Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: Nauki o Polityce i Administracji 

Nazwa Wydziału: Wydział Nauk Społecznych 

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium nauk o polityce i administracji w szkole doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Kierownik Kolegium Doktorskiego: dr hab. Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz

Okres kształcenia: 4 lata

Krótki opis programu kształcenia:

Sylwetka absolwenta – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne:

Kształcenie w Kolegium nauk o polityce i administracji odbywa się w języku polskim lub języku angielskim. Program kształcenia składa się z trzech grup przedmiotów:
· ogólnouniwersyteckich (m.in. zajęcia z zakresu prawa, etyki badań naukowych oraz metod dydaktycznych w szkole wyższej)
· realizowanych w ramach kolegiów na Wydziale Nauk Społecznych
· oferowanych doktorantom w ramach Kolegium nauk o polityce i administracji.
Efekty kształcenia będą realizowane zarówno w ramach zajęć zorganizowanych, jak i w toku funkcjonowania w środowisku naukowym. Przewiduje się stworzenie indywidualnego planu badawczego opracowywanego w uzgodnieniu z promotorem, uwzględniającego harmonogram rozprawy doktorskiej. Głównym założeniem kształcenia jest samodzielne prowadzenie badań przez doktorantów. Program kształcenia zakłada promowanie mobilności, zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i pomiędzy uczelnią i innymi podmiotami oraz w ramach uczelni pomiędzy dyscyplinami.

 

The curriculum at the Doctoral College of Political and Administrative Sciences takes into account the recommendations of the Bologna Seminar “Doctoral Programmes for the European Knowledge Society. The recommendations and conclusions from the seminar are continuously promoted by the European University Association. By launching a new programme at the Doctoral College of Political and Administrative Sciences, we place particular emphasis on three of the recommendations we intend to implement:
· the main component of curriculum involves the doctoral students in carrying out their own research,
· the doctoral students are perceived as professionals who have a significant contribution to make in broadening knowledge,
· the curriculum of doctoral studies assumes the promotion of mobility—in the international dimension, between the university and other entities and within the university between various disciplines.

Education at the Doctoral College of Political and Administrative Sciences will be provided in Polish or English. The curriculum of the Doctoral College of Political and Administrative Sciences consists of three groups of subjects:
· general university subjects (including classes in law, the ethics of scientific research and didactical methods at academic institutions;
· subjects provided within the scope of colleges at the Faculty of Social Sciences
· subjects offered to doctoral students under the auspices of the Doctoral College of Political and Administrative Science.

Read more

Rekrutacja 2021/2022:

Nazwa Wydziału Wydział Nauk Społecznych
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji
Dyscyplina naukowa Nauki o Polityce i Administracji
ZASADY REKRUTACJI 
1. Forma postępowania rekrutacyjnego Ustny egzamin kwalifikacyjny
  egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna* Za zgodą komisji rekrutacyjnej egzamin wstępny może być zrealizowany w formie wideokonferencji.

 

2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/ rozmowy kwalifikacyjnej

 

1. Współczesne demokracje – modele i cechy

2. Administracja publiczna – strukturalne właściwości i zasadnicze funkcje

3. Problemy polityczne współczesnego świata

4. Media masowe we współczesnym świcie

5. Władza a polityka

6. Populizm a demokracja

7. Międzynarodowe systemy ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych.

8. Organizacje międzynarodowe

9. Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie po 1945 r.

10.Podstawowe teorie integracji europejskiej

3. Zalecana literatura Zalecana literatura:

Heywood A. (2011) Politologia, Warszawa: PWN.

Jackson R., Sørensen G. (2012) Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Klimowicz M., Pacześniak A. (2014) Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie.      Podręcznik akademicki, Wrocław: OTO-Wrocław.

Janusz G. (2011) Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin: wyd. UMCS.

Peters B. G. (1999) Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa: Scholar.

Shively P. W. (2001) Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań: Zysk i S-ka.

Marsh D., Stoker G. (2006), Teorie i metody w naukach politycznych (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Antoszewski, A., Herbut, R. (2008), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza (red.) Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wojtaszczyk K.A. (2011) Integracja europejska, Warszawa: Poltext.

Dobek-Ostrowska B. (2011) Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa: PWN.

 

Zalecana literatura anglojęzyczna:

Heywood, A. (2019) Politics, London: Red Globe Press.

Jackson R., Sørensen G. (2010) Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Oxford: Oxford University Press.

Berend I.T. (2016) The History of European Integration. A new perspective, London: Routledge.

Stachowska Z. (2013) The Rights of National Minorities in International Law, Hague: International Courts Association.

Peters, B. G. (2018) The Politics of Bureaucracy. An Introduction to Comparative Public Administration, New York and London: Routledge.

Shively, P. W. (2017) The Craft of Political Research, New York: Routledge.

Marsh D., Stoker G. (2002), Theory and Methods in Political Science, (eds.) London: Palgrave.

McCormick, J., Hague, R., Harrop, M. (2019) Comparative Government and Politics, London: Palgrave.

Wallace H., Pollack, M. A., Young A. R. (2010) Policy-making in the European Union, Oxford: Oxford University Press.

McNair B. (2017) Introduction to Political Communication, London: Routledge.

 

4. Kryteria oceny 1. Do Kolegium Doktorskiego Nauk o Polityce i Administracji przyjmowani będą kandydaci na zasadzie konkursu, w ramach dostępnego limitu miejsc.

2. O przyjęciu do Kolegium Doktorskiego Nauk o Polityce i Administracji  decyduje wynik konkursu wyrażony w punktach.

3. Punktowane są: zaakceptowany przez proponowanego opiekuna naukowego projekt rozprawy doktorskiej, dotychczasowe osiągnięcia naukowe i działalność w studenckim ruchu naukowym, odpowiedzi w czasie ustnego egzaminu wstępnego na pytania dotyczącego projektu rozprawy doktorskiej oraz wiedzy ogólnej kandydata z dyscypliny naukowej.

  1. Wstępny projekt rozprawy doktorskiej Akceptacja przez proponowanego opiekuna naukowego; Objętość  20-40 tys. znaków ze spacjami, zawartość obejmująca przynajmniej:

Wstęp i postawienie problemu badawczego wraz z uzasadnieniem, przegląd literatury przedmiotu, metodologię i metodykę badań; planowana zawartość rozprawy doktorskiej, biografię w stylu harwardzkim.

0-30 pkt.
2. Publikacje naukowe

 

Należy dołączyć kopię publikacji lub zaświadczenie z potwierdzeniem przyjęcia do druku:

a. 5 pkt. – artykuły opublikowane czasopismach w bazach Scopus, Web of Science, ERIH Plus oraz

monografie autorskie i monografie pod redakcją

opublikowane w wydawnictwach z listy MNiSW z 18 stycznia 2019 r. oraz listy MNiSW z 29 września 2020 r.

b. 3 pkt. – pozostałe artykuły w czasopismach na liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25.01.2017, liście z 2019 r. lub rozdziały w pracach zbiorowych opublikowanych

w wydawnictwach z listy MNiSW z 18 stycznia 2019 r. oraz  listy MNiSW z 29 września 2020 r.

c. 1 pkt. – pozostałe publikacje naukowe

0-10 pkt.
3. Udział w projektach badawczych Należy dołączyć potwierdzenie udziału od kierownika projektu lub decyzję o przyznaniu środków.

a. 3 pkt. – rola wykonawcy lub kierownika w projektach NCN, NCBiR, MNiSW, H2020, ERC,

Komisja Europejska i in. instytucji i organizacji zagranicznych

b. 1 pkt. – rola wykonawcy lub kierownika w innych projektach

0-5 pkt.
4. Aktywność w kołach naukowych, udział w komitetach organizacyjnych konferencji lub działalność popularyzująca naukę Należy dołączyć zaświadczenie od organizatorów wydarzenia, a w przypadku kół naukowych – zaświadczenie wydane przez opiekuna koła naukowego.

Komisja przyznaje liczbę punktów w oparciu o ocenę jakościową osiągnięć.

0-5 pkt.
5. Czynny udział w konferencji naukowej(z referatem, posterem, i in.) Należy dołączyć program konferencji i certyfikat/zaświadczenie od organizatorów

a.   1 pkt. – konferencja studencko – doktorancka,

b.   2 pkt. – konferencja ogólnopolska/ogólnokrajowa,

c.    3 pkt.- konferencja międzynarodowa (min. 30% uczestników z referatami spoza kraju organizatora)

0-5 pkt.
6. Stypendia naukowe i nagrody przyznane w ramach Uczelni i poza Uczelnią, udział w studenckich programach wymiany(Erasmus+, Most, inne) Należy dołączyć certyfikat, potwierdzenie lub dyplom. Komisja przyznaje liczbę punktów w oparciu o ocenę jakością osiągnięć. 0-5 pkt.
7. Egzamin wstępny – dyskusja nad złożonym projektem rozprawy doktorskiej 0-20 pkt.
8. Egzamin wstępny – ocena wiedzy ogólnej z zakresu danej dyscypliny Pytania losowane z listy zagadnień egzaminacyjnych 0-20 pkt.
Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 60 pkt.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 100 pkt.
5. Język postępowania rekrutacyjnego  Język polski lub język angielski
6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty

Uwaga: 

 • Kandydat jest zobowiązany dostarczyć wymagane (właściwe dla danego programu kształcenia w Szkole Doktorskiej) dokumenty w wersji papierowej w terminie i miejscu składania dokumentów określonych w harmonogramie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr w roku akad.  2021/2022 (Zarządzenie  Rektora UWr nr 71/2021 z dnia 25 maja 2021 r.).
 • W przypadku niemożności bezpośredniego złożenia przez kandydata oryginalnych dokumentów w w/w terminie (zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022) kandydat załącza skany dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji określonych dla danego programu. Kandydat w zaistniałej sytuacji jest zobowiązany wcześniej wystąpić z prośbą do przewodniczącego lub sekretarza komisji rekrutacyjnej o wyrażenie zgody na załączenie dokumentów w wersji elektronicznej z podaniem powodu niemożności bezpośredniego złożenia dokumentów w wersji papierowej. 
 • 1. podanie (z informacją o planowanym temacie rozprawy doktorskiej oraz nazwiskiem proponowanego opiekuna naukowego);

  2.podanie w sprawie przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK/IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

  3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub innego dokumentu, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej (oryginał będzie do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem); w przypadku dyplomu uzyskanego poza granicami Polski wymagane apostille lub legalizacja dokumentu;

  4. pisemna opinia opiekuna naukowego wybranego spośród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na temat projektu rozprawy doktorskiej wraz z deklaracją objęcie kandydata opieką naukową;

  5. wstępny projekt rozprawy doktorskiej;

  6. certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty) z obowiązku przedstawienia certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym;

  7. oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej

  Dokumenty należy złożyć w języku polskim lub angielskim.

  8.potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

   

  Cudzoziemcy dodatkowo składają:

  1. tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.  Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych  prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje

  instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

  2. kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).  Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego.

   

   

   


   

  HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

  KOLEGIUM DOKTORSKIE NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

  w dyscyplinie naukowej:

  nauki o polityce i administracji

  Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla obywateli polskich 01.06.2021 r.

  (www.irka.uni.wroc.pl)

  Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla cudzoziemców 01.06.2021 r.

  (https://international-applications.uni.wroc.pl)

  Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych dla obywateli polskich i cudzoziemców (decyduje data wykonania przelewu) 31.08.2021 r.
  Termin i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich Do dnia 31.08.2021 r.

  Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych,

  pokój 35, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław

   

  lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
  www.irka.uni.wroc.pl

  w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

   

  Termin i miejsce składania dokumentów dla cudzoziemców Do dnia 31.08.2021 r.

  Biuro Współpracy Międzynarodowej

  pl. Uniwersytecki 1, pok. nr  36

  50-137 Wrocław

  lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
  https://international-applications.uni.wroc.pl

  w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

  Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej 

  w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

  Do dnia 23.09.2021 r.
  Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej) dla obywateli polskich i cudzoziemców 13.09.2021 r. godz. 9.00

  Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych,
  sala 229, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław

  Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 14.09.2021 r.
  Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Egzamin kwalifikacyjny w formie telekonferencji przy zastosowaniu platformy MS Teams dla wszystkich kandydatów (również obywateli polskich)

  Z kandydatem przebywającym poza Polską godzina egzaminu będzie ustalana przez sekretarza Komisji Rekrutacyjnej indywidualnie, przy uwzględnieniu stref czasowych.

  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (PL) Pobierz pdf
  • Declaration of the candidate for the Doctoral School of the University of Wrocław (ENG) Pobierz pdf
  Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
  Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·         językoznawstwo

  ·         literaturoznawstwo

  ·         nauki o komunikacji społecznej i mediach

  16
  Kolegium Doktorskie Socjologii ·         nauki socjologiczne 4
  Kolegium Doktorskie Filozofii ·         filozofia 3
  Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·         nauki o polityce i administracji 8
  Kolegium Doktorskie Historii ·         historia 5
  Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·         pedagogika 4
  Kolegium Doktorskie Psychologii ·         psychologia 4
  Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·         archeologia

  ·         nauki o sztuce

  ·         nauki o kulturze i religii

  8
  Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·         nauki prawne 7
  Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·         nauki biologiczne 19
  Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·         nauki o Ziemi i środowisku

  ·         geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

  8
  Kolegium Doktorskie Matematyki ·         matematyka 7
  Kolegium Doktorskie Informatyki ·         informatyka 7
  Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·         nauki fizyczne

  ·         astronomia

  9
  Kolegium Doktorskie Chemii ·         nauki chemiczne 12
  Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·         nauki o bezpieczeństwie 2
  Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
  .

  Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
  4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
  6. posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

  Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

  dr hab. Agnieszka Makarewicz – Marcinkiewicz

   

  Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej / Secretary of the Admissions Committee
  dr Kamil Błaszczyński
  e- mail:  kamil.blaszczynski@uwr.edu.pl
  tel. + 48 71 367 20 01 wew. 131

  13.09.2021 r. godz. 9.00

  Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych,
  sala 229, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław


   

  Date and place of the qualifying exam for foreign candidates

   

  Termin i miejsce składania dokumentów dla cudzoziemców

   

  Termin i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich

  Do dnia 31.08.2021 r.

  Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych,

  pokój 35, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław

   

  lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
  www.irka.uni.wroc.pl

  w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

   

  Termin i miejsce składania dokumentów dla cudzoziemców

  Do dnia 31.08.2021 r.

  Biuro Współpracy Międzynarodowej

  pl. Uniwersytecki 1, pok. nr  36

  50-137 Wrocław

  lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:
  https://international-applications.uni.wroc.pl

  w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

  Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej 

  w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

  Do dnia 23.09.2021 r.

   


   

  Documents submission for foreign candidates