Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: Nauki o Polityce i Administracji 

Nazwa Wydziału: Wydział Nauk Społecznych 

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium nauk o polityce i administracji w szkole doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kierownik Kolegium Doktorskiego: dr hab. Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz

Okres kształcenia: 4 lata

Krótki opis programu kształcenia:

Sylwetka absolwenta – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne:

Kształcenie w Kolegium nauk o polityce i administracji odbywa się w języku polskim lub języku angielskim. Program kształcenia składa się z trzech grup przedmiotów:
· ogólnouniwersyteckich (m.in. zajęcia z zakresu prawa, etyki badań naukowych oraz metod dydaktycznych w szkole wyższej)
· realizowanych w ramach kolegiów na Wydziale Nauk Społecznych
· oferowanych doktorantom w ramach Kolegium nauk o polityce i administracji.
Efekty kształcenia będą realizowane zarówno w ramach zajęć zorganizowanych, jak i w toku funkcjonowania w środowisku naukowym. Przewiduje się stworzenie indywidualnego planu badawczego opracowywanego w uzgodnieniu z promotorem, uwzględniającego harmonogram rozprawy doktorskiej. Głównym założeniem kształcenia jest samodzielne prowadzenie badań przez doktorantów. Program kształcenia zakłada promowanie mobilności, zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i pomiędzy uczelnią i innymi podmiotami oraz w ramach uczelni pomiędzy dyscyplinami.

 

The curriculum at the Doctoral College of Political and Administrative Sciences takes into account the recommendations of the Bologna Seminar “Doctoral Programmes for the European Knowledge Society. The recommendations and conclusions from the seminar are continuously promoted by the European University Association. By launching a new programme at the Doctoral College of Political and Administrative Sciences, we place particular emphasis on three of the recommendations we intend to implement:
· the main component of curriculum involves the doctoral students in carrying out their own research,
· the doctoral students are perceived as professionals who have a significant contribution to make in broadening knowledge,
· the curriculum of doctoral studies assumes the promotion of mobility—in the international dimension, between the university and other entities and within the university between various disciplines.

Education at the Doctoral College of Political and Administrative Sciences will be provided in Polish or English. The curriculum of the Doctoral College of Political and Administrative Sciences consists of three groups of subjects:
· general university subjects (including classes in law, the ethics of scientific research and didactical methods at academic institutions;
· subjects provided within the scope of colleges at the Faculty of Social Sciences
· subjects offered to doctoral students under the auspices of the Doctoral College of Political and Administrative Science.

Read more

 


 

Rekrutacja 2020/2021:

Nazwa Wydziału Wydział Nauk Społecznych
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji
Dyscyplina naukowa Nauki o Polityce i Administracji
ZASADY REKRUTACJI  – również dla kandydatów aplikujących w ramach programu STER (Stypendia doktorskie dla cudzoziemców)
1. Forma postępowania rekrutacyjnego egzamin wstępny
  egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna* Za zgodą komisji rekrutacyjnej egzamin wstępny może być zrealizowany w formie wideokonferencji.

 

2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/ rozmowy kwalifikacyjnej

 

1. Współczesne demokracje – modele i cechy

2. Administracja publiczna – strukturalne właściwości i zasadnicze funkcje

3. Problemy polityczne współczesnego świata

4. Media masowe we współczesnym świcie

5. Władza a polityka

6. Populizm a demokracja

7. Międzynarodowe systemy ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych.

8. Organizacje międzynarodowe

9. Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie po 1945 r.

10.Podstawowe teorie integracji europejskiej

3. Zalecana literatura Zalecana literatura:

Cini M. (red.) (2007) Unia Europejska – organizacja i funkcjonowanie, Warszawa: PWE.

Heywood, A. (2011) Politologia, Warszawa: PWN.

Hix S. (2010) System polityczny Unii Europejskiej, Warszawa: PWN.

Janusz G. (2011) Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin: wyd. UMCS.

Klimowicz M., Pacześniak A. (2014) Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie. Podręcznik akademicki, Wrocław.

Peters, B. G. (1999) Administracja publiczna w systemie politycznym, Scholar, 1999.

Ruszkowski J. (2007), Wstęp do studiów europejskich Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Warszawa, 2007.

Shively, P. W. (2001) Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań: Zysk i S-ka. Wojtaszczyk K.A. (2011) Integracja europejska, Warszawa

 

Zalecana literatura anglojęzyczna:

Berend I.T. (2016) The History of European Integration. A new perspective, Routledge.

Gilbert M. (2012) European Integration: A Concise History, Rowman & Littlefield.

Heywood, A. (2013) Politics, New York: Macmillan International Higher Education

Hix S., Høyland B. (2011) The political system of the European Union, Palgrave Macmillan.

Peters, B. G. (2002) Politics of bureaucracy. An Introduction to Comparative Public Administration, London New York: Routledge

Rosamond B. (ed.) (2007) Theories of European Integration, New York.

Shively, P. W. (2017) The Craft of Political Research, New York: Routledge.

Stachowska Z. (2013) The Rights of National Minorities in International Law, International Courts Association.

Wallace H., Pollack, M. A., Young A. R. (2010) Policy-making in the European Union, Oxford: Oxford University Press.

4. Kryteria oceny 1. Do Kolegium Doktorskiego Nauk o Polityce i Administracji przyjmowani będą kandydaci na zasadzie konkursu, w ramach dostępnego limitu miejsc.

2. O przyjęciu do Kolegium Doktorskiego Nauk o Polityce i Administracji  decyduje wynik konkursu wyrażony w punktach.

3. Punktowane są: zaakceptowany przez proponowanego opiekuna naukowego projekt rozprawy doktorskiej, dotychczasowe osiągnięcia naukowe i działalność w studenckim ruchu naukowym, odpowiedzi w czasie ustnego egzaminu wstępnego na pytania dotyczącego projektu rozprawy doktorskiej oraz wiedzy ogólnej kandydata z dyscypliny naukowej.

  1. Wstępny projekt rozprawy doktorskiej Akceptacja przez proponowanego opiekuna naukowego; Objętość  20-40 tys. znaków ze spacjami, zawartość obejmująca przynajmniej:

Wstęp i postawienie problemu badawczego wraz z uzasadnieniem, przegląd literatury przedmiotu, metodologię i metodykę badań; planowana zawartość rozprawy doktorskiej, biografię w stylu harwardzkim.

0-30 pkt.
2. Publikacje naukowe

 

Należy dołączyć kopię publikacji lub zaświadczenie z potwierdzeniem przyjęcia do druku:

a. 5 pkt. – artykuły opublikowane czasopismach w bazach Scopus, Web of Science, ERIH Plus oraz

monografie autorskie i monografie pod redakcją

opublikowane w wydawnictwach z listy MNiSW z 18 stycznia 2019 r.

b. 3 pkt. – pozostałe artykuły w czasopismach na liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25.01.2017, liście z 2019 roku, lub rozdziały w pracach zbiorowych opublikowanych

w wydawnictwach z listy MNiSW z 18 stycznia 2019 r.

c. 1 pkt. – pozostałe publikacje naukowe

0-10 pkt.
3. Udział w projektach badawczych Należy dołączyć potwierdzenie udziału od kierownika projektu lub decyzję o przyznaniu środków.

a. 3 pkt. – rola wykonawcy lub kierownika w projektach NCN, NCBiR, MNiSW, H2020, ERC,

Komisja Europejska i in. instytucji i organizacji zagranicznych

b. 1 pkt. – rola wykonawcy lub kierownika w innych projektach

0-5 pkt.
4. Aktywność w kołach naukowych, udział w komitetach organizacyjnych konferencji lub działalność popularyzująca naukę Należy dołączyć zaświadczenie od organizatorów wydarzenia, a w przypadku kół naukowych – zaświadczenie wydane przez opiekuna koła naukowego.

Komisja przyznaje liczbę punktów w oparciu o ocenę jakościową osiągnięć.

0-5 pkt.
5. Czynny udział w konferencji naukowej(z referatem, posterem, i in.) Należy dołączyć program konferencji i certyfikat/zaświadczenie od organizatorów

a.   1 pkt. – konferencja studencko – doktorancka,

b.   2 pkt. – konferencja ogólnopolska/ogólnokrajowa,

c.   3 pkt.- konferencja międzynarodowa (min. 30% uczestników z referatami spoza kraju organizatora)

0-5 pkt.
6. Stypendia naukowe i nagrody przyznane w ramach Uczelni i poza Uczelnią, udział w studenckich programach wymiany(Erasmus+, Most, inne) Należy dołączyć certyfikat, potwierdzenie lub dyplom. Komisja przyznaje liczbę punktów w oparciu o ocenę jakością osiągnięć. 0-5 pkt.
7. Egzamin wstępny – dyskusja nad złożonym projektem rozprawy doktorskiej 0-20 pkt.
8. Egzamin wstępny – ocena wiedzy ogólnej z zakresu danej dyscypliny Pytania losowane z listy zagadnień egzaminacyjnych 0-20 pkt.
Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 60 pkt.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 100 pkt.
5. Język postępowania rekrutacyjnego  język polski lub język angielski
6. Wymagane dokumenty Wymagane dokumenty – również dla kandydatów aplikujących w ramach programu

STER (Stypendia doktorskie dla cudzoziemców):

1. podanie (z informacją o planowanym temacie rozprawy doktorskiej oraz nazwiskiem proponowanego opiekuna naukowego);

2.podanie w sprawie przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK/IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub innego dokumentu, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej (oryginał będzie do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem); w przypadku dyplomu uzyskanego poza granicami Polski wymagane apostille lub legalizacja dokumentu;

4. pisemna opinia opiekuna naukowego wybranego spośród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na temat projektu rozprawy doktorskiej wraz z deklaracją objęcie kandydata opieką naukową;

5. wstępny projekt rozprawy doktorskiej;

6. certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty), a dla aplikujących w ramach programu STER C1 (CAE, TOEFL-95, IELTS 7,0, BEC Higher i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym;

7. oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru).

Dokumenty należy złożyć w języku polskim lub angielskim.

8.potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1.tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.  Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych  prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

2.kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).  Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

 

 

Faculty Faculty of Social Sciences
Doctoral Collage Doctoral Collage of Political and Administrative Sciences
Scientific Discipline Political and Administrative Sciences
RECRUITMENT RULES –  also for applicants for STER Programme (doctoral scholarships for foreigners)
1. Form of recruitment procedure

 

entrance exam
  qualifying exam (oral or written); interview *

 

With the approval of the admissions committee, the entrance examination can be carried out in the form of video conferencing
2. Thematic scope of the qualifying exam / interview

 

1.    Contemporary democracies – models and characteristics

2.    Public administration – structural properties and principal functions

3.    Political problems in today’s world

4.    Mass media in modern world

5.    Politics and power

6.    Populism and democracy

7.    International systems of national and ethnic minorities’ rights protection

8.    International organisations

9.    Processes of integration and disintegration in Europe after 1945

10. Main theories of European integration

 

3. Recommended literature Berend I.T. (2016) The History of European Integration. A new perspective, Routledge.

Gilbert M. (2012) European Integration: A Concise History, Rowman & Littlefield.

Heywood, A. (2013) Politics, New York: Macmillan International Higher Education

Hix S., Høyland B. (2011) The political system of the European Union, Palgrave Macmillan.

Peters, B. G. (2002) Politics of bureaucracy. An Introduction to Comparative Public Administration, London New York: Routledge

Rosamond B. (ed.) (2007) Theories of European Integration, New York.

Shively, P. W. (2017) The Craft of Political Research, New York: Routledge.

Stachowska Z. (2013) The Rights of National Minorities in International Law, International Courts Association.

Wallace H., Pollack, M. A., Young A. R. (2010) Policy-making in the European Union, Oxford: Oxford University Press.

 

4.

 

 

Assessment criteria

 

1.  Candidates will be admitted to the Doctoral College of Political Administrative Sciences on the basis of a competition, within the limit of places available.

2.  Admission to the Doctoral College of Political and Administrative Sciences is determined by the result of the competition expressed in points.

3.  The points are awarded for the following: the doctoral dissertation project approved by the proposed academic supervisor, current scientific achievements and activities in the student scientific movement, answers during the oral entrance examination to questions regarding the project of the doctoral dissertation and the general knowledge of the candidate from a scientific discipline.

  1. Initial outline of doctoral thesis

 

 

Acceptance by a proposed research supervisor; Volume 20-40 thousand characters including spaces, content encompassing as minimum: introduction and definition of a research topic including the justification, review of the literature on the subject, methodology and approach to the research; planned content of doctoral thesis, bibliography in Harvard style 0-30      pkt.

 

 

 

2.Research publications

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A copy of the publication or a statement confirming the admission to printing should be attached:

 

a. 5 points – articles published in journals listed in databases: Scopus, Web of Science, ERIH Plus, own monographs and scientific edition of a monograph published by publishers from the list of the Ministry of Science and Higher Education (MNiSW) dated 18 January 2019.

 

b. 3 points – other articles in journals from the list of journals of the Ministry of Science and Higher Education dated 25.01.2017, list from 2019 or the chapters in edited volumes published by publishers from the list of MNiSW dated 18 January 2019.

 

c. 1 point – other research articles or chapters

 

0-10 pkt.
3. Participation in research projects

 

 

 

 

Confirmation of participation from the project leader or decisions on allocation of funds should be attached.

a. 3 points – role of a research fellow or a leader in projects: NCN, NCBiR, MNiSW, H2020, ERC, European Commission and other foreign institutions and organisations

b. 1 point – role of a research fellow or a leader in other projects

 

0-5         pkt.
4.  Activity in student scientific clubs, participation in organisational committees of conferences or activity promoting the science A statement from the organisers of the event should be attached, in case of student scientific clubs – a statement issued by the research club supervisor.

The commission shall award the score based on qualitative assessment of the achievements

 

0-5         pkt.
5. Active participation in a scientific conference (including a presentation, poster etc.) Conference program and certificate/statement from the organisers should be attached

a. 1 point – student-doctoral conference,

b. 2 point – nation-wide conference,

c. 3 point – international conference (minimum 30% of participants with the papers from outside the country of the organiser)

 

0-5         pkt.
6.Research scholarships and awards awarded both within and outside the University, participation in student exchange programs (Erasmus+, Most, other) A certificate, confirmation or a diploma should be attached.

The commission shall award the score based on qualitative assessment of the achievements.

0-5         pkt.
  7. Entrance exam – discussion on the submitted draft outline of doctoral thesis 0-20 pkt.
8. Entrance exam – assessment of general knowledge in the area of the given discipline Random questions from the list of exam topics 0-20 pkt.
The minimum number of points necessary to obtain a positive result of the recruitment procedure 60 pkt.
The maximum number of points possible to obtain during the recruitment procedure 100 pkt.
5. Language of the recruitment procedure   Polish or English language
6. Required documents Required documents also for applicants for STER Programme (doctoral scholarships for foreigners):

 

1. application (including information on the planned subject of doctoral thesis and the name of the proposed research supervisor);

 

2. application for admission to the Doctoral School printed from the IRK / IRC system, signed by the candidate with consent to the processing of personal data for the purposes of the qualification procedure and potential education at the Doctoral School;

 

3. photocopy of the diploma of completion of second-cycle studies or uniform master’s studies or another document entitling to apply for admission to the doctoral school (the original will be available for confirmation in order to confirm compliance with the original); in the case of a diploma obtained outside Poland, an apostille or legalization of the document required;

 

4. a written opinion of the research supervisor selected from among independent research fellows of the Faculty of Social Sciences of University of Wrocław regarding the draft outline of doctoral thesis including the declaration of providing research guidance for the candidate

 

5. the initial outline of doctoral thesis;

 

6. a certificate or a statement confirming the knowledge of English language at B2 or equivalent level (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,5, BEC Vantage and other equivalent international certificates), and for STER programme applicants a certificate or a statement confirming the knowledge of English language at C1 or equivalent level (CAE, TOEFL- 95, IELTS 7,0, BEC Higher and other equivalent international certificates); the candidates for whom English was a lecturing language during a previous stage of education or for whom it is a native language, are released from the obligation of presenting the certificate.

 

7.  a statement of the candidate for the Doctoral School of the University of Wrocław containing information: whether they have or have not got a PhD degree, whether they are academic teachers or researchers, or whether they are PhD students at another college of the Doctoral School of the University of Wrocław or at another Doctoral School (according to the required formula).

 

The documents should be submitted in Polish or in English.

 

8. the confirmation of recruitment fee payment.

 

Foreigners submit additionally:

1.translation into Polish of a diploma or other document entitling to undertake education at the Doctoral School. The translation must be certified by a Polish sworn translator (entered on the list of sworn translators kept by the Minister of Justice), a sworn translator from the EU (if a sworn translator institution exists in a given country) or a Polish consul

2.photocopy of the document confirming the legalization of the stay (the original can be viewed to confirm compliance with the original). It is possible to admit the candidate to the entrance examination without a photocopy of the document confirming the legalization of the stay and its delivery only in the event of a positive result of the entrance examination.

*indicate the correct form

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

(English version below)

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla obywateli polskich 15.05.2020r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych dla obywateli polskich (decyduje data wykonania przelewu) 23.06.2020r.

(www.irka.uni.wroc.pl)

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla cudzoziemców 15.05.2020r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych dla cudzoziemców (decyduje data wykonania przelewu) do 23.06.2020r.

(https://international-applications.uni.wroc)

Termin i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich 23.06.2020r.
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, pok. 35  ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
Termin i miejsce składania dokumentów dla cudzoziemców do 23.06.2020r. Dokumenty składane w formie elektronicznej za pośrednictwem https://international-applications.uni.wroc.pl
Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego dla obywateli polskich 03.07.2020r. godz.9:00
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Studiów Międzynarodowych, sala 229, ul. Koszarowa 351-149 Wrocław
Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego dla cudzoziemców 03.07.2020r. godz. 9:00 (godzina egzaminu w formie wideokonferencji z kandydatem przebywającym poza Polską jest ustalana przez Sekretarza  Komisji Rekrutacyjnej indywidualnie, przy uwzględnieniu różnicy stref czasowych), Wydział Nauk Społecznych
Instytut Studiów Międzynarodowych, sala 229 ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji 06.07.2020r.

 


 

Registration starts for Polish citizens 15.05.2020
Deadline for registration and payment (Polish citizens) 23.06.2020

(www.irka.uni.wroc.pl)

Registration starts for foreign candidates 15.05.2020
Deadline for registration and payment (foreign candidates) 23.09.2020

(https://international-applications.uni.wroc)

Deadline and place of documents submission (Polish citizens) 23.06.2020
Dean’s Office of the Faculty of Social Sciences, Room 35,Koszarowa Street 3
51-149 Wrocław
Deadline and place of documents submission (foreign candidates) 23.06.2020 Documents should be sent online: https://international-applications.uni.wroc.pl
Date and location of the qualifying exam (Polish citizens) 03.07.2020 9:00
Faculty of Social Sciences,
Institute of International Studies, Room 229, Koszarowa Street 3
51-149 Wrocław
Date and location of the qualifying exam (foreign candidates) 03.07.2020 9:00 (time of the exam in the form of video conference for candidates living outside Poland will be set individually after considering time zone difference),

Faculty of Social Sciences, Institute of International Studies,

room 229

Koszarowa Street 3
51-149 Wrocław

Announcement of the recruitment results 06.07.2020
  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (PL) Pobierz pdf
  • Declaration of the candidate for the Doctoral School of the University of Wrocław (ENG) Pobierz pdf
Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·         językoznawstwo

·         literaturoznawstwo

·         nauki o komunikacji społecznej i mediach

24
Kolegium Doktorskie Socjologii ·         nauki socjologiczne 5
Kolegium Doktorskie Filozofii ·         filozofia 5
Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·         nauki o polityce i administracji 10
Kolegium Doktorskie Historii ·         historia 6
Kolegium Doktorskie Psychologii ·         psychologia 5
Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·         archeologia

·         nauki o sztuce

·         nauki o kulturze i religii

9
Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·         nauki prawne 20
Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·         nauki biologiczne 35
Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·         nauki o Ziemi i środowisku

·         geografia społeczno – ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

10
Kolegium Doktorskie Matematyki ·         matematyka 8
Kolegium Doktorskie Informatyki ·         informatyka 8
Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·         nauki fizyczne

·         astronomia

9
Kolegium Doktorskie Chemii ·         nauki chemiczne 15
Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·         nauki o bezpieczeństwie 5
Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
.

Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
  4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
  6. posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej / Secretary of the Admissions Committee
dr Paweł Nowakowski
e- mail:  pawel.nowakowski@uwr.edu.pl
tel. + 48 781 03 03 96

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego dla obywateli polskich

03.07.2020r. godz.9:00
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Studiów Międzynarodowych, sala 229, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego dla cudzoziemców

03.07.2020r. godz. 9:00 (godzina egzaminu w formie wideokonferencji z kandydatem przebywającym poza Polską jest ustalana przez Sekretarza  Komisji Rekrutacyjnej indywidualnie, przy uwzględnieniu różnicy stref czasowych), Wydział Nauk Społecznych
Instytut Studiów Międzynarodowych, sala 229 ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław


Date and place of the qualifying exam for Polish citizens
3 July 2020, 9:00
Faculty of Social Sciences
Institute of International Studies, room 229, Koszarowa Street 3
51-149 Wrocław

Date and place of the qualifying exam for foreign candidates
3 July 2020, 9:00
Faculty of Social Sciences
Institute of International Studies, room 229, Koszarowa Street 3
51-149 Wrocław
(time of the exam in the form of a video conference for candidates living outside Poland will be set individually after considering time zone difference)

Termin i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich

23.06.2020r.
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, pok. 35  ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław

Termin i miejsce składania dokumentów dla cudzoziemców

do 23.06.2020r. Dokumenty składane w formie elektronicznej za pośrednictwem https://international-applications.uni.wroc.pl


Documents submission for Polish citizens
Deadline: 23 June 2020
Place: Dean’s Office of the Faculty of Social Sciences, room 35, Koszarowa Street 3, 51-149 Wrocław

Documents submission for foreign candidates
Deadline: 23 June 2020
Documents should be submitted online: https://international-applications.uni.wroc.pl