Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: Nauki o Polityce i Administracji 

Nazwa Wydziału: Wydział Nauk Społecznych 

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium nauk o polityce i administracji w szkole doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kierownik Kolegium Doktorskiego: dr hab. Agnieszka Makarewicz

Okres kształcenia: 4 lata

Krótki opis programu kształcenia:

Sylwetka absolwenta – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne:

Kształcenie w Kolegium nauk o polityce i administracji odbywa się w języku polskim lub języku angielskim. Program kształcenia składa się z trzech grup przedmiotów:
· ogólnouniwersyteckich (m.in. zajęcia z zakresu prawa, etyki badań naukowych oraz metod dydaktycznych w szkole wyższej)
· realizowanych w ramach kolegiów na Wydziale Nauk Społecznych
· oferowanych doktorantom w ramach Kolegium nauk o polityce i administracji.
Efekty kształcenia będą realizowane zarówno w ramach zajęć zorganizowanych, jak i w toku funkcjonowania w środowisku naukowym. Przewiduje się stworzenie indywidualnego planu badawczego opracowywanego w uzgodnieniu z promotorem, uwzględniającego harmonogram rozprawy doktorskiej. Głównym założeniem kształcenia jest samodzielne prowadzenie badań przez doktorantów. Program kształcenia zakłada promowanie mobilności, zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i pomiędzy uczelnią i innymi podmiotami oraz w ramach uczelni pomiędzy dyscyplinami.

 

The curriculum at the Doctoral College of Political and Administrative Sciences takes into account the recommendations of the Bologna Seminar “Doctoral Programmes for the European Knowledge Society. The recommendations and conclusions from the seminar are continuously promoted by the European University Association. By launching a new programme at the Doctoral College of Political and Administrative Sciences, we place particular emphasis on three of the recommendations we intend to implement:
· the main component of curriculum involves the doctoral students in carrying out their own research,
· the doctoral students are perceived as professionals who have a significant contribution to make in broadening knowledge,
· the curriculum of doctoral studies assumes the promotion of mobility—in the international dimension, between the university and other entities and within the university between various disciplines.

Education at the Doctoral College of Political and Administrative Sciences will be provided in Polish or English. The curriculum of the Doctoral College of Political and Administrative Sciences consists of three groups of subjects:
· general university subjects (including classes in law, the ethics of scientific research and didactical methods at academic institutions;
· subjects provided within the scope of colleges at the Faculty of Social Sciences
· subjects offered to doctoral students under the auspices of the Doctoral College of Political and Administrative Science.

Read more

 


 

Rekrutacja 2022/2023:

Nazwa Wydziału Wydział Nauk Społecznych
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji
Dyscyplina naukowa Nauki o Polityce i Administracji
ZASADY REKRUTACJI 
1. Forma postępowania rekrutacyjnego
  egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna* Ustny egzamin kwalifikacyjny

 

 

2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/ rozmowy kwalifikacyjnej

 

1. Współczesne demokracje – modele i cechy.

2. Administracja publiczna – strukturalne właściwości i zasadnicze funkcje.

3. Problemy polityczne współczesnego świata.

4. Media masowe we współczesnym świecie.

5. Władza a polityka.

6. Populizm a demokracja.

7. Międzynarodowe systemy ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych.

8. Organizacje międzynarodowe.

9. Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie po 1945 r.

10. Podstawowe teorie integracji europejskiej.

 

3. Zalecana literatura Zalecana literatura:

·        Heywood A. (2011) Politologia, Warszawa: PWN.

·        Jackson R., Sørensen G. (2012) Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

·        Klimowicz M., Pacześniak A. (2014) Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie. Podręcznik akademicki, Wrocław: OTO-Wrocław.

·        Janusz G. (2011) Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin: wyd. UMCS.

·        Peters B. G. (1999) Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa: Scholar.

·        Shively P. W. (2001) Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań: Zysk i S-ka.

·        Marsh D., Stoker G. (2006), Teorie i metody w naukach politycznych (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

·        Antoszewski, A., Herbut, R. (2008), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza (red.) Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

·        Wojtaszczyk K.A. (2011) Integracja europejska, Warszawa: Poltext.

·        Dobek-Ostrowska B. (2011) Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa: PWN.

 

Zalecana literatura anglojęzyczna:

·        Heywood, A. (2019) Politics, London: Red Globe Press.

·        Jackson R., Sørensen G. (2010) Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Oxford: Oxford University Press.

·        Berend I.T. (2016) The History of European Integration. A new perspective, London: Routledge.

·        Stachowska Z. (2013) The Rights of National Minorities in International Law, Hague: International Courts Association.

·        Peters, B. G. (2018) The Politics of Bureaucracy. An Introduction to Comparative Public Administration, New York and London: Routledge.

·        Shively, P. W. (2017) The Craft of Political Research, New York: Routledge.

·        Marsh D., Stoker G. (2002), Theory and Methods in Political Science, (eds.) London: Palgrave.

·        McCormick, J., Hague, R., Harrop, M. (2019) Comparative Government and Politics, London: Palgrave.

·        Wallace H., Pollack, M. A., Young A. R. (2010) Policy-making in the European Union, Oxford: Oxford University Press.

·        McNair B. (2017) Introduction to Political Communication, London: Routledge.

 

4. Kryteria oceny 1.    Do Kolegium Doktorskiego Nauk o Polityce i Administracji przyjmowani będą kandydaci na zasadzie konkursu, w ramach dostępnego limitu miejsc.

2.    O przyjęciu do Kolegium Doktorskiego Nauk o Polityce i Administracji decyduje wynik konkursu wyrażony w punktach.

3.    Punktowane są: zaakceptowany przez proponowanego opiekuna naukowego projekt rozprawy doktorskiej, dotychczasowe osiągnięcia naukowe i działalność w studenckim ruchu naukowym, odpowiedzi w czasie ustnego egzaminu wstępnego na pytania dotyczące projektu rozprawy doktorskiej oraz wiedzy ogólnej kandydata z dyscypliny naukowej.

  Szczegółowe kryteria oceny
  1. Wstępny projekt rozprawy doktorskiej Akceptacja przez proponowanego opiekuna naukowego; Objętość 20-40 tys. znaków ze spacjami, zawartość obejmująca przynajmniej:

wstęp i postawienie problemu badawczego wraz z uzasadnieniem, przegląd literatury przedmiotu, metodologię i metodykę badań; planowaną zawartość rozprawy doktorskiej, biografię w stylu harwardzkim.

 

0-30 pkt.
2. Publikacje naukowe

 

Należy dołączyć kopię publikacji lub zaświadczenie z potwierdzeniem przyjęcia do druku:

a. 5 pkt. – artykuły opublikowane w czasopismach w bazach Scopus, Web of Science, ERIH Plus oraz

monografie autorskie i monografie pod redakcją

opublikowane w wydawnictwach z listy MEiN  z 9 lutego  2021 r. oraz listy MEiN  z 22  lipca  2021 r.

b. 3 pkt. – pozostałe artykuły w czasopismach na liście czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki  z 9 lutego 2021 lub rozdziały w pracach zbiorowych opublikowanych w wydawnictwach z listy MEiN z 9 lutego 2021 r. oraz listy MEiN  z 22 lipca 2021 r.

c. 1 pkt. – pozostałe publikacje naukowe

 

max.10 pkt.
3. Udział w projektach badawczych Należy dołączyć potwierdzenie udziału od kierownika projektu lub decyzję o przyznaniu środków.

a. 3 pkt. – rola wykonawcy lub kierownika w projektach NCN, NCBiR, MEiN , H2020, ERC,

Komisja Europejska i in. instytucji i organizacji zagranicznych

b. 1 pkt. – rola wykonawcy lub kierownika w innych projektach

 

max. 5 pkt.
4. Aktywność w kołach naukowych, udział w komitetach organizacyjnych konferencji lub działalność popularyzująca naukę Należy dołączyć zaświadczenie od organizatorów wydarzenia, a w przypadku kół naukowych – zaświadczenie wydane przez opiekuna koła naukowego.

Komisja przyznaje liczbę punktów w oparciu o ocenę jakościową osiągnięć.

0-5 pkt.
5. Czynny udział w konferencji naukowej (z referatem, posterem, i in.) Należy dołączyć program konferencji i certyfikat/zaświadczenie od organizatorów

a.   1 pkt. – konferencja studencko – doktorancka,

b.   2 pkt. – konferencja ogólnopolska/ogólnokrajowa,

c.   3 pkt. – konferencja międzynarodowa (min. 30% uczestników z referatami spoza kraju organizatora)

 

max. 5 pkt.
6. Stypendia naukowe i nagrody przyznane w ramach Uczelni i poza Uczelnią, udział w studenckich programach wymiany (Erasmus+, Most, inne) Należy dołączyć certyfikat, potwierdzenie lub dyplom. Komisja przyznaje liczbę punktów w oparciu o ocenę jakości osiągnięć. 0-5 pkt.
7. Egzamin wstępny – dyskusja nad złożonym projektem rozprawy doktorskiej 0-20 pkt.
8. Egzamin wstępny – ocena wiedzy ogólnej z zakresu danej dyscypliny Pytania losowane z listy zagadnień egzaminacyjnych 0-20 pkt.
Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 60 pkt.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 100 pkt.
5. Język postępowania rekrutacyjnego  Język polski i  język angielski
6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty 1. podanie (z informacją o planowanym temacie rozprawy doktorskiej oraz nazwiskiem proponowanego opiekuna naukowego);

2.podanie w sprawie przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK/IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub innego dokumentu, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej (oryginał będzie do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem); w przypadku dyplomu uzyskanego poza granicami Polski wymagane apostille lub legalizacja dokumentu;

4. pisemna opinia opiekuna naukowego wybranego spośród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na temat projektu rozprawy doktorskiej wraz z deklaracją objęcia kandydata opieką naukową;

5. wstępny projekt rozprawy doktorskiej;

6. certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty) z obowiązku przedstawienia certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym;

7. oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej.

Dokumenty należy złożyć w języku polskim lub angielskim.

8. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1.    tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.  Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

2.    kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem.

Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

KOLEGIUM DOKTORSKIE NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

w dyscyplinie naukowej:

nauki o polityce i administracji

 

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla obywateli polskich 1 czerwca 2022 r.

(www.irka.uni.wroc.pl)

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla cudzoziemców 1 czerwca 2022r.

(https://international-applications.uni.wroc.pl)

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych dla obywateli polskich i cudzoziemców (decyduje data wykonania przelewu) 30 sierpnia 2022 r. godz. 10:00

 

Termin  i miejsce składania dokumentów   dla obywateli polskich Do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

ul. Koszarowa 3, pok. nr 35

51-149 Wrocław

 

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.

Termin  i miejsce składania dokumentów   dla cudzoziemców Do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godz.15:00

Biuro Współpracy Międzynarodowej

pl. Uniwersytecki 1, pok. nr  36

50-137 Wrocław

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
https://international-applications.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej 

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023

Do dnia 23 września 2022 r.

 

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej)  dla obywateli polskich i cudzoziemców 15 września 2022 r. o godz. 9:00

Wydział Nauk Społecznych,

Instytut Politologii, sala 229

ul. Koszarowa 3

51-149 Wrocław

lub egzamin w formie wideokonferencji z kandydatem przebywającym poza Polską, godzina egzaminu będzie ustalana przez sekretarza Komisji Rekrutacyjnej indywidualnie, przy uwzględnieniu stref czasowych.

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 16 września 2022 r. godz. 13:00
Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca
obecną sytuację epidemiczną

 

Egzamin kwalifikacyjny w formie telekonferencji przy zastosowaniu MS Teams dla wszystkich kandydatów.
 • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (PL) Pobierz pdf
 • Declaration of the candidate for the Doctoral School of the University of Wrocław (ENG) Pobierz pdf
L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
1 Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·        językoznawstwo

·        literaturoznawstwo

·        nauki o komunikacji społecznej i mediach

16
2 Kolegium Doktorskie Filozofii ·        filozofia 4
3 Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·        nauki o bezpieczeństwie 3
4 Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·        nauki o polityce i administracji 8
5 Kolegium Doktorskie Socjologii ·        nauki socjologiczne 4
6 Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·        archeologia

·        nauki o sztuce

·        nauki o kulturze i religii

9
7 Kolegium Doktorskie Historii ·        historia 5
8 Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·        pedagogika 4
9 Kolegium Doktorskie Psychologii ·        psychologia 4
10 Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·        nauki prawne 7
11 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·        nauki biologiczne 19
12 Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·        nauki o Ziemi i środowisku

·        geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

8
13 Kolegium Doktorskie Matematyki ·        matematyka 8
14 Kolegium Doktorskie Informatyki ·        informatyka 8
15 Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·        nauki fizyczne

·        astronomia

7
16 Kolegium Doktorskie Chemii ·        nauki chemiczne 12
Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

 1. obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. osób posiadających ważną Kartę Polaka lub osób, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 3. osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadaczy karty stałego pobytu);
 4. osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 5. osób którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis)
 6. osób posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze karty pobytu z adnotacją „uchodźca” lub decyzji o jej przyznaniu);
 7. osób posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
 8. osób będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkających na terytorium Polski;
 9. osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);
 10. osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);
 11. osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis;
 12. osób posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Termin i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich:

Do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

ul. Koszarowa 3, pok. nr 35

51-149 Wrocław

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.

Termin i miejsce składania dokumentów dla cudzoziemców:

Do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godz.15:00

Biuro Współpracy Międzynarodowej

pl. Uniwersytecki 1, pok. nr 36

50-137 Wrocław

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
https://international-applications.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej:

Do dnia 23 września 2022 r.

 

 

 


Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej)  dla obywateli polskich i cudzoziemców:

15 września 2022 r. o godz. 9:00

Wydział Nauk Społecznych,

Instytut Politologii, sala 229

ul. Koszarowa 3

51-149 Wrocław

lub egzamin w formie wideokonferencji z kandydatem przebywającym poza Polską, godzina egzaminu będzie ustalana przez sekretarza Komisji Rekrutacyjnej indywidualnie, przy uwzględnieniu stref czasowych.

 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 1. tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;
 2. kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem.

Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Agnieszka Makarewicz

 

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej / Secretary of the Admissions Committee
dr Kamil Błaszczyński
e- mail:  kamil.blaszczynski2@uwr.edu.pl
tel. + 48 71 367 20 01 wew. 131

 


Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej)  dla obywateli polskich i cudzoziemców:

15 września 2022 r. o godz. 9:00

Wydział Nauk Społecznych,

Instytut Politologii, sala 229

ul. Koszarowa 3

51-149 Wrocław

lub egzamin w formie wideokonferencji z kandydatem przebywającym poza Polską, godzina egzaminu będzie ustalana przez sekretarza Komisji Rekrutacyjnej indywidualnie, przy uwzględnieniu stref czasowych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich:

Do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

ul. Koszarowa 3, pok. nr 35

51-149 Wrocław

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
www.irka.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.

Termin i miejsce składania dokumentów dla cudzoziemców:

Do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godz.15:00

Biuro Współpracy Międzynarodowej

pl. Uniwersytecki 1, pok. nr 36

50-137 Wrocław

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
https://international-applications.uni.wroc.pl

W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.

Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej:

Do dnia 23 września 2022 r.