Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI O SZTUCE Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Rekrutacja 2021/2022:

Nazwa Wydziału Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury
Dyscypliny naukowe  

Nauki o sztuce 

Zasady rekrutacji
1. Forma postępowania kwalifikacyjnego  

Rozmowa kwalifikacyjna

2. Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej Przedstawienie koncepcji i zasadniczych tez projektowanej pracy doktorskiej, znajomość podstawowych problemów metodologicznych wybranej dyscypliny oraz głównie w odniesieniu do projektowanej pracy doktorskiej – znajomość literatury i materiałów źródłowych
3. Zalecana literatura
4. Kryteria oceny
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe kryteria oceny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)   Rozmowa kwalifikacyjna: 0-12 pkt., w tym:

– ocena wartości poznawczych projektowanej pracy doktorskiej oraz realności jej realizacji: 0-6 pkt.;

– ogólna ocena przygotowania kandydata (znajomość metodologii wybranej dyscypliny oraz – głównie w odniesieniu do projektowanej pracy doktorskiej – literatury, materiałów źródłowych): 0-6 pkt.;

2)   Inne osiągnięcia kandydata – łącznie 21 pk.t (0-21), w tym:

a)    średnia ocen za studia magisterskie (w przypadku beneficjentów Diamentowego Grantu – ze studiów licencjackich): 0-5 pkt. (punkty odpowiadają dokładnie średniej – do trzeciego miejsca po przecinku)

b)    drugi kierunek studiów lub studia podyplomowe (nawiązujące do zakresu merytorycznego planowanej dysertacji): 0-2 pkt, w tym: – realizowane studia I lub II stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe: 0-1 pkt.; – ukończone studia I lub II stopnia, jednolite studia magisterskie  lub studia podyplomowe: 0-2 pkt.;

c)    osiągnięta sprawność językowa na poziomie B2 (język obcy nowożytny): 0-4 pkt (objaśnienie w punkcie I.4)

d)    publikacje naukowe: 0-4 pkt.; maksymalna liczba punktów (4 pkt.) przysługuje za publikację wydrukowaną lub przyjętą do druku, w tym:

– artykuł w czasopiśmie naukowym (wykaz czasopism MNiSW)

– rozdział/artykuł w recenzowanej monografii naukowej lub recenzowaną pracę zwartą (wydawnictwo z listy ministerialnej)

Za publikacje o charakterze naukowym (recenzowane), nie mieszczące się w powyższych kategoriach (listy ministerialne) można uzyskać najwyżej 3 pkt., w tym:

– monografia – 0-3 pkt.

– artykuł czasopiśmie/artykuł lub rozdział w monografii – 0-2 pkt.

– notki encyklopedyczne i słownikowe, foldery etc. – 0-1 pkt.

Nie będą brane pod uwagę abstrakty konferencyjne

e)    zróżnicowana, wielowątkowa aktywność naukowa (udział w konferencjach, w organizacji konferencji, w projektach badawczych, uzyskane stypendia i wyróżnienia, działalność w kołach naukowych): 0-4 pkt.

f)     zróżnicowana, wielowątkowa działalność popularyzatorska: 0-2 pkt.

Minimalna liczba punktów

możliwa do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego

26 pkt. (taka sama dla każdej dyscypliny)
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego 33 pkt. (taka sama dla każdej dyscypliny)
5. Język postępowania kwalifikacyjnego Język polski
6. Wymagane dokumenty

Uwaga: 

 • Kandydat jest zobowiązany dostarczyć wymagane (właściwe dla danego programu kształcenia w Szkole Doktorskiej) dokumenty w wersji papierowej w terminie i miejscu składania dokumentów określonych w harmonogramie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr w roku akad.  2021/2022 (Zarządzenie  Rektora UWr nr 71/2021 z dnia 25 maja 2021 r.).
 • W przypadku niemożności bezpośredniego złożenia przez kandydata oryginalnych dokumentów w w/w terminie (zgodnie z § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022) kandydat załącza skany dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji określonych dla danego programu. Kandydat w zaistniałej sytuacji jest zobowiązany wcześniej wystąpić z prośbą do przewodniczącego lub sekretarza komisji rekrutacyjnej o wyrażenie zgody na załączenie dokumentów w wersji elektronicznej z podaniem powodu niemożności bezpośredniego złożenia dokumentów w wersji papierowej. 
 • 1)   dowód osobisty lub inny dokument tożsamości – do wglądu;

  2)   podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wraz z podaniem informacji o potencjalnym promotorze i przewidywanej tematyce rozprawy doktorskiej;

  3)   kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK lub IRC, podpisany przez kandydata, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;

  4)   kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych lub – w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, lub zaświadczenie z dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta „Diamentowego Grantu”;

  5)   opinie pochodzące od dwóch różnych profesorów (doktorów habilitowanych), w tym: a) opinia o pracy magisterskiej kandydata (lub w przypadku kandydatów legitymujących się najwyższą jakością osiągnięć naukowych, np. beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – opinia o pracy licencjackiej), pochodząca od profesora znającego pracę magisterską (licencjacką), ale nie aspirującego do objęcia kandydata opieką promotorską;

  b) opinia opiekuna naukowego – pracownika Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierająca deklarację o sprawowaniu opieki promotorskiej nad kandydatem w przypadku jego przyjęcia do Szkoły Doktorskiej;

  6)   projekt pracy doktorskiej zaakceptowany przez przyszłego opiekuna naukowego;

  7)   oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej; Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

  8)   potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

   

  Dodatkowe dokumenty:

  1)   zaświadczenie o średniej ocen ze studiów magisterskich lub – w przypadku beneficjentów Diamentowego Grantu – studiów licencjackich,  lub z trzech pierwszych lat jednolitych studiów pięcioletnich;

  2)   zaświadczenie o ukończonych lub trwających studiach na drugim kierunku (studia pierwszego lub drugiego stopnia lub studia podyplomowe zgodne z obranym kierunkiem badawczym);

  3)   zaświadczenie o sprawności językowej na poziomie B2, która musi być poświadczona przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego (zdany egzamin). Certyfikaty zagraniczne, a także wszelkie inne dokumenty poświadczające znajomość języka na wymaganym poziomie będą uznawane pod warunkiem potwierdzenia ich autentyczności przez SPNJO UWr wraz z sugestią co do należnej liczby punktów;

  4)   dokumenty poświadczające aktywność naukową kandydata (potwierdzone stosownymi zaświadczeniami); poświadczenie publikacji: – wydrukowane: a) artykuły: spis treści i pierwsza strona artykułu; b) rozdział w monografii: strona tytułowa i informacyjna (redakcyjna), spis treści i pierwsza strona rozdziału; c) autorstwo monografii: strona tytułowa i informacyjna (redakcyjna); – przyjęte do druku – poświadczenie przyjęcia;

  5)   dokumenty poświadczające aktywność popularyzatorską kandydata (potwierdzone stosownymi zaświadczeniami).

   

  Cudzoziemcy dodatkowo składają:

  1)   tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

  2)      kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).

   

   

   


   

  HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

  KOLEGIUM DOKTORSKIE ARCHEOLOGII, SZTUKI I KULTURY w dyscyplinie naukowej:

  archeologia, nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
  Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 01.06.2021 r.
  Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 31.08.2021 r.
  Termin i miejsce składania dokumentów Od dnia 24.08.2021 r. do dnia 31. 08.2021 r.

  (tylko w dni robocze) w godz. 11:00-15:30 Instytut Archeologii ul. Szewska 48, pok. 109 (I piętro)

  50-139 Wrocław

  lub do 31.08.2021 r. za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl (na wniosek aplikującego) w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu

  Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

  Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej   w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022 Do dnia 23.09.2021 r.
  Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej) 15.09.2021 r., od godz.9:00   Instytut Archeologii ul. Szewska 48, s. 202 (II piętro) 50-139 Wrocław
  Termin i miejsce egzaminu z języka obcego Bez egzaminu. Punkty będą przyznawane na podstawie zaświadczeń o sprawności językowej na poziomie B2, która musi być poświadczona przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu

  Wrocławskiego (zdany egzamin). Certyfikaty zagraniczne, a także wszelkie inne dokumenty poświadczające znajomość języka na wymaganym poziomie będą uznawane pod warunkiem potwierdzenia ich autentyczności przez SPNJO UWr wraz z sugestią co do należnej liczby punktów.

  Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 16.09.2021 r.
  Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną W przypadku przedłużającej się pandemii, dopuszcza się rozmowę w trybie zdalnym. Sposób postępowania będzie wówczas uwarunkowany bieżącą sytuacją i zostanie podany do wiadomości ze stosownym wyprzedzeniem.

   

  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf
  • Opinia o pracy magisterskiej Pobierz pdf
  • Opinia opiekuna naukowego Pobierz pdf
  • Podanie o przyjęcie Pobierz pdf
  Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
  Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·         językoznawstwo

  ·         literaturoznawstwo

  ·         nauki o komunikacji społecznej i mediach

  16
  Kolegium Doktorskie Socjologii ·         nauki socjologiczne 4
  Kolegium Doktorskie Filozofii ·         filozofia 3
  Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·         nauki o polityce i administracji 8
  Kolegium Doktorskie Historii ·         historia 5
  Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·         pedagogika 4
  Kolegium Doktorskie Psychologii ·         psychologia 4
  Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·         archeologia

  ·         nauki o sztuce

  ·         nauki o kulturze i religii

  8
  Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·         nauki prawne 7
  Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·         nauki biologiczne 19
  Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·         nauki o Ziemi i środowisku

  ·         geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

  8
  Kolegium Doktorskie Matematyki ·         matematyka 7
  Kolegium Doktorskie Informatyki ·         informatyka 7
  Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·         nauki fizyczne

  ·         astronomia

  9
  Kolegium Doktorskie Chemii ·         nauki chemiczne 12
  Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·         nauki o bezpieczeństwie 2
  Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
  .

  Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
  4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;
  6. posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski.

  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

  dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr

   

  Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

  mgr Barbara Krukiewicz

  tel. 71 3752 901

  e-mail: barbara.krukiewicz@uwr.edu.pl

  Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej)

  15.09.2021 r., od godz.9:00   Instytut Archeologii ul. Szewska 48, s. 202 (II piętro) 50-139 Wrocław

  Termin i miejsce egzaminu z języka obcego

  Bez egzaminu. Punkty będą przyznawane na podstawie zaświadczeń o sprawności językowej na poziomie B2, która musi być poświadczona przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu

  Wrocławskiego (zdany egzamin). Certyfikaty zagraniczne, a także wszelkie inne dokumenty poświadczające znajomość języka na wymaganym poziomie będą uznawane pod warunkiem potwierdzenia ich autentyczności przez SPNJO UWr wraz z sugestią co do należnej liczby punktów.

  Termin i miejsce składania dokumentów

  Od dnia 24.08.2021 r. do dnia 31. 08.2021 r.

  (tylko w dni robocze) w godz. 11:00-15:30 Instytut Archeologii ul. Szewska 48, pok. 109 (I piętro) 50-139 Wrocław

  lub do 31.08.2021 r. za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl (na wniosek aplikującego) w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

  Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej   w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022

  Do dnia 23.09.2021 r.