Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI O KULTURZE I RELIGII Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

 


 

Rekrutacja 2020/2021:

Nazwa Wydziału Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Archeologii, Sztuki i Kultury
Dyscypliny naukowe Archeologia

Nauki o sztuce 

Nauki o kulturze i religii

Zasady rekrutacji
1. Forma postępowania kwalifikacyjnego Rozmowa kwalifikacyjna
2. Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej Przedstawienie koncepcji i zasadniczych tez projektowanej pracy doktorskiej;

Znajomość podstawowych problemów metodologicznych wybranej dyscypliny oraz – głównie w odniesieniu do projektowanej pracy doktorskiej – znajomość literatury i materiałów źródłowych

3. Zalecana literatura  
4. Kryteria oceny  
  Szczegółowe kryteria oceny

 

 

 

 

 

 

Maksymalna liczba punktów

możliwa do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimalna liczba punktów możliwa do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego

 

1. Rozmowa kwalifikacyjna

– ocena walorów poznawczych projektowanej pracy doktorskiej oraz realności jej realizacji

– ogólna ocena przygotowania kandydata (znajomość metodologii wybranej dyscypliny oraz – głównie w odniesieniu do projektowanej pracy doktorskiej – literatury, materiałów źródłowych);

2. Inne osiągnięcia kandydata

26 pkt. (taka sama dla każdej z dyscyplin), w tym:

1. rozmowa kwalifikacyjna: 12 pkt., w tym,:

–  6 pkt.: ocena wartości poznawczych projektowanej pracy doktorskiej oraz realności jej realizacji;

6 pkt.: ogólna ocena przygotowania kandydata (znajomość metodologii wybranej dyscypliny oraz – głównie w odniesieniu do projektowanej pracy doktorskiej – literatury, materiałów źródłowych)

2. inne osiągnięcia kandydata –  łącznie 14 pkt., w tym:

2 pkt. – drugi kierunek studiów, zgodny z obranym kierunkiem badawczym, w tym: 1 pkt. – realizowane studia I stopnia, 1 pkt. – realizowane studia II stopnia, 2 pkt. – ukończone studia I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie

– 4 pkt. – osiągnięta sprawność językowa na poziomie B2 (język obcy nowożytny)

– 4 pkt. – publikacje naukowe.

Maksymalna liczba punktów przysługuje za publikację wydrukowaną lub przyjętą do druku, w tym: artykuł w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie MNiSW lub za rozdział w recenzowanej monografii naukowej, lub recenzowaną pracę zwartą;

– 4 pkt. – aktywność naukowa (w tym: udział w konferencjach, projektach badawczych, uzyskane stypendia i wyróżnienia, działalność w kołach naukowych) oraz działalność popularyzatorska.

22 pkt.(taka sama dla każdej z dyscyplin)

Uwaga: Uzyskanie minimalnej liczby 22 pkt. oznacza zdanie egzaminu, ale nie jest równoznaczne z przyjęciem do Szkoły Doktorskiej.

5. Język postępowania kwalifikacyjnego język polski
6. Wymagane dokumenty 1. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wraz z podaniem informacji o potencjalnym promotorze i przewidywanej tematyce rozprawy doktorskiej;

2. podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK lub IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta „Diamentowego Grantu”.  Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille. W przypadku niedostarczenia tych dokumentów w wyznaczonym terminie komisja rekrutacyjna odmawia przyjęcia kandydata do Szkoły Doktorskiej;

4. opinie pochodzące od dwóch różnych profesorów  (doktorów habilitowanych), w tym:

a) opinia o pracy magisterskiej kandydata (lub w przypadku kandydatów legitymujących się najwyższą jakością osiągnięć naukowych, np. beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – opinia o pracy licencjackiej), pochodząca od profesora znającego pracę magisterską (licencjacką), ale nie aspirującego do objęcia kandydata opieką promotorską;

opinia opiekuna naukowego – pracownika Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierająca deklarację o sprawowaniu opieki promotorskiej nad kandydatem w  przypadku jego przyjęcia do Szkoły Doktorskiej;

5. projekt pracy doktorskiej zaakceptowany przez przyszłego opiekuna naukowego;

6. oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierające  informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

7. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

 

Dodatkowe dokumenty:

1.  zaświadczenie o ukończonych lub trwających studiach na drugim kierunku (studia pierwszego lub drugiego stopnia zgodne z obranym kierunkiem badawczym);

2.  zaświadczenie o sprawności językowej na poziomie B2, która musi być poświadczona przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego (zdany egzamin). Certyfikaty zagraniczne, a także wszelkie inne dokumenty poświadczające znajomość języka na wymaganym poziomie będą uznawane pod warunkiem potwierdzenia ich autentyczności przez SPNJO UWr wraz z sugestią co do należnej liczby punktów;

3.  dokumenty poświadczające aktywność naukową kandydata (potwierdzone stosownymi zaświadczeniami).

4.  poświadczenie publikacji:

– wydrukowane:

a) artykuły: spis treści i pierwsza strona artykułu;

b) rozdział w monografii: strona tytułowa i informacyjna (redakcyjna), spis treści i pierwsza strona rozdziału;

c) autorstwo monografii: strona tytułowa i informacyjna (redakcyjna);

– przyjęte do druku – poświadczenie przyjęcia.

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1. tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.  Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

2. kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).

UWAGA: Dokumenty niekompletne i po terminie nie będą przyjmowane.

7. Informacje dodatkowe Dla każdej dyscypliny sporządza się odrębną listę rankingową – po podsumowaniu punktów uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Liczba miejsc dla poszczególnych dyscyplin jest jednakowa i wynika z równego podziału limitu miejsc określonego w stosownym zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. W przypadku niespełnienia przez  kandydatów z którejś  z dyscyplin wymogu otrzymania minimalnej liczby punktów, komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo zwiększenia limitu przyjęć w innej dyscyplinie.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 15.05.2020r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 31.08.2020r.
Termin i miejsce składania dokumentów 03-04.09.2020r. godz.10:00-13:00
Instytut Archeologii
ul. Szewska 48, pok. 109 (I piętro)
50-139 Wrocław
Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej 09.09.2020r., od godz.9:00
Instytut Archeologii
ul. Szewska 48, s. 202 (II piętro)50-139 Wrocław
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji w systemie IRK 10.09.2020r.
Termin i miejsce wywieszenia wyników 10.09.2020r.

Instytut Archeologii
ul. Szewska 48, s. 202 (II piętro)

50-139 Wrocław

  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf
Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·         językoznawstwo

·         literaturoznawstwo

·         nauki o komunikacji społecznej i mediach

24
Kolegium Doktorskie Socjologii ·         nauki socjologiczne 5
Kolegium Doktorskie Filozofii ·         filozofia 5
Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·         nauki o polityce i administracji 10
Kolegium Doktorskie Historii ·         historia 6
Kolegium Doktorskie Psychologii ·         psychologia 5
Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·         archeologia

·         nauki o sztuce

·         nauki o kulturze i religii

9
Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·         nauki prawne 20
Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·         nauki biologiczne 35
Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·         nauki o Ziemi i środowisku

·         geografia społeczno – ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

10
Kolegium Doktorskie Matematyki ·         matematyka 8
Kolegium Doktorskie Informatyki ·         informatyka 8
Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·         nauki fizyczne

·         astronomia

9
Kolegium Doktorskie Chemii ·         nauki chemiczne 15
Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·         nauki o bezpieczeństwie 5
Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
  4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
  6. posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

mgr Barbara Krukiewicz

tel. 71 3752 901

e-mail: barbara.krukiewicz@uwr.edu.pl

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej

09.09.2020r., od godz.9:00
Instytut Archeologii
ul. Szewska 48, s. 202 (II piętro)

50-139 Wrocław

03-04.09.2020r. godz.10:00-13:00
Instytut Archeologii
ul. Szewska 48, pok. 109 (I piętro)
50-139 Wrocław