Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: Nauki o bezpieczeństwie

Nazwa Wydziału: Wydział Nauk Społecznych

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie

Kierownik Kolegium Doktorskiego: prof. Piotr Krzysztof Marszałek.

Okres kształcenia: 4 lata

Krótki opis programu kształcenia:

Nauki o bezpieczeństwie stanowią stosunkowo młodą dyscyplinę nauki mającą szczególną rolę w rozpoznawaniu i analizowaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa w różnych jego wymiarach. Wzrastające zapotrzebowanie społeczne na specjalistów w tym zakresie wymaga stworzenia możliwości ich kształcenia. Wysokiej klasy kadra badaczy różnorodnych aspektów bezpieczeństwa skupiona na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ich dorobek naukowy gwarantują przygotowanie odpowiednich specjalistów dla instytucji i służb naszego państwa. W tym celu Uniwersytet Wrocławski oferuje nauczanie w zakresie nauk o bezpieczeństwie na poziomie studiów doktorskich w ramach Kolegium Doktorskiego Nauk o Bezpieczeństwie, kierowanym przez profesora Uniwersytetu dra hab. Piotra Krzysztofa Marszałka. Nauczanie w Kolegium Doktorskim trwa 4 lata, z tym że po dwóch latach następuje ocena osiągniętych postępów w prowadzonych badaniach i przygotowaniu dysertacji doktorskiej Opracowany program kształcenia zapewnia przygotowanie studenta do samodzielnego prowadzenia badań naukowych, opracowywania ich wyników i ich publikowania. Wyposaża w wiedzę umożliwiającą poznanie w szerokiej perspektywie współczesnych problemów bezpieczeństwa, w tym identyfikowania zagrożeń oraz metod i środków ich neutralizacji.

Sylwetka absolwenta – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne:

Absolwent studiów doktorskich w zakresie nauk o bezpieczeństwie uzyskuje usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną o różnych aspektach bezpieczeństwa oraz umiejętność samodzielnego gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz kierowania zespołami ludzkimi w strukturach państwa odpowiedzialnych za sferę bezpieczeństwa.

 

Description:

 
Name of the study programme: Security Sciences
Faculty: Faculty of Social Sciences
Doctoral College: Doctoral College of Security Sciences
Director of the Doctoral College: Professor Piotr Krzysztof Marszałek
Duration: 4 years

Brief description of the programme

Security Science is quite a young discipline that has a significant role in determining and analysing threats to safety. Increasing social demand for specialists in this field requires creating opportunities for their education. Highly qualified staff at the Faculty of Social Sciences of the University of Wrocław and their academic achievements guarantee the proper preparation of future specialists working for institutions and the services in our country. Our university offers doctoral programme within the area of security at the Doctoral College of Security Sciences under the directorship of Professor Piotr Krzysztof Marszałek. Duration of the doctoral programme is four years. After two years, though, there is an assessment of one’s progress in research and doctoral dissertation. The programme prepares students for doing research, compiling results and publishing them on their own. It equips graduates with knowledge enabling them to identify threats and methods of neutralising them.

Alumnus profile – knowledge, skills, social competencies

Students graduate from this programme with well-grounded theoretical and practical knowledge about various aspects of security, with the ability to gather, process and share information using state-of-the-art technology, as well as with the right range of skills to lead teams within state structures that are responsible for safety.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla obywateli polskich 15.05.2020r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych dla obywateli polskich (decyduje data wykonania przelewu) 31.08.2020r.
(www.irka.uni.wroc.pl)
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla cudzoziemców 15.05.2020r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych dla cudzoziemców (decyduje data wykonania przelewu) do 31.08.2020r.
(https://international-applications.uni.wroc.pl)
Termin i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich do 31.08.2020r.
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, pok. 35 ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
Termin i miejsce składania dokumentów dla cudzoziemców do 31.08.2020r.
Dokumenty składane w formie elektronicznej za pośrednictwem (https://international-applications.uni.wroc.pl)
Termin i miejsc egzaminu kwalifikacyjnego dla obywateli polskich 14.09.2020r. godz. 9:00

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych

Sala 229, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego dla cudzoziemców 14.09.2020r. godz. 9:00 (godzina egzaminu w formie wideokonferencji z kandydatem przebywającym poza Polską jest ustalana przez sekretarza WKR indywidualnie, przy uwzględnieniu różnicy stref czasowych)

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych

Sala 229, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji 16.09.2020r.

 

Registration starts for Polish citizens 15.05.2020
Deadline for registration and payment (Polish citizens) 31.08.2020

(www.irka.uni.wroc.pl)

Registration starts for foreign candidates 15.05.2020
Deadline for registration and payment (foreign candidates) 31.08.2020

(https://international-applications.uni.wroc)

Deadline and place of documents submission (Polish citizens) 31.08.2020
Dean’s Office of the Faculty of Social Sciences, room 35, Koszarowa Street 3
51-149 Wrocław
Deadline and place of documents submission (foreign candidates) 31.08.2020 Documents should be sent online: https://international-applications.uni.wroc.pl
Date and location of the qualifying exam (Polish citizens) 14.09.2020 9:00
Faculty of Social Sciences, Institute of International Studies, room 229, Koszarowa Street 351-149 Wrocław
Date and location of the qualifying exam (foreign candidates) 14.09.2020 9:00 (time of exam in the form of video conference for candidates living outside Poland will be set individually after considering time zone difference),
Faculty of Social Sciences, Institute of International Studies,
room 229,
Koszarowa Street 3
51-149 Wrocław
Announcement of the recruitment results 16.09.2020

 

  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (PL) Pobierz pdf
  • Declaration of the candidate for the Doctoral School of the University of Wrocław (ENG) Pobierz pdf
Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·         językoznawstwo·         literaturoznawstwo

·         nauki o komunikacji społecznej i mediach

24
Kolegium Doktorskie Socjologii ·         nauki socjologiczne 5
Kolegium Doktorskie Filozofii ·         filozofia 5
Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·         nauki o polityce i administracji 10
Kolegium Doktorskie Historii ·         historia 6
Kolegium Doktorskie Psychologii ·         psychologia 5
Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·         archeologia·         nauki o sztuce

·         nauki o kulturze i religii

9
Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·         nauki prawne 20
Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·         nauki biologiczne 35
Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·         nauki o Ziemi i środowisku·         geografia społeczno – ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 10
Kolegium Doktorskie Matematyki ·         matematyka 8
Kolegium Doktorskie Informatyki ·         informatyka 8
Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·         nauki fizyczne·         astronomia 9
Kolegium Doktorskie Chemii ·         nauki chemiczne 15
Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·         nauki o bezpieczeństwie 5
Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
  4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
  6. posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

dr Katarzyna Jędrzejczyk – Kuliniak

katarzyna.jedrzejczyk-kuliniak@uwr.edu.pl

tel. +48 71 375 53 04

Termin i miejsc egzaminu kwalifikacyjnego dla obywateli polskich

14.09.2020r. godz. 9:00

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych

Sala 229, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław

 

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego dla cudzoziemców

14.09.2020r. godz. 9:00 (godzina egzaminu w formie wideokonferencji z kandydatem przebywającym poza Polską jest ustalana przez sekretarza WKR indywidualnie, przy uwzględnieniu różnicy stref czasowych)

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych

Sala 229, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław


Date and place of the qualifying exam for Polish citizens
14 September 2020, 9:00
Faculty of Social Sciences
Institute of International Studies, room 229, Koszarowa Street 3
51-149 Wrocław

Date and place of the qualifying exam for foreign candidates
14 September 2020, 9:00
Faculty of Social Sciences
Institute of International Studies, room 229, Koszarowa Street 3
51-149 Wrocław
(time of the exam in the form of a video conference for candidates living outside Poland will be set individually after considering time zone difference)

Termin i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich do 31.08.2020r.
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, pok. 35 ul. Koszarowa 3 51-149 Wrocław

Termin i miejsce składania dokumentów dla cudzoziemców do 31.08.2020r.
Dokumenty składane w formie elektronicznej za pośrednictwem (https://international-applications.uni.wroc.pl)


Documents submission for Polish citizens
Deadline: 31 August 2020
Place: Dean’s Office of the Faculty of Social Sciences, room 35
Koszarowa Street 3
51-149 Wrocław

Documents submission for foreign candidates
Deadline: 31 August 2020
Documents should be submitted online: https://international-applications.uni.wroc.pl