Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Nazwa Wydziału: Wydział Filologiczny

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego

Kierownik Kolegium Doktorskiego: prof. dr hab. Elżbieta Skibińska

Okres kształcenia – 4 lata

Program kształcenia:

Kształcenie w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego (KDWF) prowadzone jest w zakresie dyscyplin w których Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora (Językoznawstwo Literaturoznawstwo Nauki o komunikacji społecznej i mediach); trwa 4 lata. Obejmuje: (1) realizację indywidualnego planu badawczego, który polega na prowadzeniu badań pod kierunkiem promotora i ma doprowadzić do złożenia rozprawy doktorskiej; (2) program kształcenia w formie zajęć zorganizowanych w ramach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, na który składają się przedmioty przygotowujące do pracy naukowej i formujące ogólny warsztat badawczy naukowca; przedmioty specjalistyczne w danej dyscyplinie; przedmioty pozwalające zdobyć lub poszerzyć wiedzę interdyscyplinarną; przedmiot przygotowujący do pracy dydaktycznej na uczelni wyższej; (3) praktykę zawodową

Więcej informacji

Sylwetka absolwenta:

Podczas kształcenia w KDWF doktorant poznaje zaawansowane zagadnienia teoretyczne właściwe dla wybranej dyscypliny, metody przygotowujące do prowadzenia badań naukowych i publikowania ich wyników oraz zdobywa umiejętności niezbędne do funkcjonowania w środowisku akademickim oraz w jego otoczeniu społecznym.

Rekrutacja 2022/2023:

Nazwa Wydziału Wydział Filologiczny
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego
Dyscypliny naukowe

 

Językoznawstwo

Literaturoznawstwo

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów.

 

Etap pierwszy: ocena projektu badawczego, związanego z tematyką planowanej rozprawy doktorskiej (0-35 pkt.)

 

Etap drugi składa się z następujących elementów:

1) ocena egzaminu (0-50 pkt);

2) ocena predyspozycji do prowadzenia badań naukowych (na podstawie dotychczasowej aktywności naukowej) (0-15 pkt.).

egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna*

 

2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/rozmowy kwalifikacyjnej

 

1) stan badań w zakresie przedstawionego projektu badawczego (tematyki planowanej rozprawy doktorskiej);

2) nowsze tendencje metodologiczne w zakresie dyscypliny wskazanej przez kandydata;

3) metodyka pracy naukowej w zakresie dyscypliny wskazanej przez kandydata.

3. Zalecana literatura
4. Kryteria oceny  
  Szczegółowe kryteria oceny

 

1) Ocenie   projektu badawczego (0-35 pkt.) podlegają:

• sposób sformułowania podjętego problemu badawczego,

• uzasadnienie celowości podjęcia badań,

• umiejscowienie projektu w stanie badań,

• wskazanie metodyki badań,

• sposób zestawienia bibliografii i jej funkcjonalność.

W ocenie uwzględnia się konstrukcję wywodu i jego precyzję oraz poprawność językową (także stosowanie adekwatnego języka specjalistycznego). Wymagana minimalna liczba punktów: 20; uzyskanie mniejszej liczby punktów oznacza ocenę negatywną w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Kandydat, którego projekt badawczy został oceniony negatywnie, po tym etapie kończy postępowanie kwalifikacyjne i nie przystępuje do etapu drugiego.

 

2) Ocenie w czasie egzaminu (0-50 pkt.) podlegają:

• znajomość stanu badań w zakresie tematyki planowanej rozprawy doktorskiej,

• znajomość nowszych tendencji metodologicznych w zakresie dyscypliny wskazanej przez kandydata,

• znajomość metodyki pracy naukowej w zakresie dyscypliny wskazanej przez kandydata.

Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyskał co najmniej 30 punktów; mniejsza ich liczba oznacza ocenę negatywną w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

3) Ocena predyspozycji do prowadzenia badań naukowych dokonywana jest na podstawie dotychczasowej aktywności naukowej: publikacji naukowych wydanych lub przyjętych do druku, udokumentowanego uczestnictwa w konferencjach naukowych, udokumentowanego uczestnictwa w projektach badawczych, odbytych staży krajowych i zagranicznych, uzyskanych stypendiów naukowych i wyróżnień za osiągnięcia naukowe itp. – 0-15 pkt.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia lub studenci, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich i wykazują się osiągnięciami naukowymi najwyższej jakości, otrzymują w tej części maksymalną liczbę punktów.

Ocena końcowa w postępowaniu rekrutacyjnym jest sumą liczby punktów przyznanych za poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęciu na studia decydują wyniki postępowania kwalifikacyjnego o charakterze konkursowym. Przyjmowani są wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali w nim pozytywną ocenę; o zakwalifikowaniu do przyjęcia (zgodnie z limitem miejsc) decyduje miejsce na liście rankingowej ułożonej wg poniższych zasad:

1)   limit miejsc w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego dzieli się na cztery pule: trzy równe pule przeznaczone dla kandydatów, którzy w obrębie wybranej dyscypliny uzyskali najwyższe wyniki postępowania kwalifikacyjnego i zmieścili się w limicie miejsc przeznaczonych dla tej dyscypliny, oraz czwartą pulę wspólną, obejmującą miejsca dla kandydatów, którzy uzyskali najwyższe wyniki postępowania kwalifikacyjnego, niezależnie od dyscypliny, wg wspólnej listy rankingowej.

2)   pulę wspólną tworzy się następująco:

a)   jeśli liczba miejsc (limit) jest niższa niż 21, pula każdej z dyscyplin obejmuje tyle miejsc, ile wynosi wynik podziału liczby miejsc przez trzy; jeśli liczba miejsc nie jest podzielna przez trzy, miejsca pozostałe po podziale tworzą pulę wspólną;

b)   jeśli liczba miejsc wynosi 21 lub więcej i jest podzielna przez 3, liczba miejsc przewidzianych dla każdej z dyscyplin pomniejszana jest o jedno; uzyskane w ten sposób trzy miejsca tworzą pulę wspólną; jeśli liczba miejsc nie jest podzielna przez trzy, miejsca pozostałe po podziale tworzą pulę wspólną;

c)    jeśli pula miejsc przewidzianych dla danej dyscypliny nie zostanie wypełniona przez kandydatów, którzy zakończyli postępowanie kwalifikacyjne z wynikiem pozytywnym, miejsca niewypełnione wchodzą do puli wspólnej;

3)   jeśli na ostatnim miejscu rankingu (zarówno w obrębie danej dyscypliny, jak i puli wspólnej) znajduje się więcej niż jedna osoba, o przyjęciu decyduje liczba punktów za egzamin; następnym kryterium pomocniczym jest liczba punktów za publikacje.

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 55 (przy czym minimum 20 za projekt badawczy, minimum 30 za egzamin)
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 100
5. Język postępowania rekrutacyjnego Język polski
6. Wymagane dokumenty Kandydat zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:

a) kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra albo równorzędnego (oryginał do wglądu) lub dokument poświadczający uzyskanie „Diamentowego Grantu” lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia/zaświadczenie o zaliczeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich i publikacje, będące osiągnięciem naukowym najwyższej jakości; za takie osiągnięcia uznaje się:

opublikowanie przed rozpoczęciem rekrutacji jednoautorskiego artykułu w czasopiśmie z części A „Wykazu czasopism punktowanych za lata 2013-2016” ogłoszonego w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych

lub przynajmniej dwóch jednoautorskich artykułów w czasopiśmie z części C tego „Wykazu”

lub jednoautorskiego artykułu w czasopiśmie, któremu w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszonym w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. przypisano liczbę punktów 70 lub więcej, względnie analogicznie określono prestiż czasopisma w kolejnym komunikacie

lub opublikowanie recenzowanej monografii naukowej w wydawnictwie naukowym ujętym w wykazie MEiN obowiązującym w roku publikacji;

b)  kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, podpisany przez kandydata;

c) dokumenty potwierdzające znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie co najmniej B2;

d)  deklaracja gotowości podjęcia się opieki promotorskiej nad kandydatem podpisana przez pracownika badawczego lub badawczo-dydaktycznego posiadającego stopień doktora habilitowanego, zatrudnionego na Uniwersytecie Wrocławskim; jeden pracownik może złożyć maksymalnie cztery takie deklaracje;

e)  ewentualne dokumenty dotyczące predyspozycji do pracy naukowej:

– monografia naukowa, recenzowana (kserokopia karty tytułowej i redakcyjnej, zawierającej numer ISBN i nazwiska recenzentów; jeśli publikacja internetowa – także numer DOI);

–  recenzowane publikacje naukowe w czasopiśmie lub tomie zbiorowym (kserokopia karty tytułowej i redakcyjnej, zawierającej numer ISSN lub ISBN; spisu treści, pierwszej strony tekstu; ew. link do zasobu internetowego, numer DOI);

–   zaświadczenie o przyjęciu do druku po recenzjach publikacji naukowej w czasopiśmie lub tomie zbiorowym, wydane przez redaktora czasopisma lub tomu;

– zaświadczenie o wygłoszeniu referatu na konferencji naukowej wydane przez jej organizatora;

– zaświadczenie o uczestnictwie w projektach badawczych wydane przez ich kierowników (należy wskazać formę i zakres pracy);

–  zaświadczenie o odbytych stażach naukowych (za takie nie uznaje się pobytów i praktyk w ramach programu ERASMUS);

–   zaświadczenie o uzyskanych wyróżnieniach i stypendiach za osiągnięcia naukowe (za takie nie uznaje się Stypendium Rektora dla najlepszych studentów);

Obowiązek należytego i jednoznacznego udokumentowania osiągnięć, wskazujących na predyspozycje do pracy naukowej, spoczywa na kandydacie, komisja rekrutacyjna nie będzie brała pod uwagę osiągnięć, które nie spełniają powyższych warunków. Nie jest możliwe uzupełnianie dokumentów po przyjęciu dokumentacji przez sekretarzy komisji rekrutacyjnej.

f) oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;

g) oświadczenie kandydata/ki o wyborze dyscypliny;

h) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

i) podpisany przez kandydata projekt badawczy, związany z tematyką planowanej rozprawy doktorskiej (całość ma liczyć 5-8 stron, w tym bibliografia co najwyżej 3 strony; wydruk – Times New Roman czcionka 12, interlinia 1,5). Projekt, opatrzony tytułem, ma zawierać następujące elementy:

1)   sformułowanie problemu badawczego;

2)   uzasadnienie celowości podjęcia badań (jeśli projektowane badania są powiązane z badaniami prowadzonymi w pracy magisterskiej lub są ich kontynuacją, należy precyzyjnie wskazać, jakie nowe elementy ma zawierać planowana rozprawa doktorska i na czym polegać będzie jej nowość w stosunku do prac i badań poprzednio prowadzonych przez kandydata);

3)   umiejscowienie projektu w stanie badań;

4)   wskazanie metodyki badań;

5)   bibliografia.

Projekt należy złożyć także w wersji elektronicznej, w systemie IRK (krok 1, zakładka dokumenty), w postaci plików tekstowych, zapisanych w formatach rtf i pdf., z nazwiskiem kandydata podanym wyłącznie w nazwie pliku (nie w jego treści).

 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1.    tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.  Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula.

2.    kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności z oryginałem. Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu kwalifikacyjnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenie dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

w dyscyplinie naukowej:

językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o komunikacji społecznej i mediach

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 1 czerwca 2022 r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 6 września 2022 r. godz. 10.00
Termin  i miejsce składania dokumentów W dniach 2, 5, 6 września 2022 r. do godziny 13.00

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023 Do dnia 23 września 2022 r.

 

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 15, 16 września 2022 r. o godz. 10.00

Budynek Wydziału Filologicznego,

pl. Biskupa Nankiera 15 b

50-140 Wrocław

 

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego I etap: 13 września 2022 r. godz. 13.00: wyniki pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego (Kandydat, którego projekt badawczy został oceniony negatywnie, po tym etapie kończy postępowanie kwalifikacyjne i nie przystępuje do etapu drugiego)

 

II etap: 20 września 2022 r.  godz. 13.00

Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną W przypadku przeprowadzania egzaminu w formie zdalnej (platforma Teams):

1.    Przed rozpoczęciem egzaminu kandydat oraz członkowie Komisji Rekrutacyjnej (KR) biorący udział w egzaminie potwierdzają dostęp do urządzeń i narzędzi, z wykorzystaniem których przeprowadzany jest egzamin.

2.    Kandydat  składa oświadczenie, że podczas egzaminu nie będzie korzystał z pomocy osób trzecich lub z dodatkowych niedozwolonych materiałów. Oświadcza także, że w pomieszczeniu nie ma innych osób i są zapewnione warunki do niezakłóconego przebiegu egzaminu. Oświadczenia są składane ustnie wobec członków KR. Złożenie oświadczenia jest odnotowane w KARCIE  OCENY EGZAMINU.

3.    Podczas egzaminu kandydat jest zobowiązany do samodzielnego pozostawania w pomieszczeniu, w którym łączy się z członkami KR; nie może korzystać z pomocy innych osób ani z niedozwolonych materiałów.

4.    Kandydat jest zobowiązany do zapewnienia dobrej słyszalności wypowiedzi.

  • DEKLARACJA GOTOWOŚCI PODJĘCIA SIĘ OPIEKI PROMOTORSKIEJ Pobierz pdf
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf
  • Oświadczenie Pobierz pdf
L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
1 Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·        językoznawstwo

·        literaturoznawstwo

·        nauki o komunikacji społecznej i mediach

16
2 Kolegium Doktorskie Filozofii ·        filozofia 4
3 Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·        nauki o bezpieczeństwie 3
4 Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·        nauki o polityce i administracji 8
5 Kolegium Doktorskie Socjologii ·        nauki socjologiczne 4
6 Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·        archeologia

·        nauki o sztuce

·        nauki o kulturze i religii

9
7 Kolegium Doktorskie Historii ·        historia 5
8 Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·        pedagogika 4
9 Kolegium Doktorskie Psychologii ·        psychologia 4
10 Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·        nauki prawne 7
11 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·        nauki biologiczne 19
12 Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·        nauki o Ziemi i środowisku

·        geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

8
13 Kolegium Doktorskie Matematyki ·        matematyka 8
14 Kolegium Doktorskie Informatyki ·        informatyka 8
15 Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·        nauki fizyczne

·        astronomia

7
16 Kolegium Doktorskie Chemii ·        nauki chemiczne 12
O przyjęciu na studia decydują wyniki postępowania kwalifikacyjnego o charakterze konkursowym. Przyjmowani są wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali w nim pozytywną ocenę; o zakwalifikowaniu do przyjęcia (zgodnie z limitem miejsc) decyduje miejsce na liście rankingowej ułożonej wg poniższych zasad:

1)   limit miejsc w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego dzieli się na cztery pule: trzy równe pule przeznaczone dla kandydatów, którzy w obrębie wybranej dyscypliny uzyskali najwyższe wyniki postępowania kwalifikacyjnego i zmieścili się w limicie miejsc przeznaczonych dla tej dyscypliny, oraz czwartą pulę wspólną, obejmującą miejsca dla kandydatów, którzy uzyskali najwyższe wyniki postępowania kwalifikacyjnego, niezależnie od dyscypliny, wg wspólnej listy rankingowej.

2)   pulę wspólną tworzy się następująco:

a)   jeśli liczba miejsc (limit) jest niższa niż 21, pula każdej z dyscyplin obejmuje tyle miejsc, ile wynosi wynik podziału liczby miejsc przez trzy; jeśli liczba miejsc nie jest podzielna przez trzy, miejsca pozostałe po podziale tworzą pulę wspólną;

b)   jeśli liczba miejsc wynosi 21 lub więcej i jest podzielna przez 3, liczba miejsc przewidzianych dla każdej z dyscyplin pomniejszana jest o jedno; uzyskane w ten sposób trzy miejsca tworzą pulę wspólną; jeśli liczba miejsc nie jest podzielna przez trzy, miejsca pozostałe po podziale tworzą pulę wspólną;

c)    jeśli pula miejsc przewidzianych dla danej dyscypliny nie zostanie wypełniona przez kandydatów, którzy zakończyli postępowanie kwalifikacyjne z wynikiem pozytywnym, miejsca niewypełnione wchodzą do puli wspólnej;

3) jeśli na ostatnim miejscu rankingu (zarówno w obrębie danej dyscypliny, jak i puli wspólnej) znajduje się więcej niż jedna osoba, o przyjęciu decyduje liczba punktów za egzamin; następnym kryterium pomocniczym jest liczba punktów za publikacje.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
  4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
  6. posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

Uni.wroc.pl

Uni.wroc.pl postępowanie rekrutacyjne.

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1.    tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.  Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula.

kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności z oryginałem. Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu kwalifikacyjnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenie dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

prof. dr hab. Elżbieta Skibińska-Cieńska

 

Sekretarze Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Adam Szynol

tel. 71 375 79 07

e-mail: adam.szynol@uwr.edu.pl

 

dr Marta Śleziak

tel. 71 375 26 45

e- mail: marta.sleziak@uwr.edu.pl

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

W dniach 2, 5, 6 września 2022 r. do godziny 13.00

Sekretariat Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej rekrutację do Kolegium Doktorskiego Wydziału Filologicznego

pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej:

Do dnia 23 września 2022 r.