Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: Nauki o Polityce i Administracji 

Nazwa Wydziału: Wydział Nauk Społecznych 

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium nauk o polityce i administracji w szkole doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kierownik Kolegium Doktorskiego: dr hab. Agnieszka Makarewicz

Okres kształcenia: 4 lata

Krótki opis programu kształcenia:

Sylwetka absolwenta – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne:

Kształcenie w Kolegium nauk o polityce i administracji odbywa się w języku polskim lub języku angielskim. Program kształcenia składa się z trzech grup przedmiotów:
· ogólnouniwersyteckich (m.in. zajęcia z zakresu prawa, etyki badań naukowych oraz metod dydaktycznych w szkole wyższej)
· realizowanych w ramach kolegiów na Wydziale Nauk Społecznych
· oferowanych doktorantom w ramach Kolegium nauk o polityce i administracji.
Efekty kształcenia będą realizowane zarówno w ramach zajęć zorganizowanych, jak i w toku funkcjonowania w środowisku naukowym. Przewiduje się stworzenie indywidualnego planu badawczego opracowywanego w uzgodnieniu z promotorem, uwzględniającego harmonogram rozprawy doktorskiej. Głównym założeniem kształcenia jest samodzielne prowadzenie badań przez doktorantów. Program kształcenia zakłada promowanie mobilności, zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i pomiędzy uczelnią i innymi podmiotami oraz w ramach uczelni pomiędzy dyscyplinami.

Program kształcenia w Kolegium Doktorskim Nauk o Polityce i Administracji  (Załącznik do Uchwały):  Uchwała Nr 224_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej dla cykli kształcenia rozp.się w r.a.20212022 i nast.-po zmianach.pdf

Zasady rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Nauk o Polityce i Administracji  (Załącznik do Uchwały)Uchwała Nr 223_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr na programy kształcenia rozpoczynające się w r.a. 2024_2025.pdf

The curriculum at the Doctoral College of Political and Administrative Sciences takes into account the recommendations of the Bologna Seminar “Doctoral Programmes for the European Knowledge Society. The recommendations and conclusions from the seminar are continuously promoted by the European University Association. By launching a new programme at the Doctoral College of Political and Administrative Sciences, we place particular emphasis on three of the recommendations we intend to implement:
· the main component of curriculum involves the doctoral students in carrying out their own research,
· the doctoral students are perceived as professionals who have a significant contribution to make in broadening knowledge,
· the curriculum of doctoral studies assumes the promotion of mobility—in the international dimension, between the university and other entities and within the university between various disciplines.

Education at the Doctoral College of Political and Administrative Sciences will be provided in Polish or English. The curriculum of the Doctoral College of Political and Administrative Sciences consists of three groups of subjects:
· general university subjects (including classes in law, the ethics of scientific research and didactical methods at academic institutions;
· subjects provided within the scope of colleges at the Faculty of Social Sciences
· subjects offered to doctoral students under the auspices of the Doctoral College of Political and Administrative Science.

Read more

Rekrutacja 2023/2024:

ZASADY REKRUTACJI 

1. Forma postępowania rekrutacyjnego  

Ustny egzamin kwalifikacyjny

 

 

  egzamin kwalifikacyjny

 

2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego 1. Współczesne demokracje – modele i cechy.

2. Administracja publiczna – strukturalne właściwości i zasadnicze funkcje.

3. Problemy polityczne współczesnego świata.

4. Media masowe we współczesnym świecie.

5. Władza a polityka.

6. Populizm a demokracja.

7. Międzynarodowe systemy ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych.

8. Organizacje międzynarodowe.

9. Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie po 1945 r.

10. Podstawowe teorie integracji europejskiej.

3. Zalecana literatura ·        Heywood A. (2011) Politologia, Warszawa: PWN.

·        Jackson R., Sørensen G. (2012) Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

·        Klimowicz M., Pacześniak A. (2014) Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie. Podręcznik akademicki, Wrocław: OTO-Wrocław.

·        Janusz G. (2011) Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin: wyd. UMCS.

·        Peters B. G. (1999) Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa: Scholar.

·        Shively P. W. (2001) Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań: Zysk i S-ka.

·        Marsh D., Stoker G. (2006), Teorie i metody w naukach politycznych (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

·        Antoszewski, A., Herbut, R. (2008), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza (red.) Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

·        Wojtaszczyk K.A. (2011) Integracja europejska, Warszawa: Poltext.

·        Dobek-Ostrowska B. (2011) Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa: PWN.

Zalecana literatura anglojęzyczna:

·        Heywood, A. (2019) Politics, London: Red Globe Press.

·        Jackson R., Sørensen G. (2010) Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Oxford: Oxford University Press.

·        Berend I.T. (2016) The History of European Integration. A new perspective, London: Routledge.

·        Stachowska Z. (2013) The Rights of National Minorities in International Law, Hague: International Courts Association.

·        Peters, B. G. (2018) The Politics of Bureaucracy. An Introduction to Comparative Public Administration, New York and London: Routledge.

·        Shively, P. W. (2017) The Craft of Political Research, New York: Routledge.

·        Marsh D., Stoker G. (2002), Theory and Methods in Political Science, (eds.) London: Palgrave.

·        McCormick, J., Hague, R., Harrop, M. (2019) Comparative Government and Politics, London: Palgrave.

·        Wallace H., Pollack, M. A., Young A. R. (2010) Policy-making in the European Union, Oxford: Oxford University Press.

·        McNair B. (2017) Introduction to Political Communication, London: Routledge.

4. Kryteria oceny 1.    Do Kolegium Doktorskiego Nauk o Polityce i Administracji przyjmowani będą kandydaci na zasadzie konkursu, w ramach dostępnego limitu miejsc.

2.    O przyjęciu do Kolegium Doktorskiego Nauk o Polityce i Administracji decyduje wynik konkursu wyrażony w punktach.

3.    Punktowane są: zaakceptowany przez proponowanego opiekuna naukowego projekt rozprawy doktorskiej, dotychczasowe osiągnięcia naukowe i działalność w studenckim ruchu naukowym, odpowiedzi w czasie ustnego egzaminu wstępnego na pytania dotyczącego projektu rozprawy doktorskiej oraz wiedzy ogólnej kandydata z dyscypliny naukowej.

  Szczegółowe kryteria oceny
  1. Wstępny projekt rozprawy doktorskiej Akceptacja przez proponowanego opiekuna naukowego; Objętość 20-40 tys. znaków ze spacjami, zawartość obejmująca przynajmniej:

Wstęp i postawienie problemu badawczego wraz z uzasadnieniem, przegląd literatury przedmiotu, metodologię i metodykę badań; planowaną zawartość rozprawy doktorskiej, biografię w stylu harwardzkim.

0-30 pkt.
2. Publikacje naukowe

 

Należy dołączyć kopię publikacji lub zaświadczenie z potwierdzeniem przyjęcia do druku:

a. 5 pkt. – artykuły opublikowane czasopismach w bazach Scopus, Web of Science, ERIH Plus oraz monografie autorskie i monografie pod redakcją opublikowane w wydawnictwach z listy MEiN z 9 lutego 2021 r. oraz listy MEiN z 22 lipca 2021 r.;

b. 3 pkt. – pozostałe artykuły w czasopismach na liście czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki z 9 lutego 2021 lub rozdziały w pracach zbiorowych opublikowanych w wydawnictwach z listy MEiN z 9 lutego 2021 r. oraz listy MEiN z 22 lipca 2021 r.;

c. 1 pkt. – pozostałe publikacje naukowe.

max.10 pkt.
3. Udział w projektach badawczych Należy dołączyć potwierdzenie udziału od kierownika projektu lub decyzję o przyznaniu środków.

a. 3 pkt. – rola wykonawcy lub kierownika w projektach NCN, NCBiR, MEiN, Horyzont,ERC,

Komisja Europejska i in. instytucji i organizacji zagranicznych;

b. 1 pkt. – rola wykonawcy lub kierownika w innych projektach.

max. 5 pkt.
4. Aktywność w kołach naukowych, udział w komitetach organizacyjnych konferencji lub działalność popularyzująca naukę Należy dołączyć zaświadczenie od organizatorów wydarzenia, a w przypadku kół naukowych – zaświadczenie wydane przez opiekuna koła naukowego.

Komisja przyznaje liczbę punktów w oparciu o ocenę jakościową osiągnięć.

0-5 pkt.
5. Czynny udział w konferencji naukowej (z referatem, posterem, i in.) Należy dołączyć program konferencji i certyfikat/zaświadczenie od organizatorów:

a.   1 pkt. – konferencja studencko – doktorancka,

b.   2 pkt. – konferencja ogólnopolska/ogólnokrajowa,

c.   3 pkt. – konferencja międzynarodowa (min. 30% uczestników z referatami spoza kraju organizatora).

max. 5 pkt.
6. Stypendia naukowe i nagrody przyznane w ramach Uczelni i poza Uczelnią, udział w studenckich programach wymiany (Erasmus+, Most, inne) Należy dołączyć certyfikat, potwierdzenie lub dyplom. Komisja przyznaje liczbę punktów w oparciu o ocenę jakości osiągnięć. 0-5 pkt.
7. Egzamin kwalifikacyjny– dyskusja nad złożonym projektem rozprawy doktorskiej Pytania dotyczące aspektów opisanych w złożonym projekcie rozprawy doktorskiej. 0-20 pkt.
8. Egzamin kwalifikacyjny – ocena wiedzy ogólnej z zakresu dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji Pytania losowane, ułożone w odniesieniu do podanych zagadnień egzaminacyjnych. 0-20 pkt.
Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 60 pkt.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 100 pkt.
5. Język postępowania rekrutacyjnego  Język polski i język angielski
6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty
 • podanie w sprawie przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK/IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub innego dokumentu, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej (oryginał będzie do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem); w przypadku dyplomu uzyskanego poza granicami Polski wymagane apostille lub legalizacja dokumentu;
 • Beneficjenci programu „Perły nauki” składają kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie z dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta „Pereł nauki”;

 • pisemna opinia opiekuna naukowego wybranego spośród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na temat projektu rozprawy doktorskiej wraz z deklaracją objęcia kandydata opieką naukową;
 • wstępny projekt rozprawy doktorskiej;
 • certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty) z obowiązku przedstawienia certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym;
 • oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej. Dokumenty należy złożyć w języku polskim lub angielskim;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
 • Cudzoziemcy dodatkowo składają:

  1.    tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.  Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

  2.    kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem). Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

  7. Osiągnięcia najwyższej jakości W przypadku kandydatów ze statusem beneficjenta programu „Perły nauki” ubiegających się o przyjęcie do Kolegium, ocenie jakościowej poddaje się poniższe osiągnięcia naukowe najwyższej jakości:

 • autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej albo rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • znaczący udział, pod kierunkiem opiekuna naukowego, w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa albo odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego albo międzynarodowego;
 • autorstwo referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności i jego wygłoszenie na prestiżowej ogólnopolskiej albo międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagraniczną uczelnię albo zagraniczną instytucję naukową;
 • uzyskanie nagrody indywidualnej albo znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w prestiżowym konkursie o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni z co najmniej pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych;
 • zastosowanie praktyczne wyników badań lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenie patentowe, przyznany patent lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie.
 •  

   

  RECRUITMENT RULES 

  1. Form of the recruitment procedure  

  Oral recruitment examination

   

   

    recruitment examination

   

  2. Content of the qualification examination 1. Contemporary democracies – models and features;

  2. Public administration – structural characteristics and essential functions.

  3. Political problems of the contemporary world.

  4. Mass media in the contemporary world.

  5. Authority and policy.

  6. Populism and democracy.

  7. International systems for the protection of the rights of national and ethnic minorities.

  8. International organisations.

  9. Integration and disintegration processes in Europe after 1945.

  10. Basic theories of European integration.

  3. Recommended literature ·        Heywood A. (2011) Politologia, Warszawa: PWN.

  ·        Jackson R., Sørensen G. (2012) Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  ·        Klimowicz M., Pacześniak A. (2014) Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie. Podręcznik akademicki, Wrocław: OTO-Wrocław.

  ·        Janusz G. (2011) Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin: wyd. UMCS.

  ·        Peters B. G. (1999) Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa: Scholar.

  ·        Shively P. W. (2001) Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań: Zysk i S-ka.

  ·        Marsh D., Stoker G. (2006), Teorie i metody w naukach politycznych (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  ·        Antoszewski, A., Herbut, R. (2008), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza (red.) Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

  ·        Wojtaszczyk K.A. (2011) Integracja europejska, Warszawa: Poltext.

  ·        Dobek-Ostrowska B. (2011) Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa: PWN.

  Recommended English-language literature:

  ·        Heywood, A. (2019) Politics, London: Red Globe Press.

  ·        Jackson R., Sørensen G. (2010) Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Oxford: Oxford University Press.

  ·        Berend I.T. (2016) The History of European Integration. A new perspective, London: Routledge.

  ·        Stachowska Z. (2013) The Rights of National Minorities in International Law, Hague: International Courts Association.

  ·        Peters, B. G. (2018) The Politics of Bureaucracy. An Introduction to Comparative Public Administration, New York and London: Routledge.

  ·        Shively, P. W. (2017) The Craft of Political Research, New York: Routledge.

  ·        Marsh D., Stoker G. (2002), Theory and Methods in Political Science, (eds.) London: Palgrave.

  ·        McCormick, J., Hague, R., Harrop, M. (2019) Comparative Government and Politics, London: Palgrave.

  ·        Wallace H., Pollack, M. A., Young A. R. (2010) Policy-making in the European Union, Oxford: Oxford University Press.

  ·        McNair B. (2017) Introduction to Political Communication, London: Routledge.

  4. Assessment criteria 1.    Candidates will be admitted to the Doctoral College of Political Science and Administration on a competitive basis, within the limit of places available.

  2.    Admission to the Doctoral College of Political Science and Administration is determined by the competition score expressed in points.

  3.    Points are awarded for: the dissertation project accepted by the proposed supervisor, previous scientific achievements and activities in the student scientific movement, answers during the oral qualification examination to questions concerning the dissertation project and the candidate’s general knowledge in the scientific discipline.

    Specific assessment criteria  
    1. Preliminary dissertation project Acceptance by the proposed academic supervisor; Volume of 20-40,000 characters with spaces, content including at least:

  Introduction and statement of the research problem with justification, review of the literature on the subject, research methodology and methodology; planned content of the dissertation, Harvard-style biography.

  0-30 pts
  2. Scientific publications

   

  Include a copy of the publication or a certificate of acceptance for publication:

  a. 5 pts. – Articles published in journals in Scopus, Web of Science, ERIH Plus databases, as well as author’s monographs and edited monographs published in publications from the MEiN list of 9 February 2021 and the MEiN list of 22 July 2021;

  b. 3 pts. – Other articles in journals on the list of journals of the Ministry of Education and Science of 9 February 2021 or chapters in collective works published in publications from the list of the Ministry of Education and Science of 9 February 2021 and the list of the Ministry of Education and Science of 22 July 2021;

  c. 1 pt. – other scientific publications.

  max.10 pts.
  3. Participation in research projects Include confirmation of participation from the project manager or award decision.

  a. 3 pts. – the role of a contractor or a manager in projects of NCN, NCBiR, MEiN, Horizon,ERC,

  European Commission and other foreign institutions and organisations;

  b. 1 pt. – contractor’s or manager’s role in other projects.

  max. 5 pts.
  4. Activity in scientific circles, participation in organising committees of conferences or activities popularising science A certificate from the organisers of the event and, in the case of scientific circles, a certificate issued by the supervisor of the scientific circle should be enclosed.

  The Commission awards a number of points based on a qualitative assessment of the achievements.

  0-5 pts.
  5. Active participation in scientific conference (with paper, poster, etc.) Include the conference programme and a certificate/confirmation from the organisers.

  a.   1 pt. – student-doctorant conference,

  b.   2 pts. – Polish national/wide conference,

  c.   3 pts. – international conference (min. 30% of participants with papers from outside the organiser’s country).

  max. 5 pts.
  6. Academic scholarships and prizes awarded within and outside the University, participation in student exchange programmes (Erasmus+, Most, others) Include a certificate, confirmation or diploma. The Commission awards a number of points based on a quality assessment of the achievements. 0-5 pts.
  7. Preliminary examination – discussion of the submitted dissertation project. Questions relating to the aspects described in the submitted dissertation project. 0-20 pts.
  8. Qualification examination – assessment of general knowledge in the discipline of Political Science and Administration Random questions, arranged with reference to the exam questions given. 0-20 pts.
  Minimum number of points necessary to achieve a positive result in the recruitment procedure 60 pts.
  Maximum number of points possible to obtain during the recruitment procedure 100 pts
  5. Language of the recruitment procedure  Polish and English
  6.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Required documents
 • an application for admission to the Doctoral School printed out from the IRK/IRC system, signed by the candidate, together with consent to the processing of personal data for the purposes of the admission procedure and possible training at the Doctoral School;
 • a photocopy of the diploma of completion of second-cycle or long-cycle studies or of another document entitling the candidate to apply for admission to the Doctoral School (the original will be available for inspection to confirm conformity with the original); in the case of a diploma obtained outside Poland, an apostille or legalisation of the document is required;
 • Recipient of the “Pearls of Science” programme submit a photocopy of their first-cycle studies diploma (with the original for inspection to confirm compliance by the university) or a certificate from the dean’s office on completion of the third year of a long-cycle studies, together with a certificate confirming their status as a recipient of the “Pearls of Science”;

 • a written opinion of a scientific supervisor selected from among independent scientific workers of the Faculty of Social Sciences at the University of Wrocław on the dissertation project together with a declaration of taking the candidate under scientific supervision;
 • preliminary dissertation project;
 • a certificate or confirmation of English language proficiency at B2 level or equivalent (FCE, TOEFL, IELTS 5.5-6.0, BEC Vantage and other equivalent international certificates); candidates for whom English was the language of instruction at a previous level of education or is their mother tongue are exempt from the requirement to present a certificate;
 • a statement by the candidate for the Doctoral School at the University of Wrocław, including information on whether or not he/she holds a doctoral degree, is an academic teacher or researcher, or is a doctoral student at another college of the Doctoral School at the University of Wrocław or another doctoral school. Documents should be submitted in Polish or English;
 • confirmation of payment of the enrolment fee.
 • Foreigners additionally submit:

  1.    a translation into Polish of the diploma or other document entitling the student to study at the Doctoral School.  The translation must be certified by a Polish sworn translator (entered in the list of sworn translators kept by the Ministry of Justice), a sworn translator from the EU (if there is a sworn translator’s institution in a given country) or a Polish consul.

  2.    a photocopy of a document confirming the legalisation of your stay (original to be presented for verification). It is possible for a candidate to be admitted to the entrance examination without a photocopy of the document confirming the legalisation of residence and to provide it only in the event of a positive outcome of the entrance examination.

  7. Top quality achievements For candidates with “Pearls of Science” beneficiary status applying for admission to the College, a qualitative assessment of academic achievement of the highest quality is made, which includes:

 • authorship or co-authorship of a scientific monograph or a chapter in a scientific monograph published by a publishing house included in the list of publishing houses drawn up in accordance with the regulations issued pursuant to Article 267(2)(2) of the Act of 20 July 2018. – Law on Higher Education and Science;
 • authorship or co-authorship of a scientific article published in a scientific journal or in peer-reviewed materials of international conferences included in the list of such journals and materials drawn up in accordance with the regulations issued pursuant to Article 267(2)(2) of the Act of 20 July 2018. – Law on Higher Education and Science;
 • significant participation, under the guidance of an academic supervisor, in a research project of a high level of innovation, carried out by the university in which the student is or was studying, including participation in a research project financed as part of a national or international competition;
 • authorship of a scientific paper on highly innovative research and its presentation at a prestigious national or international scientific conference organised by an entity referred to in Article 7(1) of the Act of 20 July 2018. – Law on Higher Education and Science, a foreign university or a foreign scientific institution;
 • winning an individual prize or making a significant contribution to an achievement for which a team prize has been won in a prestigious international competition involving students from at least five countries, excluding competitions organised as part of international scientific conferences;
 • the practical application of the results of the research or development work, including a patent application, an awarded patent or the implementation of the results of the scientific activity in another form.
 •  


   

  Rekrutacja 2024/2025:

  ZASADY REKRUTACJI  
  1.  Forma postępowania rekrutacyjnego  

  Ustny egzamin kwalifikacyjny

   

   

  egzamin kwalifikacyjny 

   

  2.  Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego  1. Współczesne demokracje – modele i cechy.

  2. Administracja publiczna – strukturalne właściwości i zasadnicze funkcje.

  3. Problemy polityczne współczesnego świata.

  4. Media masowe we współczesnym świecie.

  5. Władza a polityka.

  6. Populizm a demokracja.

  7. Międzynarodowe systemy ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych.

  8. Organizacje międzynarodowe.

  9. Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie po 1945r.

  10. Podstawowe teorie integracji europejskiej.

  3. Zalecana literatura ·         Heywood A. (2011) Politologia, Warszawa: PWN.

  ·         Jackson R., Sørensen G. (2012) Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  ·         Klimowicz M., Pacześniak A. (2014) Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie. Podręcznik akademicki, Wrocław: OTO-Wrocław.

  ·         Janusz G. (2011) Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin: wyd. UMCS.

  ·         Peters B. G. (1999) Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa: Scholar.

  ·         Shively P. W. (2001) Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań: Zysk i S-ka.

  ·         Marsh D., Stoker G. (2006), Teorie i metody w naukach politycznych (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  ·         Antoszewski, A., Herbut, R. (2008), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza (red.) Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

  ·         Wojtaszczyk K.A. (2011) Integracja europejska, Warszawa: Poltext.

  ·         Dobek-Ostrowska B. (2011) Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa: PWN.

  Zalecana literatura anglojęzyczna: 

  ·         Heywood, A. (2019) Politics, London: Red Globe Press.

  ·         Jackson R., Sørensen G. (2010) Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Oxford: Oxford University Press.

  ·         Berend I.T. (2016) The History of European Integration. A new perspective, London: Routledge.

  ·         Stachowska Z. (2013) The Rights of National Minorities in International Law, Hague: International Courts Association.

  ·         Peters, B. G. (2018) The Politics of Bureaucracy. An Introduction to Comparative Public Administration, New York and London: Routledge.

  ·         Shively, P. W. (2017) The Craft of Political Research, New York: Routledge.

  ·         Marsh D., Stoker G. (2002), Theory and Methods in Political Science, (eds.) London: Palgrave.

  ·         McCormick, J., Hague, R., Harrop, M. (2019) Comparative Government and Politics, London: Palgrave.

  ·         Wallace H., Pollack, M. A., Young A. R. (2010) Policy-making in the European Union, Oxford: Oxford University Press.

  ·         McNair B. (2017) Introduction to Political Communication, London: Routledge.

  4. Kryteria oceny 1.    Do Kolegium Doktorskiego Nauk o Polityce i Administracji przyjmowani będą kandydaci na zasadzie konkursu, w ramach dostępnego limitu miejsc.

  2.    O przyjęciu do Kolegium Doktorskiego Nauk o Polityce i Administracji decyduje wynik konkursu wyrażony w punktach.

  3.    Punktowane są: zaakceptowany przez proponowanego opiekuna naukowego projekt rozprawy doktorskiej, dotychczasowe osiągnięcia naukowe i działalność w studenckim ruchu naukowym, odpowiedzi w czasie ustnego egzaminu wstępnego na pytania dotyczące projektu rozprawy doktorskiej oraz wiedzy ogólnej kandydata z dyscypliny naukowej.

  Szczegółowe kryteria oceny
  1. Wstępny projekt rozprawy doktorskiej Akceptacja przez proponowanego opiekuna naukowego; Objętość 20-40 tys. znaków ze spacjami, zawartość obejmująca przynajmniej:

  Wstęp i postawienie problemu badawczego wraz z uzasadnieniem, przegląd literatury przedmiotu, metodologię i metodykę badań; planowaną zawartość rozprawy doktorskiej, biografię w stylu harwardzkim.

  0-30 pkt.
  2. Publikacje naukowe

   

  Należy dołączyć kopię publikacji lub zaświadczenie z potwierdzeniem przyjęcia do druku:

  a. 5 pkt. – artykuły opublikowane w czasopismach w bazach Scopus, Web of Science, ERIH Plus oraz monografie autorskie i monografie pod redakcją opublikowane w wydawnictwach z listy MEiN z 22 lipca 2021 r.;

  b. 3 pkt. – pozostałe artykuły w czasopismach na liście czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki z  17 lipca 2023 lub rozdziały w pracach zbiorowych opublikowanych w wydawnictwach z listy MEiN z 22 lipca 2021 r.;

  c. 1 pkt. – pozostałe publikacje naukowe.

  max.10 pkt.
  3. Udział w projektach badawczych Należy dołączyć potwierdzenie udziału od kierownika projektu lub decyzję o przyznaniu środków.

  a. 3 pkt. – rola wykonawcy lub kierownika w projektach NCN, NCBiR, MEiN, Horyzont, ERC,

  Komisja Europejska i in. instytucji i organizacji zagranicznych;

  b. 1 pkt. – rola wykonawcy lub kierownika w innych projektach.

  max. 5 pkt.
  4. Aktywność w kołach naukowych, udział w komitetach organizacyjnych konferencji lub działalność popularyzująca naukę Należy dołączyć zaświadczenie od organizatorów wydarzenia, a w przypadku kół naukowych – zaświadczenie wydane przez opiekuna koła naukowego.

  Komisja przyznaje liczbę punktów w oparciu o ocenę jakościową osiągnięć.

  0-5 pkt.
  5. Czynny udział w konferencji naukowej (z referatem, posterem, i in.) Należy dołączyć program konferencji i certyfikat/zaświadczenie od organizatorów:

  a.           1 pkt. – konferencja studencko – doktorancka,

  b.           2 pkt. – konferencja ogólnopolska/ogólnokrajowa,

  c.            3 pkt. – konferencja międzynarodowa (min. 30% uczestników z referatami spoza kraju organizatora).

  max. 5 pkt.
  6. Stypendia naukowe i nagrody przyznane w ramach Uczelni i poza Uczelnią, udział w studenckich programach wymiany (Erasmus+, Most, inne) Należy dołączyć certyfikat, potwierdzenie lub dyplom. Komisja przyznaje liczbę punktów w oparciu o ocenę jakości osiągnięć. 0-5 pkt.
  7. Egzamin kwalifikacyjny– dyskusja nad złożonym projektem rozprawy doktorskiej Pytania dotyczące aspektów opisanych w złożonym projekcie rozprawy doktorskiej. 0-20 pkt.
  8. Egzamin kwalifikacyjny – ocena wiedzy ogólnej z zakresu dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji Pytania losowane, ułożone w odniesieniu do podanych zagadnień egzaminacyjnych. 0-20 pkt.
  Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 60 pkt.
  Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 100 pkt.
  5. Język postępowania rekrutacyjnego  Język polski, język angielski
  6.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Wymagane dokumenty 1.    podanie w sprawie przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

  2.    kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub innego dokumentu, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej (oryginał będzie do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem); w przypadku dyplomu uzyskanego poza granicami Polski wymagane apostille lub legalizacja dokumentu;

  beneficjenci programu „Perły nauki” oraz ,,Perły nauki II ”składają kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie z dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta „Pereł nauki” oraz „Pereł nauki II”

  3.    pisemna opinia opiekuna naukowego wybranego spośród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na temat projektu rozprawy doktorskiej wraz z deklaracją objęcia kandydata opieką naukową;

  4.    wstępny projekt rozprawy doktorskiej;

  5.    certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty) z obowiązku przedstawienia certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym;

  6.    oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej. Dokumenty należy złożyć w języku polskim lub angielskim;

  7.    potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

  Cudzoziemcy dodatkowo składają:

  1.    tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.  Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

  2.    kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem). Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

  7. Osiągnięcia najwyższej jakości  W przypadku kandydatów ze statusem beneficjenta programu „Perły nauki” oraz „Perły nauki II” ubiegających się o przyjęcie do Kolegium, ocenie jakościowej poddaje się poniższe osiągnięcia naukowe najwyższej jakości:

  1.    autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej albo rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

  2.    autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

  3.    znaczący udział, pod kierunkiem opiekuna naukowego, w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa albo odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego albo międzynarodowego;

  4.    autorstwo referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności i jego wygłoszenie na prestiżowej ogólnopolskiej albo międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagraniczną uczelnię albo zagraniczną instytucję naukową;

  5.    uzyskanie nagrody indywidualnej albo znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w prestiżowym konkursie o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni z co najmniej pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych;

  6.    zastosowanie praktyczne wyników badań lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenie patentowe, przyznany patent lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie.

  Appendix No. 4 to Resolution No. 223/2023 of the Senate of the University of Wrocław of 20 December 2023

  Detailed terms and conditions of admission to the Doctoral School University of Wrocław for the training program starting in the academic year 2024/2025

   

  Name of the Faculty Faculty of Social Sciences
  Name of the Doctoral College Doctoral College of Political Science and Administration
  Scientific discipline Political Science and Administration
  RECRUITMENT RULES  
  1.  Form of the recruitment procedure  

  Oral recruitment examination

   

   

    qualification exam 

   

  2.  Content of the qualifying examination  1. Contemporary democracies – models and features;

  2. Public administration – structural characteristics and essential functions.

  3. Political problems of the contemporary world.

  4. Mass media in the contemporary world.

  5. Authority and policy.

  6. Populism and democracy.

  7. International systems for the protection of the rights of national and ethnic minorities.

  8. International organisations.

  9. Integration and disintegration processes in Europe after 1945.

  10. Basic theories of European integration.

  3. Recommended literature ·         Heywood A. (2011) Politologia, Warszawa: PWN.

  ·         Jackson R., Sørensen G. (2012) Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  ·         Klimowicz M., Pacześniak A. (2014) Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie. Podręcznik akademicki, Wrocław: OTO-Wrocław.

  ·         Janusz G. (2011) Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin: wyd. UMCS.

  ·         Peters B. G. (1999) Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa: Scholar.

  ·         Shively P. W. (2001) Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań: Zysk i S-ka.

  ·         Marsh D., Stoker G. (2006), Teorie i metody w naukach politycznych (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  ·         Antoszewski, A., Herbut, R. (2008), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza (red.) Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

  ·         Wojtaszczyk K.A. (2011) Integracja europejska, Warszawa: Poltext.

  ·         Dobek-Ostrowska B. (2011) Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa: PWN.

  Recommended English-language literature: 

  ·         Heywood, A. (2019) Politics, London: Red Globe Press.

  ·         Jackson R., Sørensen G. (2010) Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Oxford: Oxford University Press.

  ·         Berend I.T. (2016) The History of European Integration. A new perspective, London: Routledge.

  ·         Stachowska Z. (2013) The Rights of National Minorities in International Law, Hague: International Courts Association.

  ·         Peters, B. G. (2018) The Politics of Bureaucracy. An Introduction to Comparative Public Administration, New York and London: Routledge.

  ·         Shively, P. W. (2017) The Craft of Political Research, New York: Routledge.

  ·         Marsh D., Stoker G. (2002), Theory and Methods in Political Science, (eds.) London: Palgrave.

  ·         McCormick, J., Hague, R., Harrop, M. (2019) Comparative Government and Politics, London: Palgrave.

  ·         Wallace H., Pollack, M. A., Young A. R. (2010) Policy-making in the European Union, Oxford: Oxford University Press.

  ·         McNair B. (2017) Introduction to Political Communication, London: Routledge.

  4. Assessment criteria 1.    Candidates will be admitted to the Doctoral College of Political Science and Administration on a competitive basis, within the limit of places available.

  2.    Admission to the Doctoral College of Political Science and Administration is determined by the competition score expressed in points.

  3.    Points are awarded for: the dissertation project accepted by the proposed supervisor, previous scientific achievements and activities in the student scientific movement, answers during the oral qualifying examination to questions concerning the dissertation project and the candidate’s general knowledge in the scientific discipline.

    Specific assessment criteria  
    1. Preliminary dissertation project Acceptance by the proposed academic supervisor; Volume of 20-40,000 characters with spaces, content including at least:

  Introduction and statement of the research problem with justification, review of the literature on the subject, research methodology and methodology; planned content of the dissertation, Harvard-style biography.

  0-30 pts
  2. Scientific publications

   

  Include a copy of the publication or a certificate of acceptance for publication:

  a. 5 pts. – articles published in journals in Scopus, Web of Science, ERIH Plus databases, as well as author’s monographs and edited monographs published in publications from the list of the Ministry of Education and Science of 22 July 2021;

  b. 3 pts. – other articles in journals on the list of journals of the Ministry of Education and Science of 17 July 2023 or chapters in collective works published in publications from the list of the Ministry of Education and Science of 22 July 2021;

  c. 1 pt. – other scientific publications.

  max.10 pts.
  3. Participation in research projects Include confirmation of participation from the project manager or award decision.

  a. 3 pts. – the role of a contractor or a manager in projects of NCN, NCBiR, MEiN, Horizon,ERC,

  European Commission and other foreign institutions and organisations;

  b. 1 pt. – contractor’s or manager’s role in other projects.

  max. 5 pts
  4. Activity in scientific circles, participation in organising committees of conferences or activities popularising science A certificate from the organisers of the event and, in the case of scientific circles, a certificate issued by the supervisor of the scientific circle should be enclosed.

  The Commission awards a number of points based on a qualitative assessment of the achievements.

  0-5 pts.
  5. Active participation in scientific conference (with paper, poster, etc.) Include the conference programme and a certificate/confirmation from the organisers.

  a.  1 pt. – student-doctorant conference,

  b.  2 pts. – Polish national/wide conference,

  c.   3 pts. – international conference (min. 30% of participants with papers from outside the organiser’s country).

  max. 5 pts
  6. Academic scholarships and prizes awarded within and outside the University, participation in student exchange programmes (Erasmus+, Most, others) Include a certificate, confirmation or diploma. The Commission awards a number of points based on a quality assessment of the achievements. 0-5 pts.
  7. Preliminary examination – discussion of the submitted dissertation project. Questions relating to the aspects described in the submitted dissertation project. 0-20 pts.
  8. Qualifying examination – assessment of general knowledge in the discipline of Political Science and Administration Random questions, arranged with reference to the exam questions given. 0-20 pts.
  Minimum number of points required to be successful in the recruitment procedure 60 pts.
  Maximum number of points available for the recruitment procedure 100 pts
  5. Language of the recruitment procedure  Polish, English
  6.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Required documents 1.    an application for admission to the Doctoral School, printed out from the IRK system, signed by the candidate, together with consent to the processing of personal data for the purposes of the admission procedure and possible training at the Doctoral School;

  2.    a photocopy of the diploma of completion of second-cycle or long-cycle studies or of another document entitling the applicant to apply for admission to the Doctoral School (the original will be available for inspection to confirm conformity with the original); in the case of a diploma obtained outside Poland, an apostille or legalisation of the document is required;

  recipients of the “Pearls of Science” and , “Pearls of Science II” programmes submit a photocopy of the diploma of completion of the first degree (with the original for inspection to confirm compliance by the university) or a certificate from the dean’s office on completion of the third year of long-cycle studies, along with a certificate confirming the achievement of the status of the recipients of the “Pearls of Science” and “Pearls of Science II”

  3.    a written opinion of a scientific supervisor selected from among independent scientific workers of the Faculty of Social Sciences at the University of Wrocław on the dissertation project together with a declaration of taking the candidate under scientific supervision;

  4.    preliminary dissertation project;

  5.    a certificate or confirmation of English language proficiency at B2 level or equivalent (FCE, TOEFL, IELTS 5.5-6.0, BEC Vantage and other equivalent international certificates); candidates for whom English was the language of instruction at a previous level of education or is their mother tongue are exempt from the requirement to present a certificate;

  6.    a statement by the candidate for the Doctoral School at the University of Wrocław, including information on whether or not he/she holds a doctoral degree, is an academic teacher or researcher, or is a doctoral student at another college of the Doctoral School at the University of Wrocław or another doctoral school. Documents should be submitted in Polish or English;

  7.    confirmation of payment of the enrolment fee.

  Foreigners additionally submit:

  1.    a translation into Polish of the diploma or other document entitling the student to study at the Doctoral School.  The translation must be certified by a Polish sworn translator (entered in the list of sworn translators kept by the Minister of Justice), a sworn translator from the EU (if there is a sworn translator’s institution in that country) or a Polish consul.

  2.    a photocopy of a document confirming the legalisation of your stay (original to be presented for verification). It is possible for a candidate to be admitted to the entrance examination without a photocopy of the document confirming the legalisation of residence and to provide it only in the event of a positive outcome of the entrance examination.

  7. Top quality achievements  In the case of candidates with the recipient status of the “Pearls of Science” programme and “Pearls of Science II” applying for admission to the College, the following scientific achievements of the highest quality are subject to qualitative assessment:

  1.    authorship or co-authorship of a scientific monograph or a chapter in a scientific monograph published by a publishing house included in the list of publishing houses drawn up in accordance with the regulations issued pursuant to Article 267(2)(2) of the Act of 20 July 2018 – Law on Higher Education and Science;

  2.    authorship or co-authorship of a scientific article published in a scientific journal or in peer-reviewed materials of international conferences included in the list of such journals and materials drawn up in accordance with the regulations issued pursuant to Article 267(2)(2) of the Act of 20 July 2018 – Law on Higher Education and Science;

  3.    significant participation, under the guidance of an academic supervisor, in a research project of a high level of innovation, carried out by the university in which the student is or was studying, including participation in a research project financed as part of a national or international competition;

  4.    authorship of a scientific paper on highly innovative research and its presentation at a prestigious national or international scientific conference organised by an entity referred to in Article 7(1) of the Act of 20 July 2018. – Law on Higher Education and Science, a foreign university or a foreign scientific institution;

  5.    winning an individual prize or making a significant contribution to an achievement for which a team prize has been won in a prestigious international competition involving students from at least five countries, excluding competitions organised as part of international scientific conferences;

  6.    the practical application of the results of the research or development work, including a patent application, an awarded patent or the implementation of the results of the scientific activity in another form.

   

   

   

   

   


   

  HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

  KOLEGIUM DOKTORSKIE NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

  w dyscyplinie naukowej:

  nauki o polityce i administracji

  Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla obywateli polskich 3 czerwca 2024 r. za pośrednictwem strony:

  www.irka.uni.wroc.pl

   

  Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla cudzoziemców  3 czerwca 2024 r. za pośrednictwem strony:

  www.irka.uni.wroc.pl

   

  Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) dla obywateli polskich  

  19 sierpnia 2024 r.

  Ostatni dzień składania aplikacji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych dla cudzoziemców 19 sierpnia 2024 r.
  Ostatni dzień dołączania brakujących dokumentów dla cudzoziemców 26 sierpnia 2024 r.
  Termin i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich Do dnia 26 sierpnia 2024 r. do godziny 13:00

  Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

  Ul. Koszarowa 3, pok. 36

  51-149 Wrocław

   

  lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:

  www.irka.uni.wroc.pl

   

  W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025.

   

  Termin i miejsce składania dokumentów dla cudzoziemców Do dnia 26 sierpnia 2024 r. do godziny 13:00Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

  Ul. Koszarowa 3, pok. 36

  51-149 Wrocław

   

   

  lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:

  www.irka.uni.wroc.pl

   

  W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025.

   

  Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej 

  przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025

  Do dnia 25 września 2024 r. godz. 12:00

   

  Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej) dla obywateli polskich i cudzoziemców 12 września 2024 r., godz. 9:00 Instytut Politologii, ul. Koszarowa 3, sala 110
  Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 13 września 2024 r., godz. 12:00
  Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca
  obecną sytuację epidemiczną
  Za zgodą Komisji Rekrutacyjnej egzamin kwalifikacyjny może być zrealizowany na platformie MS Teams. Godzina egzaminu w formie zdalnej jest ustalana przez Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej indywidualnie, przy uwzględnieniu różnicy stref czasowych. W przypadku obostrzeń epidemicznych, egzamin w formie zdalnej zorganizowany zostanie dla wszystkich kandydatów.

   

  DOCTORAL COLLEGE OF POLITICAL AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

  in scientific discipline:

  political and administrative sciences

  STAGES OF RECRUITMENT PROCESS

   

  Start of online registration for Polish citizens 3 June 2024 via:

  www.irka.uni.wroc.pl

  Start of online registration for foreign nationals 3 June 2024 via:

  www.irka.uni.wroc.pl

   

  Last day for registration and payment of enrolment fees (transfer date is decisive) for Polish citizens 19 August 2024
  Last day for submission of applications and payment of enrolment fees (transfer date is decisive) for foreign nationals 19 August 2024
  Last day for submission of missing documents for foreign nationals 26 August 2024
  Date and place for submission of documents for Polish citizens

   

  by 26 August 2024, 1pm

  Office of the Dean of the Faculty of Social Sciences

  ul. Koszarowa 3/20, room 36

  51-149 Wrocław

   

   

  or at the applicant’s request via:

  www.irka.uni.wroc.pl

   

  in the case referred to in § 11 sections 3 and 4 of Resolution 223/2023 of the Senate of the University of Wrocław of 20 December 2023 on the rules of recruitment for the Doctoral School of the University of Wrocław for the education programme commencing in the academic year 2024/2025

   

  Date and place for submission of documents for foreign nationals by 26 August 2024, 1pm

  Office of the Dean of the Faculty of Social Sciences

  ul. Koszarowa 3/20, room 36

  51-149 Wrocław

   

  or at the applicant’s request via:

  www.irka.uni.wroc.pl

   

  in the case referred to in § 11 sections 3 and 4 of Resolution 223/2023 of the Senate of the University of Wrocław of 20 December 2023 on the rules of recruitment for the Doctoral School of the University of Wrocław for the education programme commencing in the academic year 2024/2025

  Final deadline for submission of paper documents

   

  in the case referred to in § 11 sections 3 and 4 of Resolution 223/2023 of the Senate of the University of Wrocław of 20 December 2023 on the rules of recruitment for the Doctoral School of the University of Wrocław for the education programme commencing in the academic year 2024/2025

   

  by 25 September 2024, 12pm

  Date and place of qualifying examination for Polish citizens and foreign nationals 12 September 2024, 9am

  Faculty of Social Sciences

  Institute of Political Science, room 110

  ul. Koszarowa 3, Wrocław

  Announcement of results of qualifying process 13 September 2024, 12pm
  Qualifying procedure taking into account current epidemic situation With the Recruitment Committee’s consent the qualifying examination may be conducted via MS Teams. Time of the examination conducted as a teleconference is determined individually by the Secretary of the Recruitment Committee, taking into account time zone differences. In the case of epidemic restrictions, the on-line examination shall be organised for all candidates.

   

  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (PL) Pobierz pdf
  • Declaration of the candidate for the Doctoral School of the University of Wrocław (ENG) Pobierz pdf

   

  L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
  1 Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·        językoznawstwo

  ·        literaturoznawstwo

  ·        nauki o komunikacji społecznej i mediach

  16
  2 Kolegium Doktorskie Filozofii ·        filozofia 5
  3 Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·        nauki o bezpieczeństwie 3
  4 Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·        nauki o polityce i administracji 5
  5 Kolegium Doktorskie Socjologii ·        nauki socjologiczne 4
  6 Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·        archeologia

  ·        nauki o sztuce

  ·        nauki o kulturze i religii

  9
  7 Kolegium Doktorskie Historii ·        historia 6
  8 Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·        pedagogika 3
  9 Kolegium Doktorskie Psychologii ·        psychologia 4
  10 Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·        nauki prawne 8
  11 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·        nauki biologiczne 7
  12 Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·        nauki o Ziemi i środowisku

  ·        geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

  8
  13 Kolegium Doktorskie Matematyki ·        matematyka 8
  14 Kolegium Doktorskie Informatyki ·        informatyka 8
  15 Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·        nauki fizyczne

  ·        astronomia

  7
  16 Kolegium Doktorskie Chemii · nauki chemiczne 12
  17 Kolegium Doktorskie Nauk Biomedycznych · nauki medyczne
  . inżynieria biomedyczna
  12
  18 Kolegium Doktorskie Stosunków Międzynarodowych · stosunki międzynarodowe 3

   

  Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
  .

  Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  1.  obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA  strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

        a. cudzoziemca – obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i  Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.), oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


  2. 
  osób posiadających ważną Kartę Polaka lub osób, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;


  3.
  osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadaczy karty stałego pobytu);


  4.
  osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;


  5.
  osób którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis)


  6.
  osób posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze karty pobytu z adnotacją „uchodźca” lub decyzji o jej przyznaniu);


  7.
  osób posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;


  8.
  osób będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkających na terytorium Polski;


  9.
  osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


  10.
  osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


  11.
  osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis;


  12. 
  osób posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

   

  Termin i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich Do dnia 26 sierpnia 2024 r. do godziny 13:00

  Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

  Ul. Koszarowa 3, pok. 36

  51-149 Wrocław

   

  lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:

  www.irka.uni.wroc.pl

   

  W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025.

   

  Termin i miejsce składania dokumentów dla cudzoziemców Do dnia 26 sierpnia 2024 r. do godziny 13:00Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

  Ul. Koszarowa 3, pok. 36

  51-149 Wrocław

   

   

  lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:

  www.irka.uni.wroc.pl

   

  W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025.

   

  Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej 

  przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025

  Do dnia 25 września 2024 r. godz. 12:00

   

  Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej) dla obywateli polskich i cudzoziemców 12 września 2024 r., godz. 9:00 Instytut Politologii, ul. Koszarowa 3, sala 110
  Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 13 września 2024 r., godz. 12:00
  Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca
  obecną sytuację epidemiczną

   

  Za zgodą Komisji Rekrutacyjnej egzamin kwalifikacyjny może być zrealizowany na platformie MS Teams. Godzina egzaminu w formie zdalnej jest ustalana przez Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej indywidualnie, przy uwzględnieniu różnicy stref czasowych. W przypadku obostrzeń epidemicznych, egzamin w formie zdalnej zorganizowany zostanie dla wszystkich kandydatów.

  Cudzoziemcy dodatkowo składają:

  1. tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;
  2. kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem). Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

   

  Foreigners additionally submit:

  1. a translation into Polish of the diploma or other document entitling the student to study at the Doctoral School. The translation must be certified by a Polish sworn translator (entered in the list of sworn translators kept by the Ministry of Justice), a sworn translator from the EU (if there is a sworn translator’s institution in a given country) or a Polish consul.
  2. a photocopy of a document confirming the legalisation of your stay (original to be presented for verification). It is possible for a candidate to be admitted to the entrance examination without a photocopy of the document confirming the legalisation of residence and to provide it only in the event of a positive outcome of the entrance examination.

  Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

  dr hab. Agnieszka Makarewicz

   

  Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej / Secretary of the Admissions Committee
  dr Kamil Błaszczyński
  e- mail:  kamil.blaszczynski2@uwr.edu.pl
  tel. + 48 71 367 20 01 wew. 131