Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI O KULTURZE I RELIGII Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia: nauki o kulturze i religii

Nazwa Wydziału: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury

Kierownik Kolegium Doktorskiego: dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr

Okres kształcenia: 4 lata

Krótki opis programu kształcenia:

Program kształcenia w naszym Kolegium obejmuje 260 godzin zajęć dydaktycznych oraz 120-240 godzin praktyki zawodowej (30-60 godzin / rok; prowadzenie zajęć lub hospitacje). Na zajęcia dydaktyczne składają się dwa bloki: – zajęcia ogólnouniwersyteckie (oferowane przez wydziały i inne kolegia ) oraz – zajęcia w ramach Kolegium.

Zajęcia ogólnouniwersyteckie (80 godzin) obejmują głównie zagadnienia prawne i etyczne pracy naukowej i badawczej, a także dotyczące zasad przygotowywania wniosków grantowych. Natomiast wykład monograficzny to możliwość wyboru – z szerokiej uczelnianej oferty – najbardziej interesującego tematu.

Zajęcia w ramach Kolegium to seminaria doktorskie oraz konwersatoria dotyczące problematyki wspólnej dla trzech kolegialnych dyscyplin: technik publikacji i informacji naukowej, statystyki i informatyki w naukach humanistycznych, doktryn filozoficznych wobec nauk humanistycznych a także wykład o współczesnych nurtach w naukach humanistycznych. Przewidziano ponadto warsztaty metodologiczne, w ramach których doktoranci realizują swoje indywidualne cele badawcze (np.: objazdy, kwerendy źródłowe, uczestnictwo w badaniach terenowych).

Praktyka zawodowa – czyli prowadzenie zajęć lub udział w ich prowadzeniu (hospitacje) – ma na celu przygotowanie doktorantów do przyszłej pracy dydaktycznej.

Więcej informacji:

Program kształcenia w Kolegium Doktorskim Archeologii, Sztuki i Kultury (Załącznik nr 7a do Uchwały): uchwala-nr-139_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-12-22-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-programow-ksztalcenia-w-szkole-doktorskiej-uwr.pdf (uni.wroc.pl)

Sylwetka absolwenta – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne:

Absolwent nabywa pogłębioną wiedzę w zakresie głównych tendencji rozwojowych dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie, metodologii badań naukowych i zasad upowszechniania wyników działalności naukowej oraz jej ekonomicznych, prawnych, etycznych  i innych istotnych uwarunkowań. Uczy się wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i rozwiązywania złożonych problemów badawczych i wykonywania zadań o charakterze badawczym. Pogłębia umiejętności planowania i realizowania indywidualnych i zespołowych przedsięwzięć badawczych lub twórczych, także w środowisku międzynarodowym oraz zyskuje kompetencje społeczne pozwalające na krytyczną ocenę dorobku w ramach określonej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnych działań naukowych i badawczych, prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny, a także respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

 


 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE ARCHEOLOGII, SZTUKI I KULTURY

w dyscyplinie naukowej:

archeologia, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 1 czerwca 2022  r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 31 sierpnia 2022 r. godz. 10.00
Termin  i miejsce składania dokumentów W dniach: 29-31 sierpnia 2022 r.,
w godzinach 10.00-13.00Instytut Archeologii UWr,
ul. Szewska 48 pok. 109 (I piętro),

50-139 Wrocław,

 

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023 Do dnia 23 września 2022 r.
Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 8 września  2022 r., od godz. 9.00

Instytut Historii Sztuki UWr,
ul. Szewska 36 s. 309

50-139 Wrocław

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 9 września 2022 r. godz. 13.00
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną – Stacjonarnie: zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa (maseczki, dystans; rozmowa rozpocznie się o godz. 9.00, poszczególni kandydaci będą mieli wyznaczony przedział czasowy swej obecności; zabieg ten ma na celu uniknięcie zbyt dużej liczby osób w jednym miejscu;

– Cudzoziemcy mieszkający poza Polską będą mogli odbyć rozmowę zdalnie.

– W razie nasilenia się kolejnej fali pandemii
i wprowadzenia stosownych uregulowań odgórnych rozmowa będzie mogła odbyć się zdalnie dla wszystkich kandydatów.

  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf
  • Opinia o pracy magisterskiej Pobierz pdf
  • Opinia opiekuna naukowego Pobierz pdf
  • Podanie o przyjęcie Pobierz pdf
L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
1 Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·        językoznawstwo

·        literaturoznawstwo

·        nauki o komunikacji społecznej i mediach

16
2 Kolegium Doktorskie Filozofii ·        filozofia 4
3 Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·        nauki o bezpieczeństwie 3
4 Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·        nauki o polityce i administracji 8
5 Kolegium Doktorskie Socjologii ·        nauki socjologiczne 4
6 Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·        archeologia

·        nauki o sztuce

·        nauki o kulturze i religii

9
7 Kolegium Doktorskie Historii ·        historia 5
8 Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·        pedagogika 4
9 Kolegium Doktorskie Psychologii ·        psychologia 4
10 Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·        nauki prawne 7
11 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·        nauki biologiczne 19
12 Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·        nauki o Ziemi i środowisku

·        geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

8
13 Kolegium Doktorskie Matematyki ·        matematyka 8
14 Kolegium Doktorskie Informatyki ·        informatyka 8
15 Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·        nauki fizyczne

·        astronomia

7
16 Kolegium Doktorskie Chemii ·        nauki chemiczne 12
Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

1.  obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. 
osób posiadających ważną Kartę Polaka lub osób, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
3.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadaczy karty stałego pobytu);
4.
osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
5.
osób którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis)
6.
osób posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze karty pobytu z adnotacją „uchodźca” lub decyzji o jej przyznaniu);
7.
osób posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
8.
osób będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkających na terytorium Polski;
9.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);
10.
osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);
11.
osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis;
12. 
osób posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

W dniach: 29-31 sierpnia 2022 r.,
w godzinach 10.00-13.00

Instytut Archeologii UWr,
ul. Szewska 48 pok. 109 (I piętro),

50-139 Wrocław,

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej:

Do dnia 23 września 2022 r.

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej):

8 września  2022 r., od godz. 9.00

Instytut Historii Sztuki UWr,
ul. Szewska 36 s. 309

50-139 Wrocław

 

 

 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

  • tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem.

 

Uwaga:

  • Dokumenty niekompletne i po terminie nie będą przyjmowane.
  • Skany lub kserokopie dokumentów muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty – na podstawie oryginałów dostarczonych do wglądu.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr

 

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

mgr Barbara Krukiewicz

tel. 71 3752 901

e-mail: barbara.krukiewicz@uwr.edu.pl

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej):

8 września  2022 r., od godz. 9.00

Instytut Historii Sztuki UWr,
ul. Szewska 36 s. 309

50-139 Wrocław

 

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

W dniach: 29-31 sierpnia 2022 r.,
w godzinach 10.00-13.00

Instytut Archeologii UWr,
ul. Szewska 48 pok. 109 (I piętro),

50-139 Wrocław,

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej:

Do dnia 23 września 2022 r.