Uniwersytet Wrocławski

REKRUTACJA

MENU

NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU Szkoła Doktorska

Opis kierunku:

Nazwa programu kształcenia w Szkole Doktorskiej: Nauki o Ziemi i Środowisku

Nazwa Wydziału: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Nazwa Kolegium Doktorskiego: Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii

Kierownik Kolegium Doktorskiego: Prof. dr hab. Piotr Migoń

Okres kształcenia: 4 lata

Program:

Podstawowym zadaniem doktoranta w Kolegium jest realizacja projektu badawczego, czyli prowadzenie badań naukowych w stopniu wystarczająco oryginalnym i twórczym, aby ich ukończenie było podstawą do nadania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku lub geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Forma realizacji projektu musi być zgodna z ogólnym zasadami funkcjonowania Szkoły Doktorskiej, w świetle Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz.1668 z późn. zm.), natomiast szczegółowe zasady realizacji projektu są uzgadniane i oceniane przez promotora rozprawy doktorskiej.

Program kształcenia obejmuje zajęcia przygotowujące do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej. Obejmuje on zajęcia ogólne (etyka prowadzenia badań naukowych, prawne podstawy działalności naukowej, prawo autorskie w pracy naukowej, wprowadzenie do metodologii nauk) oraz zajęcia związane ze specyfiką kolegium, o charakterze seminaryjnym, konwersatoryjnym i wykładowym. Szczególną rolę mają seminaria doktoranckie, podczas których uczestnicy Kolegium prezentują wyniki własnych badań.

Obowiązkowym elementem kształcenia jest także odbycie praktyki zawodowej, czyli samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Program kształcenia w Kolegium Doktorskim Geografii i Geologii  (Załącznik do Uchwały):  Uchwała Nr 224_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej dla cykli kształcenia rozp.się w r.a.20212022 i nast.-po zmianach.pdf

Zasady rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Kolegium Geografii i Geologii  (Załącznik do Uchwały)Uchwała Nr 223_2023 Senatu UWr z 2023-12-20 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr na programy kształcenia rozpoczynające się w r.a. 2024_2025.pdf

Więcej informacji

Sylwetka absolwenta – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

Absolwent Kolegium Doktorskiego Geografii i Geologii jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia twórczej pracy naukowej w zakresie uprawianej dyscypliny i udostępniania wyników tej pracy zgodnie z zasadami formalnymi i etycznymi obowiązującymi w środowisku naukowym. Ma wiedzę pozwalającą na umieszczenie własnych badań w szerszym kontekście dyscypliny, dobranie odpowiednich metod do założonych celów badawczych, właściwą interpretację wyników badań i

odpowiednie ich upowszechnienie. Potrafi w praktyce zastosować metody badawcze niezbędne do realizacji pracy naukowej i umie we właściwy sposób zaprezentować wyniki badań. Jest przygotowany do samodzielnego podejmowania aktywności publikacyjnej, uczestnictwa w dyskusjach naukowych, ubiegania się o środki finansowe na badania. Uzyskuje kompetencje społecznie niezbędne do prowadzenia działalności naukowej, w tym zdolność krytycznej oceny wyników badań, inicjowania działań w interesie publicznym oraz świadomość zasad etycznych obowiązujących w nauce.

Dodatkowe informacje

Dalsze obowiązki doktoranta:

 • aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych uczelni oraz jednostki w której odbywa kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej.
 • aktywne uczestnictwo w seminariach i konferencjach krajowych, a w szczególności międzynarodowych, a także powinien uczestniczyć w akcjach popularyzujących naukę.
 • uczestnictwo w przygotowaniu organizowanych konferencji, sympozjów, zjazdów i wykładów gościnnych, a także pomoc w przeprowadzaniu egzaminów.

Rekrutacja 2023/2024:

ZASADY REKRUTACJI
1. Forma postępowania rekrutacyjnego Egzamin kwalifikacyjny (pisemny)
2. Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego

 

Ogólna wiedza o środowisku przyrodniczym i jego przekształceniach pod wpływem działalności ludzkiej, w szczególności:

– naturalne i antropogeniczne czynniki zmian klimatu,

– środowiskowe skutki eksploatacji surowców mineralnych,

– wpływ środowiska przyrodniczego na działalność człowieka – w przeszłości i obecnie,

– zagrożenia naturalne i sposoby minimalizacji ich skutków.

3. Zalecana literatura Craig J.R., Vaughan D.J., Skinner B.J, 2003. Zasoby Ziemi. PWN, Warszawa.

Graniczny M., Mizerski W., 2017. Geozagrożenia. PWN, Warszawa.

Mannion A., 2001. Zmiany środowiska Ziemi. Historia środowiska przyrodniczego i kulturowego. PWN, Warszawa.

Van Andel T., 2012. Nowe spojrzenie na starą planetę. PWN, Warszawa.

4. Kryteria oceny
  Szczegółowe kryteria oceny 1. Oceny uzyskane na wcześniejszych etapach kształcenia akademickiego:

 

Średnia ocena z przebiegu dotychczasowych studiów (jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia), wg proporcjonalnej wagi oceny 50:50 w przypadku studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia lub z dotychczasowego okresu studiów dla beneficjentów programu „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki”:

4,0 i poniżej – 0 pkt.

4,01-4,20 – 1 pkt.

4,21-4,40 – 2 pkt.

4,41-4,60 – 3 pkt.,

4,61-4,80 – 4 pkt.,

4,81-5,0 – 5 pkt.

Suma punktów za dotychczas uzyskane oceny – maksymalnie 5.

 

2. Dotychczasowe osiągnięcia w pracy naukowej i w zakresie popularyzacji nauki:

· artykuł naukowy samodzielny lub współautorstwo pracy zbiorowej jako pierwszy autor – 2 pkt.;

· artykuł naukowy, współautorstwo – 1 pkt;

· abstrakt lub aktywny, potwierdzony udział w konferencji naukowej – 0,5 pkt.;

· udział w realizacji projektów badawczych kierowanych przez pracownika naukowego – 0,5 pkt.;

· potwierdzony udział w działaniach popularyzujących naukę – maksymalnie 1 pkt.

Suma punktów za działalność naukową – maksymalnie 5.

 

3. Znajomość języka angielskiego:

Zadaniem kandydata jest napisanie w języku angielskim streszczenia prostego tekstu popularno-naukowego w języku polskim, dotyczącego zagadnienia z zakresu tematycznego wskazanego w punkcie 2. Streszczenie powinno mieć około 250 słów (± 10%).

Kryteriami oceny są: generalna poprawność językowa i logiczne ujęcie najważniejszych stwierdzeń z tekstu źródłowego.

 

Ocena: 0 – 5 punktów (każdy członek komisji ocenia streszczenie w skali od 0 do 5 pkt., z zachowaniem anonimowości ocenianych prac. Ocena końcowa jest średnią z ocen cząstkowych). Za ocenę pozytywną uznaje się uzyskanie przynajmniej 2,5 punktu.

 

4. Wiedza merytoryczna z zakresu tematyki realizowanej w kolegium:

Egzamin ma formę pisemną. Kandydaci piszą krótki esej na zadany temat, z zakresu ogólnej wiedzy o środowisku przyrodniczym.

Ocena: od 0 do 15 punktów (każdy członek komisji ocenia esej w skali od 0 do 3 pkt., z zachowaniem anonimowości ocenianych prac. Ocena końcowa jest sumą ocen cząstkowych). Za ocenę pozytywną uznaje się uzyskanie przynajmniej 7,5 punktu.

Po przeprowadzeniu egzaminu Komisja tworzy listę rankingową. Pozycja kandydata na liście rankingowej odzwierciedla całkowitą liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, z zastrzeżeniem konieczności uzyskania przynajmniej 7,5 punktu z egzaminu z wiedzy merytorycznej (esej) oraz 2,5 punktu za streszczenie.

 

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 10
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 30
5. Język postępowania rekrutacyjnego Język polski, język angielski (napisanie streszczenia)
6. Wymagane dokumenty Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski:

 

1. podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;

 

2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Uczelnię lub w przypadku beneficjentów programów „Diamentowy Grant” i „Perły nauki” – kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta „Diamentowego Grantu” lub programu „Perły nauki”.

 

UWAGA: Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille;

 

3. oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów;

 

4. oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej;

 

5. CV (życiorys);

 

6. zaświadczenie o średniej ze studiów pierwszego i drugiego stopnia ustalonej zgodnie z regulaminem uczelni i wydane przez uczelnię, w której kandydat/ka ukończył/a studia lub z jednolitych studiów magisterskich. W przypadku beneficjentów programów „Diamentowy Grant”  i „Perły nauki” – zaświadczenie o średniej ze studiów pierwszego stopnia, bądź z ukończonych trzech lat jednolitych studiów magisterskich;

 

7. opinię o przydatności do pracy naukowej sporządzoną przez osobę mającą stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk o Ziemi i środowisku lub geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej;

 

8. oświadczenie (zgodę) kierownika jednostki organizacyjnej (Zakładu), w której będzie realizowana rozprawa doktorska;

 

9. kopie pierwszych stron dotychczasowych publikacji i inne dokumenty poświadczające dotychczasowe osiągnięcia w pracy naukowej i popularyzacji nauki;

 

10. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

 

11. jedną fotografię zgodną z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm).

 

Niezłożenie któregokolwiek z dokumentów wskazanych powyżej w pkt. 1-8 i 10-11 skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.

Niezłożenie dokumentów wskazanych w pkt. 9 powoduje, że kandydat nie uzyskuje punktów z tytułu oceny osiągnięć naukowych.

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 

 • tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem). Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu kwalifikacyjnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenie dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu.
 • 7. Osiągnięcia najwyższej jakości Opublikowanie oryginalnego artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym, tematycznie zgodnym z dyscypliną naukową, w której kandydat zamierza realizować projekt doktorski. Artykuł musi być opublikowany samodzielnie lub jako pierwszy autor.

   


   

  Rekrutacja 2024/2025:

  ZASADY REKRUTACJI
  1. Forma postępowania rekrutacyjnego Egzamin kwalifikacyjny (pisemny)
  2.  Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego

   

  Ogólna wiedza o środowisku przyrodniczym i jego przekształceniach pod wpływem działalności ludzkiej, w szczególności:

  – naturalne i antropogeniczne czynniki zmian klimatu,

  – środowiskowe skutki eksploatacji surowców mineralnych,

  – wpływ środowiska przyrodniczego na działalność człowieka – w przeszłości i obecnie,

  – zagrożenia naturalne i sposoby minimalizacji ich skutków.

  3. Zalecana literatura ·         Craig J.R., Vaughan D.J., Skinner B.J, 2003. Zasoby Ziemi. PWN, Warszawa.

  ·         Graniczny M., Mizerski W., 2017. Geozagrożenia. PWN, Warszawa.

  ·         Mannion A., 2001. Zmiany środowiska Ziemi. Historia środowiska przyrodniczego i kulturowego. PWN, Warszawa.

  ·         Van Andel T., 2012. Nowe spojrzenie na starą planetę. PWN, Warszawa.

  4. Kryteria oceny   
    Szczegółowe kryteria oceny 1. Oceny uzyskane na wcześniejszych etapach kształcenia akademickiego:

   

  Średnia ocena z przebiegu dotychczasowych studiów (jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia), wg proporcjonalnej wagi oceny 50:50 w przypadku studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia lub z dotychczasowego okresu studiów dla beneficjentów programu „Diamentowy Grant” lub „Perły nauki”:

  4,0 i poniżej – 0 pkt.

  4,01-4,20 – 1 pkt.

  4,21-4,40 – 2 pkt.

  4,41-4,60 – 3 pkt.,

  4,61-4,80 – 4 pkt.,

  4,81-5,0 – 5 pkt.

  Suma punktów za dotychczas uzyskane oceny – maksymalnie 5.

   

  2. Dotychczasowe osiągnięcia w pracy naukowej i w zakresie popularyzacji nauki:

  · artykuł naukowy samodzielny lub współautorstwo pracy zbiorowej jako pierwszy autor – 2 pkt.;

  · artykuł naukowy, współautorstwo – 1 pkt;

  · abstrakt lub aktywny, potwierdzony udział w konferencji naukowej – 0,5 pkt.;

  · udział w realizacji projektów badawczych kierowanych przez pracownika naukowego – 0,5 pkt.;

  · potwierdzony udział w działaniach popularyzujących naukę – maksymalnie 1 pkt.

  Suma punktów za działalność naukową – maksymalnie 5.

   

  3. Znajomość języka angielskiego:

  Zadaniem kandydata jest napisanie w języku angielskim streszczenia prostego tekstu popularno-naukowego w języku polskim, dotyczącego zagadnienia z zakresu tematycznego wskazanego w punkcie 2. Streszczenie powinno mieć około 250 słów (± 10%).

  Kryteriami oceny są: generalna poprawność językowa i logiczne ujęcie najważniejszych stwierdzeń z tekstu źródłowego.

   

  Ocena: 0 – 5 punktów (każdy członek komisji ocenia streszczenie w skali od 0 do 5 pkt., z zachowaniem anonimowości ocenianych prac. Ocena końcowa jest średnią z ocen cząstkowych). Za ocenę pozytywną uznaje się uzyskanie przynajmniej 2,5 punktu.

   

  4. Wiedza merytoryczna z zakresu tematyki realizowanej w kolegium:

  Egzamin ma formę pisemną. Kandydaci piszą krótki esej na zadany temat, z zakresu ogólnej wiedzy o środowisku przyrodniczym.

  Ocena: od 0 do 15 punktów (każdy członek komisji ocenia esej w skali od 0 do 3 pkt., z zachowaniem anonimowości ocenianych prac. Ocena końcowa jest sumą ocen cząstkowych). Za ocenę pozytywną uznaje się uzyskanie przynajmniej 7,5 punktu.

  Po przeprowadzeniu egzaminu Komisja tworzy listę rankingową. Pozycja kandydata na liście rankingowej odzwierciedla całkowitą liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, z zastrzeżeniem konieczności uzyskania przynajmniej 7,5 punktu z egzaminu z wiedzy merytorycznej (esej) oraz 2,5 punktu za streszczenie.

   

  Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego 10
  Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego 30
  5. Język postępowania rekrutacyjnego Język polski, język angielski (napisanie streszczenia)
  6. Wymagane dokumenty Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski:

   

  1. podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK podpisane przez kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;

   

  2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Uczelnię lub w przypadku beneficjentów programów „Diamentowy Grant” i „Perły nauki” – kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta „Diamentowego Grantu” lub programu „Perły nauki”.

   

  UWAGA: Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille;

   

  3. oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów;

   

  4. oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej;

   

  5. CV (życiorys);

   

  6. zaświadczenie o średniej ze studiów pierwszego i drugiego stopnia ustalonej zgodnie z regulaminem uczelni i wydane przez uczelnię, w której kandydat/ka ukończył/a studia lub z jednolitych studiów magisterskich. W przypadku beneficjentów programów „Diamentowy Grant”  i „Perły nauki” – zaświadczenie o średniej ze studiów pierwszego stopnia, bądź z ukończonych trzech lat jednolitych studiów magisterskich;

   

  7. opinię o przydatności do pracy naukowej sporządzoną przez osobę mającą stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk o Ziemi i środowisku lub geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej;

   

  8. oświadczenie (zgodę) kierownika jednostki organizacyjnej (Zakładu), w której będzie realizowana rozprawa doktorska;

   

  9. kopie pierwszych stron dotychczasowych publikacji i inne dokumenty poświadczające dotychczasowe osiągnięcia w pracy naukowej i popularyzacji nauki;

   

  10. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

   

  11. jedną fotografię zgodną z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm).

   

  Niezłożenie któregokolwiek z dokumentów wskazanych powyżej w pkt. 1-8 i 10-11 skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.

  Niezłożenie dokumentów wskazanych w pkt. 9 powoduje, że kandydat nie uzyskuje punktów z tytułu oceny osiągnięć naukowych.

  Cudzoziemcy dodatkowo składają:

   

  1.   tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;

  2.   kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem). Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu kwalifikacyjnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenie dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu.

  7.  Osiągnięcia najwyższej jakości  Opublikowanie oryginalnego artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym, tematycznie zgodnym z dyscypliną naukową, w której kandydat zamierza realizować projekt doktorski. Artykuł musi być opublikowany samodzielnie lub jako pierwszy autor.

   


   

  HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

  ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

  KOLEGIUM DOKTORSKIE GEOGRAFII I GEOLOGII

  w dyscyplinie naukowej:

  nauki o Ziemi i środowisku

  Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji 3 czerwca 2024 r.

  www.irka.uni.wroc.pl

  Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych (decyduje data wykonania przelewu) 13 września 2024 r., godz. 14:00
  Termin i miejsce składania dokumentów 17 września 2024 r., godz. 14:00; Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Dziekanat, ul. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław

   

  lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:

  www.irka.uni.wroc.pl

  w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025

  26 września 2024 r., godz. 14:00; Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Dziekanat, ul. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław
  Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 19 września 2024 r., godz. 8:30.

  Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Dziekanat, ul. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław

  Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 20 września 2024 r., godz. 12:00
  Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Wariant A: Egzamin kwalifikacyjny w formie stacjonarnej, w pomieszczeniu (pomieszczeniach) spełniającym warunki bezpieczeństwa w warunkach zagrożenia epidemiologicznego.

  Wariant B (warunki całkowitego zamknięcia instytucji publicznych i brak możliwości przeprowadzenia egzaminu w formie stacjonarnej): Egzamin kwalifikacyjny w formie zdalnej, w warunkach kontroli przebiegu egzaminu.

  • Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Pobierz pdf

   

  L.p. Nazwa Kolegium Doktorskiego Dyscypliny naukowe Liczba miejsc
  1 Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego ·        językoznawstwo

  ·        literaturoznawstwo

  ·        nauki o komunikacji społecznej i mediach

  16
  2 Kolegium Doktorskie Filozofii ·        filozofia 5
  3 Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie ·        nauki o bezpieczeństwie 3
  4 Kolegium Doktorskie Nauk o Polityce i Administracji ·        nauki o polityce i administracji 5
  5 Kolegium Doktorskie Socjologii ·        nauki socjologiczne 4
  6 Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury ·        archeologia

  ·        nauki o sztuce

  ·        nauki o kulturze i religii

  9
  7 Kolegium Doktorskie Historii ·        historia 6
  8 Kolegium Doktorskie Pedagogiki ·        pedagogika 3
  9 Kolegium Doktorskie Psychologii ·        psychologia 4
  10 Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych ·        nauki prawne 8
  11 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych ·        nauki biologiczne 7
  12 Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii ·        nauki o Ziemi i środowisku

  ·        geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

  8
  13 Kolegium Doktorskie Matematyki ·        matematyka 8
  14 Kolegium Doktorskie Informatyki ·        informatyka 8
  15 Kolegium Doktorskie Fizyki i Astronomii ·        nauki fizyczne

  ·        astronomia

  7
  16 Kolegium Doktorskie Chemii · nauki chemiczne 12
  17 Kolegium Doktorskie Nauk Biomedycznych · nauki medyczne
  . inżynieria biomedyczna
  12
  18 Kolegium Doktorskie Stosunków Międzynarodowych · stosunki międzynarodowe 3

   

  Kształcenie w Szkole Doktorskiej UWr odbywa się bezpłatnie
  .

  Opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

  1.  obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA  strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

        a. cudzoziemca – obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i  Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.), oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


  2. 
  osób posiadających ważną Kartę Polaka lub osób, którym wydano decyzję (nie opinię) w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;


  3.
  osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (posiadaczy karty stałego pobytu);


  4.
  osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;


  5.
  osób którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis)


  6.
  osób posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystających z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (posiadacze karty pobytu z adnotacją „uchodźca” lub decyzji o jej przyznaniu);


  7.
  osób posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego;


  8.
  osób będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkających na terytorium Polski;


  9.
  osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


  10.
  osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca (art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis);


  11.
  osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na decyzji o przyznaniu pozwolenia musi być wskazany ten konkretnie przepis;


  12. 
  osób posiadających wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

   

  Termin i miejsce składania dokumentów 17 września 2024 r., godz. 14:00; Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Dziekanat, ul. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław

   

  lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony:

  www.irka.uni.wroc.pl

  w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025

  Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 223/2023 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025 26 września 2024 r., godz. 14:00; Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Dziekanat, ul. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław
  Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego 19 września 2024 r., godz. 8:30.

  Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Dziekanat, ul. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław

  Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego 20 września 2024 r., godz. 12:00
  Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną Wariant A: Egzamin kwalifikacyjny w formie stacjonarnej, w pomieszczeniu (pomieszczeniach) spełniającym warunki bezpieczeństwa w warunkach zagrożenia epidemiologicznego.

  Wariant B (warunki całkowitego zamknięcia instytucji publicznych i brak możliwości przeprowadzenia egzaminu w formie stacjonarnej): Egzamin kwalifikacyjny w formie zdalnej, w warunkach kontroli przebiegu egzaminu.

  Cudzoziemcy dodatkowo składają:

   

  1. tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula;
  2. kserokopię dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu (oryginał do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem). Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu kwalifikacyjnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenie dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu.

   

  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

  prof. dr hab. Piotr Migoń

   

  Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

  dr hab. Jacek Szczepański, prof. UWr

  tel.+48 71 375 93 59

  e-mail: jacek.szczepanski@uwr.edu.pl

   

  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej w projekcie badawczym NCN Sonata BIS: „Glave – transformacja wybrzeży paraglacjalnych przez fale tsunami – kiedyś, dziś i w cieplejszej przyszłości”

  dr hab. Jakub Kierczak, prof. UWr

   

  Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej w projekcie badawczym NCN Sonata BIS: „Glave – transformacja wybrzeży paraglacjalnych przez fale tsunami – kiedyś, dziś i w cieplejszej przyszłości”

  dr hab. Mateusz Strzelecki, prof. UWr

  e-mail: mateusz.strzelecki@uwr.edu.pl

  tel. 71 375 22 96