Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: Nauki o Polityce i Administracji 

Nazwa Wydziału: Wydział Nauk Społecznych 

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium nauk o polityce i administracji w szkole doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kierownik Kolegium Doktorskiego: dr hab. Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz

Okres kształcenia: 4 lata

Krótki opis programu kształcenia:

Sylwetka absolwenta – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne:

Kształcenie w Kolegium nauk o polityce i administracji odbywa się w języku polskim lub języku angielskim. Program kształcenia składa się z trzech grup przedmiotów:
· ogólnouniwersyteckich (m.in. zajęcia z zakresu prawa, etyki badań naukowych oraz metod dydaktycznych w szkole wyższej)
· realizowanych w ramach kolegiów na Wydziale Nauk Społecznych
· oferowanych doktorantom w ramach Kolegium nauk o polityce i administracji.
Efekty kształcenia będą realizowane zarówno w ramach zajęć zorganizowanych, jak i w toku funkcjonowania w środowisku naukowym. Przewiduje się stworzenie indywidualnego planu badawczego opracowywanego w uzgodnieniu z promotorem, uwzględniającego harmonogram rozprawy doktorskiej. Głównym założeniem kształcenia jest samodzielne prowadzenie badań przez doktorantów. Program kształcenia zakłada promowanie mobilności, zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i pomiędzy uczelnią i innymi podmiotami oraz w ramach uczelni pomiędzy dyscyplinami.

 

The curriculum at the Doctoral College of Political and Administrative Sciences takes into account the recommendations of the Bologna Seminar “Doctoral Programmes for the European Knowledge Society. The recommendations and conclusions from the seminar are continuously promoted by the European University Association. By launching a new programme at the Doctoral College of Political and Administrative Sciences, we place particular emphasis on three of the recommendations we intend to implement:
· the main component of curriculum involves the doctoral students in carrying out their own research,
· the doctoral students are perceived as professionals who have a significant contribution to make in broadening knowledge,
· the curriculum of doctoral studies assumes the promotion of mobility—in the international dimension, between the university and other entities and within the university between various disciplines.

Education at the Doctoral College of Political and Administrative Sciences will be provided in Polish or English. The curriculum of the Doctoral College of Political and Administrative Sciences consists of three groups of subjects:
· general university subjects (including classes in law, the ethics of scientific research and didactical methods at academic institutions;
· subjects provided within the scope of colleges at the Faculty of Social Sciences
· subjects offered to doctoral students under the auspices of the Doctoral College of Political and Administrative Science.

Read more

 


 

Rekrutacja: 2020/2021:

Nazwa Wydziału Wydział Nauk Społecznych
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji
Dyscyplina naukowa Nauki o Polityce i Administracji
ZASADY REKRUTACJI  – również dla kandydatów aplikujących w ramach programu STER (Stypendia doktorskie dla cudzoziemców)
1. Forma postępowania rekrutacyjnego egzamin wstępny
  egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna* Za zgodą komisji rekrutacyjnej egzamin wstępny może być zrealizowany w formie wideokonferencji.

 

2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/ rozmowy kwalifikacyjnej

 

1. Współczesne demokracje – modele i cechy

2. Administracja publiczna – strukturalne właściwości i zasadnicze funkcje

3. Problemy polityczne współczesnego świata

4. Media masowe we współczesnym świcie

5. Władza a polityka

6. Populizm a demokracja

7. Międzynarodowe systemy ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych.

8. Organizacje międzynarodowe

9. Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie po 1945 r.

10.Podstawowe teorie integracji europejskiej

3. Zalecana literatura Zalecana literatura:

Cini M. (red.) (2007) Unia Europejska – organizacja i funkcjonowanie, Warszawa: PWE.

Heywood, A. (2011) Politologia, Warszawa: PWN.

Hix S. (2010) System polityczny Unii Europejskiej, Warszawa: PWN.

Janusz G. (2011) Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin: wyd. UMCS.

Klimowicz M., Pacześniak A. (2014) Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie. Podręcznik akademicki, Wrocław.

Peters, B. G. (1999) Administracja publiczna w systemie politycznym, Scholar, 1999.

Ruszkowski J. (2007), Wstęp do studiów europejskich Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Warszawa, 2007.

Shively, P. W. (2001) Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań: Zysk i S-ka. Wojtaszczyk K.A. (2011) Integracja europejska, Warszawa

 

Zalecana literatura anglojęzyczna:

Berend I.T. (2016) The History of European Integration. A new perspective, Routledge.

Gilbert M. (2012) European Integration: A Concise History, Rowman & Littlefield.

Heywood, A. (2013) Politics, New York: Macmillan International Higher Education

Hix S., Høyland B. (2011) The political system of the European Union, Palgrave Macmillan.

Peters, B. G. (2002) Politics of bureaucracy. An Introduction to Comparative Public Administration, London New York: Routledge

Rosamond B. (ed.) (2007) Theories of European Integration, New York.

Shively, P. W. (2017) The Craft of Political Research, New York: Routledge.

Stachowska Z. (2013) The Rights of National Minorities in International Law, International Courts Association.

Wallace H., Pollack, M. A., Young A. R. (2010) Policy-making in the European Union, Oxford: Oxford University Press.

4. Kryteria oceny 1. Do Kolegium Doktorskiego Nauk o Polityce i Administracji przyjmowani będą kandydaci na zasadzie konkursu, w ramach dostępnego limitu miejsc.

2. O przyjęciu do Kolegium Doktorskiego Nauk o Polityce i Administracji  decyduje wynik konkursu wyrażony w punktach.

3. Punktowane są: zaakceptowany przez proponowanego opiekuna naukowego projekt rozprawy doktorskiej, dotychczasowe osiągnięcia naukowe i działalność w studenckim ruchu naukowym, odpowiedzi w czasie ustnego egzaminu wstępnego na pytania dotyczącego projektu rozprawy doktorskiej oraz wiedzy ogólnej kandydata z dyscypliny naukowej.

  1. Wstępny projekt rozprawy doktorskiej Akceptacja przez proponowanego opiekuna naukowego; Objętość  20-40 tys. znaków ze spacjami, zawartość obejmująca przynajmniej:

Wstęp i postawienie problemu badawczego wraz z uzasadnieniem, przegląd literatury przedmiotu, metodologię i metodykę badań; planowana zawartość rozprawy doktorskiej, biografię w stylu harwardzkim.

0-30 pkt.
2. Publikacje naukowe

 

Należy dołączyć kopię publikacji lub zaświadczenie z potwierdzeniem przyjęcia do druku:

a. 5 pkt. – artykuły opublikowane czasopismach w bazach Scopus, Web of Science, ERIH Plus oraz

monografie autorskie i monografie pod redakcją

opublikowane w wydawnictwach z listy MNiSW z 18 stycznia 2019 r.

b. 3 pkt. – pozostałe artykuły w czasopismach na liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25.01.2017, liście z 2019 roku, lub rozdziały w pracach zbiorowych opublikowanych

w wydawnictwach z listy MNiSW z 18 stycznia 2019 r.

c. 1 pkt. – pozostałe publikacje naukowe

0-10 pkt.
3. Udział w projektach badawczych Należy dołączyć potwierdzenie udziału od kierownika projektu lub decyzję o przyznaniu środków.

a. 3 pkt. – rola wykonawcy lub kierownika w projektach NCN, NCBiR, MNiSW, H2020, ERC,

Komisja Europejska i in. instytucji i organizacji zagranicznych

b. 1 pkt. – rola wykonawcy lub kierownika w innych projektach

0-5 pkt.
4. Aktywność w kołach naukowych, udział w komitetach organizacyjnych konferencji lub działalność popularyzująca naukę Należy dołączyć zaświadczenie od organizatorów wydarzenia, a w przypadku kół naukowych – zaświadczenie wydane przez opiekuna koła naukowego.

Komisja przyznaje liczbę punktów w oparciu o ocenę jakościową osiągnięć.

0-5 pkt.
5. Czynny udział w konferencji naukowej(z referatem, posterem, i in.) Należy dołączyć program konferencji i certyfikat/zaświadczenie od organizatorów

a.   1 pkt. – konferencja studencko – doktorancka,

b.   2 pkt. – konferencja ogólnopolska/ogólnokrajowa,

c.   3 pkt.- konferencja międzynarodowa (min. 30% uczestników z referatami spoza kraju organizatora)

0-5 pkt.
6. Stypendia naukowe i nagrody przyznane w ramach Uczelni i poza Uczelnią, udział w studenckich programach wymiany(Erasmus+, Most, inne) Należy dołączyć certyfikat, potwierdzenie lub dyplom. Komisja przyznaje liczbę punktów w oparciu o ocenę jakością osiągnięć. 0-5 pkt.
7. Egzamin wstępny – dyskusja nad złożonym projektem rozprawy doktorskiej   0-20 pkt.
8. Egzamin wstępny – ocena wiedzy ogólnej z zakresu danej dyscypliny Pytania losowane z listy zagadnień egzaminacyjnych 0-20 pkt.
Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 60 pkt.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 100 pkt.
5. Język postępowania rekrutacyjnego  język polski lub język angielski
6. Wymagane dokumenty Wymagane dokumenty – również dla kandydatów aplikujących w ramach programu

STER (Stypendia doktorskie dla cudzoziemców):

1. podanie (z informacją o planowanym temacie rozprawy doktorskiej oraz nazwiskiem proponowanego opiekuna naukowego);

2.podanie w sprawie przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK/IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub innego dokumentu, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej (oryginał będzie do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem); w przypadku dyplomu uzyskanego poza granicami Polski wymagane apostille lub legalizacja dokumentu;

4. pisemna opinia opiekuna naukowego wybranego spośród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na temat projektu rozprawy doktorskiej wraz z deklaracją objęcie kandydata opieką naukową;

5. wstępny projekt rozprawy doktorskiej;

6. certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty), a dla aplikujących w ramach programu STER C1 (CAE, TOEFL-95, IELTS 7,0, BEC Higher i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym;

7. oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru).

Dokumenty należy złożyć w języku polskim lub angielskim.

8.potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1.tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.  Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych  prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

2.kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).  Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla obywateli polskich 15.05.2020r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych dla obywateli polskich (decyduje data wykonania przelewu) 23.06.2020r.

(www.irka.uni.wroc.pl)

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla cudzoziemców 15.05.2020r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych dla cudzoziemców (decyduje data wykonania przelewu) do 23.06.2020r.

(https://international-applications.uni.wroc)

Termin i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich 23.06.2020r.
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, pok. 35  ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
Termin i miejsce składania dokumentów dla cudzoziemców do 23.06.2020r. Dokumenty składane w formie elektronicznej za pośrednictwem https://international-applications.uni.wroc.pl
Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego dla obywateli polskich 03.07.2020r. godz.9:00
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Studiów Międzynarodowych, sala 229, ul. Koszarowa 3

51-149 Wrocław

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego dla cudzoziemców 03.07.2020r. godz. 9:00 (godzina egzaminu w formie wideokonferencji z kandydatem przebywającym poza Polską jest ustalana przez Sekretarza  Komisji Rekrutacyjnej indywidualnie, przy uwzględnieniu różnicy stref czasowych), Wydział Nauk Społecznych
Instytut Studiów Międzynarodowych, sala 229 ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji 06.07.2020r.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej jest bezpłatne.

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej
dr Paweł Nowakowski
e- mail:  pawel.nowakowski@uwr.edu.pl
tel. + 48 781 03 03 96