Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: Nauki o bezpieczeństwie

Nazwa Wydziału: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie

Kierownik Kolegium Doktorskiego: prof. Piotr Krzysztof Marszałek.

Okres kształcenia: 4 lata

Krótki opis programu kształcenia:

Nauki o bezpieczeństwie stanowią stosunkowo młodą dyscyplinę nauki mającą szczególną rolę w rozpoznawaniu i analizowaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa w różnych jego wymiarach. Wzrastające zapotrzebowanie społeczne na specjalistów w tym zakresie wymaga stworzenia możliwości ich kształcenia. Wysokiej klasy kadra badaczy różnorodnych aspektów bezpieczeństwa skupiona na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ich dorobek naukowy gwarantują przygotowanie odpowiednich specjalistów dla instytucji i służb naszego państwa. W tym celu Uniwersytet Wrocławski oferuje nauczanie w zakresie nauk o bezpieczeństwie na poziomie studiów doktorskich w ramach Kolegium Doktorskiego Nauk o Bezpieczeństwie, kierowanym przez profesora Uniwersytetu dra hab. Piotra Krzysztofa Marszałka. Nauczanie w Kolegium Doktorskim trwa 4 lata, z tym że po dwóch latach następuje ocena osiągniętych postępów w prowadzonych badaniach i przygotowaniu dysertacji doktorskiej Opracowany program kształcenia zapewnia przygotowanie studenta do samodzielnego prowadzenia badań naukowych, opracowywania ich wyników i ich publikowania. Wyposaża w wiedzę umożliwiającą poznanie w szerokiej perspektywie współczesnych problemów bezpieczeństwa, w tym identyfikowania zagrożeń oraz metod i środków ich neutralizacji.

Sylwetka absolwenta – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne:

Absolwent studiów doktorskich w zakresie nauk o bezpieczeństwie uzyskuje usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną o różnych aspektach bezpieczeństwa oraz umiejętność samodzielnego gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz kierowania zespołami ludzkimi w strukturach państwa odpowiedzialnych za sferę bezpieczeństwa.

 


 

Rekrutacja: 2020/2021:

Nazwa Wydziału Wydział Nauk Społecznych
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie
Dyscyplina naukowa Nauki o Bezpieczeństwie
ZASADY REKRUTACJI – również dla kandydatów aplikujących w ramach programu STER (Stypendia doktorskie dla cudzoziemców)
1. Forma postępowania rekrutacyjnego Egzamin wstępny ustny.

 

  egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna* Za zgodą komisji rekrutacyjnej egzamin może być zrealizowany w formie wideokonferencji.
2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/ rozmowy kwalifikacyjnej

 

1. Współczesne teorie bezpieczeństwa – modele i cechy

2. Instytucjonalny system bezpieczeństwa narodowego

3. Konflikty współczesnego świata – charakterystyka

4. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej

5. Systemy reagowania kryzysowego

6. Międzynarodowe systemy polityczne

7. Międzynarodowe systemy ochrony wolności i praw człowieka

8. Systemy bezpieczeństwa zbiorowego – struktury i cechy

9. Procesy globalizacyjne a współczesne konflikty

10. Aspekty kulturowe we współczesnych procesach migracyjnych

3. Zalecana literatura Baykies, J., Smith, S. (red) (2008), Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Bieńczyk-Missala, A. (2018), Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka: Międzynarodowe instytucje i instrumenty, Warszawa: Wydawnictwo Scholar;

Bierzanek, R. (1977), Bezpieczeństwo regionalne w systemie ONZ, Warszawa: Wydawnictwo MON;

Ciupiński, A. (2013), Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, Warszawa: Difin;

Czaputowicz, J. (2012), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Współczesne koncepcje, Warszawa;

Gryz, J., Kitler, W. (red.) (2012), Systemy reagowania kryzysowego, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek;

Gryz, J. (2009), Systemy reagowania kryzysowego Unii Europejskiej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek;

Kuźniar, R. (2008), Prawa Człowieka. Prawo, Instytucje, Stosunki Międzynarodowe, Warszawa: Wydawnictwo Scholar;

Misiuk, A. (2013), Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa: Difin;

Szymański, W. (2002), Globalizacja: Wyzwania i zagrożenia, Warszawa: Difin;

Zięba, R. (red.) (2018), Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Poltex;

Ziętek, A.W. (2013), Bezpieczeństwo kulturowe w Europie, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

4. Kryteria oceny 1. Do Kolegium Doktorskiego Nauk o Bezpieczeństwie będą rekrutowani kandydaci na zasadzie konkursu, w ramach dostępnego limitu miejsc.

2. O przyjęciu do Szkoły Doktorskiej na program kształcenia w dyscyplinie naukowej nauk o bezpieczeństwie decyduje wynik konkursu wyrażony w punktach.

3. Punktowane są: zaakceptowany przez proponowanego opiekuna naukowego projekt rozprawy doktorskiej, dotychczasowe osiągnięcia naukowe i działalność w studenckim ruchu naukowym, odpowiedzi w czasie ustnego egzaminu wstępnego na pytania dotyczącego projektu rozprawy doktorskiej oraz wiedzy ogólnej kandydata z dyscypliny naukowej.

  Szczegółowe kryteria oceny
  1. Wstępny projekt

rozprawy doktorskiej

Akceptacja przez proponowanego

opiekuna naukowego; Objętość 20-40 tys. znaków ze spacjami, zawartość obejmująca przynajmniej: wstęp i postawienie problemu badawczego wraz

uzasadnieniem, przegląd literatury przedmiotu, metodologię i metodykę badań; planowaną zawartość rozprawy doktorskiej, bibliografię w stylu harwardzkim.

0-30 pkt.

 

2. Publikacje naukowe

 

 

 

 

 

 

Należy dołączyć kopię publikacji lub zaświadczenie z potwierdzeniem przyjęcia do druku:

a. 5 pkt. – artykuły opublikowane

czasopismach w bazach Scopus, Web of Science, ERIH Plus oraz monografie autorskie oraz rozdziały w monografiach

opublikowane w wydawnictwach z

listy MNiSW z 18 stycznia 2019 r.

b. 3 pkt. – pozostałe artykuły w czasopismach na liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25.01.2017, liście z 2019 roku, lub rozdziały w pracach zbiorowych opublikowanych w wydawnictwach z listy MNiSW z 18 stycznia 2019 r.

c. 1 pkt. – pozostałe publikacje naukowe

0-10     pkt.

 

3.Udział w projektach

badawczych

 

 

 

 

 

Należy dołączyć potwierdzenie udziału od kierownika projektu lub decyzję o przyznaniu środków.

a.    3 pkt. – rola wykonawcy lub kierownika w projektach NCN, NCBiR, MNiSW, H2020, ERC, Komisja Europejska i in. Instytucji i organizacji zagranicznych

b.    1 pkt.– rola wykonawcy lub kierownika w innych projektach

0-5        pkt.

 

4.Aktywność w kołach

naukowych, udział w

komitetach organizacyjnych

konferencji lub działalność

popularyzująca naukę

Należy dołączyć zaświadczenie od organizatorów wydarzenia, a w przypadku kół naukowych – zaświadczenie wydane przez opiekuna koła naukowego. Komisja przyznaje liczbę punktów w oparciu o ocenę jakościową osiągnięć. 0-5 pkt.
5.Czynny udział

w konferencji naukowej

(z referatem, posterem

i in.)

Należy dołączyć program

konferencji i certyfikat/zaświadczenie od organizatorów

a. 1 pkt. – konferencja

studencko-doktorancka,

b. 2 pkt. – konferencja

ogólnopolska / ogólnokrajowa,

c. 3 pkt. – konferencja

międzynarodowa (min. 30% uczestników z referatami spoza kraju organizatora).

0-5 pkt.

 

6. Stypendia naukowe i

nagrody przyznane w

ramach Uczelni i poza

Uczelnią, udział w

studenckich programach

wymiany (Erasmus+,

Most, inne)

Należy dołączyć certyfikat, potwierdzenie lub dyplom.

Komisja przyznaje liczbę punktów w oparciu o ocenę jakościową osiągnięć.

0-5 pkt.

 

  Egzamin wstępny ustny –

dyskusja nad złożonym

projektem rozprawy

doktorskiej

  0-20 pkt.
  Egzamin wstępny ustny –

ocena wiedzy ogólnej z zakresu danej dyscypliny. Pytania losowane z listy zagadnień egzaminacyjnych

  0-20 pkt.
  Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 60 pkt.
  Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 100 pkt.
5. Język postępowania rekrutacyjnego  język polski
6. Wymagane dokumenty Wymagane dokumenty – również dla kandydatów aplikujących w ramach programu STER (Stypendia doktorskie dla cudzoziemców):

1. podanie (z informacją o planowanym temacie rozprawy doktorskiej oraz nazwiskiem proponowanego opiekuna naukowego);

2. podanie w sprawie przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego wydrukowane z systemu IRK/IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;

3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych  studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię. Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille;

4. pisemna opinia opiekuna naukowego wybranego spośród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na temat projektu Rozprawy doktorskiej wraz z deklaracją objęcia kandydata opieką naukową;

5. wstępny projekt rozprawy doktorskiej;

6. certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty), a dla aplikujących w ramach programu STER C1 (CAE, TOEFL-95, IELTS 7,0, BEC Higher i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym;

7. oświadczenie kandydata zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego Kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

Dokumenty należy złożyć w języku polskim lub angielskim.

8.potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1.tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.  Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych  prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

2.kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).  Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla obywateli polskich 15.05.2020r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych dla obywateli polskich (decyduje data wykonania przelewu) 31.08.2020r.
(www.irka.uni.wroc.pl)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla cudzoziemców 15.05.2020r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych dla cudzoziemców (decyduje data wykonania przelewu) do 31.08.2020r.
(https://international-applications.uni.wroc.pl)
Termin i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich do 31.08.2020r.
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, pok. 35 ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
Termin i miejsce składania dokumentów dla cudzoziemców do 31.08.2020r.
Dokumenty składane w formie elektronicznej za pośrednictwem (https://international-applications.uni.wroc.pl)
Termin i miejsc egzaminu kwalifikacyjnego dla obywateli polskich 14.09.2020r. godz. 9:00

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych

Sala 229, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego dla cudzoziemców 14.09.2020r. godz. 9:00 (godzina egzaminu w formie wideokonferencji z kandydatem przebywającym poza Polską jest ustalana przez sekretarza WKR indywidualnie, przy uwzględnieniu różnicy stref czasowych)

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych

Sala 229, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji 16.09.2020r.
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf

Kształcenie w Szkole Doktorskiej jest bezpłatne.

dr Katarzyna Jędrzejczyk – Kuliniak

katarzyna.jedrzejczyk-kuliniak@uwr.edu.pl

tel. +48 71 375 53 04