Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: Nauki o bezpieczeństwie

Nazwa Wydziału: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie

Kierownik Kolegium Doktorskiego: dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek, prof. UWr

Okres kształcenia: 4 lata

Krótki opis programu kształcenia:

Nauki o bezpieczeństwie stanowią stosunkowo młodą dyscyplinę nauki mającą szczególną rolę w rozpoznawaniu i analizowaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa w różnych jego wymiarach. Wzrastające zapotrzebowanie społeczne na specjalistów w tym zakresie wymaga stworzenia możliwości ich kształcenia. Wysokiej klasy kadra badaczy różnorodnych aspektów bezpieczeństwa skupiona na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ich dorobek naukowy gwarantują przygotowanie odpowiednich specjalistów dla instytucji i służb naszego państwa. W tym celu Uniwersytet Wrocławski oferuje nauczanie w zakresie nauk o bezpieczeństwie na poziomie studiów doktorskich w ramach Kolegium Doktorskiego Nauk o Bezpieczeństwie, kierowanym przez profesora Uniwersytetu dra hab. Piotra Krzysztofa Marszałka. Nauczanie w Kolegium Doktorskim trwa 4 lata, z tym że po dwóch latach następuje ocena osiągniętych postępów w prowadzonych badaniach i przygotowaniu dysertacji doktorskiej Opracowany program kształcenia zapewnia przygotowanie studenta do samodzielnego prowadzenia badań naukowych, opracowywania ich wyników i ich publikowania. Wyposaża w wiedzę umożliwiającą poznanie w szerokiej perspektywie współczesnych problemów bezpieczeństwa, w tym identyfikowania zagrożeń oraz metod i środków ich neutralizacji.

Sylwetka absolwenta – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne:

Absolwent studiów doktorskich w zakresie nauk o bezpieczeństwie uzyskuje usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną o różnych aspektach bezpieczeństwa oraz umiejętność samodzielnego gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz kierowania zespołami ludzkimi w strukturach państwa odpowiedzialnych za sferę bezpieczeństwa.

Program kształcenia w Kolegium Doktorskim Nauk o Bezpieczeństwie  (Załącznik do Uchwały):  Uchwała Nr 224_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej dla cykli kształcenia rozp.się w r.a.20212022 i nast.-po zmianach.pdf

Zasady rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Nauk o Bezpieczeństwie (Załącznik do Uchwały)Uchwała Nr 223_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr na programy kształcenia rozpoczynające się w r.a. 2024_2025.pdf

Description:

 
Name of the study programme: Security Sciences
Faculty: Faculty of Social Sciences
Doctoral College: Doctoral College of Security Sciences
Director of the Doctoral College: Professor Piotr Krzysztof Marszałek
Duration: 4 years

Brief description of the programme

Security Science is quite a young discipline that has a significant role in determining and analysing threats to safety. Increasing social demand for specialists in this field requires creating opportunities for their education. Highly qualified staff at the Faculty of Social Sciences of the University of Wrocław and their academic achievements guarantee the proper preparation of future specialists working for institutions and the services in our country. Our university offers doctoral programme within the area of security at the Doctoral College of Security Sciences under the directorship of Professor Piotr Krzysztof Marszałek. Duration of the doctoral programme is four years. After two years, though, there is an assessment of one’s progress in research and doctoral dissertation. The programme prepares students for doing research, compiling results and publishing them on their own. It equips graduates with knowledge enabling them to identify threats and methods of neutralising them.

Alumnus profile – knowledge, skills, social competencies

Students graduate from this programme with well-grounded theoretical and practical knowledge about various aspects of security, with the ability to gather, process and share information using state-of-the-art technology, as well as with the right range of skills to lead teams within state structures that are responsible for safety.

Rekrutacja 2023/2024:

ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego  

Za zgodą komisji rekrutacyjnej egzamin może być zrealizowany w formie wideokonferencji.

egzamin kwalifikacyjny ustny
2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego 1.    Współczesne teorie bezpieczeństwa – modele i cechy;

2.    Instytucjonalny system bezpieczeństwa narodowego;

3.    Konflikty współczesnego świata – charakterystyka;

4.    Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej;

5.    Systemy reagowania kryzysowego;

6.    Międzynarodowe systemy polityczne;

7.    Międzynarodowe systemy ochrony wolności i praw człowieka;

8.    Systemy bezpieczeństwa zbiorowego – struktury i cechy;

9.    Procesy globalizacyjne a współczesne konflikty;

10. Aspekty kulturowe we współczesnych procesach migracyjnych.

3. Zalecana literatura Baykies, J., Smith, S. (red) (2008), Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Bieńczyk-Missala, A. (2018), Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka: Międzynarodowe instytucje i instrumenty, Warszawa: Wydawnictwo Scholar;

Bierzanek, R. (1977), Bezpieczeństwo regionalne w systemie ONZ, Warszawa: Wydawnictwo MON;

Ciupiński, A. (2013), Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, Warszawa: Difin;

Czaputowicz, J. (2012), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Współczesne koncepcje, Warszawa; Gryz, J., Kitler, W. (red.) (2012), Systemy reagowania kryzysowego, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek; Gryz, J. (2009), Systemy reagowania kryzysowego Unii Europejskiej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek;

Kuźniar, R. (2008), Prawa Człowieka. Prawo, Instytucje, Stosunki Międzynarodowe, Warszawa: Wydawnictwo Scholar;

Misiuk, A. (2013), Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa: Difin;

Szymański, W. (2002), Globalizacja: Wyzwania i zagrożenia, Warszawa: Difin;

Zięba, R. (red.) (2018), Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Poltex;

Ziętek, A.W. (2013), Bezpieczeństwo kulturowe w Europie, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

4. Kryteria oceny 1.    Do Kolegium Doktorskiego Nauk o Bezpieczeństwie będą rekrutowani kandydaci na zasadzie konkursu, w ramach dostępnego limitu miejsc;

2.    O przyjęciu do Szkoły Doktorskiej na program kształcenia w dyscyplinie naukowej nauk o bezpieczeństwie decyduje wynik konkursu wyrażony w punktach;

3. Punktowane są: zaakceptowany przez proponowanego

opiekuna naukowego projekt rozprawy doktorskiej,

dotychczasowe osiągnięcia naukowe i działalność w

studenckim ruchu naukowym, odpowiedzi w czasie ustnego

egzaminu kwalifikacyjnego na pytania dotyczącego projektu

rozprawy doktorskiej oraz wiedzy ogólnej kandydata z

dyscypliny naukowej.

  Szczegółowe kryteria oceny

 

1.     Wstępny projekt rozprawy doktorskiej

 

 

 

 

 

2.     Publikacje naukowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Udział w projektach badawczych

 

 

 

 

4.   Aktywność w kołach naukowych, udział w komitetach organizacyjnych konferencji lub działalność popularyzująca naukę

 

 

5.   Czynny udział w konferencji naukowej (z referatem, posterem i in.)

 

 

 

6.   Stypendia naukowe i nagrody przyznane w ramach Uczelni i poza Uczelnią, udział w studenckich programach wymiany (Erasmus+, Most, inne)

 

 

7.   Ustny egzamin kwalifikacyjny  – dyskusja nad złożonym projektem rozprawy doktorskiej

 

 

8.   Ustny egzamin kwalifikacyjny  – ocena wiedzy ogólnej z zakresu danej dyscypliny. Pytania losowane z listy zagadnień egzaminacyjnych

 

 

Akceptacja przez proponowanego opiekuna naukowego; objętość 20-40 tys. znaków ze spacjami, zawartość obejmująca przynajmniej: wstęp i postawienie problemu badawczego wraz uzasadnieniem, przegląd literatury przedmiotu, metodologię i metodykę badań; planowaną zawartość rozprawy doktorskiej, bibliografię w stylu harwardzkim.

 

 

 

 

 

 

0-30 pkt

Należy dołączyć kopię publikacji lub zaświadczenie z potwierdzeniem przyjęcia do druku:

a.  5 pkt. – artykuły opublikowane w czasopismach indeksowanych w bazach Scopus, Web of Science, ERIH Plus oraz monografie autorskie oraz rozdziały w monografiach opublikowanych w wydawnictwach ujętych w wykazach sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm);

b.  3 pkt. – pozostałe artykuły w czasopismach lub rozdziały w pracach zbiorowych opublikowanych w wydawnictwach  ujętych w wykazach sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm);

c.  1 pkt. – pozostałe publikacje naukowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-10 pkt

Należy dołączyć potwierdzenie udziału od   kierownika projektu lub decyzję o przyznaniu środków:

 • 3 pkt. – rola wykonawcy lub kierownika w projektach NCN, NCBiR, MNISW, H2020, ERC, Komisja Europejska i in. instytucji i organizacji zagranicznych
 • 1 pkt.- rola wykonawcy lub kierownika w innych projektach.
 •  

   

   

   

  0-5 pkt

   

   

   

   

   

  0-5 pkt

   

   

   

  Należy dołączyć zaświadczenie od organizatorów wydarzenia, a w przypadku kół naukowych – zaświadczenie wydane przez opiekuna koła naukowego. Komisja przyznaje liczbę punktów w oparciu o ocenę jakościową osiągnięć.
  Należy dołączyć program konferencji i certyfikat/zaświadczenie od organizatorów:

  a. 1 pkt. – konferencja studencko-doktorancka;

  b. 2 pkt. – konferencja ogólnopolska / ogólnokrajowa;

  c. 3 pkt. – konferencja międzynarodowa (min. 30% uczestników z referatami spoza kraju organizatora).

  0-5 pkt
  Należy dołączyć certyfikat, potwierdzenie lub dyplom.

  Komisja przyznaje liczbę punktów w oparciu o ocenę jakościową osiągnięć.

   

   

   

   

  0-5 pkt
   

   

   

   

   

   

  0-20 pkt
    0-20 pkt
  Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 60 pkt

   

  Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego  

  100 pkt.

  5. Język postępowania rekrutacyjnego język polski
  6. Wymagane dokumenty 1.  podanie w sprawie przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego wydrukowane z systemu IRK, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;

  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego

  stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub

  równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem  potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub w przypadku beneficjentów programu „Perły nauki” – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta programu „Perły nauki”.

  Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille oraz tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości) lub tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

  3.  pisemna opinia opiekuna naukowego wybranego spośród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na temat projektu rozprawy doktorskiej wraz z deklaracją objęcia kandydata opieką naukową;

  4.  wstępny projekt rozprawy doktorskiej;

  5.  certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym;

  6.  oświadczenie kandydata zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego Kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru); Dokumenty należy złożyć w języku polskim lub angielskim;

  7.potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

  7. Osiągnięcia najwyższej jakości W przypadku kandydatów ze statusem beneficjenta programu „Perły nauki” ubiegających się o przyjęcie do Kolegium Doktorskiego Nauk o Bezpieczeństwie, poddaje się jakościowej ocenie poniższe osiągnięcia naukowe:

  1) autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej albo rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

  2) autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

  3) znaczący udział, pod kierunkiem opiekuna naukowego, w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa albo odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego albo międzynarodowego;

  4) autorstwo referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności i jego wygłoszenie na prestiżowej ogólnopolskiej albo międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagraniczną uczelnię albo zagraniczną instytucję naukową;

  5) uzyskanie nagrody indywidualnej albo znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w prestiżowym konkursie o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni z co najmniej pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych;

  6) zastosowanie praktyczne wyników badań lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenie patentowe, przyznany patent lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie.

   


   

  Rekrutacja 2024/2025:

  ZASADY REKRUTACJI
  1. Forma postępowania rekrutacyjnego  

  Za zgodą komisji rekrutacyjnej egzamin może być zrealizowany w formie wideokonferencji.

  egzamin kwalifikacyjny ustny 
  2.  Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego 1.    Współczesne teorie bezpieczeństwa – modele i cechy;

  2.    Instytucjonalny system bezpieczeństwa narodowego;

  3.    Konflikty współczesnego świata – charakterystyka;

  4.    Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej;

  5.    Systemy reagowania kryzysowego;

  6.    Międzynarodowe systemy polityczne;

  7.    Międzynarodowe systemy ochrony wolności i praw człowieka;

  8.    Systemy bezpieczeństwa zbiorowego – struktury i cechy;

  9.    Procesy globalizacyjne a współczesne konflikty;

  10. Aspekty kulturowe we współczesnych procesach migracyjnych.

  3. Zalecana literatura Baykies, J., Smith, S. (red) (2008), Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego;

  Bieńczyk-Missala, A. (2018), Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka: Międzynarodowe instytucje i instrumenty, Warszawa: Wydawnictwo Scholar;

  Bierzanek, R. (1977), Bezpieczeństwo regionalne w systemie ONZ, Warszawa: Wydawnictwo MON;

  Ciupiński, A. (2013), Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, Warszawa: Difin;

  Czaputowicz, J. (2012), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Współczesne koncepcje, Warszawa; Gryz, J., Kitler, W. (red.) (2012), Systemy reagowania kryzysowego, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek; Gryz, J. (2009), Systemy reagowania kryzysowego Unii Europejskiej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek;

  Kuźniar, R. (2008), Prawa Człowieka. Prawo, Instytucje, Stosunki Międzynarodowe, Warszawa: Wydawnictwo Scholar;

  Misiuk, A. (2013), Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa: Difin;

  Szymański, W. (2002), Globalizacja: Wyzwania i zagrożenia, Warszawa: Difin;

  Zięba, R. (red.) (2018), Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Poltex;

  Ziętek, A.W. (2013), Bezpieczeństwo kulturowe w Europie, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

  4. Kryteria oceny  1.Do Kolegium Doktorskiego Nauk o Bezpieczeństwie będą rekrutowani kandydaci na zasadzie konkursu, w ramach dostępnego limitu miejsc;

  2.O przyjęciu do Szkoły Doktorskiej na program kształcenia w dyscyplinie naukowej nauk o bezpieczeństwie decyduje wynik konkursu wyrażony w punktach;

  3.Punktowane są: zaakceptowany przez proponowanego opiekuna naukowego projekt rozprawy doktorskiej, dotychczasowe osiągnięcia naukowe i działalność w   studenckim ruchu naukowym, odpowiedzi w czasie ustnego  egzaminu kwalifikacyjnego na pytania dotyczącego projektu rozprawy doktorskiej oraz wiedzy ogólnej kandydata z dyscypliny naukowej.

    Szczegółowe kryteria oceny

   

  1.Wstępny projekt rozprawy doktorskiej

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.Publikacje naukowe

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.Udział w projektach badawczych

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4.Aktywność w kołach naukowych, udział w komitetach organizacyjnych konferencji lub działalność popularyzująca naukę

  5.Czynny udział w konferencji naukowej (z referatem, posterem i in.)

   

   

   

   

   

   

   

  6.Stypendia naukowe i nagrody przyznane w ramach Uczelni i poza Uczelnią, udział w studenckich programach wymiany (Erasmus+, Most, inne)

   

   

  7.Ustny egzamin kwalifikacyjny  – dyskusja nad złożonym projektem rozprawy doktorskiej

   

   

  8.Ustny egzamin kwalifikacyjny  – ocena wiedzy ogólnej z zakresu danej dyscypliny. Pytania losowane z listy zagadnień egzaminacyjnych

   

   

  Akceptacja przez proponowanego opiekuna naukowego; objętość 20-40 tys. znaków ze spacjami, zawartość obejmująca przynajmniej: wstęp i postawienie problemu badawczego wraz uzasadnieniem, przegląd literatury przedmiotu, metodologię i metodykę badań; planowaną zawartość rozprawy doktorskiej, bibliografię w stylu harwardzkim.

   

   

   

   

   

   

  0-30 pkt

  Należy dołączyć kopię publikacji lub zaświadczenie z potwierdzeniem przyjęcia do druku:

  a.5 pkt. – artykuły opublikowane w czasopismach indeksowanych w bazach Scopus, Web of Science, ERIH Plus oraz monografie autorskie oraz rozdziały w monografiach opublikowanych w wydawnictwach ujętych w wykazach sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.);

  b.3 pkt. – pozostałe artykuły w czasopismach lub rozdziały w pracach zbiorowych opublikowanych w wydawnictwach  ujętych w wykazach sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.);

            c.1 pkt. – pozostałe publikacje

  naukowe.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  0-10 pkt

  Należy dołączyć potwierdzenie udziału od   kierownika projektu lub decyzję o przyznaniu środków:

  a.   3 pkt. – rola wykonawcy lub kierownika w projektach NCN, NCBiR, MNISW, H2020, ERC, Komisja Europejska i in. instytucji i organizacji zagranicznych

  b.   1 pkt.- rola wykonawcy lub kierownika w innych projektach.

   

   

   

   

  0-5 pkt

   

   

   

   

   

  0-5 pkt

   

   

   

  Należy dołączyć zaświadczenie od organizatorów wydarzenia, a w przypadku kół naukowych – zaświadczenie wydane przez opiekuna koła naukowego. Komisja przyznaje liczbę punktów w oparciu o ocenę jakościową osiągnięć.
  Należy dołączyć program konferencji i certyfikat/zaświadczenie od organizatorów:

  a. 1 pkt. – konferencja studencko-doktorancka;

  b. 2 pkt. – konferencja ogólnopolska / ogólnokrajowa;

  c. 3 pkt. – konferencja międzynarodowa (min. 30% uczestników z referatami spoza kraju organizatora).

  0-5 pkt
   

   

  Należy dołączyć certyfikat, potwierdzenie lub dyplom.

  Komisja przyznaje liczbę punktów w oparciu o ocenę jakościową osiągnięć.

   

   

   

   

  0-5 pkt
   

   

   

   

   

   

  0-20 pkt
    0-20 pkt
  Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 60 pkt

   

  Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego  

  100 pkt.

  5. Język postępowania rekrutacyjnego Język polski
  6. Wymagane dokumenty 1. podanie w sprawie przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego wydrukowane z systemu IRK, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;

  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub

  równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem  potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub w przypadku beneficjentów programu „Perły nauki” – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta programu „Perły nauki”.

  Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille oraz tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości) lub tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

  3. pisemna opinia opiekuna naukowego wybranego spośród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na temat projektu rozprawy doktorskiej wraz z deklaracją objęcia kandydata opieką naukową;

  4. wstępny projekt rozprawy doktorskiej;

  5. certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym;

  6. oświadczenie kandydata zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego Kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru); Dokumenty należy złożyć w języku polskim lub angielskim;

  7.potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

  7.  Osiągnięcia najwyższej jakości  W przypadku kandydatów ze statusem beneficjenta programu „Perły nauki” ubiegających się o przyjęcie do Kolegium Doktorskiego Nauk o Bezpieczeństwie, poddaje się jakościowej ocenie poniższe osiągnięcia naukowe:

  1) autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej albo rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

  2) autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

  33) znaczący udział, pod kierunkiem opiekuna naukowego, w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa albo odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego albo międzynarodowego;

  44) autorstwo referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności i jego wygłoszenie na prestiżowej ogólnopolskiej albo międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagraniczną uczelnię albo zagraniczną instytucję naukową;

  55) uzyskanie nagrody indywidualnej albo znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w prestiżowym konkursie o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni z co najmniej pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych;

  6)zastosowanie praktyczne wyników badań lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenie patentowe, przyznany patent lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie.

   


   

  HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

  KOLEGIUM DOKTORSKIE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

  w dyscyplinie naukowej:

  nauki o bezpieczeństwie

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
  Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla obywateli polskich 3 czerwca 2024 r.

  www.irka.uni.wroc.pl

  Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych dla obywateli polskich (decyduje data wykonania przelewu)  

  Do dnia 30 sierpnia 2024 r., godz. 10:00

  Termin i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich

   

   

   

   

  Do dnia 30 sierpnia 2024 r., Dziekanat WNS, Campus WNS, Wrocław, ul. Koszarowa 3, godz. 12.00

   

  lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:

  www.irka.uni.wroc.pl

   

  W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025.

  Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej 

  przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025

   

  Do dnia 6 września 2024 r., godz. 12:00

  Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego

  dla obywateli polskich 

   

  Dnia 10 września 2024 r., ISMB, Campus WNS, Wrocław, ul. Koszarowa 3, bud. 21, sala 108, godz. 9:00

  Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego

   

   

  Dnia 17 września 2024 r., godz. 13:00

  Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Dokumenty przesłane drogą elektroniczną. Oryginały dostarczone przed rozpoczęciem egzaminu ustnego. Egzamin ustny w formie stacjonarnej z zachowaniem restrykcji sanitarnych od godz. 9:00 (wyznaczenie godzin dla poszczególnych kandydatów).

   

  W przypadku zakazu poruszania się w formie zdalnej (platforma Teams).

  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (PL) Pobierz pdf
  • Declaration of the candidate for the Doctoral School of the University of Wrocław (ENG) Pobierz pdf

   

   

  L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
  1 Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·        językoznawstwo

  ·        literaturoznawstwo

  ·        nauki o komunikacji społecznej i mediach

  16
  2 Kolegium Doktorskie Filozofii ·        filozofia 5
  3 Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·        nauki o bezpieczeństwie 3
  4 Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·        nauki o polityce i administracji 5
  5 Kolegium Doktorskie Socjologii ·        nauki socjologiczne 4
  6 Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·        archeologia

  ·        nauki o sztuce

  ·        nauki o kulturze i religii

  9
  7 Kolegium Doktorskie Historii ·        historia 6
  8 Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·        pedagogika 3
  9 Kolegium Doktorskie Psychologii ·        psychologia 4
  10 Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·        nauki prawne 8
  11 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·        nauki biologiczne 7
  12 Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·        nauki o Ziemi i środowisku

  ·        geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

  8
  13 Kolegium Doktorskie Matematyki ·        matematyka 8
  14 Kolegium Doktorskie Informatyki ·        informatyka 8
  15 Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·        nauki fizyczne

  ·        astronomia

  7
  16 Kolegium Doktorskie Chemii · nauki chemiczne 12
  17 Kolegium Doktorskie Nauk Biomedycznych · nauki medyczne
  . inżynieria biomedyczna
  12
  18 Kolegium Doktorskie Stosunków Międzynarodowych · stosunki międzynarodowe 3

   

  Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
  .

  Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  1.  obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA  strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

        a. cudzoziemca – obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i  Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.), oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


  2. 
  osób posiadających ważną Kartę Polaka lub osób, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;


  3.
  osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadaczy karty stałego pobytu);


  4.
  osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;


  5.
  osób którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis)


  6.
  osób posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze karty pobytu z adnotacją „uchodźca” lub decyzji o jej przyznaniu);


  7.
  osób posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;


  8.
  osób będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkających na terytorium Polski;


  9.
  osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


  10.
  osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


  11.
  osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis;


  12. 
  osób posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

   

  Termin i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich

   

   

   

   

  Do dnia 30 sierpnia 2024 r., Dziekanat WNS, Campus WNS, Wrocław, ul. Koszarowa 3, godz. 12.00

   

  lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:

  www.irka.uni.wroc.pl

   

  W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025.

  Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej 

  przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025

   

  Do dnia 6 września 2024 r., godz. 12:00

  Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego

  dla obywateli polskich 

  Dnia 10 września 2024 r., ISMB, Campus WNS, Wrocław, ul. Koszarowa 3, bud. 21, sala 108, godz. 9:00
  Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego Dnia 17 września 2024 r., godz. 13:00
  Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Dokumenty przesłane drogą elektroniczną. Oryginały dostarczone przed rozpoczęciem egzaminu ustnego. Egzamin ustny w formie stacjonarnej z zachowaniem restrykcji sanitarnych od godz. 9:00 (wyznaczenie godzin dla poszczególnych kandydatów).

  W przypadku zakazu poruszania się w formie zdalnej (platforma Teams).

  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

  dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek, prof. UWr

   

  Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

  dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak

  katarzyna.jedrzejczyk-kuliniak@uwr.edu.pl

  tel. +48 71 375 53 04

  Termin i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich

   

   

   

   

  Do dnia 30 sierpnia 2024 r., Dziekanat WNS, Campus WNS, Wrocław, ul. Koszarowa 3, godz. 12.00

   

  lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:

  www.irka.uni.wroc.pl

   

  W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025.

  Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej 

  przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025

   

  Do dnia 6 września 2024 r., godz. 12:00