Punktowane są: zaakceptowany przez proponowanego opiekuna naukowego projekt rozprawy doktorskiej, dotychczasowe osiągnięcia naukowe i działalność w studenckim ruchu naukowym, odpowiedzi w czasie ustnego egzaminu wstępnego na pytania dotyczącego projektu rozprawy doktorskiej oraz wiedzy ogólnej kandydata z dyscypliny naukowej.

Szczegółowe kryteria oceny
1. Wstępny projekt

rozprawy doktorskiej

Akceptacja przez proponowanego

opiekuna naukowego; Objętość 20-40 tys. znaków ze spacjami, zawartość obejmująca przynajmniej: wstęp i postawienie problemu badawczego wraz

uzasadnieniem, przegląd literatury przedmiotu, metodologię i metodykę badań; planowaną zawartość rozprawy doktorskiej, bibliografię w stylu harwardzkim.

0-30 pkt.

 

2. Publikacje naukowe

 

 

 

 

 

 

Należy dołączyć kopię publikacji lub zaświadczenie z potwierdzeniem przyjęcia do druku:

a. 5 pkt. – artykuły opublikowane

czasopismach w bazach Scopus, Web of Science, ERIH Plus oraz monografie autorskie oraz rozdziały w monografiach

opublikowane w wydawnictwach z

listy MNiSW z 18 stycznia 2019 r.

b. 3 pkt. – pozostałe artykuły w czasopismach na liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25.01.2017, liście z 2019 roku, lub rozdziały w pracach zbiorowych opublikowanych w wydawnictwach z listy MNiSW z 18 stycznia 2019 r.

c. 1 pkt. – pozostałe publikacje naukowe

0-10     pkt.

 

3.Udział w projektach

badawczych

 

 

 

 

 

Należy dołączyć potwierdzenie udziału od kierownika projektu lub decyzję o przyznaniu środków.

a.    3 pkt. – rola wykonawcy lub kierownika w projektach NCN, NCBiR, MNiSW, H2020, ERC, Komisja Europejska i in. Instytucji i organizacji zagranicznych

b.    1 pkt.– rola wykonawcy lub kierownika w innych projektach

0-5        pkt.

 

4.Aktywność w kołach

naukowych, udział w

komitetach organizacyjnych

konferencji lub działalność

popularyzująca naukę

Należy dołączyć zaświadczenie od organizatorów wydarzenia, a w przypadku kół naukowych – zaświadczenie wydane przez opiekuna koła naukowego. Komisja przyznaje liczbę punktów w oparciu o ocenę jakościową osiągnięć. 0-5 pkt.
5.Czynny udział

w konferencji naukowej

(z referatem, posterem

i in.)

Należy dołączyć program

konferencji i certyfikat/zaświadczenie od organizatorów

a. 1 pkt. – konferencja

studencko-doktorancka,

b. 2 pkt. – konferencja

ogólnopolska / ogólnokrajowa,

c. 3 pkt. – konferencja

międzynarodowa (min. 30% uczestników z referatami spoza kraju organizatora).

0-5 pkt.

 

6. Stypendia naukowe i

nagrody przyznane w

ramach Uczelni i poza

Uczelnią, udział w

studenckich programach

wymiany (Erasmus+,

Most, inne)

Należy dołączyć certyfikat, potwierdzenie lub dyplom.

Komisja przyznaje liczbę punktów w oparciu o ocenę jakościową osiągnięć.

0-5 pkt.

 

Egzamin wstępny ustny –

dyskusja nad złożonym

projektem rozprawy

doktorskiej

0-20 pkt.
Egzamin wstępny ustny –

ocena wiedzy ogólnej z zakresu danej dyscypliny. Pytania losowane z listy zagadnień egzaminacyjnych

0-20 pkt.
Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 60 pkt.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 100 pkt.
5. Język postępowania rekrutacyjnego  język polski
6. Wymagane dokumenty Wymagane dokumenty – również dla kandydatów aplikujących w ramach programu STER (Stypendia doktorskie dla cudzoziemców):

1. podanie (z informacją o planowanym temacie rozprawy doktorskiej oraz nazwiskiem proponowanego opiekuna naukowego);

2. podanie w sprawie przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego wydrukowane z systemu IRK/IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;

3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych  studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię. Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille;

4. pisemna opinia opiekuna naukowego wybranego spośród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na temat projektu Rozprawy doktorskiej wraz z deklaracją objęcia kandydata opieką naukową;

5. wstępny projekt rozprawy doktorskiej;

6. certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty), a dla aplikujących w ramach programu STER C1 (CAE, TOEFL-95, IELTS 7,0, BEC Higher i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym;

7. oświadczenie kandydata zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego Kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

Dokumenty należy złożyć w języku polskim lub angielskim.

8.potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1.tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.  Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych  prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

2.kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).  Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.


Faculty Faculty of Social Sciences
Doctoral Collage Doctoral Collage of Security Sciences
Scientific Discipline Security Sciences
RECRUITMENT RULES –  also for applicants for STER Programme (doctoral scholarships for foreigners)
1. Form of recruitment procedure Oral entrance exam
qualifying exam (oral or written); interview * With the approval of the admissions committee, the entrance examination can be carried out in the form of video conferencing
2. Thematic scope of the qualifying exam / interview 1. Modern security theories – models and features

2. Institutional system of national security

3. Conflicts of the modern world – characteristics

4. The Common Security and Defence Policy

5. Crisis management systems

6. International political systems

7. International systems for the protection of human freedom and rights

8. Collective security systems – structures and features

9. Globalisation processes and modern conflicts

10. Cultural aspects of modern migration processes

3. Recommended literature Baykies, J., Smith, S. (red) (2008), Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Bieńczyk-Missala, A. (2018), Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka: Międzynarodowe instytucje i instrumenty, Warszawa: Wydawnictwo Scholar;

Bierzanek, R. (1977), Bezpieczeństwo regionalne w systemie ONZ, Warszawa: Wydawnictwo MON;

Ciupiński, A. (2013), Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, Warszawa: Difin;

Czaputowicz, J. (2012), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Współczesne koncepcje, Warszawa;

Gryz, J., Kitler, W. (red.) (2012), Systemy reagowania kryzysowego, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek;

Gryz, J. (2009), Systemy reagowania kryzysowego Unii Europejskiej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek;

Kuźniar, R. (2008), Prawa Człowieka. Prawo, Instytucje, Stosunki Międzynarodowe, Warszawa: Wydawnictwo Scholar;

Misiuk, A. (2013), Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa: Difin;

Szymański, W. (2002), Globalizacja: Wyzwania i zagrożenia, Warszawa: Difin;

Zięba, R. (red.) (2018), Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Poltex;

Ziętek, A.W. (2013), Bezpieczeństwo kulturowe w Europie, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

4. Assessment criteria 1.  Candidates will be admitted to the Doctoral College of Security Sciences on the basis of a competition, within the limit of places available.

2.  Admission to the Doctoral College of Security Sciences is determined by the result of the competition expressed in points.

3.  The points are awarded for the following: the doctoral dissertation project approved by the proposed academic supervisor, current scientific achievements and activities in the student scientific movement, answers during the oral entrance examination to questions regarding the project of the doctoral dissertation and the general knowledge of the candidate from a scientific discipline.

Detailed assessment criteria
1. Initial outline of doctoral thesis Acceptance by a proposed research supervisor; Volume 20-40 thousand characters including spaces, content encompassing as minimum: introduction and definition of a research topic including the justification, review of the literature on the subject, methodology and approach to the research; planned content of doctoral thesis, bibliography in Harvard style 0-30 pt.

 

2.Research publications

 

 

 

 

A copy of the publication or a statement confirming the admission to printing should be attached:

 

a. 5 points – articles published in journals listed in databases: Scopus, Web of Science, ERIH Plus, own monographs and scientific edition of a monograph published by publishers from the list of the Ministry of Science and Higher Education (MNiSW) dated 18 January 2019.

 

b. 3 points – other articles in journals from the list of journals of the Ministry of Science and Higher Education dated 25.01.2017, list from 2019 or the chapters in edited volumes published by publishers from the list of MNiSW dated 18 January 2019.

 

c. 1 point – other research articles or chapters

 

0-10 pt.

 

3. Participation in research projects

 

 

 

 

 

Confirmation of participation from the project leader or decisions on allocation of funds should be attached.

a. 3 points – role of a research fellow or a leader in projects: NCN, NCBiR, MNiSW, H2020, ERC, European Commission and other foreign institutions and organisations

b. 1 point – role of a research fellow or a leader in other projects

0-5 pt.

 

4.  Activity in student scientific clubs, participation in organisational committees of conferences or activity promoting the science A statement from the organisers of the event should be attached, in case of student scientific clubs – a statement issued by the research club supervisor.

The commission shall award the score based on qualitative assessment of the achievements

0-5 pt.
5. Active participation in a scientific conference (including a presentation, poster etc.) Conference program and certificate/statement from the organisers should be attached

a. 1 point – student-doctoral conference,

b. 2 point – nation-wide conference,

c. 3 point – international conference (minimum 30% of participants with the papers from outside the country of the organiser)

0-5 pt.

 

6.Research scholarships and awards awarded both within and outside the University, participation in student exchange programs (Erasmus+, Most, other) A certificate, confirmation or a diploma should be attached.

The commission shall award the score based on qualitative assessment of the achievements.

0-5 pt.

 

7. Entrance exam – discussion on the submitted draft outline of doctoral thesis 0-20 pt.
8. Entrance exam – assessment of general knowledge in the area of the given discipline 0-20 pt.
The minimum number of points necessary to obtain a positive result of the recruitment procedure 60 pt.
The maximum number of points possible to obtain during the recruitment procedure 100 pt.
5. Language of the recruitment procedure Polish
6. Required documents Required documents also for applicants for STER Programme (doctoral scholarships for foreigners):

 

1. application (including information on the planned subject of doctoral thesis and the name of the proposed research supervisor);

 

2. application for admission to the Doctoral School printed from the IRK / IRC system, signed by the candidate with consent to the processing of personal data for the purposes of the qualification procedure and potential education at the Doctoral School;

 

3. photocopy of the diploma of completion of second-cycle studies or uniform master’s studies or another document entitling to apply for admission to the doctoral school (the original will be available for confirmation in order to confirm compliance with the original); in the case of a diploma obtained outside Poland, an apostille or legalization of the document required;

 

4. a written opinion of the research supervisor selected from among independent research fellows of the Faculty of Social Sciences of University of Wrocław regarding the draft outline of doctoral thesis including the declaration of providing research guidance for the candidate

 

5. the initial outline of doctoral thesis;

 

6. a certificate or a statement confirming the knowledge of English language at B2 or equivalent level (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,5, BEC Vantage and other equivalent international certificates), and for STER programme applicants a certificate or a statement confirming the knowledge of English language at C1 or equivalent level (CAE, TOEFL- 95, IELTS 7,0, BEC Higher and other equivalent international certificates); the candidates for whom English was a lecturing language during a previous stage of education or for whom it is a native language, are released from the obligation of presenting the certificate.

 

7.  a statement of the candidate for the Doctoral School of the University of Wrocław containing information: whether they have or have not got a PhD degree, whether they are academic teachers or researchers, or whether they are PhD students at another college of the Doctoral School of the University of Wrocław or at another Doctoral School (according to the required formula).

 

The documents should be submitted in Polish or in English.

 

8. the confirmation of recruitment fee payment.

 

Foreigners submit additionally:

1.translation into Polish of a diploma or other document entitling to undertake education at the Doctoral School. The translation must be certified by a Polish sworn translator (entered on the list of sworn translators kept by the Minister of Justice), a sworn translator from the EU (if a sworn translator institution exists in a given country) or a Polish consul

2.photocopy of the document confirming the legalization of the stay (the original can be viewed to confirm compliance with the original). It is possible to admit the candidate to the entrance examination without a photocopy of the document confirming the legalization of the stay and its delivery only in the event of a positive result of the entrance examination.

 

*indicate the correct form

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla obywateli polskich 15.05.2020r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych dla obywateli polskich (decyduje data wykonania przelewu) 31.08.2020r.
(www.irka.uni.wroc.pl)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla cudzoziemców 15.05.2020r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych dla cudzoziemców (decyduje data wykonania przelewu) do 31.08.2020r.
(https://international-applications.uni.wroc.pl)
Termin i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich do 31.08.2020r.
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, pok. 35 ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
Termin i miejsce składania dokumentów dla cudzoziemców do 31.08.2020r.
Dokumenty składane w formie elektronicznej za pośrednictwem (https://international-applications.uni.wroc.pl)
Termin i miejsc egzaminu kwalifikacyjnego dla obywateli polskich 14.09.2020r. godz. 9:00

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych

Sala 229, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego dla cudzoziemców 14.09.2020r. godz. 9:00 (godzina egzaminu w formie wideokonferencji z kandydatem przebywającym poza Polską jest ustalana przez sekretarza WKR indywidualnie, przy uwzględnieniu różnicy stref czasowych)

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych

Sala 229, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji 16.09.2020r.

 

Registration starts for Polish citizens 15.05.2020
Deadline for registration and payment (Polish citizens) 31.08.2020

(www.irka.uni.wroc.pl)

Registration starts for foreign candidates 15.05.2020
Deadline for registration and payment (foreign candidates) 31.08.2020

(https://international-applications.uni.wroc)

Deadline and place of documents submission (Polish citizens) 31.08.2020
Dean’s Office of the Faculty of Social Sciences, room 35, Koszarowa Street 3
51-149 Wrocław
Deadline and place of documents submission (foreign candidates) 31.08.2020 Documents should be sent online: https://international-applications.uni.wroc.pl
Date and location of the qualifying exam (Polish citizens) 14.09.2020 9:00
Faculty of Social Sciences, Institute of International Studies, room 229, Koszarowa Street 351-149 Wrocław
Date and location of the qualifying exam (foreign candidates) 14.09.2020 9:00 (time of exam in the form of video conference for candidates living outside Poland will be set individually after considering time zone difference),
Faculty of Social Sciences, Institute of International Studies,
room 229,
Koszarowa Street 3
51-149 Wrocław
Announcement of the recruitment results 16.09.2020

 

  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (PL) Pobierz pdf
  • Declaration of the candidate for the Doctoral School of the University of Wrocław (ENG) Pobierz pdf
Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·         językoznawstwo·         literaturoznawstwo

·         nauki o komunikacji społecznej i mediach

24
Kolegium Doktorskie Socjologii ·         nauki socjologiczne 5
Kolegium Doktorskie Filozofii ·         filozofia 5
Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·         nauki o polityce i administracji 10
Kolegium Doktorskie Historii ·         historia 6
Kolegium Doktorskie Psychologii ·         psychologia 5
Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·         archeologia·         nauki o sztuce

·         nauki o kulturze i religii

9
Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·         nauki prawne 20
Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·         nauki biologiczne 35
Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·         nauki o Ziemi i środowisku·         geografia społeczno – ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 10
Kolegium Doktorskie Matematyki ·         matematyka 8
Kolegium Doktorskie Informatyki ·         informatyka 8
Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·         nauki fizyczne·         astronomia 9
Kolegium Doktorskie Chemii ·         nauki chemiczne 15
Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·         nauki o bezpieczeństwie 5
Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
  4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
  6. posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

dr Katarzyna Jędrzejczyk – Kuliniak

katarzyna.jedrzejczyk-kuliniak@uwr.edu.pl

tel. +48 71 375 53 04

Termin i miejsc egzaminu kwalifikacyjnego dla obywateli polskich

14.09.2020r. godz. 9:00

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych

Sala 229, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław

 

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego dla cudzoziemców

14.09.2020r. godz. 9:00 (godzina egzaminu w formie wideokonferencji z kandydatem przebywającym poza Polską jest ustalana przez sekretarza WKR indywidualnie, przy uwzględnieniu różnicy stref czasowych)

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych

Sala 229, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław


Date and place of the qualifying exam for Polish citizens
14 September 2020, 9:00
Faculty of Social Sciences
Institute of International Studies, room 229, Koszarowa Street 3
51-149 Wrocław

Date and place of the qualifying exam for foreign candidates
14 September 2020, 9:00
Faculty of Social Sciences
Institute of International Studies, room 229, Koszarowa Street 3
51-149 Wrocław
(time of the exam in the form of a video conference for candidates living outside Poland will be set individually after considering time zone difference)

Termin i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich do 31.08.2020r.
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, pok. 35 ul. Koszarowa 3 51-149 Wrocław

Termin i miejsce składania dokumentów dla cudzoziemców do 31.08.2020r.
Dokumenty składane w formie elektronicznej za pośrednictwem (https://international-applications.uni.wroc.pl)


Documents submission for Polish citizens
Deadline: 31 August 2020
Place: Dean’s Office of the Faculty of Social Sciences, room 35
Koszarowa Street 3
51-149 Wrocław

Documents submission for foreign candidates
Deadline: 31 August 2020
Documents should be submitted online: https://international-applications.uni.wroc.pl