Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

 


 

Rekrutacja: 2020/2021:

Nazwa Wydziału Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Nazwa Kolegium Doktorskiego Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii
Dyscyplina naukowa Nauki o Ziemi i Środowisku

Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna

ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego  
  egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna * Egzamin kwalifikacyjny – pisemny
2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/rozmowy kwalifikacyjnej

 

Ogólna wiedza o środowisku przyrodniczym i jego przekształceniach pod wpływem działalności ludzkiej, w szczególności:

– naturalne i antropogeniczne czynniki zmian klimatu,

– środowiskowe skutki eksploatacji surowców mineralnych,

– wpływ środowiska przyrodniczego na działalność człowieka – w przeszłości i obecnie,

– zagrożenia naturalne i sposoby minimalizacji ich skutków.

3. Zalecana literatura

 

 

Craig J.R., Vaughan D.J., Skinner B.J, 2003. Zasoby Ziemi. PWN, Warszawa.

Diamond J., 2007. Upadek. Dlaczego niektóre społeczeństwa upadły, a innym się udało. Prószyński i S-ka, Warszawa.

Graniczny M., Mizerski W., 2017. Geozagrożenia. PWN, Warszawa.

Mannion A., 2001. Zmiany środowiska Ziemi. Historia środowiska przyrodniczego i kulturowego. PWN, Warszawa.

Van Andel T., 2012. Nowe spojrzenie na starą planetę. PWN, Warszawa.

4. Kryteria oceny Kandydaci są poddawani ocenie w czterech kategoriach:

– oceny uzyskane na wcześniejszych etapach kształcenia akademickiego

– dotychczasowe osiągnięcia w pracy naukowej i w zakresie popularyzacji nauki

– znajomość języka angielskiego

– wiedza merytoryczna z zakresu dyscypliny, której będzie dotyczyła rozprawa doktorska

  Szczegółowe kryteria oceny

 

1. Oceny uzyskane na wcześniejszych etapach kształcenia akademickiego:

Średnia ocena z przebiegu dotychczasowych studiów (jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia), wg proporcjonalnej wagi oceny 50:50 w przypadku studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia lub z dotychczasowego okresu studiów dla beneficjentów programu „Diamentowy Grant”:

4,0 i poniżej – 0 pkt.

4,01-4,20 – 1 pkt.

4,21-4,40 – 2 pkt.

4,41-4,60 – 3 pkt.,

4,61-4,80 – 4 pkt.,

4,81-5,0 – 5 pkt.

Suma punktów za dotychczas uzyskane oceny – maksymalnie 5.

2. Dotychczasowe osiągnięcia w pracy naukowej i w zakresie popularyzacji nauki:

· artykuł naukowy samodzielny lub współautorstwo pracy zbiorowej jako pierwszy autor – 2 pkt.

· artykuł naukowy, współautorstwo – 1 pkt

· abstrakt lub aktywny, potwierdzony udział w konferencji naukowej – 0,5 pkt.

· udział w realizacji projektów badawczych kierowanych przez pracownika naukowego – 0,5 pkt.

· potwierdzony udział w działaniach popularyzujących naukę – 1 pkt.

Suma punktów za działalność naukową – maksymalnie 5.

3. Znajomość języka angielskiego

Kandydaci otrzymują krótki tekst w języku angielskim (2-3 strony A4) o charakterze popularnym, poświęcony wybranemu zagadnieniu z zakresu tematycznego dyscyplin reprezentowanych w Kolegium. Tekst ten należy streścić w języku polskim, streszczenie powinno mieć około 250 słów (± 10%).

Kryteriami oceny streszczenia są: ujęcie w streszczeniu wszystkich ważnych stwierdzeń z oryginalnego tekstu oraz ich syntetyczne (w określonej ilości słów) przedstawienie.

Ocena: 0 – 5 punktów (każdy członek komisji ocenia streszczenie w skali od 0 do 1 pkt., z zachowaniem anonimowości ocenianych prac). Za ocenę pozytywną uznaje się uzyskanie przynajmniej 2,5 punktu.

4. Wiedza merytoryczna z zakresu dyscypliny, której będzie dotyczyła rozprawa doktorska

Egzamin ma formę pisemną. Kandydaci piszą krótki esej na zadany temat, z zakresu ogólnej wiedzy o środowisku przyrodniczym.

Ocena: od 0 do 15 punktów (każdy członek komisji ocenia esej w skali od 0 do 3 pkt., z zachowaniem anonimowości ocenianych prac). Za ocenę pozytywną uznaje się uzyskanie przynajmniej 7,5 punktu.

Po przeprowadzeniu egzaminu Komisja tworzy listę rankingową. Pozycja kandydata na liście rankingowej odzwierciedla całkowitą liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, z zastrzeżeniem konieczności uzyskania przynajmniej 7,5 punktu z egzaminu z wiedzy merytorycznej (esej) oraz 2,5 punktu za streszczenie.

  Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 10
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 30
5. Język postępowania rekrutacyjnego język polski
6. Wymagane dokumenty Kandydat składa  następujące dokumenty, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski:

1.  podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK/IRC, podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;

2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Uczelnię lub w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich  wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta „Diamentowego Grantu”.  Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille;

3. oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów;

4.  oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej (według wymaganego wzoru);

5. CV (życiorys);

6.zaświadczenie o średniej ze studiów pierwszego i drugiego stopnia ustalonej zgodnie z regulaminem uczelni i wydane przez uczelnię, w której kandydat/ka  ukończył/a studia lub z jednolitych studiów magisterskich. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” –  zaświadczenie o średniej ze studiów pierwszego stopnia, bądź z ukończonych trzech lat jednolitych studiów magisterskich;

7. opinię o przydatności do pracy naukowej sporządzoną przez osobę mającą stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o Ziemi;

8.  oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej (Zakładu), w której będzie realizowana rozprawa doktorska;

9. kopie pierwszych stron dotychczasowych publikacji i inne dokumenty poświadczające dotychczasowe osiągnięcia w pracy naukowej i popularyzacji nauki.

10.potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

11.jedną fotografię zgodną z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm).

·       Niezłożenie któregokolwiek z dokumentów wskazanych powyżej w pkt 1 – 10 skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

·       Niezłożenie dokumentów wskazanych w pkt. 9 powoduje, że kandydat nie uzyskuje punktów z tytułu oceny osiągnięć naukowych.

Cudzoziemcy dodatkowo składają

kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem).

7. Informacje dodatkowe

 

 

1. Kandydaci mający realizować finansowany zewnętrznie projekt badawczy mogą być przyjęci na kształcenie w  szkole doktorskiej na podstawie odrębnej rekrutacji, przeprowadzonej zgodnie z zasadami rekrutacji opisanymi powyżej za zgodą Rektora.

2. Tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.  Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula.

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021 będzie opublikowany w marcu 2020 r.

KOLEGIUM DOKTORSKIE  GEOGRAFII I GEOLOGII

w dyscyplinach  naukowych:
nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Termin elektronicznej rejestracji 05 lipca 2019 r. – 30 sierpnia 2019 r.
Termin i miejsce składania dokumentów do  02 września 2019 r.
Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiskaul. Kuźnicza  35
50-138 Wrocław
Termin i miejsce egzaminu z języka angielskiego 10 września 2019 r., godz.  08:30
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
sala nr 336
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocławiu
 Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 10 września 2019 r., godz. 10:00
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego sala nr 336
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocławiu
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji 10 września 2019 r.

 

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Jacek Szczepański, prof. UWr

tel. 71 3759 359; 71 3752 462

e-mail: jacek.szczepanski@uwr.edu.pl