Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI O KULTURZE I RELIGII Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

 


 

Rekrutacja: 2020/2021:

Nazwa Wydziału Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Archeologii, Sztuki i Kultury
Dyscypliny naukowe Archeologia

Nauki o sztuce 

Nauki o kulturze i religii

Zasady rekrutacji
1. Forma postępowania kwalifikacyjnego Rozmowa kwalifikacyjna
2. Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej Przedstawienie koncepcji i zasadniczych tez projektowanej pracy doktorskiej;

Znajomość podstawowych problemów metodologicznych wybranej dyscypliny oraz – głównie w odniesieniu do projektowanej pracy doktorskiej – znajomość literatury i materiałów źródłowych

3. Zalecana literatura  
4. Kryteria oceny  
  Szczegółowe kryteria oceny

 

 

 

 

 

 

Maksymalna liczba punktów

możliwa do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimalna liczba punktów możliwa do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego

 

1. Rozmowa kwalifikacyjna

– ocena walorów poznawczych projektowanej pracy doktorskiej oraz realności jej realizacji

– ogólna ocena przygotowania kandydata (znajomość metodologii wybranej dyscypliny oraz – głównie w odniesieniu do projektowanej pracy doktorskiej – literatury, materiałów źródłowych);

2. Inne osiągnięcia kandydata

26 pkt. (taka sama dla każdej z dyscyplin), w tym:

1. rozmowa kwalifikacyjna: 12 pkt., w tym,:

–  6 pkt.: ocena wartości poznawczych projektowanej pracy doktorskiej oraz realności jej realizacji;

6 pkt.: ogólna ocena przygotowania kandydata (znajomość metodologii wybranej dyscypliny oraz – głównie w odniesieniu do projektowanej pracy doktorskiej – literatury, materiałów źródłowych)

2. inne osiągnięcia kandydata –  łącznie 14 pkt., w tym:

2 pkt. – drugi kierunek studiów, zgodny z obranym kierunkiem badawczym, w tym: 1 pkt. – realizowane studia I stopnia, 1 pkt. – realizowane studia II stopnia, 2 pkt. – ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie

– 4 pkt. – osiągnięta sprawność językowa na poziomie B2 (język obcy nowożytny)

– 4 pkt. – publikacje naukowe.

Maksymalna liczba punktów przysługuje za publikację wydrukowaną lub przyjętą do druku, w tym: artykuł w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie MNiSW lub za rozdział w recenzowanej monografii naukowej, lub recenzowaną pracę zwartą;

– 4 pkt. – aktywność naukowa (w tym: udział w konferencjach, projektach badawczych, uzyskane stypendia i wyróżnienia, działalność w kołach naukowych) oraz działalność popularyzatorska.

22 pkt.(taka sama dla każdej z dyscyplin)

Uwaga: Uzyskanie minimalnej liczby 22 pkt. oznacza zdanie egzaminu, ale nie jest równoznaczne z przyjęciem do Szkoły Doktorskiej.

5. Język postępowania kwalifikacyjnego język polski
6. Wymagane dokumenty 1. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wraz z podaniem informacji o potencjalnym promotorze i przewidywanej tematyce rozprawy doktorskiej;

2. podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK lub IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta „Diamentowego Grantu”.  Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille. W przypadku niedostarczenia tych dokumentów w wyznaczonym terminie komisja rekrutacyjna odmawia przyjęcia kandydata do Szkoły Doktorskiej;

4. opinie pochodzące od dwóch różnych profesorów  (doktorów habilitowanych), w tym:

a) opinia o pracy magisterskiej kandydata (lub w przypadku kandydatów legitymujących się najwyższą jakością osiągnięć naukowych, np. beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – opinia o pracy licencjackiej), pochodząca od profesora znającego pracę magisterską (licencjacką), ale nie aspirującego do objęcia kandydata opieką promotorską;

opinia opiekuna naukowego – pracownika Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierająca deklarację o sprawowaniu opieki promotorskiej nad kandydatem w  przypadku jego przyjęcia do Szkoły Doktorskiej;

5. projekt pracy doktorskiej zaakceptowany przez przyszłego opiekuna naukowego;

6. oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierające  informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

7. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

 

Dodatkowe dokumenty:

1.  zaświadczenie o ukończonych lub trwających studiach na drugim kierunku (studia pierwszego lub drugiego stopnia zgodne z obranym kierunkiem badawczym);

2.  zaświadczenie o sprawności językowej na poziomie B2, która musi być poświadczona przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego (zdany egzamin). Certyfikaty zagraniczne, a także wszelkie inne dokumenty poświadczające znajomość języka na wymaganym poziomie będą uznawane pod warunkiem potwierdzenia ich autentyczności przez SPNJO UWr wraz z sugestią co do należnej liczby punktów;

3.  dokumenty poświadczające aktywność naukową kandydata (potwierdzone stosownymi zaświadczeniami).

4.  poświadczenie publikacji:

– wydrukowane:

a) artykuły: spis treści i pierwsza strona artykułu;

b) rozdział w monografii: strona tytułowa i informacyjna (redakcyjna), spis treści i pierwsza strona rozdziału;

c) autorstwo monografii: strona tytułowa i informacyjna (redakcyjna);

– przyjęte do druku – poświadczenie przyjęcia.

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1. tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.  Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

2. kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).

UWAGA: Dokumenty niekompletne i po terminie nie będą przyjmowane.

7. Informacje dodatkowe Dla każdej dyscypliny sporządza się odrębną listę rankingową – po podsumowaniu punktów uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Liczba miejsc dla poszczególnych dyscyplin jest jednakowa i wynika z równego podziału limitu miejsc określonego w stosownym zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. W przypadku niespełnienia przez  kandydatów z którejś  z dyscyplin wymogu otrzymania minimalnej liczby punktów, komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo zwiększenia limitu przyjęć w innej dyscyplinie.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021 będzie opublikowany w marcu 2020 r.

KOLEGIUM DOKTORSKIE  ARCHEOLOGII, SZTUKI I KULTURY

w dyscyplinach naukowych:
archeologia, nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii

L.p.  

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

1 Termin elektronicznej rejestracji 05 lipca 2019 r. – 01 września 2019 r.
2 Termin i miejsce składania dokumentów 02-06 września 2019 r.,
w godz. 10:00 – 13:00
Instytut  Archeologii, ul. Szewska 48 pok. 109
50-139 Wrocław
3 Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 10 września 2019 r., godz. 09:00
Instytut  Historii Sztuki, ul. Szewska 36 pokój 308 (III piętro)
50-139 Wrocław
4 Termin i miejsce ogłoszenia wyników rekrutacji 11 września 2019 r., od godz. 10:00
Instytut  Archeologii, ul. Szewska 48 pok. 109
50-139 Wrocław

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

mgr Barbara Krukiewicz

tel. 71 3752 901

e-mail: barbara.krukiewicz@uwr.edu.pl