Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI O KULTURZE I RELIGII Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE ARCHEOLOGII, SZTUKI I KULTURY w dyscyplinie naukowej:

archeologia, nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 01.06.2021 r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 31.08.2021 r.
Termin i miejsce składania dokumentów Od dnia 24.08.2021 r. do dnia 31. 08.2021 r.

(tylko w dni robocze) w godz. 11:00-15:30 Instytut Archeologii ul. Szewska 48, pok. 109 (I piętro)

50-139 Wrocław

lub do 31.08.2021 r. za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl (na wniosek aplikującego) w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu

Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej   w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022 Do dnia 23.09.2021 r.
Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej) 15.09.2021 r., od godz.9:00   Instytut Archeologii ul. Szewska 48, s. 202 (II piętro) 50-139 Wrocław
Termin i miejsce egzaminu z języka obcego Bez egzaminu. Punkty będą przyznawane na podstawie zaświadczeń o sprawności językowej na poziomie B2, która musi być poświadczona przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu

Wrocławskiego (zdany egzamin). Certyfikaty zagraniczne, a także wszelkie inne dokumenty poświadczające znajomość języka na wymaganym poziomie będą uznawane pod warunkiem potwierdzenia ich autentyczności przez SPNJO UWr wraz z sugestią co do należnej liczby punktów.

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 16.09.2021 r.
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną W przypadku przedłużającej się pandemii, dopuszcza się rozmowę w trybie zdalnym. Sposób postępowania będzie wówczas uwarunkowany bieżącą sytuacją i zostanie podany do wiadomości ze stosownym wyprzedzeniem.

 

 • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf
 • Opinia o pracy magisterskiej Pobierz pdf
 • Opinia opiekuna naukowego Pobierz pdf
 • Podanie o przyjęcie Pobierz pdf
Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·         językoznawstwo

·         literaturoznawstwo

·         nauki o komunikacji społecznej i mediach

16
Kolegium Doktorskie Socjologii ·         nauki socjologiczne 4
Kolegium Doktorskie Filozofii ·         filozofia 3
Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·         nauki o polityce i administracji 8
Kolegium Doktorskie Historii ·         historia 5
Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·         pedagogika 4
Kolegium Doktorskie Psychologii ·         psychologia 4
Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·         archeologia

·         nauki o sztuce

·         nauki o kulturze i religii

8
Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·         nauki prawne 7
Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·         nauki biologiczne 19
Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·         nauki o Ziemi i środowisku

·         geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

8
Kolegium Doktorskie Matematyki ·         matematyka 7
Kolegium Doktorskie Informatyki ·         informatyka 7
Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·         nauki fizyczne

·         astronomia

9
Kolegium Doktorskie Chemii ·         nauki chemiczne 12
Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·         nauki o bezpieczeństwie 2
Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

 1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
 4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
 6. posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr

 

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

mgr Barbara Krukiewicz

tel. 71 3752 901

e-mail: barbara.krukiewicz@uwr.edu.pl

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej)

15.09.2021 r., od godz.9:00   Instytut Archeologii ul. Szewska 48, s. 202 (II piętro) 50-139 Wrocław

Termin i miejsce egzaminu z języka obcego

Bez egzaminu. Punkty będą przyznawane na podstawie zaświadczeń o sprawności językowej na poziomie B2, która musi być poświadczona przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu

Wrocławskiego (zdany egzamin). Certyfikaty zagraniczne, a także wszelkie inne dokumenty poświadczające znajomość języka na wymaganym poziomie będą uznawane pod warunkiem potwierdzenia ich autentyczności przez SPNJO UWr wraz z sugestią co do należnej liczby punktów.

Termin i miejsce składania dokumentów

Od dnia 24.08.2021 r. do dnia 31. 08.2021 r.

(tylko w dni robocze) w godz. 11:00-15:30 Instytut Archeologii ul. Szewska 48, pok. 109 (I piętro) 50-139 Wrocław

lub do 31.08.2021 r. za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl (na wniosek aplikującego) w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej   w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

Do dnia 23.09.2021 r.